Informator o formach doskonalenia

Transkrypt

Informator o formach doskonalenia
INFORMATOR
O FORMACH DOSKONALENIA
na rok szkolny 2014/2015
Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wrocław 2014
Wydawca:
Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
50-089 Wrocław, ul. Swobodna 73a
Tel. +48 71 796 45 60, fax +48 71 796 45 61
ISBN 978-83-931468-4-0
Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele
Szkół i Placówek Oświatowych
we Wrocławiu
Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli przez kolejny rok pragnie wspierać
Państwa w codziennej pracy. Wsłuchując się w Państwa uwagi i propozycje, a także
mając na uwadze badania ankietowe, badania online, spotkania w szkołach oraz
informacje zebrane po szkoleniach, zamieściliśmy w Informatorze różnorodne
propozycje warsztatów, kursów, seminariów i konsultacji.
Szczególnie polecamy Państwa uwadze zajęcia mające na celu wzmocnienie metodyki
przedmiotu – szkolenia uwzględniają potrzeby nauczycieli zainteresowanych egzaminami
zewnętrznymi (np. nową formułą matury i sprawdzianu od 2015 r.). Do Informatora
włączyliśmy nowy dział Kreatywność i innowacyjność w edukacji, a także formy
uwzględniające wykorzystywanie metod coachingowych w edukacji. Od września
kontynuowany będzie innowacyjny projekt „Przeciw obojętności, ignorancji...”,
umożliwiający nauczycielom uczestniczenie w zajęciach otwartych. Wprowadziliśmy
również formy doskonalenia, które – wpisując się w ideę „Szkoły w mieście” –
ułatwiają prowadzenie zajęć terenowych oraz związanych z miejscami pamięci.
Poza tym zachowaliśmy te formy, które cieszyły się dotąd największym Państwa
zainteresowaniem i były najczęściej wybierane przez dyrektorów i nauczycieli. Warto
też zapoznać się z różnorodnymi, krótkimi formami nieodpłatnymi.
Zachęcamy więc do korzystania z różnych form doskonalenia, przygotowanych
przez doradców i konsultantów, zachęcamy do uczestnictwa w seminariach, wykładach,
debatach i diagnozach WCDN. Walorem naszych propozycji są: interesująca, aktualizowana
wiedza i otwartość na Państwa potrzeby.
Z ofertą szkoleń mogą się Państwo zapoznać również na stronie www.wcdn.wroc.pl
w linku Informator.
Na początku Informatora znajdą Państwo druki zgłoszeń oraz cennik. Bardzo
prosimy o uważne zapoznanie się z treścią rozdziału Zgłoszenia udziału w formie
doskonalenia WCDN – zostały tam zawarte najważniejsze informacje dotyczące
udziału w szkoleniu.
Dziękujemy Państwu za wieloletnią współpracę i życzymy wielu sukcesów
oraz satysfakcji w nowym roku szkolnym.
Z wyrazami szacunku
Dyrektor
oraz Pracownicy
Wrocławskiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli
Spis treści
I. Zgłoszenia na szkolenia i zasady odpłatności /
Tryb zgłoszenia i odpłatności / 17
Zasady wystawiania faktur / 18
Zgłoszenie udziału w formie doskonalenia WCDN /
Zgłoszenie szkolenia rady pedagogicznej / 21
II. Konferencje otwarcia /
15
19
23
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna /
Szkoła podstawowa / 25
Gimnazjum / 27
Szkoła ponadgimnazjalna / 29
25
III. Szkolenia dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek
oświatowych /
33
Repetytorium z pomiaru dydaktycznego w kontekście diagnoz przygotowanych
przez WCDN / 35
Awans zawodowy nauczyciela – zadania dyrektora – repetytorium / 36
Nadzór dyrektora nad awansem zawodowym nauczyciela / 37
Współpraca dyrektora/wicedyrektora z pedagogiem, psychologiem szkolnym
oraz z poradnią psychologiczno-pedagogiczną / 38
Kompetencje kluczowe wicedyrektora szkoły / 39
Kodeks etyczny dyrektora i wicedyrektora w pracy szkoły / 40
Nadzór dyrektora nad wypełnianiem przez nauczycieli obowiązków wynikających
ze sprawowania opieki nad uczniami / 41
Dyrektor – kreator kultury organizacyjnej szkoły / 42
Instrukcja kancelaryjna / 43
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej / 44
Organizacja nadzoru pedagogicznego / 45
Zmiany w prawie oświatowym i ich konsekwencje / 46
Kontrola sprawowana przez dyrektora szkoły, czyli co, kogo, kiedy i jak
kontrolować / 47
Ocena pracy nauczyciela / 48
Procedura tworzenia Szkolnych Zestawów Programów Nauczania / 49
Obserwacja lekcji jako element nadzoru pedagogicznego / 50
Innowacje i eksperymenty pedagogiczne / 51
5
Informator o formach doskonalenia
Społeczne organy szkoły / 52
Ocena pracy pedagoga szkolnego / 53
Prawo pracy i prawo oświatowe (spotkania tematyczne) / 54
Zakładanie organizacji pozarządowych dla wspierania realizacji zadań
edukacyjnych w szkole / 55
Aplikowanie o środki zewnętrzne do jednostek samorządowych i rządowych
na wspomaganie zadań edukacyjnych szkolnych i pozaszkolnych / 56
Prowadzenie rozmów z wykorzystaniem technik coachingowych / 57
Prawo w praktyce szkolnej / 58
Tworzenie prawa wewnątrzszkolnego / 59
Dyrektor jako organ prowadzący postępowanie administracyjne / 60
Dyskryminacja i mobbing w pracy / 61
Idea FranklinCovey „7 nawyków skutecznego działania” w pracy dyrektora szkoły
i nauczycieli / 62
IV. Szkolenia dla nauczycieli /
63
KURSY KWALIFIKACYJNE
Kurs kwalifikacyjny z organizacji i zarządzania oświatą /
67
REFORMA PROGRAMOWA
ABC matury 2015 / 71
Zajęcia terenowe w nauczaniu przyrody i geografii / 72
Komunikacja wizualna – plakat / 73
Egzamin ustny z języka polskiego od 2015 roku / 74
Zmiany w nauczaniu geografii wynikające z reformy programowej / 75
Przygotowanie i modyfikacja programu nauczania w zawodzie / 76
Praca z uczniem zainteresowanym zdawaniem biologii na maturze / 77
Modyfikowanie programów nauczania (język obcy nowożytny) / 78
Indywidualizacja nauczania – kwadratura koła? / 79
Matura 2015 – konstruowanie zadań przygotowujących do egzaminu maturalnego
z chemii / 80
AWANS ZAWODOWY
Działania w trakcie stażu – przygotowanie dokumentacji oraz wystąpienia podczas
egzaminu, rozmowy na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela / 83
Nauczyciel stażysta w przedszkolu / 84
Awans zawodowy – od nauczyciela kontraktowego do mianowanego / 85
6
Spis treści
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego / 86
Sztuka prezentacji dorobku zawodowego nauczyciela / 87
Jak zostać nauczycielem dyplomowanym? / 88
W stronę dyplomowania – nauczyciel języka obcego / 89
Mój awans na stopień nauczyciela mianowanego – języki obce /
90
DIAGNOZOWANIE
Pomiar dydaktyczny w praktyce szkolnej / 93
Planowanie i organizowanie procesu edukacyjnego w kontekście możliwości
i potrzeb uczniów / 94
Przetwarzanie wyników diagnoz i egzaminów zewnętrznych za pomocą arkusza
kalkulacyjnego / 95
Edukacyjna Wartość Dodana / 96
Jak przygotować ucznia do sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego / 97
Kalkulator EWD 100 i jego zastosowania / 98
SZKOŁA W MIEŚCIE
Wrocławskie inspiracje / 101
Zaprowadź dziecko do parku /
102
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Sześciolatek w szkole – efektywne uczenie się przez ruch i zabawę / 105
Sześciolatek w I klasie – zmiana strategii uczenia w oparciu o system
Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej – część II / 106
Doświadczenia i eksperymenty dla najmłodszych / 107
SztukoTeka – trening twórczości w praktyce – część I / 108
Wybrane elementy systemu Edukacja przez ruch jako techniki pracy
z dzieckiem / 109
Rozwijanie sprawności cielesnego mechanizmu uczenia się dziecka na podstawie
wybranych technik systemu Edukacja przez ruch / 110
Praca z tekstem literackim w systemie Edukacja przez ruch / 111
Fabryka wyobraźni – jak rozwijać kreatywność małych dzieci / 112
SztukoTeka – trening twórczości w praktyce – część II / 113
Dziecko widzem i aktorem / 114
Gry i zabawy na koncentrację uwagi / 115
Gry i zabawy matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej / 116
Jak wspierać w rozwoju dzieci młodsze / 117
Nauczyciel dziecka sześcioletniego / 118
7
Informator o formach doskonalenia
Aktywne zdobywanie wiedzy przez uczniów w młodszym wieku szkolnym / 119
Zabawy muzyką, czyli jak wprowadzać dzieci w świat muzyki klasycznej metodą
Batti Strauss / 120
Nauczamy nasze smyki tańca i muzyki / 121
Coś z niczego na cztery pory roku / 122
Bożonarodzeniowy kiermasz pomysłów / 123
Moja mała Ojczyzna. Edukacja regionalna dla najmłodszych / 124
Metody aktywizujące w edukacji wczesnoszkolnej / 125
Zajęcia komputerowe w wychowaniu przedszkolnym i edukacji
wczesnoszkolnej / 126
Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień przyrodniczych młodszych dzieci / 127
Jak pracować metodą projektu w przedszkolu i I etapie edukacyjnym? / 128
Czytanie to radość – czyli jak uczyć czytać / 129
Jak uczyć języka angielskiego w klasach 0–3? / 130
Aktywne słuchanie muzyki według Batii Strauss – część I / 131
Aktywne słuchanie muzyki według Batii Strauss – część II / 132
EDUKACJA HUMANISTYCZNA
Ja nie uczę, moi uczniowie uczą się – techniki uczenia się, jak wspomóc ucznia
w uczeniu się języka obcego / 135
Retoryka w szkole podstawowej – praktyczne rozwiązania / 136
Twórcze pisanie w szkole podstawowej / 137
Jeszcze ciekawsze lekcje języka polskiego w szkole podstawowej / 138
Nauczanie z użyciem relacji / 139
Edukacja filmowa: historia i wiedza o społeczeństwie / 140
Edukacja prawna w szkole / 141
Konteksty lektur z gwiazdką / 142
Diagnozowanie wspomagające realizację podstawy programowej z języka
polskiego / 143
Analiza tekstów kultury w oparciu o zbiory Muzeum Narodowego
we Wrocławiu / 144
Warsztaty teatralne / 145
Formy dziennikarskie w szkole / 146
Sposoby wykorzystania tekstów reportażowych w pracy nauczyciela humanisty
w świetle podstawy programowej / 147
Spacery Wrocławskie – aktywne zwiedzanie miasta. Osiedla Wrocławskie / 148
Spacery Wrocławskie – aktywne zwiedzanie miasta. Atrakcje okolic Wrocławia:
Oborniki Śląskie i Wołów / 149
8
Spis treści
Praca z uczniem z dysleksją na lekcjach języka polskiego / 150
Spacery wrocławskie – aktywne zwiedzanie miasta. Wrocław nad Odrą / 151
Repetytorium metodyczne – język angielski / 152
Atrakcyjne formy pracy nauczyciela – jak uczyć ciekawie i efektywnie / 153
Wykorzystanie pedagogiki zabawy w metodyce czytania i pisania / 154
Promocja czytania i czytelnictwa w Europejskiej Stolicy Kultury 2016 / 155
Tworzenie nowoczesnego warsztatu pracy nauczyciela polonisty / 156
Tablica interaktywna narzędziem pracy nauczyciela języka obcego / 157
Jak motywować uczniów do nauki języka obcego / 158
Jak przygotować uczniów do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego / 159
Egzamin maturalny z języka obcego / 160
Język francuski dla początkujących / 161
Aktywizujące metody pracy nauczyciela języka francuskiego / 162
EDUKACJA INFORMATYCZNA
Excel, PowerPoint i Moodle / 165
Komputer pomaga wychowawcy klasy / 166
Jak wykorzystywać technologię Web 2.0 na lekcji oraz w projekcie
edukacyjnym? / 167
Promocja szkoły w mediach elektronicznych / 168
Programowanie gier komputerowych jest proste w Scratchu / 169
Joomla jako narzędzie do projektowania i prowadzenia szkolnych witryn
internetowych / 170
WordPress jako narzędzie do projektowania i prowadzenia szkolnych witryn
internetowych / 171
Prezentacja multimedialna narzędziem pracy nauczyciela / 172
Arkusz kalkulacyjny w pracy nauczyciela / 173
Programowanie z czarodziejem. Informatyka twórcza z Baltie w szkole
podstawowej i gimnazjum / 174
Projektowanie i prowadzenie szkolnych witryn internetowych jednym z atutów
pracy nauczyciela / 175
Tablica interaktywna, zestaw Testico, platformy e-learningowe w pracy
dydaktycznej nauczyciela / 176
Kodowanie, programowanie i algorytmika w wybranych środowiskach
programistycznych (Baltie, Logo, Scratch, BYOB) / 177
Metodyka informatyki i zajęć komputerowych / 178
Office 2013 w pracy nauczyciela / 179
Prezentacja multimedialna narzędziem w pracy nauczyciela / 180
9
Informator o formach doskonalenia
Kurs online na platformie Moodle w pracy nauczyciela /
E-learning w pracy nauczyciela / 182
181
EDUKACJA MATEMATYCZNA I PRZYRODNICZA
Wyzwalające ciekawość poznawczą obserwacje i doświadczenia przyrodnicze
oraz gry i zabawy matematyczne / 185
Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach przyrodniczych – część VII / 186
Ciekawie i z pomysłem o ekologii / 187
Spotkania przyrodników – poznajemy zabytki techniki Dolnego Śląska
– część II / 188
Matematyka – jak uczyć rozwiązywania zadań tekstowych? / 189
Sprawdzian zewnętrzny – umiejętności ucznia a kompetencje nauczyciela / 190
Najbliższa okolica szkoły poligonem badawczym w nauczaniu geografii
i przyrody / 191
Gry dydaktyczne na lekcjach geografii i przyrody / 192
Rozbudzanie u uczniów motywacji do pracy na lekcjach matematyki / 193
Tablica interaktywna i zestaw Testico na lekcji matematyki / 194
GeoGebra – narzędzie nauczania i uczenia się matematyki / 195
E-Matematyka na platformie Moodle / 196
Budowanie programu szkolnego koła naukowego / 197
Różnorodność biologiczna i jej zagrożenia – zajęcia terenowe / 198
Vademecum nauczyciela biologii / 199
Prowadzenie zajęć laboratoryjnych z chemii z wykorzystaniem techniki
małej skali / 200
Tworzenie warsztatu pracy nauczyciela chemii / 201
Chemia bliżej życia, czyli zrób kosmetyk na Dzień Mamy / 202
Rozwijanie zainteresowania uczniów przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi
poprzez zajęcia terenowe / 203
EDUKACJA ARTYSTYCZNA I KULTURALNA
Warsztaty plastyczne – rozwijanie predyspozycji twórczych dzieci i młodzieży /
Street art – propozycja zajęć metodą projektu / 208
Od inspiracji do kreacji na zajęciach plastycznych / 209
Sztuka kaligrafii w szkole / 210
Photoshop w praktyce szkolnej / 211
10
207
Spis treści
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Zabawy i gry ruchowe w edukacji wczesnoszkolnej / 215
Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli wychowania
fizycznego / 216
Nordic Walking jako forma aktywności fizycznej w terenie / 217
Formy taneczne w edukacji szkolnej / 218
Zimowe szaleństwo – narciarstwo zjazdowe / 219
Fitness i relaksacja w szkole / 220
Turystyka szkolna jako forma realizacji podstawy programowej wychowania
fizycznego / 221
Badminton jako uatrakcyjnienie zajęć ruchowych w szkole / 222
Korfball jako uatrakcyjnienie lekcji wychowania fizycznego / 223
EDUKACJA ZAWODOWA
Konstruowanie kursu na platformie Moodle / 227
Metody aktywizujące w realizacji podstawy programowej kształcenia
zawodowego / 228
Dostosowywanie programów nauczania dla zawodów do warunków i potrzeb
szkoły / 229
Projektowania procesu dydaktycznego na podstawie nowych programów
nauczania dla zawodów / 230
Wykorzystanie wyników nowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe w pracy nauczyciela / 231
METODY I TECHNIKI PRACY Z UCZNIEM
Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem – sekrety najlepszych nauczycieli /
Indywidualizacja pracy z uczniem w nowoczesnej szkole / 236
Jak wykorzystać oceniania kształtujące w kształtowaniu postaw
uczniowskich? / 237
Od oceniania kształtującego do pomiaru dydaktycznego / 238
Ocenianie kształtujące / 239
12 zasad skutecznej edukacji / 240
Jak motywować uczniów do nauki / 241
235
PRACA Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH
Dziecko o wysokich potencjałach rozwojowych – problemy i wyzwania w pracy
nauczyciela / 245
Jak rozpoznać uczniów zdolnych i zorganizować ich edukację / 246
11
Informator o formach doskonalenia
Repetytorium metodyczne – uczeń z trudnymi zachowaniami: autyzmem,
zespołem Aspergera w placówce ogólnodostępnej / 247
Organizacja udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej / 248
LOGOPEDIA
Budowanie i wdrażanie programu profilaktyki logopedycznej / 251
Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami
komunikacji językowej – część II / 252
Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami
komunikacji językowej – część III / 253
Mutyzm selektywny w kontekście profilaktyki zaburzeń psychicznych u dzieci
i młodzieży / 254
Zespół Aspergera – wybrane metody terapii / 255
WYCHOWANIE
Edukacja w miejscach pamięci / 259
Jestem opiekunem samorządu uczniowskiego. I co dalej? / 260
Mediator szkolny / 261
Jak być skutecznym i zadowolonym wychowawcą? / 262
Doskonalenie kompetencji wychowawczych dla nauczycieli rozpoczynających
pracę / 263
Efektywne wykorzystanie godzin wychowawczych / 264
Gry i zabawy w pracy wychowawczej nauczyciela / 265
„Jak zjeść słonia” – czyli o czytaniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych / 266
Organizacja poradnictwa i doradztwa zawodowego w gimnazjum / 267
„Od szkoły do kariery” – czyli jak zmotywować uczniów do świadomego wyboru
zawodu / 268
„Mapa kariery”, czyli jak przygotować gimnazjalistę do wyboru dalszej ścieżki
kształcenia / 269
Techniki wywierania wpływu na ucznia / 270
ABC młodego wychowawcy. Jak nawiązać dobry kontakt z uczniami
i ich rodzicami / 271
KREATYWNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ W EDUKACJI
Dydaktyka przyjazna mózgowi ucznia. Innowacyjne metody i techniki pracy
wspierające motywację ucznia do nauki / 275
Kreatywność w szkole – jak odzyskać radość uczenia / 276
12
Spis treści
Jak wyzwalać w uczniach kreatywność w procesie nauczania i uczenia się? /
Aktywni i zmotywowani. Jak zaktywizować i zmotywować ucznia / 278
Trening kreatywności / 279
Jak wspierać ucznia w rozwoju osobistym? / 280
Jak rozwijać kreatywność u dzieci i młodzieży / 281
Zajęcia terenowe szansą na rozwijanie kreatywności ucznia / 282
Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń / 283
Trening kreatywności / 284
Narzędzia coachingu w pracy wychowawcy / 285
Edukacja globalna zadaniem każdego nauczyciela / 286
Jak skutecznie współpracować z rodzicami / 287
Stosowanie technik coachingowych w pracy z uczniem i rodzicami / 288
277
INNE
Wizerunek nauczyciela wizytówką szkoły / 291
Wypalenie zawodowe – jak sobie z nim radzić? / 292
Jak oswoić emocje? / 293
Zasady komunikacji w radzie pedagogicznej / 294
Grafologia pedagogiczna – część I / 295
Grafologia pedagogiczna – część II / 296
V. Formy nieodpłatne /
297
Kiermasz wymiany pomysłów metodycznych / 299
Diagnozy przedmiotowe – wprowadzanie danych i analiza wskaźników pomiaru
dydaktycznego / 300
Sprawdzian szóstoklasisty 2015 – nowa formuła / 301
Jak w otwartej przestrzeni edukacyjnej Wrocławia realizować program
„Młodzi odkrywcy w europejskim mieście”? / 302
Pomocnik metodyczny: historia i wiedza o społeczeństwie / 303
Strach ma wielkie oczy, czyli o emocjach uczniów w młodszym wieku
szkolnym / 304
Kreatywne myślenie na plastyce i zajęciach artystycznych / 305
Warsztaty malarskie / 306
Lekcja polskiego z pomysłem / 307
Sztuka prezentacji / 308
Teledysk jako tekst kultury / 309
Edukacja w miejscach pamięci. Obozy pracy i obozy jenieckie na Opolszczyźnie
i Dolnym Śląsku / 310
13
Informator o formach doskonalenia
Opiekun stażu, czyli jak wspierać rozwój nauczyciela stażysty / 311
Opiekun stażu, czyli jak wspierać rozwój nauczyciela rozpoczynającego staż
na stopień nauczyciela mianowanego / 312
Od nauczyciela stażysty do nauczyciela kontraktowego – krok po kroku / 313
ABC szkolnej turystyki i krajoznawstwa. Niezbędnik nauczyciela / 314
Rola obserwacji w rozwoju zawodowym nauczyciela języka angielskiego
na I etapie edukacyjnym / 315
Jak zaplanować ścieżkę rozwoju zawodowego / 316
„eTwinning” – współpraca europejska przez Internet / 317
Tworzenie grupy wsparcia dla nauczycieli bibliotekarzy / 318
Realizacja godzin z artykułu 42 Karty Nauczyciela / 319
Tworzenie stron internetowych za pomocą Google Sites / 320
Ankiety elektroniczne – tworzenie, udostępnianie i prezentacja wyników
badań / 321
Diagnozy przedmiotowe – obsługa narzędzia do wprowadzania danych
oraz analiza wyników / 322
Kalkulator i inne zabawki w Wordzie, czyli programowanie w Visual Basic
for Applications – kilka pomysłów na lekcje nie tylko informatyki / 323
Zeszyt elektroniczny jako narzędzie pracy współczesnego nauczyciela / 324
VI. Szkolenia rad pedagogicznych /
325
Reforma programowa / 327
Metody i techniki pracy z uczniem / 327
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna /
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach / 329
Wychowanie / 329
Wizerunek szkoły / 330
Inne / 330
Dane kontaktowe doradców i konsultantów /
Indeks według nazwisk kierowników form /
14
333
335
328
I
ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA
I ZASADY ODPŁATNOŚCI
Zgłoszenia na szkolenia i zasady odpłatności
Tryb zgłoszenia i odpłatności
Kursy
1. Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie załączonego formularza
(Zgłoszenie udziału w formie doskonalenia WCDN ) przez zainteresowanego
nauczyciela lub dyrektora i przesłanie go pocztą lub faksem (fax 71 796 45 61) do
WCDN.
2. Po skompletowaniu grupy, zgłoszone osoby otrzymają telefonicznie lub mailowo
informację o terminie rozpoczęcia zajęć.
3. Przed rozpoczęciem szkolenia należy uiścić opłatę, która jest każdorazowo podana
przy danym kursie. W tytule przelewu należy wpisać kod i nazwę formy oraz nazwiska
uczestników.
Numer rachunku:
89 1020 5226 0000 6202 0416 6856
WCDN, ul. Swobodna 73a, 50-089 Wrocław
4. Po potwierdzeniu uczestnictwa rezygnacja z udziału w szkoleniu następuje wyłącznie
w formie pisemnej (e-mail, fax) najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
W przypadku zgłoszenia rezygnacji później niż 5 dni przed dniem rozpoczęcia
szkolenia lub niezgłoszenia się na szkolenie nauczyciel zostanie obciążony kosztami
uczestnictwa w wysokości 50% kosztów szkolenia na podstawie wystawionej
faktury.
Rady pedagogiczne
1. Zgłoszenie szkolenia rady pedagogicznej następuje poprzez wypełnienie załączonego
formularza (Zgłoszenie szkolenia rady pedagogicznej ), przynajmniej miesiąc przed
planowanym terminem.
2. Termin szkolenia określony w zgłoszeniu jest terminem sugerowanym, a dokładne
jego określenie następuje po otrzymaniu zgłoszenia przez WCDN.
3. Szkolenie rady pedagogicznej trwa minimum 4 godziny.
4. Koszt szkolenia rady pedagogicznej – do uzgodnienia (uzależniony od jej liczebności
oraz miejsca szkolenia).
17
Informator o formach doskonalenia
Zasady wystawiania faktur
1. Uczestnik kursu otrzyma fakturę imienną, jeżeli:
• osobiście dokona wpłaty ze swojego konta bankowego lub za pośrednictwem
poczty na rachunek WCDN, następnie zwróci się z prośbą do WCDN o wystawienie
faktury z podaniem swoich danych (imię i nazwisko, adres z kodem pocztowym).
2. Uczestnik kursu otrzyma fakturę na placówkę, jeżeli:
• dyrektor placówki podpisze prośbę o wystawienie faktury na zgłoszeniu udziału
w formie doskonalenia,
• dyrektor placówki wystąpi do WCDN z pisemną prośbą o wystawienie faktury
przelewowej z terminem 14 dni z uwzględnieniem wysokości kwoty
dofinansowania oraz imienia i nazwiska uczestnika kursu,
• dokona wpłaty ze swojego konta bankowego lub za pośrednictwem poczty,
a dyrektor placówki wystąpi z pisemną prośbą do WCDN o wystawienie faktury za
uczestnika kursu nie później niż w ostatni dzień miesiąca, w którym została
dokonana wpłata.
3. Faktura na placówkę lub osobę prowadzącą działalność gospodarczą musi być
wystawiona w miesiącu, w którym została dokonana wpłata.
4. Podwójna wpłata
Jeśli uczestnik dokona wpłaty ze swojego konta bankowego lub za pośrednictwem
poczty, a faktura zostanie wystawiona i powtórnie zapłacona przez szkołę lub
placówkę, będzie mógł złożyć w WCDN pisemną prośbę o zwrot wpłaty za kurs,
w którym uczestniczył, z podaniem dokładnego adresu i numeru swojego konta
bankowego.
18
Zgłoszenie udziału w formie doskonalenia WCDN
kod formy |__|__|__|__|__|
nazwa formy |____________________________________________________|
Pan/Pani* imię uczestnika |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nazwisko uczestnika |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
zatrudniona/y jako (bez przedmiotu) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
w jednostce oświat. SP/Gim/Prz/LO* inna, jaka |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nr |__|__|__|__|__|__|
w/w jednostka oświatowa mieści się z Zespole*
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
w jakim mieście znajduje się jedn. oświat. w/we |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
tel. do pracy |__|__| |__|__|__| |__|__| |__|__| data urodzenia (dzień•miesiąc•rok) |__|__| • |__|__| • 1 9 |__|__| r.
miejsce urodzenia |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
informacje o możliwości kontaktu z uczestnikiem (poza pracą) – adres dla korespondencji
ul./al./pl. |__|__| • |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
_
_
|
nr domu |__|__|__|__| nr mieszkania |__|__|__|__| kod pocztowy |__|__|-|__|__|__| Wrocław
inna poczta: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
tel. stacjonarny domowy |__|__| |__|__|__| |__|__| |__|__|
tel. komórkowy |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|
e-mail: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
1. Wpłata za szkolenie następuje po uzyskaniu informacji od kierownika formy o uruchomieniu szkolenia.
2. Po potwierdzeniu uczestnictwa rezygnacja z udziału w szkoleniu następuje wyłącznie w formie pisemnej
(e-mail, fax,) najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
3. W przypadku zgłoszenia rezygnacji później niż na 5 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia lub
niezgłoszenie się na szkolenie zgłaszający zostanie obciążony kosztami uczestnictwa w wysokości 50%
kosztów szkolenia na podstawie wystawionej faktury.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji i przeprowadzenia szkolenia zgodnie
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych
jest dobrowolne. Podane dane będą przetwarzane przez Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w siedzibie we
Wrocławiu przy ul. Swobodnej 73A zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 19 listopada 2009 r.
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli i mogą być udostępniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
Oświadczam, że jest mi znane prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
_______________________________
czytelny podpis uczestnika formy
1. Koszty szkolenia ponosi szkoła/uczestnik*. W przypadku, gdy koszty szkolenia ponosi szkoła, po
zakończeniu szkolenia proszę o wystawienie szkole faktury VAT.
2. Jeżeli będzie taka potrzeba, zgadzam się na udział pracownika w szkoleniu w godzinach pracy: tak/nie*.
_____________________
_______________________
pieczęć i podpis dyrektora
pieczęć szkoły z NIP
* niepotrzebne skreślić

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja dla uczestnika kursów (należy odciąć i zachować)
Kod formy (jak wyżej): |__|__|__|__| (na ten kod należy powoływać się przy kontaktach z WCDN)
A. Nr telefonu do kierownika (podany w informatorze) 71 |__|__|__| |__|__| |__|__|
B. Proces rekrutacji wygląda następująco:
1. Uczestnik wypełnia powyższą ankietę i składa ją w WCDN
2. Wszystkich informacji o kursie udziela wyłącznie kierownik kursu! Dane z punktu A.
3. Po skompletowaniu grupy kierownik formy kontaktuje się z uczestnikiem, informując o:
a) zakwalifikowaniu się uczestnika; b) miejscu i terminie pierwszego spotkania; c) sposobie opłaty za kurs.
4. Na pierwsze zajęcia należy zgłosić się z kopią dowodu wpłaty na konto WCDN
Nazwa odbiorcy: WCDN, ul. Swobodna 73a, 50-089 Wrocław
Numer rachunku bankowego: 89 1020 5226 0000 6202 0416 6856
Tytuł wpłaty: kod formy i dane uczestnika(ów) – nazwisko(a).
Zgłoszenie szkolenia rady pedagogicznej
______________________
____________
data
______________________
______________________
adres i nazwa placówki
______________________
NIP
Dyrektor
Wrocławskiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli
ul. Swobodna 73a
50-089 Wrocław
Proszę o przeprowadzenie szkolenia rady pedagogicznej na temat:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Przewidywany czas szkolenia: ___________________
liczba godzin
Odbiorcy: rada pedagogiczna: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
nazwa placówki, nr tel.
Liczba osób w radzie pedagogicznej: ________
Proponowany termin: _______________________________
Osoba do kontaktu: _________________________________
Tel: ________________
Proszę o wystawienie faktury po przeprowadzonym szkoleniu.
___________________
podpis i pieczęć
dyrektora szkoły
II
KONFERENCJE OTWARCIA
Konferencje otwarcia
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Przedmiot
Temat
Termin, miejsce, osoby prowadzące
Język francuski
Ciekawe lekcje o kulturze
i cywilizacji Francji
16 września 2014, godz. 15:00
Gimnazjum nr 30, ul. Jantarowa 5
Kierownik: Renata Kalińska-Delipacy
Osoby prowadzące: Renata Kalińska-Delipacy
Międzyprzedmiotowe –
edukacja
regionalna
Historyczna i współczesna 29 września 2014, godz. 15:00
Centrum Poznawcze – Hala Stulecia,
przestrzeń miasta
ul. Wystawowa 1
Zajęcia
komputerowe,
informatyka,
przedmioty
informatyczne
Nowe technologie
w szkole, czyli koniec
epoki kredy
Wychowanie
przedszkolne
i edukacja
wczesnoszkolna
Aktywne zdobywanie
wiedzy przez dzieci
w wychowaniu
przedszkolnym
i w edukacji
wczesnoszkolnej
Kierownik: Hanna Staniów
Osoby prowadzące: Izabela Przepiórkiewicz,
Ewa Skrzywanek, Hanna Staniów
9 września 2014, godz. 15:00
Kino Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza
Wielkiego 19a-21
Kierownik: Wiktor Szanin
Osoby prowadzące: Wiktor Szanin,
Tomasz Jarosz, Izabela Przepiórkiewicz
16 września 2014, godz. 15:00-18:00
Zespół Szkół nr 1, ul. Słubicka 29-33
Kierownik: Danuta Gromek
Osoby prowadzące: Danuta Gromek,
Jadwiga Iwanowska, Aneta Włodarczyk,
Anna Łuźniak, Dorota Downar-Zapolska,
Izabela Przepiórkiewicz
SZKOŁA PODSTAWOWA
Przedmiot
Temat
Termin, miejsce, osoby prowadzące
Język polski
Gazeta szkolna – medium
w instytucji szkoły
16 września 2014, godz. 15:30
WCDN, ul. Swobodna 73a
Kierownik: Elżbieta Kielman, Agata Wodzińska
Osoby prowadzące: Elżbieta Kielman,
Leszek Budrewicz
Język angielski
Nowoczesny nauczyciel
w nowoczesnej szkole
23 września 2014, godz. 15:00
Gimnazjum nr 18, ul. Kłodnicka 36
Kierownik: Maria Pająk
Osoby prowadzące: Maria Pająk,
Joanna Stefańska
25
Informator o formach doskonalenia
Przedmiot
Temat
Termin, miejsce, osoby prowadzące
Język niemiecki
Ocenianie kształtujące
szansą dla języka
niemieckiego.
Promowanie nauki języka
niemieckiego
7 października 2014, godz. 14:00
Zespół Szkół nr 1, ul. Słubicka 29-33
Ciekawe lekcje o kulturze
i cywilizacji Francji
16 września 2014, godz. 15:00
Gimnazjum nr 30, ul. Jantarowa 5
Język francuski
Kierownik: Anna Abramczyk
Osoby prowadzące: Anna Abramczyk,
Ewa Skrzywanek
Kierownik: Renata Kalińska-Delipacy
Osoby prowadzące: Renata Kalińska-Delipacy
Historia, wiedza Konferencja otwarcia.
o społeczeństwie Samorząd miejski
23 września 2014, godz. 15:00
Sala Sesyjna Ratusza, ul. Sukiennice 9
Kierownik: Ewa Skrzywanek
Osoby prowadzące: Ewa Skrzywanek,
Bartosz Kicki,
Przedstawiciele Rady Miejskiej Wrocławia
Muzyka,
plastyka,
wiedza
o kulturze,
etyka, filozofia,
język polski
Przeciw obojętności,
ignorancji...
Matematyka
Wykorzystanie dobrych
praktyk
10 września 2014, godz. 15:00
Zespół Szkół nr 1, ul. Słubicka 29-33
Kierownik: Krzysztof Popiel
Osoby prowadzące: Katarzyna Kuczyńska,
Elżbieta Kazańska, Ewa Obara-Grączewska,
Krzysztof Popiel
9 października 2014, godz. 15:00
WCDN, ul. Swobodna 73a
Kierownik: Eleonora Żmijowska-Wnęk
Osoby prowadzące: Eleonora Żmijowska-Wnęk,
gość
Przyroda
Konferencja otwarcia dla
nauczycieli przyrody
szkół podstawowych
22 września 2014, godz. 15:30
WCDN, ul. Swobodna 73a
Kierownik: Anna Solska
Osoby prowadzące: Anna Solska
Międzyprzedmiotowe –
edukacja
regionalna
Historyczna i współczesna 29 września 2014, godz. 15:00
Centrum Poznawcze – Hala Stulecia,
przestrzeń miasta
ul. Wystawowa 1
Zajęcia
komputerowe,
informatyka,
przedmioty
informatyczne
Nowe technologie
w szkole, czyli koniec
epoki kredy
Wychowanie
fizyczne
Edukacja dla zdrowia
Kierownik: Hanna Staniów
Osoby prowadzące: Izabela Przepiórkiewicz,
Ewa Skrzywanek, Hanna Staniów
9 września 2014, godz. 15:00
Kino Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza
Wielkiego 19a-21
Kierownik: Wiktor Szanin
Osoby prowadzące: Wiktor Szanin,
Tomasz Jarosz, Izabela Przepiórkiewicz
25 września 2014, godz. 14:30
Zespół Szkół nr 1, ul. Słubicka 29-33
Kierownik: Joanna Wolfart-Piech
Osoby prowadzące: Joanna Wolfart-Piech
26
Konferencje otwarcia
Przedmiot
Temat
Termin, miejsce, osoby prowadzące
Wychowanie
przedszkolne
i edukacja
wczesnoszkolna
Aktywne zdobywanie
wiedzy przez dzieci
w wychowaniu
przedszkolnym
i w edukacji
wczesnoszkolnej
16 września 2014, godz. 15:00-18:00
Zespół Szkół nr 1, ul. Słubicka 29-33
Edukacja
czytelnicza
i medialna
Biblioteka szkolna
w edukacji. Zadania
i wyzwania
18 września 2014 (godzina zostanie podana
na stronie www.wcdn.wroc.pl)
Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120
Kierownik: Danuta Gromek
Osoby prowadzące: Danuta Gromek,
Jadwiga Iwanowska, Aneta Włodarczyk,
Anna Łuźniak, Dorota Downar-Zapolska,
Izabela Przepiórkiewicz
Kierownik: Lidia Zyga
Osoby prowadzące: Lidia Zyga,
pracownicy Biblioteki Uniwersytetu
Ekonomicznego, zaproszeni goście
GIMNAZJUM
Przedmiot
Temat
Termin, miejsce, osoby prowadzące
Język polski
Gazeta szkolna – medium
w instytucji szkoły
16 września 2014, godz. 15:30
WCDN, ul. Swobodna 73a
Kierownik: Elżbieta Kielman, Agata Wodzińska
Osoby prowadzące: Elżbieta Kielman,
Leszek Budrewicz
Język angielski
Nowoczesny nauczyciel
w nowoczesnej szkole
23 września 2014, godz. 15:00
Gimnazjum nr 18, ul. Kłodnicka 36
Kierownik: Maria Pająk
Osoby prowadzące: Maria Pająk, Joanna Stefańska
Język niemiecki
Język francuski
Ocenianie kształtujące
szansą dla języka
niemieckiego.
Promowanie nauki języka
niemieckiego
7 października 2014, godz. 14:00
Zespół Szkół nr 1, ul. Słubicka 29-33
Ciekawe lekcje o kulturze
i cywilizacji Francji
16 września 2014, godz. 15:00
Gimnazjum nr 30, ul. Jantarowa 5
Kierownik: Anna Abramczyk
Osoby prowadzące: Anna Abramczyk,
Ewa Skrzywanek
Kierownik: Renata Kalińska-Delipacy
Osoby prowadzące: Renata Kalińska-Delipacy
Historia i wiedza Konferencja otwarcia.
o społeczeństwie Samorząd miejski
23 września 2014, godz. 15:00
Sala Sesyjna Ratusza, ul. Sukiennice 9
Kierownik: Ewa Skrzywanek
Osoby prowadzące: Ewa Skrzywanek, Bartosz Kicki,
przedstawiciele Rady Miejskiej Wrocławia
27
Informator o formach doskonalenia
Przedmiot
Temat
Termin, miejsce, osoby prowadzące
Muzyka,
plastyka,
wiedza
o kulturze,
etyka, filozofia,
język polski
Przeciw obojętności,
ignorancji...
10 września 2014, godz. 15:00
Zespół Szkół nr 1, ul. Słubicka 29-33
Matematyka
Analiza wyników
egzaminu gimnazjalnego
2014 z matematyki
7 października 2014, godz. 15:00
WCDN, ul. Swobodna 73a
Gatunki inwazyjne
a ochrona
bioróżnorodności
17 września 2014, godzina 16:00
Instytut Biologii Roślin Uniwersytetu
Wrocławskiego, ul. Kanonia 6-8,
sala wykładowa im. S. Kulczyńskiego
Biologia
Kierownik: Krzysztof Popiel
Osoby prowadzące: Katarzyna Kuczyńska,
Elżbieta Kazańska, Ewa Obara-Grączewska,
Krzysztof Popiel
Kierownik: Jolanta Lazar
Osoby prowadzące: Anna Pacholska, Jolanta Lazar
Kierownik: Lilianna Zabierowska
Osoby prowadzące: Lilianna Zabierowska,
prof. Wiesław Fałtynowicz
Chemia
Konferencja otwarcia
24 września 2014, godz. 15:00
Wydział Chemii Uniwersytetu
Wrocławskiego, Audytorium II EF,
ul. F. Joliot-Curie 14
Kierownik: Maria Perłowska
Osoby prowadzące: Maria Perłowska,
dr hab. Lucjan Jerzykiewicz
Atrakcyjna geografia.
Pomysły na ciekawą
lekcję
1 października 2014, godz. 15:00
WCDN, ul. Swobodna 73a
Międzyprzedmiotowe –
edukacja
regionalna
Historyczna
i współczesna przestrzeń
miasta
29 września 2014, godz. 15:00
Centrum Poznawcze – Hala Stulecia,
ul. Wystawowa 1
Zajęcia
komputerowe,
informatyka,
przedmioty
informatyczne
Nowe technologie
w szkole, czyli koniec
epoki kredy
Wychowanie
fizyczne
Edukacja dla zdrowia
Geografia
Kierownik: Hanna Staniów
Osoby prowadzące: Hanna Staniów
Kierownik: Hanna Staniów
Osoby prowadzące: Izabela Przepiórkiewicz,
Ewa Skrzywanek, Hanna Staniów
9 września 2014, godz. 15:00
Kino Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza
Wielkiego 19a-21
Kierownik: Wiktor Szanin
Osoby prowadzące: Wiktor Szanin,
Tomasz Jarosz, Izabela Przepiórkiewicz
25 września 2014, godz. 14:30
Zespół Szkół nr 1, ul. Słubicka 29-33
Kierownik: Joanna Wolfart-Piech
Osoby prowadzące: Joanna Wolfart-Piech
28
Konferencje otwarcia
Przedmiot
Temat
Termin, miejsce, osoby prowadzące
Edukacja
czytelnicza
i medialna
Biblioteka szkolna
w edukacji. Zadania
i wyzwania
18 września 2014 (godzina zostanie podana
na stronie www.wcdn.wroc.pl)
Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu
Kierownik: Lidia Zyga
Osoby prowadzące: Lidia Zyga, pracownicy
Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego,
zaproszeni goście
SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA
Przedmiot
Temat
Termin, miejsce, osoby prowadzące
Język polski
Metody pracy na lekcjach
języka polskiego,
a wymagania matury
2015
23 września 2014, godz. 15:00
WCDN, ul. Swobodna 73a
Nowoczesny nauczyciel
w nowoczesnej szkole
23 września 2014, godz. 15:00
Gimnazjum nr 18, ul. Kłodnicka 36
Język angielski
Kierownik: Bożena Święch
Osoby prowadzące: Bożena Święch
Kierownik: Maria Pająk
Osoby prowadzące: Maria Pająk,
Joanna Stefańska
Język niemiecki
Język francuski
Ocenianie kształtujące
szansą dla języka
niemieckiego.
Promowanie nauki języka
niemieckiego
7 października 2014, godz. 14:00
Zespół Szkół nr 1, ul. Słubicka 29-33
Ciekawe lekcje o kulturze
i cywilizacji Francji
16 września 2014, godz. 15:00
Gimnazjum nr 30, ul. Jantarowa 5
Kierownik: Anna Abramczyk
Osoby prowadzące: Anna Abramczyk,
Ewa Skrzywanek
Kierownik: Renata Kalińska-Delipacy
Osoby prowadzące: Renata Kalińska-Delipacy
Historia i wiedza Samorząd miejski
o społeczeństwie
23 września 2014, godz. 15:00
Sala Sesyjna Ratusza, ul. Sukiennice 9
Kierownik: Ewa Skrzywanek
Osoby prowadzące: Ewa Skrzywanek,
Bartosz Kicki,
przedstawiciele Rady Miejskiej Wrocławia
Muzyka,
plastyka,
wiedza
o kulturze,
etyka, filozofia,
język polski
10 września 2014, godz. 15:00
Zespół Szkół nr 1, ul. Słubicka 29-33
Przeciw obojętności,
ignorancji...
Kierownik: Krzysztof Popiel
Osoby prowadzące: Katarzyna Kuczyńska,
Elżbieta Kazańska, Ewa Obara-Grączewska,
Krzysztof Popiel
29
Informator o formach doskonalenia
Przedmiot
Temat
Termin, miejsce, osoby prowadzące
Matematyka
Umiejętności
matematyczne w świetle
badań zewnętrznych
30 września 2014, godz.15:30
WCDN, ul. Swobodna 73a
Gatunki inwazyjne
a ochrona
bioróżnorodności
17 września 2014, godzina 16:00
Instytut Biologii Roślin Uniwersytetu
Wrocławskiego, ul. Kanonia 6-8,
sala wykładowa im. S. Kulczyńskiego
Biologia
Kierownik: Jolanta Łuc
Osoby prowadzące: Jolanta Łuc i zaproszeni
goście
Kierownik: Lilianna Zabierowska
Osoby prowadzące: Lilianna Zabierowska,
prof. Wiesław Fałtynowicz
Chemia
Konferencja otwarcia
24 września 2014, godz. 15:00
Wydział Chemii Uniwersytetu
Wrocławskiego, Audytorium II EF,
ul. F. Joliot-Curie 14
Kierownik: Maria Perłowska
Osoby prowadzące: Maria Perłowska,
dr hab. Lucjan Jerzykiewicz
Międzyprzedmiotowe –
edukacja
regionalna
Historyczna
i współczesna przestrzeń
miasta
29 września 2014, godz. 15:00
Centrum Poznawcze – Hala Stulecia,
ul. Wystawowa 1
Kierownik: Hanna Staniów
Osoby prowadzące: Izabela Przepiórkiewicz,
Ewa Skrzywanek, Hanna Staniów
Podstawy
Lekcje z ZUS
przedsiębiorczości, edukacja
ekonomiczna
2 października 2014, godz. 14:00
Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
ul. Pretficza 11
Zajęcia
komputerowe,
informatyka,
przedmioty
informatyczne
Nowe technologie
w szkole, czyli koniec
epoki kredy
9 września 2014, godz. 15:00
Kino Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza
Wielkiego 19a-21
Wychowanie
fizyczne
Edukacja dla zdrowia
Kierownik: Barbara Biernat
Osoby prowadzące: Barbara Biernat,
pracownicy merytoryczni ZUS
Kierownik: Wiktor Szanin
Osoby prowadzące: Wiktor Szanin,
Tomasz Jarosz, Izabela Przepiórkiewicz
25 września 2014, godz. 14:30
Zespół Szkół nr 1, ul. Słubicka 29-33
Kierownik: Joanna Wolfart-Piech
Osoby prowadzące: Joanna Wolfart-Piech
Dydaktyka
przedmiotów
zawodowych
30 września 2014, godz. 15:00
WCDN, ul. Swobodna 73a
Odwrócona lekcja
Kierownik: Zbigniew Jarczak
Osoby prowadzące: Maciej M. Sysło
30
Konferencje otwarcia
Przedmiot
Temat
Termin, miejsce, osoby prowadzące
Edukacja
czytelnicza
i medialna
Biblioteka szkolna
w edukacji. Zadania
i wyzwania
18 września 2014 (godzina zostanie podana
na stronie www.wcdn.wroc.pl)
Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu
Kierownik: Lidia Zyga
Osoby prowadzące: Lidia Zyga, pracownicy
Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego,
zaproszeni goście
31
III
SZKOLENIA DLA DYREKTORÓW
I WICEDYREKTORÓW
SZKÓŁ I PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH
Szkolenia dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych
Kod formy:
ACI2
Nazwa formy:
Repetytorium z pomiaru dydaktycznego
w kontekście diagnoz przygotowanych
przez WCDN
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
4
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności analizy i wykorzystania wyników diagnoz
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać i posługiwać się terminologią z zakresu pomiaru
dydaktycznego
• dokonać analizy danych uzyskanych z przeprowadzonej diagnozy
• wykorzystać zdobytą wiedzę do planowania działań związanych
z poprawą efektywności kształcenia
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Kadra kierownicza szkół
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 64
Wrzesień 2014
40 zł
Alicja Cisowska
Alicja Cisowska, Teresa Szpak
Cisowska Alicja
35
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
ACI3
Nazwa formy:
Awans zawodowy nauczyciela – zadania dyrektora
– repetytorium
Rodzaj formy
Seminarium
Liczba godzin
6
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności dyrektora związanych z nadawaniem
nauczycielom stopni awansu zawodowego
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać aktualne przepisy prawa związane z uzyskiwaniem przez
nauczycieli stopni awansu zawodowego
• posługiwać się wiedzą w zakresie procedur awansu zawodowego
nauczycieli
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 64
Wrzesień 2014
60 zł
Kierownik formy
Alicja Cisowska
Osoby prowadzące
Alicja Cisowska
Cisowska Alicja
36
Szkolenia dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych
Kod formy:
BKU3
Nazwa formy:
Nadzór dyrektora nad awansem zawodowym
nauczyciela
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
4
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Przygotowanie dokumentacji nauczyciela w postępowaniu awansu
zawodowego nauczyciela
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać akty prawne w zakresie obowiązków dyrektora dotyczących
awansu zawodowego
• przygotować ocenę dorobku zawodowego nauczyciela
• przygotować wymagane zaświadczenia
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 88
Listopad 2014
40 zł
Kierownik formy
Barbara Kutrowska
Osoby prowadzące
Barbara Kutrowska
Kutrowska Barbara
37
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
GJA1
Nazwa formy:
Współpraca dyrektora/wicedyrektora
z pedagogiem, psychologiem szkolnym
oraz z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
Rodzaj formy
Seminarium
Liczba godzin
3
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie pracy dyrektora/wicedyrektora w sferze pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać zasady dobrej współpracy w zakresie pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
• dobierać właściwe formy współpracy
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół
Listopad 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 81
Listopad 2014
30 zł
Grażyna Jarmuż
Alicja Jarmuła
Jarmuż Grażyna
38
Szkolenia dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych
Kod formy:
GJA2
Nazwa formy:
Kompetencje kluczowe wicedyrektora szkoły
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
4
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie warsztatu pracy wicedyrektora szkoły
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• planować pracę w sposób racjonalny
• stosować nowe techniki we współzarządzaniu szkołą
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Wicedyrektorzy szkół
Październik 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 81
Październik 2014
40 zł
Grażyna Jarmuż
Alicja Jarmuła
Jarmuż Grażyna
39
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
GJA3
Nazwa formy:
Kodeks etyczny dyrektora i wicedyrektora w pracy
szkoły
Rodzaj formy
Seminarium
Liczba godzin
2
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie pracy dyrektora i wicedyrektora – etyka zawodu
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• stosować zasady etyczne w procesie zarządzania szkołą
• zaprezentować kodeks etyczny swojej placówki
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół
Luty 2015
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 81
Luty 2015
40 zł
Grażyna Jarmuż
Alicja Jarmuła
Jarmuż Grażyna
40
Szkolenia dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych
Kod formy:
GJA4
Nazwa formy:
Nadzór dyrektora nad wypełnianiem
przez nauczycieli obowiązków wynikających
ze sprawowania opieki nad uczniami
Rodzaj formy
Seminarium
Liczba godzin
3
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności sprawowania nadzoru nad wieloaspektowo
rozumianym bezpieczeństwem w szkole
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa w szkole
• znać różne aspekty bezpieczeństwa w szkole
• zaplanować nadzór nad działaniami nauczycieli z uwzględnieniem
obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa podopiecznym
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Dyrektorzy, wicedyrektorzy
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 81
Wrzesień 2014
30 zł
Grażyna Jarmuż
Alicja Sawicz
Jarmuż Grażyna
41
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
GJA5
Nazwa formy:
Dyrektor – kreator kultury organizacyjnej szkoły
Rodzaj formy
Seminarium
Liczba godzin
3
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności kreowania koncepcji i wizerunku szkoły
we współpracy z jej pracownikami
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• umieć współpracować z pracownikami tworząc atmosferę
sprzyjającą kreatywnej pracy szkoły
• planować spotkania z radą pedagogiczną z uwzględnieniem
elementów etyki w pracy nauczyciela
• dobierać metody współpracy z pracownikami w celu budowania
wysokiej kultury organizacyjnej i wizerunkowej zespołu
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Dyrektorzy
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 81
Wrzesień 2014
30 zł
Grażyna Jarmuż
Alicja Sawicz
Jarmuż Grażyna
42
Szkolenia dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych
Kod formy:
GJA6
Nazwa formy:
Instrukcja kancelaryjna
Rodzaj formy
Seminarium
Liczba godzin
4
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Nabycie umiejętności konstruowania Instrukcji kancelaryjnej
na potrzeby placówki
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• poprawnie przygotować Instrukcję kancelaryjną na potrzeby
swojej placówki
• stosować zapisy Instrukcji kancelaryjnej w codziennej pracy szkoły
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Dyrektorzy, wicedyrektorzy
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 81
Wrzesień 2014
80 zł
Grażyna Jarmuż
Elżbieta Biling
Jarmuż Grażyna
43
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
GJA7
Nazwa formy:
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji
pedagogicznej
Rodzaj formy
Seminarium
Liczba godzin
3
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności prowadzenia dokumentacji pedagogicznej
w kontekście obowiązującego prawa oświatowego
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać przepisy prawa dotyczące dokumentowania przebiegu
procesu pedagogicznego oraz obowiązujących wzorów
dokumentów
• prawidłowo prowadzić dokumentację szkolną zgodnie z zapisami
prawa oświatowego i wewnątrzszkolnego
• doskonalić nauczycieli w związku z obowiązkiem poprawnego
prowadzenia dokumentacji
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Dyrektorzy, wicedyrektorzy
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 81
Wrzesień 2014
30 zł
Grażyna Jarmuż
Alicja Sawicz
Jarmuż Grażyna
44
Szkolenia dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych
Kod formy:
KNO1
Nazwa formy:
Organizacja nadzoru pedagogicznego
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
8
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności związanych z prawidłowym sprawowaniem
nadzoru pedagogicznego
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać przepisy związane z nadzorem pedagogicznym
• poprawnie stosować zasady sprawowania nadzoru
pedagogicznego
• umieć wyciągać praktyczne wnioski z nadzoru
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 89
Listopad 2014
80 zł
Kierownik formy
Krzysztof Nowak
Osoby prowadzące
Krzysztof Nowak
Nowak Krzysztof
45
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
KNO2
Nazwa formy:
Zmiany w prawie oświatowym i ich konsekwencje
Rodzaj formy
Seminarium
Liczba godzin
3
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Zapoznanie z aktualnym stanem prawnym i konsekwencjami zmian
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać aktualne przepisy prawa oświatowego
• prawidłowo stosować prawo w praktyce szkolnej
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 89
Październik 2014
30 zł
Kierownik formy
Krzysztof Nowak
Osoby prowadzące
Krzysztof Nowak
Nowak Krzysztof
46
Szkolenia dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych
Kod formy:
KNO3
Nazwa formy:
Kontrola sprawowana przez dyrektora szkoły,
czyli co, kogo, kiedy i jak kontrolować
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
4
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie organizacji kontroli wewnętrznej
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• właściwie zaplanować i przeprowadzić kontrolę dokumentacji
szkolnej
• znać rodzaje dokumentacji wewnątrzszkolnej
• właściwie przygotować się do obserwacji lekcji prowadzonej
przez nauczyciela
• ocenić stan i warunki działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej szkoły
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych
Listopad 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 89
Listopad 2014
40 zł
Krzysztof Nowak
Stanisława Socha
Nowak Krzysztof
47
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
KNO4
Nazwa formy:
Ocena pracy nauczyciela
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
6
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności w zakresie oceny pracy nauczyciela
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• właściwie skonstruować kryteria oceny pracy nauczyciela
• ustalić procedurę oceny pracy nauczyciela
• ustalić i uzasadnić ocenę pracy i ocenę dorobku zawodowego
nauczyciela
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych
Październik 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 89
Grudzień 2014
60 zł
Krzysztof Nowak
Stanisława Socha
Nowak Krzysztof
48
Szkolenia dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych
Kod formy:
KNO5
Nazwa formy:
Procedura tworzenia Szkolnych Zestawów
Programów Nauczania
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
4
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności w zakresie tworzenia SZPN
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• właściwie zaplanować pracę nad tworzeniem szkolnego zestawu
programów nauczania
• ustalić procedurę opiniowania przygotowywanych w szkole
programów nauczania
• ustalić procedurę włączania programów nauczania do SZPN
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych
Styczeń 2015
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 89
Luty 2015
40 zł
Krzysztof Nowak
Stanisława Socha
Nowak Krzysztof
49
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
KNO6
Nazwa formy:
Obserwacja lekcji jako element nadzoru
pedagogicznego
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
4
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności w zakresie tworzenia arkuszy obserwacji
lekcji
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• właściwie przygotować procedurę dotyczącą obserwacji lekcji
• właściwie przygotować arkusze obserwacji lekcji
• właściwie sformułować cel obserwacji lekcji/zajęć
• konstruktywnie omówić elementy obserwowanej lekcji/zajęć
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych
Listopad 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 89
Grudzień 2014
40 zł
Krzysztof Nowak
Stanisława Socha
Nowak Krzysztof
50
Szkolenia dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych
Kod formy:
KNO7
Nazwa formy:
Innowacje i eksperymenty pedagogiczne
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
6
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Nabycie umiejętności wdrażania w szkole innowacji i eksperymentów
pedagogicznych
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać uwarunkowania prawne innowacji i eksperymentów
pedagogicznych
• właściwie przygotować niezbędną dokumentację
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych
Październik 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 89
Styczeń 2015
60 zł
Krzysztof Nowak
Stanisława Socha
Nowak Krzysztof
51
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
KNO8
Nazwa formy:
Społeczne organy szkoły
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
4
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Znajomość ram prawnych funkcjonowania społecznych organów
w szkole
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać podstawy prawne funkcjonowania rady szkoły, rady
rodziców, samorządu uczniowskiego
• Znać sposób powoływania, rolę i zadania społecznych organów
szkoły
• znać zasady opracowywania regulaminów działania społecznych
organów szkoły
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych
Styczeń 2015
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 89
Marzec 2015
40 zł
Krzysztof Nowak
Stanisława Socha
Nowak Krzysztof
52
Szkolenia dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych
Kod formy:
KNO9
Nazwa formy:
Ocena pracy pedagoga szkolnego
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
4
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie wiadomości niezbędnych do prawidłowej oceny pracy
pedagoga szkolnego
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• właściwie opracować zakres obowiązków pedagoga szkolnego
• ustalić kryteria oceny pracy pedagoga szkolnego
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych
Listopad 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 89
Grudzień 2014
40 zł
Krzysztof Nowak
Stanisława Socha
Nowak Krzysztof
53
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
KNO10
Nazwa formy:
Prawo pracy i prawo oświatowe
(spotkania tematyczne)
Rodzaj formy
Seminarium
Liczba godzin
3
Cel ogólny
Cele szczegółowe
doskonalenie współpracy dyrektorów w zakresie rozwiązywania
problemów prawnych występujących w szkołach i placówkach
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• właściwie pod względem prawnym zarządzać szkołą
• nabywać wiedzę w zakresie bieżących zmian oświatowych
• umieć dostosowywać dokumentację pracy szkoły
do zmieniającego się prawa
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 89
Wrzesień 2014
30 zł
Krzysztof Nowak
Lidia Satkowska i Alicja Witkowska
Nowak Krzysztof
54
Szkolenia dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych
Kod formy:
KNO11
Nazwa formy:
Zakładanie organizacji pozarządowych
dla wspierania realizacji zadań edukacyjnych
w szkole
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
14
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Tworzenie warunków do zwiększenia efektywności realizacji zadań
szkoły
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać cele, zadania statutowe oraz procedury tworzenia organizacji
pozarządowych
• umieć zorganizować zebranie założycielskie stowarzyszenia
i fundacji oraz stworzyć dokumentację
• potrafić zarządzać – kierować organizacją pozarządową w szkole
w zakresie realizacji jej zadań statutowych – działalność
merytoryczna i finansowa
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Kadra kierownicza szkół
Marzec 2015
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 89
Maj 2015
140 zł
Krzysztof Nowak
Adam Stocki
Nowak Krzysztof
55
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
KNO12
Nazwa formy:
Aplikowanie o środki zewnętrzne do jednostek
samorządowych i rządowych na wspomaganie
zadań edukacyjnych szkolnych i pozaszkolnych
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
14
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Poznanie możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych
na realizację zadań z zakresu wychowania fizycznego, sportu
szkolnego, turystyki i zdrowia
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• umieć wyszukiwać możliwości aplikowania o środki
pozabudżetowe na realizację zadań publicznych
• potrafić identyfikować treści ogłoszeń o naborze wniosków
z możliwościami ich realizacji przez organizację pozarządową
działającą na terenie szkoły
• potrafić wypełnić aplikację – wniosek o powierzenie (wsparcie)
realizacji zadania publicznego zgłaszanego do realizacji przez
organizację działającą na terenie szkoły (np. Szkolne, Uczniowskie
Kluby Sportowe, Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Szkoły itp)
• znać procedury i umieć przygotować kompletną dokumentację
aplikacyjną; potrafić złożyć sprawozdanie z realizacji zadania
publicznego i rozliczyć je zgodnie z wymogami merytorycznymi
i finansowymi
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Kadra kierownicza
Październik 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 89
Październik 2014
140 zł
Krzysztof Nowak
Adam Stocki
Nowak Krzysztof
56
Szkolenia dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych
Kod formy:
MPE4
Nazwa formy:
Prowadzenie rozmów z wykorzystaniem technik
coachingowych
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
8
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Zdobycie podstawowej wiedzy na temat coachingu jako metody
wsparcia
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać podstawowe definicje coachingu oraz sytuacje, w których
może być wykorzystywany
• wiedzieć, czym różni się coaching od innych form wsparcia
• poprawnie formułować pytania, które wywierają wpływ, a nie
kontrolują
• wiedzieć, jakie bariery utrudniają aktywne słuchanie i poznać
poziomy słuchania
• stosować parafrazę, odzwierciedlenie i klaryfikację podczas
trudnych rozmów
• udzielać budującej informacji zwrotnej
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych
Październik 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 70
Listopad 2014
80 zł
Kierownik formy
Maria Perłowska
Osoby prowadzące
Maria Perłowska
Perłowska Maria
57
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
UHO1
Nazwa formy:
Prawo w praktyce szkolnej
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Poznanie podstawowych regulacji prawnych niezbędnych w pracy
dyrektora
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać podstawowe regulacje prawne
• poznać zmiany w obowiązującym prawie
• stosować prawo w rozwiązywaniu typowych problemów szkolnych
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 68
Październik 2014
120 zł
Kierownik formy
Urszula Hojda
Osoby prowadzące
Urszula Hojda
Hojda Urszula
58
Szkolenia dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych
Kod formy:
UHO2
Nazwa formy:
Tworzenie prawa wewnątrzszkolnego
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
10
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Poznanie zasad techniki prawodawczej
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać zasady tworzenia wewnętrznych regulaminów
• napisać uchwałę i zarządzenie
• nowelizować prawo wewnątrzszkolne
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 68
Październik 2014
100 zł
Kierownik formy
Urszula Hojda
Osoby prowadzące
Urszula Hojda
Hojda Urszula
59
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
UHO3
Nazwa formy:
Dyrektor jako organ prowadzący postępowanie
administracyjne
Rodzaj formy
Seminarium
Liczba godzin
5
Cel ogólny
Cele szczegółowe
poznanie podstawowych zasad postępowania administracyjnego
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać sytuacje, w których dyrektor podejmuje decyzje
administracyjne
• znać elementy decyzji administracyjnej
• znać procedurę odwoławczą od decyzji administracyjnej
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 68
Październik 2014
50 zł
Kierownik formy
Urszula Hojda
Osoby prowadzące
Urszula Hojda
Hojda Urszula
60
Szkolenia dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych
Kod formy:
UHO4
Nazwa formy:
Dyskryminacja i mobbing w pracy
Rodzaj formy
Seminarium
Liczba godzin
5
Cel ogólny
Cele szczegółowe
usystematyzowanie zagadnień związanych z dyskryminacją
i mobbingiem
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać przyczyny, rodzaje dyskryminacji i mobbingu
• znać odpowiedzialność prawną mobbera
• znać obowiązki pracodawcy w zakresie wprowadzania polityki
antymobbingowej
• znać rodzaje roszczeń pracowniczych w związku z dyskryminacją
i mobbingiem
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kadra kierownicza
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 68
Wrzesień 2014
50 zł
Kierownik formy
Urszula Hojda
Osoby prowadzące
Urszula Hojda
Hojda Urszula
61
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
WSZ1
Nazwa formy:
Idea FranklinCovey „7 nawyków skutecznego
działania” w pracy dyrektora szkoły i nauczycieli
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
16
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Upowszechnienie idei FranklinCovey – „7 nawyków” oraz projektu
edukacyjnego The Leader in Me
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• dobierać i stosować 7 nawyków skutecznego działania
• umieć stosować technikę myślenia w kategoriach
„wygrana-wygrana” i tym samym tworzyć synergie
• znać podstawowe założenia projektu edukacyjnego
The Leader in Me
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Dyrektorzy, wicedyrektorzy, zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 56
Wrzesień 2014
160 zł
Kierownik formy
Wiktor Szanin
Osoby prowadzące
Bernard Fruga
Szanin Wiktor
62
IV
SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI
KURSY KWALIFIKACYJNE
Kursy kwalifikacyjne
Kod formy:
GJA10
Nazwa formy:
Kurs kwalifikacyjny z organizacji i zarządzania
oświatą
Rodzaj formy
Kurs kwalifikacyjny
Liczba godzin
220
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Przygotowanie do zarządzania szkołą lub placówką oświatową
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• poznać zasady i metody zarządzania szkołą lub placówką
oświatową
• zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie organizacji i zarządzania
szkołą lub placówką oświatową
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 81
Październik 2014
1500 zł
Grażyna Jarmuż
Dyrektorzy szkół, konsultanci, kierownicza kadra samorządowa
Jarmuż Grażyna
67
REFORMA PROGRAMOWA
Reforma programowa
Kod formy:
AAB3
Nazwa formy:
ABC matury 2015
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
5
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Zapoznanie nauczycieli ze zmianami na egzaminie maturalnym
z języka obcego w roku 2015
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać zasady przeprowadzania egzaminu
• znać budowę arkusza egzaminacyjnego
• znać typy zadań w arkuszu maturalnym
• stosować metody i zadania sprzyjające przygotowaniu ucznia
do egzaminu maturalnego
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele języka obcego
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 57
Październik 2014
50 zł
Kierownik formy
Anna Abramczyk
Osoby prowadzące
Anna Abramczyk
Abramczyk Anna
71
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
EBI1
Nazwa formy:
Zajęcia terenowe w nauczaniu przyrody i geografii
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
25
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności interdyscyplinarnego planowania pracy
na zajęciach terenowych
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• zaplanować zajęcia dydaktyczne w terenie
• opracować cele kształcenia wynikające z podstawy programowej
• konstruować karty pracy do zajęć terenowych
• dokonać ewaluacji zajęć
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Nauczyciele przyrody szkół ponadgimnazjalnych
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 66
Październik 2014
250 zł
Elżbieta Biernacka
Elżbieta Biernacka, Grażyna Wnuk
Biernacka Elżbieta
72
Reforma programowa
Kod formy:
EKA6
Nazwa formy:
Komunikacja wizualna – plakat
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
8
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji tekstów kultury
na podstawie grafiki użytkowej – plakatu
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać założenia podstawy programowej związane z analizą
i interpretacją tekstów kultury
• orientować się w historii plakatu, w tym polskiej szkoły plakatu
• poszerzyć wiedzę na temat grafiki użytkowej
• analizować teksty kultury z zakresu komunikacji wizualnej
pod kątem formy i treści
• opracować materiały i pomoce dydaktyczne do pracy z uczniem
oraz przygotować sposób prezentacji efektów działań
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele plastyki, języka polskiego, wiedzy o kulturze,
zajęć artystycznych, inni zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 83
Październik 2014
80 zł
Kierownik formy
Elżbieta Kazańska
Osoby prowadzące
Elżbieta Kazańska
Kazańska Elżbieta
73
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
EOB2
Nazwa formy:
Egzamin ustny z języka polskiego od 2015 roku
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
15
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności pracy z uczniami przystępującymi do nowej
formuły egzaminu ustnego z języka polskiego
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać podstawę programową, Informator maturalny
i wykorzystywać je do planowania pracy
• zaplanować i opracować zajęcia związane z ustnym egzaminem
(lekcje języka polskiego, wiedzy o kulturze)
• wykorzystać wiedzę o retoryce do planowania lekcji, by podnosić
kompetencje uczniów
• analizować teksty kultury w kontekście egzaminu ustnego
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 83
Listopad 2014
150 zł
Ewa Obara-Grączewska
Ewa Obara-Grączewska, Bożena Święch, Elżbieta Kazańska,
Dorota Żytkiewicz
Obara Ewa
74
Reforma programowa
Kod formy:
GWN1
Nazwa formy:
Zmiany w nauczaniu geografii wynikające
z reformy programowej
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
20
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności pracy z uczniem w świetle reformy
programowej
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• dostrzegać spójność kształcenia geograficznego na kolejnych
etapach edukacyjnych
• dostosować metody i techniki pracy z uczniem do wymagań
matury 2015
• konstruować zadania sprawdzające przygotowanie ucznia
do egzaminu maturalnego
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele geografii szkół ponadgimnazjalnych
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 66
Styczeń 2015
200 zł
Kierownik formy
Grażyna Wnuk
Osoby prowadzące
Grażyna Wnuk
Wnuk Grażyna
75
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
HBI1
Nazwa formy:
Przygotowanie i modyfikacja programu nauczania
w zawodzie
Rodzaj formy
Kurs doskonalący
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności przygotowania, ewaluacji i modyfikowania
programu nauczania dla zawodu
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• analizować podstawę programową kształcenia w zawodach,
informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje
w zawodzie, standardy wyposażenia warsztatów i pracowni
szkolnych
• stosować przepisy prawa dotyczące kształcenia zawodowego
i dopuszczania do użytku w szkole programów nauczania
• planować i realizować proces ewaluacji wdrażania reformy
programowej kształcenia zawodowego
• modyfikować program nauczania w zawodzie na podstawie
wyników ewaluacji
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele kształcenia zawodowego lub szkolne zespoły ewaluacyjne
Luty 2015
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 56
Marzec 2015
120 zł
Kierownik formy
Halina Bielecka
Osoby prowadzące
Halina Bielecka
Bielecka Halina
76
Reforma programowa
Kod formy:
LZA2
Nazwa formy:
Praca z uczniem zainteresowanym zdawaniem
biologii na maturze
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
10
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie kompetencji w zakresie pracy z uczniem zdającym
biologię na maturze
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać nową formułę egzaminu maturalnego z biologii
• układać zadania sprawdzające zgodne z nową formułą egzaminu
maturalnego z biologii
• planować pracę z uczniem zdającym biologię na maturze
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele biologii w szkole ponadgimnazjalnej
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 70
Październik 2014
100 zł
Kierownik formy
Lilianna Zabierowska
Osoby prowadzące
Lilianna Zabierowska
Zabierowska Lilianna
77
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
MPA3
Nazwa formy:
Modyfikowanie programów nauczania
(język obcy nowożytny)
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
4
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Nabycie umiejętności modyfikowania dostępnych programów
nauczania
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać podstawę prawną dopuszczania i opiniowania programów
nauczania
• rozumieć relację między podstawą programową a programem
nauczania
• znać procedury dopuszczania programu nauczania w szkole
• umieć sformułować kryteria oceny programu
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele języków obcych
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 57
Wrzesień 2014
40 zł
Kierownik formy
Maria Pająk
Osoby prowadzące
Maria Pająk
Pająk Maria
78
Reforma programowa
Kod formy:
MPA6
Nazwa formy:
Indywidualizacja nauczania – kwadratura koła?
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
9
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Nabycie i rozwinięcie umiejętności indywidualnego wspierania ucznia
w procesie dydaktycznym
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• zaplanować indywidualizację pracy z uczniem w swoim programie
nauczania
• umieć zdiagnozować indywidualne potrzeby ucznia (rozpoznać styl
uczenia się i rodzaj inteligencji)
• wykorzystać materiał zawarty w podręczniku z uwzględnieniem
indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Nauczyciele języków obcych
Październik 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 57
Listopad 2014
90 zł
Maria Pająk
Anna Abramczyk, Joanna Stefańska, Maria Pająk
Pająk Maria
79
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
MPE8
Nazwa formy:
Matura 2015 – konstruowanie zadań
przygotowujących do egzaminu maturalnego
z chemii
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
16
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności układania zadań przygotowujących
do egzaminu maturalnego z chemii
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać różnice pomiędzy starą a nową podstawą programową
z chemii
• przygotować zadania zgodne z podstawą programową z chemii
• konstruować różne typy i zestawy zadań z chemii sprawdzające
wiedzę i umiejętności uczniów
• przygotować uczniów do egzaminu maturalnego z chemii
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Październik 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 70
Listopad 2014
160 zł
Kierownik formy
Maria Perłowska
Osoby prowadzące
Maria Perłowska
Perłowska Maria
80
AWANS ZAWODOWY
Awans zawodowy
Kod formy:
AAB1
Nazwa formy:
Działania w trakcie stażu – przygotowanie
dokumentacji oraz wystąpienia podczas
egzaminu, rozmowy na kolejny stopień awansu
zawodowego nauczyciela
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
5
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie tematu: awans zawodowy
nauczyciela
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać podstawy prawne z zakresu tematyki: awans zawodowy
• planować (lub modyfikować) swoje działania na czas stażu
• umieć rzetelnie opisać swoje dokonania z okresu stażu
• przygotować i adekwatnie dobrać sposób swojej prezentacji
na egzamin na stopień nauczyciela mianowanego
• przygotować się do rozmowy z komisją na stopień nauczyciela
dyplomowanego
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele języka obcego
Październik 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 57
Październik 2014
50 zł
Kierownik formy
Anna Abramczyk
Osoby prowadzące
Anna Abramczyk
Abramczyk Anna
83
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
AWŁ1
Nazwa formy:
Nauczyciel stażysta w przedszkolu
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Przygotowanie nauczycieli wychowania przedszkolnego do spełnienia
wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela
kontraktowego
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać akty prawne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli
• przestrzegać zasad dotyczących realizacji wymagań koniecznych
do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego
• dokumentować przebieg rozwoju zawodowego
• sporządzić sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 82
Październik 2014
120 zł
Kierownik formy
Aneta Włodarczyk
Osoby prowadzące
Aneta Włodarczyk
Włodarczyk Aneta
84
Awans zawodowy
Kod formy:
HBI3
Nazwa formy:
Awans zawodowy – od nauczyciela kontraktowego
do mianowanego
Rodzaj formy
Kurs doskonalący
Liczba godzin
16
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Przygotowanie nauczycieli do uzyskania stopnia nauczyciela
mianowanego
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• posługiwać się wiedzą organizacyjno-prawną w zakresie procedur
awansu zawodowego i wymagań egzaminacyjnych
• zaplanować proces rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela
mianowanego
• ocenić swoje kompetencje dydaktyczno-wychowawcze
w kontekście realizacji planu rozwoju zawodowego
• przygotować się do egzaminu na stopień nauczyciela
mianowanego
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 56
Październik 2014
160 zł
Kierownik formy
Halina Bielecka
Osoby prowadzące
Halina Bielecka
Bielecka Halina
85
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
HBI4
Nazwa formy:
Awans zawodowy na stopień nauczyciela
dyplomowanego
Rodzaj formy
Kurs doskonalący
Liczba godzin
16
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Przygotowanie nauczycieli do postępowania kwalifikacyjnego
na stopień nauczyciela dyplomowanego
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• określić cele awansu zawodowego na stopień nauczyciela
dyplomowanego
• posługiwać się wiedzą organizacyjno-prawną w zakresie procedur
awansu zawodowego i wymagań kwalifikacyjnych
• ocenić wzrost poziomu swoich kompetencji zawodowych
i społecznych w odniesieniu do realizacji planu rozwoju
zawodowego i wymagań kwalifikacyjnych
• przygotować opis i analizę realizacji wymagań kwalifikacyjnych
• dokonać opisu i analizy przypadków rozpoznawania
i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Październik 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 56
Listopad 2014
160 zł
Kierownik formy
Halina Bielecka
Osoby prowadzące
Halina Bielecka
Bielecka Halina
86
Awans zawodowy
Kod formy:
JLA6
Nazwa formy:
Sztuka prezentacji dorobku zawodowego
nauczyciela
Rodzaj formy
Kurs doskonalący
Liczba godzin
20
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie efektywnego
komunikowania się i prezentacji dorobku zawodowego za okres stażu
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• interpretować dokumenty prawne dotyczące awansu zawodowego
nauczyciela
• sporządzić sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego
i przygotować konieczną dokumentację
• znać zasady prezentacji oraz sposoby radzenia sobie ze stresem
i tremą
• przedstawić swój dorobek zawodowy wykorzystując prezentację
multimedialną
• przygotować się do udzielania odpowiedzi na pytania
egzaminacyjne
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Nauczyciele ubiegający się o stopień awansu zawodowego nauczyciela
mianowanego
Luty 2015
E-mail: [email protected].pl
Tel. 71 796 45 70
Marzec 2015
200 zł
Jolanta Lazar
Jolanta Lazar, Krzysztof Popiel
Lazar Jolanta
87
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
JŁU1
Nazwa formy:
Jak zostać nauczycielem dyplomowanym?
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Przygotowanie nauczycieli do opracowania dokumentacji
potwierdzającej spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania
stopnia nauczyciela dyplomowanego
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać podstawy prawne dotyczące uzyskania stopnia awansu
nauczyciela dyplomowanego
• przygotować dokumenty zgodne z rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu
zawodowego
• sporządzić opis i analizę realizacji wymagań określonych
w rozporządzeniu
• przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Październik 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 70
Październik 2014
120 zł
Kierownik formy
Jolanta Łuc
Osoby prowadzące
Jolanta Łuc
Łuc Jolanta
88
Awans zawodowy
Kod formy:
MPA1
Nazwa formy:
W stronę dyplomowania – nauczyciel języka
obcego
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
10
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Przygotowanie uczestników do ubiegania się o stopień awansu
zawodowego nauczyciela dyplomowanego
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać podstawy prawne dotyczące awansu zawodowego na stopień
nauczyciela dyplomowanego
• zaplanować dalsze działania zgodne z potrzebami szkoły
i zainteresowaniami nauczyciela
• umieć udokumentować przebieg rozwoju zawodowego
• przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele języków obcych
Listopad 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 57
Listopad 2014
100 zł
Kierownik formy
Maria Pająk
Osoby prowadzące
Maria Pająk
Pająk Maria
89
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
MPA2
Nazwa formy:
Mój awans na stopień nauczyciela mianowanego
– języki obce
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
10
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Zapoznanie się z systemem awansu zawodowego na poziomie
nauczyciela kontraktowego
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• zapoznać się z regulacjami prawnymi dotyczącymi awansu
zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela
mianowanego
• umieć zaplanować i przygotować prezentację
• poprawnie przygotować się do egzaminu na nauczyciela
mianowanego
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele języków obcych
Listopad 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 57
Listopad 2014
100 zł
Kierownik formy
Maria Pająk
Osoby prowadzące
Maria Pająk
Pająk Maria
90
DIAGNOZOWANIE
Diagnozowanie
Kod formy:
ACI1
Nazwa formy:
Pomiar dydaktyczny w praktyce szkolnej
Rodzaj formy
Kurs doskonalący
Liczba godzin
40
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności wykorzystywania w praktyce szkolnej
zasad pomiaru dydaktycznego
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać podstawowe procedury pomiaru dydaktycznego
• stosować zasady pomiaru dydaktycznego do planowania
i budowania diagnoz szkolnych
• opracować narzędzia do badania planowanych osiągnięć uczniów
• analizować i interpretować wyniki egzaminów, sprawdzianów
i diagnoz zewnętrznych oraz testów szkolnych
• zaplanować działania zmierzające do poprawy efektywności
kształcenia w szkole
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 64
Październik 2014
400 zł
Alicja Cisowska
Jadwiga Kowalewska, Jerzy Wachowicz
Cisowska Alicja
93
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
JKO1
Nazwa formy:
Planowanie i organizowanie procesu
edukacyjnego w kontekście możliwości i potrzeb
uczniów
Rodzaj formy
Kurs doskonalący
Liczba godzin
8
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie planowania procesu
edukacyjnego na podstawie wyników diagnozy
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać funkcję diagnozy na starcie
• znać narzędzia diagnozy umiejętności uczniów
• wykorzystać analizę wyników do planowania i organizowania
procesu edukacyjnego
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Październik 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 58
Październik 2014
80 zł
Kierownik formy
Jadwiga Kowalewska
Osoby prowadzące
Jadwiga Kowalewska
Kowalewska Jadwiga
94
Diagnozowanie
Kod formy:
JLA1
Nazwa formy:
Przetwarzanie wyników diagnoz i egzaminów
zewnętrznych za pomocą arkusza kalkulacyjnego
Rodzaj formy
Kurs doskonalący
Liczba godzin
20
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Przygotowanie prezentacji wyników diagnoz i egzaminów
zewnętrznych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• zaplanować i tworzyć tabele danych, przetworzyć surowe wyniki
uczniów, opracować algorytmy obliczeń z wykorzystaniem funkcji
arkusza kalkulacyjnego
• obliczyć miary tendencji centralnej i miary rozrzutu, dokonać
analizy ilościowej i jakościowej zadań i wyników testu
• wykonać interpretację graficzną danych, dostosować typ wykresu
do danych i wyników, dokonać analizy i interpretacji danych
statystycznych przedstawionych graficznie
• wykonać prezentację wyników w programie Excel lub PowerPoint,
opracować sprawozdanie (raport), wykorzystać wyniki pomiaru
dydaktycznego do podnoszenia jakości pracy szkoły
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zespoły ds. diagnoz, zainteresowani nauczyciele (wskazana
podstawowa znajomość programu Excel)
Listopad 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 70
Listopad 2014
200 zł
Kierownik formy
Jolanta Lazar
Osoby prowadzące
Jolanta Lazar
Lazar Jolanta
95
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
JLA2
Nazwa formy:
Edukacyjna Wartość Dodana
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
20
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie kompetencji w zakresie ewaluacji osiągnięć szkolnych
uczniów
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać metody szacowania Edukacyjnej Wartości Dodanej
• korzystać z kalkulatora EWD100
• wykorzystać jednoroczne i trzyletnie wskaźniki EWD
do samooceny szkoły
• wykorzystać wskaźniki EWD do pogłębionej analizy wyników
kształcenia
• komunikować wyniki EWD uczniom, nauczycielom i rodzicom
oraz planować działania w celu podniesienia jakości kształcenia
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zespoły ds. diagnoz w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych
oraz zainteresowani nauczyciele
Październik 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 70
Listopad 2014
200 zł
Kierownik formy
Jolanta Lazar
Osoby prowadzące
Jolanta Lazar
Lazar Jolanta
96
Diagnozowanie
Kod formy:
JST9
Nazwa formy:
Jak przygotować ucznia do sprawdzianu
szóstoklasisty z języka obcego
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
5
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności wykorzystania wyników diagnozy
w planowaniu procesu dydaktycznego
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać podstawę programową z języka obcego dla II etapu
edukacyjnego
• znać format sprawdzianu z języka obcego, wymagania edukacyjne
oraz kryteria oceniania
• umieć analizować wyniki diagnoz i sprawdzianów pod kątem
potrzeb edukacyjnych ucznia
• przygotować zestaw ćwiczeń doskonalących wybrane umiejętności
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele klas IV-VI szkoły podstawowej
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 57
Wrzesień 2014
50 zł
Kierownik formy
Joanna Stefańska
Osoby prowadzące
Joanna Stefańska
Stefańska Joanna
97
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
JWA1
Nazwa formy:
Kalkulator EWD 100 i jego zastosowania
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
16
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie kompetencji w zakresie ewaluacji osiągnięć szkolnych
uczniów
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać modele EWD
• wykorzystać wskaźniki jednoroczne i trzyletnie EWD
do samooceny szkoły
• wykorzystać wskaźniki jednoroczne EWD do pogłębionej analizy
wyników kształcenia
• tworzyć analizy z zastosowaniem kalkulatora EWD 100
• komunikować wyniki analiz wskaźników EWD uczniom,
nauczycielom i rodzicom oraz planować działania w celu
podniesienia jakości kształcenia
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele gimnazjów
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 69
Wrzesień 2014
160 zł
Kierownik formy
Jerzy Wachowicz
Osoby prowadzące
Jerzy Wachowicz
Wachowicz Jerzy
98
SZKOŁA W MIEŚCIE
Szkoła w mieście
Kod formy:
JST3
Nazwa formy:
Wrocławskie inspiracje
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności planowania i prowadzenia lekcji
w przestrzeni miejskiej w oparciu o założenia pedagogiki miejsca
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać konstruktywistyczne podejście do edukacji oraz teoretyczne
podstawy pedagogiki miejsca
• znać przestrzeń miejską i oceniać przydatność wybranych
elementów do celów edukacyjnych
• tworzyć scenariusze zajęć ukierunkowane na doświadczenia
oraz świadomość sensoryczną ucznia
• dobierać metody zajęć wspomagające rozwój kluczowych
kompetencji ucznia
• opracować pomocnicze materiały edukacyjne dla uczniów,
w tym karty pracy terenowej
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele języków obcych oraz inni nauczyciele realizujący projekty
edukacyjne
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 57
Wrzesień 2014
120 zł
Kierownik formy
Joanna Stefańska
Osoby prowadzące
Joanna Stefańska
Stefańska Joanna
101
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
MPA4
Nazwa formy:
Zaprowadź dziecko do parku
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
3
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Wykorzystanie najbliższego środowiska do poszukiwania
pedagogicznych inspiracji
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• umieć zaplanować lekcje języka obcego w najbliższym otoczeniu
dziecka
• wyszukać miejsca atrakcyjne i bezpieczne dla małego dziecka
• znać przepisy mające zastosowanie w trakcie wyjść z uczniem
poza teren szkoły
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 57
Wrzesień 2014
30 zł
Kierownik formy
Maria Pająk
Osoby prowadzące
Maria Pająk
Pająk Maria
102
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Kod formy:
AŁU1
Nazwa formy:
Sześciolatek w szkole – efektywne uczenie się
przez ruch i zabawę
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Ukazanie specyfiki pracy z dzieckiem młodszym w szkole poprzez
konkretne rozwiązania, techniki, metody i ćwiczenia ułatwiające
nauczycielom angażowanie sześciolatka w proces dydaktyczny
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• rozumieć mechanizmy warunkujące efektywne uczenie się dziecka
• planować zajęcia zgodnie z naturalnym rytmem rozwoju dziecka
i jego potrzebami
• stosować zabawę jak naturalne pole doświadczeń dziecka
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 82
Wrzesień 2014
120 zł
Kierownik formy
Anna Łuźniak
Osoby prowadzące
Anna Łuźniak
Łuźniak Anna
105
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
AŁU2
Nazwa formy:
Sześciolatek w I klasie – zmiana strategii uczenia
w oparciu o system Edukacja przez ruch
Doroty Dziamskiej – część II
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
20
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Modyfikowanie procesu dydaktycznego w oparciu o system
Edukacja przez ruch
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• rozumieć mechanizmy warunkujące efektywne uczenie się dziecka
poprzez metody i techniki wykorzystywane w systemie
• planować zajęcia zgodnie z naturalnym rytmem rozwoju dziecka
i jego potrzebami
• przekładać holistyczną koncepcję rozwoju człowieka na praktykę
przedszkolną i szkolną
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 82
Wrzesień 2014
240 zł
Anna Łuźniak
Dorota Dziamska – autorka systemu Edukacja przez ruch
Łuźniak Anna
106
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Kod formy:
AŁU3
Nazwa formy:
Doświadczenia i eksperymenty dla najmłodszych
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie przeprowadzania
prostych doświadczeń i eksperymentów
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać rolę zabaw badawczych w pobudzaniu i rozwijaniu ciekawości
poznawczej dzieci
• planować i prowadzić eksperymenty i doświadczenia
z wykorzystaniem bezpiecznych materiałów i narzędzi
• znać kryteria wyboru doświadczeń
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 82
Październik 2014
120 zł
Kierownik formy
Anna Łuźniak
Osoby prowadzące
Anna Łuźniak
Łuźniak Anna
107
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
AŁU4
Nazwa formy:
SztukoTeka – trening twórczości w praktyce
– część I
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Inspirowanie nauczycieli do planowania i realizowania twórczych
działań
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać metody, techniki plastyczne i rozwiązania artystyczne
pobudzające myślenie, wyobraźnię, mowę, ekspresję
i dociekliwość dzieci w trakcie realizacji projektów i instalacji
artystycznych
• znać skuteczne techniki umożliwiające dziecku odniesienie sukcesu
i podniesienie własnej samooceny
• planować zajęcia aktywizujące całą grupę
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 82
Październik 2014
120 zł
Kierownik formy
Anna Łuźniak
Osoby prowadzące
Anna Łuźniak
Łuźniak Anna
108
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Kod formy:
AŁU5
Nazwa formy:
Wybrane elementy systemu Edukacja przez ruch
jako techniki pracy z dzieckiem
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Zainspirowanie i zapoznanie nauczycieli z systemem Doroty Dziamskiej
Edukacja przez ruch
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• rozumieć mechanizmy warunkujące efektywne uczenie się dziecka
poprzez techniki, metody, ćwiczenia i narzędzia wykorzystywane
w systemie
• planować zajęcia zgodnie z naturalnym rytmem rozwoju dziecka
i jego potrzebami
• stosować kinezjologiczną zabawę dydaktyczną jako źródło
doświadczeń dziecka
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]wcdn.wroc.pl
Tel. 71 795 50 82
Październik 2014
120 zł
Kierownik formy
Anna Łuźniak
Osoby prowadzące
Anna Łuźniak
Łuźniak Anna
109
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
AŁU6
Nazwa formy:
Rozwijanie sprawności cielesnego mechanizmu
uczenia się dziecka na podstawie wybranych
technik systemu Edukacja przez ruch
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Poznanie technik i metod systemu Edukacja przez ruch rozwijających
sprawność cielesnego i intelektualnego mechanizmu uczenia się
dziecka
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• planować i organizować kinezjologiczną zabawę dydaktyczną
jako pole doświadczeń dziecka
• dostrzegać znaczenie ruchu i rytmu w tworzeniu optymalnych,
fizjologicznych warunków uczenia się
• wzmacniać polisensoryczne doznania umożliwiające pełniejszą
integrację procesów umysłowych i psychicznych
• organizować zabawy i ćwiczenia umożliwiające pełną pracę trzech
struktur pamięci
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 82
Październik 2014
120 zł
Kierownik formy
Anna Łuźniak
Osoby prowadzące
Anna Łuźniak
Łuźniak Anna
110
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Kod formy:
AŁU7
Nazwa formy:
Praca z tekstem literackim w systemie Edukacja
przez ruch
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
20
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Nabycie umiejętności wspierania rozwoju mowy dziecka poprzez
zabawy słowem z wykorzystaniem tekstów literackich
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• dobierać teksty literackie dostosowane do percepcji małego
dziecka
• stosować zabawy językowe pobudzające wyobraźnię i giętkość
myślenia z wykorzystaniem tekstów literackich
• adaptować tekst literacki do zabaw, ćwiczeń i inscenizacji
teatralnych
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 82
Październik 2014
240 zł
Anna Łuźniak
Dorota Dziamska – autorka systemu Edukacja przez ruch
Łuźniak Anna
111
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
AŁU8
Nazwa formy:
Fabryka wyobraźni – jak rozwijać kreatywność
małych dzieci
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Poznanie zabaw, technik i ćwiczeń rozwijających twórcze dyspozycje
dziecka i nauczyciela
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać i stosować zabawy pobudzające myślenie, wyobraźnię,
mowę, ekspresję i dociekliwość w trakcie realizacji projektów
i instalacji artystycznych
• znać i stosować zabawy łączące różne formy wypowiedzi:
werbalne, muzyczne, plastyczne i ruchowe w celu rozwijania
kreatywności dzieci
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 82
Listopad 2014
120 zł
Kierownik formy
Anna Łuźniak
Osoby prowadzące
Anna Łuźniak
Łuźniak Anna
112
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Kod formy:
AŁU9
Nazwa formy:
SztukoTeka – trening twórczości w praktyce
– część II
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Inspirowanie nauczycieli do twórczych działań pobudzających
myślenie, wyobraźnię, mowę, ekspresję i dociekliwość dzieci w trakcie
realizacji projektów i instalacji artystycznych
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• planować i prowadzić zajęcia aktywizujące całą grupę
• wykorzystywać tradycyjne i dostępne materiały
w niekonwencjonalny sposób
• czerpać inspiracje z dziecięcych pomysłów i zabaw
• znać i stosować zabawy łączące różne formy wypowiedzi:
werbalne, muzyczne, plastyczne i ruchowe w celu rozwijania
kreatywności dzieci
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 82
Listopad 2014
120 zł
Kierownik formy
Anna Łuźniak
Osoby prowadzące
Anna Łuźniak
Łuźniak Anna
113
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
AWŁ2
Nazwa formy:
Dziecko widzem i aktorem
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
16
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Nabycie umiejętności budowania małych form teatralnych
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać zabawy teatralne niezbędne przy budowaniu małych form
teatralnych
• stosować w praktyce zabawy teatralne pozwalające uruchomić
zabawowy, pełen oryginalnych pomysłów teatr dzieci
najmłodszych
• wykorzystywać teatr do wspomagania wszechstronnego rozwoju
dziecka
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
oraz wychowawcy świetlic szkolnych
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 82
Październik 2014
160 zł
Kierownik formy
Aneta Włodarczyk
Osoby prowadzące
Aneta Włodarczyk
Włodarczyk Aneta
114
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Kod formy:
BKU1
Nazwa formy:
Gry i zabawy na koncentrację uwagi
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Stosowanie gier i zabaw na koncentrację uwagi w sytuacjach
edukacyjnych
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• rozpoznawać objawy zaburzenia koncentracji uwagi oraz wskazać
czynniki mające na nie wpływ
• opracować zestaw ćwiczeń dla dzieci w wieku przedszkolnym
oraz szkolnym
• stosować ćwiczenia rozwijające umiejętność koncentracji uwagi
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 88
Październik 2014
120 zł
Kierownik formy
Barbara Kutrowska
Osoby prowadzące
Barbara Kutrowska
Kutrowska Barbara
115
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
DDZ1
Nazwa formy:
Gry i zabawy matematyczne w edukacji
wczesnoszkolnej
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
16
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności wykorzystania gier i zabaw
matematycznych w procesie dydaktycznym
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać gry i zabawy matematyczne
• dobrać gry i zabawy matematyczne do sytuacji edukacyjnej
• kształtować umiejętności rachunkowe z wykorzystaniem
poznanych gier i zabaw
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 82
Październik 2014
160 zł
Kierownik formy
Dorota Downar-Zapolska
Osoby prowadzące
Dorota Downar-Zapolska
Downar-Zapolska Dorota
116
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Kod formy:
DDZ2
Nazwa formy:
Jak wspierać w rozwoju dzieci młodsze
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Poszerzenie kompetencji nauczyciela w zakresie wspierania rozwoju
dzieci
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać sposoby rozpoznawania potrzeb rozwojowych dziecka
młodszego
• zaplanować działania wspierające rozwój
• stosować gry i zabawy rozwijające u dzieci umiejętności,
np. poznawcze, społeczne i inne
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 82
Październik 2014
120 zł
Kierownik formy
Dorota Downar-Zapolska
Osoby prowadzące
Dorota Downar-Zapolska
Downar-Zapolska Dorota
117
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
DGR1
Nazwa formy:
Nauczyciel dziecka sześcioletniego
Rodzaj formy
Kurs doskonalący
Liczba godzin
16
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• wzbogacić wiedzę na temat potrzeb rozwojowych dziecka
sześcioletniego
• znać gry i zabawy edukacyjne pobudzające aktywność poznawczą
dzieci sześcioletnich
• dokonać wyboru metod i form pracy skutecznych w edukacji dzieci
sześcioletnich
• znać i stosować środki dydaktyczne sprzyjające rozwojowi dziecka
sześcioletniego
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Październik 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 82
Listopad 2014
160 zł
Danuta Gromek
Danuta Gromek, Aneta Włodarczyk
Gromek Danuta
118
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Kod formy:
DGR2
Nazwa formy:
Aktywne zdobywanie wiedzy przez uczniów
w młodszym wieku szkolnym
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności pracy z uczniem pierwszego etapu
kształcenia
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać alternatywne systemy edukacyjne oparte na samodzielnym
działaniu poznawczym ucznia w młodszym wieku szkolnym
• stosować aktywizujące metody i techniki kształtujące umiejętność
samodzielnego uczenia
• stosować aktywizujące metody i techniki kształtujące u uczniów
postawy odpowiedzialności za własne uczenie się
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Luty 2015
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 82
Marzec 2015
120 zł
Kierownik formy
Danuta Gromek
Osoby prowadzące
Danuta Gromek
Gromek Danuta
119
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
DGR3
Nazwa formy:
Zabawy muzyką, czyli jak wprowadzać dzieci
w świat muzyki klasycznej metodą Batti Strauss
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
8
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Przedstawienie zabaw, układów choreograficznych, akompaniamentów
akustycznych sprzyjających osłuchiwaniu dzieci z muzyką klasyczną
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać zabawy, układy choreograficzne, akompaniamenty
akustyczne sprzyjające osłuchiwaniu z muzyka klasyczną
• opracować zabawę, układ choreograficzny, akompaniament
akustyczny sprzyjający osłuchiwaniu z muzyką klasyczną
• planować, organizować i przeprowadzić zajęcia z wykorzystaniem
metody Batti Strauss
• poprawnie przygotować warsztat pracy swój i dziecka
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Październik 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 82
Listopad 2014
90 zł
Danuta Gromek
Teresa Pokajewicz
Gromek Danuta
120
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Kod formy:
DGR4
Nazwa formy:
Nauczamy nasze smyki tańca i muzyki
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
8
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Zaprezentowanie przydatnych w pracy z dzieckiem młodszym układów
ruchowo-tanecznych oraz zabaw na powitanie i zapoznanie na bazie
muzyki folkowej, rycerskiej, dworskiej, etnicznej i klasycznej
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać inspirującą rolę muzyki w pracy pedagogicznej
• aktywnie słuchać przykładów muzyki folkowej, rycerskiej,
dworskiej, etnicznej i klasycznej
• znać zabawy na powitanie i zapoznanie
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Zainteresowani nauczyciele
Październik 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 82
Listopad 2014
90 zł
Danuta Gromek
Teresa Pokajewicz
Gromek Danuta
121
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
DGR5
Nazwa formy:
Coś z niczego na cztery pory roku
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
6
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Nabycie wiedzy i umiejętności przydatnych do prowadzenia zajęć
edukacyjnych z wykorzystaniem surowców wtórnych
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• planować i organizować działania twórcze, dostosować je
do potrzeb i możliwości dzieci
• zdobyć umiejętności przydatne w prowadzeniu zajęć
z wykorzystaniem nowych technik plastycznych
• poprawnie przygotować warsztat pracy swój i dziecka
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Październik 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 82
Listopad 2014
70 zł
Danuta Gromek
Alicja Ościłowska
Gromek Danuta
122
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Kod formy:
DGR6
Nazwa formy:
Bożonarodzeniowy kiermasz pomysłów
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
6
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Nabycie wiedzy i umiejętności przydatnych do prowadzenia zajęć
edukacyjnych z wykorzystaniem różnych materiałów plastycznych
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• planować i organizować działania twórcze, dostosować je
do potrzeb i możliwości dzieci
• zdobyć umiejętności przydatne w prowadzeniu zajęć
z wykorzystaniem różnych technik plastycznych
• poprawnie przygotować warsztat pracy swój i dziecka
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Październik 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 82
Listopad 2014
70 zł
Danuta Gromek
Alicja Ościłowska
Gromek Danuta
123
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
HST1
Nazwa formy:
Moja mała Ojczyzna. Edukacja regionalna
dla najmłodszych
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do realizacji
zagadnień z zakresu poznawania dziedzictwa kulturowego w regionie
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• wskazać treści z zakresu edukacji regionalnej w podstawie
programowej wychowania przedszkolnego i edukacji
wczesnoszkolnej
• włączać elementy edukacji regionalnej do programu
dydaktycznego i wychowawczego
• dokonać doboru właściwych metod i form pracy przydatnych
w edukacji regionalnej młodszych dzieci
• opracować materiały pomocnicze do prowadzenia zajęć
edukacyjnych
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Październik 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 54
Listopad 2014
120 zł
Hanna Staniów
Izabela Przepiórkiewicz, Ewa Skrzywanek, Hanna Staniów
Staniów Hanna
124
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Kod formy:
IPR1
Nazwa formy:
Metody aktywizujące w edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania
aktywnych metod nauczania
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać aktywizujące metody nauczania łączące różne formy
wypowiedzi werbalnej i niewerbalnej dziecka
• stosować aktywizujące metody nauczania do odpowiedniej
sytuacji edukacyjnej
• prowadzić efektywne zajęcia z użyciem poznanych metod
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 82
Październik 2014
120 zł
Kierownik formy
Izabela Przepiórkiewicz
Osoby prowadzące
Izabela Przepiórkiewicz
Przepiórkiewicz Izabela
125
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
IPR2
Nazwa formy:
Zajęcia komputerowe w wychowaniu
przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Nabywanie i doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć
komputerowych w wychowaniu przedszkolnym i edukacji
wczesnoszkolnej
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• przygotować pracownię do zajęć komputerowych
• opracować materiały do zajęć multimedialnych
• tworzyć scenariusze lekcji z wykorzystaniem technik
multimedialnych
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 82
Październik 2014
120 zł
Izabela Przepiórkiewicz
Izabela Przepiórkiewicz, Wiktor Szanin
Przepiórkiewicz Izabela
126
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Kod formy:
IPR3
Nazwa formy:
Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień przyrodniczych
młodszych dzieci
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Rozpoznawanie i rozwijanie uzdolnień przyrodniczych dzieci
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• umieć rozpoznać i rozwijać talent ucznia
• planować strategie, metody, techniki i formy pracy rozwijające
uzdolnienia przyrodnicze dziecka
• stosować technologie informatyczne w pracy z uczniem
• konstruować karty pracy do wykorzystania w edukacji
przyrodniczej
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 82
Listopad 2014
120 zł
Izabela Przepiórkiewicz
Izabela Przepiórkiewicz, Dorota Downar-Zapolska
Przepiórkiewicz Izabela
127
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
JIW1
Nazwa formy:
Jak pracować metodą projektu w przedszkolu
i I etapie edukacyjnym?
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
16
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności wykorzystania metody projektu do pracy
z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać etapy tworzenia projektu edukacyjnego
• planować sytuacje edukacyjne przygotowujące do opracowania
i realizacji projektu edukacyjnego
• wiedzieć, jak dokumentować prowadzony projekt
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 52
Październik 2014
160 zł
Jadwiga Iwanowska
Magdalena Paszkiewicz, Jadwiga Iwanowska
Iwanowska Jadwiga
128
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Kod formy:
JIW2
Nazwa formy:
Czytanie to radość – czyli jak uczyć czytać
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
20
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Zapoznanie z różnymi sposobami kształtowania umiejętności czytania
na I etapie edukacyjnym
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• rozumieć, czym jest czytanie
• znać utrudnienia występujące podczas nauki czytania
• uporządkować wiedzę na temat czytania ze zrozumieniem
• znać różne sposoby czytania
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 52
Listopad 2014
200 zł
Kierownik formy
Jadwiga Iwanowska
Osoby prowadzące
Jadwiga Iwanowska
Iwanowska Jadwiga
129
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
JST1
Nazwa formy:
Jak uczyć języka angielskiego w klasach 0–3?
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
20
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności nauczania języka angielskiego w klasach
0 –3
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać specyfikę nauczania języka obcego w okresie
wczesnoszkolnym
• znać metody, formy i techniki pracy z dzieckiem młodszym
na lekcji języka angielskiego
• umieć wyszukiwać materiały nauczania stosowne dla grupy
wiekowej
• tworzyć scenariusze zajęć
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 57
Wrzesień 2014
200 zł
Kierownik formy
Joanna Stefańska
Osoby prowadzące
Joanna Stefańska
Stefańska Joanna
130
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Kod formy:
MGP2
Nazwa formy:
Aktywne słuchanie muzyki według Batii Strauss
– część I
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
15
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Zapoznanie terapeutów i nauczycieli z możliwościami wykorzystania
metody aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss w pracy
z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać cele, założenia metody aktywnego słuchania według
Batii Strauss
• stosować zasady pomocne w prowadzeniu zajęć ww. metodą
• tworzyć sytuacje doświadczania i przeżywania muzyki
• dobierać zaprezentowany materiał muzyczny do możliwości
rozwojowych dzieci w grupie
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
terapeuci, nauczyciele przedszkoli, klas 1–3
Październik 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 53
Listopad 2014
250 zł
Magdalena Paszkiewicz
Beata Kubiak
Paszkiewicz Magdalena
131
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
MGP3
Nazwa formy:
Aktywne słuchanie muzyki według Batii Strauss
– część II
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
15
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie stosowania metody aktywnego słuchania muzyki
według Batii Strauss
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać możliwości stosowania prezentowanych opracowań
muzyczno-ruchowych Batii Strauss
• stosować różne rodzaje kontaktu z muzyką i dobierać
do możliwości dzieci w grupie
• znać tańce integracyjne i rozumieć ich rolę w procesach
grupowych
• tworzyć sytuacje doświadczania i przeżywania muzyki
• wykorzystywać w pracy opracowania z obszaru swobodnej
wypowiedzi ruchowej dziecka
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Zainteresowani nauczyciele
Luty 2015
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 53
Kwiecień 2015
250 zł
Magdalena Paszkiewicz
Beata Kubiak
Paszkiewicz Magdalena
132
EDUKACJA HUMANISTYCZNA
Edukacja humanistyczna
Kod formy:
AAB2
Nazwa formy:
Ja nie uczę, moi uczniowie uczą się – techniki
uczenia się, jak wspomóc ucznia w uczeniu się
języka obcego
Rodzaj formy
Kurs doskonalący
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Doskonalenie umiejętności metodycznych
Cele szczegółowe
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• poznać współczesny stan badań nad tematem: uczenie się
• poznać aspekty czynników, które mają wpływ na efektywne
uczenie się
• zaplanować zajęcia ze swoimi uczniami na temat uczenia się
• umieć dobierać techniki adekwatne do temperamentu, stylu
osobowości, modalności ucznia
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele języka obcego
Październik 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 57
Listopad 2014
120 zł
Kierownik formy
Anna Abramczyk
Osoby prowadzące
Anna Abramczyk
Abramczyk Anna
135
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
AWO1
Nazwa formy:
Retoryka w szkole podstawowej – praktyczne
rozwiązania
Rodzaj formy
Kurs doskonalący
Liczba godzin
15
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności pracy z dzieckiem nad przygotowaniem
do występu publicznego
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• poprowadzić zajęcia rozwijające wyobraźnię ucznia, aktywne
słuchanie, nawiązywanie więzi z publicznością, zapamiętywanie
tekstów do prezentacji
• rozwijać umiejętności improwizowania, interpretowana,
okazywania spokoju, wykorzystywania możliwości głosu i mowy
ciała w kontakcie z publicznością
• znać składniki akcji retorycznej
• stosować różnorodne techniki i ćwiczenia skutecznej
autoprezentacji
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 57
Październik 2014
150 zł
Kierownik formy
Agata Wodzińska
Osoby prowadzące
Agata Wodzińska
Wodzińska Agata
136
Edukacja humanistyczna
Kod formy:
AWO2
Nazwa formy:
Twórcze pisanie w szkole podstawowej
Rodzaj formy
Kurs doskonalący
Liczba godzin
20
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności językowo-stylistycznych dzieci
w szkole podstawowej
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać metody wspomagające pracę z dzieckiem
o zainteresowaniach literackich
• znać propozycje ćwiczeń wspierających umiejętności pisarskie
dzieci
• zdobyć umiejętności rozwijania myślenia i wyobraźni dziecka
poprzez wspieranie zainteresowań do pisania
• zaplanować program zajęć rozwijających umiejętności pisarskie
dzieci
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 57
Październik 2014
200 zł
Kierownik formy
Agata Wodzińska
Osoby prowadzące
Agata Wodzińska
Wodzińska Agata
137
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
AWO3
Nazwa formy:
Jeszcze ciekawsze lekcje języka polskiego
w szkole podstawowej
Rodzaj formy
Kurs doskonalący
Liczba godzin
20
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Poznanie nowych technik aktywnego nauczania
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać metody uaktywniania ucznia dzięki zastosowaniu pracy
zespołowej i umiejętności błyskawicznej koncentracji
na przedmiocie zajęć
• wiedzieć, jak uaktywnić uczniów już na początku zajęć
• pomóc uczniom czynnie zdobywać wiedzę i umiejętności
• sprawić, aby uczenie pozostawiało niezatarte wrażenie
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele języka polskiego, zainteresowani nauczyciele innych
specjalności
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 57
Październik 2014
200 zł
Kierownik formy
Agata Wodzińska
Osoby prowadzące
Agata Wodzińska
Wodzińska Agata
138
Edukacja humanistyczna
Kod formy:
BKI1
Nazwa formy:
Nauczanie z użyciem relacji
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
16
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Kształcenie umiejętności przygotowywania zajęć z wykorzystaniem
relacji uczestników wydarzeń oraz audio i wideobiografii
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• wyszukiwać potrzebne do prowadzenia zajęć relacje w zasobach
Internetu
• właściwie dobierać relacje do omawianego zagadnienia
• stosować proste techniki edycji wideo
• zaplanować lekcje z użyciem relacji
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego
III i IV etapu edukacyjnego
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 54
Październik 2014
160 zł
Kierownik formy
Bartosz Kicki
Osoby prowadzące
Bartosz Kicki
Kicki Bartosz
139
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
BKI5
Nazwa formy:
Edukacja filmowa: historia
i wiedza o społeczeństwie
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
20
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Wykorzystanie filmów na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać prawne uwarunkowania wykorzystania filmów na lekcjach
• rozumieć specyfikę pracy z materiałem filmowym
• pozyskiwać filmy niezbędne do przeprowadzenia zajęć
• stosować odpowiednie techniki pracy z materiałem filmowym
• stosować proste narzędzia montażu materiału filmowego
• znać zasady tworzenia dobrych filmów
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie
Październik 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 54
Listopad 2014
200 zł
Kierownik formy
Bartosz Kicki
Osoby prowadzące
Bartosz Kicki
Kicki Bartosz
140
Edukacja humanistyczna
Kod formy:
BKI6
Nazwa formy:
Edukacja prawna w szkole
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Pogłębienie wiedzy na temat prawa i upowszechnienie edukacji
prawnej w szkołach
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• rozumieć szczególną rolę edukacji prawnej w procesie nauczania
• stosować urozmaicone techniki i formy edukacji prawnej
• promować ideę praworządności
• przygotować scenariusz zajęć z edukacji prawnej
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 54
Październik 2014
120 zł
Kierownik formy
Bartosz Kicki
Osoby prowadzące
Bartosz Kicki
Kicki Bartosz
141
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
BŚW1
Nazwa formy:
Konteksty lektur z gwiazdką
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
20
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Przygotowanie warsztatu pracy nauczyciela języka polskiego w sposób
uwzględniający konteksty lektur obowiązkowych
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• planować i wzbogacać kontekstami pracę z lekturami
obowiązkowymi
• redagować zadania wypowiedzi pisemnej na poziomie
podstawowym i rozszerzonym
• redagować zadania zgodne z wymaganiami ustnej części
egzaminu maturalnego
• opracować materiały dydaktyczne porządkujące i wzbogacające
analizę lektur
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Nauczyciele języka polskiego IV etapu edukacji
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 54
Październik 2014
200 zł
Bożena Święch
Bożena Święch, Elżbieta Kazańska, Ewa Obara-Grączewska
Święch Bożena
142
Edukacja humanistyczna
Kod formy:
BŚW3
Nazwa formy:
Diagnozowanie wspomagające realizację
podstawy programowej z języka polskiego
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
20
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie efektywności uczenia języka polskiego
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• planować pracę na lekcjach języka polskiego w sposób zgodny
z treścią podstawy programowej
• planować diagnozowanie osiągnięć uczniów
• redagować arkusz diagnozy, kartotekę i schemat punktowania
• analizować wyniki diagnozy i na ich podstawie planować dalszą
pracę
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele języka polskiego III i IV etapu edukacyjnego
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 54
Styczeń 2015
200 zł
Kierownik formy
Bożena Święch
Osoby prowadzące
Bożena Święch
Święch Bożena
143
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
EKA1
Nazwa formy:
Analiza tekstów kultury w oparciu o zbiory
Muzeum Narodowego we Wrocławiu
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności analizy dzieł sztuki współczesnej
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać wymagania podstawy programowej związane
z analizowaniem i interpretowaniem tekstów kultury
• orientować się w nurtach sztuki współczesnej
• analizować dzieło sztuki z uwzględnieniem środków artystycznego
wyrazu
• opracować materiały dydaktyczne przygotowujące uczniów
do egzaminów
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 83
Październik 2014
120 zł
Kierownik formy
Elżbieta Kazańska
Osoby prowadzące
Elżbieta Kazańska
Kazańska Elżbieta
144
Edukacja humanistyczna
Kod formy:
EKI2
Nazwa formy:
Warsztaty teatralne
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
20
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Nabycie umiejętności pracy metodą teatralną
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• tworzyć zespołowe etiudy teatralne
• pracować metodą dramy
• wykonać prostą scenografię teatralną
• opracować scenariusz etiudy teatralnej
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Nauczyciele różnych specjalności zainteresowani stosowaniem metody
teatralnej
Październik 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 57
Listopad 2014
200 zł
Elżbieta Kielman
Elżbieta Kielman oraz zaproszeni goście
Kielman Elżbieta
145
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
EKI3
Nazwa formy:
Formy dziennikarskie w szkole
Rodzaj formy
Kurs doskonalący
Liczba godzin
15
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Zbudowanie ze świata mediów pożytecznej propozycji kształcenia
i wychowania
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• korzystać z zasobów Internetu
• odróżniać fakty od opinii
• pozyskiwać, selekcjonować, wartościować informacje
• tworzyć własne teksty dziennikarskie
• rozumieć, jaka jest rola opiekuna gazetki szkolnej
• stworzyć szkolny radiowęzeł
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Nauczyciele różnych specjalności zainteresowani prowadzeniem gazety
szkolnej
Grudzień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 57
Styczeń 2015
150 zł
Elżbieta Kielman
Leszek Budrewicz – dziennikarz, pisarz, poeta, wykłada dziennikarstwo
na Uniwersytecie Wrocławskim i w Dolnośląskiej Szkole Wyższej
Kielman Elżbieta
146
Edukacja humanistyczna
Kod formy:
EOB1
Nazwa formy:
Sposoby wykorzystania tekstów reportażowych
w pracy nauczyciela humanisty w świetle
podstawy programowej
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
8
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności pracy z uczniami nie tylko na lekcjach
języka polskiego
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać współczesne tendencje i szkoły reportażu
• analizować i oceniać reportaż prasowy
• zaplanować zajęcia z uczniami
• dobrać odpowiednie teksty i metody pracy, realizujące zapisy
podstawy programowej
• kształtować u uczniów postawy prospołeczne, wrażliwość
oraz otwartość na zjawiska zachodzące w najbliższym otoczeniu
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 83
Październik 2014
80 zł
Ewa Obara-Grączewska
Ewa Obara-Grączewska, dziennikarze
Obara Ewa
147
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
ESK1
Nazwa formy:
Spacery Wrocławskie – aktywne zwiedzanie
miasta. Osiedla Wrocławskie
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Zapoznanie nauczycieli z wybranymi osiedlami miasta: Sępolno,
Biskupin, Krzyki-Borek, ich historią, architekturą, ciekawymi
wrocławianami
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać wybrane osiedla, ich historię, zabytki, założenia
architektoniczne i ciekawe postacie wrocławian
• zaplanować trasę wycieczki dla uczniów poszczególnych etapów
edukacyjnych
• umieć przygotować karty pracy i inne materiały edukacyjne
do pracy w terenie
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 54
Październik 2014
120 zł
Ewa Skrzywanek
Ewa Skrzywanek, Hanna Staniów
Skrzywanek Ewa
148
Edukacja humanistyczna
Kod formy:
ESK2
Nazwa formy:
Spacery Wrocławskie – aktywne zwiedzanie
miasta. Atrakcje okolic Wrocławia: Oborniki
Śląskie i Wołów
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Zapoznanie nauczycieli z ciekawymi możliwościami realizacji zajęć
z zakresu edukacji regionalnej w okolicy Wrocławia
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać wybrane miejscowości ich walory turystyczne i przyrodnicze
• zaplanować i opracować trasy turystyczne, materiały edukacyjne,
karty pracy terenowej dla wybranych obszarów
• znać i stosować odpowiednie formy i metody pracy terenowej
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Nauczyciele wszystkich poziomów edukacyjnych zainteresowani
tematyką
Kwiecień 2015
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 54
Maj 2015
120 zł
Ewa Skrzywanek
Ewa Skrzywanek, Hanna Staniów
Skrzywanek Ewa
149
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
GJA9
Nazwa formy:
Praca z uczniem z dysleksją na lekcjach języka
polskiego
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
2
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie metod nauczania na języku polskim
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• dobierać formy i metody nauczania dla uczniów z dysleksją
• znać specyficzne uwarunkowania w pracy z dzieckiem z dysleksją
na lekcjach języka polskiego
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Nauczyciele języka polskiego
Kwiecień 2015
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 81
Kwiecień 2015
20 zł
Grażyna Jarmuż
Alicja Jarmuła
Jarmuż Grażyna
150
Edukacja humanistyczna
Kod formy:
HST2
Nazwa formy:
Spacery wrocławskie – aktywne zwiedzanie
miasta. Wrocław nad Odrą
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności wykorzystania walorów przestrzeni
miejskiej i prowadzenia zajęć w terenie
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• określić historyczne i współczesne znaczenie Odry dla rozwoju
Wrocławia i życia jego mieszkańców
• zdobyć podstawowe informacje dotyczące rzeki oraz związanych
z nią obiektów
• zgromadzić lub samodzielnie opracować przydatne materiały
merytoryczne i metodyczne
• znać zasady, formy i metody prowadzenia zajęć w terenie
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Zainteresowani nauczyciele
Marzec 2015
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 54
Kwiecień 2015
120 zł
Hanna Staniów
Ewa Skrzywanek, Hanna Staniów
Staniów Hanna
151
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
JST8
Nazwa formy:
Repetytorium metodyczne – język angielski
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
5
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie znajomości metod i technik nauczania języka
angielskiego
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać metody i techniki nauczania języka angielskiego
• dywersyfikować metody i techniki dla nauczanej grupy
• dobierać metody i techniki do nauczanych treści
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 57
Wrzesień 2014
50 zł
Kierownik formy
Joanna Stefańska
Osoby prowadzące
Joanna Stefańska
Stefańska Joanna
152
Edukacja humanistyczna
Kod formy:
KPO1
Nazwa formy:
Atrakcyjne formy pracy nauczyciela – jak uczyć
ciekawie i efektywnie
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
16
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności efektywnego nauczania
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• stosować zasady sztuki mówienia
• przygotować prezentację
• znać przyczyny i skutki tremy związanej z pracą w szkole
• wykorzystywać wizualizację materiału dydaktycznego
• uczyć kompetencji miękkich – sprawić, aby uczeń potrafił myśleć
w sposób nieschematyczny, wykorzystywać zdobytą wiedzę,
pracować w grupie, zaplanować swoją pracę, być samodzielnym,
aktywnym i zaangażowanym
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Październik 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 83
Listopad 2014
160 zł
Kierownik formy
Krzysztof Popiel
Osoby prowadzące
Krzysztof Popiel
Popiel Krzysztof
153
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
LZY2
Nazwa formy:
Wykorzystanie pedagogiki zabawy w metodyce
czytania i pisania
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
20
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności czytania i pisania poprzez pedagogikę
zabawy
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• stworzyć atrakcyjny model edukacji czytelniczej
• wzbogacać własny warsztat pracy
• zaplanować działania wyzwalające aktywność czytelniczą uczniów
i nauczycieli
• wykorzystywać materiały KLANZY na zajęciach edukacyjnych
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Październik 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 50 86
Listopad 2014
200 zł
Lidia Zyga
Lidia Zyga, Małgorzata Olewińska-Syta, Iwona Podlasińska
Zyga Lidia
154
Edukacja humanistyczna
Kod formy:
MOS1
Nazwa formy:
Promocja czytania i czytelnictwa
w Europejskiej Stolicy Kultury 2016
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
15
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności promowania edukacji czytelniczej
i informacyjnej w szkole i poza nią
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• stworzyć atrakcyjny model edukacji czytelniczej i medialnej
w oparciu o nowoczesne metody marketingowe
• wzbogacać własny warsztat pracy
• zaplanować działania wyzwalające aktywność czytelniczą uczniów
i nauczycieli
• zaplanować współpracę z instytucjami wspierającymi edukację
czytelniczą i medialną np. w Hali Stulecia, ZN im. Ossolińskich,
inne instytucje kultury
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 50 86
Październik 2014
150 zł
Małgorzata Olewińska-Syta
Małgorzata Olewińska-Syta, Lidia Zyga
Olewińska-Syta Małgorzata
155
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
MOS2
Nazwa formy:
Tworzenie nowoczesnego warsztatu pracy
nauczyciela polonisty
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
20
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela polonisty
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• planować pracę własną i ucznia w oparciu o nowoczesne
narzędzia metodyczne i elementy edukacji alternatywnej
• twórczo organizować proces dydaktyczny na lekcjach języka
polskiego, w tym planować pracę w oparciu o potrzeby
i możliwości uczniów
• stosować atrakcyjne i skuteczne metody pracy odpowiadające
zmieniającej się rzeczywistości szkolnej
• wykorzystywać sposoby oceniania wspierającego
oraz motywowania uczniów do samodzielnych poszukiwań
literackich, filozoficznych czy historycznych
• inspirować uczniów do poszukiwania informacji z rożnych źródeł
oraz jej wykorzystania do pracy w szkole i w terenie
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele języka polskiego wszystkich poziomów edukacyjnych
Październik 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 50 86
Listopad 2014
200 zł
Kierownik formy
Małgorzata Olewińska-Syta
Osoby prowadzące
Małgorzata Olewińska-Syta
Olewińska-Syta Małgorzata
156
Edukacja humanistyczna
Kod formy:
RKD1
Nazwa formy:
Tablica interaktywna narzędziem pracy
nauczyciela języka obcego
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
15
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Nabycie umiejętności posługiwania się tablicą interaktywną
w nauczaniu języka obcego
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać oprogramowanie tablicy interaktywnej (Smart, Quomo,
IQ Board, Interwrite)
• umieć wykorzystać funkcje i zasoby tablicy interaktywnej
do tworzenia pomocy dydaktycznych i lekcji
• umieć korzystać z zasobów stron internetowych do nauki języka
obcego
• znać korzyści dla ucznia i nauczyciela wynikające ze stosowania
tablicy interaktywnej jako narzędzia pracy
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 57
Październik 2014
150 zł
Kierownik formy
Renata Kalińska-Delipacy
Osoby prowadzące
Renata Kalińska-Delipacy
Kalińska-Delipacy Renata
157
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
RKD2
Nazwa formy:
Jak motywować uczniów do nauki języka obcego
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Poznanie i wykorzystanie roli motywacji w procesie nauczania języków
obcych
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać wpływ motywacji na naukę u dzieci na kolejnych etapach
rozwoju
• dobierać materiały dydaktyczne sprzyjające aktywnej pracy
na lekcji
• stosować metody i techniki pracy wspierające motywację uczniów
do nauki języka obcego
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 57
Listopad 2014
120 zł
Kierownik formy
Renata Kalińska-Delipacy
Osoby prowadzące
Renata Kalińska-Delipacy
Kalińska-Delipacy Renata
158
Edukacja humanistyczna
Kod formy:
RKD3
Nazwa formy:
Jak przygotować uczniów do egzaminu
gimnazjalnego z języka obcego
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
15
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Zapoznanie formułą i zadaniami egzaminu zgodnymi z nową podstawą
programową
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać wymagania ogólne i szczegółowe egzaminu gimnazjalnego
(poziom podstawowy i rozszerzony)
• umieć dobierać i tworzyć zadania przygotowujące do egzaminu
• znać zasady i kryteria oceniania egzaminu gimnazjalnego z języka
obcego
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Nauczyciele języków obcych ze szkół gimnazjalnych
Październik 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 57
Grudzień 2014
150 zł
Renata Kalińska-Delipacy
Renata Kalińska-Delipacy, Anna Abramczyk, Joanna Stefańska
Kalińska-Delipacy Renata
159
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
RKD4
Nazwa formy:
Egzamin maturalny z języka obcego
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
15
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Zapoznanie nauczycieli z nową formułą egzaminu maturalnego
z języka obcego
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać wymogi nowej formuły egzaminu maturalnego
• znać typologie zadań egzaminacyjnych
• dobierać zadania przygotowujące do egzaminu
• znać zasady i kryteria oceniania egzaminu maturalnego
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Zainteresowani nauczyciele
Grudzień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 57
Styczeń 2015
150 zł
Renata Kalińska-Delipacy
Renata Kalińska-Delipacy, Anna Abramczyk
Kalińska-Delipacy Renata
160
Edukacja humanistyczna
Kod formy:
RKD5
Nazwa formy:
Język francuski dla początkujących
Rodzaj formy
Kurs doskonalący
Liczba godzin
60
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Nabywanie i doskonalenie kompetencji językowych z zakresu języka
francuskiego
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• zdobyć podstawy posługiwania się językiem francuskim
• posługiwać się językiem francuskim w sytuacjach życia
codziennego i bliskiego otoczenia uczestnika kursu
• posługiwać się językiem francuskim w zakresie podstawowym
w kontekście pracy zawodowej, np. podczas wymiany szkolnej
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 57
Październik 2014
600 zł
Kierownik formy
Renata Kalińska-Delipacy
Osoby prowadzące
Renata Kalińska-Delipacy
Kalińska-Delipacy Renata
161
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
RKD6
Nazwa formy:
Aktywizujące metody pracy nauczyciela języka
francuskiego
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
10
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie nauczycieli w stosowaniu aktywizujących metod
i technik w pracy z uczniem
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• stosować różnorodne metody nauczania i techniki pracy z uczniem
• stosować różne pomoce dydaktyczne służące aktywizacji uczniów
• stosować nowoczesne pomoce multimedialne w nauce języka
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 57
Listopad 2014
100 zł
Kierownik formy
Renata Kalińska-Delipacy
Osoby prowadzące
Renata Kalińska-Delipacy
Kalińska-Delipacy Renata
162
EDUKACJA INFORMATYCZNA
Edukacja informatyczna
Kod formy:
AMO2
Nazwa formy:
Excel, PowerPoint i Moodle
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
15
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Nabycie umiejętności w zakresie posługiwania się arkuszem
kalkulacyjnym, tworzenia prezentacji oraz umieszczania opracowanych
materiałów na platformie Moodle
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• umieć wprowadzać dane, tworzyć i formatować tabele, rozumieć
ideę stosowania formuł oraz funkcji arkusza kalkulacyjnego
• umieć wygenerować wykres na podstawie opracowanych danych
• umieć wprowadzać tekst, wstawiać obiekty, wykresy
oraz przygotować pokaz slajdów
• rozumieć strukturę blokową kursu na platformie Moodle i umieć
edytować składowe tych bloków
• umieć wprowadzać zasoby i składowe platformy Moodle
oraz zaplanować strukturę kursu
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 58
Listopad 2014
150 zł
Kierownik formy
Agnieszka Motak
Osoby prowadzące
Agnieszka Motak
Motak Agnieszka
165
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
HOŻ1
Nazwa formy:
Komputer pomaga wychowawcy klasy
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
20
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Wyposażenie wychowawcy w dodatkowe narzędzia z pakietu Office
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• umieć dobrać właściwe narzędzia do stawianych sobie zadań
• posługiwać się dowolnym programem z pakietu
• przygotować korespondencję seryjną
• opracować tabelę i wykresy z danymi
• przesłać informację do rodziców
• przygotować prezentację na spotkanie z rodzicami
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Wychowawcy i zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 69
Wrzesień 2014
200 zł
Kierownik formy
Henryk Ożóg
Osoby prowadzące
Henryk Ożóg
Ożóg Henryk
166
Edukacja informatyczna
Kod formy:
JST2
Nazwa formy:
Jak wykorzystywać technologię Web 2.0 na lekcji
oraz w projekcie edukacyjnym?
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
20
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Nabycie praktycznej umiejętności wykorzystywania technologii
informacyjnej i komunikacyjnej w szkole
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• wiedzieć, czym jest Web 2.0
• dokumentować swoje działania w Internecie (planować,
zarządzać, dzielić się: Diigo, Delicious, Pearltree)
• edytować pliki graficzne i tworzyć własne zbiory materiałów
ikonograficznych (GIMP, Photovisi, Fotoflexer)
• edytować pliki dźwiękowe i przygotować własne autorskie
nagranie (Audacity)
• znać narzędzia i tworzyć prezentacje (Prezi, Glogster)
• edytować pliki video (Movie Maker)
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele języków obcych oraz inni nauczyciele realizujący projekty
edukacyjne
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 57
Wrzesień 2014
200 zł
Kierownik formy
Joanna Stefańska
Osoby prowadzące
Joanna Stefańska
Stefańska Joanna
167
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
TJA1
Nazwa formy:
Promocja szkoły w mediach elektronicznych
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Nabycie umiejętności praktycznego posługiwania się wybranymi
narzędziami technologii informacyjnej w celu wielokanałowego
promowania placówki w Internecie
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• stosować wybrany system CMS (Joomla, WordPress, Drupal)
do wykonania szkolnej witryny internetowej
• założyć szkolny fanpage na Facebooku
• prowadzić bloga (Blogger, WordPress)
• stworzyć szkolny kanał na YouTube
• opublikować galerię zdjęć (Picasa Web Albums) oraz mikrobloga
(Twitter)
• umieszczać na stronie treści przygotowane zewnętrznymi
narzędziami (ankiety, testy, quizy)
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Październik 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 69
Listopad 2014
120 zł
Kierownik formy
Tomasz Jarosz
Osoby prowadzące
Tomasz Jarosz
Jarosz Tomasz
168
Edukacja informatyczna
Kod formy:
TJA2
Nazwa formy:
Programowanie gier komputerowych jest proste
w Scratchu
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Nabycie umiejętności praktycznego posługiwania się narzędziem
Scratch do projektowania interaktywnych aplikacji w celu prowadzenia
zajęć programistycznych z uczniami
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• stosować elementy środowiska Scratch: Ruch, Kontrola, Wygląd,
Czujniki, Dźwięk, Wyrażenia, Pisak, Zmienne
• korzystać z edytora obrazów
• sterować położeniem obiektów na scenie 2D
• wykorzystywać kostiumy i dźwięki
• tworzyć interaktywne aplikacje (gry)
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele zajęć komputerowych w szkole podstawowej
oraz informatyki w gimnazjum
Październik 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 69
Listopad 2014
120 zł
Kierownik formy
Tomasz Jarosz
Osoby prowadzące
Tomasz Jarosz
Jarosz Tomasz
169
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
TJA3
Nazwa formy:
Joomla jako narzędzie do projektowania
i prowadzenia szkolnych witryn internetowych
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Nabywanie i doskonalenie umiejętności tworzenia stron internetowych
na potrzeby pracy w szkole
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• zarządzać elementami systemu Joomla
• zaprojektować menu witryny
• wypełniać strony różnorodną treścią
• wykorzystywać standardowe moduły, komponenty i dodatki
• instalować dodatkowe rozszerzenia systemu
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Listopad 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 69
Grudzień 2014
120 zł
Kierownik formy
Tomasz Jarosz
Osoby prowadzące
Tomasz Jarosz
Jarosz Tomasz
170
Edukacja informatyczna
Kod formy:
TJA4
Nazwa formy:
WordPress jako narzędzie do projektowania
i prowadzenia szkolnych witryn internetowych
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Nabywanie i doskonalenie umiejętności tworzenia stron internetowych
na potrzeby pracy w szkole
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• zarządzać elementami systemu WordPress
• tworzyć wpisy, strony i wypełniać je różnorodną zawartością
• zarządzać odnośnikami
• wykorzystywać standardowe komponenty systemu
• instalować i konfigurować rozszerzenia systemu
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Listopad 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 69
Grudzień 2014
120 zł
Kierownik formy
Tomasz Jarosz
Osoby prowadzące
Tomasz Jarosz
Jarosz Tomasz
171
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
WSZ2
Nazwa formy:
Prezentacja multimedialna narzędziem pracy
nauczyciela
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Nabywanie i doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć
edukacyjnych z wykorzystaniem różnorodnych prezentacji
multimedialnych
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• umieć tworzyć prezentacje multimedialne w PowerPoint
• umieć tworzyć prezentacje multimedialne w PREZI
• umieć tworzyć prezentacje internetowe
• umieć opracować materiały do lekcji multimedialnych
• umieć tworzyć scenariusze lekcji z wykorzystaniem technik
multimedialnych
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 56
Wrzesień 2014
120 zł
Kierownik formy
Wiktor Szanin
Osoby prowadzące
Wiktor Szanin
Szanin Wiktor
172
Edukacja informatyczna
Kod formy:
WSZ3
Nazwa formy:
Arkusz kalkulacyjny w pracy nauczyciela
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności korzystania z arkusza kalkulacyjnego
i możliwości jego zastosowania w dydaktyce i pracach na rzecz szkoły
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• umieć posługiwać się w sposób bardziej zaawansowany funkcjami
arkusza kalkulacyjnego MS Excel i w stopniu wystarczającym
do samodzielnego korzystania z tego narzędzia
• umieć tworzyć tabele i wykresy w arkuszu kalkulacyjnym w celu
przeprowadzenia analizy pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły
• umieć stosować zdobytą wiedzę i umiejętności w czasie zajęć
lekcyjnych i przy ich przygotowywaniu
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 56
Wrzesień 2014
120 zł
Kierownik formy
Wiktor Szanin
Osoby prowadzące
Wiktor Szanin
Szanin Wiktor
173
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
WSZ4
Nazwa formy:
Programowanie z czarodziejem. Informatyka
twórcza z Baltie w szkole podstawowej
i gimnazjum
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Nabycie umiejętności prowadzenia zajęć komputerowych
z programem Baltie
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• umieć korzystać z podstawowych funkcji środowiska
programistycznego Baltie
• umieć posługiwać się trybem programowanie środowiska
programistycznego Baltie
• umieć tworzyć własne programy w środowisku programistycznym
Baltie
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 56
Wrzesień 2014
120 zł
Kierownik formy
Wiktor Szanin
Osoby prowadzące
Wiktor Szanin
Szanin Wiktor
174
Edukacja informatyczna
Kod formy:
WSZ5
Nazwa formy:
Projektowanie i prowadzenie szkolnych witryn
internetowych jednym z atutów pracy nauczyciela
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Nabywanie i doskonalenie umiejętności tworzenia stron internetowych
na potrzeby pracy w szkole
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• umieć stosować podstawy programowania sieciowego
do tworzenia szkolnych witryn WWW
• umieć posługiwać się językiem HTML do tworzenia stron WWW
• umieć posługiwać się edytorem do tworzenia stron WWW
• umieć posługiwać się systemem CMS (Content Management
System)
• umieć posługiwać się systemem CMS JOOMLA
• umieć posługiwać się systemem CMS WordPress
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 56
Wrzesień 2014
120 zł
Kierownik formy
Wiktor Szanin
Osoby prowadzące
Wiktor Szanin
Szanin Wiktor
175
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
WSZ6
Nazwa formy:
Tablica interaktywna, zestaw Testico, platformy
e-learningowe w pracy dydaktycznej nauczyciela
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
8
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Zapoznanie z nowoczesnymi technikami pracy dydaktycznej
nauczyciela z wykorzystaniem dostępnych urządzeń i mediów
elektronicznych
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• umieć posługiwać się tablicą interaktywną
• umieć posługiwać się zestawem Testico
• umieć posługiwać się dostępnymi platformami e-learningowymi
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 56
Wrzesień 2014
80 zł
Kierownik formy
Wiktor Szanin
Osoby prowadzące
Wiktor Szanin
Szanin Wiktor
176
Edukacja informatyczna
Kod formy:
WSZ8
Nazwa formy:
Kodowanie, programowanie i algorytmika
w wybranych środowiskach programistycznych
(Baltie, Logo, Scratch, BYOB)
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Nabycie umiejętności prowadzenia zajęć komputerowych
z wykorzystaniem środowisk programistycznych Baltie, Logo, Scratch
i BYOB
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• umieć posługiwać się podstawowymi funkcjami środowiska
programistycznego Baltie
• umieć posługiwać się podstawowymi funkcjami środowiska
programistycznego Logo
• umieć posługiwać się podstawowymi funkcjami środowiska
programistycznego Scratch
• umieć tworzyć własne programy w środowiskach
programistycznych Baltie, Logo, Scratch i BYOB
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 56
Październik 2014
120 zł
Kierownik formy
Wiktor Szanin
Osoby prowadzące
Wiktor Szanin
Szanin Wiktor
177
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
WSZ9
Nazwa formy:
Metodyka informatyki i zajęć komputerowych
Rodzaj formy
Kurs doskonalący
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Nabycie umiejętności prowadzenia lekcji informatyki i zajęć
komputerowych z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• umieć posługiwać się takimi metodami jak metody podające,
metody ćwiczeń praktycznych, metody eksponujące
• umieć posługiwać się metodami problemowymi oraz metodą
projektów
• umieć zastosować metodę debaty na lekcji informatyki
oraz zasady łączenia teorii z praktyką
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 56
Październik 2014
120 zł
Kierownik formy
Wiktor Szanin
Osoby prowadzące
Wiktor Szanin
Szanin Wiktor
178
Edukacja informatyczna
Kod formy:
ZJA1
Nazwa formy:
Office 2013 w pracy nauczyciela
Rodzaj formy
Kurs doskonalący
Liczba godzin
16
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności posługiwania się aplikacjami wchodzącymi
w skład pakietu MS Office 2013
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• stosować właściwe aplikacje pakietu Office do rozwiązywania
zadań
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 56
Październik 2014
160 zł
Kierownik formy
Zbigniew Jarczak
Osoby prowadzące
Zbigniew Jarczak
Jarczak Zbigniew
179
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
ZJA2
Nazwa formy:
Prezentacja multimedialna narzędziem
w pracy nauczyciela
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności tworzenia prezentacji multimedialnych
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• gromadzić, przetwarzać informacje wykorzystywane w prezentacji
• przygotować scenariusz prezentacji
• stosować PREZI do tworzenia prezentacji multimedialnych
• stosować MS PowerPoint do tworzenia prezentacji
multimedialnych
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 56
Październik 2014
120 zł
Kierownik formy
Zbigniew Jarczak
Osoby prowadzące
Zbigniew Jarczak
Jarczak Zbigniew
180
Edukacja informatyczna
Kod formy:
ZJA3
Nazwa formy:
Kurs online na platformie Moodle w pracy
nauczyciela
Rodzaj formy
Kurs doskonalący
Liczba godzin
16
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności w przygotowaniu i prowadzeniu kursów
online
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• opracować własne kursy e-learningowe
• konfigurować podstawowe parametry kursu
• administrować kursem na platformie Moodle
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 56
Październik 2014
160 zł
Kierownik formy
Zbigniew Jarczak
Osoby prowadzące
Zbigniew Jarczak
Jarczak Zbigniew
181
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
ZJA4
Nazwa formy:
E-learning w pracy nauczyciela
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
16
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności praktycznych z wykorzystania e-learningu
w nauczaniu
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać i stosować innowacyjne formy, metody i technologie
nauczania na odległość
• znać zadania nauczyciela w kształceniu na odległość
• rozumieć specyfikę procesu dydaktycznego w kształceniu
na odległość
• stosować narzędzia do obróbki tekstów i materiałów graficznych
• przygotować i opublikować materiały audio/video
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Październik 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 56
Listopad 2014
160 zł
Kierownik formy
Zbigniew Jarczak
Osoby prowadzące
Zbigniew Jarczak
Jarczak Zbigniew
182
EDUKACJA MATEMATYCZNA
I PRZYRODNICZA
Edukacja matematyczna i przyrodnicza
Kod formy:
ASO2
Nazwa formy:
Wyzwalające ciekawość poznawczą obserwacje
i doświadczenia przyrodnicze oraz gry i zabawy
matematyczne
Rodzaj formy
Kurs doskonalący
Liczba godzin
15
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności rozwijania zainteresowań przyrodniczych
i matematycznych u uczniów w kontekście nowej podstawy
programowej
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• rozbudzać i rozwijać zainteresowania uczniów
• formułować zadania obserwacyjne
• projektować doświadczenia przyrodnicze
• projektować zajęcia z wykorzystaniem gier i zabaw
matematycznych oraz kart matematycznych
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych i przedszkoli (mile
widziani uczestnicy kursów „Obserwacje i doświadczenia przyrodnicze
oraz gry i zabawy matematyczne”
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 70
Październik 2014
150 zł
Anna Solska
Anna Solska, Dorota Downar-Zapolska
Solska Anna
185
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
ASO3
Nazwa formy:
Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach
przyrodniczych – część VII
Rodzaj formy
Kurs doskonalący
Liczba godzin
20
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności skutecznego przygotowywania uczniów
do udziału w VIII Konkursie Przyrodniczym Supersowa
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• skutecznie przygotować uczniów do udziału w VIII Konkursie
Przyrodniczym Supersowa
• rozbudzać i rozwijać zainteresowania przyrodnicze uczniów
• projektować obserwacje i eksperymenty przyrodnicze tematycznie
związane z hasłem konkursu oraz interpretować ich wyniki
• konstruować różne typy zadań sprawdzających umiejętności
przyrodnicze uczniów i ustalać kryteria punktowania
• przygotować zestaw pytań konkursowych (wraz z kluczem
odpowiedzi) do eliminacji wewnątrzszkolnych konkursu
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Październik 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 70
Październik 2014
200 zł
Kierownik formy
Anna Solska
Osoby prowadzące
Anna Solska
Solska Anna
186
Edukacja matematyczna i przyrodnicza
Kod formy:
ASO5
Nazwa formy:
Ciekawie i z pomysłem o ekologii
Rodzaj formy
Kurs doskonalący
Liczba godzin
15
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności przydatnych w edukacji prośrodowiskowej
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• doskonalić swoje umiejętności w zakresie efektywnej edukacji
prośrodowiskowej
• znać i stosować metody i techniki nauczania przydatne w edukacji
prośrodowiskowej
• projektować obserwacje i eksperymenty przydatne w edukacji
prośrodowiskowej
• projektować, przygotowywać i prowadzić zajęcia edukacyjne
zgodnie z potrzebami i możliwościami uczniów
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych i przedszkoli
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 70
Październik 2014
150 zł
Kierownik formy
Anna Solska
Osoby prowadzące
Anna Solska
Solska Anna
187
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
ASO6
Nazwa formy:
Spotkania przyrodników – poznajemy zabytki
techniki Dolnego Śląska – część II
Rodzaj formy
Kurs doskonalący
Liczba godzin
15
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności przydatnych w edukacji przyrodniczej
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• wykorzystywać walory edukacyjne zabytków techniki w pracy
z uczniami
• planować pracę dydaktyczną uwzględniając zajęcia terenowe
• doskonalić swoje umiejętności w zakresie efektywnej edukacji
regionalnej i prośrodowiskowej
• rozwijać zainteresowania przyrodnicze uczniów
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Październik 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 70
Październik 2014
150 zł
Kierownik formy
Anna Solska
Osoby prowadzące
Anna Solska
Solska Anna
188
Edukacja matematyczna i przyrodnicza
Kod formy:
EŻM1
Nazwa formy:
Matematyka – jak uczyć rozwiązywania zadań
tekstowych?
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Rozwijanie kompetencji metodycznych nauczycieli
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• stosować zasadę przystępności w nauczaniu
• dobierać odpowiednie metody pracy z uczniem
• tworzyć warunki do aktywności uczniów
• tworzyć warunki do świadomego i odpowiedzialnego udziału
uczniów w procesie kształcenia
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele matematyki na II etapie kształcenia, w szczególności
nauczyciele matematyki z krótkim stażem pracy
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 70
Październik 2014
120 zł
Kierownik formy
Eleonora Żmijowska-Wnęk
Osoby prowadzące
Eleonora Żmijowska-Wnęk
Żmijowska-Wnęk Eleonora
189
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
EŻM2
Nazwa formy:
Sprawdzian zewnętrzny – umiejętności ucznia
a kompetencje nauczyciela
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Rozwijanie kompetencji metodycznych nauczyciela
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać nową formułę sprawdzianu zewnętrznego
• trafnie i skutecznie interpretować wyniki diagnoz i sprawdzianów
zewnętrznych
• planować proces dydaktyczny z uwzględnieniem wyników diagnoz
i sprawdzianów zewnętrznych
• przygotować ucznia do sprawdzianu zewnętrznego w kontekście
jego wszechstronnego rozwoju
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele matematyki na II etapie edukacyjnym
Październik 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 70
Listopad 2014
120 zł
Kierownik formy
Eleonora Żmijowska-Wnęk
Osoby prowadzące
Eleonora Żmijowska-Wnek
Żmijowska-Wnęk Eleonora
190
Edukacja matematyczna i przyrodnicza
Kod formy:
HST3
Nazwa formy:
Najbliższa okolica szkoły poligonem badawczym
w nauczaniu geografii i przyrody
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie planowania
i prowadzenia zajęć edukacyjnych w terenie
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• wskazać treści podstawy programowej, które powinny być
realizowane na zajęciach terenowych
• określić potencjalne możliwości wykorzystania najbliższej okolicy
szkoły do realizacji podstawy programowej
• znać podstawowe zasady planowania i przeprowadzania zajęć
w terenie
• opracować atrakcyjne scenariusze zajęć oraz karty pracy i zadania
dla uczniów
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele geografii w gimnazjum oraz przyrody w szkole
podstawowej
Luty 2015
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 54
Marzec 2015
120 zł
Kierownik formy
Hanna Staniów
Osoby prowadzące
Hanna Staniów
Staniów Hanna
191
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
HST4
Nazwa formy:
Gry dydaktyczne na lekcjach geografii i przyrody
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie nauczycieli w zakresie wykorzystania gier dydaktycznych
w procesie edukacyjnym
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• określić walory gier dydaktycznych jako metody pracy
wykorzystywanej na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych
• planować zajęcia z wykorzystaniem gier dydaktycznych, właściwie
dobierając je do realizowanych treści programowych
• zgromadzić bazę różnorodnych gier dydaktycznych
do wykorzystania w dalszej pracy z uczniami
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele geografii w gimnazjum oraz przyrody w szkole
podstawowej
Listopad 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 54
Grudzień 2014
120 zł
Kierownik formy
Hanna Staniów
Osoby prowadzące
Hanna Staniów
Staniów Hanna
192
Edukacja matematyczna i przyrodnicza
Kod formy:
JKO2
Nazwa formy:
Rozbudzanie u uczniów motywacji do pracy
na lekcjach matematyki
Rodzaj formy
Kurs doskonalący
Liczba godzin
10
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela w zakresie motywowania
uczniów. Wzbogacenie wiedzy nauczyciela w zakresie aktywizowania
uczniów w procesie dydaktycznym
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać czynniki wpływające na rozwój motywacji uczniów i korzyści
wynikające z ich stosowania
• stosować metody sprzyjające koncentracji i zaangażowaniu
uczniów
• stosować metody sprzyjające budowaniu poczucia pewności siebie
• stosować metody ułatwiające organizację pracy na lekcjach
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 58
Październik 2014
100 zł
Kierownik formy
Jadwiga Kowalewska
Osoby prowadzące
Jadwiga Kowalewska
Kowalewska Jadwiga
193
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
JLA3
Nazwa formy:
Tablica interaktywna i zestaw Testico na lekcji
matematyki
Rodzaj formy
Kurs doskonalący
Liczba godzin
20
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania
interaktywnych środków wspomagających nauczanie
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• obsługiwać tablicę interaktywną i zestaw edukacyjny Testico
• wykorzystywać interaktywne programy komputerowe
do stymulowania u uczniów ciekawości badawczej
• przygotować dynamiczną, interaktywną prezentację rozbudzającą
wyobraźnię i kreatywność uczniów
• tworzyć testy multimedialne z wykorzystaniem Testico i na ich
podstawie wskazywać mocne i słabe strony ucznia oraz całej
grupy
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele matematyki
Listopad 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 70
Grudzień 2014
200 zł
Kierownik formy
Jolanta Lazar
Osoby prowadzące
Jolanta Lazar
Lazar Jolanta
194
Edukacja matematyczna i przyrodnicza
Kod formy:
JLA4
Nazwa formy:
GeoGebra – narzędzie nauczania i uczenia się
matematyki
Rodzaj formy
Kurs doskonalący
Liczba godzin
20
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Zapoznanie z programem GeoGebra i jego możliwościami w dydaktyce
matematyki
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• posługiwać się programem GeoGebra z wykorzystaniem widoków:
grafiki, algebry i arkusza
• tworzyć proste konstrukcje i przekształcenia geometryczne,
rysować wykresy funkcji oraz interpretować pojęcia statystyczne
• używać suwaków do dynamicznej zmiany parametrów obiektów,
tworzyć dynamiczne karty pracy
• eksportować obrazy GeoGebry do innych aplikacji oraz wstawiać
obrazy i teksty do pliku GeoGebry
• tworzyć własne materiały dydaktyczne z użyciem programu
GeoGebra
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele matematyki
Październik 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 70
Listopad 2014
200 zł
Kierownik formy
Jolanta Lazar
Osoby prowadzące
Jolanta Lazar
Lazar Jolanta
195
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
JLA5
Nazwa formy:
E-Matematyka na platformie Moodle
Rodzaj formy
Kurs doskonalący
Liczba godzin
20
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności w zakresie stosowania interaktywnych
środków wspomagających nauczanie matematyki
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• budować i organizować panel kursowy dla uczniów: e-lekcja,
e-korki, e-ćwiczenia
• konfigurować podstawowe parametry kursu, przypisywać poziomy
dostępu uczniom i innym użytkownikom
• dodawać bloki na kursie, zamieszczać pliki, tworzyć podstawowe
aktywności: zadanie, test, quiz, lekcja
• oceniać zadania na platformie e-learningowej, przesyłać
informację zwrotną uczestnikom kursu
• uruchamiać formy komunikacji w Moodle: forum, czat, głosowanie
• opracować własne mini kursy e-learningowe dla uczniów
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele matematyki
Październik 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 70
Listopad 2014
200 zł
Kierownik formy
Jolanta Lazar
Osoby prowadzące
Jolanta Lazar
Lazar Jolanta
196
Edukacja matematyczna i przyrodnicza
Kod formy:
JŁU4
Nazwa formy:
Budowanie programu szkolnego koła naukowego
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
6
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Nabycie umiejętności budowania programu szkolnego koła naukowego
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać podstawy prawne programu koła
• przygotować program koła naukowego
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 70
Wrzesień 2014
60 zł
Kierownik formy
Jolanta Łuc
Osoby prowadzące
Jolanta Łuc
Łuc Jolanta
197
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
LZA6
Nazwa formy:
Różnorodność biologiczna i jej zagrożenia
– zajęcia terenowe
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
15
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Pogłębienie wiedzy z zakresu ochrony przyrody zgodnie z nową
podstawą programową
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• zaplanować wycieczkę do obszaru chronionego, ogrodu
botanicznego, muzeum przyrodniczego
• opracować materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji nowej
podstawy programowej w wymienionych wyżej miejscach
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 70
Wrzesień 2014
150 zł
Lilianna Zabierowska
Lilianna Zabierowska, prof. Wiesław Fałtynowicz
Zabierowska Lilianna
198
Edukacja matematyczna i przyrodnicza
Kod formy:
LZA8
Nazwa formy:
Vademecum nauczyciela biologii
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
10
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności planowania lekcji biologii w pracowni
i na zajęciach terenowych
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• dobierać metody i techniki nauczania na lekcjach biologii
stosownie do potrzeb, zainteresowań i możliwości uczniów
• stosować różnorodne metody i techniki nauczania w realizacji
podstawy programowej z biologii na III i IV etapie edukacyjnym
• przygotować scenariusz zajęć edukacyjnych realizowanych
w pracowni biologicznej lub na zajęciach terenowych
• posługiwać się narzędziami technologii informacyjnej na lekcjach
biologii
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 70
Październik 2014
100 zł
Kierownik formy
Lilianna Zabierowska
Osoby prowadzące
Lilianna Zabierowska
Zabierowska Lilianna
199
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
MPE1
Nazwa formy:
Prowadzenie zajęć laboratoryjnych z chemii
z wykorzystaniem techniki małej skali
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
16
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Poznanie nowych metod wykonywania doświadczeń chemicznych
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać przepisy BHP dotyczące obchodzenia się z substancjami
chemicznymi
• projektować doświadczenia chemiczne w formie pokazów
i ćwiczeń z wykorzystaniem techniki pracy w małej skali
• stosować technikę mikroskali do przeprowadzenia doświadczeń
w małej skali
• opracować instrukcje i karty pracy dla ucznia
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele chemii gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
oraz nauczyciele przedmiotów przyrodniczych zainteresowani techniką
małej skali
Październik 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 70
Listopad 2014
160 zł
Kierownik formy
Maria Perłowska
Osoby prowadzące
Maria Perłowska
Perłowska Maria
200
Edukacja matematyczna i przyrodnicza
Kod formy:
MPE2
Nazwa formy:
Tworzenie warsztatu pracy nauczyciela chemii
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Organizowanie warsztatu pracy nauczyciela chemii
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• ustalić zestaw odczynników niezbędnych w laboratorium
chemicznym
• przygotować zestawy do doświadczeń prowadzonych w grupach
• opracować karty pracy i instrukcje do ćwiczeń dla uczniów
• tworzyć zadania w wersji elektronicznej do przygotowywania
sprawdzianów
• organizować pracę w laboratorium chemicznym lub klasie
chemicznej bez laboranta
• planować pracę uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele chemii
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 70
Październik 2014
120 zł
Kierownik formy
Maria Perłowska
Osoby prowadzące
Maria Perłowska
Perłowska Maria
201
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
MPE6
Nazwa formy:
Chemia bliżej życia, czyli zrób kosmetyk
na Dzień Mamy
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
16
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Poznanie technologii otrzymywania różnych form kosmetycznych
i wykorzystania związków chemicznych w wytwarzaniu tych form
oraz ocena ich działania na skórę człowieka
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać właściwości chemiczne związków używanych w kosmetyce
• przedstawić metody otrzymywania różnych form kosmetycznych
• zbadać jakość otrzymanych kosmetyków
• scharakteryzować działanie otrzymanych wyrobów na skórę
• znać rolę składnika w formie kosmetycznej
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Marzec 2015
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 70
Kwiecień 2015
200 zł
Kierownik formy
Maria Perłowska
Osoby prowadzące
Maria Perłowska
Perłowska Maria
202
Edukacja matematyczna i przyrodnicza
Kod formy:
MPE7
Nazwa formy:
Rozwijanie zainteresowania uczniów
przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi
poprzez zajęcia terenowe
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
16
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Rozbudzanie zainteresowań matematyczno-przyrodniczych uczniów
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• planować zajęcia terenowe w pobliżu szkoły lub w innym terenie
• pobierać próbki gleby i wody do badań laboratoryjnych
oraz wykonać proste badania pozwalające określić
zanieczyszczenie wody, gleby i powietrza
• wykonać proste doświadczenia pozwalające określić natężenie
hałasu i intensywność zapachów w badanym terenie
• dokonywać prostych obliczeń dotyczących korzystania
ze środowiska (np. ścięcie drzew, wprowadzenie zanieczyszczeń
do środowiska)
• przygotować uczniów do zaprezentowania wyników pracy
badawczej
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Marzec 2015
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 70
Kwiecień 2015
160 zł
Kierownik formy
Maria Perłowska
Osoby prowadzące
Maria Perłowska
Perłowska Maria
203
EDUKACJA ARTYSTYCZNA
I KULTURALNA
Edukacja artystyczna i kulturalna
Kod formy:
EKA2
Nazwa formy:
Warsztaty plastyczne – rozwijanie predyspozycji
twórczych dzieci i młodzieży
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
15
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Rozwijanie kreatywnego myślenia uczniów metodą warsztatów
plastycznych
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• orientować się w tendencjach współczesnej edukacji plastycznej
• zaplanować warsztaty plastyczne wykorzystujące interesujące
techniki plastyczne z uwzględnieniem form przestrzennych
• przygotować ekspozycję prac uczniów – stworzyć aranżację
przestrzenną np. klasy, korytarzy szkolnych
• opracować materiały dydaktyczne mające na celu rozwijanie
twórczości plastycznej dzieci i młodzieży
• opracować warsztaty zgodnie z treściami podstawy programowej
dla przedmiotów: plastyka, zajęcia artystyczne
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele plastyki, zajęć artystycznych, zainteresowani nauczyciele
innych specjalności
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 83
Grudzień 2014
150 zł
Kierownik formy
Elżbieta Kazańska
Osoby prowadzące
Elżbieta Kazańska
Kazańska Elżbieta
207
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
EKA3
Nazwa formy:
Street art – propozycja zajęć metodą projektu
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Opracowanie zajęć na temat street artu metodą projektu
edukacyjnego
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• orientować się w głównych nurtach street artu na przykładach
działań artystów we Wrocławiu
• zorganizować wycieczkę edukacyjną po Wrocławiu
przygotowującą uczniów do analizy i interpretacji tekstów kultury
współczesnej na podstawie murali, graffiti itp.
• wykorzystać metody aktywizujące w pracy z uczniem w formie
warsztatów plastycznych, w których zostaną wykorzystane
techniki pracy tworzenia szablonów i wlepek nawiązujących
do street artu
• opracować materiały i pomoce dydaktyczne do pracy z uczniem
oraz przygotować sposób prezentacji efektów działań
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele plastyki, wiedzy o kulturze, zajęć artystycznych,
wychowawcy, zainteresowani nauczyciele innych specjalności
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 83
Październik 2014
120 zł
Kierownik formy
Elżbieta Kazańska
Osoby prowadzące
Elżbieta Kazańska
Kazańska Elżbieta
208
Edukacja artystyczna i kulturalna
Kod formy:
EKA4
Nazwa formy:
Od inspiracji do kreacji na zajęciach plastycznych
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
8
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności przeprowadzania zajęć plastycznych
w formie warsztatowej inspirowanych dziełami sztuki
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać i stosować założenia podstawy programowej nauczania
plastyki, zajęć artystycznych
• rozwijać kreatywne myślenie uczniów
• wykorzystywać interesujące techniki plastyczne
• przeprowadzić atrakcyjne warsztaty plastyczne dla dzieci
i młodzieży
• opracować materiały i pomoce dydaktyczne do pracy z uczniem
oraz przygotować sposób prezentacji efektów działań
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele plastyki, zajęć artystycznych, wychowawcy,
zainteresowani nauczyciele innych specjalności
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 83
Listopad 2014
80 zł
Kierownik formy
Elżbieta Kazańska
Osoby prowadzące
Elżbieta Kazańska
Kazańska Elżbieta
209
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
RSY1
Nazwa formy:
Sztuka kaligrafii w szkole
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
20
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Poznanie podstawowych zasad sztuki kaligrafii
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać różnorodne i atrakcyjne formy kaligraficzne oraz je
wykorzystywać w pracy w szkole
• przygotować uczniów do szkolnego konkursu pięknego pisania
w formie i w treści
• znać historię sztuki pięknego pisania i robienie inkaustu
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele wszystkich typów szkół
Styczeń 2015
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 50 86
Luty 2015
200 zł
Kierownik formy
Robert Syta
Osoby prowadzące
Robert Syta
Syta Robert
210
Edukacja artystyczna i kulturalna
Kod formy:
RSY2
Nazwa formy:
Photoshop w praktyce szkolnej
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
20
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Poznanie podstawowych zasad programu Photoshop i wykorzystanie
wiedzy w praktyce szkolnej
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać zasady programu Photoshop
• tworzyć ciekawe projekty z wykorzystaniem programu
• wykorzystywać poznaną technikę w praktyce szkolnej np. przy
tworzeniu stron internetowych, projektów szkolnych, działań
artystycznych
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele wszystkich typów szkół
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 50 86
Październik 2014
200 zł
Kierownik formy
Robert Syta
Osoby prowadzące
Robert Syta
Syta Robert
211
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Wychowanie fizyczne
Kod formy:
JWP1
Nazwa formy:
Zabawy i gry ruchowe w edukacji
wczesnoszkolnej
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
18
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Poznanie metodyki prowadzenia zabaw i gier ruchowych dobranych
ze względu na oddziaływania wychowawcze i poznawcze nauczyciela
wobec ucznia: integracyjne, współpracy i współdziałania,
przeciwdziałania agresji, rozwijania inwencji twórczej, percepcji
zmysłów, koordynacji zmysłowo-ruchowej
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• zdefiniować pojęcia: wychowanie, kształcenie, nauczanie,
integracja, współpraca, współdziałanie
• przygotować i przeprowadzić jeden zestaw zabaw i gier
ruchowych na wybrany rodzaj oddziaływania wychowawczego
i poznawczego
• rozwinąć swoją inwencję twórczą w doborze i modyfikacji zabaw
i gier ruchowych
• opracować mapę pojęciową zabaw i gier ruchowych
do konkretnego tematu
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania
fizycznego
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 53
Wrzesień 2014
300 zł
Joanna Wolfart-Piech
Dr Agnieszka Wójcik-Grzyb, Joanna Wolfart-Piech
Wolfart-Piech Joanna
215
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
JWP2
Nazwa formy:
Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy
przedmedycznej dla nauczycieli wychowania
fizycznego
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Przygotowanie teoretyczne i praktyczne do udzielenia pierwszej
pomocy przedmedycznej
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• posiadać umiejętność wstępnej pierwszej pomocy (ocena miejsca
zdarzenia itp.) oraz wstępnej oceny poszkodowanego
• znać sposoby działania przy omdleniu, utracie przytomności,
zadławieniu, skręceniu i zwichnięciu, złamaniu, ataku serca,
cukrzycy, padaczki i krwotokach
• znać sposoby działania przy resuscytacji krążeniowo-oddechowej
• dobierać bezpieczne pozycje ułożenia poszkodowanego
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Nauczyciele wychowania fizycznego
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 53
Wrzesień 2014
200 zł
Joanna Wolfart-Piech
Dr Beata Zysiak-Christ
Wolfart-Piech Joanna
216
Wychowanie fizyczne
Kod formy:
JWP3
Nazwa formy:
Nordic Walking jako forma aktywności fizycznej
w terenie
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Nabycie umiejętności wykorzystywania NW do kształtowania
zachowań prozdrowotnych, promowania aktywności ruchowej
i zdrowego stylu życia
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać nowatorskie formy zajęć wychowania fizycznego i spędzania
aktywnie czasu wolnego propagowanie i upowszechnianie nordic
walking i joggingu jako propagować i upowszechniać NW jako
metody przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym, w tym
wspomagającej leczenie chorób układu krążenia, oddechowego,
mięśniowego i kostnego – podniesienie sprawności fizycznej
• promować aktywność ruchową i zdrowy stylu życia
• uświadamiać potrzeby i kształtowanie nawyku aktywności
ruchowej, rozszerzenie możliwości kontaktu z innymi ludźmi
• wdrażać profilaktykę w zakresie wad postawy oraz otyłości
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 53
Wrzesień 2014
120 zł
Kierownik formy
Joanna Wolfart-Piech
Osoby prowadzące
Joanna Wolfart-Piech
Wolfart-Piech Joanna
217
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
JWP4
Nazwa formy:
Formy taneczne w edukacji szkolnej
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Rozwijanie umiejętności w zakresie prowadzenia tańców
integracyjnych i towarzyskich
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• opanować grupę tańców wspomagających uatrakcyjnienie zajęć
oraz oddziaływanie na rozwój ruchowy, emocjonalny
oraz wrażliwość dziecka
• wykorzystać zdobyte umiejętności w praktyce, stosując
odpowiednie ćwiczenia przygotowujące do nauczania
poszczególnych tańców i układów tanecznych
• przygotować i przeprowadzić lekcję z poznanych form tańca
• wykorzystać zdobyte umiejętności w praktyce, stosując
odpowiednie ćwiczenia przygotowujące do nauczania
poszczególnych tańców i układów tanecznych
• przygotować i przeprowadzić lekcję z poznanych form tańca
do wybranej muzyki
• stosować taniec na lekcji wychowania fizycznego jako środek
do kształtowania ciała
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 53
Wrzesień 2014
120 zł
Kierownik formy
Joanna Wolfart-Piech
Osoby prowadzące
Joanna Wolfart-Piech
Wolfart-Piech Joanna
218
Wychowanie fizyczne
Kod formy:
JWP5
Nazwa formy:
Zimowe szaleństwo – narciarstwo zjazdowe
Rodzaj formy
Kurs doskonalący
Liczba godzin
24
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności w zakresie narciarstwa zjazdowego,
przygotowujące nauczycieli do propagowania i nauczania narciarstwa
jako formy spędzania wolnego czasu
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać zagadnienia profilaktyki narciarskiej
• wykorzystać sprzęt narciarski do prowadzenia lekcji wychowania
fizycznego
• demonstrować i wykorzystywać w praktyce podstawowe techniki
narciarskie
• wykorzystywać walory narciarstwa w aspekcie wychowawczym
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Nauczyciele wychowania fizycznego
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 53
Grudzień 2014
280 zł
Joanna Wolfart-Piech
Joanna Wolfart-Piech, instruktor PZN
Wolfart-Piech Joanna
219
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
JWP6
Nazwa formy:
Fitness i relaksacja w szkole
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Propagowanie aktywnego stylu życia opartego na filozofii fitness
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• zna zagadnienia teoretyczne dotyczące sposobów pracy z grupą,
poziomu obciążeń, doboru ćwiczeń do grupy z podziałem
na wybrane formy zajęć i pracę grup mięśniowych
• zna technikę ruchu – zasady i założenia ćwiczeń relaksacyjnych
• dobiera podstawowe kroki i kombinacje kroków
ze zróżnicowaniem obciążenia
• poprawnie przygotowuje choreografię układów
• zna zagadnienia dotyczące doboru muzyki
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele wychowania fizycznego
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 53
Październik 2014
120 zł
Kierownik formy
Joanna Wolfart-Piech
Osoby prowadzące
Joanna Wolfart-Piech
Wolfart-Piech Joanna
220
Wychowanie fizyczne
Kod formy:
KNO13
Nazwa formy:
Turystyka szkolna jako forma realizacji podstawy
programowej wychowania fizycznego
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
14
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Przygotowanie nauczycieli wychowania fizycznego do realizacji
podstawy programowej wychowania fizycznego z wykorzystaniem
turystyki
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• posiadać wiedzę i umiejętności związane z wykorzystaniem
turystyki jako dodatkowej formy realizacji podstawy programowej
• posiadać umiejętność samodzielnego planowania i programowania
zajęć ruchowych w oparciu o turystykę szkolną
• posiadać umiejętność praktycznego planowania i realizacji
w zakresie szkolnego programu turystyczno-krajoznawczego
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Dyrektorzy i wicedyrektorzy oraz nauczyciele wychowania fizycznego
wrocławskich szkół
Marzec 2015
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 89
Kwiecień 2015
140 zł
Krzysztof Nowak
Adm Stocki, Bronisław Zathej, Wojciech Fedyk
Nowak Krzysztof
221
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
KNO14
Nazwa formy:
Badminton jako uatrakcyjnienie zajęć ruchowych
w szkole
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
14
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela wychowania fizycznego
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• umieć wprowadzić i stosować elementy techniki badmintonowej
w lekcji wychowania fizycznego;
• poprawnie przygotować uczniów do uczestnictwa w szkolnych
turniejach badmintonowych
• znać i stosować obowiązujące przepisy gry w badmintona
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Nauczyciele wychowania fizycznego wrocławskich szkół
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 89
Październik 2014
140 zł
Krzysztof Nowak
Adam Stocki
Nowak Krzysztof
222
Wychowanie fizyczne
Kod formy:
KNO15
Nazwa formy:
Korfball jako uatrakcyjnienie lekcji wychowania
fizycznego
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
14
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Wyposażenie nauczyciela wychowania fizycznego w umiejętność
wprowadzania w szkolne zajęcia ruchowe elementów dyscyplin
nieolimpijskich
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• umieć zastosować nowe formy w nauczaniu dyscyplin
nieolimpijskich
• stosować elementy techniki i taktyki gry zespołowej, jaką jest
korfball
• umieć stosować formy małych gier i przepisów dotyczących
korfballa
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Nauczyciele wychowania fizycznego wrocławskich szkół
Październik 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 89
Listopad 2014
140 zł
Krzysztof Nowak
Adam Stocki, Tomasz Herman
Nowak Krzysztof
223
EDUKACJA ZAWODOWA
Edukacja zawodowa
Kod formy:
BBI1
Nazwa formy:
Konstruowanie kursu na platformie Moodle
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
16
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Utworzenie kursu z wykorzystaniem narzędzi platformy Moodle
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• skonfigurować swój profil
• dodać zasoby i składowe do kursu
• edytować ustawienia dodanych już zasobów/składowych
• dodać użytkowników do kursu
• ocenić aktywności wykonane przez kursantów
• administrować kursem
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Nauczyciele kształcenia ekonomicznego, handlowego
Październik 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 56
Listopad 2014
160 zł
Barbara Biernat
Aleksandra Grobelna, Barbara Biernat
Biernat Barbara
227
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
HBI2
Nazwa formy:
Metody aktywizujące w realizacji podstawy
programowej kształcenia zawodowego
Rodzaj formy
Kurs doskonalący
Liczba godzin
16
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności stosowania metod aktywizujących
w kształceniu zawodowym
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• analizować podstawę programową kształcenia w zawodach
z uwzględnieniem ogólnych celów i zadań kształcenia
zawodowego
• dobierać aktywizujące metody kształcenia specyficzne dla zawodu
• dobierać aktywizujące metody kształcenia stymulujące rozwój
ucznia, w tym samodzielność w pracy i podejmowaniu decyzji,
oraz kształtujące umiejętność pracy zespołowej
• przygotować scenariusz zajęć z zastosowaniem wybranej metody
aktywizującej
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele kształcenia zawodowego
Styczeń 2015
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 56
Luty 2015
160 zł
Kierownik formy
Halina Bielecka
Osoby prowadzące
Halina Bielecka
Bielecka Halina
228
Edukacja zawodowa
Kod formy:
ZJA5
Nazwa formy:
Dostosowywanie programów nauczania
dla zawodów do warunków i potrzeb szkoły
Rodzaj formy
Kurs doskonalący
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności tworzenia programów nauczania na bazie
nowej PPKZ z uwzględnieniem zapotrzebowania lokalnego rynku pracy
i możliwości realizacji
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• zaplanować ramy programu nauczania uwzględniające kwalifikacje
zawodowe i potrzeby regionalnego rynku pracy
• dobierać właściwe metody i środki do realizacji zapisów PPKZ
• stosować technologię informacyjną i komunikacyjną w realizacji
zapisów programu nauczania
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 56
Październik 2014
120 zł
Kierownik formy
Zbigniew Jarczak
Osoby prowadzące
Zbigniew Jarczak
Jarczak Zbigniew
229
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
ZJA6
Nazwa formy:
Projektowania procesu dydaktycznego
na podstawie nowych programów nauczania
dla zawodów
Rodzaj formy
Kurs doskonalący
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Doskonalenie umiejętności dydaktycznych
Cele szczegółowe
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać nową Podstawę Programową Kształcenia w Zawodach
• dobierać program nauczania do potrzeb lokalnego rynku pracy
i możliwości realizacji w szkole
• stosować nowoczesne technologie w nauczaniu
• kształtować umiejętność uczenia się przez całe życie
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Październik 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 56
Listopad 2014
120 zł
Kierownik formy
Zbigniew Jarczak
Osoby prowadzące
Zbigniew Jarczak
Jarczak Zbigniew
230
Edukacja zawodowa
Kod formy:
ZJA7
Nazwa formy:
Wykorzystanie wyników nowego egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w pracy
nauczyciela
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
8
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Wykorzystanie wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje
w zawodzie do doskonalenia kształcenia zawodowego
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• analizować zadania zawodowe z arkuszy egzaminacyjnych
• określać kryteria oceny poszczególnych rezultatów części
praktycznej egzaminu
• określać efekty kształcenia na podstawie części praktycznej
i pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Październik 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 56
Listopad 2014
80 zł
Kierownik formy
Zbigniew Jarczak
Osoby prowadzące
Zbigniew Jarczak
Jarczak Zbigniew
231
METODY I TECHNIKI
PRACY Z UCZNIEM
Metody i techniki pracy z uczniem
Kod formy:
ERO1
Nazwa formy:
Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem – sekrety
najlepszych nauczycieli
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Wykorzystanie znanych i sprawdzonych metod w pracy na lekcji
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• wiedzieć, jak zapewnić aktywność uczniów na lekcji
• wykorzystać elementy oceniania kształtującego do planowania
lekcji
• znać i umiejętnie dobierać metody i techniki motywujące ucznia
do pracy
• znać i korzystać ze sprawdzonych metod, którymi dzielą się
doświadczeni nauczyciele
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 58
Październik 2014
120 zł
Kierownik formy
Elżbieta Rogacka
Osoby prowadzące
Elżbieta Rogacka
Rogacka Elżbieta
235
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
ERO2
Nazwa formy:
Indywidualizacja pracy z uczniem w nowoczesnej
szkole
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Rozpoznawanie przez nauczycieli stylu uczenia się ucznia i właściwy
dobór strategii nauczania
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• wiedzieć, jakie warunki i czynniki mają wpływ na proces uczenia się
• korzystać z teorii wielorakiej inteligencji przy dobieraniu strategii
nauczania
• planować lekcję wykorzystując potencjał uczniów do samooceny
i oceny koleżeńskiej
• dobierać metody pracy do właściwego systemu sensorycznego
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 58
Październik 2014
120 zł
Kierownik formy
Elżbieta Rogacka
Osoby prowadzące
Elżbieta Rogacka
Rogacka Elżbieta
236
Metody i techniki pracy z uczniem
Kod formy:
ERO3
Nazwa formy:
Jak wykorzystać oceniania kształtujące
w kształtowaniu postaw uczniowskich?
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
16
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Stosowanie oceniania kształtującego w nauczaniu i pracy
wychowawczej
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• rozumieć ideę oceniania kształtującego
• wiedzieć, jakie zachowania i postawy uczniów są efektem pracy
z ocenianiem kształtującym
• wykorzystać potencjał uczniów do samooceny i oceny koleżeńskiej
• umiejętnie wykorzystać na każdej lekcji elementy OK sprzyjające
aktywności uczniów
• wykorzystać uczniów do współudziału w tworzeniu działań
edukacyjno-wychowawczych
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 58
Październik 2014
160 zł
Elżbieta Rogacka
Elżbieta Rogacka, Teresa Szpak
Rogacka Elżbieta
237
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
JWA2
Nazwa formy:
Od oceniania kształtującego do pomiaru
dydaktycznego
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
23
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Nabywanie i doskonalenie umiejętności wykorzystania pomiaru
dydaktycznego w strategii oceniania kształtującego
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• budować na lekcjach atmosferę sprzyjającą uczeniu się, stosując
różnorodne techniki motywujące uczniów do nauki
• znać i stosować elementy oceniania kształtującego
• znać i stosować zasady pomiaru wyników kształcenia
• wykorzystać Nacobezu do konstruowania zadań diagnozujących
osiągnięcia uczniów
• posługiwać się arkuszem kalkulacyjnym Ms Excel przy
statystycznym opracowywaniu wyników testu
• oceniać zadania testowe pod katem analizy ilościowej
i jakościowej
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Zainteresowani dyrektorzy i nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 69
Wrzesień 2014
230 zł
Jerzy Wachowicz
Lilianna Zabierowska, Jerzy Wachowicz
Wachowicz Jerzy
238
Metody i techniki pracy z uczniem
Kod formy:
LZA1
Nazwa formy:
Ocenianie kształtujące
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
15
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Nabywanie i doskonalenie umiejętności wdrażania strategii oceniania
kształtującego
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać wpływ elementów oceniania kształtującego na podnoszenie
efektywności kształcenia
• znać rolę oceniania kształtującego w doskonaleniu kompetencji
kluczowych
• budować na lekcjach atmosferę sprzyjającą uczeniu się poprzez
formułowanie celów i kryteriów sukcesu
• stosować na lekcjach informację zwrotną, ocenę koleżeńską
i samoocenę
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele zainteresowani podnoszeniem efektów kształcenia
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 70
Październik 2014
150 zł
Kierownik formy
Lilianna Zabierowska
Osoby prowadzące
Lilianna Zabierowska
Zabierowska Lilianna
239
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
LZA4
Nazwa formy:
12 zasad skutecznej edukacji
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
15
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Poznanie zasad skutecznej edukacji w świetle badań nad pracą mózgu
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać i stosować metody i techniki nauczania służące
koncentrowaniu uwagi uczniów
• dobierać metody i techniki sprzyjające zapamiętywaniu
i utrwalaniu wiadomości
• rozumieć wpływ emocji na proces uczenia się
• wykorzystywać efektywnie czas na lekcji
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 70
Październik 2014
150 zł
Kierownik formy
Lilianna Zabierowska
Osoby prowadzące
Lilianna Zabierowska
Zabierowska Lilianna
240
Metody i techniki pracy z uczniem
Kod formy:
LZA5
Nazwa formy:
Jak motywować uczniów do nauki
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności motywowania uczniów do nauki
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać i stosować metody i techniki motywujące uczniów do nauki
• wykorzystywać efektywnie czas na lekcji
• budować na lekcjach atmosferę sprzyjającą uczeniu się
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 70
Październik 2014
120 zł
Kierownik formy
Lilianna Zabierowska
Osoby prowadzące
Lilianna Zabierowska
Zabierowska Lilianna
241
PRACA Z UCZNIEM
O SPECJALNYCH POTRZEBACH
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach
Kod formy:
BRA1
Nazwa formy:
Dziecko o wysokich potencjałach rozwojowych
– problemy i wyzwania w pracy nauczyciela
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
15
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Poznanie specyfiki pracy z dziećmi aktywnymi badawczo
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• rozpoznać dziecko o wysokich potencjałach rozwojowych funkcji
poznawczych
• diagnozować specyficzne potrzeby edukacyjne i emocjonalne
dzieci
• znać zagadnienie syndromu nieadekwatnych osiągnięć i jego
przyczyny
• planować pracę z dzieckiem zdolnym
• stosować ćwiczenia i zadania stymulujące potencjały rozwojowe
funkcji poznawczych dziecka
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 53
Wrzesień 2014
170 zł
Bogumiła Rawecka
Maria Kłos-Pachołek
Rawecka Bogumiła
245
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
DDZ4
Nazwa formy:
Jak rozpoznać uczniów zdolnych i zorganizować
ich edukację
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie kompetencji nauczyciela w zakresie edukacji ucznia
zdolnego
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać sposoby rozpoznawania uczniów zdolnych
• zaplanować działania wspierające rozwój dzieci zdolnych
• monitorować rozwój uczniów zdolnych
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 82
Listopad 2014
120 zł
Dorota Downar-Zapolska
Dorota Downar-Zapolska, Izabela Przepiórkiewicz
Downar-Zapolska Dorota
246
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach
Kod formy:
MGP8
Nazwa formy:
Repetytorium metodyczne – uczeń z trudnymi
zachowaniami: autyzmem, zespołem Aspergera
w placówce ogólnodostępnej
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
15
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z dzieckiem
z autyzmem i zespołem Aspergera
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• posiadać wiedzę dotycząca funkcjonowania dziecka z autyzmem
i zespołem Aspergera
• zaplanować w grupie/klasie pracę z uczniem z autyzmem,
zespołem Aspergera
• umieć kierować zachowaniem dziecka z autyzmem, zespołem
Aspergera
• umieć skonstruować Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Zainteresowani nauczyciele
Październik 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 53
Listopad 2014
150 zł
Magdalena Paszkiewicz
Izabela Sokołowska-Zatorska
Sokołowska-Zatorska Izabela
247
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
TSZ1
Nazwa formy:
Organizacja udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
8
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie procedur udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
• zaplanować wsparcie dla poszczególnych uczniów zgodnie
z opracowaną procedurą
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 69
Październik 2014
80 zł
Kierownik formy
Teresa Szpak
Osoby prowadzące
Teresa Szpak
Szpak Teresa
248
LOGOPEDIA
Logopedia
Kod formy:
MGP1
Nazwa formy:
Budowanie i wdrażanie programu profilaktyki
logopedycznej
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
16
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Napisanie i przygotowanie do wdrożenia w placówce programu
profilaktyki logopedycznej według założeń Miejskiego Programu
Profilaktyki Logopedycznej
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• diagnozować dzieci za pomocą Karty Analizy Rozwoju Mowy
• znać rozwój podsystemów języka
• obserwować zachowania językowe i komunikacyjne dziecka
• oceniać trudności w zakresie nabywania mowy i języka
z uwzględnieniem klasyfikacji SORM i NORM
• budować i prowadzić zajęcia stymulacji rozwoju mowy,
komunikacji językowej i edukacji językowej
• planować i przeprowadzać ewaluację cząstkową i końcową
podejmowanych działań
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Kadra placówki starająca się o przyjęcie do Miejskiego Programu
Profilaktyki Logopedycznej
Październik 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 53
Listopad 2014
160 zł
Magdalena Paszkiewicz
Magdalena Paszkiewicz, Justyna Solecka-Głodek
Paszkiewicz Magdalena
251
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
MGP4
Nazwa formy:
Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej
w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji
językowej – część II
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
15
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności terapeutów w zakresie stosowania metody
werbo-tonalnej
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• zastosować rytm ciała i rytm muzyczny oraz zabaw fonacyjnych
przy wywoływaniu i utrwalaniu samogłosek ustnych i niektórych
spółgłosek: „p”, „b”, „m”, „l”
• wykorzystywać rytm muzyczny i rytm ciała w zakresie
wywoływania i utrwalania samogłosek nosowych „ą”, „ę”
• wykorzystywać rytm muzyczny i rytm ciała w zakresie
wywoływania i utrwalania spółgłosek: „t”, „d”, „n”, „f”, „w”, „j”, „ł”
• stosować zabawy fonacyjne dla spółgłosek: „t”, „d”, „n”, „j”, „ł”
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Logopedzi i terapeuci, którzy ukończyli I część ww. warsztatów
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 53
Październik 2014
240 zł
Magdalena Paszkiewicz
Izabela Łukasiuk
Paszkiewicz Magdalena
252
Logopedia
Kod formy:
MGP5
Nazwa formy:
Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej
w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji
językowej – część III
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
15
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności terapeutów w zakresie stosowania metody
werbo-tonalnej
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• zastosować rytm ciała i rytm muzyczny przy wywoływaniu
i utrwalaniu spółgłosek wcześniej poznanych
• wykorzystać rytm ciała i rytm muzyczny w zakresie wywoływania
i utrwalania spółgłosek: „k”, „g”, „r”
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Logopedzi i terapeuci, którzy ukończyli I i II część ww. warsztatów
Marzec 2015
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 53
Maj 2015
240 zł
Magdalena Paszkiewicz
Izabela Łukasiuk
Paszkiewicz Magdalena
253
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
MGP6
Nazwa formy:
Mutyzm selektywny w kontekście profilaktyki
zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży
Rodzaj formy
Kurs doskonalący
Liczba godzin
10
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Uzupełnianie umiejętności terapeutycznych w pracy z pacjentem
z mutyzmem selektywnym
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• rozpoznawać objawy mutyczne i odróżniać ww. zaburzenie
od innych zaburzeń o podłożu psychicznym
• potrafić doskonalić swoje metody pracy poznawczo-behawioralnej
z dzieckiem mutycznym
• potrafić wdrażać strategię pracy z dzieckiem z mutyzmem
selektywnym i jego rodziną
• potrafić udzielić adekwatnej pomocy dziecku poprzez stosowanie
obowiązujących procedur
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Logopedzi i terapeuci
Marzec 2015
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 53
Maj 2015
200 zł
Magdalena Paszkiewicz
Anna Resler-Maj
Paszkiewicz Magdalena
254
Logopedia
Kod formy:
MGP7
Nazwa formy:
Zespół Aspergera – wybrane metody terapii
Rodzaj formy
Kurs doskonalący
Liczba godzin
15
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Zapoznanie się z wybranymi metodami terapii osób z zespołem
Aspergera
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• zna profil sensoryczny osób z zespołem Aspergera
• dostosowuje metody pracy do nietypowych cech mowy, języka,
problemów z komunikacją niewerbalną osób z zespołem
Aspergera
• stosuje strategie wspomagające rozwój komunikacji niewerbalnej
i mowy
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Logopedzi i terapeuci
Styczeń 2015
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 53
Marzec 2015
240 zł
Magdalena Paszkiewicz
Dr Maria Piszczek
Paszkiewicz Magdalena
255
WYCHOWANIE
Wychowanie
Kod formy:
BKI2
Nazwa formy:
Edukacja w miejscach pamięci
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności planowania, przygotowania, realizacji
i ewaluacji wyjazdów uczniów do miejsc pamięci
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• zaplanować wizytę w miejscu pamięci
• przygotować uczniów do wyjazdu do miejsc pamięci
• przeprowadzić warsztat poprzedzający wyjazd według
opracowanego przez siebie scenariusza
• właściwie reagować na trudne sytuacje podczas wizyty
(np. duże emocje uczestników)
• przeprowadzić ewaluację wyjazdu
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele pełniący funkcję szkolnych koordynatorów projektu
„Edukacja w miejscach pamięci”, humaniści, wychowawcy klas,
zainteresowani nauczyciele innych przedmiotów "
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 54
Wrzesień 2014
120 zł
Kierownik formy
Bartosz Kicki
Osoby prowadzące
Bartosz Kicki
Kicki Bartosz
259
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
BKI3
Nazwa formy:
Jestem opiekunem samorządu uczniowskiego.
I co dalej?
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
16
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Zapoznanie nowych opiekunów samorządu uczniowskiego ze specyfiką
ich pracy, doskonalenie umiejętności pracy opiekuna samorządu
uczniowskiego lub szkolnego rzecznika praw ucznia, wspieranie
samorządności szkolnej
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• określić priorytety i cele współpracy z samorządem uczniowskim
• umiejętnie inspirować uczniów do działań na rzecz szkolnej
społeczności
• stosować atrakcyjne techniki i formy pracy z samorządem
uczniowskim
• pozyskiwać sojuszników dla idei samorządności szkolnej
• stosować ewaluację poszczególnych etapów współpracy
z samorządem uczniowskim
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Październik 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 54
Listopad 2014
160 zł
Kierownik formy
Bartosz Kicki
Osoby prowadzące
Bartosz Kicki
Kicki Bartosz
260
Wychowanie
Kod formy:
BRA2
Nazwa formy:
Mediator szkolny
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
20
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Nabycie umiejętności mediacyjnych i negocjacyjnych w rozwiązywaniu
konfliktów szkolnych
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• poznać sposoby diagnozowania konfliktów szkolnych
• poznać sposoby odkrywania struktur konfliktów uczniowskich
• znać zasady i etapy mediacji szkolnych
• zdobyć umiejętności rozwiązywania konfliktów szkolnych
za pomocą mediacji i negocjacji – trening mediacyjny
• zwiększyć umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej
nastawionej na współpracę i porozumienie
• poznać zadania mediatora szkolnego
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Zainteresowani nauczyciele
Październik 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 53
Listopad 2014
220 zł
Bogumiła Rawecka
Ewa Wolniak
Rawecka Bogumiła
261
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
BRA3
Nazwa formy:
Jak być skutecznym i zadowolonym wychowawcą?
Rodzaj formy
Kurs doskonalący
Liczba godzin
20
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie społecznych umiejętności niezbędnych w pracy
nauczyciela wychowawcy
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• budować pozytywny klimat w klasie
• radzić sobie z własnymi emocjami
• skutecznie komunikować się z uczniem
• stosować konstruktywną konfrontację jako metodę radzenia sobie
z trudnymi zachowaniami uczniów
• poznać rolę nauczyciela w rozwoju dziecka
• projektować działania wychowawcze zmierzające do współpracy
z uczniami i z rodzicami
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele i wychowawcy
Październik 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 53
Listopad 2014
200 zł
Kierownik formy
Bogumiła Rawecka
Osoby prowadzące
Bogumiła Rawecka
Rawecka Bogumiła
262
Wychowanie
Kod formy:
BRA5
Nazwa formy:
Doskonalenie kompetencji wychowawczych
dla nauczycieli rozpoczynających pracę
Rodzaj formy
Kurs doskonalący
Liczba godzin
20
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie psychologicznych umiejętności koniecznych w pracy
nauczyciela
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• poznać rolę nauczyciela w rozwoju ucznia
• budować pozytywny klimat w klasie
• radzić sobie z własnymi emocjami
• skutecznie komunikować się z uczniem i z rodzicami
• stosować konstruktywną konfrontację jako metodę radzenia sobie
z trudnymi zachowaniami uczniów
• stosować zasady utrzymania dyscypliny w klasie
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 53
Październik 2014
200 zł
Kierownik formy
Bogumiła Rawecka
Osoby prowadzące
Bogumiła Rawecka
Rawecka Bogumiła
263
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
BŚW2
Nazwa formy:
Efektywne wykorzystanie godzin wychowawczych
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
15
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Przygotowanie pracy nauczyciela wychowawcy
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• planować tematykę godzin wychowawczych, uwzględniając
doświadczenia i tematy bliskie uczniom
• przygotować scenariusze lekcji wychowawczych
• motywować uczniów do różnych form aktywności na forum klasy
i szkoły
• przeprowadzić ewaluację pracy wychowawczej
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele wychowawcy
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 54
Październik 2014
150 zł
Kierownik formy
Bożena Święch
Osoby prowadzące
Bożena Święch
Święch Bożena
264
Wychowanie
Kod formy:
DDZ3
Nazwa formy:
Gry i zabawy w pracy wychowawczej nauczyciela
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności pracy wychowawczej nauczyciela
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• poznać gry i zabawy i ich znaczenie w pracy z klasą jako grupą
• stosować gry i zabawy usprawniające komunikację i rozwijające
umiejętności interpersonalne uczniów
• zaplanować zajęcia integrujące zespół klasowy
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 82
Listopad 2014
120 zł
Kierownik formy
Dorota Downar-Zapolska
Osoby prowadzące
Dorota Downar-Zapolska
Downar-Zapolska Dorota
265
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
JGÓ1
Nazwa formy:
„Jak zjeść słonia” – czyli o czytaniu opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznych
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
8
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności pedagogicznych w pracy nauczyciela
wychowawcy
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać akty prawne regulujące pomoc psychologiczno-pedagogiczną
• znać pojęcia psychologiczno-pedagogiczne zawarte w opiniach
• planować i organizować wsparcie dla uczniów na podstawie
wskazań poradni
• włączać do współpracy rodziców, specjalistów i instytucje
świadczące pomoc psychologiczno-pedagogiczną
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Nauczyciele stażyści i kontraktowi, zainteresowani wychowawcy klas
Grudzień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 60
Luty 2015
80 zł
Jolanta Góreczna
Teresa Nowicka, Renata Maniowska
Góreczna Jolanta
266
Wychowanie
Kod formy:
JGÓ2
Nazwa formy:
Organizacja poradnictwa i doradztwa
zawodowego w gimnazjum
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności organizacji poradnictwa i doradztwa
zawodowego w szkole
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać akty prawne regulujące poradnictwo i doradztwo zawodowe
w szkole
• znać strukturę szkolnictwa ponadgimnazjalnego
• planować i organizować doradztwo zawodowe dla uczniów
• organizować poradnictwo zawodowe dla rodziców
• włączać do współpracy wychowawców, organizacje i instytucje
świadczące poradnictwo i doradztwo zawodowe
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Pedagodzy szkolni, nauczyciele pełniący zadania doradcy zawodowego
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 60
Listopad 2014
120 zł
Jolanta Góreczna
Teresa Nowicka, Renata Maniowska
Góreczna Jolanta
267
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
JGÓ3
Nazwa formy:
„Od szkoły do kariery” – czyli jak zmotywować
uczniów do świadomego wyboru zawodu
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela wychowawcy
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• przygotować scenariusze zajęć z elementami projektu w edukacji
zawodowej
• znać i prawidłowo wykorzystywać podstawowe narzędzia
doradztwa zawodowego
• znać gry i ćwiczenia wykorzystywane w doradztwie edukacyjno-zawodowym
• znać instytucje wspierające uczniów i rodziców w świadomym
wyborze dalszej ścieżki kształcenia gimnazjalisty
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Wychowawcy klas, zainteresowani nauczyciele, pedagodzy szkolni
Październik 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 60
Marzec 2015
120 zł
Jolanta Góreczna
Teresa Nowicka, Renata Maniowska
Góreczna Jolanta
268
Wychowanie
Kod formy:
JGÓ4
Nazwa formy:
„Mapa kariery”, czyli jak przygotować
gimnazjalistę do wyboru dalszej ścieżki
kształcenia
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie kompetencji wychowawczych w zakresie planowania
i wdrażania zagadnień doradztwa zawodowego na godzinach
wychowawczych
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać akty prawne dotyczące poradnictwa zawodowego
• znać strukturę szkolnictwa ponadgimnazjalnego
• planować tematykę godzin doradztwa zawodowego w planie
wychowawczym klasy
• przygotować scenariusze lekcji z elementami doradztwa
zawodowego
• poznać podstawowe narzędzia do określania predyspozycji
zawodowych uczniów
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Wychowawcy klas
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 60
Listopad 2014
120 zł
Jolanta Góreczna
Teresa Nowicka, Renata Maniowska
Góreczna Jolanta
269
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
JGÓ5
Nazwa formy:
Techniki wywierania wpływu na ucznia
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
20
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Nabycie umiejętności wywierania wpływu na ucznia
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać rolę komunikatów wpływających na ucznia
• znać niewerbalne techniki wpływu
• poznać proces coachingu możliwy do zastosowania w szkole
• stosować w praktyce rozpoznawanie płaszczyzn wypowiedzi ucznia
• stosować w praktyce przekształcanie problemu w cel
• wyciągać wnioski z własnego sposobu wywierania wpływu
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Nauczyciele wychowawcy
Październik 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 60
Listopad 2014
200 zł
Jolanta Góreczna
Jolanta Góreczna, Maria Kędzierska
Góreczna Jolanta
270
Wychowanie
Kod formy:
TSZ2
Nazwa formy:
ABC młodego wychowawcy. Jak nawiązać dobry
kontakt z uczniami i ich rodzicami
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
24
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Nabycie umiejętności pełnienia roli wychowawcy klasowego
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać i stosować aktualne prawo w organizacji życia klasowego
• zaplanować współpracę z rodzicami
• znać zasady wychowania i style kierowania klasą
• umieć budować swój autorytet
• radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów
• umieć obiektywnie oceniać ucznia oraz jego zachowanie
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele rozpoczynający pracę – staż do 5 lat
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 69
Październik 2014
240 zł
Kierownik formy
Teresa Szpak
Osoby prowadzące
Teresa Szpak
Szpak Teresa
271
KREATYWNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ
W EDUKACJI
Kreatywność i innowacyjność w edukacji
Kod formy:
AAB5
Nazwa formy:
Dydaktyka przyjazna mózgowi ucznia.
Innowacyjne metody i techniki pracy wspierające
motywację ucznia do nauki
Rodzaj formy
Kurs doskonalący
Liczba godzin
20
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Nabycie wiedzy i umiejętności metodycznych z zakresu kreatywnych
metod nauczania i technik pracy
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać model inteligencji wielorakich
• znać metody badania preferencji sensorycznych ucznia
• dobrać metodę nauczania oraz techniki pracy do preferencji
sensorycznych ucznia
• znać i stosować innowacyjne metody nauczania sprzyjające
rozwojowi ucznia
• znać podstawy funkcjonowania mózgu i pamięci
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Nauczyciele II i III etapu edukacyjnego
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 57
Wrzesień 2014
200 zł
Anna Abramczyk
Anna Abramczyk, Ewa Skrzywanek
Abramczyk Anna
275
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
ARM1
Nazwa formy:
Kreatywność w szkole – jak odzyskać radość
uczenia
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
40 (1,5 godz. tygodniowo)
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Rozwijanie kreatywnych postaw nauczycieli – jako element profilaktyki
wypalenia zawodowego
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• posiadać wiedzę dotyczącą twórczości, w oparciu
o najpopularniejsze definicje i teorie psychologiczne
• poznać ograniczenia związane z dostrzeganiem i realizowaniem
własnej kreatywności oraz kreatywności uczniów
• poznać techniki radzenia sobie z tymi ograniczeniami
i pokonywania ich
• dostrzegać zależność między własną twórczą postawą i jej
realizacją w działaniu a satysfakcją płynącą z pracy nauczyciela
• znać przykłady ćwiczeń rozwijających kreatywność
• umieć trafnie zastosować wybrane ćwiczenie w ramach
nauczanego przedmiotu i/lub w konkretnej sytuacji trudnej
wychowawczo
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 53
Październik 2014
400 zł
Kierownik formy
Agnieszka Ratajczak-Mucharska
Osoby prowadzące
Agnieszka Ratajczak-Mucharska
Ratajczak-Mucharska Agnieszka
276
Kreatywność i innowacyjność w edukacji
Kod formy:
ASO4
Nazwa formy:
Jak wyzwalać w uczniach kreatywność w procesie
nauczania i uczenia się?
Rodzaj formy
Kurs doskonalący
Liczba godzin
15
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności rozwijania twórczych postaw i aktywności
uczniów
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• wiedzieć, czym jest myślenie twórcze i dlaczego warto je rozwijać
• rozwijać własną kreatywność
• znać zasady niezbędne do uruchomienia twórczego myślenia
w grupie
• wykorzystywać powyższe zasady podczas pracy z uczniami
w klasie
• przygotowywać materiały dydaktyczne zachęcające uczniów
do twórczego myślenia
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych i przedszkoli
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 70
Listopad 2014
150 zł
Kierownik formy
Anna Solska
Osoby prowadzące
Anna Solska
Solska Anna
277
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
BKI4
Nazwa formy:
Aktywni i zmotywowani. Jak zaktywizować
i zmotywować ucznia
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
16
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie motywowania
i wspierania uczniów w procesie kształcenia
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• stosować techniki mobilizowania uczniów do pracy na lekcjach
• przezwyciężać bariery w komunikacji
• rozpoznawać i rozwiązywać konflikty stosując metody adekwatne
do konkretnej sytuacji
• stosować samoocenę i ocenę koleżeńską
• stosować elementy coachingu i tutoringu
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Listopad 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 54
Styczeń 2015
160 zł
Kierownik formy
Bartosz Kicki
Osoby prowadzące
Bartosz Kicki
Kicki Bartosz
278
Kreatywność i innowacyjność w edukacji
Kod formy:
BKI7
Nazwa formy:
Trening kreatywności
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności stosowania metod pracy pobudzających
kreatywność uczniów
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• rozumieć, na czym polega kreatywne podejście do edukacji
• stosować metody nauczania pobudzające kreatywność
• przygotować scenariusz zajęć z wykorzystaniem technik
kreatywnego myślenia i działania
• dostrzegać wpływ kreatywności na wszechstronny rozwój uczniów
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 54
Październik 2014
120 zł
Bartosz Kicki
Bartosz Kicki, Bożena Święch
Kicki Bartosz
279
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
BKI8
Nazwa formy:
Jak wspierać ucznia w rozwoju osobistym?
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
30
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Zapoznanie z możliwościami wykorzystania coachingu i tutoringu
w pracy wychowawczej
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać różnice między coachingiem a tutoringiem
• zaplanować pracę z uczniem wykorzystując metodę tutoringu
• dobierać narzędzia coachingowe adekwatnie do konkretnej
sytuacji wychowawczej
• doskonalić umiejętność aktywnego słuchania
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 54
Wrzesień 2014
300 zł
Bartosz Kicki
Lilianna Zabierowska, Bartosz Kicki
Kicki Bartosz
280
Kreatywność i innowacyjność w edukacji
Kod formy:
BKU2
Nazwa formy:
Jak rozwijać kreatywność u dzieci i młodzieży
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
10
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Zapoznanie z pedagogiką twórczości jako koncepcją wychowania
i nauczania
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• zapoznać z podstawami rozwijającymi myślenie dywergencyjne
• opracować zestaw ćwiczeń dla dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym
• stosować ćwiczenia rozwijające kreatywność
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 88
Listopad 2014
100 zł
Kierownik formy
Barbara Kutrowska
Osoby prowadzące
Barbara Kutrowska
Kutrowska Barbara
281
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
EBI2
Nazwa formy:
Zajęcia terenowe szansą na rozwijanie
kreatywności ucznia
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
30
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności wyzwalania kreatywności na zajęciach
terenowych
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• określić cele zajęć z uwzględnieniem rozwijania postaw
badawczych
• opracować karty zajęć terenowych do ścieżki edukacyjnej
tworzonej na ternie Nadleśnictwa Milicz
• przeprowadzić ewaluację zajęć i opracować wnioski
i rekomendacje
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych gimnazjum i szkoły
ponadgimnazjalnej
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 66
Wrzesień 2014
300 zł
Elżbieta Biernacka
Grażyna Wnuk, Lilianna Zabierowska
Biernacka Elżbieta
282
Kreatywność i innowacyjność w edukacji
Kod formy:
HST5
Nazwa formy:
Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
15
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Wspieranie i rozwijanie kreatywnych postaw nauczycieli stymulujących
kreatywność uczniów
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• wiedzieć, co to znaczy „być kreatywnym”
• dostrzegać potrzebę kreatywnego i niestandardowego podejścia
do pracy z uczniami
• dobierać i stosować metody oraz formy pracy inspirujące
kreatywność uczniów
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 54
Październik 2014
150 zł
Kierownik formy
Hanna Staniów
Osoby prowadzące
Hanna Staniów
Staniów Hanna
283
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
JST7
Nazwa formy:
Trening kreatywności
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
5
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Nabycie umiejętności rozwijania kreatywności ucznia
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać psychopedagogiczne uwarunkowania kreatywności
• znać techniki rozbudzania i rozwijania kreatywności ucznia
• dobierać odpowiednie ćwiczenia do wykorzystania na lekcji
• umieć zaplanować warsztaty kreatywności dla swoich
wychowanków
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 57
Wrzesień 2014
50 zł
Kierownik formy
Joanna Stefańska
Osoby prowadzące
Joanna Stefańska
Stefańska Joanna
284
Kreatywność i innowacyjność w edukacji
Kod formy:
LZA3
Nazwa formy:
Narzędzia coachingu w pracy wychowawcy
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
10
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Poznanie narzędzi coachingowych możliwych do wykorzystania
w pracy wychowawcy i tutora
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• dobierać narzędzia coachingowe stosowanie do sytuacji
wychowawczej
• wspierać ucznia w rozwoju osobistym
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Październik 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 70
Listopad 2014
100 zł
Kierownik formy
Lilianna Zabierowska
Osoby prowadzące
Lilianna Zabierowska
Zabierowska Lilianna
285
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
LZA7
Nazwa formy:
Edukacja globalna zadaniem każdego nauczyciela
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
20
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Przedstawienie możliwości prezentowania problemów globalnych
w kontekście realizacji nowej podstawy programowej
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać definicję i obszary tematyczne edukacji globalnej
oraz interpretować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie
w kontekście globalnym, np. świadoma konsumpcja, migracje,
ubóstwo, zrównoważony rozwój
• stosować w sposób kreatywny różne metody i techniki nauczania
dotyczące problemów globalnych oraz sposobów ich
rozwiązywania np. projekty edukacyjne, gry dydaktyczne, studium
przypadku, gry uliczne
• kształtować u uczniów postawę uczciwości, szacunku, otwartości,
osobistego zaangażowania i odpowiedzialności za działania
na rzecz rozwiązywania problemów globalnych
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 70
Październik 2014
200 zł
Lilianna Zabierowska
Grażyna Wnuk, Elżbieta Biernacka, Lilianna Zabierowska
Zabierowska Lilianna
286
Kreatywność i innowacyjność w edukacji
Kod formy:
MPE3
Nazwa formy:
Jak skutecznie współpracować z rodzicami
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
16
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności skutecznej współpracy z rodzicami
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać podstawy prawne współpracy z rodzicami
• znać kompetencje i zadania rady rodziców
• planować budowanie relacji z rodzicami
• zaplanować i przeprowadzić efektywne spotkania z rodzicami
• umiejętnie prowadzić trudne rozmowy z rodzicami wykorzystując
techniki coachingowe
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 70
Październik 2014
160 zł
Kierownik formy
Maria Perłowska
Osoby prowadzące
Maria Perłowska
Perłowska Maria
287
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
MPE5
Nazwa formy:
Stosowanie technik coachingowych
w pracy z uczniem i rodzicami
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
16
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Nabycie podstawowej wiedzy i rozwój kompetencji coachingowych
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• zdobyć podstawowe informacje na temat coachingu jako jednej
z form wsparcia ucznia i rodziców
• potrafić zadawać odpowiednie pytania, które potrafią otworzyć
rozmówcę
• umieć uważnie słuchać
• udzielać konkretnej, odwołującej się do pozytywów informacji
zwrotnej
• znać model GROW i SMART
• stosować model GROW i SMART w trudnych rozmowach
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele różnych poziomów kształcenia
Październik 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 70
Listopad 2014
160 zł
Kierownik formy
Maria Perłowska
Osoby prowadzące
Maria Perłowska
Perłowska Maria
288
INNE
Inne
Kod formy:
BKU4
Nazwa formy:
Wizerunek nauczyciela wizytówką szkoły
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
6
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności autoprezentacji w kontekście promowania
szkoły
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać czynniki wpływające na wizerunek nauczycieli
• zaplanować sposoby działań wpływające na promowanie
wizerunku szkoły
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 88
Październik 2014
60 zł
Kierownik formy
Barbara Kutrowska
Osoby prowadzące
Barbara Kutrowska
Kutrowska Barbara
291
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
BRA4
Nazwa formy:
Wypalenie zawodowe – jak sobie z nim radzić?
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
15
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Nabycie umiejętności przeciwdziałania syndromowi wypalenia
zawodowego
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• stosować zasady prawidłowej komunikacji
• poznać siebie i swoją hierarchię wartości
• zdobyć umiejętności radzenia sobie ze stresem
• określić swoje mocne strony
• dokonać samooceny własnych działań
• wiedzieć, jak postępować w sytuacji pojawienia się syndromu
wypalenia zawodowego
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 53
Październik 2014
150 zł
Kierownik formy
Bogumiła Rawecka
Osoby prowadzące
Bogumiła Rawecka
Rawecka Bogumiła
292
Inne
Kod formy:
BRA6
Nazwa formy:
Jak oswoić emocje?
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
15
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Nabycie umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami i stresem
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• nawiązać prawidłowy kontakt z grupą
• poznać rolę nauczyciela w rozwoju dziecka
• poznać siebie i swoją hierarchię wartości
• określić swoje mocne strony
• dokonać samooceny własnych działań
• projektować działania wychowawcze zmierzające do współpracy
z uczniami i z rodzicami
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Październik 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 53
Listopad 2014
150 zł
Kierownik formy
Bogumiła Rawecka
Osoby prowadzące
Bogumiła Rawecka
Rawecka Bogumiła
293
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
GJA8
Nazwa formy:
Zasady komunikacji w radzie pedagogicznej
Rodzaj formy
Seminarium
Liczba godzin
3
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Nabycie umiejętności właściwego porozumiewania się w radzie
pedagogicznej
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• stosować zasady poprawnej komunikacji
• posługiwać się informacją w aspekcie zarządzania
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Nauczyciele, rady pedagogiczne
Grudzień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 81
Wrzesień 2014
30 zł
Grażyna Jarmuż
Alicja Jarmuła
Jarmuż Grażyna
294
Inne
Kod formy:
JŁU2
Nazwa formy:
Grafologia pedagogiczna – część I
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
16
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Podniesienie kompetencji nauczyciela w zakresie diagnozowania
problemów ucznia w nauce, zachowaniu oraz mającego problemy
ze zdrowiem
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać psychologiczną analizę pisma
• diagnozować charakter, temperament, zdolności, predyspozycje
i deficyty, wykorzystując psychologiczną analizę pisma
• rozpoznawać zaburzenia osobowości i problemy emocjonalne
ucznia
• diagnozować ADHD
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 70
Wrzesień 2014
200 zł
Jolanta Łuc
Iwona Rusajczyk
Łuc Jolanta
295
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
JŁU3
Nazwa formy:
Grafologia pedagogiczna – część II
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
16
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Wykorzystanie psychologii pisma i psychologii rysunku
w diagnozowaniu problemów i deficytów ucznia
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• wiedzieć, czym jest psychologia pisma i rysunku
• znać metodologię psychologicznego diagnozowania osobowości
ucznia na podstawie analizy pisma i rysunków
• diagnozować problemy ucznia i ich przyczyny na podstawie pisma
i rysunków
• rozpoznawać na podstawie pisma i rysunków ucznia: agresję,
skłonność do przemocy i okrucieństwa, problemy interpersonalne
i komunikacyjne, zaniżoną samoocenę
• rozpoznawać w piśmie i rysunkach depresję, przygnębienie
oraz traumy związane z molestowaniem seksualnym
• rozpoznawać w piśmie ucznia nerwicę, uzależnienie
od narkotyków i alkoholu
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 70
Październik 2014
200 zł
Jolanta Łuc
Iwona Rusajczyk
Łuc Jolanta
296
V
FORMY NIEODPŁATNE
Formy nieodpłatne
Kod formy:
AAB4
Nazwa formy:
Kiermasz wymiany pomysłów metodycznych
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
10
Cel ogólny
Doskonalenie umiejętności metodycznych
Cele szczegółowe
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać i stosować ciekawe metody nauczania i techniki pracy
z uczniem w tym: gry i zabawy językowe, formy pracy z grafiką
i muzyką, słownictwem i gramatyką
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele języka obcego
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 57
Wrzesień 2014
Forma nieodpłatna
Kierownik formy
Anna Abramczyk
Osoby prowadzące
Anna Abramczyk
Abramczyk Anna
299
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
AMO1
Nazwa formy:
Diagnozy przedmiotowe – wprowadzanie danych
i analiza wskaźników pomiaru dydaktycznego
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
4
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności analizy ilościowej wyników diagnoz
z wykorzystaniem programu Excel
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• umieć zaprojektować elektroniczne narzędzie do analizy danych
• znać, umieć stosować i interpretować wskaźniki pomiaru
dydaktycznego
• umieć wygenerować wykres na podstawie uzyskanych wyników
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Cały rok szkolny
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 58
Według potrzeb
Forma nieodpłatna
Kierownik formy
Agnieszka Motak
Osoby prowadzące
Agnieszka Motak
Motak Agnieszka
300
Formy nieodpłatne
Kod formy:
AWO4
Nazwa formy:
Sprawdzian szóstoklasisty 2015
– nowa formuła
Rodzaj formy
Seminarium
Liczba godzin
4
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Zapoznanie nauczycieli z nową formułą sprawdzianu szóstoklasisty
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• posiadać najważniejsze informacje o nowym sprawdzianie
• znać budowę arkusza egzaminacyjnego
• znać charakterystykę zadań otwartych i zamkniętych
• potrafić dokonać oceny dłuższej wypowiedzi pisemnej
• znać przykładowe umiejętności sprawdzane w zakresie celów
ogólnych
• znać strategie rozwiązywania różnych typów zadań
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 57
Październik 2014
Forma nieodpłatna
Kierownik formy
Agata Wodzińska
Osoby prowadzące
Agata Wodzińska
Wodzińska Agata
301
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
ASO1
Nazwa formy:
Jak w otwartej przestrzeni edukacyjnej Wrocławia
realizować program „Młodzi odkrywcy
w europejskim mieście”?
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
8
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności stosowania zintegrowanej wiedzy
matematycznej i przyrodniczej podczas prowadzenia zajęć
w przestrzeni miejskiej Wrocławia
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać założenia, cele i treści integracyjnego programu nauczania
matematyki i przyrody „Młodzi odkrywcy w europejskim mieście”
• modyfikować program „Młodzi odkrywcy w europejskim mieście”
• znać atrakcyjne z punktu widzenia edukacji przyrodniczej
i matematycznej miejsca we Wrocławiu
• dostrzegać walory edukacyjne przestrzeni miejskiej Wrocławia
• organizować zajęcia w otwartej przestrzeni edukacyjnej Wrocławia
• opracować materiały edukacyjne pomocne w pracy z uczniami
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele przyrody i matematyki szkół
podstawowych
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 70
Październik 2014
Forma nieodpłatna
Kierownik formy
Anna Solska
Osoby prowadzące
Anna Solska
Solska Anna
302
Formy nieodpłatne
Kod formy:
BKI9
Nazwa formy:
Pomocnik metodyczny: historia
i wiedza o społeczeństwie
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie kompetencji w zakresie nauczania historii
i wiedzy o społeczeństwie
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać podstawę programową z przedmiotów: historia
i wiedza o społeczeństwie
• dobrać podręcznik i program nauczania
• przygotować rozkład materiału
• stosować różnorodne metody i formy nauczania
• napisać scenariusz lekcji
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Młodzi stażem nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie
oraz przedmiotu historia i społeczeństwo
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 54
Wrzesień 2014
Forma nieodpłatna
Kierownik formy
Bartosz Kicki
Osoby prowadzące
Bartosz Kicki
Kicki Bartosz
303
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
DGR7
Nazwa formy:
Strach ma wielkie oczy, czyli o emocjach uczniów
w młodszym wieku szkolnym
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
10
Cel ogólny
Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli
Cele szczegółowe
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• rozumieć istotę i funkcje emocji,
• znać zabawy sprzyjające rozwijaniu sfery emocjonalnej u dzieci
• wiedzieć, jak rozładować napięcie emocjonalne
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Styczeń 2015
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 82
Marzec 2015
Forma nieodpłatna
Kierownik formy
Danuta Gromek
Osoby prowadzące
Danuta Gromek
Gromek Danuta
304
Formy nieodpłatne
Kod formy:
EKA5
Nazwa formy:
Kreatywne myślenie na plastyce i zajęciach
artystycznych
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
4
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Wykorzystanie ćwiczeń kreatywnego myślenia na zajęciach z dziećmi
i młodzieżą
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać i stosować założenia podstawy programowej nauczania
plastyki, zajęć artystycznych
• pogłębić wiedzę na temat rozwijania kreatywności dzieci
i młodzieży
• zaplanować i przeprowadzić zajęcia wykorzystujące myślenie
dywergencyjne
• opracować materiały i pomoce dydaktyczne do pracy z uczniem
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele plastyki, zajęć artystycznych, wychowawcy,
zainteresowani nauczyciele innych specjalności
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 83
Listopad 2014
Forma nieodpłatna
Kierownik formy
Elżbieta Kazańska
Osoby prowadzące
Elżbieta Kazańska
Kazańska Elżbieta
305
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
EKA7
Nazwa formy:
Warsztaty malarskie
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
5
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Zorganizowanie zajęć warsztatowych z malarstwa, w których udział
ucznia nie jest uwarunkowany predyspozycjami plastycznymi
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać założenia podstawy programowej dla przedmiotów plastyka,
zajęcia artystyczne
• przekazywać w przystępny sposób wiedzę na temat koloru i jego
znaczenia w sztuce i najbliższym otoczeniu ucznia
• podnosić świadomość kolorystyczną uczniów poprzez
zaplanowanie procesu ekspresji plastycznej
• przybliżyć zjawiska sztuki współczesnej i kreować nowoczesnego
odbiorcę
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele plastyki, zajęć artystycznych, zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 83
Listopad 2014
Forma nieodpłatna
Kierownik formy
Elżbieta Kazańska
Osoby prowadzące
Elżbieta Kazańska
Kazańska Elżbieta
306
Formy nieodpłatne
Kod formy:
EKI1
Nazwa formy:
Lekcja polskiego z pomysłem
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
4
Cel ogólny
Cele szczegółowe
rozwijanie umiejętności metodycznych nauczyciela języka polskiego
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• opracować scenariusz lekcji poprawny metodycznie
i merytorycznie
• stosować podczas lekcji odpowiednie metody nauczania
• przeprowadzić otwartą lekcję języka polskiego
• dzielić się doświadczeniem z innymi nauczycielami
• stosować metody ewaluacji własnej pracy
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele języka polskiego w szkołach podstawowych i gimnazjach
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 57
Październik 2014
Forma nieodpłatna
Kierownik formy
Elżbieta Kielman
Osoby prowadzące
Elżbieta Kielman
Kielman Elżbieta
307
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
EKI4
Nazwa formy:
Sztuka prezentacji
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Przygotowanie uczniów do Konkursu Ojczyzny Polszczyzny
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• przygotować uczniów do wystąpień publicznych
• doskonalić sztukę opowiadania i argumentowania
• łączyć ocenianie kryterialne z intuicyjnym
• stosować formy i metody pracy rozwijające umiejętność mówienia
• wykorzystać materiały konkursowe do prowadzenia zajęć
pozalekcyjnych
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele języka polskiego przygotowujący uczniów do Konkursu
Ojczyzny Polszczyzny
Październik 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 57
Listopad 2014
Forma nieodpłatna
Kierownik formy
Elżbieta Kielman
Osoby prowadzące
Elżbieta Kielman
Kielman Elżbieta
308
Formy nieodpłatne
Kod formy:
EOB3
Nazwa formy:
Teledysk jako tekst kultury
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
4
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Zapoznanie ze sposobami wykorzystania teledysku jako pomocy
dydaktycznej
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• orientować się w tworzywie teledysku
• zaplanować zajęcia z wykorzystaniem teledysku
• dostosować teksty kultury do celów lekcji oraz potrzeb uczniów
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 795 50 83
Kwiecień 2015
Forma nieodpłatna
Kierownik formy
Ewa Obara-Grączewska
Osoby prowadzące
Ewa Obara-Grączewska
Obara Ewa
309
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
ESK3
Nazwa formy:
Edukacja w miejscach pamięci. Obozy pracy
i obozy jenieckie na Opolszczyźnie i Dolnym
Śląsku
Rodzaj formy
Kurs doskonalący
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Zapoznanie nauczycieli z historią obozów pracy w Łambinowicach
i Gross Rosen oraz obozu jenieckiego w Żaganiu
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać wybrane miejsca pamięci ich historię
• poprawnie zaplanować i przygotować zajęcia dla uczniów
poszczególnych etapów edukacyjnych
• stosować wybrane formy i metody pracy w miejscach pamięci
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Kierownik formy
Osoby prowadzące
nauczyciele historii wszystkich etapów edukacyjnych
oraz zainteresowani tematyką
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 54
Październik 2014
Forma nieodpłatna
Ewa Skrzywanek
Ewa Skrzywanek i przedstawiciele IPN
Skrzywanek Ewa
310
Formy nieodpłatne
Kod formy:
HBI5
Nazwa formy:
Opiekun stażu, czyli jak wspierać rozwój
nauczyciela stażysty
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
10
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności zarządzania procesem rozwoju
zawodowego nauczycieli
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• planować rozwój zawodowy kompetencji dydaktycznych,
wychowawczych i organizacyjnych nauczycieli rozpoczynających
staż na nauczyciela kontraktowego
• stosować procedury i przepisy prawa w zakresie awansu
zawodowego nauczycieli
• monitorować przebieg stażu
• przygotować propozycję oceny dorobku zawodowego nauczyciela
za okres stażu
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 56
Wrzesień 2014
Forma nieodpłatna
Kierownik formy
Halina Bielecka
Osoby prowadzące
Halina Bielecka
Bielecka Halina
311
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
HBI6
Nazwa formy:
Opiekun stażu, czyli jak wspierać rozwój
nauczyciela rozpoczynającego staż na stopień
nauczyciela mianowanego
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
10
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności zarządzania procesem rozwoju
zawodowego nauczycieli
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• planować rozwój kompetencji dydaktycznych, wychowawczych
i organizacyjnych nauczyciela rozpoczynającego staż na stopień
nauczyciela mianowanego
• monitorować przebieg stażu
• stosować procedury i przepisy prawa w zakresie awansu
zawodowego nauczycieli
• przygotować propozycję oceny dorobku zawodowego nauczyciela
za okres stażu
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 56
Wrzesień 2014
Forma nieodpłatna
Kierownik formy
Halina Bielecka
Osoby prowadzące
Halina Bielecka
Bielecka Halina
312
Formy nieodpłatne
Kod formy:
HBI7
Nazwa formy:
Od nauczyciela stażysty do nauczyciela
kontraktowego – krok po kroku
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Zapoznanie nauczycieli stażystów z zasadami i procedurami przebiegu
stażu
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• określić cele rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
• posługiwać się wiedzą organizacyjno-prawną w zakresie procedur
awansu zawodowego
• dokonać samooceny realizacji planu rozwoju zawodowego
• przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 56
Wrzesień 2014
Forma nieodpłatna
Kierownik formy
Halina Bielecka
Osoby prowadzące
Halina Bielecka
Bielecka Halina
313
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
HST6
Nazwa formy:
ABC szkolnej turystyki i krajoznawstwa.
Niezbędnik nauczyciela
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
10
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Nabycie i doskonalenie umiejętności organizowania w szkole turystyki
i krajoznawstwa
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• włączać turystykę i krajoznawstwo do pracy w szkole jako istotny
element działalności dydaktycznej oraz wychowawczej
• znać miejsca (miasta, obiekty przyrodnicze i kulturowe)
na Dolnym Śląsku, do których warto zorganizować wycieczkę,
ze szczególnym uwzględnieniem najbliższych okolic Wrocławia
• samodzielnie planować, organizować i prowadzić wycieczki szkolne
• znać przepisy prawa oświatowego dotyczące organizacji szkolnej
turystyki i krajoznawstwa oraz zasady bezpieczeństwa
na wycieczkach
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 54
Październik 2014
Forma nieodpłatna
Kierownik formy
Hanna Staniów
Osoby prowadzące
Hanna Staniów
Staniów Hanna
314
Formy nieodpłatne
Kod formy:
JST4
Nazwa formy:
Rola obserwacji w rozwoju zawodowym
nauczyciela języka angielskiego na I etapie
edukacyjnym
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności nauczania języka angielskiego
na pierwszym etapie edukacyjnym
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• umieć określić cele obserwacji lekcji
• potrafić opracować arkusz obserwacji i zebrać dane
• umieć przeprowadzić analizę informacji zebranych w trakcie
obserwacji lekcji
• dokonać analizy własnej pracy na podstawie wniosków
z obserwacji
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 57
Wrzesień 2014
Forma nieodpłatna
Kierownik formy
Joanna Stefańska
Osoby prowadzące
Joanna Stefańska
Stefańska Joanna
315
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
JST5
Nazwa formy:
Jak zaplanować ścieżkę rozwoju zawodowego
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
4
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Nabywanie umiejętności planowania rozwoju zawodowego
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać podstawy prawne awansu zawodowego nauczycieli
• znać kierunki rozwoju własnej placówki oświatowej
• planować własny rozwój zawodowy
• poprawnie przygotować dokumentację w zakresie awansu
zawodowego
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Nauczyciele stażyści i kontraktowi
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 57
Wrzesień 2014
Forma nieodpłatna
Kierownik formy
Joanna Stefańska
Osoby prowadzące
Joanna Stefańska
Stefańska Joanna
316
Formy nieodpłatne
Kod formy:
JST6
Nazwa formy:
„eTwinning” – współpraca europejska
przez Internet
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
12
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Nabycie praktycznej umiejętności realizowania własnych projektów
edukacyjnych za pośrednictwem Internetu we współpracy ze szkołami
w Europie
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• wiedzieć, czym jest program „eTwinning”
• umieć zarejestrować swoją szkołę w programie
• znaleźć partnerską szkołę i nawiązać współpracę
• znać podstawowe zasady pracy metodą projektu
• tworzyć własne projekty i zarejestrować partnerstwo „eTwinning”
• posługiwać się narzędziami eTwinning i TwinSpace
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 57
Wrzesień 2014
Forma nieodpłatna
Kierownik formy
Joanna Stefańska
Osoby prowadzące
Joanna Stefańska
Stefańska Joanna
317
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
LZY1
Nazwa formy:
Tworzenie grupy wsparcia dla nauczycieli
bibliotekarzy
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
20
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Wsparcie nauczycieli bibliotekarzy szkolnych w działaniach
edukacyjnych i organizacyjnych
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• planować pracę własną w oparciu o nowoczesne narzędzia
metodyczne
• twórczo organizować proces dydaktyczny przy ścisłej współpracy
z nauczycielami innych przedmiotów
• stosować atrakcyjne i skuteczne metody pracy odpowiadające
zmieniającej się rzeczywistości szkolnej
• inspirować się wzajemnie
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Nauczyciele bibliotekarze szkół wrocławskich
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 50 86
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Październik 2014
Odpłatność
Forma bezpłatna
Kierownik formy
Lidia Zyga
Osoby prowadzące
Lidia Zyga
Zyga Lidia
318
Formy nieodpłatne
Kod formy:
MPA5
Nazwa formy:
Realizacja godzin z artykułu 42 Karty Nauczyciela
Rodzaj formy
Seminarium
Liczba godzin
2
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Poszukiwanie inspiracji do wykorzystania godzin z art. 42 ust. 2, pkt 2,
lit. a i b Karty Nauczyciela
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• znać przepisy regulujące planowanie i rozliczania ww. godzin
• planować pracę z grupą uczniów zgodnie z ich indywidualnymi
potrzebami i potrzebami placówki
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Nauczyciele języków obcych
Październik 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 57
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Październik 2014
Odpłatność
Forma bezpłatna
Kierownik formy
Maria Pająk
Osoby prowadzące
Maria Pająk
Pająk Maria
319
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
TJA5
Nazwa formy:
Tworzenie stron internetowych
za pomocą Google Sites
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
5
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Nabycie umiejętności praktycznego posługiwania się narzędziem
Google Sites służącym do tworzenia stron internetowych
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• założyć i skonfigurować narzędzie Google Sites
• zaprojektować witrynę i umieścić w niej różnorodną treść (tekst,
grafikę, filmy, ankietę, mapkę itp.)
• modyfikować zawartość i układ witryny
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Cały rok szkolny
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 69
Według potrzeb
Forma nieodpłatna
Kierownik formy
Tomasz Jarosz
Osoby prowadzące
Tomasz Jarosz
Jarosz Tomasz
320
Formy nieodpłatne
Kod formy:
TJA6
Nazwa formy:
Ankiety elektroniczne – tworzenie, udostępnianie
i prezentacja wyników badań
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
5
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Nabycie umiejętności praktycznego posługiwania się narzędziami
do tworzenia ankiet elektronicznych oraz do obróbki danych
na potrzeby prezentacji
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• projektować elektroniczne ankiety w narzędziach: Google Drive,
Microsoft SkyDrive, Moodle
• udostępniać ankietę w Internecie
• przetwarzać dane z ankiety w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Cały rok szkolny
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 69
Według potrzeb
Forma nieodpłatna
Kierownik formy
Tomasz Jarosz
Osoby prowadzące
Tomasz Jarosz
Jarosz Tomasz
321
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
TJA7
Nazwa formy:
Diagnozy przedmiotowe – obsługa narzędzia
do wprowadzania danych oraz analiza wyników
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
4
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Doskonalenie umiejętności analizy ilościowej wyników diagnoz
z wykorzystaniem narzędzia informatycznego
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• umieć zaprojektować elektroniczne narzędzie do analizy danych
• rozumieć znaczenie takich wskaźników jak łatwość zadania
oraz frakcja opuszczeń
• umieć wygenerować wykres na podstawie uzyskanych wyników
analizy
• umieć modyfikować narzędzie analizy diagnoz pod kątem potrzeb
indywidualnych
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Cały rok szkolny
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 69
Według potrzeb
Forma nieodpłatna
Kierownik formy
Tomasz Jarosz
Osoby prowadzące
Tomasz Jarosz
Jarosz Tomasz
322
Formy nieodpłatne
Kod formy:
TJA8
Nazwa formy:
Kalkulator i inne zabawki w Wordzie, czyli
programowanie w Visual Basic for Applications
– kilka pomysłów na lekcje nie tylko informatyki
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
5
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Zapoznanie z możliwościami języka Visual Basic for Applications
zaimplementowanego w aplikacjach pakietu Microsoft Office w celu
przeprowadzania zajęć z uczniami z programowania wizualnego
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• poznać i stosować podstawowe elementy języka VBA
• pisać procedury obsługi zdarzeń
• tworzyć, testować i rozwijać aplikacje
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Cały rok szkolny
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 69
Według potrzeb
Forma nieodpłatna
Kierownik formy
Tomasz Jarosz
Osoby prowadzące
Tomasz Jarosz
Jarosz Tomasz
323
Informator o formach doskonalenia
Kod formy:
WSZ7
Nazwa formy:
Zeszyt elektroniczny jako narzędzie pracy
współczesnego nauczyciela
Rodzaj formy
Warsztaty
Liczba godzin
8
Cel ogólny
Cele szczegółowe
Zapoznanie z nowoczesnymi technikami pracy dydaktycznej
nauczyciela z wykorzystaniem dostępnych aplikacji internetowych
Po ukończeniu formy uczestnik powinien:
• posługiwać się internetowym systemem zarządzania treścią CMS
(content management system)
• posługiwać się zeszytem elektronicznym w codziennej pracy
nauczyciela
• posługiwać się metodą typu blended learning – łączące
nowoczesną edukację elektroniczną z lekcją tradycyjną
Dla kogo
Termin składania
zgłoszeń
Kontakt
Planowany termin
rozpoczęcia zajęć
Odpłatność
Zainteresowani nauczyciele
Wrzesień 2014
E-mail: [email protected]
Tel. 71 796 45 56
Wrzesień 2014
Forma nieodpłatna
Kierownik formy
Wiktor Szanin
Osoby prowadzące
Wiktor Szanin
Szanin Wiktor
324
VI
SZKOLENIA RAD
PEDAGOGICZNYCH
Szkolenia rad pedagogicznych
REFORMA PROGRAMOWA
Kierownik
formy
Prowadzący
szkolenie
Halina Bielecka
Temat szkolenia
Liczba
godzin
Ewaluacja problemowa – spełnianie
wymagań związanych z organizowaniem
i realizacją procesów edukacyjnych,
4
Barbara
Kutrowska
Barbara
Kutrowska
Ewaluacja w praktyce szkolnej
4
Halina Bielecka
Halina Bielecka
Ewaluacja wewnętrzna procesu wdrażania
podstaw programowych kształcenia
w zawodach
4
Maria Pająk
Maria Pająk
Modyfikowanie programów nauczania
4
Zbigniew
Jarczak
Zbigniew Jarczak Reforma programowa kształcenia
zawodowego
4
Krzysztof Nowak
Krzysztof Nowak
4
Zmiany w prawie oświatowym i ich
konsekwencje
METODY I TECHNIKI PRACY Z UCZNIEM
Kierownik
formy
Prowadzący
szkolenie
Temat szkolenia
Liczba
godzin
Jolanta Łuc
Jolanta Łuc
Diagnozowanie osiągnięć szkolnych ucznia
– wykorzystanie wyników testowania
w pracy z uczniami
4
Hanna Staniów
Hanna Staniów
Edukacja globalna – współczesne wyzwania
w procesie edukacyjnym
4
Bartosz Kicki
Bartosz Kicki
Edukacja w Miejscach Pamięci
4
Bogumiła
Rawecka
Bogumiła
Rawecka
Efektywne metody pracy z uczniem o niskiej
motywacji
4
Elżbieta Kielman
Elżbieta Kielman
Indywidualizacja nauczania
4
Ewa Skrzywanek Ewa Skrzywanek Jak przygotować młodzież do wyjazdów
edukacyjnych w Miejscach Pamięci?
4
Izabela
Przepiórkiewicz
Izabela
Przepiórkiewicz
Jak właściwie zastosować metodę projektu
w pracy z dziećmi
4
Bartosz Kicki
Lilianna
Zabierowska,
Bartosz Kicki
Jak wspierać ucznia w rozwoju osobistym?
4
Anna Solska
Anna Solska
Jak wyzwalać w uczniach kreatywność
w procesie nauczania i uczenia się?
4
327
Informator o formach doskonalenia
Kierownik
formy
Prowadzący
szkolenie
Temat szkolenia
Liczba
godzin
Hanna Staniów
Hanna Staniów
Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń
4
Izabela
Przepiórkiewicz
Izabela
Przepiórkiewicz
Metody i techniki motywowania ucznia
do pracy
4
Wiktor Szanin
Wiktor Szanin
Najnowsze technologie mobilne
w nauczaniu różnych przedmiotów
4
Zbigniew
Jarczak
Zbigniew Jarczak Nowoczesne technologie w edukacji
4
Lilianna
Zabierowska
Lilianna
Zabierowska
Ocenianie kształtujące jako strategia
podnosząca efektywność kształcenia
4
Maria Perłowska
Maria Perłowska
Projekt edukacyjny w gimnazjum i szkole
ponadgimnazjalnej
4
Anna Łuźniak
Anna Łuźniak
Rozwijanie sprawności cielesnego
mechanizmu uczenia się dziecka
na podstawie wybranych technik systemu
Edukacja przez ruch
4
Wiktor Szanin
Wiktor Szanin
Stosowanie e-learningu w procesie edukacji
4
Jolanta Lazar
Jolanta Lazar
Tablica interaktywna w szkole
5
Bartosz Kicki
Bartosz Kicki
Uczeń aktywny i zmotywowany
4
Eleonora
Eleonora
Wdrażanie innowacji pedagogicznych –
Żmijowska-Wnęk Żmijowska-Wnęk nadmiar czy konieczność
4
Hanna Staniów
Hanna Staniów
Wrocław. Wykorzystanie przestrzeni
miejskiej w edukacji
4
Elżbieta Kielman
Elżbieta Kielman
Wszyscy nauczyciele uczą języka polskiego
4
Anna Łuźniak
Anna Łuźniak
Wybrane elementy systemu Edukacja
przez ruch jako techniki pracy z dzieckiem
4
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA
WCZESNOSZKOLNA
Kierownik
formy
Prowadzący
szkolenie
Temat szkolenia
Danuta Gromek
Danuta Gromek
Diagnoza i diagnozowanie w edukacji
wczesnoszkolnej
4
Danuta Gromek
Danuta Gromek
Gimnastyka smyka
4
Dorota Downar-Zapolska
Dorota Downar-Zapolska
Gry i zabawy matematyczne w wychowaniu
przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
4
328
Liczba
godzin
Szkolenia rad pedagogicznych
Kierownik
formy
Prowadzący
szkolenie
Temat szkolenia
Liczba
godzin
Danuta Gromek
Danuta Gromek
Kształtowanie pojęć matematycznych
w edukacji wczesnoszkolnej
4
Anna Łuźniak
Anna Łuźniak
Sześciolatek w przedszkolu/szkole –
efektywne uczenie się przez ruch i zabawę
4
Aneta
Włodarczyk
Aneta
Włodarczyk
W krainie liczb – koncepcja wczesnego
nauczania matematyki przez zabawę
4
Magdalena
Paszkiewicz
Justyna Solecka- Wdrażanie w przedszkolu/szkole
-Głodek,
podstawowej Miejskiego Programu
Magdalena
Profilaktyki Logopedycznej
Paszkiewicz
4
Aneta
Włodarczyk
Aneta
Włodarczyk
Zasady budowania dobrych relacji
przedszkola z rodzicami
4
Izabela
Przepiórkiewicz
Izabela
Przepiórkiewicz
Zastosowanie metod aktywizujących
w wychowaniu przedszkolnym i edukacji
wczesnoszkolnej
4
PRACA Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH
Kierownik
formy
Prowadzący
szkolenie
Temat szkolenia
Liczba
godzin
Dorota Downar-Zapolska
Dorota Downar-Zapolska
Jak rozpoznać uczniów zdolnych
i zorganizować ich edukację
4
Bożena Święch
Bożena Święch
Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak
dobierać metody pracy
8
WYCHOWANIE
Kierownik
formy
Prowadzący
szkolenie
Temat szkolenia
Bogumiła
Rawecka
Bogumiła
Rawecka
Jak utrzymać dyscyplinę w klasie?
4
Teresa Szpak
Teresa Szpak
Organizacja udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
4
Bogumiła
Rawecka
Bogumiła
Rawecka
Planowanie pracy wychowawczej w oparciu
o opinie i orzeczenia z poradni
psychologiczno-pedagogicznej
4
Bogumiła
Rawecka
Bogumiła
Rawecka
Rola nauczyciela w rozwoju dziecka/ucznia
4
329
Liczba
godzin
Informator o formach doskonalenia
Kierownik
formy
Prowadzący
szkolenie
Temat szkolenia
Lilianna
Zabierowska
Lilianna
Zabierowska
Sytuacje trudne wychowawczo w szkole
4
Bogumiła
Rawecka
Bogumiła
Rawecka
Trudny uczeń w klasie – problemy
i wyzwania w pracy nauczyciela
4
Bartosz Kicki
Bartosz Kicki
Warto rozmawiać. Rola komunikacji w pracy
z uczniem i rodzicem
4
Renata Kalińska- Renata Kalińska- Zarządzanie klasą – poradnik
-Delipacy
-Delipacy
dla nauczyciela
Liczba
godzin
4
WIZERUNEK SZKOŁY
Kierownik
formy
Prowadzący
szkolenie
Temat szkolenia
Liczba
godzin
Krzysztof Nowak
Krzysztof Nowak
Etyka i prawo w pracy nauczyciela
4
Teresa Szpak
Teresa Szpak
Odpowiedzialność prawna dyrektora
i nauczycieli na wycieczkach szkolnych
4
Teresa Szpak
Teresa Szpak
Rodzice w szkole – indywidualny model
partnerskiej współpracy i komunikacji
4
Barbara
Kutrowska
Barbara
Kutrowska
Wizerunek nauczyciela wizytówką szkoły
4
INNE
Kierownik
formy
Prowadzący
szkolenie
Temat szkolenia
Wiktor Szanin
Wiktor Szanin,
Henryk Ożóg
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci
Internet. Zabezpieczenie komputera w sieci,
bezpieczne zachowanie w Internecie,
niepożądane treści dla dzieci, ataki
hakerskie, antywirus
4
Jolanta Łuc
Jolanta Łuc
Budowanie programu szkolnego koła
naukowego
4
Lilianna
Zabierowska
Lilianna
Zabierowska
Coaching i tutoring w edukacji
4
Jolanta Lazar
Jolanta Lazar
Edukacyjna Wartość Dodana
4
330
Liczba
godzin
Szkolenia rad pedagogicznych
Kierownik
formy
Prowadzący
szkolenie
Temat szkolenia
Liczba
godzin
Dorota Downar-Zapolska
Dorota Downar-Zapolska
Efektywna współpraca z zespołem rodziców
4
Joanna
Stefańska
Joanna
Stefańska
Erasmus+ dla szkół
4
Lilianna
Zabierowska
Lilianna
Zabierowska
Ewaluacja wewnętrzna jako źródło
informacji dla szkoły uczącej się
4
Jerzy Wachowicz Jerzy Wachowicz EWD szkoły i EWD w szkole
4
Bogumiła
Rawecka
Bogumiła
Rawecka
Jak rozpoznać dziecko wykorzystywane
seksualnie?
4
Barbara
Kutrowska
Barbara
Kutrowska
Jak się bronić przed mobbingem
4
Maria Perłowska
Maria Perłowska
Prowadzenie rozmów z wykorzystaniem
technik coachingowych
4
Krzysztof Nowak
Krzysztof Nowak
Realizacja kierunków polityki oświatowej
państwa.
4
Grażyna Jarmuż Alicja Sawicz
Realizacja zadań placówki oświatowej
i ochrona danych osobowych. Tożsamość
skutecznie zabezpieczona.
4
Grażyna Jarmuż Alicja Sawicz
Skuteczne sprawowanie opieki – obowiązki
i prawa nauczyciela wynikające z przepisów
prawa oświatowego i wewnątrzszkolnego
4
Bogumiła
Rawecka
Bogumiła
Rawecka
Stres w zawodzie nauczyciela
4
Anna Solska
Anna Solska
Sztuka komunikacji interpersonalnej
4
Hanna Staniów
Hanna Staniów
Teoria i praktyka szkolnej turystyki
i krajoznawstwa
4
Izabela
Przepiórkiewicz
Izabela
Przepiórkiewicz
Współpraca kuratorów sądowych ze szkołą
4
Jerzy Wachowicz Jerzy Wachowicz Wykorzystanie wskaźników EWD
w ewaluacji – badanie uczestniczące
8
Barbara
Kutrowska
4
Barbara
Kutrowska
Zadania dyrektora w organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
Zbigniew Jarczak Zbigniew Jarczak Zagrożenia w Internecie
331
4
Dane kontaktowe doradców i konsultantów
Nazwisko, imię
Adres e-mail
Telefon
Abramczyk Anna
[email protected]
71 796 45 57
37
Bielecka Halina
[email protected]
71 796 45 56
33
Biernacka Elżbieta
[email protected]
71 796 45 66
31
Biernat Barbara
[email protected]
71 796 45 56
33
Cisowska Alicja
[email protected]
71 796 45 64
23
Downar-Zapolska Dorota
[email protected]
71 795 50 82
48
Góreczna Jolanta
[email protected]
71 796 45 50
28
Gromek Danuta
[email protected]
71 795 50 82
48
Hojda Urszula
[email protected]
71 796 45 68
32
Iwanowska Jadwiga
[email protected]
71 796 45 52
32
Jarczak Zbigniew
[email protected]
71 796 45 56
33
Jarmuż Grażyna
[email protected]
71 795 50 81
43
Jarosz Tomasz
[email protected]
71 796 45 69
24
Kalińska-Delipacy Renata
[email protected]
71 796 45 57
37
Kazańska Elżbieta
[email protected]
71 795 50 83
44
Kicki Bartosz
[email protected]
71 796 55 54
36
Kielman Elżbieta
[email protected]
71 796 45 57
37
Kowalewska Jadwiga
[email protected]
71 796 45 58
26
Kutrowska Barbara
[email protected]
71 795 50 88
3
Lazar Jolanta
[email protected]
71 796 45 70
38
Łuc Jolanta
[email protected]
71 796 45 70
38
Łuźniak Anna
[email protected]
71 795 50 82
48
Motak Agnieszka
[email protected]
71 796 45 58
26
Nowak Krzysztof
[email protected]
71 795 50 89
4
Obara-Grączewska Ewa
[email protected]
71 795 50 83
44
Olewińska-Syta Małgorzata
[email protected]
71 795 50 85
46
Ożóg Henryk
[email protected]
71 796 45 69
24
Pająk Maria
[email protected]
71 796 45 57
37
Paszkiewicz Magdalena
[email protected]
71 796 45 53
34
Perłowska Maria
[email protected]
71 796 45 70
38
Popiel Krzysztof
[email protected]
71 796 50 83
44
Przepiórkiewicz Izabela
[email protected]
71 795 50 82
48
Ratajczak-Mucharska Agnieszka [email protected]
71 796 45 53
34
Rawecka Bogumiła
71 796 45 53
34
[email protected]
333
Numer pokoju
Informator o formach doskonalenia
Nazwisko, imię
Adres e-mail
Telefon
Rogacka Elżbieta
[email protected]
71 796 45 58
26
Sakowska Dorota
[email protected]
71 796 45 65
biblioteka*
Skrzywanek Ewa
[email protected]
71 796 45 54
36
Solecka-Głodek Justyna
[email protected]
71 796 45 53
34
Solska Anna
[email protected]
71 796 45 70
38
Staniów Hanna
[email protected]
71 796 45 54
36
Stefańska Joanna
[email protected]
71 796 45 57
37
Syta Robert
[email protected]
71 796 50 86
46
Szanin Wiktor
[email protected]
71 796 45 56
33
Szpak Teresa
[email protected]
71 796 45 69
24
Święch Bożena
[email protected]
71 796 45 54
36
Wachowicz Jerzy
[email protected]
71 796 45 69
24
Włodarczyk Aneta
[email protected]
71 795 50 82
48
Wnuk Grażyna
[email protected]
71 796 45 66
31
Wodzińska Agata
[email protected]
71 796 45 57
37
Wolfart-Piech Joanna
[email protected]
71 796 45 53
34
Zabierowska Lilianna
[email protected]
71 796 45 70
38
Zyga Lidia
[email protected]
71 795 50 85
46
Żmijowska-Wnęk Eleonora
[email protected]
71 796 45 70
38
*
Biblioteka znajduje się przy ul. Dawida 9/11.
334
Numer pokoju
Indeks według nazwisk kierowników form
Kierownik formy
Abramczyk Anna
Tytuł formy
Kod
formy
Strona
Działania w trakcie stażu – przygotowanie dokumentacji
oraz wystąpienia podczas egzaminu, rozmowy na kolejny
stopień awansu zawodowego nauczyciela
AAB1
83
Ja nie uczę, moi uczniowie uczą się – techniki uczenia się, AAB2
jak wspomóc ucznia w uczeniu się języka obcego
135
ABC matury 2015
AAB3
71
Kiermasz wymiany pomysłów metodycznych
AAB4
299
Dydaktyka przyjazna mózgowi ucznia. Innowacyjne
metody i techniki pracy wspierające motywację ucznia
do nauki
AAB5
275
Przygotowanie i modyfikacja programu nauczania
w zawodzie
HBI1
76
Metody aktywizujące w realizacji podstawy programowej
kształcenia zawodowego
HBI2
228
Awans zawodowy – od nauczyciela kontraktowego
do mianowanego
HBI3
85
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego
HBI4
86
Opiekun stażu, czyli jak wspierać rozwój nauczyciela
stażysty
HBI5
311
Opiekun stażu, czyli jak wspierać rozwój nauczyciela
rozpoczynającego staż na stopień nauczyciela
mianowanego
HBI6
312
Od nauczyciela stażysty do nauczyciela kontraktowego
– krok po kroku
HBI7
313
Zajęcia terenowe w nauczaniu przyrody i geografii
EBI1
72
Zajęcia terenowe szansą na rozwijanie kreatywności
ucznia
EBI2
282
Biernat Barbara
Konstruowanie kursu na platformie Moodle
BBI1
227
Cisowska Alicja
Pomiar dydaktyczny w praktyce szkolnej
ACI1
93
Repetytorium z pomiaru dydaktycznego w kontekście
diagnoz przygotowanych przez WCDN
ACI2
35
Awans zawodowy nauczyciela – zadania dyrektora
– repetytorium
ACI3
36
Bielecka Halina
Biernacka Elżbieta
335
Informator o formach doskonalenia
Kierownik formy
Downar-Zapolska
Dorota
Góreczna Jolanta
Tytuł formy
Kod
formy
Strona
Gry i zabawy matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej
DDZ1
116
Jak wspierać w rozwoju dzieci młodsze
DDZ2
117
Gry i zabawy w pracy wychowawczej nauczyciela
DDZ3
265
Jak rozpoznać uczniów zdolnych i zorganizować ich
edukację
DDZ4
246
„Jak zjeść słonia” – czyli o czytaniu opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznych
JGÓ1
266
Organizacja poradnictwa i doradztwa zawodowego
w gimnazjum
JGÓ2
267
„Od szkoły do kariery” – czyli jak zmotywować uczniów
do świadomego wyboru zawodu
JGÓ3
268
„Mapa kariery”, czyli jak przygotować gimnazjalistę
do wyboru dalszej ścieżki kształcenia
JGÓ4
269
Techniki wywierania wpływu na ucznia
JGÓ5
270
118
Gromek Danuta
Hojda Urszula
Iwanowska Jadwiga
Nauczyciel dziecka sześcioletniego
DGR1
Aktywne zdobywanie wiedzy przez uczniów w młodszym
wieku szkolnym
DGR2
119
Zabawy muzyką, czyli jak wprowadzać dzieci w świat
muzyki klasycznej metodą Batti Strauss
DGR3
120
Nauczamy nasze smyki tańca i muzyki
DGR4
121
Coś z niczego na cztery pory roku
DGR5
122
Bożonarodzeniowy kiermasz pomysłów
DGR6
123
Strach ma wielkie oczy, czyli o emocjach uczniów
w młodszym wieku szkolnym
DGR7
304
Prawo w praktyce szkolnej
UHO1
58
Tworzenie prawa wewnątrzszkolnego
UHO2
59
Dyrektor jako organ prowadzący postępowanie
administracyjne
UHO3
60
Dyskryminacja i mobbing w pracy
UHO4
61
Jak pracować metodą projektu w przedszkolu i I etapie
edukacyjnym?
JIW1
128
Czytanie to radość – czyli jak uczyć czytać
JIW2
129
336
Indeks według nazwisk kierowników form
Kierownik formy
Jarczak Zbigniew
Jarmuż Grażyna
Jarosz Tomasz
Tytuł formy
Kod
formy
Office 2013 w pracy nauczyciela
ZJA1
179
Prezentacja multimedialna narzędziem w pracy
nauczyciela
ZJA2
180
Kurs online na platformie Moodle w pracy nauczyciela
ZJA3
181
E-learning w pracy nauczyciela
ZJA4
182
Dostosowywanie programów nauczania dla zawodów
do warunków i potrzeb szkoły
ZJA5
229
Projektowania procesu dydaktycznego na podstawie
nowych programów nauczania dla zawodów
ZJA6
230
Wykorzystanie wyników nowego egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w pracy
nauczyciela
ZJA7
231
Współpraca dyrektora/wicedyrektora z pedagogiem,
psychologiem szkolnym oraz z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
GJA1
38
Kompetencje kluczowe wicedyrektora szkoły
GJA2
39
Kodeks etyczny dyrektora i wicedyrektora w pracy szkoły
GJA3
40
Nadzór dyrektora nad wypełnianiem przez nauczycieli
obowiązków wynikających ze sprawowania opieki nad
uczniami
GJA4
41
Dyrektor – kreator kultury organizacyjnej szkoły
GJA5
42
Instrukcja kancelaryjna
GJA6
43
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej
GJA7
44
Zasady komunikacji w radzie pedagogicznej
GJA8
294
Praca z uczniem z dysleksją na lekcjach języka polskiego
GJA9
150
Kurs kwalifikacyjny z organizacji i zarządzania oświatą
GJA10
67
Promocja szkoły w mediach elektronicznych
TJA1
168
Programowanie gier komputerowych jest proste
w Scratchu
TJA2
169
Joomla jako narzędzie do projektowania i prowadzenia
szkolnych witryn internetowych
TJA3
170
WordPress jako narzędzie do projektowania
i prowadzenia szkolnych witryn internetowych
TJA4
171
Tworzenie stron internetowych za pomocą Google Sites
TJA5
320
Ankiety elektroniczne – tworzenie, udostępnianie
i prezentacja wyników badań
TJA6
321
337
Strona
Informator o formach doskonalenia
Kierownik formy
Kalińska-Delipacy
Renata
Kazańska Elżbieta
Kicki Bartosz
Tytuł formy
Kod
formy
Diagnozy przedmiotowe – obsługa narzędzia
do wprowadzania danych oraz analiza wyników
TJA7
322
Kalkulator i inne zabawki w Wordzie, czyli programowanie TJA8
w Visual Basic for Applications – kilka pomysłów na lekcje
nie tylko informatyki
323
Tablica interaktywna narzędziem pracy nauczyciela języka RKD1
obcego
157
Jak motywować uczniów do nauki języka obcego
RKD2
158
Jak przygotować uczniów do egzaminu gimnazjalnego
z języka obcego
RKD3
159
Egzamin maturalny z języka obcego
RKD4
160
Język francuski dla początkujących
RKD5
161
Aktywizujące metody pracy nauczyciela języka
francuskiego
RKD6
162
Analiza tekstów kultury w oparciu o zbiory Muzeum
Narodowego we Wrocławiu
EKA1
144
Warsztaty plastyczne – rozwijanie predyspozycji
twórczych dzieci i młodzieży
EKA2
207
Street art – propozycja zajęć metodą projektu
EKA3
208
Od inspiracji do kreacji na zajęciach plastycznych
EKA4
209
Kreatywne myślenie na plastyce i zajęciach artystycznych
EKA5
305
Komunikacja wizualna – plakat
EKA6
73
Warsztaty malarskie
EKA7
306
Nauczanie z użyciem relacji
BKI1
139
Edukacja w miejscach pamięci
BKI2
259
Jestem opiekunem samorządu uczniowskiego. I co dalej?
BKI3
260
Aktywni i zmotywowani. Jak zaktywizować i zmotywować
ucznia
BKI4
278
Edukacja filmowa: historia i wiedza o społeczeństwie
BKI5
140
Edukacja prawna w szkole
BKI6
141
Trening kreatywności
BKI7
279
Jak wspierać ucznia w rozwoju osobistym?
BKI8
280
Pomocnik metodyczny: historia i wiedza o społeczeństwie
BKI9
303
338
Strona
Indeks według nazwisk kierowników form
Kierownik formy
Kielman Elżbieta
Kowalewska
Jadwiga
Kutrowska Barbara
Lazar Jolanta
Łuc Jolanta
Łuźniak Anna
Tytuł formy
Kod
formy
Lekcja polskiego z pomysłem
EKI1
307
Warsztaty teatralne
EKI2
145
Formy dziennikarskie w szkole
EKI3
146
Sztuka prezentacji
EKI4
308
Planowanie i organizowanie procesu edukacyjnego
w kontekście możliwości i potrzeb uczniów
JKO1
94
Rozbudzanie u uczniów motywacji do pracy na lekcjach
matematyki
JKO2
193
Gry i zabawy na koncentrację uwagi
BKU1
115
Jak rozwijać kreatywność u dzieci i młodzieży
BKU2
281
Nadzór dyrektora nad awansem zawodowym nauczyciela
BKU3
37
Wizerunek nauczyciela wizytówką szkoły
BKU4
291
Przetwarzanie wyników diagnoz i egzaminów
zewnętrznych za pomocą arkusza kalkulacyjnego
JLA1
95
Edukacyjna Wartość Dodana
JLA2
96
Tablica interaktywna i zestaw Testico na lekcji
matematyki
JLA3
194
GeoGebra – narzędzie nauczania i uczenia się matematyki JLA4
195
E-Matematyka na platformie Moodle
JLA5
196
Sztuka prezentacji dorobku zawodowego nauczyciela
JLA6
87
Jak zostać nauczycielem dyplomowanym?
JŁU1
88
Grafologia pedagogiczna – część I
JŁU2
295
Grafologia pedagogiczna – część II
JŁU3
296
Budowanie programu szkolnego koła naukowego
JŁU4
197
Sześciolatek w szkole – efektywne uczenie się przez ruch
i zabawę
AŁU1
105
Sześciolatek w I klasie – zmiana strategii uczenia
w oparciu o system Edukacja przez ruch Doroty
Dziamskiej – część II
AŁU2
106
Doświadczenia i eksperymenty dla najmłodszych
AŁU3
107
339
Strona
Informator o formach doskonalenia
Kierownik formy
Motak Agnieszka
Nowak Krzysztof
Tytuł formy
Kod
formy
SztukoTeka – trening twórczości w praktyce – część I
AŁU4
108
Wybrane elementy systemu Edukacja przez ruch jako
techniki pracy z dzieckiem
AŁU5
109
Rozwijanie sprawności cielesnego mechanizmu uczenia
się dziecka na podstawie wybranych technik systemu
Edukacja przez ruch
AŁU6
110
Praca z tekstem literackim w systemie Edukacja
przez ruch
AŁU7
111
Fabryka wyobraźni – jak rozwijać kreatywność małych
dzieci
AŁU8
112
SztukoTeka – trening twórczości w praktyce – część II
AŁU9
113
Diagnozy przedmiotowe – wprowadzanie danych i analiza
wskaźników pomiaru dydaktycznego
AMO1
300
Excel, PowerPoint i Moodle
AMO2
165
Organizacja nadzoru pedagogicznego
KNO1
45
Zmiany w prawie oświatowym i ich konsekwencje
KNO2
46
Kontrola sprawowana przez dyrektora szkoły, czyli co,
kogo, kiedy i jak kontrolować
KNO3
47
Ocena pracy nauczyciela
KNO4
48
Procedura tworzenia Szkolnych Zestawów Programów
Nauczania
KNO5
49
Obserwacja lekcji jako element nadzoru pedagogicznego
KNO6
50
Innowacje i eksperymenty pedagogiczne
KNO7
51
Społeczne organy szkoły
KNO8
52
Ocena pracy pedagoga szkolnego
KNO9
53
Prawo pracy i prawo oświatowe (spotkania tematyczne)
KNO10
54
Zakładanie organizacji pozarządowych dla wspierania
realizacji zadań edukacyjnych w szkole
KNO11
55
Aplikowanie o środki zewnętrzne do jednostek
samorządowych i rządowych na wspomaganie zadań
edukacyjnych szkolnych i pozaszkolnych
KNO12
56
Turystyka szkolna jako forma realizacji podstawy
programowej wychowania fizycznego
KNO13
221
Badminton jako uatrakcyjnienie zajęć ruchowych w szkole KNO14
222
Korfball jako uatrakcyjnienie lekcji wychowania
fizycznego
223
340
KNO15
Strona
Indeks według nazwisk kierowników form
Kierownik formy
Tytuł formy
Kod
formy
Obara-Grączewska
Ewa
Sposoby wykorzystania tekstów reportażowych w pracy
nauczyciela humanisty w świetle podstawy programowej
EOB1
147
Egzamin ustny z języka polskiego od 2015 roku
EOB2
74
Teledysk jako tekst kultury
EOB3
309
Promocja czytania i czytelnictwa w Europejskiej Stolicy
Kultury 2016
MOS1
155
Tworzenie nowoczesnego warsztatu pracy nauczyciela
polonisty
MOS2
156
Komputer pomaga wychowawcy klasy
HOŻ1
166
W stronę dyplomowania – nauczyciel języka obcego
MPA1
89
Mój awans na stopień nauczyciela mianowanego – języki
obce
MPA2
90
Modyfikowanie programów nauczania (język obcy
nowożytny)
MPA3
78
Zaprowadź dziecko do parku
MPA4
102
Realizacja godzin z artykułu 42 Karty Nauczyciela
MPA5
319
Indywidualizacja nauczania – kwadratura koła?
MPA6
79
Budowanie i wdrażanie programu profilaktyki
logopedycznej
MGP1
251
Aktywne słuchanie muzyki według Batii Strauss – część I
MGP2
131
Aktywne słuchanie muzyki według Batii Strauss – część II
MGP3
132
Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej
w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
– część II
MGP4
252
Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej
w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
– część III
MGP5
253
Mutyzm selektywny w kontekście profilaktyki zaburzeń
psychicznych u dzieci i młodzieży
MGP6
254
Zespół Aspergera – wybrane metody terapii
MGP7
255
Repetytorium metodyczne – uczeń z trudnymi
zachowaniami: autyzmem, zespołem Aspergera
w placówce ogólnodostępnej
MGP8
247
Olewińska-Syta
Małgorzata
Ożóg Henryk
Pająk Maria
Paszkiewicz
Magdalena
341
Strona
Informator o formach doskonalenia
Kierownik formy
Tytuł formy
Kod
formy
Prowadzenie zajęć laboratoryjnych z chemii
z wykorzystaniem techniki małej skali
MPE1
200
Tworzenie warsztatu pracy nauczyciela chemii
MPE2
201
Jak skutecznie współpracować z rodzicami
MPE3
287
Prowadzenie rozmów z wykorzystaniem technik
coachingowych
MPE4
57
Stosowanie technik coachingowych w pracy z uczniem
i rodzicami
MPE5
288
Chemia bliżej życia, czyli zrób kosmetyk na Dzień Mamy
MPE6
202
Rozwijanie zainteresowania uczniów przedmiotami
matematyczno-przyrodniczymi poprzez zajęcia terenowe
MPE7
203
Matura 2015 – konstruowanie zadań przygotowujących
do egzaminu maturalnego z chemii
MPE8
80
Popiel Krzysztof
Atrakcyjne formy pracy nauczyciela – jak uczyć ciekawie
i efektywnie
KPO1
153
Przepiórkiewicz
Izabela
Metody aktywizujące w edukacji wczesnoszkolnej
IPR1
125
Zajęcia komputerowe w wychowaniu przedszkolnym
i edukacji wczesnoszkolnej
IPR2
126
Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień przyrodniczych
młodszych dzieci
IPR3
127
Kreatywność w szkole – jak odzyskać radość uczenia
ARM1
276
Dziecko o wysokich potencjałach rozwojowych
– problemy i wyzwania w pracy nauczyciela
BRA1
245
Mediator szkolny
BRA2
261
Jak być skutecznym i zadowolonym wychowawcą?
BRA3
262
Wypalenie zawodowe – jak sobie z nim radzić?
BRA4
292
Doskonalenie kompetencji wychowawczych
dla nauczycieli rozpoczynających pracę
BRA5
263
Jak oswoić emocje?
BRA6
293
Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem – sekrety
najlepszych nauczycieli
ERO1
235
Indywidualizacja pracy z uczniem w nowoczesnej szkole
ERO2
236
Perłowska Maria
RatajczakMucharska Agnieszka
Rawecka Bogumiła
Rogacka Elżbieta
342
Strona
Indeks według nazwisk kierowników form
Kierownik formy
Skrzywanek Ewa
Solska Anna
Staniów Hanna
Stefańska Joanna
Tytuł formy
Kod
formy
Jak wykorzystać oceniania kształtujące w kształtowaniu
postaw uczniowskich?
ERO3
237
Spacery Wrocławskie – aktywne zwiedzanie miasta.
Osiedla Wrocławskie
ESK1
148
Spacery Wrocławskie – aktywne zwiedzanie miasta.
Atrakcje okolic Wrocławia: Oborniki Śląskie i Wołów
ESK2
149
Edukacja w miejscach pamięci. Obozy pracy i obozy
jenieckie na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku
ESK3
310
Jak w otwartej przestrzeni edukacyjnej Wrocławia
realizować program „Młodzi odkrywcy w europejskim
mieście”?
ASO1
302
Wyzwalające ciekawość poznawczą obserwacje
i doświadczenia przyrodnicze oraz gry i zabawy
matematyczne
ASO2
185
Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach
przyrodniczych – część VII
ASO3
186
Jak wyzwalać w uczniach kreatywność w procesie
nauczania i uczenia się?
ASO4
277
Ciekawie i z pomysłem o ekologii
ASO5
187
Spotkania przyrodników – poznajemy zabytki techniki
Dolnego Śląska – część II
ASO6
188
Moja mała Ojczyzna. Edukacja regionalna
dla najmłodszych
HST1
124
Spacery wrocławskie – aktywne zwiedzanie miasta.
Wrocław nad Odrą
HST2
151
Najbliższa okolica szkoły poligonem badawczym
w nauczaniu geografii i przyrody
HST3
191
Gry dydaktyczne na lekcjach geografii i przyrody
HST4
192
Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń
HST5
283
ABC szkolnej turystyki i krajoznawstwa. Niezbędnik
nauczyciela
HST6
314
Jak uczyć języka angielskiego w klasach 0–3?
JST1
130
Jak wykorzystywać technologię Web 2.0 na lekcji
oraz w projekcie edukacyjnym?
JST2
167
Wrocławskie inspiracje
JST3
101
Rola obserwacji w rozwoju zawodowym nauczyciela
języka angielskiego na I etapie edukacyjnym
JST4
315
343
Strona
Informator o formach doskonalenia
Kierownik formy
Syta Robert
Szanin Wiktor
Szpak Teresa
Święch Bożena
Tytuł formy
Kod
formy
Jak zaplanować ścieżkę rozwoju zawodowego
JST5
316
„eTwinning” – współpraca europejska przez Internet
JST6
317
Trening kreatywności
JST7
284
Repetytorium metodyczne – język angielski
JST8
152
Jak przygotować ucznia do sprawdzianu szóstoklasisty
z języka obcego
JST9
97
Sztuka kaligrafii w szkole
RSY1
210
Photoshop w praktyce szkolnej
RSY2
211
Idea FranklinCovey „7 nawyków skutecznego działania”
w pracy dyrektora szkoły i nauczycieli
WSZ1
62
Prezentacja multimedialna narzędziem pracy nauczyciela
WSZ2
172
Arkusz kalkulacyjny w pracy nauczyciela
WSZ3
173
Programowanie z czarodziejem. Informatyka twórcza
z Baltie w szkole podstawowej i gimnazjum
WSZ4
174
Projektowanie i prowadzenie szkolnych witryn
internetowych jednym z atutów pracy nauczyciela
WSZ5
175
Tablica interaktywna, zestaw Testico, platformy e-learningowe w pracy dydaktycznej nauczyciela
WSZ6
176
Zeszyt elektroniczny jako narzędzie pracy współczesnego
nauczyciela
WSZ7
324
Kodowanie, programowanie i algorytmika w wybranych
środowiskach programistycznych (Baltie, Logo, Scratch,
BYOB)
WSZ8
177
Metodyka informatyki i zajęć komputerowych
WSZ9
178
Organizacja udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
TSZ1
248
ABC młodego wychowawcy. Jak nawiązać dobry kontakt
z uczniami i ich rodzicami
TSZ2
271
Konteksty lektur z gwiazdką
BŚW1
142
Efektywne wykorzystanie godzin wychowawczych
BŚW2
264
Diagnozowanie wspomagające realizację podstawy
programowej z języka polskiego
BŚW3
143
344
Strona
Indeks według nazwisk kierowników form
Kierownik formy
Wachowicz Jerzy
Włodarczyk Aneta
Wnuk Grażyna
Wodzińska Agata
Wolfart-Piech
Joanna
Zabierowska
Lilianna
Tytuł formy
Kod
formy
Kalkulator EWD 100 i jego zastosowania
JWA1
98
Od oceniania kształtującego do pomiaru dydaktycznego
JWA2
238
Nauczyciel stażysta w przedszkolu
AWŁ1
84
Dziecko widzem i aktorem
AWŁ2
114
Zmiany w nauczaniu geografii wynikające z reformy
programowej
GWN1
75
Retoryka w szkole podstawowej – praktyczne rozwiązania
AWO1
136
Twórcze pisanie w szkole podstawowej
AWO2
137
Jeszcze ciekawsze lekcje języka polskiego w szkole
podstawowej
AWO3
138
Sprawdzian szóstoklasisty 2015 – nowa formuła
AWO4
301
Zabawy i gry ruchowe w edukacji wczesnoszkolnej
JWP1
215
Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
dla nauczycieli wychowania fizycznego
JWP2
216
Nordic Walking jako forma aktywności fizycznej w terenie
JWP3
217
Formy taneczne w edukacji szkolnej
JWP4
218
Zimowe szaleństwo – narciarstwo zjazdowe
JWP5
219
Fitness i relaksacja w szkole
JWP6
220
Ocenianie kształtujące
LZA1
239
Praca z uczniem zainteresowanym zdawaniem biologii
na maturze
LZA2
77
Narzędzia coachingu w pracy wychowawcy
LZA3
285
12 zasad skutecznej edukacji
LZA4
240
Jak motywować uczniów do nauki
LZA5
241
Różnorodność biologiczna i jej zagrożenia – zajęcia
terenowe
LZA6
198
Edukacja globalna zadaniem każdego nauczyciela
LZA7
286
Vademecum nauczyciela biologii
LZA8
199
345
Strona
Informator o formach doskonalenia
Kierownik formy
Zyga Lidia
Żmijowska-Wnęk
Eleonora
Tytuł formy
Kod
formy
Tworzenie grupy wsparcia dla nauczycieli bibliotekarzy
LZY1
318
Wykorzystanie pedagogiki zabawy w metodyce czytania
i pisania
LZY2
154
Matematyka – jak uczyć rozwiązywania zadań
tekstowych?
EŻM1
189
Sprawdzian zewnętrzny – umiejętności ucznia
a kompetencje nauczyciela
EŻM2
190
346
Strona
Notatki
Notatki

Podobne dokumenty