odpowiedzi na pytania Konica Minolta i Faxpol 203.14

Transkrypt

odpowiedzi na pytania Konica Minolta i Faxpol 203.14
Warszawa, dnia 10.12.2014 r.
ZZP/ZP/203/1251/14
WYKONAWCY
Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania
zadane przez Wykonawców w postępowaniu znak sprawy : ZZP-203/14
DOSTAWA KOLOROWEGO WIELOFUNKCYJNEGO URZĄDZENIA (SIECIOWA DRUKARKA LASEROWA,
SKANER, FAKS, KSEROKOPIARKA)
Pytanie 1:
„Czy zamawiający dopuści urządzenie posiadające prędkość druku 28str./min?”.
Odpowiedź 1:
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia z szybkością drukowania
min. 28 stron A4 na minutę.
Pytanie 2:
„W opisie przedmiotu zamówienia są dwie pozycje które się wykluczają - finisher wewnętrzny sortujący i finiszer
zewnętrzny zszywający. W urządzeniu występują finischery wewnętrzne sortująco zszywające lub zewnętrzne
zszywająco kopiujące. Który z finiszerów jest właściwy dla zamawiającego?”.
Odpowiedź 2:
Zamawiający nie narzuca technologii wykonania finishera (wewnętrzny lub zewnętrzny) pod
warunkiem zachowania wymaganych w SIWZ funkcjonalności urządzenia (sortowanie,
zszywanie).
Pozostałe zapisy SIWZ i OWU pozostają bez zmian.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie uległy zmianie.

Podobne dokumenty