Instytut _Agrofizyki - Studia Doktoranckie

Transkrypt

Instytut _Agrofizyki - Studia Doktoranckie
Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
ogłasza rekrutację na Studia Doktoranckie
w 2009 roku
Rada Naukowa Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN na posiedzeniu w dniu 29 maja 2009
podjęła uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na SD w latach 2009-2013, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie
studiów doktoranckich prowadzonych przez placówki naukowe . Dz. U. z dnia 5 stycznia 2007 r., Nr 1
poz.2.
Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie prowadzi Studia Doktoranckie
przygotowujące do uzyskania stopnia doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki,
zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i realizowaną tematyką badawczą.
Tematyka badawcza Instytutu obejmuje fizyczne właściwości i procesy istotne dla środowiska
przyrodniczego, zrównowaŜonej produkcji rolniczej i przetwórstwa płodów rolnych, ze szczególnym
uwzględnieniem jakości surowców i produktów rolniczych. DuŜy nacisk w prowadzonych badaniach
jest połoŜony na opracowywanie nowych metod pomiarowych uwzględniających specyfikę badanych
obiektów oraz ich standaryzację a takŜe na modelowanie i symulacje komputerowe. Uczestnicy
Studiów Doktoranckich są w pełni włączeni w działalność naukową Instytutu.
•
Regulamin Studiów Doktoranckich znajduje się na stronie internetowej Instytutu:
http://www.ipan.lublin.pl
Studia Doktoranckie w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN wchodzą w skład
Środowiskowych Studiów Doktoranckich, prowadzonych wspólnie z Uniwersytetem Przyrodniczym
w Lublinie, co daje moŜliwość poszerzenia indywidualnych zainteresowań doktorantów poprzez dobór
specjalistycznych zajęć i poznanie najnowszych programów naukowych.
•
Na Studia Doktoranckie moŜe kandydować osoba, która ukończyła studia wyŜsze i posiada
tytuł magistra lub magistra inŜyniera w zakresie nauk przyrodniczych, takich kierunków które
umoŜliwiają wykonanie pracy doktorskiej z zakresu agronomii-agrofizyki.
•
Przyjęcia na Studia Doktoranckie odbywają się na podstawie rozmowy przeprowadzonej
przed Komisją Kwalifikacyjną.
•
Kandydat na Studia Doktoranckie powinien wykazywać zainteresowanie pracą
naukową, posiadać bardzo wysokie oceny z dotychczasowego kształcenia oraz z
rozmowy kwalifikacyjnej.
•
Dla najlepszych uczestników Studiów Doktoranckich przewidziane są stypendia,
przyznawane
zgodnie
z
Regulaminem
Przyznawania
Stypendiów,
http://www.ipan.lublin.pl
•
Stypendium doktoranckie na pierwszym roku moŜe być przyznane uczestnikowi,
który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym a w kolejnych
latach tym uczestnikom, którzy wykazują bardzo wysokie postępy w pracy naukowej i
w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.
Wymagane dokumenty:
1. Podanie i Ŝyciorys
2. Odpis dyplomu
3. Wyciąg ocen z indeksu (wraz ze średnią), poświadczony przez właściwy Dziekanat oryginał pracy magisterskiej do wglądu dla Komisji Rekrutacyjnej podczas
rozmowy kwalifikacyjnej
4. Informacja o stypendiach naukowych i znajomości języków
5. Opinia dotychczasowego opiekuna naukowego, pracodawcy
6. Propozycję tematyki badawczej
7. Kwestionariusz osobowy (ze zdjęciem, wg załączonego wzoru)
8. Zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia
9. W przypadku obcokrajowców, jeśli nie ukończyli studiów magisterskich w Polsce:
o zalegalizowany dyplom ukończenia studiów wyŜszych za granicą – jeśli
kandydat nie podlega zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego,
o wiza lub karta pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce,
o polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych
wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta
Ubezpieczenia Zdrowotnego,
o dokument potwierdzający znajomość języka polskiego.
Kalendarz rekrutacji:
15.06.2009 - 13.08.2009 - składanie dokumentów w Sekretariacie Instytutu,
01.09.2009 - rozmowa kwalifikacyjna, termin będzie potwierdzony pisemnie dla kaŜdego
kandydata indywidualnie,
07.09.2009 – decyzja Dyrektora Instytutu o przyjęciu na Studia Doktoranckie oraz
informacja o rozpoczęciu zajęć,
14.09.2009 – ostateczna decyzja kandydata o udziale w Studiach Doktoranckich.
Adres:
Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN
Ul. Doświadczalna 4
20-290 LUBLIN 27
tel. 081 7445061,
fax. 081 7445067