Patenty, prawa ochronne, prawa z rejestracji, zgłoszenie wynalazku

Komentarze

Transkrypt

Patenty, prawa ochronne, prawa z rejestracji, zgłoszenie wynalazku
Patenty, prawa ochronne, prawa z rejestracji, zgłoszenie wynalazku, wykorzystane
autorskie prawa majątkowe
(dla nauk ścisłych i inżynierskich)
Rodzaj
uwaga
Punkty
Punkty dodatkowe
podstawowe za jedno wdrożenie
wynalazku
do stosowania
Patent
udzielony pracownikowi naukowemu
na wynalazek
ocenianej jednostki naukowej na
25
25
rzecz tej jednostki (Urząd Patentowy
RP lub za granicą)
Patent
udzielony pracownikowi naukowemu
na wynalazek
ocenianej jednostki naukowej na rzecz
15
innego podmiotu (Urząd Patentowy
RP lub za granicą)
1) Prawa
1) wzór użytkowy, znak towarowy
ochronne
2) prawa z
2) wzór przemysłowy, topografia
rejestracji
układu scalonego
10
na rzecz ocenianej jednostki
naukowej (Urząd Patentowy RP lub za
granicą)
Zgłoszenie
dokonane w Urzędzie Patentowym RP
wynalazku
lub za granicą przez jednostkę
naukową, której pracownikiem jest
2
twórca wynalazku
wykorzystane
autorskie
do utworu z zakresu architektury i
prawa
urbanistyki lub sztuk projektowych
majątkowe
10
10