twoja_gmina__8

Komentarze

Transkrypt

twoja_gmina__8
KOBYLA
| KORNOWAC |
ŁAŃCE
| POGRZEBIEŃ|
RZUCHÓW
TWOJAGmina
A K T U A L N O Ś C I Z G M I N Y K O R N O W A C • E G Z E M P L A R Z B E Z P Ł AT N Y
NR 8/2012 • ISSN: 2084-3704
AKCJA ZIMA 2012/2013
W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawców na tegoroczne zimowe utrzymanie dróg gminnych
na terenie gminy Kornowac. Zapytania
skierowano do 7 przewoźników z naszego
terenu. Zainteresowanie tematem wykaza-
ło tylko 4 przewoźników, z których wybrano oferty o najniższej cenie. I tak na terenie sołectwa Rzuchów i Kornowac zimowe
utrzymanie dróg gminnych przeprowadzi
Arkadiusz Przybyła, na terenie sołectwa
Kobyla i Łańce Waldemar Czerny, a na te-
renie sołectwa Pogrzebień Wacław Maciaszek.
18 października w urzędzie gminy odbyło
się spotkanie wójta z przewoźnikami i sołtysami, na którym omówiono szczegółowo
zadania i zasady tegorocznego odśnieżania
naszych dróg. W tym samym dniu podpisano
umowy z przewoźnikami.
Miejmy nadzieję, że wzorem ubiegłych lat
przewoźnicy spiszą się doskonale oraz będziemy mieć zrozumienie dla ich pracy w bardzo
ciężkich warunkach.
Nowe place zabaw dla naszych milusińskich
1 października oddano do
użytku 4 place zabaw wybudowane w sołectwach:
• Pogrzebień, przy Szkole Podstawowej,
• Kornowac, przy ul. Starowiejskiej,
• Łańce, przy przedszkolu,
• Rzuchów, przy Szkole Podstawowej.
Wykonawcą w/w placów było
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS z Jarosławia, wyłonione
w przetargu nieograniczonym.
Całkowity koszt poniesiony na
budowę to kwota 129 326,32 zł.
Na każdym z placów zabaw
wykonano:
• ogrodzenie o długości 60 m z
siatki powlekanej w wysokości
1,5 m na słupkach stalowych z
rur,
• chodnik z kostki brukowej betonowej ograniczony obrzeżem
betonowym – 28,1 m²,
• rozrzucono ziemię urodzajną
z obsianiem trawą,
• zamontowano zestaw zabawowy składajacy się z dwóch czworokątnych wież, w tym jedna z
dachem dwuspadowym, trapu,
zjeżdżalni, drabinki szczeblowo-linowej, ścianki sprawnościowej i drabinki skośnej niskiej,
• zamontowano huśtawkę wagową-sprężynową,
• ustawiono ławkę parkową.
Rzuchów
Pogrzebień
Kornowac
Łańce
CO W NUMERZE
Święto kartofla
Relacja z pikniku rodzinnego
w Łańcach
czytaj strona 3
Spalanie odpadów zabronione
Straż Miejska przypomina,
że jest to wykroczenie
czytaj strona 6
Finał projektu
„Pocztówka z Kobyli”
czytaj strona 7
2
TWOJA GMINA
NR 8/2012
Z KALENDARZA
WÓJTA I URZĘDU
13 WRZEŚNIA
 Odbyło się posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie
Silesia w Raciborzu. Projekt złożony
przez ZSP Rzuchów pt. „Polsko-czeska
podróż w czasie” został dobrze oceniony i będzie realizowany bez cięć na
kwotę ponad 8,5 tys. euro.
16 WRZEŚNIA
 Odbyły się Dożynki Powiatowe w
Raciborzu – Studziennej.
19 WRZEŚNIA
 W Gminnym Ośrodku Kultury w
Kobyli miało miejsce podsumowanie
projektu „Pocztówka z Kobyli”, organizowanego przez Stowarzyszenie
Wspierania Rozwoju Wsi Kobyla.
22 WRZEŚNIA
 Odbyły się uroczystości podsumowujące jubileusz „8 wieków Kobyli”.
24 WRZEŚNIA
 Odbyło się posiedzenie Komisji. Rolnictwa, Samorządów, Prawa i Ochrony Środowiska. Tematem posiedzenia
była „Gospodarka w lasach państwowych. Działalność Kół Łowieckich na
terenie Gminy”.
RELACJA Z RAJDU ROWEROWEGO
„ROWEREM PO OBSZARZE LYSKOR-U”
29 września Stowarzyszenie LYSKOR zorganizowało
rajd rowerowy pn. „Rowerem po obszarze LYSKOR-u”.
Start rajdu zaplanowano na
godz. 10.00 w Zwonowicach
na placu przy Ochotniczej
Straży Pożarnej. Tego dnia
od rana zapowiadała się
wspaniała pogoda. Świeciło
słońce oraz było dosyć ciepło jak na tę porę roku. To
właśnie spowodowało, że
pod remizą zgromadziło się
sporo rowerzystów-amatorów, nie tylko z terenu LGD,
ale również z okolicznych
miast. Po przywitaniu przez
pracownika
LYSKOR-u
oraz rozdaniu uczestnikom
kamizelek
odblaskowych
grupa osób wyruszyła zieloną ścieżką rowerową w
kierunku Lysek, gdzie miał
być chwilowy postój. Po kilkuminutowym odpoczynku
ruszyliśmy do Dzimierza,
gdzie, jak się okazało, czekało
sporo rowerzystów chcących
do nas dołączyć. Trasa, którą
przemierzaliśmy była bardzo ciekawa. Już w samych
Lyskach można było zwiedzić kościół św. Małgorzaty,
zobaczyć Dom Pomocy Społecznej im. Św. Józefa oraz
kaplicę grobową rodziny Poledników, znajdującą się na
starym cmentarzu. Później
jadąc dalej ścieżką rowerową
Uczestnicy wycieczki rowerowej
 Odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, przedmiotem kontroli była:
„Analiza wydatków poniesionych z
przygotowaniem placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
Analiza wykorzystanych środków
budżetowych przez Gminny Ośrodek
Kultury w Kornowacu za I półrocze i
Gminną Bibliotekę Publiczną w Kornowacu za I półrocze”.
 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.
 Podpisana została w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu umowa o współpracy i partnerstwie, ze strony Gminy umowę podpisał wójt, zaś ze strony PWSZ – rektor
profesor Michał Szepelawy.
25 WRZEŚNIA
 Tematami posiedzenia Komisji
Rozwoju i Budżetu była „Informacja o
wykonaniu budżetu za I półrocze 2012
r. Analiza podatku za I półrocze oraz
priorytety do budżetu na rok 2013 r.
27 WRZEŚNIA
 W Starostwie Powiatowym w Rybniku odbyło się spotkanie z Marszałkiem
Województwa Śląskiego Adamem
Matusiewiczem w sprawie Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna. Gminę
reprezentował wójt Grzegorz Niestrój.
Uczestnicy wycieczki rowerowej
wać”, prowadzonym dzięki
Fundacji Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy.
W ramach zajęć uczniowie:
28 WRZEŚNIA
 W Starostwie Powiatowym w Raciborzu z inicjatywy Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej z Gliwic
odbyło się spotkanie z przedstawicielami Banku Światowego, dotyczące
budowy zbiornika przeciwpowodziowego.
9-10 PAŹDZIERNIKA
 Wójt brał udział w wyjazdowym
Zgromadzeniu Wspólników Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry
Euroregionu Silesia w Istebnej.
Dzieci uczyły się na fantomie jak wykonywać sztuczne oddychanie
TWOJAGmina
WYDAWCA:
Urząd Gminy Kornowac
ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac
tel. 32 430 10 37 w.121
e-mail: [email protected]
REDAKTOR NACZELNY: Ewa Gołofit
DRUK: Drukarnia Polskapresse SP. Z O.O.
SKŁAD: Wydawnictwo Nowiny SP. Z O.O.
NAKŁAD: 1000 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania nadesłanych materiałów i zmiany tytułów, a także nie zwraca materiałów niezamówionych.
naszego przewodnika, Jacka
Gorywody, zobaczyliśmy z
zewnątrz, jak i wewnątrz pałac Baildonów, gdzie obecnie
ma siedzibę klasztor sióstr
salezjanek. Chwilę później
podziwialiśmy piękny krajobraz z punktu widokowego na hodowlę danieli.
Szczególnie ten punkt rajdu
podobał się dzieciom, które
mogły nakarmić tę śliczną
zwierzynę. Po tak długiej
trasie
(przemierzyliśmy
na rowerach łącznie ok. 19
km) należał się uczestnikom
ciepły poczęstunek, który
przygotowały panie z KGW
w Pogrzebieniu. Po miłym
przyjęciu w GOK-u uczestnicy ruszyli w drogę powrotną.
Mirosława Woźnica
Czytamy dzieciom
PIERWSZA POMOC
W ZSP W POGRZEBIENIU
1 października klasa II ZSP
w Pogrzebieniu brała udział
w Programie Edukacyjnym
„Ratujemy i Uczymy Rato-
mijaliśmy kompleks stawów
„Żelazowce”. Po trochę męczącym podjeździe dotarliśmy do Dzimierza, gdzie
zaplanowano kolejny postój.
Dalej kierowaliśmy się w
stronę Żytnej, gdzie dołączyli kolejni uczestnicy rajdu.
Jadąc przez dłuższą chwilę
lasem dotarliśmy na skraj
miejscowości Kobyla. Stamtąd udaliśmy się na plac kościelny, gdzie czekał na nas
proboszcz tutejszej parafii ks.
Edward Lisowski. To właśnie
on oprowadził nas po kościele, tłumacząc i pokazując kolejne ciekawe miejsca
i widoki. Ostatni etap trasy
to przejazd do Pogrzebienia.
Miejscowość ta posiada również wiele miejsc wartych
zobaczenia. Dzięki pomocy
zobaczyli film edukacyjny pt. „Doktor Kręciołek”; ćwiczyli zachowanie
własnego bezpieczeństwa,
sprawdzenie przytomności
i wzywanie pomocy; uczyli
się sprawdzenia oddechu i
układania ciała w pozycji
bocznej ustalonej, a także
prawidłowego sposobu wykonywania oddechów ratunkowych i uciskania klatki piersiowej.
Dzięki
takim
zajęciom uczniowie nabywają
praktyczne
umiejętności
udzielania pierwszej pomocy. Realizacja w/w programu wzbogaca ofertę zajęć w
szkole. Zajęcia prowadziła
Joanna Szamara.

Chcąc wzbudzić w dzieciach zamiłowanie do książki
oraz za jej pomocą uczulić
na wartości takie jak dobro,
piękno, szacunek, przedszkole w Rzuchowie włączyło się
do akcji „Cała Polska czyta
dzieciom”. Na pierwszym
zebraniu zachęcono do tego
również rodziców. Niedawno zgłosiła się do nas mama
przedszkolaka, która odwiedziła z nim bibliotekę. Wypożyczyła kilka ciekawych książek i jedną z nich przeczytała
dzieciom w przedszkolu. Była
to książka „Mam przyjaciela
Śmieciarza”. Był to świadomy
wybór, gdyż przedszkolaki w
tym dniu brały udział w akcji
Sprzątanie Świata. Dzieci z
zainteresowaniem wysłuchały opowiadania, a następnie
odpowiadały na pytania z
nim związane. Przedszkolaki
stwierdziły, że śmieci takie
jak plastik, szkło czy papier
należy segregować do osobnych worków, odpady organiczne, na przykład obierki
ziemniaków, skórki owoców
czy liście sałaty składa się
na kompost i miesza ze skoszoną trawą, a odpady wielkogabarytowe gromadzi się
w wyznaczonych punktach.
Dzieci zachwyciły wiedzą
wyjaśniając, co to jest recykling oraz wóz asenizacyjny.
Miejmy nadzieję, że zdobyte przez dzieci wiadomości
wzbudzą w nich szacunek do
przyrody i nie pozwolą im w
przyszłości wyrzucać śmieci
na pobocza dróg czy do lasu,
gdzie stają się zagrożeniem
dla ludzi i zwierząt.
Bernadeta Płaczek
Zarząd LKS „Strzelec” Rzuchów dziękuje za przekazanie 1%
podatku na rzecz naszego klubu. Wasz 1 % podatku umożliwi
naszym podopiecznym udział w rozgrywkach sportowych
i zakup sprzętu sportowego.
Serdeczne podziękowania kierujemy także do sponsorów,
partnerów i przyjaciół naszego Klubu.
W imieniu Zarządu
Eugeniusz Hajduczek Prezes Klubu
TWOJA GMINA
NR 8/2012
Święto kartofla
6 października przy Domu Kultury w Łańcach odbył się piknik rodzinny
pt. „Święto kartofla”. Impreza zorganizowana została
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kornowacu oraz niepełnosprawnych
mieszkańców gminy Kornowac, uczestniczących w projekcie systemowym
pt. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa na terenie gminy Kornowac”.
Projekt współfinansowany
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Skierowany jest do osób niepełnosprawnych oraz nieaktywnych
zawodowo z powodu opieki
nad osobą niepełnosprawną. Jego głównym celem jest
zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej niepełnosprawnych i nieaktywnych zawodowo mieszkańców gminy
Kornowac. Uczestnicy projek-
tu oraz ich rodziny korzystają
z zajęć z psychologiem, animatorem lokalnym, logopedą
oraz rehabilitantem. Zajęcia
z tymi specjalistami mają na
celu uaktywnienie osób niepełnosprawnych, poprawę ich
sprawności fizycznej jak i psychicznej, a także poprawę ich
zdolności do funkcjonowania
w społeczeństwie. Organizacja pikniku rodzinnego miała
na celu szeroko pojętą integrację osób niepełnospraw-
nych z resztą społeczności
lokalnej oraz pokazanie zdrowym członkom społeczności,
że wśród nas są osoby niepełnosprawne i z jakimi borykają
się problemami.
Piknik rodzinny został zorganizowany również dzięki dużemu zaangażowaniu
lokalnych organizacji: Kół
Gospodyń Wiejskich z Rzuchowa oraz Kobyli, Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich
z Łańc i Ochotniczej Straży
Pożarnej z Łańc. KGW oraz
SGW przygotowały degustację potraw z kartofla, zaś OSP
zaangażowało się w pomoc
techniczną.
Projekt realizowany jest od
marca tego roku do października 2013 roku. W związku
z tym jego uczestnicy będą
mieli jeszcze okazję do podobnych działań w przyszłym
roku.
Katarzyna Buczek
3
4
TWOJA GMINA
NR 8/2012
WIEŚ KOBYLA – TAKIE MIEJSCE
NA ŚLĄSKU OD 8 WIEKÓW
22 WRZEŚNIA
KOBYLANIE UCZCILI
POWSTANIE WSI
KOBYLA 8 WIEKÓW
TEMU JAKO OSADY
HISTORYCZNEJ.
Sobotnie obchody były
punktem kulminacyjnym
uroczystości rocznicowych
w roku jubileuszowym
2012. Dzień ten był świętem wszystkich mieszkańców wsi Kobyla z udziałem
licznych i zacnych gości. Na
uroczystość przybyli m.in.
posłowie na Sejm RP Henryk Siedlaczek i Ryszard
Zawadzki,
wicestarosta
powiatu rybnickiego Aleksandra Chudzik, z naszego
starostwa starosta Adam
Hajduk oraz wicestarosta
Józef Stukator, wójt gminy
Kornowac Grzegorz Niestrój, przewodniczący Rady
Gminy Kornowac Mirosław
Małek, radni gminy, z-ca
komendanta PSP Jan Krolik, dyrektor Raciborskiego
Muzeum Joanna Muszała-Ciałowicz, prezes Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół” Wojciech Nazarko,
przedstawiciele
lokalnej
władzy oraz Stowarzyszenia LYSKOR, dyrektorzy
szkół oraz dzieci i młodzież
z terenu całej gminy, wielu
duchownych z ościennych
parafii oraz z Kobyli i związanych niegdyś z Kobylą,
przedstawiciele lokalnych
organizacji, wielu mieszkańców z sąsiednich wsi a
nawet z sąsiednich gmin.
Organizatorem uroczystych obchodów była tutejsza Ochotnicza Straż Pożarna a współorganizatorami
Gminny Ośrodek Kultury
w Kobyli, Szkoła Podstawowa w Kobyli i Koło Gospodyń Wiejskich w Kobyli.
Obchody jubileuszowe
zostały współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Lider
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi w ramach projektu pt.
„Wieś Kobyla – takie miejsce na Śląsku od 8 wieków.
Podnoszenie jakości życia
mieszkańców poprzez organizację obchodów jubileuszowych, w tym konkursów, wystaw, warsztatów,
uroczystości i wydanie materiałów promujących miejscowość z uwzględnieniem
jej historii, tradycji, walorów przyrodniczych i krajoznawczo-rekreacyjnych”.
Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się o godz.
11.00 przy Szkole Podstawowej OSP z Kobyli zorganizowała pokaz strażacki.
Natomiast w szkole można
było oglądać wystawę pt.
„Dzieje szkoły w Kobyli”. O
godz. 15.00 kobylanie i goście uczestniczyli we mszy
św. w intencji mieszkańców, następnie z orkiestrą
przeszli do GOK-u, gdzie
rozpoczęła się uroczystość
rocznicowa.
Gości i mieszkańców
przywitał koordynator projektu Jan Zaczyk. W swym
przemówieniu podkreślił,
że „celem zadań podejmowanych w trakcie realizacji naszego projektu było
utrwalanie poczucia własnej tożsamości regionalnej
jako podstawy zaangażowania się w funkcjonowanie własnego środowiska.
Człowiek musi mieć poczucie zakorzenienia, to znaczy
identyfikacji z określonym
bliskim
środowiskiem.
Człowiek musi mieć takie
poczucie, jeśli chce być w
pełni podmiotem, a nie
przedmiotem toczących się
procesów kulturowych.”
Następnie głos zabrał
prezes miejscowej OSP
Wilhelm Walenko, który
przedstawił sprawozdanie
z realizacji zadań podejmowanych w roku jubileuszowym: „W dniu 28 marca
br. odbyła się uroczysta
inauguracja obchodów jubileuszowych.
Obchody
jubileuszowe nieoficjalnie
rozpoczęły się już znacznie
wcześniej. W Szkole Podstawowej w Kobyli jesienią w
2011 roku zostały zorganizowane warsztaty fotograficzne pod hasłem „Kobyla
w czterech porach roku” i
trwały cały rok. Pod tym też
hasłem prowadzone były
zajęcia na lekcjach plastyki i na kółku plastycznym
oraz w czasie pozaszkolnym. Dzieci i młodzież ze
wszystkich szkół na terenie
gminy przygotowywali się
do konkursów gminnych:
plastycznego i fotograficznego, które zostały rozstrzygnięte w sierpniu tego
roku. Efekt tej działalności
można było podziwiać na
wystawie prac konkursowych. Wcześniej, przez cały
miesiąc, wystawa ta była
eksponowana w miejscowej
szkole. 29 czerwca w
Gminnym Ośrodku Kultury, w dniu zakończenia
roku szkolnego, została odsłonięta wystawa fotograficzna pt. „Dzieje szkoły w
Kobyli”. Natomiast 3 września podczas inauguracji
roku szkolnego, odsłonięto
wystawę fotograficzną pt.
„Dzieje Kobyli i jej miesz-
kańców”. W odsłonięciu
wystaw uczestniczyli nauczyciele, uczniowie i wielu
rodziców.”
W ramach projektu został
opracowany i opublikowany folder na temat historii i etnografii wsi Kobyla, w większości napisany
w języku śląskim oraz jej
walorów
przyrodniczo-krajoznawczych.
OSP
wydała także kalendarz o
charakterze edukacyjnym,
w którym zostały umieszczone archiwalne zdjęcia ze
zbiorów kolekcjonerskich
mieszkańców, kalendarium
historyczne i informacje
przyrodniczo-geograficzne
oraz promujące wieś, wewnątrz, jak i na zewnątrz.
Autorkami tych publikacji
są Małgorzata Rożnowska
i Róża Szramek. Podczas
uroczystości rocznicowych
publikacje te rozdawane były nieodpłatnie oraz
wiele egzemplarzy zostanie
przekazanych placówkom
oświatowo-kulturalnym
na terenie LYSKORU oraz
Gmin Kornowac i Lyski.
W ramach obchodów zostały zorganizowane dwudziestogodzinne warsztaty
rzemieślnicze techniką manufakturową, na których
kursanci zapoznali się z
tajnikami ginącego zawodu – miotlarza. Warsztaty
ukończyło 11 osób.
O przebiegu warsztatów
szeroko informowały media: „Nowiny Rybnickie”,
„Nowiny Raciborskie”, lokalna prasa Gminy Kornowac „Twoja Gmina”, TV Katowice, a także TVP INFO
oraz TV Polonia.
Podczas imprezy rocznicowej mieszkańcy i goście
uczestniczyli w pokazie
połączonym z degustacją
tradycyjnych miejscowych
przysmaków, zorganizowanych przez KGW oraz ziół
leczniczych, które rosną
na terenie Kobyli, prezentowanych przez magister
farmacji Justynę Kiedrowską. Bronisława Trybisz zaprezentowała wyrób mioteł
techniką manufakturową.
Całość uświetniła uroczysta akademia środowiskowa. Występ przygotowała
Szkoła Podstawowa w Kobyli i Koło Gospodyń Wiejskich w Kobyli. Był to niezwykły występ, ponieważ
wspólnie wystąpiły dzieci z
Kobyli i Łańc z miejscowej
podstawówki, młodzież z
Kornowaca i ich babcie z
KGW. Była to zatem obsada
wielopokoleniowa, a teksty
i piosenki zaprezentowano
w języku śląskim.
Następnie zostały podsumowane gminne konkursy
i wręczone nagrody.
Nagrody wręczali Wójt
Gminy Kornowac Grzegorz Niestrój, prezes OSP
Wilhelm Walenko oraz
dyrektor ZSP w Kobyli Joanna Kolarczyk. Po czym
– uczestniczy kółka artystycznego z Gminnego
Ośrodka Kultury zabłysnęli
swoimi talentami.
Do końca roku w GOK-u i
w miejscowej szkole będzie
można oglądać wystawy.
Po zakończeniu realizacji zadań projektowych o
godz. 20.00 Rada Sołecka
zaprosiła wszystkich gości
i mieszkańców na zabawę
taneczną.
Głównymi celami projektu były:
– obchody jubileuszowe,
–wzrost tożsamości lokalnej
wśród mieszkańców i ich integracja,
– kultywowanie tradycji i
zwyczajów,
– ukazanie dziedzictwa kulturowego regionu.
Wilhelm Walenko stwierdził: „Uważamy, że cele zostały osiągnięte i te obchody
na długo zostaną w naszej
pamięci. Wierzymy, że za
10 lat ponownie spotkamy
się aby świętować powstanie naszej przepięknej wsi.”
W imieniu beneficjenta
podziękował
wszystkim
osobom, które aktywnie
włączały się w organizację
obchodów przez cały rok
a szczególnie koordynatorowi projektu –Janowi Zaczykowi oraz Małgorzacie
Rożnowskiej za całokształt
ich pracy.
Nauczycielka historii Małgorzata Rożnowska wygłosiła referat okolicznościowy
oraz zaprezentowała kalendarz i folder. Zaznaczyła, że
zostały przekazane źródła i
wyraziła nadzieję, że okażą
się przydatne do dalszych
badań z historii Kobyli i
mogą stać się inspiracją dla
przyszłych dziejopisów. Na
zakończenie dodała: „W
dzisiejszych czasach nie
pozwólmy, aby zanikały
takie wartości jak: patriotyzm, miłość do ojczyzny i
własnej ojcowizny, tradycje
i zwyczaje, poczucie tożsamości związane z miejscem
urodzenia oraz integracja
lokalna.
Dzisiejsze święto jest dla
nas bardzo ważne, bowiem
świadczy to o tym, że staramy się ocalić od zapomnienia dzieje naszych pradziadów a młodym pokoleniom
przypominamy o tym, co
nasze i gdzie jest nasz dom.
Albowiem bez tych wartości nie można owocować”.
Małgorzata Rożnowska
Pokaz strażacki przy SP w Kobyli
Miejscowe zioła – pokaz mgr farmacji Justyny Kiedrowskiej
Występ dzieci wraz ze swoimi babciami z KGW
Pokaz sztuki wyrabiania mioteł, Bronisława Trybisz i Anna Nowak
Wręczenie nagród laureatom konkursu,
Wójt Gm. Kornowac Grzegorz Niestrój i Prezes OSP
Uczestnicy uroczystości, goście i mieszkańcy
TWOJA GMINA
NR 8/2012
5
„Przyjaźń nie zna granic”
– Jak mali Europejczycy potrafią razem uczyć się i bawić...
ZESPÓŁ
SZKOLNOPRZEDSZKOLNY W
KOBYLI OD WIOSNY
TEGO ROKU REALIZUJE
PROJEKT WSPÓŁPRACY
TRANSGRANICZNEJ
W RAMACH
MIKROPROJEKTÓW
EUROREGIONU
SILESIA NA LATA
2007-2013 PT.
„PRZYJAŹŃ NIE ZNA
GRANIC”.
Partnerem w projekcie jest
szkoła czeska – Zakladni skola Komarov Materska skola z
Opavy-Komarova. Projekt
jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z
budżetu państwa RP „PRZEKRACZAMY GRANICE”.
Koordynatorem działań jest
nauczycielka Katarzyna Cieślik, którą z dużym zaangażowaniem wspierają dyrektorzy
szkół: ZSP Joanna Kolarczyk i
ze szkoły czeskiej Tomas Weicht. Projekt obejmuje cztery
działania.
W czerwcu tego roku
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kobyli nawiązali
przyjaźń z czeskimi kolegami w trakcie wycieczki turystyczno-krajoznawczej i
przeżyli wiele niezapomnianych chwil w Parku Linowym
w Ustroniu. To było pierwsze
działanie. Cel integracyjny
został osiągnięty, albowiem z
dużą radością uczniowie obu
szkół oczekiwali kolejnego
spotkania.
I nadszedł ten moment 27
września. Dzień był wyjątkowo ciepły i słoneczny, jak
również ciepłe i serdeczne
było powitanie. W ramach
drugiego działania zaplanowano polsko-czeski Festiwal
Piosenki, warsztaty techniczno-manualne dla dzieci
szkolnych oraz warsztaty plastyczno-muzyczne dla przedszkolaków. Na scenie GOK-u
w Kobyli najpierw wystąpiły przedszkolaki z Czech z
Materskiej skoly, następnie
mali kobylanie z Przedszkola Publicznego. Oba występy
były pełne ekspresji i spontaniczności. Przyszedł czas
na dzieci starsze. Nastrój był
wyśmienity. Dzieci czeskie
zachwyciły nas polskimi piosenkami a i nasze pięknie
śpiewały po czesku. Jednak
najbardziej chwytało za serce
wspólne śpiewanie i zabawy
rytmiczno-ruchowe. Po zakończeniu festiwalu wszyscy
uczestnicy zasiedli do obiadu. W festiwalu uczestniczyli również goście: Michał
Warsztaty dla klas IV – VI, efekt końcowy – stroiki jesienne
Krasek – inspektor oświaty
w Gminie Kornowac, ksiądz
Adam Malek z Komarova oraz ksiądz proboszcz
Edward Lisowski. W czasie
występów nie zabrakło rodziców.
Następnie odbyły się zaplanowane warsztaty w trzech
salach lekcyjnych oraz w
przedszkolu. Dzieci wykonały piękne dzieła plastyczne,
głównie techniką origami
oraz jesienne stroiki. Własnoręcznie wykonane prace
Warsztaty dla klas IV – VI, efekt końcowy – kwiaty techniką origami
każde dziecko zabrało ze sobą
do domu oraz otrzymało pamiątkowy kubek. Pamiątkowe kubki otrzymali także
wszyscy nauczyciele, natomiast czescy nauczyciele zostali obdarowani folderem pt.
„Kobyla” i okolicznościowym
kalendarzem pt. „Wieś Kobyla takie miejsce na Śląsku od
8 wieków”. Nad całością zajęć
czuwała i nadzorowała je Katarzyna Cieślik, nauczycielka
języka angielskiego i techniki.
Okazało się, że język nie
stanowił żadnej bariery.
Dzieci potrafiły nawiązywać
świetnie kontakt, wyrażając
emocje gestem, mową ciała,
uśmiechem, wzajemną pomocą i życzliwością. Młodzi Europejczycy zadziwili
swoim zaangażowaniem w
trakcie pracy oraz w wysokim stopniu integracją. W
końcu odnosiło się wrażenie,
że tworzą jakby jedną klasę
niezależną od różnic kulturowych i językowych.
W kwietniu 2013 roku
uczniowie ze szkoły Podstawowej w Kobyli wezmą
udział w Turnieju Gier i Zabaw w Komarovie. Będzie to
realizacja trzeciego działania
projektu. Czwarte działanie
to spotkanie dyrektorów i
nauczycieli szkół partnerskich, podsumowujące półtoraroczną współpracę, które
odbędzie się w sierpniu 2013
roku w Opawie.
Małgorzata Rożnowska
Od lewej: nauczycielka z czeskiej szkoły, dyrektor ZSP w Kobyli, inspektor ds. oświaty
– Urzędu Gminy Kornowac, ksiądz z Komarova, ks. proboszcz z Kobyli
Spotkanie autorskie
9 października Gminna Biblioteka Publiczna w Kornowacu zorganizowała spotkanie autorskie z Agnieszką Frączek,
autorką kilkudziesięciu książek dla dzieci. W spotkaniu uczestniczyło 90 dzieci z
Przedszkola z Łańc, Rzuchowa, Pogrzebienia i Kobyli. Podczas spotkania autorka
opowiadała dzieciom jak powstaje książka, jak długa jest droga książki od autora
do czytelnika. Razem z dziećmi bawiła się
w rymowanki, czytała fragmenty swoich
książek, takich jak „Chichopotam”, „Słoń
na hulajnodze”, „Ale heca”, „Co ja plotę”.
Książki jej autorstwa to wspaniała lektura i zabawa dla dzieci oraz dorosłych. Na
zakończenie dzieci otrzymały autografy.
Spotkanie przebiegło w bardzo przyjaznej
i wesołej atmosferze.
Mirosława Granieczny
6
TWOJA GMINA
NR 8/2012
Przedszkolaki opiekują się
miejscami pamięci
Przedszkole w Pogrzebieniu realizując program edukacji regionalnej „Nasza mała
Ojczyzna” między innymi
pomaga kształtować więzi
emocjonalne ze swoją miejscowością i regionem.
Celem programu jest również odwiedzanie miejsc
związanych z historią miejscowości, miejsc pamięci narodowej.
Dzieci z przedszkola już od
kilkunastu lat starają się kontynuować piękną tradycję
dbania o jego wizerunek. Nie
zapominają o historii swojej
miejscowości, a w szczegól-
ności pomnikach pamięci.
Wraz z wychowawcami angażują się w prace porządkowe, opiekują się pomnikiem
polskich dzieci zamordowanych w hitlerowskim obozie
w Pogrzebieniu obok domu
sióstr salezjanek. Szczególnie w październiku przed
SPALANIE ODPADÓW
dniem Wszystkich Świętych,
dzieci przynoszą znicze, porządkują obejście wokół pomnika. Troszczą się również
o nagrobek ofiar „Polenlager 82” oraz mieszkańców
Pogrzebienia i Kornowaca,
którzy zginęli w obozach
koncentracyjnych, gdzie nie
tylko 1 listopada, ale i w ciągu całego roku przynoszą
znicze, pamiętają również
o właściwym zachowaniu
na cmentarzu. Odwiedzając
cmentarz przedszkolaki nie
zapominają również o grobie
powstańca śląskiego, mieszkańca Kornowaca – Teodora
Wilka, który zginął pod Bukowem w maju 1921 roku.
Od kilku lat zapalają na jego
grobie znicze.
Zaangażowanie i pamięć
o tych miejscach świadczy o
szacunku dla historii i tradycji swojej miejscowości, które
dzieci rozumieją i będą ją potrafiły przekazać następnym
pokoleniom.
Bogusława Nowak
Dzieci przy grobie Teodora Wilka
Moje spotkanie
… Z KWIETNIKIEM
Podczas kontroli ptasich
gniazd w miesiącu kwiatów i
słowików, czyli w maju, nagle
natknąłem się na żółtą, pękatą
kulkę pożerającą owada,
co sugerowało, iż mam do
czynienia z pająkiem. W
Pogrzebieniu
kwietnika
spotkałem już wielokrotnie.
Wiosną, gdy pojawiają się
tu kobierce kwiatów tarniny,
głogu, bzu czarnego, a roje
owadów ufnie śpieszą się,
by zdobyć jak najwięcej
nektaru i pyłku kwiatowego
w zacisznych, pachnących
kielichach czyha zwiastun
śmierci – pająk zwany
kwietnikiem. Nie buduje on
sieci łownej, lecz doskonale
zamaskowany
oczekuje
na ofiarę, którą może być
nawet pszczoła lub motyl,
którą błyskawicznie zabija
silnym jadem, a następnie
wysysa jej wnętrzności.
Na taki sposób polowania
pozwala
mu
zdolność
przesuwania odnóży, które
może rozsuwać do tyłu i na
boki oraz zmiany ubarwienia
ciała – od białawo żółtawego
do zielonego, brązowego
lub różowego w zależności
od podłoża, na którym
przebywa. Dla człowieka
pająki te nie stanowią
żadnego niebezpieczeństwa
z uwagi na delikatną budowę
szczękoczułków, którymi nie
są w stanie przebić ludzkiej
skóry.
… Z TYGRZYKIEM
Latem 2000 roku w pasie
roślinności pod miedzą na
polach zw. „Kociołki” w
Pogrzebieniu doliczono się
aż 36 stanowisk tygrzyka.
Jest to najliczniejsze, dotąd
zauważone na terenie wsi
siedlisko tych ciekawych
pająków dodających naszym
łąkom swoistego uroku,
uważanych w Polsce za
rzadkości
faunistyczne.
Liczne,
odnalezione
stanowiska pogrzebieńskiego
tygrzyka na obszarze innych
łąk i pól wskazują, że nie
należy on tu do rzadkości.
Ponowna kontrola tych
stanowisk przeprowadzona
latem 2002 roku wykazała, iż
właśnie tu tygrzyki znajdują
doskonałe warunki do życia,
bo wciąż odnajduje się
nowe, choć mniej liczne ich
siedliska. W następnych latach
ich liczba prawdopodobnie
jeszcze się zwiększy, gdyż
są one zlokalizowane w
miejscach niezagrożonych,
np. wypaleniem roślinności.
… Z RYJÓWKAMI
Wilgotne tereny, gąszcz
ciernistych
krzewów
spotykanych na terenie
użytku
ekologicznego
„Bociek” wyjątkowo sprzyjają
występowaniu
ryjówki
aksamitnej objętej ochroną
gatunkową. Aktywna w
dzień i w nocy szuka ona
pokarmu w liściastej ściółce,
na ziemi, na pniach drzew.
Różnorodność
zjadanego
pokarmu,
tj.
owadów,
pająków, ślimaków, robaków,
małych
myszy,
padliny
świadczy o jej pożyteczności
i znaczeniu w utrzymaniu
równowagi biologicznej w
przyrodzie.
Niestety, oprócz wielu
wrogów takich jak ptaki
drapieżne,
sowy,
lisy,
kuny,
tchórze,
wielkim
zagrożeniem dla ryjówki są
wałęsające się koty, które
na terenie „Boćka” masowo
je wyłapują i porzucają.
Ryjówki mają bowiem na
bokach ciała i u nasady
ogona gruczoły produkujące
wydzielinę
śmierdzącą
piżmem, oczywiście bardzo
niesmaczną, co czyni ją
niejadalną nawet dla lisów.
Droga polna przebiegająca
wzdłuż granicy ww. użytku
ekologicznego jest nieraz
usłana trupami ryjówek.
Tymczasem
problem
bezpańskich kotów jest tu
zjawiskiem bardzo trudnym
do zwalczenia, gdyż użytek
ekologiczny
„Bociek”
położony jest w odległości
zaledwie ok. 300 m od
najbliższych zabudowań.
SPOŁECZNY
OPIEKUN PRZYRODY
Roman Pieła
O G Ł O S Z E N I E
Gmina Kornowac w roku 2013 zamierza ubiegać się o dotację i pożyczkę z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach na demontaż, transport i
unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.
W związku z powyższym zwracamy się
do mieszkańców naszej gminy, którzy
w roku 2013 planują usunąć azbest ze
swoich budynków mieszkalnych lub
gospodarczych o złożenie stosownych
wniosków. Apelujemy również do mieszkańców, którzy na swoich posesjach magazynują azbest, ponieważ oni również
mogą ubiegać się o dofinansowanie.
Wnioski o dofinansowanie są dostępne
w Urzędzie Gminy Kornowac oraz na
stronie internetowej www.kornowac.pl.
Termin składania wniosków upływa w
dniu 30.11.2012 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać w
Urzędzie Gminy Kornowac w pok. 23 lub
telefonicznie 32 430 10 37 wew. 127.
Straż miejska przypomina,
że spalanie odpadów z naruszeniem przepisów ochrony
środowiska jest wykroczeniem w myśl artykułu 71
Ustawy o odpadach. W myśl
przepisów prawa, każdy, kto
pali śmieci w nieprzystosowanych do tego paleniskach
podlega karze więzienia lub
grzywny, do 5 000 złotych.
Przypominamy o obowiązującym zakazie spalania
odpadów opakowaniowych
z tworzyw sztucznych, odpadów z płyt wiórowych (ścinek) oraz innych odpadów w
gospodarstwach domowych.
Spalanie śmieci w nieprzystosowanych do tego celu kotłowniach domowych to problem, który co roku pojawia
się wraz z nadejściem sezonu
grzewczego.
Lekkomyślni
właściciele ogrzewając mieszkanie pozbywają się zbędnych śmieci (butelek, opakowań plastikowych, kawałków
mebli, laminatów, butów,
worków, kolorowych gazet,
starych opon, czy odpadów
z płyt wiórowych – ścinek)
nie zważając na fatalne skutki
swojego postępowania.
Przy spalaniu w/w odpadów w kotłowniach domowych wydobywają się
szczególnie
niebezpieczne
substancje, które zanieczyszczają środowisko i nieodwracalnie niszczą nasze zdrowie:
mogą powodować mutację i
uszkodzenia płodu, generować choroby nowotworowe,
mają działanie alergiczne
oraz obniżają odporność organizmu sprzyjając powstawaniu zakażeń wirusowych i
bakteryjnych.
Główną przyczyną sezonowego pogarszania się powietrza są przypadki spalania śmieci w przydomowych
paleniskach. Wiele osób,
chcą zaoszczędzić na opale
traktuje swój piec jako kosz
na śmieci, nie zdając sobie
sprawy ze szkodliwości tego
procederu. Tlenek i dwutlenek węgla, dwutlenek siarki,
chlorowodór i cyjanowodór
to tylko niektóre szkodliwe
związki, jakie powstają przy
spalaniu odpadów w przydomowych paleniskach. Szkodliwe substancje powstają,
podczas tego procesu, powodują kaszel i duszności, mogą
też wystąpić reakcje alergiczne na skórze. Szczególnie
niebezpieczne dla zdrowia
jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek
typu PET, worków foliowych,
a także opakowań po sokach,
mleku, odpadów z gumy, lakierowanego drewna, mebli.
Przy spalaniu odpadów w
niskich temperaturach (od
200 do 500 stopni C) – a takie panują w naszych przydomowych piecach – do
atmosfery unosi się niczym
nie oczyszczony dym, zawierający szkodliwe substancje
np. tlenki azotu, dwutlenek
siarki, metale ciężkie (np.
kadm, nikiel, ołów, rtęć)
związki chloru, fluoru. Dla
przykładu, spalając w domowych piecach 1 kg odpadów
z polichlorku winylu PVC
(butelki plastikowe, folie, skaj
itp.) wytwarzamy aż 280 litrów gazowego chlorowodoru, który w połączeniu z parą
wodną tworzy kwas solny.
Szczególnie niebezpieczne
są powstające przy spalaniu
tworzyw sztucznych w niedostosowanych do tego paleniskach rakotwórcze i toksyczne związki chemiczne zwane
dioksynami. Ich działanie
jest podstępne, polega na
powolnym, ale skutecznym
wskazaniu rozmnażających
się komórek w organizmach
żywych, uszkadzaniu narządów wewnętrznych, wywoływaniu wysypek alergicznych,
działaniu mutagennym, teratogennym i kancerogennym.
Toksyczny wpływ na zdrowie może objawiać się dopiero po kilkudziesięciu latach
np. w postaci chorób nowotworowych. Wykorzystywanie pieców domowych do
spalania śmieci powoduje też
uszkodzenia instalacji i przewodów kominowych. Związki
chemiczne powstałe wskutek
spalania odpadów z tworzyw
sztucznych przyczyniają się
do tworzenia tak zwanej sadzy mokrej i szklistej, która działa destrukcyjnie na
ścianki przewodów kominowych. Trudno ją usunąć, a
dodatkowo jej zapalenie się w
przewodzie kominowym jest
groźne dla otoczenia i może
spowodować pożar budynku.
KTO WBREW ZAKAZOWI
TERMICZNIE PRZEKSZTAŁCA ODPADY
POZA SPALARNIAMI
ODPADÓW
PODLEGA KARZE
ARESZTU
ALBO GRZYWNY
W WYSOKOŚCI
5 000 ZŁOTYCH
PO LESIE CHODZI JESIEŃ
5 października dzieci z przedszkola w Rzuchowie wraz z nauczycielem wybrały się na pieszą
wycieczkę do lasu. Głównym
celem wizyty w lesie było przybliżenie przedszkolakom środowiska
przyrodniczego, jakim jest las oraz
zapoznanie dzieci ze zwierzyną i roślinnością tam występującą. Leśną
przygodę rozpoczęli od pogadanki
na temat prawidłowego zachowania w lesie. Następnie dzieci słucha-
ły śpiewu ptaków, szukały zwierząt
zamieszkujących las, rozmawiały o
grzybach, utrwalały nazwy drzew
oraz zbierały do woreczków „skarby”, które pani Jesień zostawiła w
lesie. Były to m. in. kolorowe liście,
żołędzie i kasztany. Zebrane skarby
zostały zaniesione do przedszkola,
by wzbogacić kącik przyrody. Wycieczka do lasu dostarczyła przedszkolakom wielu niezapomnianych
wrażeń.
Marta Godawa
TWOJA GMINA
NR 8/2012
7
Nagrodzeni i wyróżnieni
foto. M. Małek
Po czteromiesięcznych zajęciach warsztatowych i plenerowych z zakresu fotografii grupa dzieci i młodzieży,
mieszkańców Kobyli doczekała się finału swoich zmagań.
19 września o godz 17.30 w
Gminnym Ośrodku Kultury
w Kobyli odbyło się podsumowanie projektu i konkursu p.t.: „ Pocztówka z Kobyli,
czyli poszukiwanie osobliwości Kobyli z aparatem fotograficznym w ręku”. Ciekawe zajęcia warsztatowe i plenerowe
prowadzone przez członków
Studenckiego Koła Naukowego Fotografii Artystycznej
FOTON pod kierunkiem dr
Gabrieli Habrom-Rokosz cieszyły się dużym zainteresowaniem. W efekcie powstała
wspaniała wystawa amatorskich prac fotograficznych w
Gminnym Ośrodku Kultury
w Kobyli oraz specjalna edycja
ośmiu pocztówek wyróżnionych w konkursie. Jej premierowe wydanie było dostępne
nieodpłatnie dla wszystkich
zaproszonych gości, w trakcie
spotkania podsumowującego
projekt.
Zaproszenie na spotkanie
przyjęło około 70 osób, w tym
dzieci i młodzież – uczestnicy
projektu wraz z rodzicami. W
spotkaniu uczestniczył wójt
Gminy Kornowac Grzegorz
Niestrój,
przedstawicielka
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku
– Agnieszka Pytlik, dr Gabriela Habrom-Rokosz wraz
W drodze na zajęcia
Współpraca Gminy Kornowac
z PWSZ w Raciborzu
24 września w siedzibie
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
została podpisana umowa o
partnerstwie i współpracy
pomiędzy Gminą Kornowac a PWSZ w Raciborzu.
Umowę podpisali, ze strony Gminy Kornowac – wójt
Grzegorz Niestrój, ze strony
PWSZ w Raciborzu – rektor
dr hab. Michał Szepelawy,
prof. nadzw.
Celem partnerstwa jest m.in.
realizacja wspólnych przedsięwzięć zmierzających do
rozwoju i promocji edukacji, w tym zwiększenia dostępu do edukacji, zapewnienia
wysokiej jakości kształcenia
i podniesienia poziomu wykształcenia w planach ustalonych w Gminie oraz PWSZ,
wspieranie działań promocyjnych wśród społeczności lo-
ze studentami i absolwentami
PWSZ w Raciborzu – ze Studenckiego Koła Naukowego
Fotografii Artystycznej FOTON, prezes Stwarzyszenia
Wspierania Rozwoju Wsi
Kobyla – Michał Węglorz,
przewodniczący Rady Gminy
– Mirosław Małek, radni: Jan
Zaczyk, Wilhelm Walenko,
dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury Wiesława Bochynek,
dyrektor Biblioteki Gminnej
Mirosława Granieczny, sołtys
Kobyli Jan Bernacki, członkowie Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Wsi Kobyla oraz
zaproszeni goście.
Ciepłą atmosferę spotkania
podkreślała gorąca hebata i
kawa oraz smakowite ciasto
tradycyjnie
przygotowane
przez panie: Gizelę Rumpel,
Zofię Krolik, Iwonę Siwiec,
Helenę Kubicę i Dorotę Knurę.
W trakcie spotkania przedstawiono efekt czteromiesięcznej
pracy dzieci, grupy zapaleńców i pasjonatów fotografii. W
całoroczne obchody 8 wieków
Kobyli Stowarzyszenie włączyło się na wiosnę projektem pt.:
„800 drzew na 800 lat Kobyli”.
Zrealizowany natomiast od
czerwca do września pomysł
na zajęcia fotograficzne miał
służyć m.in.: integracji dzieci
Dożynki w pierwszą
niedzielę września
kalnej. Współpraca natomiast
dotyczyć będzie w szczególności wymiany informacji
służących funkcjonowaniu
i rozwojowi obu partnerów,
wskazania właściwych kierunków rozwoju młodzieży
gminy, pragnącej zdobywać
dalsze wykształcenie, organizacji wspólnych konferencji,
seminariów, szkoleń, spotkań
w dziedzinach związanych z
celami partnerstwa, wspierania działań uczniów wybitnie zdolnych, umożliwiając
im uczestnictwo w działalności kół naukowych prowadzonych przez PWSZ, umożliwienie studentom PWSZ
odbywania praktyk oraz innych form doskonalenia zawodowego w szkołach oraz
placówkach kultury i sportu
Gminy.

Komisja Rolnictwa, Samorządów, Prawa i Ochrony
Środowiska
zdecydowała o organizacji dożynek
gminnych – co roku w innej
miejscowości.
Natomiast
dotychczasowe
obchody
dożynek w sołectwach mają
składać się z mszy dożynkowej oraz zabawy tanecznej.
28 maja na posiedzeniu
Komisji Rolnictwa, Samorządów Prawa i Ochrony
Środowiska Rady Gminy
Kornowac w obecności sołtysów ustalono, że dożynki
Gminy Kornowac co roku
będą się odbywać w pierwszą niedzielę września oraz
zaproponowano następujący harmonogram dożynek:
2012 rok – Kobyla,
2013 rok – Kornowac,
2014 rok – Pogrzebień,
2015 rok – Łańce.
foto. M. Małek
foto. J. Szlapański
Finał projektu „Pocztówka z Kobyli...”
Wspólne zdjęcie po plenerze
ze środowiskiem lokalnym i
akademickim, aspektom poznawczym i umiejętności innego, dziecięcego spojrzenia
na najbliższe otoczenie, twórczemu zajęciu w czasie wakacji, nauce odpowiedniego
posługiwania się aparatem fotograficznym, promocji wsi w
postaci „Pocztówki z Kobyli”.
Przedstawiono autorów zdjęć
zamieszczonych na zestawie
pocztówek, którymi są: Jola
Niewrzoł, Piotr Krolik, Natalia Balasińska, Marcin Strzelczyk, Maciej Małek, Paweł
Miklis, Robert Krolik, Patryk
Świdergał, Wiktoria Moskwa.
Wypowiedzi dzieci – uczestników projektu potwierdziły
zadowolenie z uczestnictwa w
zajęciach i pozytywne oceny
dla ich realizatorów.
Jedną z atrakcji tego wieczoru był pokaz ciekawej
prezentacji,
przygotowanej
specjalnie na ten wieczór
przez Marka Niewrzoła. Po jej
zakończeniu brawom nie było
końca. Część zaproszonych
gości zabrała głos w kolejnej
części spotkania. W swojej
wypowiedzi Agnieszka Pytlik
z CRIS w Rybniku, dzięki któremu projekt uzyskał wsparcie
finansowe, pozytywnie oceniła realizację pomysłu zajęć
fotograficznych dla dzieci
i młodzieży w Kobyli oraz
wskazała na duże zaangażowanie przygotowujących projekt i prowadzących zajęcia.
Jej zdaniem środki otrzymane
przez Stowarzyszenie zostały
rozsądnie i oszczędnie wydane. Wójt Gminy Kornowac
Grzegorz Niestrój pochwalił
działalność członków Stowarzyszenia wskazując jednocześnie na zapotrzebowanie
w środowiskach lokalnych na
podobne inicjatywy.
Wszystkim
uczestnikom
projektu wręczono certyfikaty
uczestnictwa i słodkie upominki. Otrzymane wcześniej
od organizatorów pendrivy
posłużyły dzieciom do przechowywania wykonanych w
trakcie zajęć zdjęć. Wręczono
również podziękowania dla
wspierających realizację projektu. Wśród nich znaleźli się:
dr Gabriela Habrom-Rokosz
wraz z wolontariuszami ze
Studenckiego Koła Naukowego Fotografii Artystycznej
FOTON, Krystyna Zielonka
za profesjonalne przygotowanie strojów regionalnych,
dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Kobyli Wiesława
Bochynek i dyrektor Biblioteki Publicznej w Kobyli Miro-
sława Granieczny za pomoc
organizacyjną oraz Adam
Węglorz przygotowujący do
pleneru konie.
W trakcie najbardziej emocjonującej części spotkania
ogłoszono wyniki konkursu i
nastąpiło uroczyste wręczenie
cennych nagród finalistom,
którymi zostali: 1 miejsce –
Paweł Miklis, 2 miejsce – Maciej Małek, 3 miejsce – Robert
Krolik. Po wspólnym zdjęciu
złożono odrębne podziękowania wszystkim zaangażowanym w projekt członkom
Stowarzyszenia. Znaleźli się
wśród nich: Katarzyna Knura,
Celina, Patrycja i Jacek Pytlik,
Regina i Józef Knurowie, Wiesława i Marek Brzeskotowie,
Katarzyna Doleżych, Jan Krolik, Michał Węglorz, Grzegorz
Gawron, Zenon Knura, Janusz
Szlapański, Marek i Łukasz
Niewrzoł. O dokumentację fotograficzną z całego spotkania
zadbał profesjonalnie Janusz
Szlapański. Na zakończenie
spotkania zaproszono wszystkich chętnych do udziału w
kolejnych projektach realizowanych przez Stowarzyszenie
Wspierania Rozwoju Wsi Kobyla.
Mirosław Małek
Relacja ze spotkania „Ryba w glinie”
27 września w Pstążnej nad stawami pp.
Białeckich odbyło się spotkanie-warsztaty
pn. Ryba w glinie. Dzień spotkania rozpoczął się piękną, ciepłą i słoneczną pogodą,
co nastrajało organizatorów entuzjazmem.
Tuż przed południem mocno wiejący wiatr
spowodował pogorszenie pogody. Z niecierpliwością oczekiwaliśmy godz. 17.00 patrząc
w niebo. Na szczęście pogoda nie spłatała
nam figla do końca. Choć zabrakło słońca,
było ciepło i bezdeszczowo. Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem przybyłych gości
przez prezes Helenę Serafin. Następnie rozpalono ognisko, aby uzyskać jak największą
ilość żaru. W międzyczasie uczestnicy częstowali się kawą i herbatą oraz przygotowywali
ryby do pieczenia, oblepiając je ze wszystkich
stron gliną. Glina musi być wcześniej dobrze
przygotowana i mieć konsystencję plasteliny.
Każda przygotowana ryba została włożona na
żar ogniska, by po kilkunastu minutach wylądować na talerzu. Wszystkie przybyłe osoby
zapoznały się z tym starym, wręcz zapomnianym już zwyczajem, gdyż dzisiaj w dobie
grilla elektrycznego lub węglowego nikt się w
takie sprawy nie bawi.
Wszystkim uczestnikom spotkanie bardzo
się podobało, a ryby w szybkim tempie zostały skonsumowane. Przybyłym na spotkanie
przybliżono również informacje nt. działalności Stowarzyszenia LYSKOR, zapisów Lokalnej
Strategii Rozwoju oraz aktualny harmonogram
naborów. Podczas spotkania rozdano kobietom
ulotki z zaproszeniem na bezpłatne badania
mammograficzne do mammobusu przy Urzędzie Gminy w Lyskach.
Mirosława Woźnica
Ryby piekły się w żarze ogniska
8
TWOJA GMINA
NR 8/2012
NOWY ROK SZKOLNY
PRZYNIÓSŁ ZMIANY W GIMNAZJUM
Zajęcia dodatkowe w gminnych szkołach
W związku z nowym rokiem szkolnym placówki oświatowe w Gminie Kornowac zaoferowały wiele dodatkowych zajęć,
z których mogą korzystać uczniowie. Poniżej przedstawiamy wykaz tych zajęć.
Lp.
Rodzaj zajęć
Opis
Ilość godzin
SZKOŁA PODSTAWOWA W KOBYLI
1
Zajęcia z
bezpieczeństwa ruchu
drogowego
Przygotowywanie uczniów do różnorodnych
konkursów związanych z bezpieczeństwem
ruchu drogowego i egzaminu na kartę
rowerową
1
2
Zajęcia dodatkowe
z j. angielskiego
Rozwijanie zdolności i umiejętności
językowych
1
Zajęcia technicznemanualne
Wykonywanie rekwizytów do dekoracji sal
lekcyjnych, korytarzy, szkoły
Przygotowywanie ozdób na szkolne
kiermasze
1
4
Kółko z j. niemieckiego
dla kl. IV-VI
Poznajemy kraje
niemieckojęzyczne
Rozbudzanie zainteresowania i motywacji
do nauki języka niemieckiego; Zapoznanie
uczniów z historią, kulturą krajów
niemieckiego obszaru językowego
1
5
Kółko z j. niemieckiego
dla kl. I
Rozszerzanie słownictwa z zakresu tematów
najbliższym dzieciom
1
6
Zajęcia dydaktycznowyrównawcze dla
uczniów kl. V z
matematyki
Utrwalenie bieżących wiadomości z
matematyki; Pomoc uczniom mającym
trudności w uczeniu się matematyki w
odrabianiu zadań domowych
4
7
Zajęcia dla uczniów
kl. VI przygotowujące
do sprawdzianu
Utrwalenie bieżących wiadomości;
Rozwiązywanie przykładowych testów
przygotowujących do sprawdzianu,
zapoznanie uczniów z procedurami przebiegu
sprawdzianu i ze sposobem wypełniania
arkuszy egzaminacyjnych
2
8
Kółko muzyczne
kl. IV- V
Nauka i doskonalenie śpiewu w różnej formie;
Przygotowywanie uczniów do występów na
akademiach, porankach
KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ...
NIE ŚMIECĘ
9
Kółko przyrodnicze
10
11
MAMY PIERWSZYCH
LAUREATÓW
14 września wrócili z Raciborza z dyplomami i nagrodami uczestnicy Turnieju Wiedzy o
Ruchu Drogowym. Trzyosobowa drużyna reprezentująca nasze gimnazjum w składzie:
Szymon Rusok i Daniel Cieśla z klasy III A oraz Szymon Kubala z I A może sobie pogratulować sukcesu. Chłopcy wywalczyli drużynowo III miejsce, a indywidualnie Szymon
Rusok II miejsce.
W czasie zmagań uczniowie musieli się popisać znajomością przepisów ruchu drogowego, a także zasadami udzielania pomocy przedmedycznej. Turniej organizowany był
przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Raciborzu w ramach Europejskiego
Tygodnia Zrównoważonego Transportu oraz Dnia bez Samochodu. Uczestników przygotowała Teresa Szyra.
Gry i zabawy oraz elementy gier zespołowych
1 godzina
12
Szkółka tenisa
ziemnego
Nauka gry w tenisa ziemnego z instruktorem
1 godzina
13
Szkółka piłki nożnej
Treningi piłki nożnej z instruktorem
1 godzina
SZKOŁA PODSTAWOWA W RZUCHOWIE
Kółko plastyczne
Rozwój umiejętności artystycznych,
2
2
Rekreacyjno sportowe
Rozwój aktywności fizycznej ( poprzez taniec,
gry i zabawy sportowe)
1
3
Kółko muzyczne
Przygotowanie uczniów do udziału w różnych
konkursach
1
4
Kółko teatralne
Realizacja programu edukacji teatralnej dla
kl. IV - VI
1
5
Kółko dziennikarskie
Redagowanie gazetki „Żuczek”
1
6
Kółko przyrodniczo
– ekologiczne dla.
kl. I - III
Uczniowie poznają świat roślin, zwierząt,
samodzielnie hodują rośliny, dbają o nie, o
środowisko naturalne
2
7
Kółko manualne
„Sprawne rączki”
Rozwijanie zmysłu artystycznego, rozwijanie
aktywności twórczej,
1
8
Kółko przyrodnicze dla
kl. IV -VI
Rozwijanie zainteresowań przyrodą
1
9
Szkolny Klub
Europejski
„Eurożaczek”
Rozwijanie świadomości przynależności do
współczesnej Europy
1
1
10
Kółko informatyczne
Rozwijanie zainteresowań technologią
informacyjną
1
Poznawanie najbliższego środowiska
poprzez udział w wycieczkach; Rozwijanie
zainteresowań środowiskiem lokalnym
1
11
Kółko języka
angielskiego
Poszerzanie wiadomości i umiejętności z
zakresu wiedzy języka angielskiego
1
Kółko rytmicznoakrobatyczne
Kształtowanie prawidłowej sylwetki oraz
sposobu poruszania się ; Tworzenie układów
gimnastycznych
1
12
Kółko języka
niemieckiego
Poszerzanie wiadomości i umiejętności z
zakresu wiedzy języka niemieckiego
1
Kółko teatralnorecytatorskie dla
klasy III
Rozwijanie kreatywności i swobodnej
ekspresji artystycznej; Przygotowanie
uczniów do konkursów recytatorskich i
teatralnych
13
Kółko biblijne
Kształtowanie chrześcijańskich postaw w
oparciu o poznane słowo Boże
1
Zajęcia komputerowe
dla kl. III
14
1
Zajęcia dydaktyczno
- wyrównawcze
Wyrównywanie braków dydaktycznych
z zakresu edukacji polonistycznej
matematycznej , społecznej, językowej,
przyrodniczej
8
12
Zapoznanie z programami do tworzenia
prezentacji multimedialnej oraz umiejętne
korzystanie z tych programów
13
Kółko dziennikarskie
Tworzenie gazetki szkolnej; Doskonalenie
umiejętności redagowania tekstów
1
1
GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W KORNOWACU
14
Kółko czytelniczomedialne
Proponowanie i upowszechnianie
czytelnictwa
1
15
Kółko rekreacyjnokrajoznawcze (w
terenie)
Popularyzacja walorów krajoznawczych i
turystycznych Polski , zwłaszcza własnego
regionu
1
Kółko taneczne
- kl. II
Nabywanie przez dzieci umiejętności
wykonywania podstawowych kroków i figur
w tańcach i układach tanecznych
16
To myśl przewodnia tegorocznej akcji Clean up the World.
W sobotę 15 września uczniowie kornowackiego gimnazjum aktywnie włączyli się w
ogólnopolską akcję Sprzątania Świata. Uzbrojeni w gumowe rękawice i worki na śmieci
ruszyli wraz z opiekunami w teren, by posprzątać swoją małą ojczyznę. Wszyscy przeszli ulicami miejscowości, skąd pochodzą, i pozbierali śmieci. Całość rozpoczęła się od
zbiórki o godzinie 9.00 we wcześniej wyznaczonych punktach: Kobyla – GOK, Pogrzebień
– Oratorium, oraz parking przy „Papi”, Łańce – OSP, Rzuchów – OSP, Kornowac – gimnazjum.
Tego dnia chętnych rąk do pracy nie brakowało, bo w działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego zaangażowało się 117 z 149 uczniów. Łącznie zebrano 31 worków
śmieci i całą stertę gałęzi. Najwięcej uzbierano na terenie Rzuchowa – 8 worków, niewiele
mniej w Kornowacu, po sześć worków w Łańcach, Pogrzebieniu i Kobyli.
Cała akcja była bardzo sprawnie zorganizowana dzięki pomocy Urzędu Gminy w Kornowacu (zakup rękawic i worków) oraz Wacława Maciaszka, który odbierał zebrane śmieci.
Za pracę każdy uczestnik otrzymał w nagrodę ufundowane także przez gminę słodycze.
Kółko sportowe
1
3
3 września odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2012/2013. Dla uczniów i
pracowników naszego gimnazjum rok ten rozpoczął się od zmiany na stanowisku dyrektora. Po trzynastu latach pracy w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu na emeryturę odszedł dotychczasowy dyrektor Jan Bugdol.
Był on dyrektorem tej placówki od momentu jej powstania tj. od 1999 roku, kiedy to
w wyniku reformy edukacji w miejscu ówczesnej Szkoły Podstawowej im. Arki Bożka
w Kornowacu utworzono tu gimnazjum. Jan Bugdol placówkę tę tworzył od podstaw,
dbał o jej rozwój i zabiegał o rozbudowę. Za jego kilku kadencji przeprowadzono wielkie
inwestycje: w 2003 r. wybudowano salę gimnastyczną, generalnie wyremontowano i
ocieplono budynek, wymieniając okna, centralne ogrzewanie; w 2012 r. otwarto wielofunkcyjne boisko. Z jego inicjatywy w 2005 r. nadano szkole imię Jana Pawła II. Wszystkie
te działania sprawiły, że dziś szkoła może się pochwalić świetnym zapleczem i przyciągającym oko wyglądem.
Za wieloletnią pracę, trud włożony w wychowanie i edukację wielu pokoleń młodzieży
tego dnia dziękowali gorąco Janowi Bugdolowi nie tylko uczniowie, grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi, ale także wójt Grzegorz Niestrój. Obowiązki nowego dyrektora powierzono Jolancie Błaszczok, która w maju wygrała konkurs na to
stanowisko.
11
17
18
Przygotowanie do konkursów i egzaminu,
rozwijanie zainteresowań
1
Kółko historyczne
2
Zajęcia wokalne
3
Zajęcia plastyczne
Rozwijanie zainteresowań, umuzykalnianie,
uroczystości szkolne
( repertuar)
Rozwijanie zainteresowań, poznanie nowych
technik plastycznych
4
Kółko biologicznochemiczne
Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego
i konkursów
3
5
Zajęcia czytelnicze
Zachęcanie do czytania literatury pięknej,
poezji, próby układania wierszy o porach
roku-konkurs, reklamy książek najchętniej
czytanych przez młodzież
1
6
E-Twinning
Zajęcia związane z realizacją 3 projektów
2x0,5
1
1
2
4
Zajęcia z uczniem
zdolnym -kl. II
Wyposażenie uczniów w większy zasób
wiedzy i umiejętności
1
Zajęcia rekreacyjnosportowe
Kształtowanie umiejętności piłkarskich
60 min.
tygodniowo
7
Język angielski -kółko
Przygotowanie do konkursów i egzaminu
gimnazjalnego, rozwijające zainteresowania
4
8
Kółko dziennikarskie
Zajęcia rozwijające umiejętności redagowania
artykułów, tekstów dziennikarskich,
składania tekstów obróbki komputerowej,
formatowania, umieszczania zajęć itd.
1
9
Zajęcia dodatkowe
z języka polskiego
kl. III i II
Przygotowanie do konkursów, egzaminów
2
10
Kółko matematyczne
Zajęcia rozwijające uzdolnienia
matematyczne, przygotowanie do konkursów
matematycznych
1
11
Szkolne radio
Uczniowie nagrywać będą audycje
1
12
Kółko gitarowe
Rozwijające uzdolnienia muzyczne
1
13
Kółko języka
niemieckiego
Rozwijające uzdolnienia
1
14
Kółko taneczne
Zajęcia rozwijające uzdolnienia taneczne
uczennice kl. I
1
15
SKS
Zajęcia przygotowujące do różnych gier
sportowych, zawodów
3
16
Kółko teatralne
Przygotowanie uroczystości, przedstawień
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JULIUSZA LIGONIA W POGRZEBIENIU
1
Gimnastyka
korekcyjnokompensacyjna
Korygowanie wad postawy, np.: skrzywienia
kręgosłupa, stóp, klatki piersiowej, dla klasy
I, II i IV
3 godziny
2
Zajęcia przyrodniczoekologiczne
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
słabych
1 godzina
3
Zajęcia wyrównawcze
– edukacja
wczesnoszkolna
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
klas I-III
3 godziny
4
Kółko umuzykalniające
Zajęcia wokalne dla uczniów klasy VI, nauka
piosenek na różne okazje
1 godzina
5
Zespół wyrównawczy
z matematyki
Wyrównywanie szans edukacyjnych,
przygotowanie do sprawdzianu szóstoklasisty
2 godziny
6
Kółko polonistyczne
Zajęcia recytatorskie, inscenizacje teatralne
1 godzina
7
Kółko z języka
angielskiego
Zajęcia dla uczniów uzdolnionych językowo,
przygotowanie do konkursów
1 godzina
8
Kółko religijne
Rozwijanie zainteresowań chrześcijańskich
1 godzina
9
Kółko informatyczne
Zajęcia w pracowni komputerowej
1 godzina
10
Język niemiecki
Zajęcia dodatkowe drugiego języka obcego
1 godzina
Według
szkolnego
harmonogramu
uroczystości
GMINA KORNOWAC, UL. RACIBORSKA 48, 44-285 KORNOWAC • TEL. +48 324301037, FAX +48 324301333 • E-MAIL: [email protected] • NIP: 639-19-79-757 • REGON: 276258411

Podobne dokumenty

Twoja Gmina Nr 8/2013

Twoja Gmina Nr 8/2013 stwa Rozwoju Regionalnego w randze wiceministra • Małgorzata Handzlik – europoseł członek Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumenta • Ryszard Zawadzki – poseł na Sejm RP • Grzegorz Niestrój –...

Bardziej szczegółowo

Twoja Gmina Nr 7/2013 - Urząd Gminy Kornowac

Twoja Gmina Nr 7/2013 - Urząd Gminy Kornowac Zaległości podatkowe są monitowane na bieżąco i w I półroczu wystawiono 145 upomnień oraz 41 tytuły wykonawcze. Plan wydatków, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S zamknął się kwotą 13.949.662,84 zł, a ...

Bardziej szczegółowo

Twoja Gmina Nr 4/2015

Twoja Gmina Nr 4/2015 29 maja w naszej gminie miała miejsce uroczystość podpisania umowy partnerskiej pomiędzy gminą Kornowac a gminą Branka u Opavy w Republice Czeskiej. Uroczystość odbyła się w ramach realizowanego pr...

Bardziej szczegółowo