głowica - Gmina Dzierżoniów

Transkrypt

głowica - Gmina Dzierżoniów
WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT
na zakup używanego sprzętu medycznego tj. głowicy sektorowo –
kardiologicznej do USG, typ 4V2C Siemens Medical Solutions
Gmina Dzierżoniów oferuje do sprzedaży używany, sprawny sprzęt medyczny tj.
głowicę sektorowo - kardiologiczną do USG, typ 4V2C Siemens Medical
Solutions.
II.
Minimalna wartość w/w sprzętu: 10 000,00 zł brutto.
III.
Osoby zainteresowane zakupem zbywanego sprzętu proszone są o kontakt
z Inspektorem ds. Działalności Gospodarczej i Spraw Społecznych Urzędu Gminy
w Dzierżoniowie ul. Piastowska 1 - Bożeną Pompa, pokój nr 106, tel. 74 832-5674, e-mail: [email protected]
IV.
Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
V.
Oferta powinna zawierać:
1) imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy,
2) datę sporządzenia oferty,
3) proponowaną cenę nabycia,
4) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży
oraz, że w związku z tym nie wnosi i wnosił nie będzie wobec sprzedającego żadnych
roszczeń.
I.
VI.
VII.
VIII.
IX.
Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Dzierżoniowie ul.
Piastowska 1, pokój nr 212, do dnia 30.06.2016r. do godz.12.00
w zaklejonych kopertach, podpisanych nazwą oraz adresem oferenta,
oznaczonych napisem: „Oferta na zakup sprzętu medycznego”
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2016r. o godzinie 12.30 w siedzibie Urzędu
Gminy w Dzierżoniowie.
O wynikach postępowania wszyscy biorący w nim udział zostaną powiadomieni
na piśmie w ciągu 7 dni po otwarciu ofert.
Wójt Gminy Dzierżoniów zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz
przesunięcia terminu składania ofert jak również do zamknięcia postępowania bez
wybrania którejkolwiek z ofert.