Taralay Premium Comfort - DoP

Transkrypt

Taralay Premium Comfort - DoP
www.gerflor.com
http://dop.gerflor.com
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr
DOP-005-0019-A 08/07/2014 -PL
1.
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu :
TARALAY PREMUIM CONFORT (BRAZILIA, INDIANA, COSTA RICA, OSMOZ, FORUM, METALLICA, FUSION)
HB03-HB04-H607-H609-HB11-HB12-HB44-HB45-HB46-HB09-HB10-HB05-HB06-HB40-HB41-H643-H664
2.
Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z
mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną :
Pokrycia podłogowe użytkowanie wewnątrz
3.
Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta,
wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5 :
GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France
4.
System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w
załączniku V :
System 3 → charakterystyki A i C
System 4 → inny charakterystyki
5.
W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą
zharmonizowaną :
CRET
jednostki notyfikowanej nr
2401
przeprowadzil i wydal sprawozdania
2401-2014/049-1&2
6.
9. Deklarowane właściwości użytkowe :
Zasadnicze charakterystyki
Właściwości użytkowe
Zharmonizowana specyfikacja
techniczna
Cfl s1
A – Reakcji na ogień
klejona na podłoże A1fl lub na A2fl
B – Zawartość pentachlorofenolu (PCP)
C – Emisja formaldehydu
D – Uszczelnianie
E – Odporność na poślizg
F – Zachowanie elektryczna
G – Przewodność cieplna
7.
NPD
E1
NPD
DS
Antystatyczna
0.25W/(m.K)
EN 14 041 : 2004
Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt
6.
Zgodnie z rozporządzeniem (UE) Nie.305/2011 niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na
wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 3.
W imieniu producenta podpisał :
Philippe MAGRO
08/07/2014
w Villeurbanne

Podobne dokumenty