Data: 21 kwiecieii 2016 Tel. 585520942 Fax. 585520008 Email:rsm

Transkrypt

Data: 21 kwiecieii 2016 Tel. 585520942 Fax. 585520008 Email:rsm
Data:
Do:
21 kwiecieii 2016
ROBOTNICZA SP6LDZIELNIA MIESZKANIOWA
BUDOWLANI
ul. A L . G R U N W A L D Z K A
569
80-339 G D A N S K
Tel. 585520942 Fax. 585520008
Email:[email protected]
Od:
Gdariskie Przedsif biorstwo Energetyki
Cieplnej sp. z o.o.
Biuro Obslugi Klienta
Fax: 58 52 43 590
Tel.: 58 52 43 580
e-mail: bok(a;gpec.pl
Dotyczy: Przerwa w dostawie ciepta
Szanowni Paristwo,
Informujemy, iz w z w i ^ k u z planowanymi pracami modernizacyjnymi sieci cieptowniczej GPEC zostanie
czasowo wstrzymana dostawa Ciepta Systemowego w zakresie cieptej wody.
Przerwy w dostawie ciepta przewiduje s i f w terminie w drugiej polowie maja 2016.
O doktadnym terminie przerwy powiadomimy Pahstwa na 7 dni przed rozpoczeciem prac
modernizacyjnych.
Powyzsza informacja dotyczy niiej wymienionycti budynk6w:
Gdansk, ul. PAWtA GDANCA 6A
Gdansk, ul. PAWtA GDANCA 68
Gdansk, ul. TATRZANSKA 11A
Gdansk, ul. TATRZANSKA 118
Przepraszamy za wynikte z tego tytutu wszelkie niedogodnoSci. Dotoiymy wszelkich starart,
aby zminimalizowad czas trwania przerwy.
Z powazaniem
8iuro Obstugi Klientdw G P E C
Gdanskie Przedsi^blorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
ul. 8la(a 18, 80-435 Gdansk
tel.: 58 52 43 580
fax: 58 52 43 590
[email protected]