MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW

Transkrypt

MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW
MINISTERSTWO ZDROWIA
CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA
Nazwa i adres podmiotu wykonującego
działalność leczniczą
Nazwa i adres przedsiębiorstwa
podmiotu leczniczego
MZ-11
Numer księgi rejestrowej podmiotu
wykonującego działalność leczniczą.
Sprawozdanie
o działalności i pracujących
w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej
TERYT podmiotu wykonującego działalność
leczniczą.
Kod podmiotu
tworzącego
(część III)
Kod formy
organizacyjno-prawnej
(część IV)
REGON przedsiębiorstwa podmiotu
leczniczego/praktyki zawodowej
(14-znakowy)
TERYT przedsiębiorstwa podmiotu
leczniczego/praktyki zawodowej
Przekazać do dnia 2016-03-30
Za pomocą portalu
https://ssrmz.csioz.gov.pl/
(z danymi za rok 2015)
Rodzaj działalności leczniczej
(część VI sytemu resortowych kodów
identyfikacyjnych)
Wypełniać tylko w przypadku sporządzania sprawozdania oddzielnie dla każdej jednostki organizacyjnej
Nazwa jednostki organizacyjnej
Kod resortowy identyfikujący jednostkę
TERYT jednostki organizacyjnej
organizacyjną
(część V systemu resortowych kodów
identyfikacyjnych
Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 o statystyce publicznej (Dz. U. 2012 r. poz. 591, z późn. zm.).
Za prawidłowe sporządzenie sprawozdania odpowiada kierownik jednostki. Podstawę wypełniania formularza stanowi dokumentacja medyczna, której obowiązek
prowadzenia dotyczy wszystkich jednostek ochrony zdrowia. Przed wypełnieniem sprawozdania należy zapoznać się z objaśnieniami znajdującymi się na stronie
www.csioz.gov.pl .
Definicje:
Wizyta – świadczenie udzielone w warunkach ambulatoryjnych w tym domowych przez osobę wykonującą inny zawód medyczny niż lekarz, lekarz dentysta lub psycholog.
Porada – świadczenie udzielone w warunkach ambulatoryjnych, w tym w warunkach domowych przez, lekarza, lekarza dentystę lub psychologa.
Dziecko do 1 roku życia (tzw. wiek niemowlęcy ) – czyli do 364 dnia życia.
Dziecko w wieku do 3 lat –które ukończyło 2 lata i maksimum 364 dni
Część I opieka profilaktyczna nad matką i dzieckiem.
Dział 1. Opieka profilaktyczna nad kobietą.
A. Badania cytodiagnostyczne
Wyszczególnienie
Ogółem
0
1
Kobiety zbadane cytologicznie
01
140 485
Kobiety zbadane cytohormonalnie
02
314
UWAGA: W tabeli należy podać liczbę kobiet zbadanych
cytologicznie lub cytohormonalnie, a nie liczbę pobrań
materiału.
B. Opieka profilaktyczna nad kobietą w ciąży.
Wyszczególnienie
Ogółem
0
1
Liczba porad udzielonych kobietom w ciąży
01
Liczba kobiet w ciąży objętych opieką poradni
02
129 140
20 779
Z wiersza 02 liczba kobiet w ciąży objętych opieką
po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym
03
16 478
do 10. tygodnia ciąży
04
11 154
od 10 do 14. tygodnia
ciąży
05
2 900
powyżej 14. tygodnia
ciąży
06
2 424
z tego liczba kobiet
które zgłosiły się do
poradni po raz pierwszy
UWAGA: W tabeli należy podać liczbę
porad
profilaktycznych
udzielonych
kobietom w ciąży oraz liczbę kobiet w
ciąży objętych opieką, dla których w
poradni prowadzona jest karta przebiegu
ciąży zgodnie z § 43 rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010
r. w sprawie rodzajów i zakresu
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej
przetwarzania (Dz. U. z 2014 r. poz.
177, z późn. zm.).
Dział 2. Opieka profilaktyczna nad dziećmi i młodzieżą.
Uwaga! W dziale tym nie należy wykazywać porad udzielonych dzieciom chorym.
A. Porady patronażowe oraz badania bilansowe w tym przesiewowe niemowląt (lekarskie).
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku (poz. 1248)
Liczba niemowląt
Wiek
w tym karmionych
podlegających
zbadanych
badaniu
wyłącznie piersią
mieszanie
sztucznie
0
1
2
3
4
5
1-4 tydzień
1
18 981
17 968
13 574
2 409
1 908
2-6 miesiąc
2
21 119
20 081
10 598
4 190
4 916
9 miesiąc
3
18 838
16 150
4 072
3 920
7 798
12 miesiąc
4
19 159
17 467
2 377
2 900
11 718
B. Wizyty profilaktyczne położnych (pielęgniarek) u niemowląt (do 6 tygodnia życia).
Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku (poz. 1248)
Liczba wizyt w wieku
Liczba
noworodków
Wyszczególnienie
zarejestrowanych w
0-4 doba życia
od 1 do 6 tygodnia życia
okresie
sprawozdawczym
0
2
3
1
Poradnia/praktyka
pielęgniarki / położnej
1
19 732
14 743
82 330
podstawowej opieki
zdrowotnej
C.
Wizyty patronażowe oraz testy przesiewowe u niemowląt wykonane przez pielęgniarki (do 1 roku życia).
Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku (poz. 1248)
Z tego wizyty patronażowe i testy przesiewowe w
Z kolumny 2
zakresie wykrywania zaburzeń rozwoju w wieku
wizyta
Liczba wizyt
Wyszczególnienie
instruktażowa
do
6
miesiąca
9
miesiąc
życia
12
miesiąc
ogółem
w 3-4 miesiącu
życia
życia
życia
0
1
2
3
4
5
Poradnia/praktyka pielęgniarki
74 692
44 227
15 829
14 636
15 252
1
podstawowej opieki
C.
D. Porady profilaktyczne udzielone dzieciom do lat 3.
Liczba dzieci w wieku do lat 3
Wyszczególnienie
zadeklarowanych w poradni w
dniu 31.12.
0
1
Lekarz podstawowej
1
62 888
opieki zdrowotnej
E.
Liczba porad
profilaktycznych ogółem
w tym w wieku do 1 roku
2
3
201 069
110 893
Profilaktyczne badania lekarskie dzieci i młodzieży.
Uwaga! W kolumnie 2 należy wykazywać tylko te dzieci, które zostały zbadane w terminie (zgodnie z programem badań profilaktycznych). I nie wykazujemy tu
badań wykonanych w roku następnym.
Wiek / klasa
Liczba dzieci
podlegających badaniu
Liczba dzieci
zbadanych
0
1
2
w tym liczba
uczniów zbadanych
na terenie szkoły
3
2 lata
4 lata
5 lat (tylko u dziecka nie obywającego
przygotowania przedszkolnego)
roczne obowiązkowe przygotowanie
przedszkolne
klasa III szkoły podstawowej
1
2
21 812
21 063
16 741
15 785
X
X
3
10 102
7 052
X
4
21 287
18 130
808
5
21 051
17 691
1 039
I klasa gimnazjum
6
20 753
17 239
1 077
I klasa szkoły ponadgimnazjalnej
7
20 986
15 674
979
ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej do
ukończenia 19 roku życia
8
25 354
16 443
548
Część II Podstawowa opieka zdrowotna.
Dział 3. Zadeklarowani do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.
Liczba osób zadeklarowanych (zgodnie ze złożonymi deklaracjami) stan w dniu 31.12.
Wyszczególnienie
ogółem
W tym w wieku 0-18 lat
0
1
2
Poradnia POZ
1
1 992 352
399 297
Lekarz rodzinny
Dział 4. Leczeni przez lekarzy POZ z powodu chorób przewlekłych – wymagający opieki czynnej.
Uwaga! W dziale tym wykazujemy tylko te osoby, które z powodu choroby przewlekłej, narażenia na działanie czynników szkodliwych
lub stanu fizjologicznego, wymagają systematycznej kontroli lekarskiej.
A. Dzieci i młodzieży w wieku 0–18 lat objęte opieką czynną. Liczba dzieci i młodzieży objętych opieką czynną.
Liczba osób
Z kolumny 1 osoby,
objętych
które objęto opieką
z tego w wieku
Wyszczególnienie
opieką czynną
czynną po raz
pierwszy w okresie
(stan w dniu
0–2
3–4
5–9
10–14
15–18
31.12.)
sprawozdawczym
0
1
2
3
4
5
6
7
Poradnia POZ
Lekarz rodzinny
00
88 305
7 737
8 570
23 312
27 312
21 374
13 799
Liczba schorzeń rozpoznanych u dzieci i młodzieży objętych opieką czynną.
Liczba osób,
u których
stwierdzono
schorzenie
ogółem (stan
w dniu
31.12.)
Rozpoznanie
(kod rozpoznania wg ICD 10)
0
Nowotwory C00-C97, D00-D48
Niedokrwistości D50-D59
Choroby tarczycy E00-E07
Cukrzyca E10-E14
Niedożywienie E40-E46
Otyłość E65-E68
Zaburzenia odżywiania F50
Upośledzenie umysłowe F70-F79
Padaczka G40
Dziecięce porażenie mózgowe G80
Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka H52
Choroba nadciśnieniowa I10-I15
dychawica oskrzelowa J45
pokarmowe K52.2
Alergie
skórne L27.2
Zniekształcenia kręgosłupa M40-M41
Choroby układu moczowego N00-N23
układu nerwowego Q00-Q07
układu krążenia Q20-Q28
narządów płciowych
Wady
Q50-Q56
aberracje chromosomowe
rozwojowe
Q90-Q99
inne
Zaburzenia rozwoju R62
fizycznego R62.8
w tym
psychomotorycznego R62.0
Trwałe uszkodzenia narządu ruchu R26.2
Pacjenci z innymi (niż wymienione powyżej)
schorzeniami wymagający opieki czynnej
1
z tego w wieku
0–2
3–4
5–9
10–14
15–18
Z kolumny 1
osoby,
u których
stwierdzono
schorzenie po
raz pierwszy
w okresie
sprawozdawczym
7
2
3
4
5
6
22
23
24
25
26
1 205
4 608
2 992
1 078
77
8 905
308
2 195
2 117
927
16 569
1 483
14 874
4 163
4 830
17 656
2 395
598
3 778
602
376
913
5 623
3 077
853
443
72
1 218
95
5
9
152
25
46
46
46
210
9
989
1 592
1 401
53
271
63
830
117
43
166
568
194
179
11
95
790
152
59
14
578
33
125
123
87
769
22
1 736
933
1 027
351
357
76
654
121
53
138
638
268
177
34
282
1 094
582
186
19
2 132
59
479
506
282
3 762
161
5 471
695
988
3 977
648
165
1 032
211
117
288
1 595
925
249
98
348
691
1 019
394
16
3 453
96
852
754
276
6 429
430
4 091
552
817
7 309
570
174
689
97
95
200
1 566
1 006
161
164
408
815
1 144
434
19
2 590
95
693
688
236
5 399
861
2 587
391
597
5 966
549
120
573
56
68
121
1 256
684
87
136
330
1 132
631
243
27
1 379
76
202
250
72
1 942
288
2 198
705
788
2 309
387
64
564
68
45
172
796
375
150
28
27
11 070
877
1 100
3 436
3 345
2 312
1 780
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
B.
Osoby w wieku 19 lat i więcej objęte opieką czynną.
Liczba osób w wieku 19 lat i więcej objętych opieką czynną.
Wyszczególnienie
0
Poradnia POZ
Lekarz rodzinny
w tym w wieku
Liczba osób
objętych opieką
czynną (stan w
dniu 31.12.)
1
00
615 777
19–34
35–54
55–64
65 i
więcej
2
3
4
5
69 461
166 892
172 983
206 441
Liczba schorzeń rozpoznanych u osób w wieku 19 lat i więcej objętych opieką czynną.
w tym w wieku
Liczba osób,
u których
stwierdzono
Rozpoznanie
schorzenie
(kod rozpoznania wg ICD10)
19–34
35–54
55–64
ogółem (stan
w dniu
31.12.)
0
1
2
Z kolumny 1 osoby,
które objęto opieką
czynną po raz pierwszy
w okresie
sprawozdawczym
6
80 585
65 i
więcej
3
4
40
162
176
141
84
29 221
2 397
6 595
8 376
11 853
6 091
03
47 379
7 691 14 802 12 281
12 605
6 895
Cukrzyca E10-E14
04
78 868
2 851 13 483 24 936
37 598
7 487
w tym leczeni insuliną
05
21 149
1 242
4 191
6 704
9 012
1 625
Niedokrwistość D50-D64
06
19 347
3 584
6 968
3 344
5 451
3 731
Choroby obwodowego układu nerwowego
G50-G59
07
78 827 11 948 29 226 20 569
17 084
10 610
Choroby układu krążenia I00-I99
08
314 958 15 837 70 506 95 162
133 453
26 180
1 909
1 987
461
227 016 10 122 50 341 69 760
96 793
16 241
01
519
Nowotwory C00-C97, D00-D48
02
Choroby tarczycy E00-E07
w tym
Gruźlica A15-A19, B90
5
Z kolumny 1
osoby,
u których
stwierdzono
schorzenie po raz
pierwszy
w okresie
sprawozdawczym
6
przewlekła choroba reumatyczna
I05-I09
09
choroba nadciśnieniowa I10-I15
10
choroby naczyń mózgowych I60-I69
11
25 078
405
3 010
6 924
14 739
3 054
niedokrwienna choroba serca I20-I25
12
57 335
929
8 874 17 919
29 613
5 010
13
10 998
223
2 075
4 039
4 661
1 205
14
45 219
5 803 10 555 13 144
15 717
5 483
15
89 313 17 808 27 165 20 396
23 944
14 225
16
156 104 20 291 46 995 41 426
47 392
23 463
12 185
5 183
z wiersza 12 przebyty zawał serca I25,2
Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica
oskrzelowa J40-J47
Przewlekłe choroby układu trawiennego
K25-K93
Choroby układu mięśniowo-kostnego i
tkanki łącznej M00-M99
Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający
opieki czynnej
17
5 840
33 340
419
4 385
1 525
8 005
8 765
Część III Stacje dializ działające w ramach przychodni specjalistycznej.
Wyszczególnienie
0
Ogółem
1
Liczba stanowisk
01
147
Liczba wykonanych dializ
02
93 078
w tym u dzieci do lat 18
03
391
Liczba osób dializowanych
04
853
w tym dzieci do lat 18
05
5
Uwaga! Tabeli
nie wypełniają
przychodnie przyszpitalne. Wszystkie
dializy wykonane w szpitalu powinny
być wykazane w sprawozdaniu MZ29. W dziale tym wykazać także
stanowiska przewoźne oraz dializy
wykonane w domu. Natomiast nie
wykazujemy tu dializ otrzewnowych.
Część IV. Działalność różnych form opieki poza szpitalnej.
Miejsca
(stan w dn.
31.12.)
1
Rodzaj ośrodka
0
Objęci
opieką
Osobodni
2
3
Opieka psychiatryczna
1
436
2 327
108 906
dla dzieci i młodzieży (2701)
2
38
271
10 286
dla pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi (2706, 2707)
3
31
167
9 898
Ośrodek alzheimerowski (2710)
4
-
-
-
Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu (2712-2713)
5
60
635
10 825
Oddziały terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych (2714-2715)
6
-
-
-
Hostele (2720-2727)
7
-
-
-
Zespoły leczenia środowiskowego i domowego (2730-2735)
8
482
11 958
Ośrodek leczenia uzależnień bliżej niescharakteryzowanych (2740)
9
-
-
w tym
Oddziały psychiatryczne razem (2700-2715)
X
-
Oddziały dzienne ogólne
Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej (2130, 2131)
10
X
83
22 881
Długoterminowa opieka domowa (2140-2143)
11
X
2 135
425 867
Rehabilitacja domowa (2146, 2147)
12
X
174
2 544
Hospicja domowe (2180, 2181)
13
X
5 313
430 396
Dzienny ośrodek opieki paliatywnej lub hospicyjnej (2182, 2183)
14
X
40
1 065
Dzienny ośrodek opieki geriatrycznej (2200, 2201)
15
-
-
-
Geriatryczny zespół opieki domowej (2202, 2203)
16
-
-
-
Ośrodek rehabilitacji dziennej (2300, 2301)
17
X
5 902
106 429
Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej (2302; 2303)
18
X
494
10 358
Ośrodek rehabilitacji pulmonologicznej (2304; 2305)
19
-
-
-
Część V. Sprzęt medyczny (stan w dniu 31 12).
W części V należy wykazać sprzęt będący własnością przedsiębiorstwa (jednostki) lecznictwa ambulatoryjnego. Nie wykazywać urządzeń wykazanych w sprawozdaniu
MZ29.
Wyszczególnienie
Analizator biochemiczny wieloparametrowy
Gammakamera
Litotrypter
Akcelerator liniowy
Rezonans magnetyczny
Urządzenie angiograficzne, zestaw do badań naczyniowych
Tomograf komputerowy
Echokardiograf (ultrasonograf kardiologiczny)
Mammograf
Aparat RTG z opcją naczyniową i obróbką cyfrową
Aparat RTG z torem wizyjnym
Pozytronowy tomograf (PET – CT)
Aparaty do naświetlań
Liczba aparatów
1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Cobaltem 60
13
Cezem 137
14
18
2
1
0
8
4
5
39
6
13
7
0
0
0
Część VI. Pracujący w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.
W tym
Udzielający
świadczeń
ogółem
(w osobach,
stan w dniu
31.12.)
Wyszczególnienie
-
zatrudnieni na podstawie
stosunku pracy1)
razem
(w osobach)
z kolumny 2
zatrudnieni
w pełnym
wymiarze
czasu pracy
Pracujący w
ramach umowy
cywilno-prawnej
oraz na
kontraktach
(w osobach, stan w
dniu 31.12.)
stan w dniu 31 XII
2
3
1
4
Lekarze razem
01
5 529
644
422
4 580
w tym specjaliści
02
4 441
486
313
3 681
03
1 846
375
275
1 310
04
522
114
82
309
05
460
97
70
334
Lekarze dentyści
06
806
93
59
378
Pielęgniarki ogółem
07
3 310
2 225
2 087
1 037
w tym opieki długoterminowej
08
268
77
66
173
09
1 894
1 417
1 313
447
10
922
693
646
206
11
330
278
256
57
Położne
12
556
328
258
214
w tym podstawowej opiece zdrowotnej
13
405
230
175
162
Z wiersza 01 lekarze podstawowej opieki
zdrowotnej
lekarze rodzinni2)
w tym
pediatrzy
w tym
Z wiersza 07 zatrudnione w podstawowej
opiece zdrowotnej
środowiskowe rodzinne
środowiskowe nauczania
i wychowania
Osoby prowadzące (będące właścicielami) prywatne gabinety, praktyki lekarskie, pielęgniarskie oraz położnych, a także właściciele podmiotów leczniczych, powinny
być wykazane tylko w rubryce 1.
1)
Zatrudnieni na podstawie: umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania (zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. − Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r.
Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).
2)
Tylko lekarze ze specjalizacją lekarza rodzinnego nie wykazujemy tu lekarzy POZ bez specjalizacji i z innymi specjalizacjami
......................................................
(imię, nazwisko i telefon osoby,
która sporządziła sprawozdanie)
.....................................................
(miejscowość i data)
……………….......................................................
(imię i nazwisko osoby działającej w imieniu
sprawozdawcy)
Obciążenie respondentów
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb
wypełnienia formularza
1
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza
2