Scenariusz zajęcia otwartego, oprac. Weronika Dykas

Transkrypt

Scenariusz zajęcia otwartego, oprac. Weronika Dykas
SCENARIUSZ ZAJĘĆ
OTWARTYCH
DATA: 03.06.09r.
GRUPA WIEKOWA: 3,4,5-latki
PROWADZĄCA: mgr Weronika Dykas
DOMINUJĄCE OBSZARY EDUKACYJNE:
a) obszar edukacji przyrodniczej
b) obszar edukacji mowy i myślenia
c) obszar edukacji społeczno-moralnej
GŁÓWNE TREŚCI PROGRAMOWE: wg programu „ABC Program wych.
przedszk. XXI w.” A. Łady-Grodzickiej
Ad. a)
- nabywanie przeświadczenia, Ŝe człowiek jest częścią przyrody – jest jednym z
organizmów Ŝyjących na ziemi podlegającym ogólnym prawom przyrody,
- podziwianie piękna otaczającego nas świata przyrody,
- rozwijanie troski o obecną i przyszłą jakość Ŝycia na Ziemi:
a) kształtowanie umiejętności mądrego i odpowiedzialnego współŜycia człowieka z
przyrodą.
Ad. b)
- wyraŜanie treści przekazywane przez niewerbalne środki wyrazu: ruch ciała,
- nabywanie odwagi i umiejętności wypowiadania własnych myśli w kontaktach
zespołowych,
- rozwiązywanie zagadek słownych o znanych zjawiskach.
Ad. c)
- dochodzenie samodzielności w ubieraniu się i rozbieraniu,
- nabywanie umiejętności kolejnego wypowiadania się podczas rozmów z całą grupą,
uczenie się słuchania swoich kolegów,
- rozumienie konieczności przestrzegania zasad nie niszczenia przyrody oraz
właściwego zachowania się w rezerwacie przyrody
TEMAT DNIA: „ŚcieŜkami przyrody” – wycieczka do rezerwatu „Segiet”.
CELE OGÓLNE:
- kształtowanie umiejętności mądrego i odpowiedzialnego współŜycia człowieka
z przyrodą,
- integrowanie rodziców i dzieci z przedszkolem,
- wdraŜanie rodziców i dzieci do dbania o przyrodę.
CELE OPERACYJNE:
- potrafi przywitać się w umówiony sposób – „iskierką przyjaźni”,
- umie rozwiązać zagadkę podając prawidłową odpowiedź,
- bierze aktywny udział w rozmowie dotyczącej środowiska przyrodniczego,
- umie wcielić się w rolę podczas zabawy pantomimicznej,
- przedstawia improwizację ruchową do piosenki „Posprzątajmy świat”,
- aktywnie uczestniczy w rozmowie za pomocą metody „burzy mózgów”,
- potrafi współpracować z rówieśnikami i rodzicami,
- potrafi okazać radość z zabawy z rodzicami,
- z uwagą słucha poleceń nauczyciela,
- wie jak naleŜy zachowywać się w rezerwacie,
- zna i podaje zasady bezpiecznego poruszania się podczas wycieczki do rezerwatu,
- potrafi omówić, a potem narysować swoja obserwację dotyczącą występujących
zwierząt i roślin w rezerwacie.
METODY: aktywizująca, praktyczna, problemowa, podająca.
FORMY: praca z całą grupą, praca indywidualna
SYTUACJE EDUKACYJNE
1.Powitanie się „Iskierką przyjaźni”dzieci stoją w kole trzymają się za
ręce i kolejno przekazują iskierkę
wypowiadając słowa: „Iskierkę
przyjaźni puszczam w krąg niech
wróci do mych rąk”.
2. Rozwiązywanie zagadek o treści
przyrodniczej.
Depczesz po niej codziennie,
Nie myśląc o tym zupełnie,
śe bez jej magicznej siły
Nie istniałyby rośliny.
(gleba)
Potrzebna jest roślinom,
Zwierzęta bez niej zginą.
Z nieba spada jako deszcz,
Z kranu płynie, jeśli chcesz.
(woda)
Latem suknie zielone mają,
Jesienią na ziemię je rzucają.
(drzewa)
Ono unosi w górę latawce
I rozdmuchuje z mleczy dmuchawce.
ChociaŜ dotknąć go nie moŜemy,
To dzięki niemu ciągle Ŝyjemy.
(powietrze)
3. Rozmowa z dziećmi przypomnienie, iŜ woda, gleba,
rośliny, powietrze to część przyrody,
środowiska, w którym Ŝyjemy i które
naleŜy chronić.
4. Zabawa pantomimiczna.
Nauczycielka dzieli dzieci na dwie
grupy. Grupa I – naśladuje szum
wiatru w konarach drzew,
wykorzystując stare gazety. Grupa II –
imituje ruch gałęzi drzew na wietrze.
Potem następuje zmiana ról.
5. Improwizacja ruchowa do piosenki
„Posprzątajmy świat” . Rozwiązanie
OBSZARY
AKTYWNOŚCI
ŚRODKI
DYDAKTYCZNE
aktywność
społeczna
aktywność
przyrodnicza,
umysłowa
aktywność językowa,
umysłowa
Ilustracje gleby,
wody, drzew
gazety
aktywność
przyrodnicza,
umysłowa
aktywność
muzyczna,
Płyta CD
problemu wraz z rodzicami zastosowanie metody „burzy
mózgów” „Co robić by ochronić
środowisko: wodę , powietrze, glebę,
las? oraz co to znaczy, Ŝe przedszkole
czy dom jest ekologiczne?
6. Zabawa ruchowa „Sprzątamy”
Nauczycielka rozdaje dzieciom i
rodzicom szarfy. Dzieci stają w
parach ze swoimi rodzicami. Dzieci
wraz z rodzicami bawią się wraz z
rodzicami przy piosence
„Posprzątajmy świat”. Na przerwę w
muzyce wykonują zadanie np.
„zbieramy śmieci” podnosimy śmieciszarfy z podłogi i wrzucamy do
obręczy, „czyścimy niebo”- we
wspięciu na palcach machamy
szarfami nad głową, „oczyszczamy
wodę”- chwytamy szarfy jak sieć,
zarzucamy do wody i „wyławiamy”
wszystkie zanieczyszczenia.
7. „ŚcieŜkami przyrody” –
nauczycielka informuje o celu
wycieczki tj oglądanie przyrody:
zwierząt, drzew i innych roślin nie
naruszonych przez człowieka,
wcześniej jednak przypomina iŜ taki
teren nazywa się rezerwatem
przyrody: Rezerwat przyrody jest
przyrodnicza,
umysłowa
aktywność ruchowa,
przyrodnicza,
społeczna
aktywność
przyrodnicza,
społeczna
pojęciem związanym z terenami, gdzie
naturalne środowisko zostało zachowane
w oryginalnym stanie, a jeśli zostało
zmienione, to w naprawdę minimalnym
stopniu”. Przestrzega równieŜ iŜ w
rezerwacie „Segiet” nie naleŜy
niczego zrywać i niszczyć, nie
krzyczeć oraz zachować zasady
bezpieczeństwa tj. nie oddalać się, nie
dotykać niczego, informować o złym
samopoczuciu.
8.Powrót do przedszkola – omówienie
wyników obserwacji.
aktywność
językowa, umysłowa
Płyta CD, szarfy,
obręcze,
broszura dla
rodziców z
informacjami o
rezerwacie „Segiet”
9. W kąciku plastycznym – dzieci
rysują nt. Co widziałeś/łaś
najciekawszego podczas wędrowania
ścieŜką przyrody w rezerwacie
„Segiet”?
Zorganizowanie wystawki.
Oprac. mgr Weronika Dykas
aktywność
plastyczna,
przyrodnicza,
społeczna

Podobne dokumenty