(Og-oszenie o naborze pracownik¡w na Hale Sportow

Transkrypt

(Og-oszenie o naborze pracownik¡w na Hale Sportow
Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie
Ogłasza nabór pracowników do pracy w obiekcie
Hali Sportowej i Basenie przy Zespole Szkół nr 2w Rypinie
Nabór pracowników dotyczy stanowisk:
• pracownicy administracyjni (ze znajomo ci ksi gowo ci)
• pracownicy obsługi kasy (ze znajomo ci obsługi kasy fiskalnej
i komputera)
• instruktorzy (posiadaj cy kwalifikacje do prowadzenia zaj
w zakresie bowlingu, siłowni i fitness)
• ratownicy
• personel sprz taj cy (wskazane do wiadczenie w sprz taniu
pomieszcze wielkopowierzchniowych)
• obsługa szatni
Wymagane dokumenty:
1. yciorys /CV/
2. list motywacyjny (z zaznaczeniem stanowiska o które kandydat
si ubiega)
3. kserokopie dokumentów potwierdzaj cych wykształcenie ,
4. kserokopie innych dokumentów potwierdzaj cych kwalifikacje,
5. o wiadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem s du
za umy lne przest pstwo cigane z oskar enia publicznego lub
umy lne przest pstwo skarbowe,
6. o wiadczenie kandydata o wyra eniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów
rekrutacji zgodnie z ustaw z dnia 28.08.1997r. o ochronie
danych osobowych / Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z pó n.
zm./
Dokumenty nale y składa w Sekretariacie Zespołu Szkół nr 2
w Rypinie ul. Dworcowa 11 w terminie do 31 sierpnia 2011r. do godz.
15 00. Osoby, które składały wcze niej dokumenty w Urz dzie
Miejskim w Rypinie lub w Starostwie Powiatowym w Rypinie
dotycz ce przyj cia do pracy w obiekcie Hali Sportowej i Basenu
proszone s o ponowne ich zło enie zgodnie ze wskazanym terminem
i miejscem.