Procedura Realizacji deputatu węglowego pracowniczego

Transkrypt

Procedura Realizacji deputatu węglowego pracowniczego
Biuro
Zarządu
KHW SA
Procedura
Realizacja deputatu węglowego
pracowników w naturze od 2014 r.
Data:
04.02.2014 r.
Strona: 1 z 2
1. CEL PROCEDURY
Celem niniejszej procedury jest sprawne i skuteczne zapewnienie realizacji deputatu węglowego
w naturze pracownikom Katowickiego Holdingu Węglowego SA.
2. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY
Przedmiotem niniejszej procedury są zasady realizacji deputatu węglowego w naturze dla
pracowników KHW SA.
Procedura ma zastosowanie we wszystkich jednostkach organizacyjnych KHW SA.
3. UWAGI WSTĘPNE
3.1. W KHW SA od stycznia 2014 roku deputat węglowy w naturze realizowany jest w nowym
systemie, bez wydawanych talonów węglowych.
3.2. Każdy pracownik w systemie „DEPUTAT” ma założony elektroniczny depozyt węglowy, na
który co miesiąc przekazywana jest wielkość 1/12 wymiaru rocznego deputatu wskazanego
przez pracownika we wniosku do realizacji w naturze (w przypadku realizacji 8 ton deputatu
w formie natury – miesięczny odpis do depozytu wynosi 0,666 t).
3.3. W momencie przekazania deputatu do depozytu pracownik ma wartość tj ilości deputatu
zaliczoną do przychodu z najbliższą wypłatą i potrącone składki ZUS oraz podatek dochodowy
od osób fizycznych (w przypadku realizacji 8 ton w naturze co miesiąc do przychodu i do
odprowadzenia składek ZUS i podatku zaliczona zostanie wartość 0,666 t). Jednocześnie od
tego momentu pracownik może dysponować tą ilością deputatu, która znajduje się
w depozycie.
3.4. Informacja o stanie depozytu jest drukowana co miesiąc na „paskach” z wypłaty
wynagrodzenia. Informację taką można również uzyskać u koordynatora ds. deputatów oraz
u „planistek” oddziałowych.
4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I SPOSÓB POSTĘPOWANIA
4.1. Odsprzedaż deputatu węglowego w kasie:
A. Pracownik u koordynatora ds. deputatu węglowego zgłasza chęć realizacji deputatu
węglowego w naturze poprzez odsprzedaż w kasie kopalni. Koordynator wprowadza
niezbędne dane (w tym wskazaną ilość węgla deputatowego do odsprzedania w kasie) do
systemu „DEPUTAT”, który odpowiednio pomniejsza ilość węgla w depozycie i drukuje
dokument o nazwie „Deklaracja”.
B. Pracownik z „Deklaracją” udaje się do kasy gdzie kasjer realizuje wypłatę i wprowadza tę
operację do systemu „DEPUTAT”
C. System „DEPUTAT” rejestruje tę operację i odpowiednio koryguje ilość węgla w depozycie.
4.2. Zamiana deputatu w naturze na wypłatę ekwiwalentu wraz z wynagrodzeniem:
A. Pracownik u koordynatora ds. deputatu węglowego zgłasza chęć zamiany deputatu
węglowego w naturze na wypłatę ekwiwalentu wraz z wynagrodzeniem . Koordynator
wprowadza niezbędne dane (w tym wskazaną ilość węgla deputatowego do zamiany na
ekwiwalent) do systemu „DEPUTAT”, który odpowiednio pomniejsza ilość węgla
w depozycie i przekazuje informację do systemu obliczającego wynagrodzenia.
BZ KHW SA, Zespół Polityki Płacowej (PP)
Biuro
Zarządu
KHW SA
Procedura
Realizacja deputatu węglowego
pracowników w naturze od 2014 r.
Data:
04.02.2014 r.
Strona: 2 z 2
B. System „PŁACE” wprowadza odpowiednia kwotę ekwiwalentu do wynagrodzenia za
bieżący miesiąc, która wraz z wynagrodzeniem jest przekazywana pracownikowi.
C. System „DEPUTAT” rejestruje tę operację i odpowiednio koryguje ilość węgla w depozycie.
4.3. Odbiór przez przewoźnika
A. Pracownik u koordynatora ds. deputatu węglowego zgłasza zamiar realizacji deputatu
węglowego w naturze poprzez „Odbiór przez przewoźnika”. Koordynator wprowadza
niezbędne dane (w tym wskazaną ilość węgla deputatowego do wydania, dane
przewoźnika, który będzie odbierał węgiel, informacje o celu zużycia deputatu / dane dla
celów podatku akcyzowego / kopalnia realizująca deputat) do systemu „DEPUTAT”, który
odpowiednio blokuje ilość węgla w depozycie i drukuje dokument „Deklarację”.
B. Pracownik przekazuje wydrukowaną „Deklarację” realizacji wskazanemu przewoźnikowi.
C. Przewoźnik zgłasza się z otrzymaną od pracownika „Deklaracją” i dokumentem tożsamości.
D. Obsługa wagi drobnicowej sprawdza w systemie „Deputat” dane zawarte w „Deklaracji”
i jeżeli są prawidłowe - wprowadza informacje o realizacji deputatu w ilości zawartej
w „Deklaracji”.
E. Węgiel jest wydawany (z dokładnością do 20 kg), a „Deklaracja” w systemie oznaczona
zostaje jako zrealizowana. Również stan depozytu węglowego jest pomniejszany o ilość
odebranego węgla.
4.4. Odbiór osobisty przez pracownika
A. Pracownik zgłasza się u pracownika wagi drobnicowej i po wylegitymowaniu się
dokumentem tożsamości zgłasza zamiar realizacji deputatu węglowego w naturze poprzez
„Odbiór osobisty” . Pracownik wagi drobnicowej wprowadza niezbędne dane (w tym
wskazaną ilość węgla deputatowego do wydania, informacje o celu zużycia deputatu /
dane dla celów podatku akcyzowego) do systemu „DEPUTAT”, który odpowiednio blokuje
ilość węgla w depozycie i drukuje dokument „Deklarację”.
B. Węgiel jest wydawany (z dokładnością do 20 kg), a „Deklaracja” w systemie oznaczona
zostaje jako zrealizowana. Również stan depozytu węglowego jest pomniejszany o ilość
odebranego węgla.
BZ KHW SA, Zespół Polityki Płacowej (PP)

Podobne dokumenty