Page 1 1 779-11008-10(07) 2015-06 Polski SureDetect Slide

Komentarze

Transkrypt

Page 1 1 779-11008-10(07) 2015-06 Polski SureDetect Slide
SureDetect
Slide Preparation Buffer 10X




490512
POSTAĆ
Pięćset mL BD SureDetect Slide Preparation Buffer, 10X Concentrate
(Bufor do przygotowania preparatów BD SureDetect, 10x koncentrat)
PRZEZNACZENIE
Bufor do przygotowania preparatów BD SureDetect po
rozcieńczeniu jest przeznaczony do próbek cytologicznych
i histologicznych, które zostały umieszczone na płytkach szklanych
do ujawniania przed procedurą immunocytochemiczną (ICC) lub
immunohistochemiczną (IHC). Próbki cytologiczne powinny być
płynnymi próbkami cytologicznymi przygotowanymi na szkiełkach
szklanych. Próbki histologiczne powinny być utrwalonymi
w parafinie i zatopionymi w parafinie skrawkami zamontowanymi na
szklanych szkiełkach.
ZASADY PROCEDURY
Docelowe ujawnianie próbek cytologicznych osiąga się zanurzając
przygotowany preparat w rozcieńczonym buforze do przygotowywania
preparatów na co najmniej 1 godzinę do maksymalnie 72 godzin
w temperaturze pokojowej. Preparaty histologiczne, które są
zanurzone w rozcieńczonym buforze do przygotowywania preparatów,
nie wymagają inkubacji w temperaturze pokojowej. Preparaty,
nadal znajdujące się w buforze do przygotowywania preparatów,
są następnie ogrzewane w temperaturze 95 °C przez 15 minut przy
użyciu odpowiedniego sprzętu. Po schłodzeniu preparaty są gotowe
do procedur barwienia ICC lub IHC. Docelowe ujawnianie jest
ważne w procedurach ICC oraz IHC jako sposób poprawy czułości
i swoistości przeciwciał pierwotnych.
5. Umieścić zawierający preparaty barwiacz Coplina w misce łaźni.
6. Umieścić pokrywę na misce łaźni i ustawić zegar na 45 minut
(30 minut ogrzewania, 15 minut w temperaturze 95 °C).
7. Zdjąć pokrywę i przenieść zawierający preparaty barwiacz
Coplina na stół laboratoryjny. Umożliwić schładzanie preparatów
w temperaturze pokojowej przez 20 minut.
8. Opłukać preparaty diH2O i przenieść je do odpowiedniego bufora
(TBS, PBS itd.).
9. Kontynuować barwienie.
Zalecana procedura histologiczna: Łaźnia parowa
1. Napełnić barwiacz Coplina lub inny odpowiedni pojemnik
wystarczającą ilością rozcieńczonego buforu do
przygotowywania preparatów.
2. Deparafinizować i ponownie nawodnić skrawki tkanek.
3. Zanurzyć skrawki tkanek w rozcieńczonym buforze do
przygotowywania preparatów.
4. Umieścić 1 litr wody dejonizowanej o temperaturze pokojowej
w podstawie łaźni parowej do oznaczania „Hi Fill”.
5. Umieścić miskę łaźni na podstawie.
6. Umieścić zawierający preparaty barwiacz Coplina w misce łaźni.
7. Umieścić pokrywę na misce łaźni i ustawić zegar na 45 minut
(30 minut ogrzewania, 15 minut w temperaturze 95 °C).
8. Zdjąć pokrywę i przenieść zawierający preparaty barwiacz
Coplina na stół laboratoryjny. Umożliwić schładzanie preparatów
w temperaturze pokojowej przez 20 minut.
9. Opłukać preparaty diH2O i przenieść je do odpowiedniego bufora
(TBS, PBS itd.).
10.Kontynuować barwienie.
Dział Obsługi Technicznej firmy BD Diagnostics: poza terenem
USA należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem BD lub
odwiedzić stronę www.bd.com/ds.
PRZYGOTOWYWANIE ODCZYNNIKÓW
Przed użyciem odczynnik ten musi być rozcieńczony w stosunku 1:10
w wodzie dejonizowanej (diH2O) lub destylowanej (jedna część buforu
do przygotowywania preparatu na dziewięć części wody).
OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Należy używać odpowiednich środków ochrony indywidualnej, aby
uniknąć kontaktu z oczami i skórą. Dodatkowe informacje zawiera
karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (Material Safety Data
Sheets, MSDS).
Podczas pracy z odczynnikami należy podjąć odpowiednie środki
ostrożności. Podczas stosowania roztwór jest GORĄCY i może
powodować oparzenia na odsłoniętych obszarach oczu i skóry.
Przechowywanie
1. Bufor do przygotowania preparatów BD SureDetect, 10x
koncentrat można przechowywać do 9 miesięcy od daty produkcji
w temperaturze 2–8 °C.
2. Nie używać odczynników po upływie daty ważności nadrukowanej
na etykiecie.
PROCEDURA
Zalecana procedura cytologiczna: Łaźnia parowa
1. Napełnić barwiacz Coplina lub inny odpowiedni pojemnik
wystarczającą ilością rozcieńczonego buforu do
przygotowywania preparatów.
2. Zanurzyć preparaty cytologiczne i inkubować przez przynajmniej
1 godzinę do maksymalnie 72 godzin w temperaturze pokojowej.
3. Umieścić 1 litr wody dejonizowanej o temperaturze pokojowej
w podstawie łaźni parowej do oznaczania „Hi Fill”.
4. Umieścić miskę łaźni na podstawie.
1
Polski
779-11008-10(07) 2015-06

Catalog number / Каталожен номер / Katalogové číslo / Katalognummer /
Αριθμός καταλόγου / Número de catálogo / Katalooginumber / Numéro catalogue
/ Kataloški broj / Katalógusszám / Numero di catalogo / Каталог нөмірі / 카탈로그
번호 / Katalogo / numeris / Kataloga numurs / Catalogus nummer / Numer
katalogowy / Număr de catalog / Номер по каталогу / Katalógové číslo / Kataloški
broj / Katalog numarası / Номер за каталогом / 目录号

In Vitro Diagnostic Medical Device / Медицински уред за диагностика ин витро
/ Lékařské zařízení určené pro diagnostiku in vitro / In vitro diagnostisk medicinsk
anordning / Medizinisches In-vitro-Diagnostikum / In vitro διαγνωστική ιατρική
συσκευή / Dispositivo médico para diagnóstico in vitro / In vitro diagnostika
meditsiiniaparatuur / Dispositif médical de diagnostic in vitro / Medicinska
pomagala za In Vitro Dijagnostiku / In vitro diagnosztikai orvosi eszköz /
Dispositivo medicale per diagnostica in vitro / Жасанды жағдайда жүргізетін
медициналық диагностика аспабы / In Vitro Diagnostic 의료 기기 / In vitro
diagnostikos prietaisas / Medicīnas ierīces, ko lieto in vitro diagnostikā / Medisch
hulpmiddel voor in-vitro diagnostiek / In vitro diagnostisk medisinsk utstyr /
Urządzenie medyczne do diagnostyki in vitro / Dispositivo médico para diagnóstico
in vitro / Dispozitiv medical pentru diagnostic in vitro / Медицинский прибор для
диагностики in vitro / Medicínska pomôcka na diagnostiku in vitro / Medicinski
uređaj za in vitro dijagnostiku / Medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik / İn
Vitro Diyagnostik Tıbbi Cihaz / Медичний пристрій для діагностики in vitro /
体外诊断医疗设备

Consult Instructions for Use / Направете справка в инструкциите за употреба
/ Prostudujte pokyny k použití / Se brugsanvisningen / Gebrauchsanweisung
beachten / Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης / Consultar las instrucciones de uso
/ Lugeda kasutusjuhendit / Consulter la notice d’emploi / Koristi upute za upotrebu
/ Olvassa el a használati utasítást / Consultare le istruzioni per l’uso / Пайдалану
нұсқаулығымен танысып алыңыз / 사용 지침 참조 / Skaitykite naudojimo
instrukcijas / Skatīt lietošanas pamācību / Raadpleeg de gebruiksaanwijzing /
Se i bruksanvisningen / Zobacz instrukcja użytkowania / Consultar as instruções
de utilização / Consultaţi instrucţiunile de utilizare / См. руководство по
эксплуатации / Pozri Pokyny na používanie / Pogledajte uputstvo za upotrebu
/ Se bruksanvisningen / Kullanım Talimatları’na başvurun / Див. інструкції з
використання / 请参阅使用说明

Contains sufficient for <n> tests / Съдържанието е достатъчно за <n> теста
/ Dostatečné množství pro <n> testů / Indeholder tilstrækkeligt til <n> tests /
Ausreichend für <n> Tests / Περιέχει επαρκή ποσότητα για <n> εξετάσεις /
Contenido suficiente para <n> pruebas / Küllaldane <n> testide jaoks / Contenu
suffisant pour <n> tests / Sadržaj za <n> testova / <n> teszthez elegendő /
Contenuto sufficiente per <n> test / <п> тесттері үшін жеткілікті / <n> 테스트가
충분히 포함됨 / Pakankamas kiekis atlikti <n> testų / Satur pietiekami <n>
pārbaudēm / Inhoud voldoende voor “n” testen / Innholder tilstrekkelig til <n> tester
/ Zawiera ilość wystarczającą do <n> testów / Conteúdo suficiente para <n> testes
/ Conţinut suficient pentru <n> teste / Достаточно для <n> тестов(а) / Obsah
vystačí na <n> testov / Sadržaj dovoljan za <n> testova / Innehåller tillräckligt för
<n> analyser / <n> test için yeterli malzeme içerir / Вистачить для аналізів: <n> /
足够进行 <n> 次检测

Caution, consult accompanying documents / Внимание, направете справка в
придружаващите документи / Pozor! Prostudujte si přiloženou dokumentaci!
/ Forsigtig, se ledsagende dokumenter / Achtung, Begleitdokumente beachten
/ Προσοχή, συμβουλευτείτε τα συνοδευτικά έγγραφα / Precaución, consultar
la documentación adjunta / Ettevaatust! Lugeda kaasnevat dokumentatsiooni
/ Attention, consulter les documents joints / Upozorenje, koristi prateču
dokumentaciju / Figyelem! Olvassa el a mellékelt tájékoztatót / Attenzione:
consultare la documentazione allegata / Абайлаңыз, тиісті құжаттармен
танысыңыз / 주의, 동봉된 설명서 참조 / Dėmesio, žiūrėkite pridedamus
dokumentus / Piesardzība, skatīt pavaddokumentus / Voorzichtig, raadpleeg
bijgevoegde documenten / Forsiktig, se vedlagt dokumentasjon / Należy zapoznać
się z dołączonymi dokumentami / Cuidado, consulte a documentação fornecida
/ Atenţie, consultaţi documentele însoţitoare / Внимание: см. прилагаемую
документацию / Výstraha, pozri sprievodné dokumenty / Pažnja! Pogledajte
priložena dokumenta / Obs! Se medföljande dokumentation / Dikkat, birlikte verilen
belgelere başvurun / Увага: див. супутню документацію / 小心,请参阅附带文
档。

Temperature limitation / Температурни ограничения / Teplotní omezení /
Temperaturbegrænsning / Temperaturbegrenzung / Περιορισμοί θερμοκρασίας
/ Limitación de temperatura / Temperatuuri piirang / Limites de température
/ Dozvoljena temperatura / Hőmérsékleti határ / Limiti di temperatura /
Температураны шектеу /온도 제한 / Laikymo temperatūra / Temperatūras
ierobežojumi / Temperatuurlimiet / Temperaturbegrensning / Ograniczenie
temperatury / Limites de temperatura / Limite de temperatură / Ограничение
температуры / Ohraničenie teploty / Ograničenje temperature / Temperaturgräns /
Sıcaklık sınırlaması / Обмеження температури / 温度限制

Batch Code (Lot) / Код на партидата / Kód (číslo) šarže / Batch-kode (lot) / BatchCode (Charge) / Κωδικός παρτίδας (παρτίδα) / Código de lote (lote) / Partii kood /
Numéro de lot / Lot (kod) / Tétel száma (Lot) / Codice batch (lotto) / Топтама коды
/ 배치 코드(로트) / Partijos numeris (LOT) / Partijas kods (laidiens) / Lot nummer
/ Batch-kode (parti) / Kod partii (seria) / Código do lote / Cod de serie (Lot) / Код
партии (лот) / Kód série (šarža) / Kod serije / Partinummer (Lot) / Parti Kodu (Lot)
/ Код партії / 批号(亚批)
2
Polski


Use by / Използвайте до / Spotřebujte do / Brug før / Verwendbar bis / Χρήση έως
/ Usar antes de / Kasutada enne / Date de péremption / 사용 기한 / Upotrijebiti do
/ Felhasználhatóság dátuma / Usare entro / Дейін пайдалануға / Naudokite iki /
Izlietot līdz / Houdbaar tot / Brukes for / Stosować do / Prazo de validade / A se
utiliza până la / Использовать до / Použite do / Upotrebiti do / Använd före / Son
kullanma tarihi / Використати до\line / 使用截止日期
YYYY-MM-DD / YYYY-MM (MM = end of month)
ГГГГ-ММ-ДД / ГГГГ-ММ (ММ = края на месеца)
RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = konec měsíce)
ÅÅÅÅ-MM-DD / ÅÅÅÅ-MM (MM = slutning af måned)
JJJJ-MM-TT / JJJJ-MM (MM = Monatsende)
ΕΕΕΕ-MM-HH / ΕΕΕΕ-MM (MM = τέλος του μήνα)
AAAA-MM-DD / AAAA-MM (MM = fin del mes)
AAAA-KK-PP / AAAA-KK (KK = kuu lõpp)
AAAA-MM-JJ / AAAA-MM (MM = fin du mois)
GGGG-MM-DD / GGGG-MM (MM = kraj mjeseca)
ÉÉÉÉ-HH-NN / ÉÉÉÉ-HH (HH = hónap utolsó napja)
AAAA-MM-GG / AAAA-MM (MM = fine mese)
ЖЖЖЖ-АА-КК / ЖЖЖЖ-АА / (АА = айдың соңы)
YYYY-MM-DD/YYYY-MM(MM = 월말)
MMMM-MM-DD / MMMM-MM (MM = mėnesio pabaiga)
GGGG-MM-DD/GGGG-MM (MM = mēneša beigas)
JJJJ-MM-DD / JJJJ-MM (MM = einde maand)
ÅÅÅÅ-MM-DD / ÅÅÅÅ-MM (MM = slutten av måneden)
RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = koniec miesiąca)
AAAA-MM-DD / AAAA-MM (MM = fim do mês)
AAAA-LL-ZZ / AAAA-LL (LL = sfârşitul lunii)
ГГГГ-ММ-ДД / ГГГГ-ММ (ММ = конец месяца)
RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = koniec mesiaca)
GGGG-MM-DD / GGGG-MM (MM = kraj meseca)
ÅÅÅÅ-MM-DD / ÅÅÅÅ-MM (MM = slutet av månaden)
YYYY-AA-GG / YYYY-AA (AA = ayın sonu)
РРРР-MM-ДД / РРРР-MM (MM = кінець місяця)
YYYY-MM-DD / YYYY-MM (MM = 月末)
Manufacturer / Производител / Výrobce / Fabrikant / Hersteller / Κατασκευαστής
/ Fabricante / Tootja / Fabricant / Proizvođać / Gyártó / Fabbricante / Атқарушы
/ 제조업체 / Gamintojas / Ražotājs / Tilvirker / Producent / Producător /
Производитель / Výrobca / Proizvođač / Tillverkare / Üretici / Виробник / 生产厂商
779-11008-10(07) 2015-06
B
TriPath Imaging, Inc.
780 Plantation Drive
Burlington, NC 27215 USA

Limited
Benex
Pottery Road, Dun Laoghaire
Co. Dublin, Ireland
Australian Sponsor:
Becton Dickinson Pty Ltd.
4 Research Park Drive
Macquarie University Research Park
North Ryde, NSW 2113
Australia
BD, BD Logo and BD SureDetect are trademarks of Becton, Dickinson and Company. © 2015 BD
3
Polski
779-11008-10(07) 2015-06