BIBLIOGRAFIA

Transkrypt

BIBLIOGRAFIA
Ks. dr Wojciech Surmiak
BIBLIOGRAFIA
stan z 03.2015
Druki zwarte:
Opcja
preferencyjna na rzecz ubogich wyrazem miłości społecznej. Studium
teologicznomoralne w świetle nauczania Jana Pawła II, [Studia i Materiały
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Nr 46. Red. A. MALINA],
Księgarnia św. Jacka, Katowice 2009, ss. 320, ISBN: 978-83-7030-664-9, [rec.
wydawniczy: bp prof. dr hab. Józef WRÓBEL SCJ].
(rec: bp prof. zw. dr hab. Andrzej F. Dziuba, w: Studia Salvatoriana Polonica
5 (2011), s. 172-175)
Rodzina Miłością Wielka (?), red. Wojciech Surmiak, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2014,
ss. 312, ISBN: 978-83-7030-937-4, [rec. wydawniczy: o. prof. dr hab. Andrzej
DERDZIUK OFMCAP].
Artykuły:
Łamanie chleba w Nowym Testamencie, w: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 36,2
(2003), s. 404-413.
Ordo caritatis, w: Świadek nadziei. Ks. prof. Janusz Nagórny twórca i nauczyciel teologii
moralnej, red. A. DERDZIUK, Lublin 2008, s. 281-289.
Teologia moralna w Stanach Zjednoczonych w XIX wieku, w: Teologia i moralność 6 (2009),
s. 135-154.
O
„zbytecznym” życiu „w zamrażarce”. Etyczna ocena wytwarzania zarodków
nadliczbowych i kriokonserwacji, w: Rodzina w trosce o życie – Kościół w trosce o
rodzinę, red. R. BUCHTA, [Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach. Nr 56. Red. A. MALINA], Katowice 2010, s. 250-261.
Etyczna ocena selekcji lub predeterminacji płci dziecka, w: Śląskie Studia HistorycznoTeologiczne 43,1 (2010), s. 94-106.
„Piękno zagrożone”. O współczesnych modelach małżeństwa i rodziny, w: Rodzina w
pięknym stylu. Metropolitalne Święto Rodziny 2011, red. A. DROŻDŻ, P. KURZELA,
Katowice 2011, s. 25-40.
O ciąży bez kobiety w ciąży – ektogeneza i próba jej bioetycznej oceny, w: Familaris
splendor. Piękno życia rodzinnego jako wyzwanie dla społeczeństwa i Kościoła, red.
A. BARTOSZEK [Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach Nr 64. Red. A. MALINA], Katowice 2011, w: Studia Teologiczne i
Humanistyczne 1/2 (2011), s. 120-130.
Bł. Johna Henry’ego kard. Newmana (1801-1890) teologia sumienia, w: Śląskie Studia
Historyczno-Teologiczne 44,2 (2011), s. 511-528.
1
Eugenika i testy genetyczne, w: Osoby niepełnosprawne a życie rodzinne, red. A. BARTOSZEK
[Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Nr 66. Red. A. MALINA], Katowice 2011, w: Studia Teologiczne i Humanistyczne
1/4 (2011), s. 29-49.
„W niedzielę oraz święta nakazane uczestniczyć we mszy świętej i powstrzymać się od prac
niekoniecznych” – prawno-moralny sens pierwszego przykazania kościelnego, w:
Świętowanie niedzieli w wymiarze społeczno-etycznym, red. A. Wuwer, Katowice
2013, s. 143-159.
Ból u dziecka i jego terapia – próba bioetycznego spojrzenia, w: Śląskie Studia HistorycznoTeologiczne 46,1 (2013), s. 115-128.
Vitium solitarium, czyli o masturbacji jako zagrożeniu wartości czystości, w: Fides et Ratio.
Kwartalnik naukowy Towarzystwa Uniwersyteckiego 1 (2014), s. 90-112.
Wskazania Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej odnośnie do kompetencji psychologicznych
w momencie przyjmowania i w czasie formacji kandydatów do kapłaństwa.
Komentarz, w: Gartias agamus Domino Deo nostro. Księga honorowa dedykowana
Księdzu Jerzemu Palińskiemu Rektorowi Wyższego Śląskiego Seminarium
Duchownego w latach 2006-2013, red. M. Panek, J. Wilk, Katowice 2014, s. 250261.
All you need is love. Love is all you need! – Wprowadzenie/Introduction, w: Rodzina Miłością
Wielka (?), red. W. Surmiak, Katowice 2014, s. 14-22.
Bł John Henry Kard. Newman (1801-1890). Doctor Ecclesiae?, w: Śląskie Studia
Historyczno-Teologiczne 47,1 (2014), s. 91-110.
«Idem velle atque idem nolle». Amor amicitiæ w początkach nauczania papieża
Benedykta XVI, w: Studia Pastoralne 10 (2014), s. 314-326.
Sprawozdania:
Sprawozdanie z sympozjum Naprotechnologia czy in vitro? (Kraków, 22.05.2010), w: Śląskie
Studia Historyczno-Teologiczne 43,2 (2010), s. 488-491.
In the Currents of History: from Trent to the Future. Sprawozdanie ze światowego spotkania
przedstawicieli etyki teologicznej (Trydent, 24-27.07.2010), w: Śląskie Studia
Historyczno-Teologiczne 43,2 (2010), s. 492-495.
Sprawozdanie ze spotkania Stowarzyszenia Teologów Moralistów w ramach VIII Kongresu
Teologów Polskich (Poznań, 16.09.2010), w: Teologia i moralność 8 (2010), s. 170172.
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Europejskie
Stowarzyszenie Teologii Katolickiej Exploring the Boundaries of Bodiliness –
Theological and Interdisciplinary Approaches to the Human Condition (Wiedeń, 2528.08.2011), w: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 44,2 (2011), s. 642-645.
Sprawozdanie z przebiegu spotkania grupy dyskusyjnej wokół wykładu ks. prof. dra hab.
Mariana Machinka (Poznań, 15.09.2010), w: VIII Kongres Teologów Polskich,
Poznań, 13-16 września 2010. Między sensem a bezsensem ludzkiej egzystencji.
Teologiczne odpowiedź na fundamentalne pytania współczesnego człowieka, Poznań
2012, s. 356-358.
2
Sprawozdanie z przebiegu spotkania sekcyjnego Stowarzyszenia Teologów Moralistów, w:
VIII Kongres Teologów Polskich, Poznań, 13-16 września 2010. Między sensem a
bezsensem ludzkiej egzystencji. Teologiczne odpowiedź na fundamentalne pytania
współczesnego człowieka, Poznań 2012, s. 523-525.
Cognoscetis veritatem, et varitas liberavit vos (J 8,32). Sprawozdanie z Lectio magistralis a
due voci z okazji 1700-lecia ogłoszenia Edyktu Mediolańskiego - Patriarcha
Bartłomiej I i Kardynał Angelo Scola (Mediolan, 15 maja 2013), w: Śląskie Studia
Historyczno-Teologiczne 46,1 (2013), s. 241-244.
„Gott in Frage – Dio in questione. Religiöse Sprache und säkulare Sprachen – Il linguaggio
religioso e i linguaggi del mondo”. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji
zorganizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Teologii Katolickiej (Brixen Bressanone, 29 sierpnia – 1 września 2013), w: Śląskie Studia HistorycznoTeologiczne 46,2 (2013), s. 505-510.
Omówienia dokumentów:
O poszukujących Boga. Pytania człowieka ponowoczesnego w świetle dokumentu
Konferencji Episkopatu Włoch, zatytułowanego Lettera ai cercatori di Dio, w:
Studia Pastoralne 6 (2010), s. 320-334.
Recenzje:
Maurizio Pietro Faggioni, Sessualità matrimonio famiglia, EDB, Bologna 2010, ss. 368,
SSHT 45,2 (2012), s. 430-433.
Tłumaczenia:
- z języka angielskiego:
Abp Vincent NICHOLS, Przyjmowanie Komunii świętej (Londyn, 26.06.2011), w: Anamnesis
67,4 (2011), s. 36-38.
Czym jest Europejskie Stowarzyszenie Teologii Katolickiej?, tekst oryginalny [What the
European Society for Catholic Theology (ET) is about] znajduje się w: ET Congress
2011, Exploring the Boundaries of Bodilines - Theological and Interdisciplinary
Approaches to the Human Condition, Wiedeń 2011, publikacja internetowa:
www.kuleuven.be/eurotheo/country/poland.
KOMISJA DOKTRYNY WIARY KANADYJSKIEJ KONFERENCJI BISKUPÓW KATOLICKICH, Posługa
duszpasterska wobec młodych z upodobaniem do osób tej samej płci, w: Teologia i
moralność 9 (2011), s. 193-204.
Abp Mario CONTI, List pasterski na temat nowego przekładu Mszału rzymskiego, Anamnesis
68,1 (2012), s. 69-72.
Kard.-Nominat Timothy DOLAN, Zwiastowanie Ewangelii dzisiaj - pomiędzy missio ad gentes
i nową ewangelizacją. Konferencja wygłoszona w czasie dnia refleksji Kolegium
Kardynalskiego w przededniu Konsystorza Publicznego (Watykan, 17.02.2012), w:
Wiadomości Archidiecezjalne 80 (2012) nr 4, s. 250-258.
Kard.-Nominat Timothy DOLAN, Zwiastowanie Ewangelii dzisiaj - pomiędzy missio ad gentes
i nową ewangelizacją. Konferencja wygłoszona w czasie dnia refleksji Kolegium
3
Kardynalskiego w przededniu Konsystorza Publicznego (Watykan, 17.02.2012), w:
Anamnesis 71 (2012), s. 76-82 (przedruk).
Międzynarodowy Kongres ET 2013. Kongres (29 sierpnia do 1 września). Konferencja
Młodych Teologów (28 sierpnia) w Brixen-Bressanone, Południowy-Tyrol
(Włochy), Bóg w Pytaniu: język religijny a język świecki (God in Question: religious
language
and
secular
languages),
publikacja
internetowa:
www.kuleuven.be/eurotheo/country/poland.
- z języka francuskiego:
Kard. André VINGT-TROIS, Homilia wygłoszona w czasie udzielania święceń kapłańskich w
Katedrze Notre Dame w Paryżu w Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła
2009 r., w: Wiadomości Archidiecezjalne 77 (2009) nr 8, s. 474-479.
Kard. André VINGT-TROIS, Homilia w czasie Mszy świętej za Polskę i za ofiary tragedii
samolotu prezydenckiego w Smoleńsku (Rosja), w czasie której zginął Prezydent
Polski (Paryż, 19.04.2010), w: Wiadomości Archidiecezjalne 78 (2010) nr 4, s. 214216.
Kard. André VINGT-TROIS, Homilia wygłoszona w czasie Mszy świętej z udzielaniem święceń
kapłańskich (Paryż, Katedra Notre-Dame, 25.06.2011), w: Anamnesis 70 (2012) nr
3, s. 68-72.
Kard. André VINGT-TROIS, Homilia wygłoszona w czasie Mszy świętej z udzielaniem święceń
kapłańskich (Paryż, Katedra Notre-Dame, 30.06.2012), w: Anamnesis 73 (2013) nr
1, s. 68-73.
Kard. André VINGT-TROIS, Homilia podczas Mszy św. z udzielaniem święceń prezbiteratu,
(Paryż, Katedra Notre-Dame, sobota, 29.06.2013), w: Anamnesis 78 (2014) nr 3, s.
19-22.
- z języka hiszpańskiego:
Ks. Lucas Francisco MATEO-SECO, Kapłan jako świadek Bożej miłości, w: Wiadomości
Archidiecezjalne 77 (2009) nr 3, s. 138-145.
- z języka włoskiego:
Kard. Jorge MEDINA ESTÉVEZ, Duszpasterskie vademecum, w: Wiadomości Archidiecezjalne
76 (2008) nr 10, s. 478-486.
Kard. Dionigi TETTAMANZI, „Pan jest blisko skruszonych w sercu” (Ps 34,19). List pasterski
do małżonków w stanie separacji, rozwodu i ponownego związku, w: Wiadomości
Archidiecezjalne 77 (2009) nr 10, s. 611-622.
Kard. Albert VANHOYE SJ, Kapłańska duchowość eucharystyczna, w: Wiadomości
Archidiecezjalne 78 (2010) nr 2, s. 110-115.
Kard. Carlo CAFFARA, Małżeństwa a związki homoseksualne. Nota doktrynalna (Matrimonio
e unioni omosessuali. Nota dottrinale), w: Sprawy Rodziny 92/4 (2010), s. 29-33.
Kard. Dionigi TETTAMANZI, „Pan jest blisko skruszonych w sercu” (Ps 34,19). List pasterski
do małżonków w stanie separacji, rozwodu i ponownego związku, w: Teologia i
moralność 7 (2010), s. 183-193 (przedruk).
4
Kard. Dionigi TETTAMANZI, „A Ty widzisz trud i boleść” (Ps 10,14). List do Rodzin w
sytuacjach próby, w: Teologia i moralność 8 (2010), s. 151-166.
Kard. Angelo AMATO, Celibat Jezusa. O teologii celibatu Jezusa Chrystusa Kapłana Nowego
Przymierza, w: Wiadomości Archidiecezjalne 79 (2011) nr 4-5, s. 159-172.
Kard. Angelo BAGNASCO, „Ja jestem Dobrym Pasterzem” (J 10,11). List do duchowieństwa i
wspólnoty chrześcijańskiej o wielkim darze kapłaństwa. Rok duszpasterski 20092010, w: Anamnesis 67 (2011) nr 4, s. 43-58.
KONGREGACJA DS. DUCHOWIEŃSTWA, Kapłański rachunek sumienia, w: Wiadomości
Archidiecezjalne 79 (2011) nr 6-7, s. 220-225.
Kard. Jorge MEDINA ESTÉVEZ, Dlaczego muszę iść w niedziele na Mszę?, w: Wiadomości
Archidiecezjalne 80 (2012) nr 1, s. 73-82.
Kard. Jorge MEDINA ESTÉVEZ, Dlaczego muszę iść w niedziele na Mszę?, w: Anamnesis 70
(2012) nr 3, s. 57-64 (przedruk).
Ks. Carlos Encina COMMENTZ, Kiedy i jaki sposób odwoływać się do Penitencjarii
Apostolskiej, w: Wiadomości Archidiecezjalne 81 (2013) nr 1, s. 38-55.
Kard. Angelo AMATO, Święci i błogosławieni. Jak proceduje Kościół?, w: Wiadomości
Archidiecezjalne 81 (2013) nr 11, s. 536-547.
Klemens STOCK SI, Ewangelia a Nowa Ewangelizacja. Pewne wytyczne, w: Wiadomości
Archidiecezjalne 81 (2013) nr 12, s. 590-607.
KONGREGACJA DS. EDUKACJI KATOLICKIEJ, Wskazania dotyczące zastosowania kompetencji
psychologicznych przy przyjmowaniu i w formacji kandydatów do kapłaństwa, w: w:
Gartias agamus Domino Deo nostro. Księga honorowa dedykowana Księdzu
Jerzemu Palińskiemu Rektorowi Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w
latach 2006-2013, red. M. Panek, J. Wilk, Katowice 2014, s. 319-331.
Ks. Carlos Encina COMMENTZ, Kiedy i jaki sposób odwoływać się do Penitencjarii
Apostolskiej, w: Anamnesis 77 (2014) nr 2, s. 93-107 (przedruk).
Przyczynki:
Świadek Ojca miłosierdzia, w: Notitiae 44 (2002), s. 46-50.
Zapłodnienie pozaustrojowe in vitro – pro-kreacja czy re-produkcja, w: Wiadomości
Archidiecezjalne 76 (2008) nr 11, s. 530-543.
Próba dotknięcia „nietykalnej tajemnicy”. O chrześcijańskim sensie cierpienia, w: Nasza
myśl 27 (2009), s. 8-9.
Kwestie bioetyczne we współczesnym duszpasterstwie. Konspekt wykładu wygłoszonego
podczas konferencji rejonowej dla kapłanów Archidiecezji Katowickiej (Rybnik,
08.06.2010), w: Wiadomości Archidiecezjalne 78 (2010) nr 6, s. 333-339.
„Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie” (Mk 13,33). Konferencja dla
Kapłanów Diecezji Bielsko-Żywieckiej wygłoszona w ramach Studium
Proboszczowsko-Wikariuszowskiego (Bielsko Biała, 10.12.2010), w: Wiadomości
Archidiecezjalne 78 (2010) nr 12, s. 643-647.
5
„Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?” (Mt 19, 16), w: Nasza
myśl 36 (2012), s. 4-5.
Chrystusowa pedagogia duszpasterstwa powołań w świetle perykopy o uczniach idących do
Emaus (Łk 24,13-35), w: Wiadomości Archidiecezjalne 80 (2012) nr 5, s. 306-312.
Relatywizm i jego dyktatura, w: Nasza myśl 37 (2013), s. 11-13.
«Pójdź za mną!» (Mk 2,14). Homilia w czasie Mszy świętej z okazji setnej rocznicy urodzin
Sługi Bożego ks. Jana Machy (Chorzów Stary, Kościół św. Marii Magdaleny,
18.01.2014), w: Wiadomości Archidiecezjalne 82 (2014) nr 6, s. 158-161.
Udział w konferencjach i wygłoszone referaty:
10.02.2007
- Wstyd – wstydliwość – bezwstyd. Wykład dla Duszpasterstwa Akademickiego
(Kobiór).
23.02.2007
- Patriotyzm w społecznym nauczaniu Kościoła. Patriotyzm w nauczaniu Jana
Pawła II. Wykład dla Civitas Christiana (Katowice).
17.04.2008
- Śladami Jana Pawła II na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wykład dla
Klubu Inteligencji Katolickiej (Katowice-Tysiąclecie Górne).
08.10.2008
- Zapłodnienie pozaustrojowe (in vitro) – pro-kreacja czy re-produkcja.
Wykład dla Kapelanów Szpitalnych Archidiecezji Katowickiej (Katowice)
19.11.2008
- Zapłodnienie pozaustrojowe (in vitro) – pro-kreacja czy re-produkcja.
Wykład dla Duszpasterstwa Służby Zdrowia Archidiecezji Katowickiej.
27.04.2009
– Wokół współczesnych problemów bioetycznych: zapłodnienie in vitro,
aborcja, eutanazja. Wykład dla członków Akcji Katolickiej (RybnikNiedobczyce).
12.09.2009 – Postęp współczesnej biomedycyny a bioetyka – Wykład dla członków Akcji
Katolickiej w czasie ich dorocznej pielgrzymki (Katowice-Tysiąclecie Górne).
13.03.2010 - O współczesnych modelach
Akademickiego (Kobiór).
rodziny
-
Wykład
dla
Duszpasterstwa
23.03.2010 – Lęk i stres łamią nie tylko głos… Łamią życie… Udział w panelu dyskusyjnym
zorganizowanym przez Samorządy Studenckie Zespołu Szkół Wyższych w
Rybniku oraz Koło Inicjatyw Studenckich (Rybnik, Ośrodek Dydaktyczny
Uniwersytetu Śląskiego).
06.05.2010 – O kluczowych kwestiach bioetycznych - Wykład dla Klubu Inteligencji
Katolickiej (Rybnik, Parafia św. Jadwigi).
08.06.2010 – Kwestie bioetyczne we współczesnym duszpasterstwie – Wykład dla kapłanów
Archidiecezji Katowickiej w ramach Konferencji Rejonowej (Rybnik, Parafia
św. Jadwigi)
11.12.2010 – Duszpasterstwo rodzin w sytuacjach trudnych - Wykład dla kapłanów Diecezji
Bielsko-Żywieckiej w ramach Diecezjalnego Studium WikariuszowskoProboszczowskiego (Bielsko Biała, Instytut Teologiczny im. Jana Kantego)
6
16.03.2011 – O współczesnych modelach małżeństwa i rodziny – Wykład dla Klubu
Inteligencji Katolickiej w Katowicach.
23.09.2011 – Moralne aspekty sakramentu pokuty i pojednania osób w szczególnych
sytuacjach edukacyjnych – Wykład w ramach sympozjum: Przygotowanie do
sakramentu pokuty i pojednania osób w szczególnych sytuacjach edukacyjnych
(Brenna 22-25.09.2011)
10.12.2011 – Współczesne przemiany rodziny wyzwaniem dla polityki społecznej – Wykład
dla samorządowców Ziemi Gliwickiej (Gliwice, Centrum Edukacyjne im. Jana
Pawła II).
09.06.2012 - Ukazywać piękno Chrystusa współczesnemu światu. Życie konsekrowane u
progu Roku Wiary – Prowadzenie sesji (Katowice, WTl UŚ).
13.04.2013 – Moralny wymiar wiary – dar i zobowiązanie. Wykład w ramach sympozjum na
temat: Tajemnica wiary (Katowice, WTl UŚ).
09.05.2013 – Czy wiara ma swój wymiar moralny? – Wykład w ramach sesji Noce Nikodema
organizowanego
przez
Duszpasterstwo
Akademickie
Archidiecezji
Katowickiej (Katowice, CODA)
22.05.2013 – O miejscach uczenia się nadziei. Wykład w ramach Archidiecezjalnego
Duszpasterstwa Służby Zdrowia (Katowice, Centrum Formacji Kana)
27.02.2014 – Cnota wiary z perspektywy teologii moralnej. Wykład w ramach
Archidiecezjalnego Duszpasterstwa Służby Zdrowia (Katowice, Centrum
Formacji Kana)
19.05.2014 – Przyjaźń między kapłanem a kobietą – debata klerycka. Wystąpienie w roli
eksperta (Katowice, Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne)
24.05.2014 – Rodzina Miłością Wielka (?). XXIII Piekarskie Sympozjum Naukowe.
Organizacja i moderowanie sesji.
26.06.2014 – Opcja preferencyjna na rzecz ubogich – propozycja tylko dla chrześcijan? –
Wykład w ramach konferencji Oblicza współczesnej biedy (Lublin, Katolicki
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II).
Przynależność do stowarzyszeń i instytucji naukowych:
Stowarzyszenie Teologów Moralistów (od 2007).
European Society for Catholic Theology – ET – Wiedeń (od 2009):
Sekretarz Sekcji Polskiej (od 2011)
Członek Curatorium Stowarzyszenia (od 2011).
Association of Bioethicists in Central Europe – BCE – Wiedeń (od 2010).
7
Praca redakcyjna:
Sekretarz Redakcji oraz redaktor tematyczny Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych
[43,2 (2010) – 46,1 (2013)]
Zastępca Redaktora naczelnego oraz redaktor tematyczny Śląskich Studiów HistorycznoTeologicznych [od numeru 46,2 (2013)]
Członek Kolegium Recenzentów Roczników Teologii Moralnej, KUL [od rocznika 2012]
8