Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie - bip-gmina

Transkrypt

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie - bip-gmina
FinanśÓw.u|.sw
azwa i adres jednostki sprawozdawzej
Rb.'N KWARTALNE
Gmina [email protected]
SPRAWOZOANIE
O STANIE NALEZNOSCI ORAZWYBRANYCH
AKTYWOW FINANSOWYCH
Regionalna lzba ObEchunkowa w Gda sku
u1.31Styenia 56 A
EF58FAC78COBD31A
r)
89-600 CHOJNTCE
|ilil]ililil1ilil
ilililIililililililtililIi
lumer identyfikaryiny REGoN
un$1279
|aławJffiffi
|ea
[email protected] / łiązku
laM
onin! I Nierk!
za okEs
rcku do dnia 30 eelw
od
rcku 2009
woJ.
lPowrArlGM|NA
22102t03
Óojnicti
'
Pzed wypełnieniempzeeylać instrukcję
SYMBOLE
Porno|sŃE
')
CHOJNICE
zWĄzEK JsT
TYP GM
a
ryPZW
A" Na|eżnościoraz wybrane aktywa finansowe
dfuŹnicyzagraniMi
dłużnicykajowi
kmta
na|eżności
ogÓlem
(kol.3+15)
wysząe0Ó|nienie
ogÓłem
(kol.,{+9+lO+1
+12+13+11)
grupaI
grupa ll
1
1
NALzNUDu|
FtNANsowE
rl
''
seKor
finansÓw
publicznlch
o0orem
(kol.5+6+7+E)
9|l&
W!ÓMNE
(Nt+N2+N3+N4+N5)
A^ | lwA
z reqol
1016t.7
papierywartościM (Nl.1+N1.2)
1 10 1 [email protected] , 7
6
1S 18,7
s,o
g 62,5
grupylll
grupylV
7
6
13#2
bank
centmlny
pozostale
ralowe
instytucje
fnansowe
banki
o,o
l3
[email protected],i
o,o
I S2410,1
o.o
0.0
0.0
o,(
0.0
o.o
0.0
0.0
0,0
0.d
OJ
0,4
o.o
o,o
o0
o0
00
o
0-o
o,o
o.o
0,0
0,0
o,!
0,0
0,0
o,o
0,0
oo
0.o
0.0
o.o
0,c
0,0
0,d
o,o
0,0
o,o
o,o
0.0
o.o
0.o
0,0
0,o
o.o
0,0
0,0
o,q
00
0.0
o.o
o,o
o.!
o0
0.o
N1.1 kÓtkoteminM
0,0
0,4
o,o
0,0
o,o
o,o
0!
o,o
0,0
0.0
N1.2 dlugoteminore
o.o
o,o
o.o
o,o
o9
0.0
o.o
o,o
0,0
N2 pożyąki (N2.1+N2.2)
o,o
00
o.o
o.o
00
o.o
0,0
0.0
N2-1 krÓtkoteminM
o,o
o,o
o,o
0,q
o,o
o,o
0,o
N2.2 dtugoteminore
0,0
o,o
0,0
o,o
0,o
0,0
0,q
N3.2 depofyly
na żądan.e
N3.3 depozyty teminrye
N,ł na|eżności
wymaga|ne(N4.1+N4.2)
pozostałe należnoŚci
5m.o
0,o
5 @,0
o.o
0,0
5ffiru.r
o,c
o,o
o,o
o,o
0.o
o,o
2p s,5
0,0
0,o
0,o
0,0
o.o
0.0
o.c
361&,6
3m 1&,6
0,0
o,o
o,o
o,o
o,o
0.0
3ffi
0,0
o,o
o,o
0,0
o.o
0p
OC
o
0.0
0.o
0,0
0,0
0,0
0.c
oo
0.0
0.o
o
0,0
0,0
o,(
o,o
od
o,o
o,o
4re 470,6
0.0
0,0
o,o
0,o
0,o
0,o
I 1729S,4
0,0
0.0
o.(
0.o
o,o
o,o
0,o
0,0
0,0
0,(
0.o
o,o
o,o
0,0
13712,8
o,o
o,t
0,0
0,o
o,o
o,o
o.o
sa,6
o.o
o,o
oo
14S.7
ffiB.O
ta 424 2
187 4,1
I A7 4,7
3&[email protected],5
! &7 @,5
N5'1 z tytufudośawtowarÓw i usług
0,0
'\J.z z ryruru PuarKW
ubezDieąenia
sDoł.
q
o.o
0.0
1A @4.2
(N5.1+N5'2+N5'3)
o.o
0,o
2&9,5
N,ł.1 z tytufu dostaw toMrÓw i usfug
N5
q
[email protected],0
2U9,5
[email protected]
N4.2 Nzostab
5 @.0
[email protected],O
0.0
0g
o.o
5313S.1
17
00
o,o
o
[email protected],0
t6
0,0
0,q
0.0
5313rc.1
15
pozoslale
podmioty
zagraniene
0.0
o.o
N3''| gotÓwka
podmoty
naIeżące
do strcfy
euro
0.c
o.c
N3 gotÓwka l depofyty N3'1+N3'2+N3.3)
14
3 s7 271'Ś
ogÓ|em
(kol.16+17)
0
0.0
Nl
9OSpOdarStWa
oomoE
niefinansre
10
I
o,o
insMucje
ri eko mercyj n e
działające na
Żecz
gospodaaslw
0.0
[email protected]
3&@,5
ffim.0
rcffi.o
N5'3 z tytuhrinnych niżwymienione powyżej
B. Na|eżnościz tytułu udzie|onych poręcze
o0
12 gro.!
o.o
oo
0o
45$,7
12 970,5
o,o
[email protected],0
4 262,4
0.0
16 @.0
0,0
0,o
4 242,0
o,o
s,o
0,0
s,0
o,o
s_2
0,0
1 S,2
ta&,0
o.o
tam,o
o,o
t{,6
.79 470ś
0.o
I St 1d,6
lB 424.2
r 342S,3
2 [email protected]
o,o
0,0
6 7 14 1 3 . 7
&ffi,6
@,9
0.0
6!
?47,e
o,c
3 1& O
t 1a,8
i gwarancji
głÓwnaz lytufu udzie|onychgwarancjii poręee
na|eżność
odsetki UstawM
od na|eżności gl.ÓMej
z tytułU udfie|onych
gwarancji i
wadoŚć spłaldokonanychw okresie spraMzdaweym za dfużnikÓwz
kwota odzyskanych wiezyte|nościw okresie sprawozdawym od
1 ) hiepdz.bre
*dt
{k:r r-ii!r
i..iml I i
200947-21
052-3972129
rck m-c dzieri
jr:ie:;ł,\,nstł'
ł't
EF58FAC78COBD3lA
Strona:
1

Podobne dokumenty