LISTA 6

Transkrypt

LISTA 6
HURTOWNIE DANYCH
LISTA 6
NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA Z KOSTKĄ DANYCH ZA POMOCĄ PROGRAMU MS
EXCEL. PODSTAWY REPORTING SERVICES
Zad. 1. (4 pkt)
Uruchomid program MS Excel i wykonad następujące operacje:
 Wybrad zakładkę Dane
 Następnie za pomocą przycisku „Z innych źródeł” wybrad „Z usług analiz”
 Skonfigurowad połączenie z projektem Analysis Services:
o Wpisad nazwę instancji MS SQL Servera (przykładowo localhost\B08 – gdzie B08 jest
numerem komputera, na którym jest zainstalowany SQL Server)
o Użyd uwierzytelniania systemu Windows
o W sekcji „Wybierz bazę danych zawierającą żądane dane” wybrad
PierwszyProjektKostek (lub inną – jeśli przy wdrożeniu projektu Analysis Services
użyto innej nazwy)
o Zaznaczyd kostkę danych
o Zakooczyd pracę kreatora
 W okienku, które się pojawi wybrad „Raport z tabeli przestawnej” oraz umieścid dane w
istniejącym arkuszu
 Zapoznad się z obsługą tabeli przestawnej – wybieranie miar z tabeli faktów, wybieranie
atrybutów wymiarów, zaznaczanie atrybutów wybranego wymiaru (np. DimProduct)
znajdujących się ze sobą w hierarchii, sprawdzid działanie filtrów raportu
 Utworzyd wykres przestawny wybierając (mając przez cały czas aktywną tabelę przestawną)
Opcje -> Wykres przestawny
 Zbadad jak zachowuje się wykres przestawny w zależności od zmian, jakim poddawana jest
tabela przestawna
 Utworzyd 3 raporty – tabele (Wstawianie-> Tabela przestawna) i wykresy przestawne,
zawierające interesujące informacje. Podad przykłady wykorzystania konkretnych informacji
prezentowanych w raportach (kto może byd zainteresowany tymi danymi, jaką wiedzę za
sobą niesie).
Zad. 2. (3 pkt)
W środowisku Business Intelligence Studio utworzyd nowy projekt Reporting Services, a następnie:
 Utworzyd nowe współdzielone źródło danych (w sekcji Connection Properties jako źródło
danych wybrad MS SQL Server Analysis Services)
 Wygenerowad raport z użyciem kreatora raportów (Solution Explorer->Reports->Add New
Report)
 Zweryfikowad poprawnośd wygenerowanego raportu za pomocą podglądu raportu (Preview).
Uzasadnid przydatnośd przygotowanego raportu.
 Opcjonalnie: wdrożyd projekt



Utworzyd nowy raport za pomocą Solution Explorer -> Reports -> Add New Item -> Report
Wybrad współdzielone źródło danych I zdefiniowad nowy DataSet
Ręcznie wygenerowad nowy raport – jest to dośd czasochłonne zadanie, dlatego nie musi byd
zbytnio skomplikowany – i sprawdzid poprawnośd jego działania za pomocą Preview.
Zad. 3. (1 pkt)(*)
Za pomocą programu ReportBuilder – może go nie byd zainstalowanego na komputerach
laboratoryjnych – ustanowid połączenie z przygotowanym wcześniej projektem Analysis Services,
wygenerowad raport zawierający co najmniej jeden wykres.
Uwaga: Ocena zadao będzie zależała od użyteczności i złożoności przygotowanych raportów. Będą
oceniane takie elementy jak m.in. wykorzystanie hierarchii pomiędzy rekordami, odpowiednie
grupowanie, a także sposób prezentacji danych.