Stwórz PDF - Centrum arbitrażu i mediacji

Transkrypt

Stwórz PDF - Centrum arbitrażu i mediacji
Studia przypadku udanej mediacji gospodarczej - przykłady
opracowane przez Międzynarodowe Centrum Mediacji
Opisy spraw mediacyjnych
Dr Ewelina Stobiecka, Koordynator Międzynarodowego Centrum
Mediacji
SPRAWA MEDIOWANA 1
STRONY MEDIACJI:
- niemiecki deweloper, Wynajmujący
- skandynawski kontrahent, Najemca
WARTOŚĆ PRZEDMIOU SPORU:
1,5 mln zł
KRÓTKI OPIS SPRAWY,W TYM WYPRACOWANEJ UGODY
Sprawa zaistniała pomiędzy niemieckim deweloperem, będącym właścicielem
budynku biurowego, usytuowanego w centrum dużego miasta, a jego
skandynawskim kontrahentem, będącym Najemcą w tymże budynku. Umowa
najmu zawarta była na czas określony i regulowała szczegółowo wszelkie
sprawy, związane z wzajemnymi rozliczeniami. Na skutek m.in. informatycznych
błędów systemowych, zaistniałych po stronie Wynajmującego, oraz błędów,
wynikających z błędnie przejętej powierzchni najmu występujących po stronie
Najemcy, pomiędzy Stronami doszło do sporu, który w chwili zgłoszenia sprawy
opiewał na półtora miliona złotych.
Z uwagi na fakt, iż Umowa najmu dobiegała końca, a wartość przedmiotu sporu
stanowiła znaczną część rocznego budżetu spółki Najemcy, sprawa stanęła na
wokandzie sądowej. Mając na uwadze konieczność zapewnienia płynności
finansowej po stronie Najemcy, Strony postanowiły rozwiązać sprawę
pozasądownie.
Zadaniem Mediatora była pomoc w znalezieniu takiego rozwiązania, aby
zapewniło w miarę szybkie zaspokojenie roszczeń Wynajmującego, przy
jednoczesnym usunięciu błędów systemowych po jego stronie, które
powodowały błędne naliczenia, oraz odzyskanie płynności finansowej po stronie
Najemcy i sprawną przeprowadzkę do nowego biura. W wyniku postepowania
mediacyjnego, po niespełna trzech godzinach spotkania Wynajmujący
zrezygnował z odsetek od długu oraz zredukował wartość długu głównego o
część, która mogła być (w opinii obu stron) wygenerowana przez błędnie
działający system, naliczający opłaty. Najemca zobowiązał się do płatności
należności w ratach, ustalając przy tym harmonogram, który pozwolił mu na
zachowanie płynności finansowej.
Dodatkowo strony porozumiały się także w odniesieniu do innych lokalizacji
swoich spółek córek w Europie Środkowo – Wschodniej, i wstępnie
przedyskutowały warunki potencjalnego najmu powierzchni biurowych w tychże
lokalizacjach.
W wyniku działań Mediatora i postępowania mediacyjnego Strony nie tylko
znalazły rozwiązanie swojego bieżącego problemu, tj. zaległości wynikającej z
błędów, które zaistniały po obydwu stronach stosunku najmu, ale i umówiły się
co do innych rynków, na których operowały poprzez swoje spółki córki.
Zadowolenie Stron ze sposobu rozwiązania sprawy przełożyło się także na ich
dobre relacje w Polsce i kontynuowanie rozmów co do potencjalnego najmu
innej powierzchni biurowej.
SPRAWA MEDIOWANA 2
STRONY MEDIACJI:
- spółka deweloperska
- pracownia architektoniczna
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPORU
1.200.000 PLN
KRÓTKI OPIS SPRAWY, W TYM WYPRACOWANEJ UGODY
Strony łączyła Umowa o wykonanie prac aranżacyjnych i projektowych,
dotyczących nowego projektu handlowego, tj. centrum handlowego w jednym z
polskich miast. Kontrakt opiewał na kwotę 6.000.000 PLN i dotyczył całego
kompleksu handlowego.
W wyniku problemów, związanych z sytuacją makroekonomiczną, deweloper
musiał przerwać inwestycję i zerwać umowę ze swoim kontrahentem. Po stronie
kontrahenta, tj. pracowni architektonicznej wygenerowane zostały już określone
koszty, związane z wykonanymi do tej pory pracami projektowymi, wyceniane
na około 1.200.000 PLN.
Spółka projektowa domagała się zwrotu należności za wykonane prace, przy
czym spółka deweloperska zasłaniała się niedokończeniem tychże prac i
przerwaniem całej inwestycji z uwagi na kiepską sytuację finansową. Strony
znalazły się w impasie.
Umowa, łącząca obie Strony, przewidywała dla zaistniałych sporów arbitraż,
który, jak się okazało po wstępnych kalkulacjach, wygenerowałby dodatkowe
koszty prowadzenia sporu na poziomie ok.60.000 USD. Klauzula arbitrażowa,
przewidziana w Umowie, skutecznie blokowała Strony przed dochodzeniem
roszczenia na drodze sądowej. Strony zdecydowały się więc podjąć rozmowy
pozasądowe, w formule mediacyjnej.
W wyniku przeprowadzonej mediacji udało się doprowadzić do Ugody, w której
obydwie Strony zgodziły się na zapłatę znacznej części wynagrodzenia za
wykonane już prace architektoniczne, przy jednoczesnej redukcji pewnych
dodatkowych kosztów i odsetek, które związane były z tym roszczeniem.
Płatności rozłożono przy tym na dogodne dla obydwu Stron raty, oraz tak, aby
deweloper, znajdujący się aktualnie w kiepskiej sytuacji finansowej, mógł
podołać zobowiązaniom.
Z uwagi na chęć zatwierdzenia Ugody przed Sądem, Strony wystąpiły przy tym
do Sądu o zawezwanie do próby ugodowej, który to wniosek kosztował ich
łącznie 40 PLN, i na wyznaczonym w ciągu paru dni terminie sądowym, Strony
oficjalnie zatwierdziły wypracowaną przed Mediatorem Ugodę.
Ta sprawa to także przykład, jak w drodze mediacji udało się skutecznie
zredukować koszty postępowania sądowego z około 60.000 USD, które trzeba
by było ponieść w ramach postępowania arbitrażowego, do 40 PLN, które trzeba
było zapłacić w związku z wnioskiem o termin sądowy, podczas którego
zatwierdzono oficjalnie Ugodę, wypracowaną przed Mediatorem.
Joanna Bilecka, mediator w Międzynarodowym Centrum Mediacji:
SPRAWA MEDIOWANA 1
STRONY MEDIACJI:
- prezes zachodniej firmy farmaceutycznej w Polsce
- członek zarządu zarządzający jednym z działów firmy
- osoby zatrudnione w tym dziale
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPORU:
Koszt utraty części przychodów i reputacji firmy w przypadku gorzej lub
później zrealizowanych projektów z powodu nagłego odejścia jednego z
kluczowych pracowników, koszt poszukiwania i wdrażania zastępstwa lub
zastępstw, potencjalny koszt dalszych konfliktów w zespole włącznie z ich
rozszerzeniem się na inne działy
KRÓTKI OPIS SPRAWY, w tym wypracowanej ugody:
W dynamicznie rozwijającej się firmie narastały konflikty, aż do momentu, gdy
jeden z kluczowych pracowników w dramatyczny sposób, w obecności innych
pracowników, złożył wypowiedzenie – w akcie protestu przeciwko działaniom
jednego z członków zarządu. Sytuacja spowodowała zamieszanie w firmie.
Zadaniem mediatora było opanowanie sytuacji, rozładowanie nagromadzonych
napięć oraz sporządzenie raportu diagnozy, jako bazy do działań naprawczych.
W wyniku działań mediatora:
- rozpoznano rzeczywiste a nie powierzchowne przyczyny konfliktów i
wypracowano listę potencjalnych działań naprawczych w firmie
- każdy z uczestników otrzymał indywidualne wsparcie polegające na lepszym
zrozumieniu przyczyn konfliktów i możliwości zapobiegania im
- negatywne emocje wygasły, co pozwoliło uczestnikom wyciągnąć wnioski i
skupić się na praktycznych działaniach, co z kolei zostało zauważone przez
pozostałe działy firmy
- uczestnicy sporów przy wsparciu mediatora zaczęli lepiej komunikować się i
bardziej efektywnie współpracować w kolejnych rozpoczynanych w firmie
projektach
- dodatkowo przy pomocy mediatora uczestnicy zidentyfikowali listę innych,
potencjalnie zapalnych tematów w firmie na przyszłość.
SPRAWA MEDIOWANA 2
STRONY MEDIACJI:
- menedżer zespołu handlowego w dużym przedsiębiorstwie
- pracownik zwalniany z pracy za słabe wyniki sprzedażowe
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPORU:
- 3 miesięczne wynagrodzenie pracownika tj. ponad 40 tys. zł., reputacja
przedsiębiorstwa wobec klientów obsługiwanych przez zwalnianego
pracownika, reputacja menedżera, ew. kwota odszkodowania z powództwa
cywilnego pracownika bezpośrednio przeciwko menedżerowi
KRÓTKI OPIS SPRAWY, w tym wypracowanej ugody
Pracownik wniósł skargę do zarządu firmy o naruszenie jego dóbr osobistych tj.
dobrego imienia przez menedżera zwalniającego go z pracy za brak wyników.
W wyniku interwencji mediatora menedżer zrozumiał swój błąd, który
faktycznie był znacznie mniejszy, niż przedstawiał to pracownik. Pracownik
także zrozumiał, że więcej straci, niż zyska walcząc z przełożonym, i wycofał
skargę. Strony poprawnie, z obopólną korzyścią współpracowały do końca
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia i rozstały się pokojowo.
SPRAWA MEDIOWANA 3
STRONY MEDIACJI:
- pracodawca reprezentowany przez członka zarządu
- zwalniana pracownica, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPORU
- 3 miesięczne wynagrodzenie pracownika tj. ponad 50 tys. zł., dodatkowo w
razie przegranej w przeciągającej się sprawie - wynagrodzenie za cały okres
sporu np. około 1 roku tj. 170 tys. zł. i koszty obsługi prawnej
KRÓTKI OPIS SPRAWY, w tym wypracowanej ugody
Firma, planując wkroczenie na rynek z nowym produktem, zatrudniła
specjalistę wąskiej specjalności z pełną świadomością, że kobieta jest w
początkowym okresie ciąży. Niestety okres 6 miesięcy pracy kobiety nie
potwierdził w 100% spodziewanych efektów. Dodatkowo niekorzystne zmiany
na rynku spowodowały, że firma w trakcie jej urlopu macierzyńskiego wycofała
się z planów rozwijania nowego biznesu. Pracownica po ok. 10 miesiącach
urlopu macierzyńskiego potwierdziła chęć powrotu do pracy w niepełnym
wymiarze czasu pracy, co stanowi podstawę do ochrony przed
wypowiedzeniem w ciągu kolejnych 12 miesięcy.
Mediator pracował przez 2 miesiące z członkiem zarządu i pełnomocnikiem
pracodawcy oraz bezpośrednio z zainteresowaną pracownicą, która także miała
swojego doradcę adwokata, jednak go nie ujawniła i ograniczyła się jedynie do
przedstawiania jego opinii. W wyniku zawartej ugody pracodawca uniknął
trudnej sprawy w sądzie pracy i osiągnął swój cel biznesowy tj. zlikwidował
niepotrzebne po zmianie strategii, drogie stanowisko, zachowując dobrą
reputację na rynku pracy i co ważne, także wśród własnej załogi. Z drugiej
strony pracownica szybciej, niż gdyby powróciła do pracy, uzyskała przychód w
satysfakcjonującej ją wysokości (jednak mniejszej niż jej początkowe roszczenie
i maksymalna możliwa wartość sporu). Ponadto pracownica uniknęła dalszego
stresu i kosztów związanych z procesowaniem się z pracodawcą dzięki czemu
miała wolny, opłacony z góry, czas dla dziecka i na szukanie nowej pracy.
SPRAWA MEDIOWANA 4
STRONY MEDIACJI:
- pracodawca, młoda polska spółka zachodniej firmy budowlanej w Polsce
reprezentowana przez prezesa nie mówiącego po polsku i nie znającego
polskiego prawa pracy
- zwolniona pracownica architekt
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPORU
- 3 miesięczne wynagrodzenie pracownika tj. ponad 30 tys. zł., dodatkowo w
razie przegranej w przeciągającej się sprawie - wynagrodzenie za cały ten
okres np. 1 rok, koszty obsługi prawnej, tłumaczy przysięgłych itp.
KRÓTKI OPIS SPRAWY, w tym wypracowanej ugody
Pracownica zwróciła się do mediatora, kiedy w wyniku konfliktowej sytuacji
prezes firmy dosłownie ”wyrzucił” ją z pracy i nakazał jej niezwłocznie opuścić
biuro.
Mediator zaproponował pracownicy zwrócenie się do firmy w formie listu
zawierającego szczegółową ocenę działań firmy oraz ich możliwych
konsekwencji wraz z propozycją konkretnych kroków postępowania w celu
zadośćuczynienia naruszeniom jej praw i zaspokojenia jej roszczeń zgodnie z
polskim prawem pracy.
Przygotowany przez mediatora razem z pracownicą list zawierający propozycję
kroków do rozwiązania konfliktu został przez prezesa firmy dobrze przyjęty.
Firma uniknęła możliwych konsekwencji stosunkowo niskim kosztem a
usatysfakcjonowana pracownica nie wniosła sprawy do sądu pracy. Spór
zakończył się rozwiązaniem stosunku pracy w ciągu 2 tygodni za
porozumieniem stron.
Sebastian Urban, mediator w Międzynarodowym Centrum Mediacji
SPRAWA MEDIOWANA 1
STRONY MEDIACJI:
1. Związek zawodowy przemysłu stoczniowego oraz 2. Były szef tego związku
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPORU:
600,000 Funtów brytyjskich
KRÓTKI OPIS SPRAWY, w tym wypracowanej ugody
Związek zawodowy zarzucał swojemu byłemu szefowi naruszenie postanowień
umowy o poufności, co miało narazić związek na szkody w wysokości 600,000
funtów brytyjskich. Ugoda polegała na częściowym przyznaniu się do
nieprawidłowości oraz wpłacie 25,000 funtów przez byłego szefa związku na
konto związku.
SPRAWA MEDIOWANA 2
STRONY MEDIACJI
1. Producent odkurzaczy z Anglii
2. Producent odkurzaczy z Chin
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPORU
Trudne do oszacowania.
KRÓTKI OPIS SPRAWY, w tym wypracowanej ugody
Producent odkurzaczy z Anglii chciał wycofania z Anglii i zaprzestania
produkcji pewnego typu odkurzaczy produkowanych przez producenta z Chin.
Ugoda polegała na wycofaniu ze sprzedaży przez chińskiego producenta linii
odkurzaczy o rażąco podobnym wyglądzie do flagowego produktu angielskiego
producenta.