Po up³y - wie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i

Transkrypt

Po up³y - wie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i
Pan z Wami.
I z Duchem Twoim. S³owa Ewangelii we -
d³ug Œwiêtego Marka.
Po up³y - wie szabatu
Chwa³a Tobie Chryste.
Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba
i Salome nakupi - ³y wonno - œci ¿e - by pójœæ i namaœciæ cia -
³o Jezu
sa. Wczesnym rankiem w pierwszy dzieñ tygo- dnia
przy - sz³y do grobu gdy
s³oñ-ce wze - sz³o. A mówi³y miê-dzy
so - b¹: "Kto nam odsunie kamieñ od wej - œcia do gro - bu?" Gdy
jednak spojrza - ³y, ¿e kamieñ by³ ju¿
bardzo du - ¿y.
odsuniê - ty,
a by³
Wesz³y wiêc do grobu, i ujrza³y m³odzieñca, sie-
dz¹cego po prawej stronie
ubranego w bia - ³¹ sza - tê
i bar-
dzo siê prze - straszy - ³y. Lecz on rzek³ do nich: "Nie
bój-
cie siê. Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzy¿owane - go, powsta³
nie
ma go tu - taj. O - to miejsce gdzie
Go z³o¿y - li
Lecz idŸcie powiedzcie Jego uczniom i Piotro - wi: Idzie przed wa-
mi do
Ga-li-le - i, tam Go ujrzy - cie,
One wysz³y i uciek³y od gro-bu;
jak wam powie - dzia³."
ogarnê³o je bowiem zdumie -
nie i prze - strach. Ni - komu te¿ nic nie o - znajmi³y, bo siê
ba - ³y.
Oto S³owo Pañ - skie.
Chwa³a Tobie Chry - ste.

Podobne dokumenty