KARTA USŁUGI URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG ul. Ratuszowa 13

Transkrypt

KARTA USŁUGI URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG ul. Ratuszowa 13
KARTA USŁUGI
URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG ul. Ratuszowa 13
Wydział Gospodarki Nieruchomościami – pokój 306, 307 III p, tel. (94) 35 515 61, 35 515 66, 35 515 60
GN22
PRZEDŁUŻENIE UMOWY DZIERŻAWY GRUNTU MIEJSKIEGO NA
OKRES DO 3 LAT
1.
PODSTAWA PRAWNA
Art. 13, ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 roku,
poz. 518 z późn. zm.) oraz art. 693 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014
roku, poz. 121 t.j.)
2.
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY
Umowa dzierżawy
3.
4.
WYMAGANE DOKUMENTY
3.1 wniosek (druk w załączeniu) – GN22-D01
3.2 mapa z oznaczeniem działki przeznaczonej do wydzierżawienia
3.3 dowód osobisty do wglądu
DOKUMENTY UZYSKIWANE PRZEZ URZĄD
Informacja z rejestru gruntów
5.
WYSOKOŚĆ OPŁAT
Nie pobiera się
6.
TERMIN ODPOWIEDZI
Do 30 dni
7.
KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
8.
TRYB ODWOŁAWCZY
Spory wynikłe z umowy rozstrzyga Sąd Właściwy dla siedziby
Wydzierżawiającego
9.
SPOSÓB ODEBRANIA DOKUMENTÓW
W wydziale, pocztą
10. DODATKOWE INFORMACJE
Stawki za dzierżawę gruntów zgodne z obowiązującym w danym roku Zarządzeniem Prezydenta Miasta
Kołobrzeg.
Wersja:04
Opracowali:
Z-ca Naczelnika: H. Orczykowska
Inspektor: W. Klimek
Inspektor: J. Borek
Data: 2014-10-23
Sprawdził: ( NWM lub PJ)
Naczelnik: Damian Kunz
Data: 27.10.2014 r.
Zatwierdził: Sekretarz Miasta
Data: 04.11.2014 r.