ldz. SP28/ 11 0.1 I ~ti - Fundacja Pracownia Dialogu

Transkrypt

ldz. SP28/ 11 0.1 I ~ti - Fundacja Pracownia Dialogu
Bydgoszcz, dn. 28 IV 2011 r.
ldz. SP28/ 11 0.1
REKOMENDACJA
I ~ti/)
Zesp6t nauczycieli ze Szkoty Podstawowej nr 28 w Bydgoszczy uczestniczyt
w kwietniu biezqcego roku w warsztatach "Szkolenie umiej~tnosci mediacyjnych
w pracy nauczyciela z rodzinq ucznia", kt6re obejmowaty cwiczenia symulacji mediacji, prac~
indywidualnq i grupowq
0
tqcznej liczbie 23 godzin zegarowych.
W kwietniu 2010 r. zostato przeprowadzone szkolenie dla nauczycieli
pn . " Mediacja - nowe narz~dzie pracy nauczyciela " w zakresie 24 godzin zegarowych .
Nauczyciele biorqcy udziat w tym szkoleniu ze wzgl~du na jego wartosc merytorycznq
i przydatnosc w pracy zawodowej wyrazili ch~c pogt~bienia wiedzy i umiej~tnosci
w tej dziedzinie, stqd ich akces w tegorocznych warsztatach .
Zaj~cia
zrealizowane zar6wno w tym, jak i w ubiegtym roku , byty niestychanie dynamiczne,
zostaty przeprowadzone w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze . Pracowalismy aktywnymi
metodami w oparciu
0
bogaty program szkolenia . Wszystkie spotkania przebiegaty na bardzo
wysokim poziomie, tqczyty teori~ z praktykq. Doskonate merytoryczne przygotowanie
organizator6w, ich doswiadczenie oraz wysoka kultura osobista sprawity, iz szkolenie by to
niestychanie atrakcyjne i spetnito nasze oczekiwania . Postawa trener6w , ich wiedza
i umiej~tnosci zach~city nas do stosowania mediacji w praktyce, jako sposobu rozwiqzywania
konflikt6w w pracy z uczniami oraz w zyciu prywatnym .
Niekt6rzy uczestnicy szkolenia podj~1i decyzj~
0
dalszym ksztatceniu w kierunku
mediacji.
Pragniemy polecic Panstwa Monik~ Kazmierczak i Janusza Kazmierczaka z torunskiego "Laboratorium Pozytywnej Zmiany" , jako profesjonalnych trener6w z zakresu mediacji.