Kierownik Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Transkrypt

Kierownik Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
Warszawa, 16 maja 2016 r.
Kierownik
Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy
Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające warunki określone w Ustawie Prawo
o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).
Wymagania:

stopień magistra wychowania fizycznego,

uprawnienia trenera piłki nożnej (co najmniej II klasy),

uprawnienia instruktora snowboardu (uznawane przez MENiS),

uprawnienia ratownika WOPR (pływalni, morski, śródlądowy),

ukończony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy,

uprawnienia instruktora pływania,

doskonała znajomość języka polskiego.
Doświadczenie zawodowe:

co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie nauczycielskim, w tym co najmniej
dwuletni staż pracy w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego na uczelni
wyższej,

co najmniej dwuletni staż pracy w charakterze trenera drużyny piłkarskiej.
Zakres obowiązków:

organizacja i prowadzenie zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego,

prowadzenie drużyny piłki nożnej (treningi i zawody),

prowadzenie zajęć na obozach narciarsko-snowboardowych oraz rejsach i spływach.
Dodatkowe informacje:

wymagana zgoda na zatrudnienie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie jako
podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze godzin,

wskazane posiadanie uprawnień sternika motorowodnego lub innych szkoleń
z zakresu sportów wodnych,

pożądana komunikatywna znajomość języka angielskiego,

badania naukowe i chęć rozwoju naukowego będą dodatkowym atutem.
Wymagane dokumenty:

podanie o pracę do JM Rektora SGH,

życiorys,

odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia magistra wychowania fizycznego,

odpis dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, w tym uprawnienia
instruktorskie,

dokumenty potwierdzające staż pracy w systemie oświaty.
Dokumenty należy składać osobiście w Sekretariacie CWFiS SGH (al. Niepodległości 162,
budynek główny, pokój 046) w terminie do 20 czerwca 2016 roku.
Zgłoszenia, które nie spełniają warunków formalnych nie podlegają rozpatrzeniu. Komisja
konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
z kandydatami. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoważne
z odrzuceniem oferty.
Uwaga: Uczelnia nie zapewnia mieszkania.