Na cz elna Or g ani za c ja Techni c zna

Transkrypt

Na cz elna Or g ani za c ja Techni c zna
UMOWA UCZESTNICTWA W KURSIE W RAMACH PROJEKTU
„Przełamanie barier w rozwoju dzięki znajomości języków obcych”
zawarta w dniu ................................... r. w Poznaniu pomiędzy:
Wyższą Szkołą Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Brzeźnickiej 3, kod
pocztowy: 60-311, wpisaną do rejestru Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod Nr 178, numer NIP 77921-91-633 oraz REGON 639779684, reprezentowaną przez Anielę Goc Kanclerza – Założyciela zwaną dalej
Założycielem
a
Panem / Panią …………………………………………………………………………………………...……………..
zamieszkałym/ą w ……………………………………………………………………….………..……………………
legitymującym/ą się dowodem osobistym …………………………………………….……….…………………….
tel:……………………………………………… e-mail:……………………………………………….……..…………
zwanym/ą dalej Uczestnikiem/czką Projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.6.
Upowszechnienie uczenia się dorosłych. Poddziałanie 9.6.2. Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w
zakresie ICT i znajomości języków obcych, pt. „Przełamanie barier w rozwoju dzięki znajomości języków
obcych” złożonego w konkursie Nr: PO KL/9.6.2/1/13 przez Wyższą Szkołą Zdrowia, Urody i Edukacji w
Poznaniu zwanej dalej Uczelnią. Projekt realizowany w ramach umowy nr POKL.09.06.02-30-142/13
zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.
§1
1. W ramach projektu „Przełamanie barier w rozwoju dzięki znajomości języków obcych”, Beneficjent
zorganizuje na rzecz „Uczestnika projektu” bezpłatny kurs nauki języka ……………………………………… w
wymiarze 120 godzin lekcyjnych zakończony certyfikatem umiejętności językowych zgodnych z zakresem
ESOKJ.
2. Kurs przeprowadzony będzie zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w projekcie, który dostępny jest na
stronie internetowej www.wsziue.pl.
3. Beneficjent projektu zapewni: zaplecze lokalowe i kadrowe niezbędne do przeprowadzenia kursu.
4. Beneficjent projektu zapewni bezpłatne podręczniki i materiały szkoleniowe, oraz bezpłatne materiały
promocyjne.
5. Wydatek związany ze wsparciem w ramach projektu na uczestnika projektu zgodnie z budżetem projektu
wynosi 2 453,35 zł.
§2
Uczestnik projektu oświadcza, że:
1. Dane oraz informacje zawarte w Formularzu Zgłoszenia oraz złożonych załącznikach nie
uległy zmianie do dnia podpisania niniejszej umowy.
2. Zobowiązuje się do udziału w systemie monitoringu obowiązującego w niniejszym projekcie oraz udziału w
badaniach prowadzonym przez Uczelnię i WUP w Poznaniu.
3. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Beneficjenta i WUP w Poznaniu lub podmiot
przez niego upoważniony do celów sprawozdawczych z realizacji usługi szkolenia, w której będzie brał
udział oraz monitoringu i ewaluacji projektu.
4. Zapoznał się z regulaminem projektu, o którym mowa w § 1 pkt. 2 i akceptuje jego treść.
§3
Uczestnik projektu jest zobowiązany do:
1. Regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w kursie, potwierdzonego wpisem na liście
obecności.
2. Uczestnictwa w testach weryfikujących postępy w nauce w trakcie trwania kursu.
3. Przystąpienia do egzaminu potwierdzającego umiejętności językowe zgodne z zakresem ESOKJ.
4. Zgłaszania nieobecności na zajęciach do Biura projektu wraz z ich pisemnym usprawiedliwieniem.
5. Poinformowania Beneficjenta projektu o ewentualnych zmianach swojej sytuacji osobistej
i zawodowej (np. zmiana danych osobowych).
6. Uczestnictwa w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Beneficjenta jak i WUP w Poznaniu.
7. Zwrotu kosztów uczestnictwa w projekcie, o których mowa w § 1 pkt 5 niniejszej Umowy w przypadku
stwierdzenia wyższej niż 20% godzin nieobecności na zajęciach lub/i nieuzasadnionej rezygnacji z
uczestnictwa w projekcie.
8. Zwrotu kompletu podręczników i materiałów szkoleniowych w przypadku rezygnacji
z uczestnictwa w projekcie.
§4
1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach,
tj. zdarzeniach losowych, których Uczestnik projektu powiadomi Beneficjenta na piśmie
w ciągu 5 dni od zaistnienia zdarzenia.
2. Uzasadnione przypadki, o których mowa powyżej nie skutkują obciążeniem Uczestnika projektu kosztami
o których mowa w § 1 pkt 5 niniejszej Umowy.
3. W przypadku skreślenia z listy uczestników z przyczyn leżących po stronie Uczestnika projektu, zostanie
on obciążony kosztami o których mowa w § 1 pkt 5 niniejszej Umowy.
§5
Warunki umowy obowiązują od dnia ……..…..…………. do dnia ………..………….tj zakończenia kursu
§6
1. Umowa z uczestnikiem, a tym samym jego udział w projekcie „Przełamanie barier w rozwoju dzięki
znajomości języków obcych” może ulec rozwiązaniu w przypadku rozwiązania umowy nr POKL.09.06.02-30142/13 o dofinansowanie realizacji projektu zawartej pomiędzy Uczelnią a WUP w Poznaniu.
2. W przypadku zaistnienia okoliczności, jak w punkcie 1 uczestnik projektu nie ponosi kosztów o których
mowa w § 1 pkt 5 niniejszej umowy.
§7
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika Projektu w przypadku:
1) wstrzymania finansowania Projektu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, w tym
również braku środków na realizację Projektu określonego w § 1 niniejszej umowy,
2) rozwiązania umowy w trybie określonym w § 6 niniejszej umowy,
3) skreślenia Uczestnika Projektu z listy obecności.
§8
1) Zajęcia odbywać się będą w miejscu i terminach ustalonych przez Organizatora.
2) Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przekazany Uczestnikowi w pierwszym dniu
szkolenia.
§9
Uczestnik Projektu zobowiązuje się do dbania o powierzony mu sprzęt i materiały szkoleniowe.
§ 10
Po zakończeniu udziału w projekcie Uczestnik Projektu otrzymuje certyfikat instytucji zewnętrznej zgodny z
ESOKJ potwierdzający znajomość danego języka na odpowiednim poziomie.
§ 11
Strony wyłączają możliwość umownego przeniesienia praw i obowiązków Uczestnika
Projektu wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.
§ 12
1) Wszelkie zmiany umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
2) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa
obowiązującego.
3) Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
…………………………………
Beneficjent
powszechnie
………….………………………
Uczestnik Projektu