Warszawa, 28 kwietnia 2010 r

Transkrypt

Warszawa, 28 kwietnia 2010 r
NIE
PODLEGA
ROZPOWSZECHNIANIU,
PUBLIKACJI
ANI
BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO
ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII ORAZ JAPONII.
DYSTRYBUCJI,
DO STANÓW
Warszawa, 28 kwietnia 2010 r.
INFORMACJA PRASOWA
Segment Korporacji i Rynków Finansowych poprawia wyniki
9
9
9
Ponad 49 mln zysku brutto w pierwszym kwartale 2010 r.
Dobre wyniki efektem wzrostu dochodów prowizyjnych i spadających rezerw
kredytowych.
Stały rozwój oferty produktowej.
49 mln zł zysku brutto w pierwszym kwartale było wynikiem wyższym zarówno od zanotowanego w
poprzednim kwartale (po wyłączeniu dywidendy z PZU), jak i tego w analogicznym okresie 2009 r.
- Wyniki pierwszego kwartału w sektorze korporacji są dobre, szczególnie biorąc pod uwagę
utrzymująca się niższą aktywność przedsiębiorstw – mówi Mariusz Grendowicz, prezes BRE Banku.
Obserwowany w całym sektorze bankowym niższy popyt na kredyty w sektorze przedsiębiorstw
znalazł odzwierciedlenie również w wynikach BRE Banku - portfel kredytów brutto klientów
korporacyjnych w ujęciu kwartalnym spadł o 3,7 proc. O ponad 1,5 proc. zwiększyła się natomiast
wartość depozytów (rynek w tym czasie stał w miejscu), dzięki czemu BRE Bank zwiększył swój
udział w tej części rynku.
Do 98,5 mln zł, czyli o niemal 7 proc., w porównaniu z pierwszym kwartałem 2009 r. zwiększyły się
natomiast dochody prowizyjne segmentu klientów korporacyjnych i instytucji, na co wpływ miały
głównie czynniki sezonowe (krótszy miesiąc Luty i ciężka zima).
W segmencie klientów korporacyjnych i instytucji BRE Bank zanotował nieznaczny (3,4 proc. w skali
roku) spadek dochodów odsetkowych, które w pierwszym kwartale 2010 r. osiągnęły poziom 133,4
mln zł. Było to wynikiem w dalszym ciągu rosnących kosztów pozyskiwania finansowania.
Pozytywnie na wyniki pionu korporacji i rynków finansowych zadziałał też spadek rezerw
kredytowych. Ich wartość w okresie styczeń-marzec 2010 r. sięgnęła 73,6 mln zł i była o 25 proc.
niższa niż poprzednim kwartale.
BRE Bank nieustannie rozwija swoja ofertę produktową. Najważniejszym wdrożeniem w pierwszym
kwartale 2010 roku była platforma transakcyjna iBRE FX. Pozwala ona na szybką i efektywną
realizację transakcji wymiany walut, umożliwiając przy tym uzyskanie najlepszego kursu
rozliczeniowego opartego o bieżące notowania międzybankowe. Nowym i unikalnym rozwiązaniem
na rynku jest zakładka Info FX, która umożliwia śledzenie bieżących kursów dla różnych par
walutowych, co pozwala na dokonanie najkorzystniejszych w danym momencie decyzji dotyczących
kupna bądź sprzedaży walut.
BRE Bank SA, 00-950 Warszawa, ul. Senatorska 18, tel. (022) 829 00 00, fax (022) 829 00 33
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88. Według stanu na dzień 01.01.2010 r. kapitał zakładowy
BRE Banku SA (w całości wpłacony) wynosi 118.763.528 złotych. W związku z realizacją warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, na podstawie uchwały XXI WZ z dnia 14 marca 2008r., oraz uchwały
XVI NWZ z dnia 27 października 2008r., może ulec podwyższeniu do kwoty 123.763.528 złotych. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym BRE Banku SA będą w całości opłacone.
brebank.pl
brebank.pl
W pierwszym kwartale 2010 r. BRE Bank otrzymał również kolejne nagrody za obsługę klientów
korporacyjnych. Różę bez kolców od miesięcznika Home&Market oraz Medal Europejski w XX edycji
konkursu organizowanego Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Business Centre Club oraz
Europejski Komitet Ekonomiczno – Społeczny za platformę kompleksowego zarządzania
należnościami BRE Banku.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien
stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki
BRE Banku S.A. („Bank”) w ofercie publicznej akcji z prawem poboru. Niniejszy materiał
nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania
zapisów na lub nabywania jakichkolwiek papierów wartościowych Banku.
Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie
publicznej akcji Banku z prawem poboru oraz o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do
obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. będzie prospekt emisyjny, który zostanie zatwierdzony przez Komisję
Nadzoru Finansowego oraz opublikowany i udostępniony na stronie internetowej Banku
(www.brebank.pl) oraz na stronie internetowej Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.
(www.dibre.pl).
Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo
pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych
państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym
materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery
wartościowe, o których mowa w niniejszym raporcie, nie zostały i nie zostaną
zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r.
ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) ani przez żaden inny organ regulujący
obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek innego stanu lub jurysdykcji w Stanach
Zjednoczonych Ameryki, i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów
Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji nie podlegających obowiązkowi
rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych
lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.
Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty zakupu ani zaproszenia do
nabywania; nie jest również dozwolona sprzedaż papierów wartościowych wskazanych w
niniejszym materiale w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do
nabywania byłyby nielegalne przed uprzednią rejestracją, zwolnieniem z takiej rejestracji
lub innego rodzaju kwalifikację w świetle prawa danej jurysdykcji. Niedozwolona jest
dystrybucja niniejszego materiału na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje
zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia
oferty nabycia papierów wartościowych w Kanadzie lub Japonii.
Niniejszy materiał jest rozpowszechniany i skierowany wyłącznie do (a) osób
zamieszkujących poza granicami Wielkiej Brytanii lub (b) osób zawodowo zajmujących się
inwestycjami w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku na podstawie Ustawy o
Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (Promocja Finansowa) (ang. Financial
BRE Bank SA, 00-950 Warszawa, ul. Senatorska 18, tel. (022) 829 00 00, fax (022) 829 00 33
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88. Według stanu na dzień 01.01.2010 r. kapitał zakładowy
BRE Banku SA (w całości wpłacony) wynosi 118.763.528 złotych. W związku z realizacją warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, na podstawie uchwały XXI WZ z dnia 14 marca 2008r., oraz uchwały
XVI NWZ z dnia 27 października 2008r., może ulec podwyższeniu do kwoty 123.763.528 złotych. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym BRE Banku SA będą w całości opłacone.
brebank.pl
brebank.pl
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) lub (c) podmiotów o
wysokiej wartości aktywów netto i innych osób, którym może ona zostać zgodnie z
prawem przekazana na podstawie art. 49(2) (a)-(d) ww. Rozporządzenia (osoby takie
będą dalej zwane łącznie „wskazanymi osobami” (ang. „relevant persons”)). Papiery
wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale zostaną udostępnione wyłącznie
wskazanym osobom, a zaproszenie, oferta lub zobowiązanie do objęcia, kupna lub innego
nabycia takich papierów wartościowych zostaną udostępnione wyłącznie wskazanym
osobom lub złożone wyłącznie przez wskazane osoby. Osoba nie będąca wskazaną osobą
nie może działać w oparciu o niniejszy materiał lub jego dowolną część ani się na niego
powoływać.
BRE Bank SA, 00-950 Warszawa, ul. Senatorska 18, tel. (022) 829 00 00, fax (022) 829 00 33
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88. Według stanu na dzień 01.01.2010 r. kapitał zakładowy
BRE Banku SA (w całości wpłacony) wynosi 118.763.528 złotych. W związku z realizacją warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, na podstawie uchwały XXI WZ z dnia 14 marca 2008r., oraz uchwały
XVI NWZ z dnia 27 października 2008r., może ulec podwyższeniu do kwoty 123.763.528 złotych. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym BRE Banku SA będą w całości opłacone.
brebank.pl
brebank.pl