W dniu 25 marca 2011 r

Transkrypt

W dniu 25 marca 2011 r
II grupa wiekowa ( uczniowie szkół gimnazjalnych )
1.W jakim mieście w 1374r. Rada Miejska uchwaliła tzw. „porządki ogniowe” ?
a) w Krakowie
b) w Gnieźnie
c)w Poznaniu
2. Najwyższą władzą związku OSP RP jest:
a) Zjazd Krajowy
b) Zarząd Główny
c) Prezydium Zarządu Głównego
3. Czy dźwiękowy system ostrzegawczy jest urządzeniem przeciwpożarowym?
a) nie
b) tak
c) nie istnieją takie urządzenia
4. Jaki czynnik decyduje o stopniu zagrożenia pożarowego lasu:
a) wilgotność ściółki i powietrza
b) wilgotność drzew oraz poszycia gleby
c) wilgotność mchów i porostów oraz gleby
5. Co jaki okres należy kontrolować stan techniczny gaśnic?
a) raz w roku
b) w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku
c) co pół roku
6. Jaka najmniejsza ilość środka gaśniczego musi się znajdować się w gaśnicy
będącej na obowiązkowym wyposażeniu samochodu osobowego ?
a) 0,5 kg,
b) 1 kg,
c) 2kg.
7. W którym roku został opublikowany obowiązujący, jednolity tekst ustawy o
Państwowej Straży Pożarnej?
a) 2003 roku
b) 2006 roku
c) 2009 roku
8. Neutralizacja to:
a) gaszenie palącej się substancji chemicznej,
b) zobojętnianie substancji niebezpiecznej,
c) proces magazynowania substancji niebezpiecznej w strażach pożarnych.
9. Stosując regułę „9”, oparzenie obejmujące obie kończyny górne u osoby dorosłej
stanowi procentową powierzchnię całego ciała:
a) 18 %
b) 36 %
c) 27 %
10. Liczba spienienia to:
a) iloczyn objętości piany do objętości roztworu z którego powstała
b) ilość wytworzonej piany w ciągu 1 minuty
c) iloraz objętości piany do objętości roztworu z którego powstała
11. Oparzenie drugiego stopnia:
a) Obejmuje tylko naskórek, objawami są zaczerwienienie skóry i ból, objawy
ustępują po kilku dniach bez pozostawienia blizn.
b) Obejmuje naskórek i część skóry właściwej, pojawiają się pęcherze z surowiczym
płynem, goi się w ciągu 10–21 dni, nie pozostawia blizn.
c) to martwica obejmująca skórę właściwą wraz z naczyniami i nerwami skórnymi
wraz z podskórną tkanką tłuszczową. Skóra przyjmuje barwę od perłowo białej, przez
białoszarą do brunatnej, jest twarda i sucha.
12.Przedstawiony znak na żółtym tle oznacza:
a) Niebezpieczeństwo pożaru - Materiały utleniające
b) Niebezpieczeństwo wybuchu - Materiały wybuchowe
c) materiał łatwopalny
13. Czy członkowie OSP mogą wykonywać czynności kontrolno-rozpoznawcze?
a) tak, za zgodą komendanta wojewódzkiego PSP,
b) tak, za zgodą komendanta głównego PSP,
c) nie mogą.
14. Na jakich poziomach zorganizowany jest Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy?
a) powiatowym, wojewódzkim, krajowym
b) gminnym, powiatowym, wojewódzkim
c) krajowym i wojewódzkim
15. Kto uzgadnia projekt budowlany pod względem bezpieczeństwa pożarowego ?
a) Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
b) Komenda Powiatowa PSP
c) Komenda Wojewódzka PSP
16. Co oznacza skrót SITP?
a) Szkota Instruktorów Techniki Pożarniczej,
b) Służby Interwencyjne Taktyki Pożarniczej,
c) Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa.
17. Worek samorozprężalny to sprzęt do:
a) oczyszczania powietrza w zbiornikach ciśnieniowych
b) wspomagający prace nurków
c) ratowania życia i zdrowia ludzi
18. Urządzeniem umożliwiającym wypompowywanie wody z piwnicy jest:
a) zasysacz liniowy,
b) wysysacz,
c) smok ssawny.
19. Co jaki okres należy przeprowadzać próbną ewakuację w szkołach?
a) raz na rok
b) raz na dwa lata
c) po aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
20. W skład jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzą:
a) pogotowie gazowe
b) stacje ratownictwa chemicznego
c) zakładowe służby ratownicze
21. Ile wynosi pojemność zbiornika na środek pianotwórczy w samochodzie GCBA
6/32
a) 10% pojemności zbiornika wodnego
b) 60 litrów
c) 1600 mililitrów
22.Do armatury wodnej nie należy:
a) zasysacz liniowy
b) hydrant zewnętrzny
c) zbieracz
23. Na jakiej wysokości od poziomu podłogi umieszcza się zawory hydrantowe w
budynkach:
a) 1,0 m,
b) 1,25 m,
c) 1,35 m.
24. Maksymalna odległość między hydrantami może wynosić:
a) 150 metrów
b) 200 metrów
c) 250 metrów
25. Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego przy ciśnieniu nominalnym 0,2
MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody dla DN 80 wynosi
a) 10 dm3/s
b) 15 dm3/s
c) 20 dm3/s
26. Co stanie się z płomieniem świecy, jeżeli w pomieszczeniu zmniejszymy
stężenie tlenu?
a.
płomień wydłuży się
b.
płomień skróci się i rozszerzy
c.
płomień zgaśnie
27.Przedstawiony znak oznacza
a) ciągnąć do dołu,
b) pociągnąć za rączkę
c) stłuc aby uzyskać dostęp.
28. Budynki moteli zaliczamy do kategorii zagrożenia ludzi:
a) ZL II
b) ZL III
c) ZL V
29. Automatyczny system sygnalizacji pożarowej wymagany jest w;
a) budynkach handlowych lub wystawowych jednokondygnacyjnych o pow. strefy
pożarowej do 3000 m2
b)budynkach handlowych lub wystawowych jednokondygnacyjnych o pow. strefy
pożarowej pow. 3000 m2
c) budynkach handlowych lub wystawowych jednokondygnacyjnych o pow. strefy
pożarowej pow. 5000 m2
30. Kwas siarkowy jest substancją:
a) niepalną
b) łatwo palną
c) trudno palną
.