RADA M|Ę.ISKA DZIAŁ woDNY

Komentarze

Transkrypt

RADA M|Ę.ISKA DZIAŁ woDNY
RADA
M|Ę.ISKA
ol. Ko!Ńńujl
J MaJB 1
90bi
/fu 06&376
0085,t.1
td.O6&3i6
|'
M
A
ł
,
o
M
l
'
a?.32o
UcHwAŁA NR vIU29l2007
RADY MIEJSKIEJ w MAŁoMIcAcH
Z dnia27 lutego2007roku
W sprawiezatwierdzeniaMiejskiemu ZakładowiGospodarkiKomunalnejw Małomicach,
jako przedsiębiolstwurealizującemuna tęlęnie gminy Małomice zadania z zaktesu
zaopatrzenia
w wodęi odprowadzaliaścieków,
taryf oraz zawańychw nich cęn i stawekdla
ściekówna okres1 roku'
zbiorowegozaopatrzenia
w wodęi zbiorowegoodplowadzenia
w
o zbiorowymzaopatrzeniu
Na podstawieart.24 ust. 1 ustawyz dnia 07.06.2001r.
wodęi zbiorowymodprowadzeniu
ścieków(t.j' Dz' U. z 2006rNr l23 poz.858)
uchwalaco następuje:
s1
Dzial zaopatrzeniaw wodę
ZatwierdzasięMiejskiemuZakładowiGospodarkiKomunahejw Małomicachp.odział
na niżej wymienione grlpy tarfowę i odpowiadająceim ceny i stawki za l m, wody
dostalczonej
do odbiorców'
Tary{owegrupy odbiorców
DZIAŁwoDNY
I. Talyfowagrupaodbiorców
zakładyuslugowe itp.
1. osoby fizyczne, gospodarstwodomowe,przedsiębiorstwo,
Posiadające
zużyciewody.
urządzeniapomiaroweokeślające
. Stawkaza I m3dostarczonej
wody-2,I5zl
. Cenaza dostarczoną
wodęwynosi- 2,772łza I rft
II. Taryfowagrupaodbiorców
2. osoby fizyczne, gospodarstwadomowe nieposiadająceurządzeń pomiaro$Tch
okeślającychzułcie wody. Normy zuŹyciawody na jednego mieszkańcabędące
_ kanalizacyjnym
podstawąrozliczeńz przedsiębiorstwem
wodociągo\ł.o
a) dla osób korzystających
z wodociągubez ubikacjii łazienki(brakkanalizacji),
pobór wody ze zdrojuulicznegolub podwórzowego- 0'9mr/osobę/m-c
podłączonych
w nieruchomościach
b) dla osób zamieszkujących
do zbiomików
(Iubz pzelewem)
bezodpływowych
- l,sm'/os/m.c
l. wodociąg,ubikacjabez łazienki
. 2,lm!/os/m-c
2. wodociąg,zlew kuchenny,brakłazienkii ciepłejwody
3. wodociąg,ubikacja'łazienta,lokalnęźródłocielej wody - f,4rn!los/m.c
4. wodociąg,ubikacja,łazienka,
dostawaciepłejwody do
- 4.fm'/os/m-c
mięszkania
podłączonychdo srecr
c) dla osób zamieszl.ującychw nieluchomościach
kanalizacyjnych
- 1,8m'/os/m-c
1.wodociąg,ubitacjabez łazienki
.2'7rn1/os/m-c
brakłazienkii ciepłejwody
2. wodociąg,zlew kucherrny,
3. wodociąg,ubikacja,łazieŃa,lokalneźródłociepłejwody - 3,0rrf/os/m.c
4. Wodociąg,ubikacja, łazieŃa' dostawaciepłejwody do
- 5,4m'/os/m-c
mieszkania
Podstawąrozliczenia w grup odbiorcówtaryfowychbędziecena 1m3dostarczonejwody
|azy nofina fuilycia wody w darrej grupie odbiorców w miesiącu od osoby razy ilośóosób
zameldowanychw gospodarstwiedomowym.
.
.
wody 2,15zł
stawkaza l m3dostarczonej
Cenaza dostalczonąwodęw1nosi 2',7'7
zlzaI m,
III Taryfowa grupaodbiorców
1. hne podmioty z poza tercrll gminy Małomice posiadające vządzenia pomiarowe
okeślającezuĘcie wody.
.
.
wody_ 2,91ż
Stawkaza l m. dostarczonej
cena za dostalczonąwodę
wynosi f,7,1złzaItf
s2
Dzial k-analizacji_ odprowadzenieścieków
zatwieńz'a się Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Małomicach podziałna
niŹej w1mienione grupy taryfowe i odpowiadająceim cęny i stawki za m3 odebranych
ściekówod dostawców.
Tarfowe grupy odbiorców
DZIAŁ KANALIZACJI
I. Taryfowa grupaodbiorców
1. osoby fizyczne' gospodarctwa domowe, przedsiębiorstwa' zakłady usługowe itp'
podłączone do zbiomików
bezodpĘrłowych nieposiadających lrządzęń
pomiarcwych.
2. osoby fizyczne, gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, zakłady usługowęiĘ'
podłączonedo zbiomików przepĘrvowychnieposiadającychurządzeńpomialowych'
3' osoby fizyczne, gospoda$twa domowe, przedsiębiolstwa' zakłady usfugowe itp'
podłączonedo istniejącejsieci kanalizacyjnejnieposiadająceurządzeńpomiarowych'
. Stawkaza 1m3odebranychścieków_ 2,68zł
o Cęna ściękówodebranych od dostawcy wynosi -4,84 zł za 1m] odebranych
ściekóvr'
II. Tarfowa grupaodbiorców
osoby fizyczrrelub przedsiębiorstwa
usługiz zakresuodbioru ścięków
świadczące
beczkowozamiz nieruchomości,
dostarczające
ściekina oczyszczalnięścieków.
.
.
Stawkaza lm. ściekówprzyjętychna ocryszcza|nlę_ 2'68zł
cena ściekówodebranychod przedsiębiorstwalub osoby fizycznej wynosi 4,84 zł
za l m3ścieków
s3
Powyższetaryry, stawki i ceny obowiązująna tereńe gminy Małomice przez okęs
jednegorokutzn.od 1 marca2007do 29 luĘ 2008r.
s4
wszyśkie sta\łki i ceny okeślone w uchwale są w}Tażonęwańościąnetto. Nalęży
doliczyć do nich obowiązującypodatekVAT.
!)
Traci moc następującauchwałaRady Miejskiej w Małomicach:
1. UchwałaNI )o.xvlv2l7106 Rady Miejskiej w Małomicachz dnia 20 lutego2006I.
w spawię zatwierdzeńa Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunal.nej w
Małomicach'jako przedsiębiontwu lealizującemuna tereniegminy Małomicezadania
z zak|es! zaopatzęnia w wodę i odprowadzaniaścieków,taryf olaz zawartychw nich
cen i stawek dla zbiorowego zaopatzenia w wodę i zbiolowego odprowadzenia
ściekówna okes 1 roku.
s6
Wykonanie uchwałypowieŹa się Burmistrzowi Małomic'
Uchwaławchodzi w życie z dniem podjęcia.
URzĄD
M lE.J s KI
pr. Ko.sryr!.ji 3 Moio 1
P^
s
Ł
o
6 7 . 3 2 0 M A Ł o } , 1CI E
200ł