pełnomocnictwo ogólne

Transkrypt

pełnomocnictwo ogólne
PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE
Ja,
niżej
podpisany
...................................................................
(imię
i
nazwisko),
zamieszkały................................................................................legitymujący się..............................
nr................... ustanawiam swym pełnomocnikiem ………………………. zamieszkałego w
…………….., przy ul. ..........................., legitymującego się .......................nr .............................,
wydanym w dniu ........................... przez ..............................i oświadczam, że pełnomocnik jest
upoważniony do występowania w moim imieniu, w szczególności do prowadzenia badan
genealogicznych, pobierania aktów urodzenia, ślubów, zgonów oraz pobierania dokumentów z
archiwów, urzędów, diecezji. Odwołanie niniejszego pełnomocnictwa może nastąpić bez podania
przyczyn w każdym czasie. Pełnomocnictwo niniejsze obejmuje prawo do udzielania dalszych
pełnomocnictw.

Podobne dokumenty