3. 67,30 zł. - pdf. - metalowcy

Transkrypt

3. 67,30 zł. - pdf. - metalowcy
Propozycja grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus
I. Świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego
Kwota świadczenia (zł)
1. Śmierć ubezpieczonego spowodowana* :
- nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym w pracy
170 000
- nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym
- nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy
120 000
120 000
- nieszczęśliwym wypadkiem
- zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym
70 000
60 000
- przyczyną naturalną
2. Jednorazowe świadczenie dla dziecka ( osierocenie)
35 000
4 400
II Świadczenia z tytułu śmierci współubezpieczonych
1. Śmierć małżonka*:
- spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem
- naturalna
21 000
11 000
2. Śmierć dziecka
3. Śmierć rodziców
3 300
2 250
4. Śmierć rodziców małżonka
III. Urodzenie
2 250
1. Urodzenie dziecka ubezpieczonemu
2. Urodzenie martwego dziecka
1 600
3 200
IV. Świadczenia zdrowotne
1.Uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
-100% trwałego uszczerbku
-1% trwałego uszczerbku
45 000
450
2.Uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym
40 000
-100% trwałego uszczerbku
-1% trwałego uszczerbku
3.Wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego:
Anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń – by- pass, choroba
Creutzfelda – Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór
złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna,
zakażenie wirusem HIV, o którym mowa w § 3 pkt 32, zakażenie wirusem HIV, o którym mowa w § 3 pkt
33, zawał serca, zgorzel gazowa.
4. Operacja chirurgiczna ubezpieczonego
5 000
3 000/ 1 800/600
5. Niezdolność ubezpieczonego do pracy i samodzielnej egzystencji
6.Leczenie szpitalne ubezpieczonego* - spowodowane:
10 000
za 1 dzień pobytu
400
- wypadkiem komunikacyjnym
- wypadkiem przy pracy
200
200
- zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym
- nieszczęśliwym wypadkiem
200
150
- chorobą
-OIT - jednorazowe świadczenie
50
500
- rekonwalescencja ( za 1 dzień zwolnienia)
7. Z Kartą apteczną – prawo do odbioru w aptece produktów o wartości
25
300
8. Leczenie specjalistyczne:
chemioterapia lub radioterapia, terapia interferonowa, wszczepienie kardiowertera/ defibrylatora,
wszczepienie rozrusznika serca, ablacja.
V. Prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia
Składka miesięczna za cały pakiet
5 000
TAK
67,30 zł
* Kwota świadczenia jest skumulowaną wysokością świadczeń wynikających z OWU wypłacaną w przypadku zajścia danego zdarzenia.
Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 30211, NIP 527-020-60-65,
kapitał zakładowy: 295 000 000 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102