Rada Wydziału WNE UW - Zał. 1

Transkrypt

Rada Wydziału WNE UW - Zał. 1
Seminaria magisterskie
prowadzone przez osoby ze stopniem doktora, które w przeszłości prowadziły już prace magisterskie lub
licencjackie
Lp.
Wykładowca
Temat zajęć
1
dr Ewa Aksman
Podatek dochodowy od osób fizycznych
2
dr Anna Bartczak
Metody wyceny dóbr nierynkowych
3
dr Anna Białek-Jaworska
Projektowanie systemów rachunkowości
4
dr Michał Brzeziński
Ubóstwo, bogactwo, nierówność
5
dr Michał Brzozowski
Znaczenie rozwoju finansowego
6
dr Grażyna Bukowska
Kapitał ludzki i edukacja
7
dr Stanisław Cichocki
Szara strefa, korupcja, przestępstwa - Zjawiska trudno mierzalne w ekonomii
8
dr Mikołaj Czajkowski
Modelowanie preferencji i wycena dóbr nierynkowych
9
dr Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńska
Współczesne rynki finansowe
10
dr Jan Fałkowski
Instytucje, niedoskonałości rynku i polityka gospodarcza
11
dr Wojciech Grabowski
Finanse ilościowe i empiryczne
12
dr Marcin Gruszczyński
Finanse międzynarodowe – biznes, kryzysy, polityka
13
dr Łukasz Hardt
Firma, rynek, czy hybryda, czyli o sposobach organizacji transakcji. Perspektywa
ekonomii kosztów transakcyjnych
14
dr Tomasz Jeruzalski
Projekty oraz technologie informatyczne w administracji publicznej i biznesie
15
dr Paweł Kaczmarczyk
Economics of labour migration
16
dr Olga Kiuiła
Symulacje komputerowe rynków oraz efektów polityki rządowej
17
dr Andrzej Kondratowicz
Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce i na świecie
18
dr Andrzej Kondratowicz
Gospodarka USA
19
dr Agnieszka Kopańska
Ekonomia samorządu terytorialnego
Seminaria magisterskie
prowadzone przez osoby ze stopniem doktora, które w przeszłości prowadziły już prace magisterskie lub
licencjackie
Lp.
Wykładowca
Temat zajęć
20
dr Katarzyna Kopczewska
Przedsiębiorstwo-rynek-przestrzeń
21
dr Tomasz Kopczewski
Podejście eksperymentalne do pomiaru nieefektywności ekonomicznej
22
dr Piotr Koryś/dr Maciej Tymiński
Apple, Toyota, Wedel – ewolucja firm w zmieniających się uwarunkowaniach
gospodarczych.
23
dr Katarzyna Kowalska
Ekonomia ochrony zdrowia
24
dr Cecylia Leszczyńska/dr Łucja Lisiecka
Rynek pieniężny i kapitałowy (ujęcie historyczne do XX w.)
25
dr Beata Łopaciuk-Gonczaryk
Normy i sieci społeczne – znaczenie ekonomiczne
26
dr Marcin Łupiński
Zarządzanie projektami – aspekty ekonomiczne
27
dr Katarzyna Metelska-Szaniawska
Ekonomiczna analiza polityki i prawa
28
dr Dominika Milczarek-Andrzejewska
Rozwój obszarów wiejskich
29
dr Piotr Modzelewski
Rachunkowość, audyt i kontrola w instytucjach publicznych i prywatnych”
30
dr Leszek Morawski
EUROMOD i SIMPL - analizy polityk dochodowych za pomocą modeli
mikrosymulacyjnych
31
dr Natalia Nehrebecka
Metody ilościowe w badaniach zjawisk społeczno-gospodarczych
32
dr Paweł Strawiński
Modelowanie danych przekrojowych i finansowych szeregów czasowych
33
dr Katarzyna Śledziewska
Gospodarka globalna. Procesy regionalizacji i globalizacji w kształtowaniu
współpracy gospodarczej na świecie
34
dr Robert Ślepaczuk
Prognozowanie stóp zwrotu i zmienności na rynkach kapitałowych
35
dr Bartłomiej Śliwiński
Zarządzanie nieruchomościami i projektami inwestycyjnymi
36
dr Joanna Tyrowicz
Freakonomia własnymi rękami
37
dr Radosław Wolniak
Korporacje transnarodowe, marketing i marketing międzynarodowy