OŚWIADCZENIE

Transkrypt

OŚWIADCZENIE
...........................................
imię i nazwisko
.............................................
............................................
adres zamieszkania
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji otwartego
naboru na stanowisko ds. realizacji zadań w zakresie świadczenia wychowawczego w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r, poz 1882 z późn. zm.)
.....................................................................
(miejscowość i data)
................................................................................................
(własnoręczny, czytelny podpis składającego oświadczenie)
...........................................
imię i nazwisko
.............................................
............................................
adres zamieszkania
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a
..........................................................……....................................
legitymujący/a dowodem osobistym seria nr .................................…….................................
wydanym przez .................................................................................……...............................
oświadczam, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
.....................................................................
(miejscowość i data)
................................................................................................
(własnoręczny, czytelny podpis składającego oświadczenie)
...........................................
imię i nazwisko
.............................................
............................................
adres zamieszkania
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a
..............................................................……................................
legitymujący/a dowodem osobistym seria nr ...............................……..................................
wydanym przez .............................................................................……..................................
oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni
praw publicznych.
.....................................................................
(miejscowość i data)
................................................................................................
(własnoręczny, czytelny podpis składającego oświadczenie)
...........................................
imię i nazwisko
.............................................
............................................
adres zamieszkania
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a
..........................................................…………....................................
legitymujący/a dowodem osobistym seria nr .................................………….................................
wydanym przez ................................................................................…………................................
oświadczam, iż znajduję się w stanie zdrowia pozwalającym mi na podjęcie pracy na stanowisku
ds. realizacji zadań w zakresie świadczenia wychowawczego.
.....................................................................
(miejscowość i data)
................................................................................................
(własnoręczny, czytelny podpis składającego oświadczenie)