SYLLABUS academic year 2012/13

Transkrypt

SYLLABUS academic year 2012/13
SYLLABUS academic year 2012/13
Faculty of Economics
University of Gdansk
Course title
Język obcy I: hiszpański
Name of unit administrating study
Teaching staff
OTHER
Field of study
MSG**
ECTS code
09.0.EM.OR.1380
ECTS credits
7
Field of specialisation
NONE;
SJO SJO,
Number of hours
Lectures
0
Classes
0
Tutorials
Laboratory
Forma aktywności
Seminars
Year&Type of studies*
1 WSL,
Semester:
1-2,
Type of course:
obligatory
Language of
instruction:
Spanish
Hours with the participation of the academic teacher (including
office hours, exams, others):
Hours without the participation of the academic teacher
(student's self-study, homeworks):
Total number of hours:
Teaching form
Teaching methods
Language classes
0
120
in-class learning
Activating methods in training classes, Work in computer laboratories, Collaborating, group activities,
Didactic games,
Prerequisites (required courses and introductory requirements)
Required courses
Introductory
requirements
nie ma
znajomość języka hiszpańskiego na poziomie co najmniej B1
Assessment method, forms and criteria
Assessment method
Exam
Assessment criteria
Egzamin.
Oceny:
91 - 100
5
81 -
90
4+
71 -
80
4
61 -
70
3+
51 -
60
3
0 -
50
niedost.
Course objectives
w zakresie wiedzy: MSG1_W02
w zakresie umiejętności: MSG1_U14, MSG1_U15, MSG1_U16
w zakresie kompetencji: MSG1_K01, MSG1_K03
Learning outcomes
Knowledge
Student ma umiejętności językowe w zakresie nauk ekonomicznych, właściwych dla
kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze, zgodne z wymaganiami określonymi dla
poziomu B1-B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
w sposób właściwy komunikuje się z otoczeniem, potrafi odpowiednio określić priorytety
służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania oraz ponosić
odpowiedzialność za podejmowane działania
Skills
Student:
All rights reserved (c) SJO SJO
1/3
SYLLABUS academic year 2012/13
Faculty of Economics
University of Gdansk
potrafi przygotować prace pisemne w języku hiszpańskim (raport, email, memo, list
handlowy)
potrafi zebrać, opracować i opisać dane ekonomiczne, zinterpretować wykresy i tabele
potrafi przedstawić prezentację z języku hiszpańskim na wybrane przez siebie
zagadnienia ekonomiczne w oparciu o różne źródła teoretyczne, studium przypadków i
prasę ekonomiczną
potrafi wyciągać wnioski odnośnie zjawisk ekonomicznych na podstawie
hispanojęzycznych źródeł z literatury naukowej
zna język hiszpański na poziomie B1 - B2
Attitudes
Student jest gotowy pogłębiać znajomość języka hiszpańskiego przez całe życie, jest
otwarty na doskonalenie zdobytej wiedzy językowej za pomocą różnych metod
posiada umiejętność współpracy i dobrej komunikacji oraz interakcji w grupie
hispanojęzycznej
Course contents
1.
Przedstawianie siebie i innych. Podstawowe zwroty grzecznościowe. Strategie komunikacyjne.
2.
Praca i zawody. Dane osobowe. Formularze.
3.
Opis osoby (wygląd zewnętrzny i charakter). Rodzina.
4.
Miasto i dzielnica- opis, poruszanie się, udzielanie informacji.
5.
Zakupy. Podstawowe produkty żywnościowe. Restauracja i bar, posiłki.
6.
Codzienność. Zwyczaje i nawyki. Czas wolny.
7.
Mieszkanie. Opis. Ogłoszenia. Porównania. Sytuowanie przedmiotów.
8.
Rozrywka. Umawianie się. Imprezy, prezenty.
9.
Ubrania, opis i wyrażanie gustów. Udzielanie rad. Zdrowie i dolegliwości.
10.Zdarzenia z przeszłości. Życiorysy. Wydarzenia historyczne.Ocena przeszłości.
11.Plany na przyszłość. Przyczyny i konsekwencje zdarzeń.
12.Dzieciństwo i młodość- opis przeszłości. Życie dawniej i dziś.
13.Podróże. Relacje z podróży.
14.Doświadczenia życiowe.
15.Rynek pracy.
I.
Słownictwo:
Zwroty grzecznościowe, narodowości, zawody, miejsce pracy , rodzina, krewni, przedmioty użytku codziennego, dom,
mieszkanie, meble, wyposażenie, godziny, dni tygodnia, miesiące, daty, czynności zwyczajowe, posiłki, produkty spożywcze,
dania, lokale- typowe wyrażenia, hotel, usługi, miasto, transport, zwiedzanie, podróżowanie, opis osoby (wygląd zewnętrzny i
charakter), pogoda, pory roku, zakupy- typowe wyrażenia, części garderoby, kolory, materiały, wzory, ciało ludzkie,
samopoczucie, choroby, etapy życia człowieka, związane z tym zachowania i czynności, doświadczenia życiowe, wykształcenie,
kwalifikacje zawodowe, podstawowe słownictwo ekonomiczne, wyrażanie opinii , formuły wyrażające życzenia.
All rights reserved (c) SJO SJO
2/3
SYLLABUS academic year 2012/13
Faculty of Economics
University of Gdansk
III. Gramatyka:
Alfabet, czasowniki ser, tener, estar, rodzaj i liczba rzeczowników i przymiotników ,liczebniki główne i porządkowe, czasowniki
regularne i nieregularne w czasie teraźniejszym, przyimki ,przysłówki czasu, miejsca i częstotliwości; porównania; forma hay,
czasownik gustar, parecer, tryb rozkazujący regularny i nieregulrny, rozkaz i zakaz; konstrukcje estar + gerundio, ir a +
infinitivo, acabar de + infinitivo, llevar + gerundio; czasowniki zwrotne; czasy przeszłe: pretérito indefinido, perfecto,
imperfecto, pretérito perfecto; czas przyszły futuro imperfecto; zdania warunkowe typ I, wyrażenie me gustaría; zaimki
dzierżawcze, wskazujące, osobowe w formie dopełnienia, nieokreślone, różnice ser/ estar.
Recommended reading lists
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Francisco Castro. "Espanol en marcha A1 A2" wyd SGEL
Francisco Castro "Nuevo Ven" Wyd EDELSA
Maurycy Berger : " Praktyczny kurs języka hiszpańskiego" Wyd. UG.
Nora Orłowska "El espanol es facil. Sigmo XXI" wyd UG
Grupo Didascalia S.A.: “ Eco A1 + A2 “ Wyd. EDELSA.
“ Espaňol 2000 Elemental “ Wyd SGEL.
C. Romero Dueńas “Competencia gramatical en uso", Edelsa 2007
Materiały autorskie.
Teksty i ogłoszenia prasowe zaczerpnięte z wydań elektronicznych gazet:
www.elmundo.es
oraz www.abc.es
1. Materiały pomocnicze dla nauczycieli ze stron cvc.cervantes.es
Contact
,
* SS1- undergraduate studies * SS2 - graduate studies * SDang - doctoral studies
** MSG - International Economic Relations
All rights reserved (c) SJO SJO
3/3