Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem działając na podstawie

Transkrypt

Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem działając na podstawie
Załącznik
do zarządzenia Nr OrA.0050.46.2012
z dnia 18 września 2012 r.
Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13
ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ
części działek stanowiących własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze
bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców
Lp.
Położenie
Oznaczenie
Opis
Przeznaczenie nieruchomości
Okres
Czynsz
Termin
nieruchomości
ewidencyjne
nieruchomości
dzierżawy
płatności
nieruchomości
przeznaczonej
do oddania
w dzierżawę
1.
Rudnik nad
Działka nr 2020/8 Niezabudowana
Działka nie jest objęta miejscowym
2 lata
40,00 zł netto
Do 15
Sanem
Obręb RUDNIK
część działki
planem zagospodarowania przestrzennego.
9,20 zł VAT
stycznia
Pow. 10,5421 ha
o pow. 500 m2
Wydzierżawienie jej części następuje
49,20 zł brutto
każdego
KW
z przeznaczeniem na potrzeby
rocznie
roku
TB1N/00057735/1
gospodarstwa domowego.
Nieruchomość przeznaczona na
3 lata
75,00 zł netto
Do 15 dnia
2.
Rudnik nad
Działka nr 2303/1 Niezabudowana
Sanem
Obręb RUDNIK
część działki
prowadzenie działalności handlowej.
17,25 zł VAT
każdego
Pow. 98 m2
o pow. 25 m2
92,25 zł brutto
miesiąca
KW
miesięcznie
TB1N/00037237/4
Wykaz niniejszy podlega publikacji przez okres 21 dni od 19.09.2012 r do 09.10.2012 r.
Zgodnie z § 2 ust. 5 uchwały Nr XIX/106/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie zasad wydzierżawiania
lub najmu na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat
strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem ma prawo
odstąpić od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy lub najmu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy lub najemcy, jeżeli
wywiązuje się on ze zobowiązań finansowych wynikających z dotychczasowej umowy.