regulamin 2016 - Civitas Christiana

Transkrypt

regulamin 2016 - Civitas Christiana
OGÓLNOPOLSKI KONKURS
Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia
Patronem Szkoły Podstawowej nr 50 w Lublinie
Hasło XVI edycji:
„Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce”
pod Honorowym Patronatem
Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego Stanisława Budzika
Dyrektora Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała
Wyszyńskiego Marty Wójcik
Współorganizatorzy
1.Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Lublinie
2.Stowarzyszenie Szkół Przyjaciół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Forma: literacka lub plastyczna
Tematy konkursu
1.„Nie daj się zwyciężać złu, lecz zło dobrem zwyciężaj.” W jaki sposób Prymas
Stefan Kardynał Wyszyński realizował ten nakaz w swoim życiu?
2. Rok 1966 – Tysiąclecie Chrztu Polski. Uroczystości milenijne w pamięci
Polaków.
3. Patron mojej szkoły – patriotą. Portret życiem pisany.
4. Jak wyobrażasz sobie Chrzest Mieszka I ?
Cele konkursu





Zachęcanie młodego pokolenia do poznawania i czerpania z bogatego
dziedzictwa duchowego Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
Pogłębianie i wcielanie w życie wartości i ideałów, którym był wierny Prymas
Tysiąclecia.
Kształtowanie postaw patriotycznych i tożsamości narodowej.
Upamiętnienie 1050 rocznicy Chrztu Polski.
Wyrażanie własnych przeżyć i refleksji środkami literackimi i plastycznymi.
Regulamin
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w 2 kategoriach: literackiej, plastycznej (format
i technika dowolna).
2. Kryteria oceny:
- praca literacka: zgodność z tematem, poprawność merytoryczna, językowa,
ortograficzna, oryginalność ujęcia tematu,
- praca plastyczna: zgodność z tematem, oryginalność, estetyka.
3. W przypadku korzystania z zasobów internetowych lub innych prosimy o podanie źródeł.
4. Praca czytelnie opisana (imię i nazwisko autora, klasa, temat pracy, imię i nazwisko
opiekuna, adres i telefon/fax szkoły) powinna być przesłana na adres:
Szkoła Podstawowa nr 50
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia
20 - 722 Lublin, ul. Roztocze 14, tel. 81 536 65 36
z dopiskiem: „Konkurs o Patronie”
5. Termin nadsyłania prac – 20 maja 2016 r.
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 maja 2016 r. podczas uroczystości z okazji
Dnia Patrona Szkoły. Wyniki zostaną podane telefonicznie (fax) i na stronie internetowej
szkoły (www.zs7.lublin.pl).
7. Dla uczestników i opiekunów przewidziane są dyplomy, dla laureatów nagrody rzeczowe.
8. Prace nie będą zwracane uczestnikom konkursu i przechodzą na własność
organizatorów.
9. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych uczestników zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia
29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz akceptacją powyższego
regulaminu.
Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają:
p. Jadwiga Mączka – tel. 607 040 688
p. Małgorzata Wiślicka (konkurs literacki) – 505 204 597
p. Aneta Stanuch (konkurs plastyczny) – 601 061 877
p. Barbara Kotarska – tel. 668 611 003

Podobne dokumenty