польско-русский словарь ложных друзей

Transkrypt

польско-русский словарь ложных друзей
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ
СЛОВАРЬ
ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ
ПЕРЕВОДЧИКА
С РУССКО-ПОЛЬСКИМ ИНДЕКСОМ
POLSKO-ROSYJSKI
SŁOWNIK
FAŁSZYWYCH
PRZYJACIÓŁ TŁUMACZA
Z INDEKSEM ROSYJSKO-POLSKIM
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
Андрей ВИЯС
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ
ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
С РУССКО-ПОЛЬСКИМ ИНДЕКСОМ
С УЧЁТОМ РАЗГОВОРНЫХ, ПРОСТОРЕЧНЫХ,
СЛЕНГОВЫХ И МАТЕРНЫХ ЗНАЧЕНИЙ СЛОВ
версия 8.0.0 (7 декабря 2014)
Andrzej WIJAS
POLSKO-ROSYJSKI SŁOWNIK
FAŁSZYWYCH PRZYJACIÓŁ TŁUMACZA
Z INDEKSEM ROSYJSKO-POLSKIM
Z UWZGLĘDNIENIEM POTOCZNYCH, POSPOLITYCH,
SLANGOWYCH I WULGARNYCH ZNACZEŃ WYRAZÓW
wersja 8.0.0 (7 grudnia 2014)
Andrzej WIJAS
POLISH-RUSSIAN DICTIONARY
OF FALSE FRIENDS
WITH RUSSIAN-POLISH INDEX
INCLUDING INFORMAL, COLLOQUIAL,
SLANG AND VULGAR MEANINGS OF WORDS
version 8.0.0 (December 7, 2014)
www.falsefriends.awijas.pl
Краков – Kraków, 2014
2
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
СОДЕРЖАНИЕ
SPIS TREŚCI
Предисловие
Przedmowa
Preface
4
Условные сокращения
Skróty
Abbreviations
5
Ложные друзья переводчика
Fałszywi przyjaciele tłumacza
False Friends
9
Русско-польский индекс
Indeks rosyjsko-polski
Russian-Polish Index
3
138
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящий словарь содержит сопоставление польских и русских слов, которых значения, несмотря на одинаковое
или близкое произношение в обоих языках, полностью или частично расходятся. Учитываются разговорные,
просторечные, сленговые и матерные слова и их значения. Словарь содержит около 1450 статей.
PRZEDMOWA
Niniejszy słownik zawiera zestawienie polskich i rosyjskich słów, których znaczenia, mimo jednakowej lub zbliżonej wymowy w
obu językach, są całkowicie lub częściowo odmienne. Uwzględniono potoczne, pospolite, slangowe i wulgarne wyrazy i ich
znaczenia. Słownik zawiera około 1450 haseł.
PREFACE
This dictionary contains a comparative list of Polish and Russian words, the meanings of which are entirely or partially
different in spite of their identical or similar pronunciation in both languages. Informal, colloquial, slang and obscene words
and their meanings were taken into account. The dictionary contains approximately 1450 entries.
4
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
SKRÓTY
ав.
автотр.
анат.
археол.
архит.
астрон.
биол.
бот.
велос.
вет.
воен.
геогр.
геод.
геол.
геом.
горн.
градостр.
грамм.
жарг.
ж.-д.
зоол.
информ.
ирон.
ист.
карт.
книжн.
кулин.
лингв.
лит.
мат.
мед.
местн.
мор.
муз.
обсц.
обувн.
охотн.
перен.
полигр.
полит.
поэт.
пренебр.
прост.
разг.
редк.
рел.
с.-х.
секс.
сл.
сниж.
lotnictwo
transport samochodowy
anatomia
archeologia
architektura
astronomia
biologia
botanika
termin rowerowy
weterynaria
termin wojskowy
geografia
geodezja
geologia
geometria
górnictwo
urbanistyka
gramatyka
żargon
kolejnictwo
zoologia
informatyka
ironiczny wydźwięk
termin historyczny
termin karciany
książkowy
kulinaria
językoznawstwo
literatura
matematyka
medycyna
regionalny
termin morski
muzyka
wulgarny
termin obuwniczy
łowiectwo
znaczenie przenośne
poligrafia
polityka
wyraz poetycki
lekceważąco
pospolity
potoczny
rzadko używany
termin religijny
rolnictwo
termin seksualny
slang
wulgarny
5
авиация
автомобильный транспорт
анатомия
археология
архитектура
астрономия
биология
ботаника
велосипедный термин
ветеринария
военный термин
география
геодезия
геология
геометрия
горное дело
градостроительство
грамматика
жаргон
железнодорожное дело
зоология
информатика
ироническое
исторический термин
термин карточной игры
книжное
кулинария
лингвистика
литература
математика
медицина
местное
морской термин
музыка
обсценное
обувная промышленность
охотничий термин
переносное значение
полиграфия
политика
поэтическиое слово
пренебрежительно
просторечие
разговорное
редкое слово
религиозный термин
сельское хозяйство
сексуальный термин
сленг
сниженное
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
сокр.
спец.
спорт.
стат.
строит.
тан.
театр.
текст.
техн.
типогр.
торг.
уменьш.
унич.
устар.
физ.
филос.
фот.
хим.
шахм.
эвфем.
экон.
эл.
эл.-св.
этн.
юв.
юр.
skrót
termin specjalistyczny
termin sportowy
statystyka
budownictwo
taniec
termin teatralny
włókiennictwo
termin techniczny
typografia
handel
zdrobnienie
pejoratywny wydźwięk
przestarzały
fizyka
filozofia
fotografia
chemia
termin szachowy
eufemizm
ekonomia
elektrotechnika
telekomunikacja
etnografia
złotnictwo
termin prawniczy
гл.
ед.
межд.
местоим.
мн.
нар.
несов.
предик.
предл.
прил.
прич.
с-з.
сов.
сущ.
част.
числ.
ГРАММАТИКА
czasownik
глагол
liczba pojedyncza
единственное число
wykrzyknik
междометие
imiesłów
местоимение
liczba mnoga
множественное число
przysłówek
наречие
tryb niedokonany
несовершенный вид
orzecznik
предикат
przyimek
предлог
przymiotnik
имя пригалательное
zaimek
причастие
spójnik
союз
tryb dokonany
совершенный вид
rzeczownik
имя существительное
partykuła
частица
liczebnik
имя числительное
6
сокращение
специальный термин
спортивный термин
статистика
строительный термин
танец
театральный термин
текстильное дело
технический термин
типографика
торговля
уменьшительное
уничижительное
устарелое
физика
философия
фотография
химия
термин шахматной игры
евфемизм
экономия
электротехника
электросвязь
этнография
ювелирное дело
юридический термин
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
anat.
archeol.
archit.
astron.
biol.
bot.
bud.
chem.
ekon.
el.
etn.
eufem.
filoz.
fiz.
fot.
geod.
geogr.
geol.
geom.
górn.
gram.
hand.
hist.
inform.
iron.
jęz.
karc.
kol.
książk.
kulin.
lekcew.
lit.
lotn.
łow.
mat.
med.
mor.
muz.
obuw.
pejor.
poet.
poligr.
polit.
posp.
pot.
prawn.
przen.
przest.
reg.
rel.
roln.
row.
rzad.
anatomia
archeologia
architektura
astronomia
biologia
botanika
budownictwo
chemia
ekonomia
elektrotechnika
etnografia
eufemizm
filozofia
fizyka
fotografia
geodezja
geografia
geologia
geometria
górnictwo
gramatyka
handel
termin historyczny
informatyka
ironiczny wydźwięk
językoznawstwo
termin karciany
kolejnictwo
książkowy
kulinaria
lekceważąco
literatura
lotnictwo
łowiectwo
matematyka
medycyna
termin morski
muzyka
termin obuwniczy
pejoratywny wydźwięk
wyraz poetycki
poligrafia
polityka
pospolity
potoczny
termin prawniczy
znaczenie przenośne
przestarzały
regionalny
termin religijny
rolnictwo
termin rowerowy
rzadko używany
7
анатомия
археология
архитектура
астрономия
биология
ботаника
строительный термин
химия
экономия
электротехника
этнография
евфемизм
философия
физика
фотография
геодезия
география
геология
геометрия
горное дело
грамматика
торговля
исторический термин
информатика
ироническое
лингвистика
термин карточной игры
железнодорожное дело
книжное
кулинария
пренебрежительно
литература
авиация
охотничий термин
математика
медицина
морской термин
музыка
обувная промышленность
уничижительное
поэтическиое слово
полиграфия
политика
просторечие
разговорное
юридический термин
переносное значение
устарелое
местное
религиозный термин
сельское хозяйство
велосипедный термин
редкое слово
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
samoch.
seks.
skr.
sl.
spec.
sport.
stat.
szach.
tan.
teatr.
techn.
telekom.
typogr.
urban.
wet.
włók.
wojsk.
wulg.
zdrobn.
złotn.
zool.
żarg.
transport samochodowy
termin seksualny
skrót
slang
termin specjalistyczny
termin sportowy
statystyka
termin szachowy
taniec
termin teatralny
termin techniczny
telekomunikacja
typografia
urbanistyka
weterynaria
włókiennictwo
termin wojskowy
wulgarny
zdrobnienie
złotnictwo
zoologia
żargon
czas.
dk
imiesł.
licz.
lp.
lm.
ndk
orzeczn.
part.
przyim.
przym.
przysł.
rzecz.
sp.
wykrz.
zaim.
GRAMATYKA
czasownik
глагол
tryb dokonany
совершенный вид
imiesłów
местоимение
liczebnik
имя числительное
liczba pojedyncza
единственное число
liczba mnoga
множественное число
tryb niedokonany
несовершенный вид
orzecznik
предикат
partykuła
частица
przyimek
предлог
przymiotnik
имя пригалательное
przysłówek
наречие
rzeczownik
имя существительное
spójnik
союз
wykrzyknik
междометие
zaimek
причастие
8
автомобильный транспорт
сексуальный термин
сокращение
сленг
специальный термин
спортивный термин
статистика
термин шахматной игры
танец
театральный термин
технический термин
электросвязь
типографика
градостроительство
ветеринария
текстильное дело
военный термин
сниженное / обсценное
уменьшительное
ювелирное дело
зоология
жаргон
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
ЛОЖНЫЕ ДРУЗЬЯ ПЕРЕВОДЧИКА
FAŁSZYWI PRZYJACIELE TŁUMACZA
abrakadabra
bezsens, głupota
абракадабра (магическое заклинание)
абракадабра (бессмыслица)
ad
piekło
в, до, к
ад
balon (statek powietrzny)
летательный аппарат легче воздуха (аэростат или
дирижабль)
аэростат, воздушный шар
akademik (dom studencki)
przest. akademik (student)
akademik (członek akademii)
общежитие
студент
академик
gram. akcent (wyrazowy)
akcent (sposób wymowy)
akcent (znak)
muz. akcent
przen. akcent (podkreślenie)
грамм. ударение
акцент (выговор)
акцент (знак)
муз. акцент
перен. акцент (выделение)
akcja (czynność)
akcja (kampania)
lit. akcja
sport. akcja
akcja (pozostałe znaczenia)
promocja
действие, поступок
кампания
лит. действие
спорт. атака
акция (другие значения)
акция (промоакция)
aktywny (efektywny)
aktywny, czynny (np. udział)
aktywny, czynny (o człowieku)
chem. aktywny, czynny
techn. aktywny, czynny
czynny (np. prawo wyborcze)
fiz. akcyjny
el. czynny
действенный
активный (напр. об участии)
активный (о человеке)
хим. активный, активирующий
техн. активный
активный (напр. об избирательном праве)
физ. активный
эл. активный
akurat!
akurat (właśnie)
вот ещё!, ещё чего!
именно, как раз, точно, разг. аккурат
akwizycja
ekon. przejęcie (przedsiębiorstwa)
аквизиция (привлечение клиентов)
экон. аквизиция (приобретение компании)
posp. alfons
utrzymanek, żigolak
сутенёр, сводник
разг. альфонс
aluzja (napomknienie)
aluzja (przytyk)
lit. aluzja (literacka)
намёк
закавычка, замечание
лит. аллюзия
ambicja (dążenie)
желание, притязание, стремление
амбиция, гонор, гордость, самолюбие, тщеславие,
честолюбие, чувство собственного достоинства
techn. aerostat
ambicja (duma)
боеприпасы
воен. амуниция
amunicja
wojsk. oporządzenie
9
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
anegdota (historia)
anegdota (dowcip)
история, сюжет, фабула
анекдот
angielski
anielski
английский
ангельский
apel (odezwa)
apel (sygnał zbiórki)
apel (zbiórka)
rodzaj sygnału kawalerii
воззвание, обращение, призыв
сигнал сбора
линейка, перекличка, поверка, сбор
апель, аппель
arka
archit. łuk, arkada
ковчег
архит. арка
artysta (twórca)
artysta (wykonawca)
aktor
художник
артист (исполнитель)
артист (актёр)
augustowski
sierpniowy
августовский (связанный с городом Августов)
августовский (связанный с августом)
autokar
techn. wózek jezdniowy
автобус (туристический)
техн. автокар
awaria
wypadek
авария (поломка)
авария (ДТП)
pot. baba (stara kobieta)
baba, babka (ciasto)
pot. baba (kobieta)
techn. baba, bijak, ubijak
bałwan (śnieżny)
babcia
techn. głowica, kowadełko, pobijak, słupek
старуха
баба, кулич
разг. баба (женщина)
техн. баба
баба (снежная)
разг. баба (бабушка)
техн. баба
babka, baba (ciasto)
bot. babka (grzyb)
bot. babka (roślina)
pot. babka (kobieta)
zool. babka (ryba)
babka (babcia, starsza kobieta)
znachorka
баба, кулич
бот. подберёзовик обыкновенный
бот. подорожник
разг. тётка (женщина)
зоол. бычок (рыба)
бабка (бабушка, пожилая женщина)
бабка (знахарка)
bak (zbiornik)
mor. bak
kosz (na śmieci)
бак (резервуар)
мор. бак
бак (мусорный)
balon (statek powietrzny)
balon (dekoracja)
techn. balon (opona)
butla, bańka, pojemnik (z cieczą, gazem w sprayu), spray
воздушный шар, аэростат
воздушный шар, воздушный шарик
техн. баллон (шина)
баллон (сосуд, ёмкость, устройство)
bałagan
buda jarmarczna
przedstawienie jarmarczne
błazeństwo
беспорядок, неразбериха, кавардак
балаган (постройка)
балаган (представление)
балаган (шутовство)
10
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
bałwan (śnieżny)
bałwan (fala)
bałwan (kurzu)
bałwan (pozostałe znaczenia)
снеговик, снежная баба
волна (морская)
клуб, облако (пыли)
болван
bania (bąbel)
bania (kopuła)
bania (naczynie, pojemnik)
bania (pęcherz)
pot. bania (dynia)
pot. bania (kieliszek wódki)
łaźnia, sauna
kąpiel
волдырь
купол
банка, бидон, шар
пузырь
тыква
рюмка (порция водки)
баня
разг. баня (мытьё)
bańka (blaszane naczynie)
bańka (mydlana)
bańka (ozdoba choinkowa)
bańka (szklana – żarówki)
ekon. bańka
med. bańka
pot. bańka (głowa)
pot. bańka (milion złotych)
pot. bańka (sto złotych)
łaźnia
бидон (металлический сосуд)
пузырь (мыльный)
шар (ёлочный)
баллон (стеклянный – лампочки)
экон. пузырь
мед. банка
разг. башка (голова)
миллион злотых
сто злотых
уменьш. банька
bar (kontuar)
chem. bar
bar (jednostka)
bar (lokal)
barek
geogr. ławica ujściowa
górn. wrębnik
стойка
хим. барий
бар (единица)
бар (заведение)
бар (буфет)
геогр. бар (отмель)
горн. бар
baranek (chmura)
baranek (futro)
baranek (młody baran)
rel. baranek
rodzaj hebla
obwarzanek, precelek
барашек (туча)
барашек, мерлушка, смушка
барашек, ягнёнок
рел. агнец
баранок (рубанок)
баранок, баранка
med. basen
basen (oceaniczny)
basen (zbiornik)
geogr. basen (morza)
mor. basen (portowy)
lotn. obszar powietrzny
geogr. i geol. dorzecze, zbiornik, zlewisko, zlewnia
geol. i górn. zagłębie
мед. судно
бассейн (океанический), котловина (подводная)
бассейн (водоём, ёмкость)
геогр. бассейн (моря)
мор. бассейн (порта)
ав. бассейн (воздушный)
геогр. и геол. бассейн
геол. и горн. бассейн
geol. baszkir
Baszkir
геол. башкирский ярус
башкир
baśń
bajka
сказка, легенда, предание
басня, устар. баснь
11
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
bateria (ogniwo)
techn. bateria (zestaw urządzeń)
wojsk. bateria (zestaw dział)
wojsk. bateria (pododdział wojsk)
kaloryfer, grzejnik
батарея, батарейка, аккумулятор
техн. батарея (набор устройств)
воен. батарея (артиллерийская)
воен. батарея (подразделение армии)
батарея (отопления)
geol. baton
baton (czekoladowy)
laska (kiełbasy)
bagietka
bochenek chleba, chleb
геол. батский ярус
батон, батончик (шоколадный)
батон (колбасы)
батон, французский багет, французская булка
батон (хлеб)
belka
wiewiórka
балка, брус
белка
sl. bełtać (wymiotować)
bełtać (mieszać)
gadać
блевать
болтать (взбалтывать)
болтать (говорить)
rzecz. bot. bez
przyim. bez (przy braku, nieobecności)
za (ilość minut przed pełną godziną)
бот. сирень
без (при недостатке, отсутствии)
без (количество минут до полного часа)
bezimienny
serdeczny (palec)
безымянный, разг. безыменный, разг. безымённый
безымянный (палец)
bezpieczny
beztroski
безопасный
беспечный
bezprawny
pozbawiony praw
беззаконный, незаконный, неправовой
бесправный
bić (np. monety)
bić (tętnić)
karc. bić
bić (pozostałe znaczenia)
kopać
godzić, uderzać
чеканить, вычеканивать
биться (ритмически сокращаться)
карт. крыть
бить (другие значения)
бить (ногами)
перен. разг. бить (критиковать)
bić się (uderzać się)
bić się, walczyć
miotać się, rzucać się
bić, rozbijać się, uderzać
bić, tętnić
бить себя
биться, бороться, драться, сражаться
биться (делать резкие движения)
биться (разбиваться)
биться (ритмически сокращаться)
bidon
bańka (blaszane naczynie)
бидон (пластмассовый сосуд)
бидон (металлический сосуд)
bieg (koni)
bieg (przebieg)
bieg (ruch)
bieg (rzeki)
bieg (schodów)
techn. bieg
bieg, pęd
sport. bieg
скачка
течение, ход
движение, ход
течение (реки)
марш (лестничный)
техн. передача, скорость, ход
бег
спорт. бег, забег
12
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
przym. biegły (doświadczony)
rzecz. biegły (rewident)
rzecz. biegły (sądowy)
przym. biegły (płynny)
zbiegły
lingw. ruchomy (o samogłoskach)
uciekinier
pobieżny
искусный, опытный, умелый
аудитор
эксперт (судебный)
прил. беглый (совершаемый без затруднений)
прил. беглый (сбежавший)
прил. лингв. беглый (о гласных)
сущ. беглый (беглец)
сущ. беглый (неточный)
bielizna
biel, białość
бельё
белизна
biesiada
rozmowa
пир, пиршество
беседа
bilet (lotniczy)
bilet (miesięczny), karta
zestaw pytań
karta (biblioteczna)
авиабилет
проездной (билет)
билет (удостоверение права пользования, посещения,
проезда и т.п.)
билет (банковский)
билет (военный)
билет (удостоверение принадлежности к организации или
обучения в учебном заведении)
билет (экзаменационный)
билет (читательский)
biuletyn
karta do głosowania
zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie
бюллетень (информационный)
бюллетень (избирательный)
разг. бюллетень (больничный лист)
blacha
blaszka, numerek
eufem. kurna
жесть, листовое железо
бляха
эвфем. бляха
blat (metalowy)
blat (wierzchnia część mebla)
świat przestępczy
znajomości
żargon złodziejski
лист (железный), пластина (металлическая)
доска, плита, столешница
разг. блат (преступный мир)
разг. блат (связи)
разг. блат (уголовный жаргон)
rzecz. kulin. blin, naleśnik
wykrz. pot. cholera, eufem. kurde
сущ. кулин. блин
межд. эвфем. блин
blok (budynek mieszkalny)
blok (notes)
blok (rysunkowy)
chem. blok
geol. blok
kolej. blok
med. blok (serca)
sport. blok (startowy)
blok (budynek)
blok (pozostałe znaczenia)
techn. blok
techn. blok, cios, kadłub, krążek, kompleks, sekcja, zespół
karton (papierosów), sl. wagon
el. zasilacz
жилой дом
блокнот
тетрадь (для рисования)
хим. колодка
геол. глыба
ж.-д. блокпост, блокировочный пост
мед. блокада (сердца)
спорт. колодка (стартовая), станок (стартовый)
блок, барак, корпус (здание)
блок (другие значения)
техн. блок, камень
техн. блок
блок (сигарет)
эл. блок (питания)
bilet
banknot
książeczka (wojskowa)
legitymacja
13
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
błąd
nierząd, rozpusta
ошибка
блуд
błądzić (mylić się)
błądzić (popełniać błędy)
błądzić (błąkać się)
oddawać się rozpuście, łajdaczyć się
заблуждаться
ошибаться
блуждать, разг. блудить
блудить
błoto
bagno
грязь, слякоть
болото
boks (dla zwierząt)
boks (pomieszczenie)
boks, izolatka, separatka
boks (skóra)
sport. boks
obudowa
rodzaj fryzury
el. głowica, puszka
денник, стойло
бокс (помещение)
бокс (изолятка)
бокс (кожа)
спорт. бокс
бокс (коробка)
бокс (стрижка)
эл. бокс
botanik
pot. kujon
ботаник (учёный)
сл. ботаник
bój
boja, pława
бой
буй
brak (niedostatek, nieobecność)
brak (nie ma, brakuje)
brak (defekt, wada, rzecz wybrakowana)
ślub
małżeństwo
недостаток, нехватка, отсутствие
нет, недостаёт, не хватает
брак (недостаток, дефект, бракованное изделие)
брак (венчание)
брак (супружество)
rzecz. brawo
wykrz. brawo
chwacko, dziarsko, mężnie, zuchwacko
аплодисменты
межд. браво
нар. браво
broń
rezerwacja
zbroja
оружие
бронь
броня
kulin. bulion
kulin. rosół
кулин. бульон
кулин. бульон (куриный)
burda
bzdura
posp. lura, pomyje, siki (niesmaczne picie lub zupa)
дебош, драка, скандал
разг. бурда (ерунда)
разг. бурда (невкусное питьё или жидкая пища)
but
tłuczeń
ботинок
спец. бут
mat. całka
samochód marki Mercedes CLK
samochód marki Toyota Celica
błona dziewicza
dziewica
мат. интеграл
автотр. сл. целка (автомобиль Mercedes CLK)
автотр. сл. целка (автомобиль Toyota Celica)
сл. целка (девственная плева)
сл. целка (девственница)
сл. целка (что-л. новое, неиспользованное,
нераспакованное)
pot. nówka
14
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
mat. całkowy
rubel
мат. интегральный (связанный с интегралом)
разг. целковый
hist. cech
warsztat, część fabryki
ист. цех
цех
cel (przedmiot działań)
cel (obiekt, do którego się strzela)
cel (miejsce przeznaczenia, zamiar)
объект
цель, мишень
цель
celny (trafiający w cel)
celny (związany z cłem)
cały, jednolity, zwarty
меткий, точный, верный
таможенный
цельный
celować
całować
целиться, метить
целовать
cennik
plakietka z ceną
прейскурант, прайс-лист
ценник
pot. cep (dureń)
cep
łańcuch
разг. олух, тупица
цеп
цепь
pot. cesarka
zool. cesarka, pantarka, perlica, perliczka
кесарево сечение
зоол. цесарка
chłodny
zimny
прохладный
холодный
chłopak
bawełna
парень
хлопок
rzecz. lm. chmury
rzecz. lm. chmury (np. pyłu)
przym. chmurny, pochmurny, ponury, posępny, zasępiony
сущ. мн. облака, тучи
сущ. мн. облака, клубы
прил. хмурый
chochoł (słomiana otulina krzewu)
zool. chochoł (piżmowy, wychuchol ukraiński)
chochoł (czub z włosów lub piór)
pejor. chochoł (Ukrainiec)
соломенное прикрытие, сноп
зоол. выхухоль, русская выхухоль, русский выхухоль
хохол (клок волос или перьев)
унич. хохол (украинец)
wykrz. pot. cholera
rzecz. med. cholera
rzecz. posp. cholera (o człowieku)
межд. эвфем. блин, разг. чёрт
сущ. мед. холера
сущ. сниж. холера (о человеке)
chód
sport. chód
chód
posunięcie, ruch, wyjście
przen. wolna droga
przejście, wejście
procesja
bieg, ruch
chwyt, posunięcie
bieg, przebieg, rozwój, tok
techn. skok, suw
techn. bieg, praca, ruch
techn. układ jezdny, koła
поступь, походка, шаги, ходьба
спорт. ходьба
ход (напр. человека)
ход (в играх)
ход (возможность продвижения)
ход (вход, проход)
ход (крестный)
ход (напр. поезда)
ход (приём)
ход (течение)
техн. ход (перемещение)
техн. ход (работа)
техн. ход (ходовая часть машины)
15
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
rzecz. chrupki
przym. chrupki
przym. chrupki
delikatny, wątły, wiotki
niepewny, wątpliwy
кукурузные палочки
хрустящий
хрупкий (ломкий)
перен. хрупкий (слабый)
перен. хрупкий (шаткий)
chudszy
najgorszy
более худой, худее
худший
reg. przest. chwost (ozdoba)
ogon, kita, reg. przest. chwost
koniec, tył, ogon
zaległość
kolejka, przen. ogonek, ogon
pot. koński ogon (fryzura)
przen. ślad
tren (odzież)
nie zdane zaliczenie lub egzamin
кисть, кисточка (украшение)
анат. хвост
хвост (задняя часть)
разг. хвост (не выполненное задание)
разг. хвост (очередь)
разг. хвост (причёска)
разг. хвост (след)
разг. хвост (шлейф)
сл. хвост (не сданный зачёт или экзамен)
chytry (chciwy)
chytry (pomysłowy, przebiegły)
жадный
хитрый
ciasny
osobisty, prywatny
тесный
частный
ciasto
często
тесто, пирог
часто
cierpieć (сhorować)
cierpieć (odczuwać)
cierpieć (znosić ból)
cierpieć (tolerować, znosić)
czekać (cierpliwie)
ponosić (np. klęskę)
страдать, быть больным
испытывать
страдать
терпеть (выносить)
терпеть (ждать)
терпеть (напр. поражение)
cierpienie
cierpliwość
страдание
терпение
ciotka
liczba parzysta, przest. cetno
różaniec
czytelnie, dokładnie, jasno, ostro, precyzyjnie, przejrzyście,
ściśle, wyraźnie
тётка, тётя
устар. чётка
чётки
cokół (pomnika)
cokół (pozostałe znaczenia)
подножие, пьедестал
цоколь
posp. cyc
włók. cyc
wykrz. cśś, cicho!
прост. сиська
текст. узорчатый ситец
межд. цыц
przest. cyfra (monogram)
cyfra (ornament)
cyfra (oznaczenie liczby)
pot. cyfra (telewizja cyfrowa)
liczba, suma
инициалы, монограмма, вензель
орнамент
цифра
разг. цифра (цифровое телевидение)
разг. цифра (сумма)
cygaretka
papieros
сигарилла
сигарета, папироса
чётко
16
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
tan. czacza, cza-cza, cha-cha
czacza (gruziński samogon)
тан. ча-ча-ча
чача
zool. czajka
zool. mewa
зоол. пигалица, чибис
зоол. чайка
czas
godzina
время
час
czaszka
kubek, filiżanka
череп
чашка
czek
paragon
чек (ценная бумага)
чек (кассовый)
czeladnik
poddany, sługa
подмастерье
челядин, челядинец
bot. czeremcha
bot. czosnek niedźwiedzi
бот. черёмуха
бот. черемша
czernidło
atrament
atrament, tusz (do drukarki)
чёрная краска
чернила
чернила (для принтера)
czerń (barwnik)
czerń (czarne ubranie)
czerń (kolor)
gmin, hołota, motłoch, pospólstwo
czarny las, las liściasty
czerń (w heraldyce)
rodzaj choroby roślin wywoływanej przez grzyby
złotn. niello
чёрный (краситель, пигмент)
чёрное (чёрная одежда)
чёрный цвет, чернота
чернь (люди)
чернь (чернолесье)
чернь (чёрный цвет в гералдике)
бот. чернь (болезнь растений)
юв. чернь (ниелло)
czerstwy (krzepki)
czerstwy (np. chleb)
nieczuły, oschły, sztywny
бодрый, крепкий
чёрствый (напр. хлеб)
перен. чёрствый (о человеке)
zool. czerw
zool. i inform. robak
dawna nazwa litery „ч”
зоол. личинка, опарыш, черва
зоол. и информ. червь
сущ. устар. червь (название буквы «ч»)
czerwiec (miesiąc)
bot. czerwiec
zool. czerwiec
июнь
зоол. дивала
зоол. червец
bot. czerwoniec, zęboróg purpurowy
czerwoniec (moneta lub banknot)
dziesięć rubli
zool. czerwończyk (motyl)
бот. красный мох, цератодон пурпурный
червонец (монета или банкнота)
червонец (десять рублей)
зоол. червонец (бабочка)
czerwony
karc. czerwienny, kierowy
dziesięć rubli
czerwoniec (moneta lub banknot)
красный
прил. карт. червонный
сущ. червонный (десять рублей)
сущ. червонный (монета или банкнота)
wykrz. cześć (pożegnanie)
wykrz. cześć (przywitanie)
межд. пока (прощание)
межд. привет (приветствие)
сущ. честь, достоинство, почёт, почитание, слава,
уважение
rzecz. cześć (honor)
17
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
rzecz. pot. czort
wykrz. pot. cholera
сущ. чёрт
межд. разг. чёрт
czyhać
kichać
поджидать, подкарауливать, подстерегать, грозить
чихать
czyn
ranga, stopień, tytuł
действие, дело, деяние, подвиг, поступок, почин
чин
czynić
naprawiać, reperować
делать, действовать, поступать
чинить
godność, solidność, stateczność
действие, деятельность, дело, занятие, операция, поступок,
работа, функция
чинность
czynny (np. prawo wyborcze, udział)
czynny (np. o sklepie: otwarty)
czynny (o człowieku: aktywny)
czynny (o człowieku: czynny zawodowo)
czynny (o urządzeniu: działający)
chem. czynny
el. czynny
techn. czynny (o oporności)
godny, solidny, stateczny
активный
открытый
активный, деятельный
работающий
действующий, работающий
хим. активный
эл. активный
техн. активный, омический (о сопротивлении)
чинный
czystka
obieranie, łuskanie, łuszczenie, skrobanie
czyszczenie
pranie (chemiczne)
полит. чистка
чистка (напр. плодов, зерна)
чистка (очищение)
чистка (химическая)
czyścić (mieć rozwolnienie)
czyścić (oczyszczać)
myć (zęby)
obierać (np. ziemniaki)
łuskać, łuszczyć, skrobać
слабить, разг. нести
чистить
чистить (зубы)
чистить (напр. картошку)
чистить (напр. плоды, зерно)
ćma (motyl)
ciemność, przest. ćma
ночная бабочка
тьма
dacza, domek letniskowy, letnisko, willa
danie, składanie, złożenie
porcja, racja
дача (дом)
дача (действие по гл. «давать», «дать»)
дача (порция)
dawka
ścisk, tłok
доза
давка
degradacja (obniżenie stopnia)
degradacja (pogorszenie)
chem. i geol. degradacja
понижение
деградация (ухудшение)
хим. и геол. деградация
degradować (obniżać stopień)
degradować (tracić korzystne cechy)
понижать (по службе)
деградировать (приходить в упадок)
dekada
dziesięć dni
десять лет
декада
czynność
18
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
dekoracja (ozdoba)
dekoracja (układ)
dekoracja (wręczenie nagrody)
teatr. dekoracja
украшение
оформление
вручение награды, награждение
театр. декорация
dekret
urlop macierzyński
декрет, указ
разг. декрет (декретный отпуск)
depozyt (przedmioty oddane na przechowanie)
depozyt (kaucja)
depozyt (wkład)
вещи, отданные на хранение
депозит, залог
депозит, вклад
deputat
polit. deputowany, poseł, radny, przest. deputat
натуроплата (часть жалования, выплачиваемая натурой)
полит. депутат
hand. detal
detal (szczegół)
торг. розница
деталь
detektyw
kryminał (film, powieść)
сыщик, детектив
детектив (фильм, роман)
muz. dęty (instrument)
pot. dęty, rozdęty, rozdmuchany
nadmuchiwany
муз. духовой (инструмент)
разг. дутый (преувеличенный)
дутый (надуваемый)
diament
poligr. diament
алмаз
полигр. диамант
dla (aby osiągnąć)
dla (o stosunku do kogoś, czegoś)
dla (o zachowaniu w stosunku do kogoś, czegoś)
dla (pozostałe znaczenia)
dla (w celu)
do, na (o przeznaczeniu)
jak na (przy ocenie, porównaniu)
из-за, ради
к (об отношении к кому-то, чему-то)
с (о поведении в отношении к кому-то, чему-то)
для (другие значения)
для; чтобы; для того, чтобы
для (о назначении)
для (при оценке, сравнении)
przyim. do (o przeznaczeniu)
przyim. do (o podobieństwie)
przyim. do (pozostałe znaczenia)
rzecz. muz. do, c
przyim. przed
предл. для (о предназначении)
предл. на (о сходстве)
предл. до, в, во, за, к, ко, по
сущ. муз. до
предл. до (перед)
dobić (dotrzeć)
dobić (do brzegu)
przen. pot. dobić (wykończyć)
rozbić
добраться
подчалить
разг. добить (доконать)
добить (разбить до конца)
dobierać się (dopasowywać się)
posp. seks. dobierać się
pot. dobierać się (rozprawiać się)
docierać, dostawać się
dążyć
сходиться (подходить друг другу)
разг. секс. приставать
разг. добираться (расправляться)
добираться (доходить, доезжать)
добираться (стремиться)
dobrać się (dopasować się)
posp. seks. dobrać się
pot. dobrać się (rozprawić się)
dostać się, dotrzeć
osiągnąć
сойтись (подойти друг другу)
окончательно добиться интимных отношений
разг. добраться (расправиться)
добраться (дойти, доехать)
добраться (достичь)
19
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
dobro (majątek)
dobro (pomyślność)
dobro (wartość)
ekon. dobro
dobro (pojęcie etyczne)
muz. dobro (instrument)
dawna nazwa litery „д”
rzeczy
zgoda
gdyby tylko, żeby tylko
łagodnie, z dobrocią
достояние, имущество
благо, интересы, польза
благо, ценность
экон. благо
сущ. добро (нравственное понятие)
сущ. муз. добро (инструмент)
сущ. устар. добро (название буквы «д»)
сущ. разг. добро (вещи)
сущ. разг. добро (согласие)
с-з. разг. добро
нар. добро
dobry (pozostałe znaczenia)
dobry (smaczny)
dobry (cały)
dobry (w sensie moralnym)
хороший
вкусный
добрый (полный)
добрый
dochodzić (dogotowywać się)
dochodzić (o dźwięku, zapachu, informacji)
dochodzić (osiągać)
dochodzić (stanowić coś dodatkowego)
sl. seks. dochodzić
dochodzić (pozostałe znaczenia)
donosić (o ciąży)
поспевать, преть
доноситься, наплывать
добиваться, достигать
прибавляться, присоединяться
сл. секс. кончать
доходить, приходить, приближаться
доходить (о беременности)
dokazać (dokonać)
dowieść, udowodnić
достичь, добиться, совершить
доказать
dokazywać (dokonywać)
dokazywać (szaleć)
dowodzić, udowadniać
совершать, творить, добиваться
баловаться, шалить
доказывать
zawierający raport, zawierający sprawozdanie
аккуратный, верный, детальный, доскональный,
подробный, точный, тщательный
докладной
dokonać
przen. pot. dobić, wykończyć
провести, свершить, совершить
разг. доконать
doktor (stopień naukowy)
doktor (lekarz)
doktor habilitowany
кандидат (учёная степень)
доктор (врач)
доктор (учёная степень)
dola, los
dola, udział
hist. dola (jednostka miary)
część
anat. płat (część mózgu)
muz. beat, bit
доля (судьба, участь)
доля (пай)
ист. доля (единица измерения)
доля (часть)
анат. доля (часть мозга)
муз. доля
dolny
dolinny
przyziemny, ziemski
нижний
устар. дольний, дольный (долинный)
устар. дольний, дольный (земной)
dokładny
20
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
dołożyć (np. wysiłku)
pot. dołożyć (do interesu)
pot. dołożyć (pobić)
dołożyć (dodać)
zameldować, zreferować, zrelacjonować
приложить (напр. усилия)
потерпеть убытки
избить
добавить, надбавить, прибавить, разг. доложить
доложить
dopraszać
przesłuchiwać
приглашать дополнительно
допрашивать
dopraszać się (napraszać się)
dopraszać się (usilnie prosić)
być przesłuchiwanym
rozpytywać, wypytywać
напрашиваться
разг. допрашиваться (просить настойчиво)
допрашиваться (подвергаться допросу)
разг. допрашиваться (расспрашивать)
doprosić
przesłuchać
пригласить дополнительно
допросить
doprosić się (naprosić się)
doprosić się (osiągnąć prośbami)
zostać przesłuchanym
wypytać
напроситься
разг. допроситься (достичь просьбами)
допроситься (подвергнуться допросу)
разг. допроситься (узнать, расспросив)
dorożka
dróżka, ścieżka
pas (startowy)
дрожки, пролётка, экипаж
дорожка
дорожка (взлётная)
выразительный, крепкий, меткий, наглядный, сочный,
убедительный, хлёсткий, яркий
досадный
dosadny
przykry
dokładny, szczegółowy
абсолютный, идеальный, отличный, отменный,
превосходный, прекрасный, совершенный
доскональный
dostać (np. głosy)
dostać (otrzymać)
dostać (dosięgnąć)
dostać (zdobyć)
wyciągnąć, wyjąć
sprzykrzyć się, znudzić się, mieć dość
набрать (напр. голоса)
получить
достать (дотянуться)
достать (раздобыть)
достать (извлечь)
разг. достать (надоесть)
dostawać (otrzymać)
dostawać (sięgać)
dostawać (zdobywać)
wyciągać
naprzykrzać się, nudzić się
wystarczać, starczać
получать
доставать (дотягиваться)
доставать (добывать)
доставать (извлекать)
разг. доставать (надоедать)
разг. доставать (быть в достаточном количестве)
dostępny (w sprzedaży)
dostępny (pozostałe znaczenia)
przystępny
tani
pot. seks. łatwa (o dziewczynie)
в наличии
доступный (другие значения)
доступный (постижимый)
доступный (дешёвый)
разг. секс. доступная (о девушке)
dowieść, udowodnić
doprowadzić
доказать
довести
dowodzić, udowadniać
doprowadzać
доказывать
доводить
doskonały
21
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
dowolny
zadowolony
любой, произвольный, вольный
довольный
dowód (dokument)
dowód (potwierdzenie)
mat. dowód
argument, racja
документ, удостоверение личности, паспорт
доказательство, свидетельство
доказательство
довод
doznanie
dochodzenie, śledztwo
впечатление, ощущение
юр. дознание
pot. drań
gont
łachmany
негодяй, мерзавец, дрянь
дрань (дранка)
разг. дрань (лохмотья)
drapać (skrobać)
drapać (drażnić)
uciekać, pot. dawać drapaka
царапать, скрести, чесать
першить, шерстить
разг. драпать
drobny (mały)
drobny (pieniądz)
bębniący
drobiony, rozdrobniony
mat. i gram. ułamkowy
маленький, мелкий, мелочной
разменный
дробный (о звуке)
дробный (раздробленный)
мат. и грамм. дробный
droga
droga (podróż)
droga (sposób postępowania)
droga (wyznaczona trasa)
techn. rozwora
дорога, путь
поход, путь
вид, порядок, путь, способ
маршрут
техн. дрога
lm. drogi — patrz: droga
karawan (pojazd kupiecki)
мн. дроги — см.: дрога
мн. дроги
drób
stukot
typogr. ukośnik (prawy), pot. inform. slash
śrut
ułamek
mor. przerwać ogień!
домашняя птица
дробь (звук)
дробь (знак косой черты)
дробь (оружейная)
дробь (число)
мор. дробь! (команда «прекратить огонь»)
dróżka
drużba
дорожка
дружка (шафер)
licz. drugi
drugi (przeciwny, następny), inny
второй
другой
druh (drużynowy)
druh (harcerz)
przyjaciel, książk. druh
вожатый, звеньевой
харцер, пионер, скаут
друг
drużba
przyjaźń
дружка, шафер
дружба
dryg
oznaczenie nagłego ruchu
склонность, способность
дрыг
22
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
drzazga
lm. śmieci, odpady, chłam
lm. kłótnie, nieporozumienia, niesnaski, spory, sprzeczki,
swary, zatargi
заноза, осколок, щепка
местн. мн. дрязги
drzewny
dawny, pradawny, prastary, starodawny, starożytny
древесный, деревянный, деревообрабатывающий, лесной
древний
duma (uczucie)
lit. duma (gatunek)
polit. duma (parlament, rada)
myśl, rozmyślanie
гордость, высокомерие
лит. дума (жанр)
полит. дума (парламент, совет)
устар. дума (мысль, размышление)
durny
niedobry, zły, głupi
nałóg
глупый, тупой
дурной
дурной (в сочетании «дурная привычка»)
dworzec
pałac
вокзал
дворец
dwór (ziemiański)
dwór, pole
dwór (świta)
mennica
dziedziniec, podwórko, podwórze
ptaszarnia
obora
gospodarstwo, obejście, zagroda
górn. podszybie
усадьба
двор, улица
двор (свита)
двор (монетный)
двор (огороженный участок земли)
двор (птичий)
двор (скотный)
двор (хозяйство)
горн. двор (околоствольный)
dynia
melon
тыква
дыня
dyplomata
aktówka, dyplomatka
dyplomatka (płaszcz)
дипломат (человек)
дипломат (кейс)
дипломат (пальто)
dyplomatka (aktówka)
dyplomatka (płaszcz)
dyplomatka (kobieta dyplomata)
przen. dyplomatka (taktowna kobieta)
дипломат (кейс)
дипломат (пальто)
дипломат, женщина-дипломат
перен. дипломатка
dyscyplina (sportu)
dyscyplina (naukowa)
dyscyplina (rygor)
вид (спорта)
дисциплина (научная)
дисциплина (порядок)
dywan
kanapa, sofa, tapczan, wersalka
ковёр
диван
lotn. dywizjon
wojsk. dywizjon
sport. dywizja
ав. эскадрилья
воен. дивизион
спорт. дивизион
pot. dziadzia
wuj, wujek, stryj, stryjek
pan
дедушка
дядя
разг. дядя (мужчина)
разг. мн. дрязги
23
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
dzicz (ludzie)
dzicz (miejsce)
łow. zwierzyna, zwierzyna łowna, ptactwo łowne
dziczyzna
bzdury
дикари
разг. дичь, захолустье, глушь
охотн. дичь (животные)
дичь (мясо)
разг. дичь (чепуха)
dzielny
rzeczowy, rozsądny
мужественный, храбрый
дельный
dzieło (utwór)
dzieło, czyn, fach, interes, praca, robota, rzecz, sprawa,
uczynek, zajęcie
prawn. sprawa
произведение, сочинение, творение, труд
dziennik (biuletyn)
dziennik (gazeta)
dziennik (księga)
dziennik (pamiętnik)
dziennik (wiadomości)
boks (dla zwierząt)
ведомости, вестник
газета (ежедневная)
журнал (книга)
дневник
новости, известия
денник
dzierżawa
jabłko (insygnium władzy)
mocarstwo
аренда
держава (символ власти)
держава (государство)
dziwny
cudowny, zadziwiający
странный, удивительный
дивный
dźwigać
przen. dźwigać
poruszać, posuwać
поднимать, тащить
перен. поднимать, восстанавливать
двигать
edycja (redagowanie)
edycja (wydanie)
правка, редактирование
эдиция, издание
ekonomia (gałąź nauki)
przest. ekonomia (dobra królewskie)
ekonomia (oszczędność)
экономика (отрасль науки)
столовое имение
экономия (расчётливость)
element
żywioł
chem. pierwiastek
el. ogniwo
элемент
элемент (стихия)
хим. элемент
эл. элемент (гальванический)
archit. elewacja
podskok w tańcu
архит. фасад
тан. элевация
lit. epika (rodzaj literacki)
lit. epika (utwory narracyjne)
лит. эпос (род литературы)
лит. эпика
lit. epos
lit. epika (rodzaj literacki)
лит. эпос (поэма)
лит. эпос (род литературы)
ewakuacja
samoch. odholowanie
techn. odpowietrzanie
эвакуация
автотр. эвакуация
техн. эвакуация (воздуха)
techn. ewakuator
człowiek zajmujący się ewakuacją
samoch. holownik, laweta
устройство для удаления воздуха или дыма
эвакуатор (человек)
автотр. эвакуатор
дело, работа
юр. дело
24
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
faktor, czynnik
ekon. faktor (strona umowy faktoringu)
przest. faktor (pośrednik)
mat. czynnik, mnożnik, współczynnik
фактор (причина)
экон. фактор (сторона договора факторинга)
устар. фактор (посредник)
мат. фактор
muz. faktura
faktura
techn. faktura
муз. склад
фактура, счёт-фактура, инвойс, накладная
техн. фактура
fakultet (zajęcia nadobowiązkowe)
pot. fakultet (wykształcenie)
wydział, rzadk. fakultet
факультатив
высшее образование, разг. вышка
факультет
fałszywy (nieprawdziwy)
fałszywy (dwuznaczny)
fałszywy (obłudny)
fałszywy (podrobiony)
muz. fałszywy
ложный, неверный, неправильный
фальшивый (двусмысленный)
фальшивый (лицемерный, лживый)
фальшивый (подложный, поддельный)
муз. фальшивый
książk. familia
nazwisko
семья, род
фамилия
fara
reflektor
приходский костёл
фара
figowy
kiepski
фиговый (связанный с фигой)
разг. фиговый
figurant
uczestnik postępowania sądowego lub przygotowawczego
(oskarżony, podejrzany lub świadek)
tancerz baletowy, występujący w grupie
teatr. statysta
подставное лицо
устар. фигурант (в балете)
устар. театр. фигурант
film (błona fotograficzna)
film (kinematografia)
biol. film (biofilm)
film
плёнка, фотоплёнка
кинематограф, кинематография, киноискусство
биол. биоплёнка
фильм (кинофильм, телефильм)
fistaszek
pistacja
земляной орех, арахис
фисташка
flaga
bańka, bidon, konew, manierka, piersiówka
флаг
фляга
pot. flaszka
manierka, piersiówka
бутылка
фляжка
юр. фигурант
25
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
jęz. forma (zdaniowa, predykat)
forma (gatunek)
forma (kondycja, stan)
forma (kształt)
forma (szablon)
biol. forma (kategoria taksonomiczna)
mat. forma (funkcjonał)
muz. forma
prawn. forma (przedsiębiorstwa)
formularz
mundur, uniform
mundurek
ustrój
лингв. предикат
форма (жанр)
форма (состояние)
форма (очертание)
форма (шаблон)
биол. форма (таксономическая категория)
мат. форма (функционал)
муз. форма
юр. форма (предприятия)
форма (бланк)
форма (униформа)
форма (школьная)
полит. форма (правления)
gadać
wróżyć
болтать (говорить)
гадать
galanteria (elegancja)
galanteria (sklep)
галантность
галантерея, галантерейный магазин
galeria (chór)
galeria (handlowa)
teatr. galeria
galeria (pozostałe znaczenia)
хоры
торговый центр, пассаж
театр. верхний ярус, галёрка
галерея
gałka (ogólnie: okrągły przedmiot)
gałka (muszkatołowa)
gałka (pokrętło)
anat. gałka (blada – część kresomózgowia)
anat. gałka (oczna)
inform. gałka (analogowa – urządzenie wskazujące)
med. gałka (choroba, inaczej: globus)
mor. gałka (bosmańska – węzeł)
kawka
haczyk (znak)
набалдашник, шарик
мускатный орех
ручка (для настройки устройства)
анат. бледный шар (часть конечного мозга)
анат. глазное яблоко
информ. аналоговый стик, аналоговый стик (манипулятор)
мед. комок истерический
мор. обезьяний кулак (узел)
галка (птица)
галка (пометка)
garnitur (ubranie)
garnitur (komplet, np. mebli)
garnitur (czcionek)
zestaw słuchawkowy
костюм (мужской)
гарнитур (комплект, напр. мебели)
гарнитур, гарнитура (шрифтов)
гарнитура (наушники с микрофоном)
gaszenie (ognia, koksu)
gaszenie (wapna, promienia)
tłumienie (drgań)
stemplowanie, kasowanie (znaczków pocztowych)
тушение (огня, кокса)
гашение (извести, луча)
гашение (колебаний)
гашение (почтовых марок)
gdzie, dokąd
gdzie
skąd (wziąć)
куда
где
где (взять)
posp. gęba
bot. huba
anat. warga
bot. warżka
areszt wojskowy
geogr. zatoka
прост. морда, рожа, харя
разг. губа (трутовик)
анат. губа
бот. губа (лабеллум)
воен. губа (гауптвахта)
геогр. губа (залив)
26
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
glin
pot. glina (policjant, milicjant)
glina
алюминий
разг. мент (милиционер, полицейский)
глина
gładzić (wygładzać)
rel. gładzić (grzechy)
gładzić (głaskać)
prasować
выравнивать, разглаживать
рел. смывать (грехи)
гладить, поглаживать
гладить (одежду)
głaz
oko
валун, скала
глаз
głodomór
Wielki Głód
обжора
Голодомор
gnać (mknąć)
gnać (popędzać, zaganiać)
przepędzać, wypędzać
sl. imputować, wciskać, wulg. pieprzyć (kłamać, oszukiwać)
pot. nawijać, wulg. pieprzyć (długo opowiadać, gadać głupoty)
pot. pędzić (bimber)
sl. wyskakiwać (oddawać, np. pieniądze)
мчаться
гнать (подгонять)
гнать (прогонять)
сл. гнать (врать)
сл. гнать (долго говорить, болтать ерунду)
сл. гнать (делать самогон)
сл. гнать (отдавать, напр. деньги)
gnój (nawóz)
posp. gnój (gnojek)
med. ropa
навоз
паршивец, сопляк
мед. гной
godność (duma)
godność (nazwisko)
godność (stanowisko)
przydatność, przydatność do spożycia, zdatność
достоинство
фамилия
должность, звание
годность
godny
odpowiedni, przydatny, zdatny, zdatny do spożycia
достойный
годный
lm. gody (rocznica ślubu)
lm. gody (u zwierząt)
lm. lata
свадьба (годовщина свадьбы)
гон, спаривание
мн. годы
godzić się
nadawać się, przydawać się
соглашаться
годиться
godzina
czas
rocznica śmierci
rok
час
книжн. година (время)
разг. година (годовщина со дня смерти)
устар. поэт. година (год)
gorczyca
musztarda
горчица (растение)
горчица (приправа)
gościć (przyjmować gości)
gościć (być w gościach)
принимать гостей, угощать
гостить
gościniec
prezent
большак, тракт
разг. гостинец
gotować (jedzenie)
gotować (wodę)
gotować (przygotowywać posiłek)
przygotowywać
варить
кипятить
готовить (приготовлять пищу)
готовить (подготовлять)
27
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
gotówka
gotowanie, przyrządzanie (pożywienia)
наличные (деньги)
готовка
górny
górski, górzysty
górniczy, kopalniany
kopalny
верхний, верховой
горный (связанный с горами)
горный (связанный с горным делом)
горный (минеральный)
gracz
grać
gawron
игрок
играть
грач
grad (opad atmosferyczny)
grad, gradus
gród, miasto
град (атмосферные осадки)
град (единица измерения)
книжн. град (город)
grafik (artysta)
grafik (harmonogram)
wykres
график (художник)
график (план)
график (диаграмма)
granat (kolor)
granat (minerał)
granat (pocisk)
bot. granat (owoc)
sport. granat
techn. przegub homokinetyczny
тёмно-синий цвет
гранат (минерал)
граната (снаряд)
бот. гранат (растение), гранатник, гранатовое дерево,
гранатное дерево
бот. гранат (плод)
спорт. граната
техн. граната (шарнир равных угловых скоростей)
granatnik
bot. granat (roślina), granatowiec
гранатомёт
бот. гранатник
granatowy (kolor)
granatowy (związany z granatem – pociskiem)
granatowy (związany z granatem – rośliną, owocem lub
minerałem)
ciemnoczerwony
тёмно-синий
гранатный (связанный с гранатой)
гранатовый, гранатный (связанный с гранатом –
растением, плодом или минералом)
гранатовый (цвет)
zool. granik (ryba)
przest. granik (jednostka masy)
granatnik
зоол. групер
устар. граник (единица измерения веса)
сл. граник (гранатомёт)
gromada (masa)
gromada (ptaków)
astron. gromada
biol. gromada
gromada (jednostka administracyjna)
kupa, stos, zwały
kolos, olbrzym (ogromny przedmiot)
группа, компания, куча, масса, толпа, разг. гурьба
стая
астрон. скопление
биол. класс
громада (административная единица)
громада (множество предметов)
громада (огромный предмет)
gromadnie
kolosalnie, ogromnie, olbrzymio
общими силами, сообща, толпой
громадно
gromadny
kolosalny, ogromny, olbrzymi
коллективный, массовый
громадный
groza
burza, nawałnica
ужас
гроза
bot. granat (roślina), granatowiec
28
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
grób
trumna
могила
гроб
gruby
grubiański, ordynarny, wulgarny
толстый, крупный
грубый
bot. grusza
Grusza (zdrobnienie od imienia Agrypina)
worek treningowy
gruszka (narzędzie tortur)
bot. gruszka (owoc)
bot. słonecznik bulwiasty, topinambur
gruszka (przedmiot w kształcie gruszki)
бот. груша (дерево)
Груша (имя)
груша (боксёрская)
груша (орудие пытки)
бот. груша (плод)
бот. груша (земляная – топинамбур)
перен. груша (грушевидный предмет)
gruszka (do betonu)
gruszka (narzędzie tortur)
gruszka (przedmiot w kształcie gruszki)
med. gruszka (narzędzie)
mor. gruszka (dziobowa)
bot. gruszka (owoc)
bot. grusza, zdrobn. gruszka (drzewo)
барабан (на автобетоносмесителе)
груша (орудие пытки)
перен. груша (грушевидный предмет)
мед. клизма (инструмент)
мор. бульбообразный нос
бот. груша, уменьш. грушка (плод)
бот. уменьш. грушка (дерево)
gruz
ciężar, ładunek
обломки, развалины
груз
gubić (np. drogę)
gubić (np. liście, włosy)
gubić (tracić)
gubić (doprowadzać do zguby)
сбиваться (напр. с пути)
ронять
терять
губить
gwałt (zgwałcenie)
gwałt (przemoc)
gwałt (pośpiech)
gwałt (zgiełk)
изнасилование
насилие
спех
гвалт
harmonia (instrument)
harmonia (zgoda)
harmonia (dźwięków)
гармоника, гармонь, разг. гармошка
согласие
гармония
geol. hieroglif
hieroglif
геол. иероглиф
иероглиф (знак египетского письма)
иероглиф (знак других идеографических или слоговых
писем)
znak (pisma ideograficznego lub sylabicznego)
честь, устар. гонор
гонор
honor
ambicje, pretensje
huba — patrz: gęba
huk
huque (odzież)
sport. cios sierpowy (w boksie)
грохот, гул, рокот, стук, шум, шумиха
хук (одежда)
спорт. хук (удар в боксе)
humanitarny
humanistyczny
гуманитарный, гуманный
гуманитарный, гуманистический
29
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
mat. identyczność (element neutralny)
mat. identyczność (odwzorowanie tożsamościowe)
identyczność, tożsamość (jednakowość)
tożsamość (świadomość)
мат. нейтральный элемент
мат. тождественное отображение
идентичность (одинаковость)
идентичность (сознание)
jęz. idiom
jęz. język, dialekt, gwara itp.
лингв. идиома
лингв. идиом
igrać
grać, bawić się
играть, шутить (рисковать)
играть
ikra
kawior
pasta (grzybowa, warzywna)
anat. mięsień trójgłowy łydki
икра (яйца рыб)
икра (блюдо из рыбьей икры)
икра (овощная, грибная)
анат. икра (мышца)
imię (osobiste)
imię (opinia)
gram. imię
nazwisko (sława)
nazwisko (imię i nazwisko)
nazwa, miano
inform. nazwa (element przestrzeni nazw)
имя (личное)
имя (мнение)
грамм. имя
имя (известность)
имя (личное имя, отчество и фамилия)
имя (название предмета)
информ. имя (элемент пространства имён)
immunitet
odporność
иммунитет (неприкосновенность)
иммунитет (невосприимчивость к заболеваниям)
indeks (studencki)
indeks (pozostałe znaczenia)
indeks (wykaz)
kod (pocztowy)
зачётная книжка, разг. зачётка
индекс (другие значения)
индекс, указатель
индекс (почтовый)
Indianka
Hinduska
индианка (коренная жительница Америки)
индианка (жительница Индии)
instalacja (czynność)
instalacja (zespół urządzeń)
przest. instalacja
instalacja (dzieło sztuki)
inform. instalacja
монтаж, оборудование, проводка, установка
оборудование, провод, проводка, сеть, система, установка
введение в должность
инсталляция (произведение искусства)
информ. инсталляция, установка
integracja
mat. całkowanie, wyznaczanie całki
интеграция
мат. интеграция (интегрирование)
integralny
mat. całkowy
интегральный (цельный)
мат. интегральный (связанный с интегралом)
inteligencja (cecha)
inteligencja (warstwa społeczna)
ум, понятливость, сообразительность
интеллигенция
interes (przedsiębiorstwo)
interes (sprawa)
pot. interes
interes (pożytek)
ciekawość, zainteresowanie
дело, предприятие
дело, сделка
мужской половой орган
интерес, благо, выгода, польза
интерес (заинтересованность)
inwestor (budowlany)
inwestor (zamawiający)
inwestor (wkładający kapitał)
застройщик, заказчик-застройщик
заказчик
инвестор, вкладчик
30
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
iskać
szukać
искать насекомых в волосах
искать
izba (adwokacka)
izba (pokój)
izba (porodowa)
izba (przyjęć)
izba (urząd)
izba (wytrzeźwień)
chata, chałupa
коллегия (адвокатов)
помещение, комната
родильная, родильный дом, роддом
покой (приёмный)
палата
вытрезвитель
изба
jajecznica
jajko sadzone
яичница, яичница-болтунья
яичница, яичница-глазунья
jak
zool. jak
как
зоол. як
anat. jama
jama
анат. полость, каверна
яма
hist. jarłyk
etykieta, etykietka, metka
inform. skrót
przen. etykietka, łatka
ист. ярлык (документ)
ярлык (этикетка)
информ. ярлык
перен. ярлык
jasny (jaskrawy)
jasny
jasny (o dźwięku)
jasny (zrozumiały)
wyraźny
яркий
ясный, светлый
ясный, звонкий, чистый
ясный, понятный
ясный (чёткий)
jaszczur (skóra)
pot. jaszczur (salamandra)
pot. jaszczur (wymarły gad)
med. pryszczyca
шагрень, шагреневая кожа
саламандра
ящер (вымершая рептилия)
мед. ящур
jedyny
jeden, jednolity, niepodzielny, wspólny
единственный, единичный
единый
zool. jenot
zool. szop
зоол. енотовидная собака
зоол. енот
czas. jeść
czas. jestem, jesteś, jest, jesteśmy, jesteście, są
czas. jest
wojsk. tak jest!, rozkaz!
czas. (on, ona) je
гл. есть (кушать)
гл. книжн. есть
гл. есть, находится, является, (не переводится)
част. воен. есть!
гл. (он, она) ест
jutro
rano, ranek, poranek
завтра
утро
31
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
biol. kaczka
biol. kaczka (krzyżówka)
lotn. kaczka (układ konstrukcyjny samolotu)
med. kaczka
muz. kaczka, wah-wah (efekt gitarowy)
pot. kaczka (kamień rzucony na wodę)
przen. kaczka (dziennikarska)
kołysanie, huśtanie
kołyska
биол. утка
биол. кряква
ав. утка (аэродинамическая схема самолета)
мед. утка
муз. вау-вау, квак, квакушка (гитарный эффект)
разг. блинчик, лягушка (камень, брошенный на воду)
перен. утка (газетная)
качка
местн. качка (колыбель)
jęz. kadencja
polit. kadencja (okres urzędowania)
techn. row. kadencja (częstotliwość obrotu pedałów)
muz. kadencja (pochód akordów)
muz. kadencja (wirtuozowska), cadenza
лингв. нисходящая интонация
полит. срок, срок полномочий, созыв
техн. велос. каденс (частота вращения педалей)
муз. каденция, каданс (гармонический оборот)
муз. каденция (виртуозное исполнительское соло)
kadr
pot. koleś
кадр
сл. кадр (человек)
sport. kadra (narodowa)
kadra (pracownicy, zespół)
pot. kadry (biuro kadr)
спорт. сборная
кадры, кадровый состав, силы
отдел кадров, разг. кадры
kaganiec
kaganek, przest. kaganiec
намордник
каганец
kamera
zbiornik
komora
cela
aparat (fotograficzny)
przechowalnia
dętka
komora lub przedsionek serca
камера (аппарат для съёмки)
камера (ёмкость)
камера (помещение)
камера (помещение для заключённых)
камера (фотоаппарат)
камера (хранения)
камера (шины)
анат. камера (сердца)
kandydat
doktor (stopień naukowy)
кандидат (претендующий)
кандидат (учёная степень)
karawan (pojazd kupiecki)
karawan (pojazd pogrzebowy)
karawana
дроги
катафалк (транспортное средство)
караван
kareta
karetka (ambulans)
карета (экипаж)
карета (скорой помощи)
techn. row. suport
techn. wózek (ruchomy element maszyny)
автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи,
машина скорой помощи
техн. велос. каретка
техн. каретка (подвижной элемент машины)
kariera
cwał
kamieniołom, kopalnia odkrywkowa
карьера
карьер (ход лошади)
горн. карьер (горная выработка)
karma (pokarm)
filoz. karma
корм, месиво
филос. карма
karetka (ambulans)
32
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
karta (arkusz)
karta (biblioteczna)
karta (bilet miesięczny)
karta (jadłospis)
karta (konwencja, statut)
karta (pokładowa)
karta (strona)
inform. karta (zakładka)
karta (do gry, pamięci, element komputera itp.)
karta (identyfikacyjna, płatnicza)
mapa
лист, листок
билет (читательский)
проездной (билет)
меню (перечень блюд)
хартия, устав
талон (посадочный)
страница
информ. вкладка
карта (игральная, памяти, модуль компьютера и т.п.)
карта, карточка (пластиковая)
карта (географическая)
karton (opakowanie napoju)
karton (papierosów)
karton (pudełko)
karton, tektura
bud. papa
пакет (упаковка напитка)
блок (сигарет)
картонка, картонная коробка
картон
строит. картон
kat
geol. kat
urządzenie do podnoszenia kotwicy
bot. czuwaliczka
палач
геол. катский ярус
кат (приспособление для подъёма якоря)
бот. кат (растение)
katafalk
karawan (pojazd pogrzebowy)
катафалк (постамент для гроба)
катафалк (транспортное средство)
katar (sienny)
med. katar (nieżyt nosa)
katar (broń)
rel. katar (wyznawca kataryzmu)
med. nieżyt
сенная лихорадка
мед. насморк
катар (оружие)
рел. катар (последователь катаризма)
мед. катар
katedra (kościół)
katedra (na uczelni)
katedra (podwyższenie)
ambona
собор
кафедра (в вузе)
кафедра (возвышение)
кафедра (в церкви)
kawaler (nieżonaty)
kawaler (młodzieniec)
kawaler (adorator)
kawaler (orderu)
холостой, холостяк
молодой человек, юноша
кавалер (поклонник)
кавалер (ордера)
kawior
dywan
икра (блюдо)
ковёр
dk kazać (rozkazać)
ndk kazać (rozkazywać)
dk kazać (zmusić)
ndk kazać (zmuszać)
ndk przest. kazać (głosić kazanie)
pokazywać
сов. велеть, повелеть, приказать
несов. велеть, приказывать
сов. заставить, принудить
несов. заставлять, принуждать
проповедовать, читать проповедь
устар. казать
kącik
czubek, koniuszek
уголок
кончик
33
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
kerozyna
nafta
benzyna (lakowa)
авиакеросин
керосин
керосин (лаковый)
przysł. kiedy
rzecz. lm. trampki
нареч. когда
сущ. мн. кеды
kij (laska, pałka)
kij (hokejowy)
kij (bilardowy)
палка, посох, трость
клюшка
кий
kijanka (larwa)
kijanka (do prania)
pobijak
головастик
валёк (для стирки)
киянка
licz. kilka
rzecz. kilka (ryba)
несколько
килька, тюлька
kinematograf
kinematografia
кинематограф (аппарат), устар. синематограф
кинематограф, кинематография
kino
kino (kinematografia)
film
разг. кино (кинотеатр)
разг. кино (киноискусство)
разг. кино (фильм)
kinoteatr
kino
соединение театра и кинотеатра
кинотеатр
anat. kiść, dłoń
kiść (np. owoców)
frędzla, kita, przest. kutas, przest. kutasik, przest. chwast, reg.
przest. chwost
malarstwo
przen. pędzel
анат. кисть
кисть, гроздь
перен. разг. кисть (искусство живописи)
перен. разг. кисть (творчество или стиль художника)
kit (materiał budowlany)
kit (pszczeli)
pot. kit (kłamstwo)
waleń, wieloryb
замазка
прополис, прополис, пчелиный клей, уза, уза
враньё, ложь
кит
sl. klawisz (strażnik więzienny)
klawisz
тюремный надзиратель, разг. тюремщик
клавиш, клавиша
klątwa
przest. klątwa (przekleństwo)
rel. klątwa
przysięga
проклятие
ругательство
рел. анафема, отлучение (от церкви)
клятва
kleić
pot. podrywać, sl. wyrywać
клеить
сл. клеить (подцеплять)
klepsydra (nekrolog)
klepsydra (zegar piaskowy)
klepsydra (zegar wodny)
извещение о смерти
песочные часы
клепсидра
klocki (drewniane)
klocki (zabawki)
klocki (zestaw zabawek)
techn. klocki
kulin. kluski, knedle
кубы, обрубки, поленья, чурбаны, чурбачки, чурки
кубики (игрушки)
конструктор (набор игрушек)
техн. колодки, шпонки, цоколи, коклюшки
кулин. клёцки
кисть (украшение)
34
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
posp. klop
biol. pluskwa
прост. сортир
биол. клоп
klosz (osłona)
przen. klosz (ochrona)
klosz (krój)
колпак, абажур
перен. колпак (защита)
клёш
klub
klub, dyskoteka
świetlica
kłąb, obłok, tuman
клуб
клуб (ночной, дискотека)
клуб (заводской)
клуб (пыли)
klucz (ptaków)
archit. klucz (zwornik)
klucz (pozostałe znaczenia)
źródło
el. łącznik elektryczny
клин, косяк (птиц)
архит. замок, замковый камень
ключ (другие значения)
ключ (родник)
эл. ключ (переключатель)
kładka
składanie, znoszenie (jaj)
złożone jaja ryb
mur, ściana, ścianka
kładzenie, murowanie, układanie, wznoszenie
układanie
мостик, перекладина
кладка (носка яиц)
кладка (отложенные яйца)
кладка (стена)
кладка (строительство)
кладка (укладывание)
kod (pocztowy)
kod (pozostałe znaczenia)
numer (kierunkowy)
индекс (почтовый)
код
код (телефонный, напр. города)
kokarda
znaczek (na czapce)
бант
кокарда
kolba (karabinu)
bot. kolba (kukurydzy)
kolba (naczynie)
bot. czosnek niedźwiedzi
приклад (ружья)
бот. початок (соцветие)
колба (сосуд)
бот. колба (черемша)
kolega
kolega po fachu, kolega z pracy, koleżanka po fachu,
koleżanka z pracy
приятель, товарищ
kołpak, kłobuk
techn. kołpak (osłona felgi)
techn. kołpak, czapka, kaptur, powietrznik
szlafmyca
fez
czapka
klosz
bot. zasłonak kołpakowaty
bot. łysiczka lancetowata
przen. klosz
pot. głąb, tuman
techn. okap
techn. zbieralnik pary
techn. wojsk. kopuła (pancerna)
колпак (головной убор: клобук)
техн. колпак (прикрытие центра колеса)
техн. колпак (другие виды)
колпак (головной убор: ночной)
колпак (головной убор: феска)
колпак (головной убор: другие разновидности)
колпак (покрышка)
бот. колпак (кольчатый)
бот. колпак (свободы)
перен. колпак
разг. колпак (тупой человек)
техн. колпак (вытяжной, дымоотводной)
техн. колпак (сухопарный)
техн. воен. колпак (броневой)
коллега
35
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
komisja
komis (pośrednictwo)
prowizja
комиссия (комитет)
комиссия (посредничество)
разг. комиссия (комиссионные)
książk. komnata
pokój (część mieszkania, domu)
stancja (wynajmowany pokój)
устар. покой
комната
комната (сдаваемая студенту)
wojsk. kompania (honorowa)
wojsk. kompania (oddział)
kompania (grupa ludzi)
przest. hand. kompania
firma, spółka, przedsiębiorstwo
воен. почётный караул
воен. рота
компания, тусовка
компания (большое торговое общество)
компания (предприятие)
komunikacja (łączność)
komunikacja (transport)
komunikacja (porozumiewanie się)
techn. sieci (instalacje)
связь, сообщение
транспорт, сообщение
коммуникация (общение)
техн. коммуникации
koncentracja (skupienie uwagi)
fiz. koncentracja
chem. koncentracja, stężenie
сосредоточение, сосредоточенность,
сконцентрированность
концентрация, сосредоточение, сосредоточенность
физ. концентрация
хим. концентрация
koncesja (umowa)
koncesja (ustępstwo)
koncesja (zezwolenie)
концессионный договор
уступка
концессия, разрешение, патент
konfrontacja (porównanie)
prawn. konfrontacja (świadków)
konfrontacja (starcie)
сопоставление
юр. очная ставка
конфронтация
koniecznie
naturalnie, oczywiście
непременно, обязательно
конечно
konieczny (nieuchronny)
konieczny (niezbędny)
docelowy, końcowy, ostateczny
неизбежный, неминуемый
необходимый, нужный, обязательный
конечный
konik (hobby)
pot. konik (sprzedawca)
szach. konik
zool. konik (morski)
zool. konik (polny)
zdrobn. konik
bank, partia, pula (w grach)
конёк, хобби
перекупщик, спекулянт
шахм. конь
зоол. конёк (морской)
зоол. кузнечик
уменьш. коник, конёк, лошадка
уменьш. коник (в играх)
konkurencja (dyscyplina sportu)
konkurencja (zawody)
przest. konkurencja (konkury)
konkurencja (rywalizacja)
вид (спорта)
соревнование
сватовство, ухаживание
конкуренция
konserwator
konserwatysta
реставратор, наладчик
консерватор
koncentracja (zgromadzenie)
36
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
konsola (mebel)
konsola (do gier)
archit. konsola
górn. konsola
inform. konsola
bud. wspornik, wysięgnik
подзеркальник
консоль, приставка, система (игровая)
архит. консоль
горн. консоль (тарелочная)
информ. консоль, командная строка
строит. консоль
konstruktor (modelarz)
konstruktor (inżynier)
inform. konstruktor
klocki (zestaw zabawek)
моделист
конструктор (строитель)
информ. конструктор
конструктор (набор игрушек)
konsultacja
poradnia
консультация (рекомендация)
консультация (учреждение)
kontakt (gniazdko)
kontakt (łączność)
kontakt (międzyludzki)
kontakt (operacyjny)
kontakt (styczność)
kontakt (wyłącznik)
kontakt (pozostałe znaczenia)
portal społecznościowy VKontakte
techn. styk, zestyk
розетка
связь
общение, отношения, сношение, связь
осведомитель, сексот
соприкосновение
выключатель
контакт
сл. контакт (социальная сеть ВКонтакте)
техн. контакт
kontur (obrys)
el. obwód
samoch. deseń, rzeźba (bieżnika)
контур (очертание)
эл. контур (замкнутая цепь проводника)
автотр. контур (протектора)
kontuzja, stłuczenie
med. wstrząśnienie mózgu, pot. wstrząs mózgu
контузия (ушиб)
мед. контузия (сотрясение мозга)
kończyć
kończyć (ileś lat)
skończyć, zakończyć
pot. dobić, wykończyć
sl. seks. dojść
sl. seks. spuścić się
оканчивать, заканчивать, кончать
исполняться (кому? сколько лет?)
кончить
разг. кончить (умертвить)
сл. секс. кончить (получить оргазм)
сл. секс. кончить (эякулировать)
kończyna
zgon, śmierć
конечность
кончина
kopać (dawać odrzut)
kopać (o piłce)
kopać (uderzać nogą)
kopać (wierzgać)
kopać (wydobywać)
sl. archeol. kopać (prowadzić wykopaliska)
kopać (robić dół)
kopać (wykopywać)
отдавать (об оружии)
бить, гонять, ударять (о мяче)
бить ногами, пинать, толкать ногой
лягать
добывать
сл. археол. копать (производить раскопки)
копать, рыть
копать, вскапывать
kopia (broń)
wojsk. kopia (oddział)
kopia (duplikat)
копьё (оружие)
воен. копьё (подразделение)
копия
37
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
kora (tkanina)
kora (zdjęta z drzewa)
włók. kora
anat. kora
biol. kora
geol. kora
kora (instrument)
kora (posąg)
rel. kora (praktyka religijna)
pot. jaja (śmieszne zdarzenie)
dowcip, żart
жатая ткань
корьё
текст. жатая ткань
анат. кора
биол. кора
геол. кора
кора (инструмент)
кора (статуя)
рел. кора (религиозный обряд)
сл. кора (смешное событие)
сл. кора (шутка)
korona (pieniądz)
anat. korona
bot. korona (drzewa)
bot. korona (kwiatu)
med. korona, koronka
muz. korona (fermata)
techn. korona (drogi)
techn. korona (zapory)
korona (atrybut władzy)
korona, wieniec
korona (rodzaj zorzy polarnej)
astron. korona (słoneczna)
fiz. ulot, wyładowanie ulotowe, wyładowanie koronowe
крона (деньги)
анат. коронка
бот. крона (дерева)
бот. венчик (цветка)
мед. коронка
муз. фермата
проезжая часть с обочинами, тротуарами и т.п.
техн. гребень (плотины)
корона (символ власти)
корона, венец
корона (вид полярного сияния)
астрон. корона (солнечная)
физ. корона (коронный разряд)
koronka (tkanina)
rel. koronka (modlitwa)
rel. koronka (różaniec)
techn. koronka (piła walcowa)
techn. samoch. koronka
karc. koronka
med. koronka, korona
techn. koronka (wymienne ostrze)
anat. korona
najlepszy numer artysty
row. główka widełek
кружево
вид молитвы
вид чёток
вид цилиндрической пилы
техн. автотр. шестерня (полуосевая)
карт. коронка
мед. коронка
техн. коронка (бура)
анат. коронка
разг. коронка (коронный номер артиста)
техн. велос. коронка
korpus
budynek
kadłub
корпус (другие значения)
корпус (здание)
корпус (напр. самолёта)
bot. korzeń
jęz. rdzeń
mat. pierwiastek
бот. корень
лингв. корень
мат. корень
korzystny
chciwy, interesowny, wyrachowany
выгодный
корыстный
korzyść (pożytek)
korzyść (zysk)
chciwość, interesowność, wyrachowanie
польза
корысть (выгода)
корысть (корыстолюбие)
38
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
roln. kosa (nóż maszyny rolniczej)
sl. kosa (nóż)
kosa (narzędzie rolnicze, broń i symbol śmierci)
geogr. kosa, mierzeja
warkocz
jęz. xhosa
с.-х. нож (сельскохозяйственной машины)
нож
коса (орудие, оружие и символ смерти)
геогр. коса
коса (причёска)
лингв. коса, кхоса, исикоса
kosz (koszyk)
корзина
урна, мусорная урна, мусорная корзина, мусорный бак,
мусорный ящик
коляска (мотоцикла)
стр. разжелобок, ендова, яндова
kosz (na śmieci)
kosz (przyczepa motocykla)
bud. kosz
hist. wojsk. i techn. kosz (pleciony, napełniony ziemią lub
kamieniami)
pot. kosz (odmowa)
pot. sport. kosz (koszykówka)
techn. kosz
kosz (kozacki, tatarski)
ист. воен. и техн. тур (плетёная корзина)
отказ (при сватовстве)
спорт. баскетбол
техн. ковш, короб, кузов, бадья
кош (казачий, татарский)
lm. koszary
koszar, koszara, zagroda dla owiec
pot. kocur
paczka dla skazanego
мн. казармы
кошара (загон для овец)
разг. кошара (большая кошка)
жарг. кошарь (передача осуждённому)
kość
ość (ryby)
кость
кость (рыбы)
koślawy (krzywonogi)
koślawy (krzywy)
koślawy (niepoprawny)
kościsty
кривоногий
кривой, покосившийся
исковерканный, ломаный
костлявый
łow. kot (zając)
mor. kot (kotwica)
sl. wojsk. kot
zool. kot (domowy)
zool. kot (przedstawiciel kotowatych)
zool. kot (samiec)
zool. żbik
lubieżnik
охотн. заяц
мор. якорь-кошка
сл. воен. салага
зоол. кошка (домашнее)
зоол. кот, кошка (представитель кошачьих)
зоол. кот (самец)
зоол. кот (лесной)
разг. кот (похотливый мужчина)
kożuch (na mleku)
kożuch (odzież)
kożuch (odzież z owczego futra)
techn. kadłub, kaptur kominowy, kołpak, obmurze, obudowa,
opancerzenie, osłona, otulina, pancerz, płaszcz, pochwa,
pokrowiec, pokrywa, żakiet
пенка, плёнка (на молоке)
дублёнка, полушубок, тулуп, шуба
кожух, тулуп
kraj (państwo)
kraj (jednostka administracyjna)
kraina
brzeg, skraj
страна
край (административная единица)
край (земля, территория)
край (берег)
kran, kurek, zawór
hamulec bezpieczeństwa, hamulec awaryjny
dźwig, żuraw
кран (арматура)
кран (стоп-кран)
кран (подъёмник)
техн. кожух
39
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
poet. krasny (piękny)
czerwony, poet. krasny
красивый, поэт. красный
красный
krawat
łóżko
галстук
кровать
reg. krawatka
łóżeczko
галстук
кроватка
anat. krążek (międzykręgowy, dysk)
sport. krążek (hokejowy)
krążek (okrągły przedmiot)
анат. межпозвонковый диск, межпозвоночный диск
спорт. шайба
кружок (предмет, имеющий округлую форму)
техн. кружок, блок, блочок, диск, каток, пистон, пятачок,
ролик, ролька, шарошка, шашка (материал), шкив,
шпонка
кружок (группа людей)
techn. krążek, koło, blok, tarczka
koło, kółko (grupa ludzi)
krążenie (obieg)
krążenie (obieg krwi)
krążenie (obrót)
geol. krążenie (wód)
techn. krążenie (płuczki)
krążenie, kluczenie, kołowanie, kręcenie, kręcenie się,
obracanie, okrążanie, wirowanie
обращение, циркуляция, круговорот, круговращение
кровообращение
вращение
геол. водообмен
промывка
kulin. krem (słodki)
kulin. krem (zupa)
krem, maść
podkład (kosmetyk)
pasta (do butów)
кулин. крем (сладкий)
кулин. крем (суп)
крем (косметика, лекарство)
крем (тональный)
крем (вакса, гуталин)
kroić
sl. kroić (kraść)
kroić (ciąć materiał)
резать
воровать, грабить, обворовывать
кроить
kromka
krajka, pasek
brzeg, krawędź
ломоть, ломтик (хлеба), бутерброд
кромка (полоска по краю ткани)
кромка (край)
król
król (królik)
sport. kraul
король, царь
кроль
спорт. кроль
krótki
łagodny, potulny, spokojny
короткий, краткий
кроткий
krupnik (zupa)
krupnik (napój alkoholowy)
rodzaj ciasta
крупяной суп, местн. крупник
крупник (алкогольный напиток)
крупеник
kruszenie
katastrofa
klęska, krach, upadek, załamanie się
раздробление (процесс)
крушение
перен. крушение
кружение
крыть, закрывать, заслонять, опекать, покрывать,
прикрывать, прятать, скрывать, таить, хранить
карт. крыть
разг. крыть (ругать)
kryć
karc. bić
besztać, łajać, wyzywać, pot. objeżdżać
40
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
kryminalista
kryminolog
уголовник, уголовный преступник
криминалист
kryminał (film, powieść)
pot. kryminał (więzienie)
pot. kryminał (przestępstwo)
środowisko przestępcze
детектив (фильм, роман)
тюрьма
криминал (преступление)
криминал (уголовная среда)
kryształ (cukier)
kryształ (górski)
kryształ (szkło i wyrób z takiego szkła)
fiz. kryształ
сахарный песок
хрусталь (горный)
хрусталь (стекло и изделие из такого стекла)
физ. кристалл
krzesło
fotel
стул
кресло
krzywda
kłamstwo, nieprawda
несправедливость, обида, ущерб
поэт. кривда
pot. ksywa (pseudonim)
dokument, pot. papier
кличка, прозвище, псевдоним
феня, уголовный жаргон, блатной язык, жарг. блатная
музыка
сл. ксива
kubański (związany z Kubą)
kubański (związany z Kubaniem)
кубинский
кубанский
kubek
puchar
кружка
кубок
pot. kubik (metr sześcienny)
centymetr sześcienny
klocek (zabawka)
kostka (przedmiot w kształcie sześcianu)
кубометр, кубический метр, куб
разг. кубик (кубический сантиметр)
кубик (игрушка)
кубик (предмет в форме куба)
kukła (manekin)
przest. kukla (czapka błazeńska)
przen. kukła (o człowieku: marionetka)
lalka
teatr. lalka, kukiełka
pejor. o kobiecie
чучело
шутовской колпак
перен. кукла (о человеке)
кукла (игрушка)
сл. кукла (пачка нарезанной бумаги, даваемая вместо
денег)
театр. кукла
унич. кукла (о женщине)
lm. kulki
lm. kulki (np. papieru)
lm. kulki (pociski)
lm. siatki, reklamówki, worki, woreczki
мн. шарики
мн. комки (напр. бумаги)
мн. пули, пульки
мн. кульки
kultura
roln. uprawa
культура (другие значения)
с.-х. культура
kułak (uderzenie)
kułak (pięść)
kułak (bogaty chłop)
techn. kułak (zaciskowy lub rozpierający)
techn. garb, krzywka, krzyżulec, palec, wodzik
удар кулаком, разг. тумак
кулак (часть руки)
кулак (богатый крестьянин)
техн. кулак (зажимный или разводной)
техн. кулак (другие значения)
żarg. ksywa (gwara przestępcza)
paczka pociętego papieru wręczana zamiast pieniędzy
41
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
kuna (narzędzie tortur)
kuna (waluta)
zool. kuna
куна, ярмо (орудие пытки)
куна, куна (валюта)
зоол. куница
posp. kupa (odchody)
pot. kupa (grupa ludzi)
kupa (sterta)
kępa
кака, какашка, куча
гурьба, скоп
купа (ворох)
купа (кустов)
bot. kupalnik
kostium kąpielowy
бот. арника, баранник
купальник
kurs (nauczanie)
курсы
kurs (przejazd)
рейс (авто- или железнодорожного транспорта)
pot. kurs (obieg)
обращение
kurs (kierunek)
курс (направление)
kurs (notowanie)
курс (котировка)
kurs, cykl (np. wykładów)
курс (напр. лекций)
przen. kurs
перен. курс (направление, установка)
seria (lekarstw)
курс (лекарств)
kuracja
курс (лечения)
rok, rocznik (studenci)
курс (студенты)
rok (studiów)
курс (учёбы в вузе)
w wyrażeniach: wiedzieć (o czymś), orientować się (w czymś);
курс в выражениях: быть в курсе; ввести в курс; войти в
zapoznać (kogoś z czymś); zorientować się (w czymś),
курс и т.п.
zapoznać się (z czymś) itp.
wulg. kutas
kutas (ozdoba)
мужской половой член
кутас
kwartał (w szkole)
kwartał (trzy miesiące)
kwartał (uliczny), dzielnica
przecznica (przy podawaniu odległości)
kwatera, działka, część
przest. cyrkuł
четверть
квартал (три месяца)
квартал (часть города)
квартал (при указании расстояния)
квартал (участок территории)
устар. квартал (административно-полицейская единица)
chem. kwas
sl. kwas (LSD)
kwas chlebowy
хим. кислота
сл. кислота (ЛСД)
квас
kwota (suma)
kwota (kontyngent)
ograniczenie
сумма, количество денег
квота (контингент)
квота (ограничение)
laminat
panel podłogowy
мебельная плита, ламинированная плита
ламинат (ламинированный пол)
lampa (błyskowa)
lampa (latarnia)
lampa (stojąca)
pot. lampa (upał)
techn. lampa (np. katodowa, rentgenowska)
lampa
żarówka
вспышка
фонарь
торшер
жара
техн. трубка (напр. рентгеновская, электронно-лучевая)
лампа
лампа (накаливания), лампочка
42
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
laska (kiełbasy)
laska (kij)
sl. laska (dziewczyna)
sl. seks. laska
łaska (przysługa)
łaska (ułaskawienie)
łaska (wspaniałomyślność, przychylność, miłosierdzie)
pieszczoty
zool. łasica
батон, палка (колбасы)
трость, палка, жезл
сл. тёлка (девушка)
сл. секс. минет
одолжение, любезность
помилование
милость (великодушие, милосердие)
ласка (ласкание)
зоол. ласка
laskowy (leszczynowy)
laskowy (orzech)
łaskawy
czuły, łagodny, tkliwy, życzliwy
лещинный, лещиновый, орешниковый
лесной (орех)
благосклонный, милостивый, приветливый
ласковый
lawa — patrz: ława
с-з. а, но
гл. лечь
sp. lecz
czas. położyć się
legitymacja (podstawa)
prawn. legitymacja (procesowa)
prawn. legitymizacja
билет (напр. студенческий), книжка (напр. пенсионная),
удостоверение (личности)
основание, право
юр. легитимация (к процессу), право (на иск)
юр. легитимация (легитимизация)
lej (jama)
lej (waluta)
воронка
лей (валюта)
lekcja
wykład
урок
лекция
lektor (czytający tłumaczenie filmu)
lektor (prelegent)
lektor (recytator)
rel. lektor
lektor (języka obcego)
wykładowca
актёр, осуществляющий закадровый перевод фильма
докладчик
чтец
рел. чтец
устар. лектор (преподаватель иностранного языка)
лектор (преподаватель)
leń
lenistwo
nie chce się
лентяй
сущ. лень
предик. лень
leźć
sięgać
wtrącać się
лезть, влезать, залезать, карабкаться, ползти
разг. лезть (тянуться, доставать)
разг. лезть (вмешиваться)
licencjat
licencjobiorca
лиценциат, редк. лицентиат, бакалавр
лицензиат
lichwa
pot. nawiązka
ростовщичество
лихва, лихва
legitymacja (dokument)
43
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
lico
przednia strona, przód, prawa strona
twarz, oblicze
osoba, osobistość, postać
gram. osoba
przen. oblicze, twarz
prawn. osoba
щека, лицевая сторона, облицовка
лицо (лицевая сторона)
лицо (физиономия)
лицо (человек)
грамм. лицо
перен. лицо
юр. лицо
licować (pasować)
bud. licować
nicować
подобать, приличествовать, соответствовать
строит. лицевать, облицовывать
лицевать (перелицовывать)
liczny
osobisty
многий, многочисленный
личный
jęz. liga (językowa)
liga (jednostka)
liga (organizacja)
sport. liga (rozgrywki)
muz. łuk
лингв. союз (языковой)
лига (единица), льё
лига (организация)
спорт. лига (турнир)
муз. лига
limonka
granat ręczny
odmiana gruszki
лайм, лима, зелёный лимон
лимонка (граната)
лимонка (груша)
linijka (wiersz)
linijka (przyrząd)
linijka, linia (w zeszycie)
przest. linijka (pojazd)
suwak (logarytmiczny, rachunkowy)
apel, zbiórka
szereg
wojsk. droga obozowa
Lineage (gra komputerowa)
mat. algebra liniowa
linia graniczna
wojska ochrony pogranicza
строка, строчка
линейка (инструмент)
линейка (в тетради)
устар. линейка (экипаж)
линейка (логарифмическая, счётная)
линейка (сбор)
линейка (строй в одну шеренгу)
воен. линейка (дорожка внутри лагеря)
сл. линейка (компьютерная игра)
сл. мат. линейка (линейная алгебра)
жарг. воен. линейка (линия границы)
жарг. воен. перен. линейка (пограничные войска)
lipiec (miesiąc)
lipiec (miód pitny)
miód lipowy
июль
липец (напиток)
липец (мёд)
list
list (oficjalny dokument)
zwolnienie (lekarskie)
arkusz
kwestionariusz
liść
inform. arkusz
mat. liść (Kartezjusza)
mat. wstęga (Möbiusa)
poligr. arkusz (jednostka miary)
письмо (переписка), послание
лист, билет, грамота, свидетельство
лист (больничный)
лист (бумажный, металлический, печатный)
лист (опросный)
лист (растения)
информ. лист
мат. лист (декартов)
мат. лист (Мёбиуса)
полигр. лист (единица измерения)
гарантия безопасности, гарантия неприкосновенности,
гарантия от ареста, охранная грамота, охранное
свидетельство
железный лист
list żelazny
arkusz żelaza
44
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
listek
zwolnienie (lekarskie)
kartka
листок (растения)
листок (больничный)
листок (бумаги)
listopad
opad liści
ноябрь
листопад
listwa (długi, wąski kawałek drewna)
listwa (gzyms, występ skalny)
listwa (mrozowa)
listwa (przeciwprzepięciowa)
listwa (wąski pasek materiału)
listowie, liście
планка, плинтус, рейка
выступ, карниз
морозобоина
сетевой фильтр
бордюр, кайма, обшивка
листва
litera
typogr. czcionka
буква, устар. литера
типогр. литера
ист. литера (документ, подтверждающий право
бесплатного проезда)
hist. dokument potwierdzający prawo bezpłatnego przejazdu
literować
dawać ocenę przy użyciu literowej skali
произносить по буквам
устар. литеровать
inform. log
mor. log
jar, parów
информ. журнал
мор. лаг
лог
techn. lokator, lokalizator
жилец, квартирант, квартиронаниматель,
квартиросъёмщик, разг. постоялец
техн. локатор
lot (oblatywanie)
lot (podróż lotnicza)
lot
lot (partia towaru)
łut (jednostka miary)
techn. ołowianka
облёт
рейс, авиарейс
лёт, полёт
лот (партия товара)
лот (единица измерения)
техн. лот (прибор)
lotny (łatwo zmieniający się w gaz)
lotny (o piasku)
lotny (szybki, ruchomy)
lotny (umożliwiający latanie)
lotny (unoszący się w powietrzu)
fiz. lotny (o stanie)
przen. lotny (bystry)
sport. lotny (o starcie)
sport. row. lotny (o finiszu)
lotn. lotny (o dogodnych warunkach atmosferycznych)
łow. lotny (potrafiący latać)
latający
związany z lotnictwem, lotem, pilotem
летучий, улетучивающийся
сыпучий (о песке)
летучий (быстрый, передвигающийся)
летательный
летучий, летящий
физ. газообразный (о состоянии)
живой, находчивый
спорт. с хода (о старте)
спорт. вел. промежуточный (о финише)
ав. лётный (о хороших атмосферных условиях)
охотн. лётный (умеющий летать)
лётный (летающий)
лётный (связанный с авиацией, полётом, лётчиком)
lód (stan stały wody)
lód (jedzenie)
pot. lód (lodowisko)
sl. seks. lód
lud (plemię)
lud (naród)
лёд
мороженое
каток
сл. секс. минет
племя
народ, разг. люд
lokator (najemca)
45
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
lubić
kochać
любить (испытывать чувство расположения, симпатии)
любить (испытывать любовь)
lubieżny
grzeczny, uprzejmy
сладострастный, похотливый
любезный
lud — patrz: lód
luk, właz
samoch. szyberdach
górn. zsyp
люк (отверстие)
автотр. люк
горн. люк
lustro
żyrandol
зеркало
люстра
ładny
dobry, dzielny, odpowiedni, porządny, solidny, sprawny,
zgodny, zgrabny, zgrany
красивый, порядочный
łajać
szczekać, ujadać
ругать, бранить
лаять
łakomstwo
przysmak, smakołyk
обжорство, прожорливость
лакомство
ладный
łaska — patrz: laska
łaskawy — patrz: laskowy
ława (ławka)
górn. ława
sport. ława (wioślarska)
techn. ława
ława (szereg, tłum)
wojsk. ława (szyk)
geol. lawa
górn. ściana
скамья
толща, целик
спорт. банка
техн. брус, доска, мостик, стан, станина, станок, стол, стул
лава (ряд, толпа)
воен. лава (боевой порядок)
геол. лава
горн. лава
ławka (szkolna)
ławka (np. w parku)
sklepik
парта
лавка, скамейка
лавка (магазин)
pot. łeb
czoło
разг. башка
лоб
chem. ług
łąka
хим. щёлок, щёлочь
луг
archit. łuk (arkada)
muz. łuk
łuk (linia)
łuk (broń)
cebula
архит. арка
муз. лига
дуга
лук (оружие)
лук (растение)
łuna
księżyc
зарево
луна
łyżwa
narta
конёк
лыжа
46
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
magazyn (czasopismo)
magazyn (skład)
sklep
magazynek
журнал
склад, хранилище
магазин (торговое предприятие)
магазин (часть оружия)
majak
latarnia morska
видение, призрак, привидение
маяк
pot. majdan (rzeczy)
majdan (plac)
манатки, пожитки
майдан (площадь)
malarz (artysta)
malarz (gwiazdozbiór)
malarz (ikon)
rzemieślnik malujący szyldy
lekcew. malarzyna
живописец, художник
живописец (созвездие)
иконописец
информ. инструмент «формат по образцу» или
«копировать формат»
маляр (рабочий, занимающийся окраской зданий)
маляр (рабочий, занимающийся окраской интерьера)
маляр (рабочий, занимающийся окраской других
предметов)
маляр (ремесленник, пишущий вывески)
пренебр. маляр (плохой художник)
mamka
inform. płyta główna
мамка, кормилица, нянька
сл. информ. мамка (материнская плата)
mandat (grzywna)
mandat (pełnomocnictwo)
штраф
мандат
maniak
gwałciciel, zboczeniec
seryjny morderca
маньяк (другие значения)
маньяк (сексуальный)
маньяк (убийца)
marka (jednostka wagi)
marka (typ produktu)
marka (waluta)
marka (znak firmowy)
przen. marka (reputacja)
marchia
znaczek (pocztowy)
techn. znak
марка (весовая единица)
марка (тип продукта)
марка (валюта)
марка, бренд
перен. марка (репутация)
марка (административная единица)
марка (почтовая)
техн. марка
marsz (wyprawa)
marsz (demonstracja)
marsz (ruch)
muz. marsz
bieg (schodów)
geol. rozlewisko
поход
марш, шествие
марш (движение)
муз. марш
марш (лестничный)
геол. марш (болото)
masło
olej (mineralny)
olej (oliwkowy), oliwa
olej (roślinny)
smar
olejek
масло (сливочное)
масло (минеральное)
масло (оливковое)
масло (растительное)
масло (смазка)
масло (эфирное)
maszyna
samochód, auto
машина, машинка, станок
машина (автомобиль)
inform. malarz (formatów – narzędzie edycyjne)
malarz (budowlany)
malarz (pokojowy)
malarz (lakiernik)
47
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
maść (substancja)
maść (kolor)
karc. kolor
мазь, крем
масть (цвет)
карт. масть
mat (matowość)
szach. mat
wojsk. mor. mat
przekleństwa, wulgaryzmy
mata, materac, chodnik
мат (матовость)
шахм. мат
воен. мор. мат
мат (матерщина)
мат (подстилка)
matka
macica
biol. królowa, maciora
мать
анат. матка (орган)
биол. матка (самка-производительница)
mech
miech
mieszek (część aparatu fotograficznego)
bukłak
skóra, skórka (wyprawiona)
mecha (humanoidalny robot)
sierść (łasicowatych, zajęczaków, niektórych gryzoni i
psowatych)
dmuchawa
futro
мох
мех, меха, мехи (устройство для нагнетания воздуха)
мех, меха, мехи (часть фотоаппарата)
мех (бурдюк)
мех (выделанная шкура)
мех (гуманоидальный робот)
mecz
miecz
матч
меч
stat. mediana
geom. środkowa
стат. медиана
геом. медиана
metka
naklejka, oznaczenie, symbol
бирка, этикетка, ярлык
метка
metr (taśma)
pot. metr (kwintal)
metr (jednostka miary)
pot. metr (krawiecki, zwijany)
pot. metr (składany)
jęz. metrum
muz. metrum
linijka
inform. megabajt
mistrz
рулетка (инструмент)
центнер
метр (единица измерения)
разг. метр (гибкий, портняжный)
разг. метр (складной)
лингв. метр
муз. метр
разг. метр (линейка)
сл. информ. метр (мегабайт)
мэтр, устар. метр
męczyć (dręczyć)
męczyć (naprzykrzać się)
męczyć (powodować zmęczenie)
męczyć (torturować)
męczyć (sprawiać cierpienia)
терзать, томить, тяготить
приставать, тревожить
изматывать, изнурять, утомлять
пытать
мучить
męczyć się (dręczyć się)
męczyć się (stawać się zmęczonym)
męczyć się (cierpieć)
терзаться, томиться, тяготиться
уставать, утомляться
мучиться (страдать)
мех (покров кожи)
мех (устройство)
мех (шкура)
48
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
mgła, tuman
zadymienie
zapylenie
ciemność, mrok
мгла, туман
мгла (задымлённость)
мгла (запылённость)
мгла (мрак)
miasto
miejsce
город
место
miech — patrz: mech
miecz — patrz: mecz
mieszać (łączyć)
mieszać (mylić)
mieszać (peszyć)
mieszać (wplątywać)
mieszać (rozrabiać)
przeszkadzać
смешивать, примешивать
путать, спутывать
смущать, конфузить
вмешивать, впутывать
мешать (размешивать)
мешать (препятствовать)
mieszczanin
drobnomieszczanin, filister, mieszczuch
горожанин
мещанин
mieszkać
ociągać się, zwlekać
жить, проживать
мешкать
miętówka (alkohol)
miętówka (cukierek)
radiowóz
komisariat, komenda, posterunek
мятная настойка
мятная конфета
разг. ментовка (милицейская, полицейская машина)
разг. ментовка (отделение милиции, полиции)
miłość
łaska (wspaniałomyślność, przychylność, miłosierdzie)
любовь
милость (великодушие, милосердие)
mimo
obok, koło, przest. mimo
вопреки, несмотря
мимо
sl. seks. mineta
sl. seks. laska, lód
секс. куннилингус
сл. секс. минет
książk. mir
pokój, przest. mir (przeciwieństwo wojny)
spokój, przest. mir
pokój (traktat pokojowy)
świat
авторитет, уважение
мир (отсутствие войны)
мир, покой (спокойствие)
мир (мирный договор)
свет, мир
młodzieniec
niemowlę
молодой человек, юноша
младенец
mnogi
mnogi (o ciąży)
liczny
многочисленный, множественный
многоплодный (о беременности)
многий
moc (alkoholu, roztworu)
moc (dużo)
moc (siła)
moc (trwałość)
motocykl, motor
крепость, насыщенность
масса, множество
сила, мощность, мощь
прочность
сл. моц (мотоцикл)
49
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
bić
pokonywać
zabijać
мочить, вымачивать, замачивать, макать, обмачивать,
смачивать
сл. мочить (бить)
сл. мочить (побеждать)
сл. мочить (убивать)
moment
fiz. moment
aspekt, kwestia
момент (время)
физ. момент
момент (аспект)
morga, mórg
kostnica
mruganie
устар. морг, морга, морген (единица измерения)
морг (помещение)
разг. морг (моргание)
zool. mors
rodzaj napoju owocowego
зоол. морж
морс
samoch. moskwicz
moskwianin, moskwiczanin
автотр. москвич
москвич (житель Москвы)
anat. moszna
kabza, sakwa
анат. мошонка
мошна
pot. motor, motocykl
przen. motor (przyczyna, siła napędowa)
motor (silnik)
akcja! (polecenie rozpoczęcia zdjęć)
samochód, auto
мотоцикл
перен. движущая сила
мотор (двигатель)
мотор! (команда начать съёмку)
разг. мотор (автомобиль)
moczyć
mórg — patrz: morga
mundur
mundur (paradny)
форма, униформа
мундир
mylić (popełniać błąd)
mylić (wprowadzać w błąd)
mydlić
путать, спутывать
вводить в заблуждение, запутывать
мылить
myć (zęby)
myć
myć (twarz)
чистить (зубы)
мыть
мыть, умывать (лицо)
na pamięć
na pamiątkę
наизусть
на память
nabierać (np. jakichś cech)
приобретать, получать
разг. кидать, надувать, обманывать, одурачивать,
разыгрывать
набирать, черпать
набирать, накладывать
набирать (чего?)
набирать (собирать)
набирать (номер)
набирать (текст)
pot. nabierać (oszukiwać)
nabierać (czerpać)
nabierać (nakładać, np. jedzenie)
nabierać (czego?)
zbierać
wykręcać (numer telefonu)
pisać, przepisywać
50
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
nabrać (np. jakichś cech)
pot. nabrać (oszukać)
nabrać (zaczerpnąć)
nabrać (nałożyć, np. jedzenie)
nabrać (czego?)
dostać, otrzymać (np. głosy)
nazbierać, uzbierać
wykręcić (numer telefonu)
napisać, przepisać
приобрести, получить
разг. кинуть, надуть, обмануть, одурачить, разыграть
набрать, черпнуть, зачерпнуть
набрать, наложить
набрать (чего?)
набрать (напр. голоса)
набрать (насобирать)
набрать (номер)
набрать (текст)
nachodzić (opanowywać)
nachodzić (napraszać się)
znajdować
овладевать, охватывать
приходить незваным, являться непрошенным, надоедать
находить
nachodzić się
znajdować się, być
находиться (устать от хождения)
находиться (быть)
naczelny (główny)
naczelny (redaktor)
zool. naczelny (ssak)
początkowy
ведущий, верховный, высший, главный
главный редактор, главред
зоол. примат
начальный
nagły
arogancki, bezczelny, impertynencki, nachalny, zuchwały
внезапный
наглый
sl. wulg. najebać (pobić)
oszukać
избить
сл. обсц. наебать (обмануть)
nakazać
ukarać
приказать
наказать
nakazywać
karać
приказывать
наказывать
nakład (liczba egzemplarzy)
nakład (koszt, wysiłek)
nakład (wydanie)
strata, uszczerbek
тираж
затрата, издержка
издание
разг. наклад (ущерб)
inform. nakładka (interfejs, powłoka)
inform. nakładka (overlay)
sport. nakładka
techn. nakładka, łubek, ochraniacz, okładzina
wyrób z ludzkich włosów, imitujący prawdziwe włosy (peruka,
sztuczny warkocz, treska itp.)
nakładanie, zakładanie
błąd, pomyłka
techn. muz. podstrunnica
информ. интерфейс, оболочка
информ. оверлей
спорт. накладка
техн. накладка
накладка (накладывание)
разг. накладка (ошибка)
техн. муз. накладка (деталь струнного инструмента)
nałóg
podatek
дурная привычка
налог
51
накладка (изделие из волос)
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
namiot
namiot (cyrkowy)
galop
namuł, nanos, nasyp
spec. labry (element herbu)
siatka, sieć narzucana
sidła (do łowienia ptaków)
szałas, szopa
палатка, шатёр
шапито
местн. намёт (галоп)
местн. намёт (нанос)
спец. намёт (геральдическое украшение)
спец. намёт (рыболовная сеть)
спец. намёт (сеть для ловли птиц)
устар. намёт (навес, шалаш)
rzecz. napaść (atak)
rzecz. napaść (słowna)
czas. napaść
czas. napadać (o opadach atmosferycznych)
bieda, klęska
нападение
нападки
гл. напасть (атаковать)
гл. напасть (об атмосферических осадках)
сущ. напасть
napisać
pot. nasikać
написать
разг. написать
naprawiać
kierować
чинить, ремонтировать, исправлять
направлять
naprawić
skierować
починить, отремонтировать, исправить
направить
anat. narząd
służba
strój
oddział, patrol
zlecenie
анат. орган
наряд (исполнение обязанностей)
наряд (одежда)
наряд (подразделение)
наряд (распоряжение)
narzeczony
nazwany
жених
устар. нареченный, наречённый
narzekać
nazywać, nadawać imię
жаловаться, роптать, сетовать
разг. нарекать
nastroić (wyregulować)
nastroić (wprowadzić w jakiś nastrój)
skonfigurować
nabudować
настроить (отрегулировать)
настроить (привести в какое-л. настроение)
настроить (изменить настройки)
настроить (построить)
nastrój (atmosfera)
nastrój (stan psychiczny)
strojenie
muz. strój
обстановка
настрой, настроение
настрой (настраивание)
муз. настрой (строй)
nauszniki
słuchawki
наушники (одежда)
наушники (прибор)
nawadniać
zalewać, zatapiać
орошать, обводнять
наводнять
przysł. nawet
rzecz. oszczerstwo, potwarz, kalumnia
с-з. и част. даже
сущ. навет
52
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
nawiązać (kontynuować, wrócić)
nawiązać (np. rozmowę)
nawiązać (odnieść się, powołać się)
nawiązać (przywiązać)
narzucić
pozwiązywać
вернуться, продолжить
завязать (напр. разговор), установить
обратиться, сослаться
навязать (привязать)
навязать (принудить)
навязать (связать в большом количестве)
nawiązywać (kontynuować, wracać)
nawiązywać (np. rozmowę)
nawiązywać (odnosić się, powoływać się)
nawiązywać (przywiązywać)
pozwiązywać
narzucać
возвращаться, продолжать
завязывать (напр. разговор), устанавливать
обращаться, ссылаться
навязывать (привязывать)
навязывать (вязать в большом количестве)
навязывать (принуждать)
mor. nawigator
odbiornik GPS
мор. навигатор, штурман
навигатор (GPS)
nawodnić
zalać, zatopić
оросить, обводнить
наводнить
nawodnienie
powódź
ирригация
наводнение
nawyk (wprawa)
nawyk (przyzwyczajenie)
umiejętność
ловкость
навык (привычка)
навык (умение)
nazwać
wyliczyć, wymienić
naspraszać, sprosić
podać
назвать, наименовать
назвать (перечислить)
назвать (пригласить многих)
назвать (сообщить)
nazywać
wyliczać, wymieniać
spraszać
podawać
называть, наименовывать
называть (перечислять)
называть (приглашать многих)
называть (сообщать)
posp. nażerać się
upijać się
прост. нажираться (наедаться)
прост. нажираться (напиваться)
posp. nażreć się
upić się
прост. нажраться (наесться)
прост. нажраться (напиться)
geol. negatyw
fot. negatyw
геол. негативный оттиск, негативный отпечаток
фот. негатив
negocjator (w biznesie)
negocjator (w organach ścigania)
negocjator (parlamentariusz)
negocjator (pokojowy)
negocjator (rozjemca)
przest. hand. negocjant (kupiec)
ведущий переговоры, участник переговоров
переговорщик (в правоохранительных органах)
переговорщик, парламентёр
миротворец
арбитр
устар. торг. негоциант (купец)
zaim. nic
(padać) na twarz, (leżeć) twarzą do ziemi, (kłaniać się) do
ziemi
ничего, ничто
нареч. ниц
53
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
czas. nie wolno
przysł. mimowolnie, mimo woli
przysł. przymusowo, pod przymusem
предик. нельзя
нареч. невольно (нечаянно)
нареч. невольно (вынужденно)
niedobry (niesmaczny)
niedobry (pozostałe znaczenia)
невкусный
недобрый, неладный, нехороший, плохой, дурной
niedostępny (w sprzedaży)
niedostępny (pozostałe znaczenia)
drogi
nieprzystępny
нет в наличии
недоступный (другие значения)
недоступный (дорогой)
недоступный (непостижимый)
niedziela
tydzień
воскресенье
неделя
niedzielny
tygodniowy, całotygodniowy
воскресный
недельный
niegodny
nieodpowiedni, nieprzydatny, niezdatny
недостойный
негодный
niejasny
niewyraźny
неясный, непонятный, смутный
неясный (нечёткий)
nieliczny
gram. bezosobowy
немногочисленный
грамм. неличный
nielotny (nie przechodzący w stan gazowy)
nielotny (nierozgarnięty)
lotn. nielotny (o złych warunkach atmosferycznych)
łow. nielotny (nie potrafiący latać)
нелетучий
неповоротливый
ав. нелётный (о плохих атмосферных условиях)
охотн. нелётный (не умеющий летать)
nieładny
niedobry, niezgrabny
некрасивый, нехороший
неладный
Niemcy (państwo)
Niemcy (ludzie)
Германия
немцы
nieobyczajnie
nadzwyczajnie, niebywale, niesamowicie, niezwykle
непристойно, неприлично
необычайно
nieobyczajny
nadzwyczajny, niebywały, niesamowity, niezwykły
непристойный, неприличный, безнравственный
необычайный
gorszący, nieprzystojny, nieprzyzwoity
ненужный, излишний, лишний, напрасный, устар.
непотребный
разг. непотребный (неприличный)
nieskory
nierychły
powolny
несклонный
нескорый (далёкий во времени)
нескорый (медлительный)
nieść
nieść (o broni)
nieść (o dźwięku)
nieść (o wieści)
nieść (pomoc)
nie ma
нести
бить (об оружии)
разноситься (о звуке)
гласить (о молве)
оказывать (помощь)
предик. устар. несть
nieuczciwy
nieuprzejmy
нечестный, недобросовестный
неучтивый
niepotrzebny
54
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
nieważny (nieobowiązujący)
nieważny (nieistotny)
niedobry, nieszczególny, niezbyt dobry, pośledni, słaby
недействительный
неважный (несущественный)
неважный (плоховатый)
przest. niewiasta
narzeczona
женщина
невеста
niewierny
fałszywy, nieprawdziwy
błędny, mylny, nieprawidłowy
niepewny
неверный (другие значения)
неверный (ложный)
неверный (неправильный)
неверный (неуверенный)
niewygodny (niedogodny)
niewygodny (niepożądany)
niekorzystny, nieopłacalny
неудобный
нежелательный
невыгодный
niezatrudniony
nieskrępowany, nieutrudniony
нетрудоустроенный, безработный
незатруднённый
med. nieżyt
med. nieżyt (nosa)
pieścić, rozpieszczać
lm. nieumarli
мед. катар
мед. насморк, ринит
гл. нежить
сущ. нежить
nikczemny
kiepski, marny, pośledni, pot. badziewny, denny, szmatławy
bezużyteczny, nieprzydatny
гнусный, низкий, подлый
никчёмный (плохого качества)
никчёмный (ненужный)
niniejszy
dzisiejszy, obecny, teraźniejszy
данный, настоящий, сей, этот
нынешний
nocnik
lampka nocna
pracownik nocnej zmiany
ночной горшок
ночник (лампа)
разг. ночник (работающий в ночное время)
nosiciel (tragarz)
jęz. nosiciel (języka)
med. nosiciel (choroby)
inform. nośnik (informacji)
mat. nośnik (funkcji)
med. przenosiciel, wektor
techn. rakieta nośna
chem. nośnik (katalizatora)
fiz. nośnik (ładunku)
носчик, носильщик
лингв. носитель (языка)
мед. носитель (болезни)
информ. носитель (информации)
мат. носитель (функции)
мед. носитель (инфекции), переносчик
техн. носитель (ракета)
хим. носитель (катализатора)
физ. носитель (заряда)
nosić (o ubraniu)
pot. nosić
nosić (pozostałe znaczenia)
одевать, ходить (в чём-л.)
буянить, куролесить, озорничать, проказничать
носить
zdrobn. lm. noski
lm. noski (w okularach)
lm. skarpetki
уменьш. мн. носики
мн. носоупоры
мн. носки
zool. nosoróg, rohatyniec nosorożec (chrząszcz)
zool. mitsukurina owstoni (rekin)
zool. nosorożec (nieparzystokopytne)
zool. dzioborożec, kalao (ptak)
зоол. носорог (жук)
зоол. носорог (акула)
зоол. носорог (непарнокопытное)
зоол. носорог (птица)
55
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
nowość
nowina, wiadomość
новость, новинка, новизна, новшество
новость (известие)
nuda
nudziarz
nudne zajęcie
скука, скукота
разг. нуда (нудный человек)
разг. нуда (скучное занятие)
numer (kierunkowy)
numer (czasopisma)
numer (liczba)
numer (rozmiar)
numer (w cyrku)
pokój (w hotelu)
liczba (porządkowa)
tablica (rejestracyjna)
chem. liczba (atomowa)
телефонный код (напр. города)
номер, выпуск (журнала)
номер (число)
номер, размер (одежды, обуви)
номер (в цирке)
номер (в гостинице)
номер (порядковый)
разг. номер (автомобильный)
хим. номер (атомный)
obchodzić (interesować)
obchodzić (święto, rocznicę)
obchodzić (chodzić w koło, omijać)
wyprzedzać
интересовать, касаться
отмечать, праздновать
обходить (ходить вокруг, проходить стороной)
обходить (обгонять)
obchodzić się (postępować, posługiwać się)
być obchodzonym, omijanym
kosztować
zadowalać się, obywać się
обходиться (обращаться)
обходиться (страдательная форма к гл. «обходить»)
разг. обходиться (стоить)
разг. обходиться (довольствоваться)
objawiać (przejawiać)
objawiać (wyjawiać)
ogłaszać
проявлять, обнаруживать, показывать
объявлять, возвещать, открывать, раскрывать
объявлять (сообщать)
objawić (przejawić)
objawić (wyjawić)
ogłosić
проявить, обнаружить, показать
объявить, возвестить, открыть, раскрыть
объявить (сообщить)
objawienie (przejawienie)
rel. objawienie
objawienie (wyjawienie)
ogłoszenie
проявление, обнаружение, обнаружение
рел. откровение, наитие
объявление, возвещение, раскрытие
объявление
obliczać
piętnować
demaskować
ujawniać
вычислять, исчислять, определять, подсчитывать
обличать (порицать)
обличать (разоблачать)
обличать (раскрывать)
muz. obój
obijanie
resztki ziarna pozostałe po młocce
муз. гобой
обой (обивка)
с.-х. обой (остатки зёрен)
obóz
wojsk. tabor
лагерь, табор, сбор
воен. обоз (воинское транспортное подразделение)
obradować
ucieszyć, uradować
заседать
обрадовать
56
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
obraz (pojęcie, wyobrażenie)
obraz (rysunek)
obraz (święty)
wygląd, przen. oblicze
sposób, tryb
lit. postać, typ
представление (понимание)
картина, изображение
образ (икона)
образ (вид)
образ (способ)
лит. образ (тип героя)
obrazować
stanowić, tworzyć
ustanowić, utworzyć
kształcić
wykształcić
doskonalić, rozwijać, wypracowywać
rozwinąć, udoskonalić, wypracować
tworzyć, zakładać
utworzyć, założyć
изображать, иллюстрировать, образно представлять
образовать (создавать)
образовать (создать)
образовать (обучать)
образовать (обучить)
образовать (развивать)
образовать (развить)
образовать (составлять)
образовать (составить)
obręb (granica)
przen. obręb
obręb (brzeg tkaniny)
cięcie, odcięcie, przecięcie, rozcięcie
techn. konstrukcja wieńcowa, zrąb
граница, предел
круг, сфера
рубец
обруб
техн. обруб
obrok (pasza)
hist. obrok (czynsz, podatek)
корм, фураж
ист. оброк
obróbka
cięcie, odcięcie, przecięcie, rozcięcie
обработка, обделка
обрубка
obrót (obracanie się)
obrót (odwrócenie się)
obrót (pełny, np. koła)
obrót (pełny, np. w tańcu)
obrót (pozostałe znaczenia)
zwrot (wyrażenie)
odwrót, odwrotna strona
załamanie
вращение
поворот, разворот
мах
тур
оборот (другие значения)
оборот (выражение)
оборот (обратная сторона)
техн. оборот (изгиб)
wulg. obrzygać
opalać, opiekać, przypiekać
сниж. заблевать, облевать
обжигать
obstawiać (np. bramkę)
obstawiać (np. w grze)
obstawiać (wokół)
meblować
warunkować, uzależniać
organizować, urządzać
страховать
ставить
обставлять (вокруг)
обставлять (меблировать)
обставлять (обуславливать)
обставлять (устраивать)
obstawić (np. bramkę)
obstawić (np. w grze)
obstawić (wokół)
umeblować
uwarunkować, uzależnić
urządzić, zorganizować
застраховать
поставить
обставить (вокруг)
обставить (омеблировать)
обставить (обусловить)
обставить (устроить)
57
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
obwód
obwód (jednostka administracyjna)
obwód (wyborczy)
el. obwód
techn. obwód (drukowany)
obwiedzenie, oprowadzenie
obwodzenie, oprowadzanie
obwódka, otoczka
woj. pierścień
mor. obrys, owrężenie
окружность, обхват, периметр
область, округ (административные единицы)
участок (избирательный)
эл. цепь, контур
техн. плата (печатная)
обвод (действие по гл. «обвести»)
обвод (действие по гл. «обводить»)
обвод (окаймляющая полоса)
воен. обвод
мор. обвод
obywatel
mieszczuch, drobnomieszczanin
гражданин, житель
обыватель
ochota
łowiectwo, łowy, myślistwo, polowanie
охота, желание, готовность
охота (ловля)
ochotnik
wojsk. ochotnik
myśliwy
доброволец
воен. ополченец
охотник
oczko (w pierścionku)
oczko (w pończosze)
oczko (w zupie)
przen. pot. oczko (w głowie)
zdrobn. oczko (oko)
zool. oczko (przyoczko, narząd wzroku owadów)
karc. oczko
techn. oczko, oko, otwór
typogr. oczko
punkt
odbyt
драгоценный камень (в кольце, перстне)
петля, петелька
жиринка
любимец
уменьш. глазок (глаз)
зоол. простой глазок (орган зрения насекомых)
карт. очко, двадцать одно
техн. очко, глаз, глазок, петля, ячея, ячейка
типогр. очко
очко (балл)
сл. очко (анус)
oczny
stacjonarny (o studiach)
bot. kurzyślad
prawn. konfrontacja
глазной
очный (об обучении)
бот. очный (растение: очный цвет)
юр. очный (в выражении: очная ставка)
odbić (dać obraz)
odbić (od brzegu)
odbić (odcisnąć)
odbić (wynagrodzić sobie)
pot. odbić (skopiować)
odbić (pozostałe znaczenia)
wybić (np. takt)
odebrać (np. ochotę)
отразить (воспроизвести изображение)
отчалить
оттиснуть, набить
возместить
скопировать, отксерокопировать, разг. отксерить
отбить (другие значения)
отбить (обозначить ударами)
разг. отбить (удалить, уничтожить)
odbierać (dostawać)
odbierać (np. ochotę)
odbierać (o odbiorniku)
odbierać (pozbawiać)
odbierać (przyjmować)
odbierać (w grze)
odbierać (zabierać skądś)
odbierać (zabierać komuś)
wybierać, selekcjonować
получать
отбивать
работать, принимать
лишать
принимать
отыгрывать
забирать, брать
отбирать, отнимать
отбирать (выбирать)
58
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
odbyć
odbyć (np. karę, służbę)
odjechać, wyjechać
провести, пройти, совершить
отбыть (напр. службу, срок наказания)
отбыть (уехать)
odbywać
odbywać (np. karę, służbę)
odjeżdżać, wyjeżdżać
проводить, проходить, совершать
отбывать (напр. службу, срок наказания)
отбывать (уезжать)
odcisk (kopia)
odcisk (nagniotek)
odcisk (palca)
odcisk (ślad)
odciskanie, odciśnięcie
odbitka
слепок (копия)
мозоль
отпечаток (пальца), снимок (дактилоскопический)
оттиск, отпечаток
оттиск (действие)
оттиск (копия)
oddać (do eksploatacji)
oddać (głos)
oddać (pod sąd)
oddać (odpłacić)
oddać (odtworzyć)
oddać (płyn)
oddać (przekazać, odstąpić)
oddać (przekazać, powierzyć)
oddać (przekazać, wyrazić)
oddać (sprawiedliwość)
oddać (strzał)
oddać (zwrócić)
oddać (przekazać, wydać)
dać odrzut, kopnąć
postawić (przed sądem)
ввести (в эксплуатацию)
подать (голос)
предать (суду)
ответить, отплатить
воспроизвести
испустить
выделить
сдать
передать
воздать (должное)
произвести (выстрел)
вернуть
отдать
отдать (напр. об оружии)
отдать (под суд)
przym. oddany (przywiązany)
przym. oddany (zaabsorbowany)
imiesł. oddany — patrz: oddać
преданный, приверженный
поглощённый, погружённый
прич. отданный — см.: отдать
oddawać (do eksploatacji)
oddawać (głos)
oddawać (pod sąd)
oddawać (odpłacać)
oddawać (odtwarzać)
oddawać (płyn)
oddawać (przekazywać, odstępować)
oddawać (przekazywać, powierzać)
oddawać (przekazywać, wyrażać)
oddawać (sprawiedliwość)
oddawać (strzał)
oddawać (zwracać)
oddawać (przekazywać, wydawać)
trącić, zalatywać
dawać odrzut, kopać
stawiać (przed sądem)
вводить (в эксплуатацию)
подавать (голос)
предавать (суду)
отвечать, отплачивать
воспроизводить
испускать
выделять
сдавать
передавать
воздавать (должное)
производить (выстрел)
возвращать
отдавать
отдавать (вонять)
отдавать (об оружии)
отдавать (под суд)
oddychać
odpoczywać
дышать
отдыхать
59
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
odebrać (dostać)
odebrać (np. ochotę)
odebrać (pozbawić)
odebrać (przyjąć)
odebrać (w grze)
odebrać (zabrać skądś)
odebrać (zabrać komuś)
wybrać, wyselekcjonować
получить
отбить
лишить
принять
отыграть
забрать, взять
отобрать, отнять
отобрать (выбрать)
odkryć (dokonać odkrycia)
odkryć (odsłonić)
odkryć (ujawnić)
odkryć (wykryć)
otworzyć
открыть (совершить открытие)
открыть, обнажить
открыть, раскрыть
открыть, обнаружить
открыть (отомкнуть, отпереть)
odkrywać (dokonywać odkrycia)
odkrywać (odsłaniać)
odkrywać (ujawniać)
odkrywać (wykrywać)
otwierać
открывать (совершать открытие)
открывать, обнажать
открывать, раскрывать
открывать, обнаруживать
открывать (отмыкать, отпирать)
odmiana (rodzaj)
odmiana (zmiana)
gram. odmiana
anulowanie, odwołanie, uchylenie, zniesienie
вариант, вид, разновидность, сорт
изменение, перемена
грамм. склонение, спряжение
отмена
odmieniać (zmieniać)
gram. odmieniać
anulować, odwoływać, uchylać, znosić
изменять
грамм. склонять, спрягать
отменять
odmienić (zmienić)
gram. odmienić
anulować, odwołać, uchylić, znieść
изменить
грамм. просклонять, проспрягать
отменить
odpowiedź
odpowiedź (na zagadkę)
odpowiedź (odzew)
odprawa
ответ
отгадка
отклик
отповедь
odprysk
bot. pęd (rośliny)
potomek
обломок, осколок, скол, сколок, брызги
бот. отпрыск (побег растения)
перен. отпрыск (потомок)
odpuszczać (przestawać)
odpuszczać (przebaczać)
przechodzić (o bólu)
zapuszczać (o brodzie, włosach)
puszczać (o mrozie)
wydawać (o towarze)
wypuszczać, uwalniać
obluzowywać, obluźniać, popuszczać, rozluźniać
uwalniać, przest. odprawiać
забрасывать
прощать, устар. отпускать
отпускать (о боли)
отпускать (о бороде, волосах)
отпускать (о морозе)
отпускать (о товаре)
отпускать (освобождать)
отпускать (ослаблять)
устар. отпускать (увольнять)
60
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
odpuścić (przestać)
odpuścić (przebaczyć)
przejść, zelżeć (o bólu)
zapuścić (o brodzie, włosach)
puścić, zelżeć (o mrozie)
wydać (o towarze)
wypuścić, uwolnić
obluzować, obluźnić, popuścić, rozluźnić
uwolnić, przest. odprawić
забросить
простить, устар. отпустить
отпустить (о боли)
отпустить (о бороде, волосах)
отпустить (о морозе)
отпустить (о товаре)
отпустить (освободить)
отпустить (ослабить)
устар. отпустить (уволить)
odreagować
zareagować
разг. оторваться, оттянуться, снять напряжение
отреагировать
odstać (wystać)
rzad. odstać (zerwać relacje)
odstać (odłączyć się, odkleić się)
przen. nie dotrzymać kroku, nie nadążać, zostać w tyle
spóźnić się, nie zdążyć
spóźniać się (o zegarze)
pozostać w tyle, zostać w tyle
pot. odczepić się
выстоять, отстоять, простоять
отдалиться, отойти, отступить
отстать (отделиться)
отстать (в развитии, успеваемости)
отстать (опоздать, не успеть)
отстать (о часах)
отстать (позади)
разг. отстать (перестать надоедать)
odstawać (stać)
rzad. odstawać (zrywać relacje)
odstawać (nie nadążać)
odstawać (odłączać się, odklejać się)
spóźniać się (o zegarze)
pozostawać w tyle, zostawać w tyle
pot. odczepiać się
выстаивать, отстаивать, простаивать
отдаляться, отходить, отступать
отставать (в развитии, успеваемости)
отставать (отделяться)
отставать (о часах)
отставать (позади)
разг. отставать (переставать надоедать)
odwet
odpowiedź
odpowiedzialność
wynik
возмездие, отместка, отмщение, отплата, реванш
ответ
ответ (ответственность)
ответ (решение)
wojsk. odwód
odprowadzanie, odprowadzenie
przydział
odgałęzienie, odprowadzenie
prawn. odwołanie, wyłączenie
воен. резерв, резервная часть, резервные войска
отвод (действие по гл. «отвести»)
отвод (земли)
отвод (ответвление)
юр. отвод
odżyć
przeżyć (jakiś okres czasu)
umrzeć, zamrzeć
przeżyć się
ожить, возродиться
отжить (какой-л. период времени)
отжить (умереть)
перен. отжить (устареть)
odżywać
przeżywać (jakiś okres czasu)
umierać, zamierać
przeżywać się
оживать, возрождаться
отживать (какой-л. период времени)
отживать (умирать)
перен. отживать (устаревать)
ogolić
obnażyć, odsłonić
выбрить, обрить, отбрить, побрить, сбрить
оголить
ogolić się
obnażyć się, odsłonić się
выбриться, побриться
оголиться
61
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
ogonek
ogonek (kolejka)
ogonek (liścia)
ogonek (owocu)
ogonek (diakrytyka)
ogienek, ogieniek, ognik, płomyk, światełko, iskierka
хвостик
очередь
черешок, черенок
плодоножка
огонэк
огонёк
ogród
ogród (zoologiczny), zoo
ogród (warzywny), warzywnik
ogrodzenie
сад (не фруктовый)
зоопарк
огород (участок земли для выращивания овощей)
огород (изгородь)
pot. okąpać się
opłacać się, popłacać
искупаться
окупаться
okład (kompres)
okład (okładka)
okład (z okładem)
uposażenie, wynagrodzenie
pogłówne, podatek pogłówny
ryza (ikony)
компресс, примочка, припарка
обкладка, облицовка
лишнее (с лишним)
оклад (зарплата)
оклад (подушный)
оклад (риза)
okrąg
okręg, dystrykt
okolica
wokół
круг, окружность
округ (административная единица)
устар. округ (округа)
устар. округ (вокруг)
ołów
cyna
свинец
олово
ołowiany
cynowy
свинцовый
оловянный
opal — patrz: opał
opalać (ocieplać)
opalać (pokrywać opalenizną)
opalać, oparzać, osmalać
отапливать
покрывать загаром
опалять
opalać się
oparzać się, osmalać się, być oparzanym, być osmalanym
загорать
опаляться
opał
włók. opal
opal (minerał)
топливо (для отопления квартиры – дрова, уголь и т.п.)
текст. хлопчатобумажный батист
опал
opaska (banderola)
opaska (przepaska)
obawa
бандероль
повязка
разг. опаска
opcja (możliwość, wariant)
opcja (np. polityczna)
ekon. opcja
prawn. opcja
inform. opcja
вариант
ориентация
экон. опцион
юр. оптация
информ. опция
opiekać
opiekować się
обжаривать, обжигать
опекать
62
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
opisać
mat. opisać (o figurze geometrycznej)
zakreślić, zatoczyć (np. koło)
spisać
pot. obsikać
описать (рассказать, объяснить)
мат. описать (о геометрической фигуре)
описать (напр. круг)
описать (составить список)
разг. описать
opisywać
mat. opisywać (o figurze geometrycznej)
zakreślać, zataczać (np. koło)
spisywać
pot. obsikiwać
описывать (рассказывать, объяснять)
мат. описывать (о геометрической фигуре)
описывать (напр. круг)
описывать (составлять список)
разг. описывать
opłacać się
być płaconym, być opłacanym
окупаться
оплачиваться
opór
tylko w wyrażeniu: co tchu
противодействие, сопротивление
опор только в выражении: во весь опор
opuszczony (porzucony)
pot. opuszczony (o cenie)
opuszczony (obniżony)
opuszczony (pominięty)
poniżony
wulg. seks. wydymany, wyruchany (o stosunku
homoseksualnym)
покинутый, заброшенный
разг. скинутый, сбавленный (о цене)
опущенный (перемещённый ниже)
опущенный, пропущенный
разг. опущенный (унижённый)
жарг. сниж. секс. опущенный (склоненный к
мужеложству)
opuścić (porzucić)
покинуть
pot. opuścić (obniżyć cenę)
разг. скинуть, сбавить (понизить цену)
opuścić (obniżyć)
опустить (переместить ниже)
opuścić (pominąć)
опустить, пропустить
poniżyć
разг. опустить (унизить)
wulg. seks. wydymać, wyruchać (o stosunku homoseksualnym) жарг. сниж. секс. опустить (склонить к мужеложству)
pot. opylać (sprzedawać)
roln. opylać
bot. zapylać
разг. спускать, спихивать, загонять
с.-х. опылять, опыливать
бот. опылять
pot. opylić (sprzedać)
roln. opylić
bot. zapylić
разг. спустить, спихнуть, загнать
с.-х. опылить
бот. опылить
roln. orać
pot. orać
wrzeszczeć
с.-х. пахать, рыть
разг. вкалывать
орать
order
porządek architektoniczny
asygnata
przydział
nakaz
орден (знак отличия)
ордер (архитектурный)
ордер (кассовый)
ордер (на получение чего-л.)
ордер (распоряжение)
ordynarny
pospolity, zwyczajny
вульгарный, грубый
ординарный
orędzie
narzędzie
działo
обращение, послание
орудие (инструмент)
воен. орудие
63
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
organizować
zorganizować
несов. организовать, организовывать
сов. организовать
osada (wieś)
sport. osada
techn. osada
oblężenie
посёлок, поселение
спорт. команда (в гребле)
техн. крепление
осада
gram. osoba
lit. i teatr. osoba
osoba
грамм. лицо
лит. и театр. действующее лицо, персонаж
особа, лицо, персона, человек
pozostały, resztkowy, szczątkowy, zbywający
конечный, крайний, окончательный, последний,
предельный, решительный
остаточный
ostatki (zapusty)
ostatki (resztki)
масленица, масленая неделя, мясопустная неделя
остатки
ostroga
osęka, oścień, ość
шпора
острога
oś
przen. oś, rdzeń
inform. system operacyjny
ось
перен. ось
сл. информ. ось (операционная система)
ość (oścień)
ość (ryby)
ość (np. kłosa)
острога
кость (рыбы)
ость
owad
giez
насекомое
овод
owoc
przen. owoc
warzywo, jarzyna
фрукт, плод
перен. плод
овощ
owsianka (potrawa)
zool. owsianka (słonecznica pospolita)
zool. trznadel
овсянка (блюдо)
зоол. овсянка (рыба)
овсянка (птица)
wykrz. pa
tan. pas [pa]
межд. пока (прощание)
тан. па
pot. pacan
chłopak, pot. koleś
разг. дурак
разг. пацан
paczka (przekazywana osobiście)
paczka (przesyłka)
paczka (pudełko)
pot. paczka (grupa osób)
pot. paczka (tysiąc)
paczka (plik)
paczka (spódnica baletowa)
spec. ładownik
передача
посылка
коробка, ящик
компания, тусовка
разг. штука (тысяча)
пачка (свёрток)
пачка (балетная)
спец. пачка (патронов)
ostateczny
64
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
geol. pakiet (żył)
techn. row. pakiet (suport)
pakiet (paczka, plik)
ekon. pakiet (akcji)
fiz. pakiet (falowy), paczka (falowa)
inform. pakiet (danych, programów)
przen. pakiet
reklamówka, siatka, torba, torebka
techn. pęk, wiązka
геол. пояс (жил)
техн. велос. картридж, капсула (каретка)
пакет, свёрток
экон. пакет (акций)
физ. пакет (волновой)
информ. пакет (данных, программ)
перен. пакет, ряд
пакет (бумажный, полиэтиленовый)
техн. пакет
palacz (palący)
palacz (robotnik)
kat, oprawca
курильщик, курящий
кочегар
палач
paliwo
wódka
narkotyki
niepowodzenie, porażka
niebezpieczeństwo
zdemaskowanie
горючее, топливо
сл. палево (водка)
сл. палево (наркотики)
сл. палево (неудача)
сл. палево (опасность)
сл. палево (разоблачение)
pałatka
namiot
kiosk, budka
плащ-палатка
палатка (шатёр)
палатка (ларёк)
pałka (policyjna, milicyjna)
pałka (roślina)
pałka (pozostałe znaczenia)
laska (kiełbasy)
laska (kij)
жезл (милицейский, полицейский)
рогоз, рогоза
палка (другие значения)
палка (колбасы)
палка (трость)
pamiętnik (notatnik)
pamiętnik (utwór)
pomnik, zabytek
дневник
воспоминания, записки, мемуары
памятник
rzecz. techn. papa
rzecz. wulg. papa (twarz)
wykrz. papa! (pożegnanie)
rzecz. przest. papa (ojciec), tata
papież
техн. рубероид, толь
сниж. морда, рожа, рыло (лицо)
межд. пока! (прощание)
сущ. папа, устар. папа (отец)
сущ. папа (римский)
papieros
papieros (z ustnikiem)
сигарета
папироса
papka
teczka, okładka
inform. katalog, folder
zdrobn. tatuś
кашица, кашица, месиво
папка (обложка)
информ. папка
уменьш. папка
para (substancja)
para (dwójka)
para (jednostka monetarna)
zajęcia (na uczelni)
пар
пара (двойка)
пара (денежная единица)
сл. пара (учебное занятие)
parapet
poręcz, balustrada
подоконник
парапет
65
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
park (teren rekreacyjny)
park (krajobrazowy)
park (narodowy)
ogród angielski
zajezdnia
samoch. tabor
парк (территория для отдыха)
парк (ландшафтный)
парк (национальный)
парк (пейзажный)
автотр. парк (автопарк – депо)
автотр. парк (автопарк – подвижной состав)
parol (zagiąć na kogoś, coś)
hasło (kod)
зуб, зубы (точить на кого-л., что-л.)
пароль
parter (najniższa kondygnacja nadziemna budynku)
parter (ogrodowy)
sport. parter (położenie w walce)
teatr. parter
первый этаж
партер (в парке)
спорт. партер (в борьбе)
театр. партер
pas (długi, wąski kawałek materiału)
pas (drogowy)
pas (linia)
pas (ruchu)
pas (startowy)
pas (strefa)
pas (talia)
anat. pas (barkowy)
tan. pas [pa]
techn. pas (klinowy)
techn. pas (np. transmisyjny)
karc. pas
przen. pas
sport. podanie, asysta
пояс, ремень, кушак
дорога
полоса
полоса, ряд
дорожка, полоса (взлётная)
зона, полоса, пояс
пояс, талия
анат. пояс (плечевой)
тан. па
техн. передача (ремённая)
техн. привод, ремень
карт. пас
перен. пас
спорт. пас (передача)
pasować (dostosowywać)
pasować (nadawać się)
pasować (rezygnować)
dk pasować (uznać)
ndk pasować (uznawać)
karc. i przen. pasować
sport. podawać piłkę
подгонять, пригонять, прилаживать, приспосабливать
подходить, годиться, соответствовать
отказываться, отступать
посвятить, объявить, признать, провозгласить, счесть
объявлять, посвящать, признавать, провозглашать, считать
карт. и перен. пасовать
спорт. пасовать
pasta (do podłogi)
pasta (grzybowa, warzywna)
obuw. pasta (do butów)
pasta (do zębów)
kulin. pasta (pomidorowa)
med. pasta (postać leku)
techn. pasta (termoprzewodząca)
kulin. makaron
мастика
икра (овощная, грибная)
обувн. крем, вакса, гуталин
паста (зубная)
кулин. паста (томатная)
мед. паста (лекарственная форма)
техн. паста (теплопроводная), разг. термопаста
кулин. паста (макаронное изделие)
неприятность, неприятная история, неприятный сюрприз,
неудача
некрасивая девушка
паштет
przen. pot. pasztet (nieprzyjemności)
sl. pejor. pasztet (o dziewczynie)
pasztet (produkt spożywczy)
66
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
paść (łupem, ofiarą)
paść (np. o nieszczęściu)
paść (o haśle, rozkazie)
paść (rozlec się – o strzale)
paść (spasać)
pot. paść (być zmęczonym)
paść (wypasać)
paść (np. o twierdzy)
paść (o rekordzie)
paść (o cieniu, świetle, wzroku itp.)
paść (polec, zginąć)
paść (trafić)
paść (zdechnąć)
opaść
przen. upaść (np. nisko)
pułapka
paszcza
стать
напасть, постигнуть
быть брошенным, быть отданным
грянуть, раздаться
откармливать
замучиться, устать, утомиться
пасти
гл. пасть, сдаться, покориться
гл. пасть (о рекорде)
гл. пасть, упасть, лечь
гл. пасть, погибнуть
гл. пасть, выпасть
гл. пасть, передохнуть
гл. пасть (опуститься)
гл. перен. пасть (напр. низко)
сущ. пасть (капкан)
сущ. пасть (рот)
patron
nabój
techn. uchwyt
покровитель
патрон
техн. патрон (крепление)
pensja (wynagrodzenie)
pensja (stancja)
emerytura
renta
жалование, зарплата, оклад
пансион
пенсия (по возрасту)
пенсия (по состоянию здоровья)
perforator, dziurkarka
perforator (pozostałe znaczenia)
bindownica
młotowiertarka, wiertarka udarowa
перфоратор (карт)
перфоратор (другие значения)
перфоратор (переплётный)
перфоратор (строительный)
pętla (przystanek końcowy)
pętla (tramwajowa, układ torów)
pętla (pozostałe znaczenia)
zawias
конечная остановка
кольцо
петля, петля (другие значения)
петля, петля (дверная)
pianka
pot. popijawa
пенка
разг. пьянка
pieczenie (uczucie palenia)
pieczenie (przygotowywanie posiłku)
lm. ciasteczka, herbatniki
жжение
печение, жарение
печенье
pieczeń
wątroba, wątróbka
жаркое
печень
piekło
przen. piekło (robić)
przen. piekło (np. walki)
ogień piekielny
skwar
ад
скандал, шум (поднимать)
перен. пекло (напр. боя)
пекло (адский огонь)
пекло (жара)
67
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
geol. pień
pień (kawałek drewna)
pień (ściętego drzewa)
pień (rosnącego drzewa)
pot. matoł
геол. шток
колода, чурбан
ствол
пень (дерева)
разг. унич. пень (о человеке)
hist. pieróg (kapelusz)
kulin. pieróg (gotowany)
kulin. pieróg, placek, ciasto
треуголка, треугольная шляпа
кулин. вареник, пельмень
кулин. пирог
pies (zwierzę)
pies (samiec)
kundel
собака, разг. пёс
пёс, кобель
разг. пёс (дворняга)
piesek
pejor. piesek (sługus)
piasek
cukier (kryształ)
собачка, пёсик
прислужник
песок
песок (сахарный)
przen. piętno
piętno
plama
перен. отпечаток
клеймо, тавро, устар. пятно
пятно (след)
pilot (morski)
pilot (rajdowy)
pilot (urządzenie)
pilot (wycieczki)
zool. pilot (ryba)
pilot (lotnik)
pilot (serialu)
лоцман (человек)
штурман
пульт (дистанционного управления), разг. дистанционка
экскурсовод, гид
зоол. лоцман (рыба)
пилот (лётчик)
пилот (сериала)
pot. piła (coś nudnego)
pot. piła (do gry)
zool. piła (ryba)
piła (narzędzie)
muz. piła
pot. piła (natarczywy człowiek)
скука, скучища
мяч
зоол. пила-рыба
пила, пильный станок, станок
муз. пила
разг. пила (сварливый человек)
piłka (do gry)
sport. piłka (koszykowa)
sport. piłka (nożna)
sport. piłka (plażowa – nożna)
sport. piłka (plażowa – ręczna)
sport. piłka (plażowa – siatkowa)
sport. piłka (ręczna)
sport. piłka (siatkowa)
sport. piłka (wodna)
piłka (pilnik)
piłka (ręczna – narzędzie)
piłowanie
мяч
спорт. баскетбол
спорт. футбол
спорт. пляжный футбол
спорт. пляжный гандбол
спорт. пляжный волейбол
спорт. гандбол
спорт. волейбол
спорт. ватерполо
пилка (напильник)
пилка, ножовка, ручная пила
пилка (действие)
pionier (zwiastun)
pionier (odkrywca)
pionier (żołnierz)
harcerz
первенец (появившийся первым)
пионер (первопроходец)
пионер, пионир (солдат)
пионер (скаут)
68
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
piramida (stos)
piramida (pozostałe znaczenia)
geom. ostrosłup
гора, куча
пирамида (другие значения)
геом. пирамида
piramidalny (nieprawdopodobny, olbrzymi)
piramidalny (w kształcie piramidy)
грандиозный, колоссальный, невероятный, неимоверный
пирамидальный
pisać
malować
pot. sikać
писать
писать (картину)
разг. писать
pisanie (umiejętność pisania)
pisanie (czynność)
rel. Pismo (święte)
iron. dzieło, pisanina
письмо (умение писать)
писание (действие)
рел. Писание (священное)
ирон. писание (сочинение)
pisarz
skryba, kancelista
писатель
писарь
pismo (charakter pisma)
pismo (czasopismo)
pismo (czcionka)
rel. Pismo (święte)
pismo (dokument)
pismo (system znaków)
e-mail, wiadomość
list
pisanie (umiejętność pisania)
почерк
газета, журнал
шрифт
рел. Писание (священное)
письмо (документ)
письмо, письменность
письмо (электронное)
письмо (переписка)
письмо (умение писать)
sl. wulg. piździć (być zimno)
sl. wulg. piździć (padać)
sl. wulg. piździć (wiać)
sl. wulg. pierdolić (długo opowiadać, gadać głupoty)
sl. wulg. pierdolić (kłamać, oszukiwać)
sl. wulg. zapierdalać (kraść)
sl. wulg. napierdalać (bić)
о холодной погоде
разг. дождить, снежить
дуть (о ветре), прост. сифонить
сл. обсц. пиздеть (долго говорить, болтать ерунду)
сл. обсц. пиздеть (обманывать, врать)
сл. обсц. пиздить (красть, воровать)
сл. обсц. пиздить (бить)
plan
punkt widzenia, przen. płaszczyzna
marihuana, pot. trawa, sl. zioło
план (другие значения)
план (точка зрения)
сл. план (марихуана)
kol. platforma (w wagonie)
platforma (pozostałe znaczenia)
kol. przystanek
kol. peron
rampa
ж.-д. площадка (вагонная)
платформа (другие значения)
ж.-д. платформа (остановочный пункт)
ж.-д. платформа (перрон)
платформа (погрузочная)
anat. lm. plecy
anat. ramię, bark
анат. спина
анат. плечо
plenić
wziąć do niewoli
oczarować, ująć, zachwycić
плодиться, размножаться, разрастаться
пленить
перен. пленить
plenić się
poddać się urokowi, ulec urokowi
плодиться, размножаться, разрастаться, буйно расти
плениться
69
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
archit. plintus, plinta
listwa cokołowa, listwa przypodłogowa
listwa sufitowa
архит. плинтус, плинт
плинтус (напольный)
плинтус (потолочный)
plugawy
niepozorny, obrzydliwy, paskudny
marny, niepozorny, żałosny
гадкий, гнусный, мерзкий, омерзительный
разг. плюгавый (о человеке)
разг. плюгавый (о предмете)
chem. pluton
wojsk. pluton
astron. Pluton
geol. skały głębinowe, skały plutoniczne
хим. плутоний
воен. взвод, ист. плутонг
астрон. Плутон
геол. плутон
płacz
lit. tren (gatunek)
плач
лит. плач (жанр)
płatek (kosmetyczny)
płatek (kwiatu)
płatek (plasterek)
płatek (śniegu)
anat. płatek (uszny)
kulin. płatek (np. kukurydziany)
zdrobn. płatek (materiału, skóry)
chustka
подушечка (косметическая)
лепесток
ломтик
пушинка, снежинка, мн. хлопья
анат. мочка (уха)
кулин. мн. хлопья (напр. кукурузные)
уменьш. клочок, лоскуток
платок
pławny
płynny (łagodny)
плавательный
плавный
płeć
ciało
пол (организма)
плоть
płot
pomost
tratwa
ciało
забор (ограда)
плот (помост)
плот (скреплённые брёвна)
плоть
płód
przen. płód, owoc
owoc
плод (зародыш)
перен. плод
плод (фрукт)
po (czymś, o pustym opakowaniu)
po (z liczebnikiem porządkowym)
po (później, po upływie czasu)
po (w celu)
po (pozostałe znaczenia)
z (dziedziny), w (dziedzinie)
z (np. miłości), na (np. życzenie)
do (danego miejsca lub czasu)
z (np. zawodu)
z (np. prądem)
w, we (określone dni)
do spraw
co do, pod względem
na skutek, wskutek, z powodu
przez (za pomocą)
według, zgodnie, przest. podle, przest. podług, przest. wedle
do (kogo tęsknić)
из-под (чего, о порожней упаковке)
в-, во- (с порядковым числительным)
после, через, спустя, разг. по
за, разг. по (с целью)
по (другие значения)
по (в области)
по (в связи с)
по (данное место или время)
по (напр. профессии)
по (напр. течению)
по (определённым дням)
по (по делам)
по (по отношению)
по (по причине)
по (путём, с помощью)
по (согласно)
по (чему скучать)
70
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
pochód
wycieczka, wyprawa
krucjata, wyprawa krzyżowa
демонстрация, марш, процессия, шествие
поход (экскурсия)
поход (крестовый)
pocieszać
bawić, rozbawiać, rozweselać, zabawiać
утешать
потешать
pocieszyć
rozbawić, rozweselić, zabawić
утешить
потешить
przest. pociot
poczet (grupa, zbiorowość)
poczet (honorowy)
poczet (rachunek)
poczet (rycerski)
poczet (spis)
poczet (sztandarowy)
poczet (zbiór portretów)
cześć, honor, poważanie, szacunek
дядя (муж тётки)
ряд, ряды, число, лик
эскорт (почётный)
счёт, число
отряд (рыцарей)
перечень, список
колонна (знаменосцев)
серия портретов
почёт
początek
kopka (przędza)
bot. kaczan, kolba
начало
початок (пряжа)
бот. початок (соцветие)
poczet — patrz: pociot
poczynić
naprawić, zreperować
сделать, произвести, предпринять
починить
podać (np. rękę)
podać (poinformować)
podać (w wątpliwość)
podać (za kogoś, coś)
podać (do sądu)
podać (na stół)
podać (przekazać)
podać się (do dymisji)
dostarczyć, doprowadzić
dać, rokować (nadzieję)
posunąć, przesunąć
wnieść, wystąpić, złożyć
dać (jałmużnę)
podstawić (pociąg)
dać, udzielić
przedstawić
hist. poduszne, pogłówne
протянуть
известить, объявить, сообщить
взять, поставить (под сомнение), подвергнуть (сомнению)
выдать, представить (кем-то, чем-то другим)
гл. подать (в суд)
гл. подать, поставить, сервировать
гл. подать, передать, дать
гл. подать (в отставку)
гл. подать (доставить)
гл. подать (надежду)
гл. подать (в сторону)
гл. подать (документы, жалобу)
гл. подать (милостыню)
гл. подать (поезд для посадки)
гл. подать (предоставить)
гл. подать (представить)
сущ. ист. подать (налог)
podać się (do dymisji)
podać się (za kogoś)
podać się (do przodu)
posunąć się, przesunąć się
skierować się, wyjechać, udać się
ustąpić, zgodzić się
ustąpić (poddać się naciskowi)
подать (в отставку)
выдать себя, назваться
податься (вперёд)
податься (напр. в сторону)
податься (отправиться)
податься (согласиться)
податься (уступить напору)
71
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
podawać (informować)
podawać (np. rękę)
podawać (w wątpliwość)
podawać (za kogoś, coś)
podawać (do sądu)
podawać (np. na stół)
podawać (przekazywać)
podawać się (do dymisji)
dostarczać, doprowadzać
dawać, rokować (nadzieję)
posuwać, przesuwać
wnosić, występować, składać
dawać (np. jałmużnę)
podstawiać (np. pociąg)
dawać, udzielać
przedstawiać
извещать, объявлять, сообщать
протягивать
брать, ставить (под сомнение), подвергать (сомнению)
выдавать, представлять (кем-то, чем-то другим)
подавать (в суд)
подавать, ставить, сервировать
подавать, передавать, давать
подавать (в отставку)
подавать (доставлять)
подавать (надежду)
подавать (напр. в сторону)
подавать (напр. документы, жалобу)
подавать (напр. милостыню)
подавать (напр. поезд для посадки)
подавать (предоставлять)
подавать (представлять)
podawać się (do dymisji)
podawać się (za kogoś)
podawać się (do przodu)
posuwać się, przesuwać się
kierować się, wyjeżdżać, udawać się
ustępować, zgadzać się
ustępować (poddawać się naciskowi)
подавать (в отставку)
выдавать себя, называться
подаваться (вперёд)
подаваться (напр. в сторону)
подаваться (отправляться)
подаваться (соглашаться)
подаваться (уступать напору)
podbić (np. piłkę)
podbić (przyprawić)
podbić (zdobyć)
pot. podbić (przybić pieczątkę)
sl. podbić (podejść, przyjść)
podbić (np. nogi, oko)
podbić (przyszyć)
namówić, podjudzić
подбросить, поддать, подтолкнуть
приправить, заправить
завоевать, покорить
проштамповать
зайти, подойти, прийти
подбить, подшибить
подбить, подшить
подбить (уговорить)
podczas
czasem, czasami, niekiedy
во время
подчас
poderwać (osłabić)
poderwać (podnieść)
poderwać (zdobyć względy)
poderwać, nadszarpnąć, nadwerężyć, podkopać, podważyć,
zachwiać
wysadzić
подточить
вздёрнуть, вскинуть, поднять, подъять
подцепить, познакомиться, снять
подорвать, нанести ущерб, поколебать, пошатнуть,
разрушить
подорвать (взорвать)
anat. podeszwa
obuw. podeszwa
podnóże (fali, góry)
górn. spąg, spód, spodek (wyrobiska)
górn. stopa (hałdy)
górn. spąg (pokładu)
kol. stopa, stopka (szyny)
bud. podstawa, spód, stopa (fundamentu)
techn. stopa (zapory)
анат. подошва, ступня
обувн. подошва, подмётка
подошва (волны, горы)
горн. подошва (выработки)
горн. подошва (отвала)
горн. подошва (пласта)
ж.-д. подошва (рельса)
строит. подошва (фундамента)
техн. подошва (плотины)
72
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
podpisać się
zaprenumerować
подписаться, расписаться
подписаться (о получении подписных изданий)
podpisywać się
prenumerować
подписываться, расписываться
подписываться (о получении подписных изданий)
podręcznik
podręczny, pomocnik
techn. podpórka, wspornik
учебник, пособие, руководство, справочник
подручник (помощник)
техн. подручник
podróbka
obrąbanie, obrąbywanie, podcięcie, podcinanie, podrąbanie,
podrąbywanie
подделка
подрубка
попытка, порыв
заигрывание, съём, сл. пикап
подрыв (действие по гл. «подрывать» в значении
«взрывать»)
подрыв (действие по гл. «подрывать» в значении
«колебать, наносить ущерб»)
podryw (jednorazowa czynność)
podryw (zalecanie się)
wysadzenie
nadszarpnięcie, nadwerężenie, poderwanie, podważenie
podrywać (osłabiać)
podrywać (podnosić)
podrywać (zalecać się)
podrywać, nadszarpywać, nadwerężać, podkopywać,
podważać
wysadzać
rozkopywać
подтачивать
вздёргивать, вскидывать, поднимать, подымать
заигрывать, знакомиться, клеить, подцеплять, снимать
подрывать, колебать, наносить ущерб, разрушать,
расшатывать
подрывать (взрывать)
подрывать (рыть)
podrząd (jednostka taksonomiczna)
podseria (jednostka taksonomiczna)
umowa, umowa o dzieło
po kolei, pod rząd, z rzędu
подотряд (таксономическая единица)
сущ. подряд (таксономическая единица)
сущ. подряд (договор)
нар. подряд
anat. podstawa
mat. podstawa
podstawa (zasadniczy element, punkt wyjścia)
podstawa (podstawka, cokół)
konie rozstawne
oszustwo, podstęp
анат. основание
мат. основание
база, базис, основа, первооснова
подстава, подставка, постамент
подстава (сменные лошади)
сл. подстава
podstawiać (np. pociąg)
podstawiać
oszukiwać, sl. nacinać, wystawiać
подавать (напр. поезд для посадки)
подставлять
сл. подставлять (обманывать)
podstawić (np. pociąg)
podstawić
oszukać, sl. naciąć, wystawić
подать (напр. поезд для посадки)
подставить
сл. подставить (обмануть)
posp. podymać
podnosić, unosić, wznosić
сниж. потрахать
подымать
pogasić
stłumić, zagłuszyć
spłacić
погасить (потушить)
погасить (подавить)
погасить (уплатить)
73
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
pogrzeb
piwnica
winiarnia
prochownia
похороны
погреб
погреб (винный)
погреб (пороховой)
pojazd
kol. pociąg
средство передвижения, транспортное средство, экипаж
поезд
łow. pojedynek
pojedynek (sposób rozwiązywania sporów)
sport. pojedynek
охотн. самец-одиночка
поединок, дуэль
спорт. поединок, борьба, единоборство
pokazać się (dać się poznać)
pokazać się (pojawić się)
wydać się
показаться, показать себя
показаться, появиться
показаться (представиться воображению)
pokój (w hotelu)
pokój (traktat pokojowy)
pokój, przest. mir (przeciwieństwo wojny)
pokój (część mieszkania, domu), książk. komnata
spokój, przest. mir
izba (przyjęć)
номер
мир (мирный договор)
мир (отсутствие войны)
комната, устар. покой
покой, мир (спокойствие)
покой (приёмный)
przest. pokuszać
pojeść, zjeść
искушать, соблазнять
покушать
pole (siłowe)
mat. pole (powierzchnia)
sport. pole
szach. pole
pole (działania)
pole (pozostałe znaczenia)
margines
mat. ciało (w algebrze)
boisko
щит (силовой)
мат. площадь
спорт. площадь, площадка
шахм. клетка
перен. поле, арена, поприще, сфера
поле (другие значения)
поле (на листе)
мат. поле (в алгебре)
спорт. поле
poliklinika
przychodnia
клиника, амбулатория
поликлиника
chem. polon
pełen, pełny
niewola
jeńcy
łup, zdobycz (wojenna)
хим. полоний
прил. полон (полный)
сущ. устар. полон (плен)
сущ. устар. полон (пленные)
сущ. устар. полон (добыча)
polubić
pokochać
полюбить (почувствовать расположение, симпатию)
полюбить (почувствовать любовь)
объединить, связать, скрепить, слить, совместить,
соединить, сочетать, спарить, сплотить, сцепить
получить
połączyć
dostać, otrzymać, uzyskać
объединиться, связаться, скрепиться, слиться,
совместиться, соединиться, спариться, сплотиться,
сцепиться
получиться
połączyć się
okazać się, udać się, wyjść, wyniknąć
74
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
położenie, stan, sytuacja
pozycja (poza)
pozycja, stanowisko (np. społeczne)
stan (reżim prawny)
regulamin, przepisy, ordynacja
teza, twierdzenie, założenie
положение, местонахождение, местоположение,
расположение
положение, состояние, ситуация
положение (поза)
положение (позиция, напр. в обществе)
положение (правовой режим)
положение (свод правил)
положение (тезис)
położyć się
zdać się, zaufać
лечь, улечься
положиться (довериться)
połóg
firanka, kotara, osłona, przesłona, zasłona
послеродовой период
полог
południe (strona świata)
południe (pora dnia)
юг
полдень
pomelo
miotła, pomiotło
помело
помело
pomimo
oprócz, prócz, poza
bez udziału, bez względu, niezależnie, wbrew, z pominięciem
несмотря на
помимо (кроме)
помимо (минуя)
pomylić
namydlić, pomydlić
спутать, перепутать
помылить
poniżać
ściszać, zniżać (o głosie)
degradować (obniżać stopień)
obniżać, redukować, zmniejszać
унижать, разг. опускать
понижать (о голосе)
понижать (по службе)
понижать (уменьшать)
poniżenie
zagłębienie, zapadlina
degradacja (obniżenie stopnia)
obniżenie, redukcja, spadek, zmniejszenie
унижение
понижение (низкое место)
понижение (по службе)
понижение (уменьшение)
poniżyć
ściszyć, zniżyć (o głosie)
zdegradować (obniżyć stopień)
obniżyć, zredukować, zmniejszyć
унизить, разг. опустить
понизить (о голосе)
понизить (по службе)
понизить (уменьшить)
położenie, pozycja
pool — patrz: pół
popadać (o opadach atmosferycznych)
popadać (pogrążać się)
popadać, pozdychać
popadać, poopadać, pospadać, poprzewracać się
trafiać, znajdować się, wpadać
выпасть, разг. перепасть
впадать, вступать, погружаться
сов. попадать, подохнуть, передохнуть
сов. попадать (упадать)
несов. попадать
popełnić
pot. iron. popełnić (napisać)
uzupełnić, zasilić
doładować (np. konto)
допустить, сделать, совершить
состряпать, накропать
пополнить (дополнить, прибавить)
пополнить (напр. счёт)
75
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
popierać (uzasadniać)
popierać (wspierać)
popierać (wstawiać się)
deptać
обосновывать, подкреплять
поддерживать, поощрять
ходатайствовать
попирать
poprawić się (o humorze, nastroju)
poprawić się (usiąść wygodniej)
poprawić się (poprawić swój błąd)
poprawić się (ulec poprawie)
pot. poprawić się (przytyć)
wyzdrowieć
wypić klina
подняться
сесть поудобнее
поправиться (исправить свою ошибку)
поправиться, исправиться
поправиться (пополнеть)
поправиться (выздороветь)
разг. поправиться (опохмелиться)
portfel
ekon. portfel
teczka, aktówka
бумажник, кошелёк
экон. портфель
портфель
zburzyć, zdewastować, zniszczyć, zrujnować
przen. zburzyć, zniweczyć
двинуть, пошевелить, привести в движение, толкнуть,
шевельнуть
порушить
перен. порушить (воспрепятствовать)
porwać (uprowadzić)
porwać (podrzeć)
похитить, унести, угнать
порвать
poryw (np. gniewu)
poryw (np. wiatru)
przerwanie się, urwanie się
przerwa, przerwanie
порыв (напр. гнева), пыл
порыв (напр. ветра)
порыв (разрыв – действие)
порыв (разрыв – место)
poseł (dyplomata)
poseł (wysłannik)
poseł (w parlamencie)
ambasador
посланник
посланец
депутат
посол
posięgnąć
dokonać zamachu, targnąć się, zagrozić
добиться, достичь, потянуться, протянуть руку
посягнуть
post
inform. post (wiadomość)
posada, stanowisko, urząd
grupa, zespół
nastawnia, placówka, posterunek, punkt, stanowisko
пост (воздержание от пищи)
информ. пост (сообщение)
пост (должность)
пост (группа людей)
пост (место)
poruszyć
76
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
postawić (np. pióra, sierść)
postawić (przed sądem)
postawić (przedstawić)
pot. postawić (zapłacić)
postawić (na swoim)
postawić (napisać)
postawić (podnieść)
postawić (wysunąć)
postawić (zbudować)
postawić, obstawić
postawić, wystawić (np. pomnik)
postawić (pozostałe znaczenia)
zadać (pytanie)
przydzielić, wyznaczyć
wystawić (np. sztukę)
podać (w wątpliwość)
wstawić
podać (np. na stół)
nastawić, ustawić, zainstalować, założyć
ulokować, umieścić, zakwaterować
взъерошить, ощетинить, поднять
отдать (под суд)
представить, предъявить
угостить
настоять, устар. поставить (на своём)
поставить, проставить
поставить, поднять
поставить, внести, выдвинуть
поставить, построить, возвести
поставить, сделать ставку
поставить (напр. памятник)
поставить (другие значения)
поставить (вопрос)
поставить (назначить)
поставить (напр. пьесу)
поставить (под сомнение)
поставить (поместить)
поставить (сервировать)
поставить (установить)
разг. поставить (разместить)
postęp
mat. postęp
chód, krok
прогресс, сдвиг, успех
мат. прогрессия
поступь
pościel
łóżko
постель (постельные принадлежности, бельё)
постель (кровать)
pośledni
ostatni
второсортный, никчёмный, худший
последний
potoczny (kolokwialny)
potokowy
разговорный
житейский, обиходный, обыденный, обыкновенный,
обычный
поточный
potrzebować
zażądać, wymagać
нуждаться, требовать
потребовать
poużynać
zjeść kolację
отрезать, порезать
поужинать
czas. powieść
rzecz. powieść
krótka powieść, opowiadanie, opowieść
повести, провести
роман (книга)
повесть
powietrze
epidemia, zaraza
moda, szał, przen. epidemia
воздух
поветрие
перен. поветрие
powlec (nałożyć)
powlec (pokryć)
powlec (pociągnąć)
spowodować, pociągnąć (za sobą)
надеть (наволочку)
подёрнуть, покрыть (слоем)
повлечь, поволочить, поволочь, потащить
повлечь (вызвать)
potoczny (zwyczajny)
77
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
przyim. poza (o kierunku)
przyim. poza (o miejscu)
przyim. poza (oprócz, z pominięciem)
rzecz. poza
дальше, за, за пределы
вне, за
вне, кроме
поза
pozdrawiać
gratulować, składać życzenia, winszować
приветствовать, передавать привет
поздравлять
pozdrowić
pogratulować, powinszować, złożyć życzenia
поприветствовать, передать привет
поздравить
pozorny
haniebny, kompromitujący, sromotny
мнимый, кажущийся
позорный
pozór (wrażenie)
pozór (pretekst)
hańba, niesława, dyshonor
видимость, подобие
предлог (повод)
позор
pozwać
wezwać, zaprosić, zawołać, zawezwać
подать (в суд)
позвать
pozycja (element)
pozycja (poza)
pozycja (np. społeczna)
pozycja (opinia, stanowisko)
wojsk. pozycja
место, пункт, статья, элемент
положение, местонахождение, местоположение,
расположение
положение, поза
позиция, положение (напр. в обществе)
позиция, мнение, точка зрения, установка
воен. позиция
pozytyw (pozytywna cecha, zaleta)
fot. pozytyw
положительная сторона, положительная черта
фот. позитив
pozytywny (konstruktywny)
pozytywny (twierdzący)
pozytywny (dobry)
fot. pozytywny, pozytywowy
empiryczny
pozytywistyczny
конструктивный
положительный, одобрительный, утвердительный
позитивный, положительный
фот. позитивный
позитивный (основанный на опыте)
позитивный (позитивистский)
pozywać
wołać, wzywać, zapraszać
подавать (в суд)
позывать
pożałować
obdarzyć, podarować, nadać
odwiedzić, zaszczycić, zawitać
пожалеть
пожаловать (подарить)
пожаловать (посетить)
czas. pożałuj
chyba, pewnie
гл. пожалей
част. пожалуй
pół
pool [pul] (bilard kieszeniowy)
pul (moneta Afganistanu)
inform. pula (obiektów)
podłoga
płeć
половина
пул (бильярд)
пул (монета Афганистана)
информ. пул (объектный)
пол (настил)
пол (организма)
północ (strona świata)
północ (pora dnia)
север
полночь
pozycja (lokalizacja)
78
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
praktyka (obrząd)
praktyka (staż)
praktyka (pozostałe znaczenia)
обряд
практика, стаж, стажировка
практика (другие значения)
prawda
prawdziwość, szczerość
racja, słuszność
sprawiedliwość
chociaż, mimo że, wprawdzie
naprawdę, rzeczywiście, istotnie
сущ. правда, истина
сущ. правда (правдивость)
сущ. правда (правота)
сущ. правда (справедливость)
с-з. правда
част. правда
prawdomówny, szczery
правдивый, верный, действительный, истинный,
настоящий, подлинный
правдивый (говорящий правду)
prawić (rozprawiać)
prawić (komplementy)
prawić (morały)
rządzić, kierować, sterować
kierować (samochodem)
poprawiać, prostować
говорить, рассуждать, толковать
отпускать (комплименты)
читать (мораль)
править (управлять)
править (машиной)
править (выпрямлять, исправлять)
prąd (w modzie)
prąd (w sztuce)
prąd (wody)
el. prąd
staw, sadzawka
веяние
течение (в искусстве)
течение (воды)
эл. ток
пруд
prehistoria
geneza, prequel, preludium, prolog, tło, wprowadzenie,
wydarzenia poprzedzające, wydarzenia wcześniejsze
предыстория, доисторический период
prawdziwy
предыстория (предшествующие события)
muz. preludium
przen. preludium
seks. gra wstępna
муз. прелюдия
перен. прелюдия
секс. прелюдия
premia
nagroda
składka (ubezpieczeniowa)
премия, премиальные
премия (приз)
премия (страховая)
procedura
inform. procedura (podprogram)
med. zabieg
процедура
информ. процедура (подпрограмма)
мед. процедура
proces (sprawa sądowa)
proces (przebieg)
prawn. proces, postępowanie
дело (судебное)
процесс (ход)
юр. процесс, судопроизводство
produkcja
ogół towarów, produktów
производство
продукция
produkty
artykuły spożywcze
продукты, товары
продукты (продовольствие)
prospekt
aleja
проспект (брошюра)
проспект (улица)
prosto
po prostu
прямо
просто
79
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
protektor (protegujący)
hist. protektor (tytuł)
obuw. protektor, wzór
samoch. protektor, bieżnik
techn. ochraniacz, pancerz, pierścień ochronny
покровитель, устар. протектор
ист. протектор (титул)
обувн. протектор (подошвы)
автотр. протектор
техн. протектор
techn. prowadnica
konduktorka, przewodniczka
техн. направляющая
проводница
prowadzać
odprowadzać, wyprawiać, żegnać
водить
провожать
prowadzić
prowadzić, przeprowadzać
wprowadzać, wcielać
spędzać (czas)
przewodzić
odprowadzić
przeciągać, przesuwać
przedstawiać
zakładać
pożegnać
wyprawić
oszukiwać, nabierać, wyprowadzać w pole
вести, водить, лидировать
проводить (осуществлять)
проводить (добиваться введения)
проводить (о времени)
проводить (обладать проводимостью)
проводить (отвести)
проводить (перемещать)
проводить (предложить)
проводить (прокладывать)
проводить (проститься)
проводить (снарядить)
разг. проводить (обманывать)
prowizja
prowiant, żywność
комиссионные, комиссионный сбор, разг. комиссия
провизия
próba (powtórka)
próba (usiłowanie)
próba, próbka (statystyczna)
próba (sprawdzenie)
próba, próbka (substancji)
spec. próba
próbka (testowy egzemplarz towaru)
репетиция
попытка
выборка
проба, испытание, проверка
проба (вещества)
спец. проба
проба (предварительный экземпляр товара)
próbka (promocyjny egzemplarz towaru)
próbka (testowy egzemplarz towaru)
próbka (wzór)
próbka, próba (statystyczna)
próbka, próba (substancji)
geol. próbka (minerału)
korek (tkanka)
korek (od butelki), kapsel, nakrętka
korek, zator
el. korek (bezpiecznik)
пробник, образец (бесплатный экземпляр товара)
проба (предварительный экземпляр товара)
образец, образчик
выборка
проба (вещества)
геол. штуф
пробка (биологическая ткань)
пробка (бутылочная)
пробка (дорожная)
эл. пробка (предохранитель)
próbnik (kosmiczny)
próbka (promocyjny egzemplarz towaru)
зонд
техн. пробник, пробоотбиратель, пробоотборник,
испытатель
пробник (бесплатный экземпляр товара)
prycza
przypowieść
przenośnia
sprawa
койка, нары
притча (иносказание)
притча (метафора)
разг. притча (дело)
techn. próbnik (przyrząd)
80
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
przebić
karc. przebić
obić ponownie
przechwycić, przejąć
pozabijać, wybić
przerwać
porozbijać, wytłuc
złamać
пробить, проколоть, прошибить
карт. перекрыть, убить
перебить (обить заново)
перебить (перехватить)
перебить (поубивать)
перебить (прервать)
перебить (разбить много чего-л.)
перебить (сломать)
przeciwny (poruszający się w przeciwnym kierunku)
przeciwny (sprzeciwiający się)
przeciwny (odwrotny)
niezgodny, sprzeczny
obrzydliwy, wstrętny
встречный
не согласный
противный, противоположный
противный (противоречащий)
противный (отвратительный)
przeczytać
przeczytać ponownie
прочитать, перечитать
перечитать
przedłożyć
zaproponować
представить
предложить
przedstawienie (jarmarczne)
przedstawienie (spektakl)
przedstawienie (zaprezentowanie)
wniosek
obraz, pojęcie, wyobrażenie
inform. widok
балаган
представление (спектакль)
представление (демонстрирование)
представление (заявление)
представление (понимание)
информ. представление
przedział (granica)
przedział (na głowie)
przedział (odstęp)
przedział (pomieszczenie, przegroda)
przedział (w pociągu)
nowy podział, ponowny podział
techn. przerób, przeróbka
раздел
пробор
промежуток
отделение, перегородка, преграда
купе
передел (перераспределение)
техн. передел
przenieść (np. wzrok)
przenieść (przesiedlić)
prawn. przenieść (np. prawa)
przenieść (przemieścić)
przenieść (w czasie)
przejść (chorobę, operację)
wytrzymać, znieść
перевести (напр. взгляд)
переселить
юр. передать
перенести, переместить, перевести
перенести (во времени)
перенести (болезнь, операцию)
перенести (вынести)
przenosić (np. wzrok)
przenosić (przesiedlać)
prawn. przenosić (np. prawa)
przenosić (przemieszczać)
przenosić (w czasie)
przechodzić (chorobę, operację)
wytrzymywać, znosić
переводить (напр. взгляд)
переселять
юр. передавать
переносить, перемещать, переводить
переносить (во времени)
переносить (болезнь, операцию)
переносить (выносить)
przepis
spis (np. ludności)
положение, правило, предписание, рецепт, формула
перепись
81
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
przepisać (lekarstwo)
przepisać (napisać ponownie na komputerze)
przepisać (przenieść prawa)
przepisać (ściągnąć)
przepisać (zalecić)
przepisać (napisać ponownie)
przemalować
skopiować
spisać (zrobić spis)
прописать
перепечатать
перевести (права)
разг. списать (у кого-л.)
предписать, назначить
переписать (написать заново)
переписать (написать красками заново)
переписать (скопировать)
переписать (составить список)
przepisywać (lekarstwo)
przepisywać (pisać ponownie na komputerze)
przepisywać (przenosić prawa)
przepisywać (ściągać)
przepisywać (zalecać)
przepisywać (pisać ponownie)
przemalowywać
kopiować
spisywać (robić spis)
прописывать
перепечатывать
переводить (права)
разг. списывать (у кого-л.)
предписывать, назначать
переписывать (писать заново)
переписывать (писать красками заново)
переписывать (копировать)
переписывать (составлять список)
posp. przeputać
pomylić, pomieszać, splątać
растратить, промотать
перепутать
przesłuchać (przeprowadzić przesłuchanie)
przesłuchać (odsłuchać)
nie usłyszeć, opuścić
допросить
прослушать (выслушать, заслушать)
прослушать (пропустить)
przesłuchiwać (prowadzić przesłuchanie)
przesłuchiwać (odsłuchiwać)
nie słyszeć, opuszczać
допрашивать
прослушивать (выслушивать, заслушивать)
прослушивать (пропускать)
przen. pot. przespać (przegapić)
przespać
przespać się, przenocować
pot. seks. przespać się
прозевать
переспать, проспать
переспать (переночевать)
секс. переспать
przestawić się
umrzeć
переключиться, перестроиться
устар. преставиться
przewodnik (książka – przewodnik turystyczny)
przewodnik (książka – poradnik)
przewodnik (osoba – przewodnik niedomego)
przewodnik (osoba – przewodnik wycieczki)
przewodnik (osoba – przywódca)
przewodnik (stada)
przewodnik (np. elektryczny)
przewodnik (osoba – np. przewodnik górski)
kol. konduktor
путеводитель
пособие, руководство
вожак, поводырь
гид, экскурсовод
предводитель
вожак
проводник (напр. электичества)
проводник (напр. горный), провожатый
ж.-д. проводник
82
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
przewodzić (np. prąd)
przelewać (przelewem bankowym)
przestawiać
przeliczyć, zamienić
promować (do następnej klasy)
tłumaczyć, przekładać
nabrać, zaczerpnąć (tchu)
przenosić (np. wzrok)
przekazywać
przestawiać, przesuwać
przenosić (przemieszczać)
przeprowadzać
przepisywać (przenosić prawa)
верховодить, возглавлять, лидировать,
предводительствовать, руководить
проводить (напр. электричество)
переводить (банковским переводом)
переводить (в другой режим)
переводить (в другую систему счёта)
переводить (в следующий класс)
переводить (выражать другим языком)
переводить (дух)
переводить (напр. взгляд)
переводить (передавать)
переводить (передвигать)
переводить (перемещать, переносить)
переводить (помогать перейти)
переводить (права)
przychód
nadejście, przybycie, przyjazd, przyjście
parafia, probostwo
sl. odlot
приход (доход)
приход (прибытие)
приход (церковная община)
сл. приход (реакция на наркотик)
przyjaciel
pot. przyjaciel (kochanek)
kolega
друг
любовник
приятель
przyjaźń
życzliwość
дружба
приязнь
rel. przykazanie
nakaz, polecenie, rozkaz, rzad. przykazanie
рел. заповедь
приказание
przykład
kolba (karabinu)
пример, образец
приклад
przykładny
stosowany, użytkowy
примерный, образцовый
прикладной
roln. przykryć
przykryć
osłonić, zasłonić
przymknąć
wojsk. osłonić
с.-х. заделать
прикрыть (накрыть)
прикрыть (заслонить)
прикрыть (неплотно закрыть)
воен. прикрыть
roln. przykrywać
przykrywać
osłaniać, zasłaniać
przymykać
wojsk. osłaniać
с.-х. заделывать
прикрывать (накрывать)
прикрывать (заслонять)
прикрывать (неплотно закрывать)
воен. прикрывать
przymiar
przykład, wzorzec, wzór
линейка, мера, мерка, рулетка, шаблон
пример
przypadek (zdarzenie)
przypadek (przypadkowość)
przypadek (zbieżność)
gram. przypadek
med. atak, napad
случай, каз ус
случайность
совпадение
грамм. падеж
мед. припадок
przewodzić (dowodzić)
83
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
przyprawa (do sałaty, zupy)
przyprawa (korzenna)
przyprawa (ostra)
przyprawa (ogólnie)
заправка
пряность
специя
приправа, вкусовая добавка
przysługa
służąca
służba
одолжение, услуга
прислуга (служанка)
прислуга (слуги)
przystać (zatrzymać się)
przystać (zgodzić się)
przystać (przyłączyć się)
przyczepić się, przylepić się, przywrzeć
przybić (do brzegu)
pot. przyczepić się
остановиться
принять, согласиться
пристать (присоединиться)
пристать (прилипнуть)
пристать (причалить)
разг. пристать (начать надоедать)
przystawać (zatrzymywać się)
przystawać (zgadzać się)
przystawać (przyłączać się)
przyczepiać się, przylepiać się, przywierać
przybijać (do brzegu)
pot. czepiać się
posp. dobierać się (domagać się kogoś)
останавливаться
принимать, соглашаться
приставать (присоединяться)
приставать (прилипать)
приставать (причаливать)
разг. приставать (надоедать)
разг. приставать (настойчиво клеиться)
przystawka (potrawa)
techn. przystawka, nasadka
konsola (do gier)
jęz. przedrostek, prefiks
bud. dobudówka, przybudówka
холодная закуска
техн. приставка, аннекс, насадка, прибор
приставка (игровая)
лингв. приставка
строит. приставка
przystojny
przyzwoity, stosowny, godziwy
красивый, интересный (обычно о мужчине)
пристойный
przyswoić
przywłaszczyć
nadać (np. tytuł)
усвоить, перенять, ассимилировать
присвоить (завладеть)
присвоить (напр. звание)
przywitać
mieszkać, przebywać, zamieszkiwać, żyć
приветствовать, поприветствовать, встретить
устар. привитать
przywlec
spowodować, pociągnąć (za sobą)
przeciągnąć, przyciągnąć, wciągnąć
posłużyć się, wykorzystać
przyciągnąć, ściągnąć, zwabić
приволочь, притащить, занести
привлечь (вызвать)
привлечь (вовлечь)
привлечь (использовать)
привлечь (приманить)
przyznać (nagrodę)
przyznać (potwierdzić)
przyznać (udzielić)
przyznać (zgodzić się)
uznać
poznać, rozpoznać
присудить, удостоить
сознаться
предоставить, утвердить
признать, согласиться
признать (счесть)
признать (узнать)
84
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
przyznawać (nagrodę)
przyznawać (potwierdzać)
przyznawać (udzielać)
przyznawać (zgadzać się)
uznawać
poznawać, rozpoznawać
присуждать, удостаивать
сознаваться
предоставлять, утверждать
признавать, соглашаться
признавать (считать)
признавать (узнавать)
pukać
pot. pukać (strzelać)
pot. wulg. pierdzieć
стучать, стучаться, стукать
стрелять, разг. палить
разг. пукать
pul — patrz: pół
pula
inform. pula (obiektów)
pula (waluta)
kula, pocisk
фонд, кон, банк
информ. пул (объектный)
пула (валюта)
пуля
pulpit (cerkiewny)
pulpit (podstawka)
pulpit (sterowniczy)
inform. pulpit
med. zapalenie miazgi zęba
аналой
пюпитр, устар. пульпитр
пульт
информ. рабочий стол
мед. пульпит
punkt (ciężkości)
punkt (handlowy)
punkt (jednostka)
punkt (ocena)
punkt (pozycja)
fiz. punkt
pot. punkt (dokładnie)
punkt (pozostałe znaczenia)
центр (тяжести)
точка (продаж)
очко
балл
место
физ. точка
ровно, точно
пункт, точка
puszka (pojemnik na żywność, płyny)
puszka (na pieniądze)
bot. puszka (zarodnia mszaków)
el. puszka
rel. puszka (naczynie)
armata, działo
pistolet, pot. spluwa
broń
банка (жестяная)
кружка (для пожертвований)
бот. спорангий
эл. коробка, розетка, бокс
рел. дароносица
пушка (артиллерийское оружие)
разг. пушка (пистолет)
разг. пушка (любое оружие)
puszysty (o człowieku)
puszysty (okryty puchem)
полный, пухленький (о человеке)
пушистый
pył
ferwor, poryw, uniesienie, werwa, zapał
пыль
пыл
pytać
odżywiać, żywić, karmić
zasilać
torturować, katować, nękać, męczyć, dręczyć
спрашивать
питать (о людях, животных)
питать (об устройствах)
пытать
pytać się
odżywiać się, karmić się, posilać się, żywić się
być zasilanym
próbować, starać się, usiłować
спрашивать
питаться (о человеке или животном)
питаться (об устройстве)
пытаться
85
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
вопрос
pytanie
karmienie, odżywianie, odżywianie się, pożywienie,
wyżywienie
techn. zasilanie
техн. питание
racja (argument)
racja (podstawa, sens)
racja (pogląd)
racja (słuszność)
racja (stanu)
racja (żywnościowa)
racja!
radiotelefon, pot. krótkofalówka, pot. radio, pot. walkie-talkie
аргумент, довод
основание, причина, смысл, стать
соображение
правда, правота
интересы (государства)
рацион, паёк
верно!, правильно!
рация
rada (porada)
rada (organ władzy)
Rada (imię żeńskie)
bagno w sosnowym lesie
совет (указание)
совет, рада (орган власти)
Рада (имя)
местн. рада (болото)
radykalny
mat. pierwiastkowy
chem. rodnikowy
радикальный (крайний, решительный)
мат. радикальный
хим. радикальный
radykał
mat. znak pierwiastka
chem. rodnik
радикал (человек радикальных взглядов)
мат. радикал (знак извлечения корня)
хим. радикал (группа атомов)
rzecz. rano
przysł. rano
przysł. wcześnie
сущ. утро
нареч. утром, с утра
нареч. и предик. рано
włók. raport
текст. раппорт
рапорт, отчёт, акт, ведомость, доклад, заключение,
записка
питание
raport (sprawozdanie)
ratować
bojować, walczyć, wojować
przen. atakować, złorzeczyć
спасать, выручать
устар. ратовать
перен. ратовать
raz (jeden raz)
raz (to)
przysł. raz (pewnego razu)
rzecz. raz (uderzenie)
rzecz. raz (powtórzenie, zdarzenie)
nagle, wtem
jeżeli, skoro
один раз, однократно
то
как-то раз, когда-то, один раз, однажды
удар
сущ. раз (повторение, случай)
част. раз!
с-з. разг. раз (если, поскольку)
razowy
jednorazowy
ржаной
разовый
biol. i chem. reaktywny, odczynowy, wskaźnikowy
el. bierny
fiz. i techn. reakcyjny, odrzutowy
биол. и хим. реактивный
эл. реактивный
физ. и техн. реактивный
86
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
realizować (film)
realizować (sztukę)
realizować
realizować (czek)
realizować (np. zamówienie)
spieniężać, sprzedawać
spieniężyć, sprzedać
zrealizować
снимать (фильм)
ставить (пьесу)
несов. реализовать, осуществлять
несов. реализовать (чек)
несов. реализовать, выполнять (напр. заказ)
несов. реализовать (обращать в деньги, продавать)
сов. реализовать (обратить в деньги, продать)
сов. реализовать (выполнить, осуществить, о чеке)
reanimacja
oddział intensywnej terapii
реанимация
реанимация (отделение реанимации)
recepta
przepis
рецепт (предписание)
рецепт (описание способа приготовления)
refleks (szybkość reakcji)
refleks, odbicie
odruch
быстрота реакции
рефлекс, отблеск, отражение
рефлекс (реакция)
rejestracja (ewidencja)
rejestracja (registratura)
rejestracja (tablica rejestracyjna)
rejestracja (proces)
meldunek, zameldowanie
учёт
регистратура
автомобильный номер
регистрация
регистрация (прописка)
rejs
rejs (moneta)
kurs, przejazd
lot
рейс (судна), круиз
рейс (монета)
рейс (авто- или железнодорожного транспорта)
рейс (самолёта)
rekwizyt (przedmiot)
prawn. rekwizyt (dokumentu)
dane
реквизит (предмет)
юр. реквизит (документа)
реквизит (данные)
przest. remont, przest. remonta, uzupełnienie stanu koni (w
wojsku)
remont
naprawa, reperacja
uzupełnianie pogłowia
устар. воен. ремонт (пополнение убыли лошадей в
войсках)
ремонт (крупных вещей, напр. дома, улицы)
ремонт (мелких вещей, напр. машины, часов)
с.-х. ремонт (пополнение стада молодняком)
renta (świadczenie)
renta (dochód)
пенсия
рента
polit. reparacja
biol. naprawa, regeneracja
полит. репарация
биол. репарация
reprezentacja (okazałość)
sport. reprezentacja
reprezentacja (przedstawicielstwo)
презентабельность
спорт. сборная
репрезентация
ekon. reprodukcja
roln. reprodukcja
biol. reprodukcja, rozmnażanie
reprodukcja (kopia lub czynność jej wykonania)
экон. воспроизведение, воспроизводство
с.-х. размножение, расплод
биол. репродукция, размножение
репродукция (копия или её производство)
reproduktor
głośnik radiowęzła
жеребец-производитель
репродуктор
87
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
restauracja (lokal)
restauracja (odnowienie)
ресторан
реставрация
rewizja (celna)
rewizja (decyzji, orzeczenia)
rewizja (przegląd)
rewizja (przeszukanie, obszukanie)
poligr. rewizja
rewizja (ponowne rozpatrzenie, zmiana)
ekon. rewizja (finansowa)
spis ludności
досмотр (таможенный)
пересмотр (решения)
осмотр, освидетельствование
обыск
полигр. сверка, сводка
ревизия, пересмотр
экон. ревизия (финансовая)
устар. ревизия (перепись)
rezerwa (powściągliwość)
sport. rezerwa
rezerwa (zapas)
wojsk. rezerwa
сдержанность
спорт. дубль, запасная команда, запасные игроки
резерв, запас
воен. резерв, запас
rezerwacja (zamówienie)
rezerwacja, rezerwowanie, zarezerwowanie
rezerwat (dla ludzi)
prawn. zastrzeganie prawa do ponownego wypowiedzenia się,
zastrzeżenie prawa do ponownego wypowiedzenia się
бронь
резервация (оставление про запас)
резервация (резерват)
юр. резервация (оставление права снова вернуться к
какому-л. вопросу)
rezerwat (dla ludzi)
rezerwat (przyrody)
резерват, резервация
заповедник, редк. резерват
rezerwuar (zbiornik)
zbiornik wodny
przen. ognisko, siedlisko
резервуар (вместилище)
резервуар (водохранилище)
перен. резервуар (источник)
rezon
argument, dowód, racja
самоуверенность, уверенность в себе, смелость
резон
reżim, reżym (rzeczny)
reżim, reżym, ustrój
ruch (bezwizowy)
tryb (działania)
plan, porządek, rozkład
warunki
режим (водный)
режим (государственный строй)
режим (безвизовый)
режим (работы)
режим (распорядок)
режим (условия)
ręcznik
rękodzielnik
młot, młotek
hamulec ręczny
полотенце, местн. ручник
разг. ручник (ручнист)
разг. ручник (ручной молот)
разг. ручник (ручной тормоз)
robotnik
pracownik
рабочий
работник
rock — patrz: rok
rodzina
rodzina (krewni)
biol. rodzina
przen. rodzina
ojczyzna
семья
родня, родственники
биол. семейство
перен. семья, семейство
родина
zdrobn. rodzinka
znamię (wrodzone), pieprzyk
уменьш. семейка
родинка
88
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
зоол. четырёхрогий бычок, четырёхрогий подкаменщик,
четырёхрогая рогатка (рыба)
zool. rogacz, kur rogacz (ryba)
zool. rogacz (samiec jelenia lub inne zwierzę posiadające
rogi)
zool. rogacz, jelonek rogacz (chrząszcz)
pot. rogacz (zdradzony mąż)
bot. gatunek rośliny, która odrywa się od podłoża i jest
niesiona przez wiatr (Ceratocarpus L.)
uchwyt do garnków, przypominający widły
зоол. рогач (самец-олень или другое животное с рогами)
зоол. рогач (жук-олень)
разг. рогач, рогоносец
бот. рогач (перекати-поле)
местн. рогач (ухват)
rogatka (szlaban)
rogatka (granica miasta)
kozły hiszpańskie, kozły fryzyjskie (umocnienie)
proca
zool. żaba rogata
zool. kur diabeł (ryba)
zool. kur rogacz (ryba)
шлагбаум
рогатка, городская застава
рогатка (заграждение)
рогатка (оружие)
зоол. рогатка (рогатая лягушка)
зоол. рогатка (северная – рыба)
зоол. рогатка (четырёхрогая – рыба)
rok
rok (studenci)
rok (studiów)
muz. rock [rok]
los (przeznaczenie)
год
курс (студенты)
курс (учёбы в вузе)
муз. рок
рок (судьба)
rolka
techn. rolka, krążek, przerzutnik
zdrobn. rólka
катушка, ролик, рулон, свёрток
техн. ролька
уменьш. ролька
Rom
rum
цыган
ром
Roman (imię)
romans (związek)
lit. powieść, romans
Роман (имя)
роман (любовная связь)
лит. роман
romanista
specjalista w zakresie prawa rzymskiego
powieściopisarz
романист (специалист по романистике)
романист (специалист по римскому праву)
романист (писатель)
romans (związek)
pot. romans (sprawa)
lit. romans
muz. pieśń liryczna
роман (любовная связь)
дело
лит. романс, роман
муз. романс
kulin. rosół
kulin. rosół solny, zalewa solna, sok (np. z ogórków)
spec. solanka (roztwór solny)
кулин. бульон (куриный)
кулин. рассол
спец. рассол
rosyjski, pot. ruski (związany z państwem)
rosyjski, pot. ruski (związany z etnosem, językiem)
ruski (związany z Rusią)
Rosjanin, pot. Ruski
ruski (pieróg)
российский
прил. русский (связанный с народом, языком)
прил. русский (связанный с Русью), древнерусский
сущ. русский (представитель народа)
название вареников с картофелем и творогом
rota (przysięga, tekst przysięgi)
wojsk. rota, kompania
присяга, текст присяги
воен. рота
89
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
rower
łazik (pojazd kosmiczny)
велосипед
ровер (планетоход)
rozbawiać
rozcieńczać, rozprowadzać, rozrzedzać, rozwadniać
развеселять, потешать
разбавлять
rozbawić
rozcieńczyć, rozprowadzić, rozrzedzić, rozwodnić
развеселить, потешить
разбавить
rozbierać się
orientować się, pot. łapać się
раздеваться
разбираться
rozchodzić się (rozprzestrzeniać się)
rozchodzić się (znikać – np. o obrzęku)
rozchodzić się (dobrze się sprzedawać)
rozchodzić się (o pieniądzach)
rozchodzić się (odchodzić w różne strony)
rozchodzić się (przywyknąć do chodzenia)
rozchodzić się (rozdzielać się)
rozchodzić się (rozpływać się, znikać)
rozchodzić się (rozstawać się)
rozchodzić się (rozwodzić się)
rozpędzać się, nabierać rozpędu
zacząć chodzić
rozmijać się
nie móc pogodzić, nie zgadzać się, wykazywać niezgodność
rozpadać się
mijać się, wymijać się
być odmiennym, różnić się
rozpuszczać się, roztapiać się
nabierać ochoty, ożywiać się
rozigrać się, rozszaleć się
разноситься, распространяться
рассасываться
расходиться (хорошо продаваться)
расходиться (о деньгах)
расходиться (отходить друг от друга)
расходиться (привыкнуть к ходьбе)
расходиться (разъединяться)
расходиться (рассеиваться)
расходиться (расставаться)
расходиться (разводиться)
расходиться (набрать скорость)
расходиться (начать ходить)
расходиться (не встречаться)
расходиться (не соглашаться)
расходиться (об атмосферических осадках)
расходиться (обходить, не задев)
расходиться (различаться)
расходиться (растворяться)
расходиться (увлечься)
разг. расходиться (разбушеваться)
rozdać (w prezencie)
karc. rozdać
rozdać
inform. udostępnić
раздарить
карт. сдать
раздать
информ. раздать
rozdawać (w prezencie)
karc. rozdawać
rozdawać
inform. udostępniać
раздаривать
карт. сдавать
раздавать
информ. раздавать
rozebrać się
zorientować się, pot. połapać się
раздеться
разобраться
rozetka (wstążka)
bot. rozetka, rozeta, różyczka (liściowa)
archit. rozetka, rozeta, różyca
krążek (na świecy)
spodeczek, talerzyk
el. gniazdo, gniazdko, puszka
розетка (лента)
бот. розетка (расположение листьев)
архит. розетка
розетка (на свече)
розетка (посуда)
эл. розетка
rozkaz
wojsk. rozkaz!
opowiadanie, opowieść
приказ
воен. есть!, слушаюсь!
рассказ
90
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
rozkazać
opowiedzieć
приказать
рассказать
rozkazywać
opowiadać
приказывать
рассказывать
rozkładówka
kanadyjka, łóżko polowe, łóżko składane
telefon składany, telefon z klapką
разворот (журнала)
разг. раскладушка (раскладная кровать)
сл. раскладушка (телефон)
rozkosz
przepych, luksus, komfort
блаженство, наслаждение, сладострастие
роскошь
rozliczać się (wyrównywać rachunek)
rozliczać się (zdawać sprawę)
być słyszalnym, być widzialnym, wyróżniać się
różnić się, odróżniać się
расплачиваться, рассчитываться
давать отчёт, отдавать отчёт, сдавать отчёт
различаться (быть различимым)
различаться (иметь различия)
rozpisać się
wziąć ślub (cywilny)
podpisać się, pokwitować
расписаться (написать много, увлечься писанием)
расписаться (оформить брак)
расписаться (поставить подпись)
rozprawa (naukowa)
rozprawa (posiedzenie)
rozprawa (walka)
диссертация, трактат, труд
заседание, разбирательство, слушание
расправа (бой)
rozpuszczać (rozsyłać)
rozpuszczać (roztapiać)
rozpuszczać (w płynie)
rozpuszczać (włosy)
pot. rozpuszczać (pozwalać na zbyt wiele)
pot. rozpuszczać (rozpowiadać)
rozwiązywać (np. parlament)
rozluźniać, popuszczać
odpruwać, spruwać, rozpruwać, pruć
рассылать
растапливать, расплавлять
разг. распускать (растворять)
распускать (волосы)
разг. распускать (избаловывать)
разг. распускать (распространять)
распускать (напр. парламент)
распускать (ослаблять)
распускать (распарывать)
rozpuścić (rozesłać)
rozpuścić (roztopić)
rozpuścić (w płynie)
rozpuścić (włosy)
pot. rozpuścić (pozwolić na zbyt wiele)
pot. rozpuścić (rozpowiedzieć)
rozwiązać (np. parlament)
rozluźnić, popuścić
odpruć, spruć, rozpruć
разослать
растопить, расплавить
разг. распустить (растворить)
распустить (волосы)
разг. распустить (избаловать)
разг. распустить (распространить)
распустить (напр. парламент)
распустить (ослабить)
распустить (распороть)
roztrzepany
potargany, rozczochrany
невнимательный, неорганизованный, рассеянный
растрёпанный
91
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
rozwieść
hodować, rozmnażać, rozpleniać
założyć
rozprowadzić, rozstawić
odprowadzić, poodprowadzać, rozprowadzić
rozcieńczyć
rozewrzeć, rozsunąć
rozniecić, rozpalić
rozłączyć, rozsunąć
oddalić od siebie
rozpuścić
wywołać, wzbudzić, wzniecić
dać się rozplenić, pozwolić się rozplenić
oszukać, pot. nabrać, naciąć, wystawić
развести (расторгнуть брак)
развести (вырастить, дать расплодиться)
развести (основать)
развести (по местам)
развести (проводить)
развести (разбавить)
развести (раздвинуть)
развести (разжечь)
развести (разнять)
развести (разъединить)
развести (растворить)
разг. развести (вызвать)
разг. развести (дать размножиться)
сл. развести (обмануть)
rozwieść się
rozmnożyć się, rozplenić się, zostać wyhodowanym
развестись (расторгнуть брак)
развестись (вырасти, расплодиться)
rozwodzić
hodować, rozmnażać, rozpleniać
zakładać
rozprowadzać, rozstawiać
odprowadzać, rozprowadzać
rozcieńczać
rozsuwać, rozwierać
rozniecać, rozpalać
rozłączać, rozsuwać
oddalać od siebie
rozpuszczać
wywoływać, wzbudzać, wzniecać
dawać się rozpleniać, pozwalać się rozpleniać
oszukiwać, pot. nabierać, nacinać, wystawiać
разводить (расторгать брак)
разводить (выращивать, давать расплодиться)
разводить (основывать)
разводить (по местам)
разводить (провожать)
разводить (разбавлять)
разводить (раздвигать)
разводить (разжигать)
разводить (разнимать)
разводить (разъединять)
разводить (растворять)
разг. разводить (вызывать)
разг. разводить (давать размножиться)
сл. разводить (обманывать)
rozwodzić się (długo opowiadać)
rozwodzić się (o małżeństwie)
być hodowanym, rozmnażać się, rozpleniać się
распространяться (долго говорить)
разводиться (расторгать брак)
разводиться (выращиваться, плодиться)
rozwód
hodowla, rozmnażanie, rozplenianie
podniesienie, podnoszenie (mostu)
rozprowadzanie, rozprowadzenie, rozstawianie, rozstawienie
odprowadzanie, odprowadzenie, rozprowadzanie,
rozprowadzenie
oddalanie od siebie, oddalenie od siebie, rozłączanie,
rozłączenie, rozsunięcie, rozsuwanie
rozcieńczanie, rozcieńczenie, rozpuszczanie, rozpuszczenie
odprawa
oszustwo, sl. wałek
techn. rozwieracz
развод (расторжение брака)
развод (выращивание, расплод)
развод (моста)
развод (по местам)
развод (провожание)
развод (разъединение)
развод (растворение)
развод (смотр караула)
сл. развод (мошенничество)
техн. развод (инструмент)
92
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
rozwódka
hodowla, rozmnażanie, rozplenianie
podniesienie, podnoszenie (mostu)
rozprowadzanie, rozprowadzenie, rozstawianie, rozstawienie
odprowadzanie, odprowadzenie, rozprowadzanie,
rozprowadzenie
oddalanie od siebie, oddalenie od siebie, rozłączanie,
rozłączenie, rozsunięcie, rozsuwanie
rozcieńczanie, rozcieńczenie, rozpuszczanie, rozpuszczenie
odprawa
oszustwo, sl. wałek
techn. rozwieracz
разведённая, разг. разведёнка
разводка (выращивание, расплод)
разводка (моста)
разводка (по местам)
róż (kolor)
róż (kosmetyk)
róż (rumieniec)
żyto
розовый цвет
румяна
румянец
рожь
bot. róża
med. róża
wulg. morda, pysk, ryj, papa
бот. роза
мед. рожа
сниж. рожа (лицо)
ruletka
metr (przyrząd), taśma miernicza
рулетка (игра)
рулетка (инструмент)
разводка (провожание)
разводка (разъединение)
разводка (растворение)
разводка (смотр караула)
сл. разводка (мошенничество)
техн. разводка (инструмент)
ruski — patrz: rosyjski
burzyć, dewastować, niszczyć, rujnować
przen. burzyć, niweczyć
двинуть, двинуться, коснуться, пошевелить, сдвинуть,
тронуть, тронуться, шевельнуть
рушить
перен. рушить (препятствовать)
ruszyć się
rozpadać się, rozwalać się, walić się
двинуться, пошевелиться, тронуться, шевельнуться
рушиться
rutyna (biegłość)
rutyna (monotonia)
опыт, сноровка
рутина
rwać, zrywać
rozsadzać, wysadzać
wymiotować
рвать, вырывать
рвать (взрывать)
разг. рвать (тошнить)
rynek
ekon. rynek
bazar, targ, targowisko
главная площадь
экон. рынок
рынок
ryza (papieru)
ryza (ikony)
rel. ornat (szata liturgiczna)
rel. felonion (szata liturgiczna)
стопа, стопка, полстопы (бумаги – 500 листов)
риза (оклад иконы)
рел. риза (казула)
рел. риза (фелонь)
rzecz
mowa, przemowa, przemówienie
вещь
речь
ruszyć
выразитель, заступник, защитник, поборник,
представитель, пресс-секретарь, уполномоченный
речник (порода)
разг. речник (работник речного транспорта)
rzecznik
rodzaj skały
pracownik żeglugi rzecznej
93
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
rzeźba (dzieło)
rzeźba (rzeźbiarstwo)
geogr. rzeźba (terenu)
samoch. rzeźba (bieżnika)
rzeźba (rzeźbienie)
snycerka, snycerstwo
techn. gwint
скульптура
ваяние
геогр. рельеф
автотр. рисунок (протектора)
резьба (действие)
резьба (по дереву)
техн. резьба
przym. rzutki
rzecz. lm. rzutki (lotka)
rzecz. lm. rzutki (gra)
okropny, potworny, straszny
подвижный, живой
мн. дротики (для игры в дартс)
дартс (игра)
прил. жуткий
rzecz. przest. rzyć
czas. żyć
czas. mieszkać
сущ. задница
гл. жить (другие значения)
гл. жить (проживать)
wulg. rzygać
spalać (wielokrotnie)
сниж. блевать
разг. жигать
sad
ogród
сад (фруктовый)
сад
salon (pokój)
salon (lokal handlowo-usługowy)
kabina, pomieszczenie pasażerskie, wnętrze (pojazdu)
гостиная, устар. салон
салон, ателье, зал, кабинет
салон (в транспортном средстве)
samochód
wojsk. działo pancerne
wojsk. sl. samowolka (samowolne oddalenie się z jednostki)
techn. posuw automatyczny, ruch automatyczny (mechanizmu)
автомобиль, авто, автомашина, машина
воен. самоход (артиллерийское орудие)
воен. сл. самоход (самовольная отлучка)
техн. самоход (автоматическое движение механизма)
samopalny
związany z samopałem
własnej roboty, chałupniczy
самовозгорающийся, самовоспламеняющийся
самопальный
разг. самопальный (самодельный)
samopał
własny wyrób, wybór chałupniczy
самопал
разг. самопал (что-л. самодельное)
pot. satelita (antena satelitarna)
pot. satelita (telewizja satelitarna)
urban. satelita (miasto)
techn. satelita (sztuczny)
astron. satelita, księżyc
biol. satelita, trabant
polit. satelita
techn. satelit
спутниковая антенна
спутниковое телевидение
градостр. спутник (город)
техн. спутник (искусственный)
астрон. спутник, редк. сателлит
биол. сателлит, спутник
полит. сателлит
техн. сателлит
94
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
schodzić (odchodzić)
schodzić (przemierzyć)
schodzić (przemijać)
schodzić (w dół)
pot. schodzić (np. na psy)
schodzić (odpadać, znikać)
schodzić (usuwać się)
uchodzić (być postrzeganym)
wysiadać
pójść
spływać, zstępować
kończyć się
pójść za potrzebą
uchodzić, udawać się
zrobić ruch (w grze)
отходить, уходить
исходить, исшагать
протекать, проходить
опускаться, спускаться
разг. катиться, опускаться
сходить, исчезать, облезать, облупливаться
сходить, уступать
сходить (быть принятым за кого-то)
сходить (высаживаться)
сходить (пойти за чем-то)
перен. сходить (наступать)
разг. сходить (заканчиваться)
разг. сходить (отправить естественную потребность)
разг. сходить (получаться)
разг. сходить (сделать ход в игре)
schodzić się (tworzyć związek)
schodzić się (zbierać się)
pasować, zgadzać się
dogadywać się, porozumiewać się, zgadzać się
сходиться (вступать в близкие отношения)
сходиться (собираться)
сходиться (подходить)
сходиться (приходить к согласию)
schód
schodzenie, zejście
zebranie, zgromadzenie
ступенька
сход
сход (собрание)
seans
inform. sesja
сеанс
информ. сеанс
sekret
biol. wydzielina
stanowisko obserwacyjne, stanowisko wartownicze
секрет (тайна)
биол. секрет (жидкость, выделяемая железами)
воен. секрет (сторожевой пост)
seksualny
seksowny
сексуальный (связанный с сексом)
сексуальный (сексапильный)
seria (wystrzałów)
seria (pozostałe znaczenia)
odcinek (serialu)
очередь
серия (другие значения)
серия (сериала)
serpentyna (kręta droga)
serpentyna (taśma)
serpentyna (zakręt)
hist. serpentyna (szabla)
hist. wojsk. serpentyna (działo)
serpentyn
серпантин (извилистая дорога)
серпантин (лента)
крутой поворот
ист. вид сабли
ист. воен. вид артиллерийского оружия
серпентин
inform. sesja
sesja
информ. сеанс
сессия
sierść (łasicowatych, zajęczaków, niektórych gryzoni i
psowatych)
sierść (ogólnie ssaków)
wełna
мех
шерсть (покров кожи)
шерсть (материал)
biol. sinica (bakteria)
med. sinica
zool. sikora
zool. raniuszek
биол. цианобактерия, сине-зелёная водоросль
мед. синюха, синюшность, цианоз
зоол. синица
зоол. синица (длиннохвостая)
95
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
siny
niebieski, granatowy, szafirowy
синий, посиневший, сизый
синий (тёмно-голубой)
skala
muz. skala
skała (minerał)
skała, głaz
масштаб, шкала, диапазон
муз. гамма
порода (горная)
скала
skarb (zbiór kosztowności)
skarb (kosztowny przedmiot)
skarb (państwa)
przen. skarb
pot. graty, rupiecie, sprzęty domowe
сокровище, клад
драгоценность
казначейство, казна, финансы
находка
разг. скарб
skazać
przen. skazać
powiedzieć
приговорить, осудить
обречь
сказать
skinąć
otrząsnąć się, pozbyć się
obniżyć, opuścić (cenę)
zdjąć, zrzucić
obalić
кивнуть, махнуть
скинуть (освободиться)
скинуть (сбавить цену)
скинуть (cбросить)
скинуть (свергнуть)
sklep
grobowiec, krypta
магазин
склеп
pot. skleroza
med. skleroza, stwardnienie
med. miażdżyca
разг. склероз (старческий)
мед. склероз
мед. склероз (атеросклероз)
skład (chemiczny, osobowy, pociągu itp.)
skład (podręczny)
poligr. skład
skład (magazyn)
состав
разг. подсобка
полигр. вёрстка
склад, хранилище
składka (opłata)
składka (ubezpieczeniowa)
składka (zbiórka pieniędzy)
charakter, mentalność, typ (człowieka)
fałd, fałda
anat. i geol. fałd
poligr. paragraf (zmarszczka na papierze)
взнос, сбор (оплата)
взнос, платёж, сбор (страховой), премия (страховая)
складчина
складка (человека)
складка (изгиб, неровность)
анат. и геол. складка
полигр. складка
sp. skoro
przysł. niedługo, szybko, wkrótce, wnet
с-з. если, поскольку, разг. раз
нареч. скоро
skory
szybki
bliski (w czasie), rychły
pospieszny (pociąg)
скорый, склонный
скорый (быстрый)
скорый (недалёкий во времени)
скорый (поезд)
skromny
nie postny, nieskromny
скромный
скоромный
skrupuł (wątpliwość)
skrupuł (aptekarska jednostka wagowa)
hist. scripulum (antyczna jednostka wagowa)
совесть, сомнение
скрупул (аптечная весовая единица)
ист. скрупул (античная весовая единица)
96
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
skryty (tajny)
skryty (zamknięty w sobie)
skryty (ukryty)
тайный
скрытный
скрытый (спрятанный)
skulić (np. ogon)
skomleć, skowyczeć
поджать (напр. хвост)
скулить
skupić (wykupić)
сгруппировать, сконцентрировать, сосредоточить,
сплотить, сфокусировать
скупить
słabo (niedobrze)
słabo (świecić)
słabo (niemocno)
słabo (źle)
ponad siły
oskarżenie o brak odwagi
дурно, тошно
вполнакала
слабо (несильно)
слабо (плохо)
разг. слабо (невмочь)
разг. слабо (упрёк в трусости)
sławny (znany)
sławny, chlubny, wielki
dobry, miły, przyjemny, sympatyczny
известный, знаменитый
славный (великий)
славный (хороший)
przym. słony
rzecz. lm. słonie
прил. солёный
сущ. мн. слоны
słownik
wykaz haseł słownikowych
словарь, глоссарий
словник
słuch (ucho królika, zająca)
słuch (zmysł)
słuch, plotka, pogłoska, wieść
ухо (зайца, кролика)
слух (чувство)
слух (молва)
służba (służący)
wojsk. służba
służba (praca)
inform. usługa
nabożeństwo
прислуга, слуги
дежурство, наряд
служба
информ. служба
рел. служба
służebny (służalczy)
służebny (podrzędny, pomocniczy)
gram. służebny, pomocniczy
służbowy, urzędowy
угодливый
служебный (вспомогательный)
грамм. служебный
служебный (связанный со службой, работой)
smoła
żywica
natręt
смола, дёготь, вар
смола (древесная, синтетическая)
разг. смола (навязчивый человек)
smutny
mętny, niejasny, niespokojny, niewyraźny
горестный, грустный, печальный, тоскливый
смутный
sojusz, alians, przymierze, unia, związek
małżeństwo, związek
gram. spójnik
jęz. liga (językowa)
союз (объединение)
союз (супружество)
грамм. союз
лингв. союз (языковой)
skupić (skoncentrować)
97
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
solanka (roztwór solny)
solanka (źródło solankowe)
pot. solanka (bułka posypana solą)
bot. solanka
kulin. solanka (danie z kapusty)
kulin. solanka (zupa)
рассол, соляной раствор
соляной источник
булка, посыпанная солью
бот. солянка
кулин. солянка (кушанье из капусты)
кулин. солянка (суп)
sos
SOS [es-o-es]
соус
сос, СОС [сос]
chem. sód
sąd, trybunał
osąd, opinia, przen. sąd
хим. натрий
суд
перен. суд (мнение)
spasać
ratować, ocalać, zbawiać
откармливать, скармливать
спасать
spaść (na niższą pozycję)
spaść (o opadach atmosferycznych)
spaść (opaść)
spaść (utuczyć)
przen. spaść (np. o nieszczęściu)
przen. spaść (np. o natchnieniu)
spaść (obniżyć się)
spaść (upaść)
przen. spaść (np. kamień z serca)
uratować, ocalić, zbawić
перейти
выпасть, пройти
опасть, осыпаться
откормить, скормить
перен. лечь, пасть, обрушиться
перен. слететь, снизойти
спасть, понизиться, опуститься, снизиться, спуститься
спасть, упасть, свалиться, обрушиться
перен. спасть
спасти
spiker (prezenter)
polit. spiker, speaker (w parlamentach Wielkiej Brytanii i
USA)
polit. marszałek, przewodniczący (parlamentu)
диктор
полит. спикер (в парламентах Великобритании и США)
spisać (ludność)
spisać (popisać, zapisać)
spisać (sporządzić dokument)
spisać (zrobić spis)
ekon. spisać
odpisać, przepisać
zwolnić (z załogi)
pot. odpisać, przepisać, ściągnąć
провести перепись
исписать
составить, написать
переписать, составить список
экон. списать
списать (записать)
списать (уволить с корабля)
разг. списать (у кого-л.)
spisać się
nawiązać korespondencję
zwolnić się (z załogi)
показать себя, проявить себя, зарекомендовать себя
списаться (установить связь)
списаться (уволиться с корабля)
spisek
lista, spis, wykaz
odpis, kopia
заговор, сговор
список (перечень)
список (копия)
spisywać (ludność)
spisywać (sporządzać dokument)
spisywać (robić spis)
ekon. spisywać
odpisywać, przepisywać
zwalniać (z załogi)
pot. odpisywać, przepisywać, ściągać
проводить перепись
составлять, писать
переписывать, составлять список
экон. списывать
списывать (записывать)
списывать (увольнять с корабля)
разг. списывать (у кого-л.)
полит. спикер (парламента)
98
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
spisywać się
nawiązywać korespondencję
zwalniać się (z załogi)
показывать себя, проявлять себя, работать безупречно
списываться (устанавливать связь)
списываться (увольняться с корабля)
spłacić
scalić, zespolić, zewrzeć, złączyć
выплатить, заплатить, погасить, расплатиться, уплатить
сплотить
spław
stop
сплав, сгон
сплав (металла)
spławiać
pot. spławiać (pozbywać się)
stapiać
przen. łączyć, zespalać
сплавлять (отправлять вплавь)
разг. сплавлять (избавляться)
сплавлять (соединять плавлением)
перен. сплавлять (объединять)
spławić
pot. spławić (pozbyć się)
stopić
przen. zespolić, złączyć
сплавить (отправить вплавь)
разг. сплавить (избавиться)
сплавить (соединить плавлением)
перен. сплавить (объединить)
sporo
sprawnie
довольно много, много, немало, порядочно
споро
sposobność
zdolność, talent
благоприятный случай, возможность
способность
spotykać się
potykać się
встречаться
спотыкаться
rzecz. sprawa
na prawo, po prawej, po prawej stronie, z prawej, z prawej
strony
сущ. вопрос, дело
sprosić
spytać, zapytać
wezwać
poprosić
zażądać
пригласить, назвать, созвать
спросить (обратиться с вопросом)
спросить (позвать)
спросить (попросить)
спросить (потребовать)
sprzątać
schować, skryć, ukryć
убирать, прибирать
спрятать
ssać
wulg. lać, szczać
сосать
сниж. ссать
stać
pojawić się, powstać
wstać
kosztować
zatrzymać się
stanąć
stanąć, zacząć
nastać, stać się, zostać, zrobić się
stanąć
starczyć, wystarczyć
budowa ciała, figura
charakter
стоять
гл. стать (возникнуть)
гл. стать (встать, подняться)
гл. стать (обойтись)
гл. стать (остановиться)
гл. стать (поместиться)
гл. стать (приступить)
гл. стать (сделаться)
гл. стать (ступить)
гл. стать (хватить)
сущ. стать (телосложение)
сущ. стать (характер)
нареч. справа
99
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
stan (jednostka administracyjna)
stan (państwo)
stan (poziom)
stan (samopoczucie)
stan (skład)
stan (społeczny)
stan (sytuacja)
stan (wyjątkowy)
stan (zapas)
inform. stan (wstrzymania)
sport. stan (wynik)
stan (talia)
techn. ciągarka
techn. podstawa, postument, warsztat
techn. walcarka
techn. krosno, warsztat tracki
oddziały, zastępy
obóz
muz. pięciolinia
штат (административная единица)
государство
уровень
вид
состав
сословие
состояние
положение (чрезвычайное)
наличие
информ. режим (ждущий)
спорт. счёт
стан (талия)
техн. стан (волочильный)
техн. стан (опора)
техн. стан (прокатный)
техн. стан (ткацкий)
стан (войско)
стан (лагерь)
муз. стан (нотный)
stancja (pensja)
stancja (wynajmowany pokój)
stacja
пансион
комната (сдаваемая студенту)
станция
stanowić (być, spełniać rolę)
stanowić (decydować)
stawiać
представлять собой, служить, составлять, являться
решать, распоряжаться
становить
starszy (o człowieku)
starszy (przymiotnik w stopniu wyższym)
starszy (rangą, wiekiem itp.)
główna osoba w grupie
пожилой
прил. старше, постарше
прил. старший (по рангу, возрасту и т.п.)
сущ. старший (возглавляющий группу)
startować
wystartować
несов. стартовать
сов. стартовать
stawić (czoła, opór)
stawiać (wysuwać)
zadawać (pytanie)
stawiać, obstawiać
przydzielać, wyznaczać
stawiać, wystawiać (np. pomnik)
realizować, wystawiać (np. sztukę)
stawiać
podawać (w wątpliwość)
stawiać (podnosić)
wstawiać
stawiać (pisać)
podawać (np. na stół)
stawiać (budować)
instalować, nastawiać, ustawiać, zakładać
kwaterować, lokować, umieszczać
stawiać (na swoim)
оказать (сопротивление)
ставить (вносить, выдвигать)
ставить (вопрос)
ставить (делать ставку)
ставить (назначать)
ставить (напр. памятник)
ставить (напр. пьесу)
ставить (другие значения)
ставить (под сомнение)
ставить (поднимать)
ставить (помещать)
ставить (проставлять)
ставить (сервировать)
ставить (строить, возводить)
ставить (устанавливать)
разг. ставить (размещать)
устар. ставить (на своём)
100
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
stawka
kwatera
dowództwo naczelne
fakt liczenia, stawiania na kogoś lub coś
prawn. konfrontacja (świadków)
ставка
воен. ставка (место расположения)
воен. ставка (орган командования)
перен. ставка (расчёт)
юр. ставка (очная)
stek (befsztyk)
stek (mnóstwo)
zool. stek (kloaka)
palcat, szpicruta
inform. stos
стейк
масса, множество
зоол. клоака
стек (трость)
информ. стек, стэк
stojak
erekcja, wzwód
techn. pion, przewód pionowy, szyb, wlew główny
стенд, стойка, штендер
разг. секс. стояк
техн. стояк
stop (metali)
stop (w telegramie)
zool. stop (u psa)
stop (zatrzymanie)
сплав (металла)
точка, тчк (в телеграмме)
зоол. переход ото лба к морде собаки
стоп
ekon. stopa
anat. stopa
lit. stopa (jednostka miary wierszowej)
techn. stopa
stopa (jednostka miary)
ryza, sterta, stos (papieru)
экон. норма, процент, ставка, уровень
анат. стопа, ступня
лит. стопа (структурная единица стиха)
техн. стопа, база, башмак, подошва, пята
фут, устар. стопа
стопа (бумаги)
stożek
sterta, stóg
конус
уменьш. стожок
stół
stolec (kał)
krzesło
стол
стул (кал)
стул (мебель)
straż (graniczna)
straż (honorowa)
straż (miejska)
straż (nadzór, warta)
straż (przednia)
straż (przyboczna)
straż (tylna)
straż (wybrzeża)
strażnik, wartownik
пограничная служба, пограничная охрана
почётный караул, почётный эскорт
муниципальная полиция, городская стража
стража
ж.-д. железнодорожная милиция, железнодорожная
охрана, железнодорожная полиция
пожарные, пожарная команда, пожарная охрана,
противопожарная служба
авангард, аванпост, передовая охрана, головная охрана
личная охрана
арьергард, тыловая охрана
береговая охрана
страж
stroiciel
budowniczy
настройщик
строитель
straż (ochrony kolei)
straż (pożarna)
101
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
stroić (nastrajać)
stroić (ubierać)
stroić (zdobić)
pot. stroić, robić (miny)
wyprowadzać, wysnuwać
opierać
snuć
budować
budować, układać
ustawiać (w szereg), formować
mat. budować
powtórzyć trzykrotnie
złączyć trzy części w całość
настраивать
наряжать, разодевать
украшать, разукрашивать
несов. разг. строить (гримасы)
несов. строить (выводить из рассуждения)
несов. строить (основывать)
несов. строить (создавать в уме)
несов. строить (сооружать, изготовлять)
несов. строить (составлять)
несов. строить (ставить в строй)
несов. мат. строить
сов. строить (повторить трижды)
сов. строить (соединить)
stroić się
ustawiać się, formować (np. szereg)
być budowanym
pot. budować się (budować sobie dom)
наряжаться, разодеваться
строиться (становиться в строй)
строиться (сооружаться)
строиться (строить себе дом)
strona (bok)
strona (stronica)
gram. strona
inform. strona (internetowa)
strona (pozostałe znaczenia)
ubocze
geom. bok
okolica, kraj, strony
kraj, państwo
бок
страница, полоса, лист
грамм. залог
информ. сайт, веб-сайт, вебсайт
сторона (другие значения)
сторона (уединённое место)
геом. сторона
разг. сторона (местность)
страна
bud. strop
górn. strop
mor. strop
строит. перекрытие, накат, потолок, свод
горн. кровля
мор. строп
strój
muz. strój
formacja (społeczna)
szyk
sposób, układ
struktura
wojsk. szereg
polit. ustrój
костюм, наряд, одежда, убор, форма
муз. строй
строй (общественный)
строй (порядок построения)
строй (склад)
строй (структура)
воен. строй
полит. строй (государственный)
stróż (dozorca)
stróż (w więzieniu)
przen. stróż
stróż (strażnik)
дворник
тюремщик
блюститель, страж
сторож
strzelba
strzelanie, strzelanina, strzały
ружьё
стрельба
stypendium (zagraniczne)
stypendium (pieniądze)
международный обмен (напр. студенческий)
стипендия
substancja
filoz. substancja
вещество
филос. субстанция
102
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
rzecz. sl. suka (rodzaj radiowozu)
rzecz. suka (samica psa)
rzecz. wulg. pejor. suka (o kobiecie)
rzecz. wulg. pejor. sukinsyn
wykrz. wulg. cholera, szlag itp.
сущ. сл. козёлок (милицейская, полицейская машина)
сущ. сука (самка собаки)
сущ. сниж. унич. сука (о женщине)
сущ. сниж. унич. сука (о мужчине)
межд. сниж. унич. сука (бранное слово)
zool. sum (ryba)
sum (waluta)
зоол. сом
сум
suma (liczba)
suma (msza)
suma (podsumowanie)
mat. suma (logiczna)
mat. suma (zbiorów)
sakwa, torba
сумма
литургия, обедня
итог, результат
мат. дизъюнкция
мат. объединение (множеств)
устар. сума
sunąć (poruszać się, przesuwać się)
pot. sunąć (posunąć, przesunąć)
upchnąć, wepchnąć, włożyć, wpakować, wsadzić, wsunąć
pot. dać w łapę
wulg. seks. włożyć, wsadzić
двигаться, катиться, скользить, шествовать
двинуть, подвинуть, передвинуть
сунуть
разг. сунуть (дать взятку)
сниж. секс. сунуть
surowy (niegotowany)
surowy (nie obrobiony)
surowy, bezwzględny, twardy
surowy, srogi
сырой
необработанный
суровый (тяжёлый, беспощадный)
суровый, строгий
susza
ląd
засуха
суша
lm. sutki
doba
мн. соски, сосцы
мн. сутки
suweren (moneta)
suweren, suzeren (władca feudalny)
suweren (władca)
соверен
сюзерен (правитель)
суверен
sygnalizacja (świetlna)
sygnalizacja, alarm
sygnalizowanie
светофор
сигнализация (устройство)
сигнализация (действие)
sytuacja (okoliczności)
sytuacja (stan)
archit. sytuacja (plan sytuacyjny)
sytuacja (zdarzenie)
обстановка
положение
архит. ситуационный план, план участка
ситуация
szaber
techn. skrobak
sąsiad, towarzysz, wspólnik
мародёрство, грабёж
техн. шабер
местн. шабёр
szafka
kundel, mieszaniec, piesek
шкафик, шкафчик, тумба, тумбочка
шавка
pot. szajba (komuś odbiła)
techn. podkładka, rzad. szajba
sport. krążek (hokejowy)
разг. (кто-л.) спятил, рехнулся
техн. шайба
спорт. шайба
szanowny
utytułowany, dostojny
уважаемый, почтенный
сановный
103
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
szczegół
zool. szczygieł
деталь, подробность, тонкость
зоол. щегол
anat. szczęka
techn. szczęka, nakładka, okładka, ścianka boczna
policzek
анат. челюсть
техн. щека, губа, губка, колодка, скоба
щека
szczyt
archit. szczyt
polit. szczyt
przen. szczyt
tarcza
pole (siłowe)
geol. płyta, platforma, tarcza
górn. maszyna (drążąca), tarcza (do drążenia chodników,
osłonowa)
el. rozdzielnica
techn. ekran, osłona, pulpit, stawidło, tablica, tarcza, zastawka,
zasuwa
верх, вершина, верхушка, пик
архит. торец, щипец
полит. саммит
перен. апогей, предел, разгар
щит
щит (силовой)
геол. щит
szklanka
pot. szklanka (gołoledź)
mor. szklanka
mor. rodzaj klepsydry
szklane naczynie
стакан
гололедь, гололёд
мор. склянка (промежуток времени)
мор. склянка (песочные часы)
склянка (стеклянный сосуд)
szkrab
sknera
nauczyciel
карапуз, малыш, малявка
жарг. шкраб (жадный)
устар. сокр. шкраб (школьный работник)
szlak (droga)
szlak (narzędzie)
szlak (turystyczny)
łow. szlak (ślady)
żużel, szlaka
produkty rozpadu paliwa jądrowego
określenie czegoś niepotrzebnego
дорога, путь
скарпель
маршрут (туристический)
охотн. следы (животного)
шлак (отход от производства металла)
шлак (остаток от сжигания ядерного топлива)
перен. шлак (что-л. ненужное)
szpagat
dratwa
шпагат (фигура в гимнастике)
шпагат (нить)
szpilka (przyrząd krawiecki)
szpilka (igła drzewa)
szpilka (do włosów), spinka
lm. szpilki
rodzaj ostrego zakrętu w wyścigach samochodowych
biol. łodyżka i pętla, struktura spinki do włosów z pętlą
(element kwasów nukleinowych)
techn. kołek, sworzeń, trzpień
techn. śruba dwustronna
булавка
игла, иголка (хвойного дерева)
шпилька (заколка для волос)
шпилька (тип каблука)
шпилька (тип крутого поворота в автогонках)
горн. щит (проходческий)
эл. щит
техн. щит (другие значения)
биол. шпилька (элемент структуры нуклеиновых кислот)
техн. шпилька (стержень)
техн. шпилька (стержень с винтовой нарезкой)
коготь
полигр. шпон
техн. шпон
szpon
poligr. interlinia, justunek
fornir
104
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
sztampa
pieczątka, stempel
techn. foremnik, matryca, okrojnik, patryca, sztanca, tłocznik,
tłok, wycinak, wykrawarka, wykrojnik
штамп (шаблон)
штамп (печать)
sztuczny
pojedynczy, na sztuki, od sztuki, wytwarzany po jednej sztuce
исскуственный, фальшивый, вставной, накладной
штучный
sztuka (mięsa)
sztuka (mistrzostwo)
sztuka (twórczość)
sztuka (utwór)
sztuka (zręczność)
sztuka (jedna rzecz)
sztuka (sztuczka)
sl. paczka (tysiąc)
кусок (мяса)
мастерство
искусство
пьеса
ловкость
штука (одна вещь)
разг. штука (фокус, трюк)
сл. штука (тысяча)
sztukateria
bud. tynk, zaprawa
pot. tapeta (makijaż)
лепнина, лепное украшение, лепка
строит. штукатурка
разг. штукатурка (косметика)
szychta
techn. wsad, zestaw
смена (рабочих), устар. шихта
техн. шихта
szyk (szereg)
gram. szyk
szyk (elegancja)
порядок, строй
грамм. порядок
шик
kol. szyna
el. szyna
inform. szyna
med. szyna
samoch. opona
ж.-д. рельс
эл. шина
информ. шина
мед. шина
автотр. шина
bot. śliwa
pot. śliwa (siniak)
bot. śliwka
бот. слива (дерево)
разг. слива (синяк)
бот. слива (плод)
śliwka
śliwka, śliweczka
śliwa, śliweczka
zlewanie
слива (плод)
уменьш. сливка (плод)
уменьш. сливка (дерево)
сливка (сливание)
lm. śliwki
śmietanka (produkt mleczny)
мн. сливы (фрукты)
мн. сливки (молочный продукт)
śmierć
orkan, tornado, trąba powietrzna
смерть
смерч
świat
światło
syn (przed imieniem ojca)
свет, мир
свет (освещение)
книжн. свет (сын)
rzecz. światło
przysł. jasno, widno
сущ. свет (освещение)
нареч. светло
105
техн. штамп
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
książk. światły
jasny, widny, przest. światły
czysty, przezroczysty
rel. związany z Wielkanocą
книжн. просвещённый, прогрессивный
светлый, ясный, яркий
светлый (прозрачный)
рел. светлый (связанный с Пасхой)
świątynia
świętość
святыня, храм, святилище
святыня (что-л. святое)
świeżo (czysto)
świeżo (dopiero co)
świeżo (chłodno)
świeżo (rześko)
опрятно, чисто
недавно, только что, свежесвежо (прохладно)
свежо (бодро)
rzecz. święto
przysł. święcie
сущ. праздник
нареч. свято
ta
tamta
эта
та
tablica (płyta do umieszczania napisów)
tablica (płyta z napisami)
tablica (reklamowa, sterownicza, w koszykówce)
tablica (świetlna)
inform. tablica (kontener danych)
tablica (pozostałe znaczenia)
tabela (zestawienie danych)
tabliczka (mnożenia)
доска
доска, плита
номерной знак, автомобильный номер, разг. номер,
автономер
щит
табло
информ. индексный массив
таблица (другие значения)
таблица (свод данных)
таблица (умножения)
kol. tabor
samoch. tabor
wojsk. tabor
tabor, obóz
tabor (cygański)
wojsk. tabor (turecki batalion)
ж.-д. железнодорожный подвижной состав
автотр. парк, автопарк, подвижной состав
воен. обоз (транспортное подразделение)
табор
табор (цыганский)
воен. табор (турецкий батальон)
pot. taksa (taksówka)
taksa
zool. jamnik (rasa psów)
такси
такса, ставка, тариф
зоол. такса (порода собак)
taras
taras (skalny)
taras (widokowy)
Taras (imię męskie)
терраса
уступ
площадка (смотровая)
Тарас (имя)
targ (transakcja)
targ (spór o cenę)
przen. targ (spór)
targ (bazar)
handel
aukcja
торг (сделка)
торг (спор о цене)
перен. торг (спор)
базар, рынок, устар. торг
торг (торговля)
устар. торг (аукцион)
targować, handlować
być otwartym (o sklepie)
handlować
książk. kupczyć, przest. frymarczyć
targować się
торговать (вести торговлю)
торговать (быть открытым для посетителей)
торговать (быть торговцем)
торговать (превращать что-л. в предмет купли-продажи)
торговать (торговаться)
tablica (rejestracyjna)
106
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
teczka
pot. teczka (kompromitujące materiały)
biol. ruja, cieczka
techn. rynna, zsuwnia, zsyp
папка, портфель, сумка
компромат
биол. течка
техн. течка
termin (data)
przest. termin (nauka rzemiosła)
termin (naukowy)
срок (дата)
ученичество (обучение квалифицированному труду)
термин
strzelnica
дальнобой, большегрузный автомобиль, грузовой
автомобиль, тягач
тир
tlen
rozpad, rozkład
zgnilizna, proch
marność, znikomość
кислород
тлен (процесс тления)
тлен (то, что тлеет)
перен. тлен (что-л. несущественное, временное)
tłusty
gruby
жирный
толстый
to
tamto
это
то
toczka tylko w wyrażeniu: toczka w toczkę
ostrzenie
только в выражении: точь-в-точь
точка (действие по гл. «точить» — делать острым)
точка (действие по гл. «точить» — касательно
карандашей)
точка (действие по гл. «точить» — изготовлять на
токарном станке)
точка (графический знак)
точка (место, пункт)
точка (продаж)
физ. точка
pot. tir
struganie, temperowanie
toczenie, wytaczanie
kropka
punkt
punkt (handlowy), budka, kiosk, sklepik
fiz. punkt
techn. toczny (o łożysku)
dokładny, precyzyjny, punktualny, skrupulatny, staranny,
ścisły
техн. качения (подшипник)
tok
el. prąd
zool. toko
ход, течение, курс
эл. ток
зоол. ток (птица)
geol. ton
ton (dźwięk)
ton, odcień
геол. тоний
тон (звук)
тон (цвет)
точный
107
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
telekom. tor
mat. torus
хим. торий
физ. торр, миллиметр ртутного столба
физ. траектория
ж.-д. путь, колея, рельс, разг. рельса
ж.-д. ветка
ж.-д. тупик
мор. фарватер
перен. колея, направление, черёд
спорт. автодром, велодром, дорожка, ипподром, полоса,
трасса, трек
эл.-св. линия, тракт, цепь
мат. тор
tost, grzanka
toast
тост (еда)
тост (речь)
tracić (cechę, wartość)
tracić (gubić, pozbawiać się itp.)
tracić (np. okazję)
tracić (np. życie)
tracić (w czyichś oczach)
tracić (wykonywać egzekucję)
tracić (marnotrawić)
wydawać (pieniądze)
утрачивать
терять
упускать
лишаться
снижаться
казнить
тратить (зря)
тратить (деньги)
techn. trakcja
med. wyciąg
техн. тяга, электротяга
мед. тракция
traktować (oddziaływać)
traktować (odnosić się)
traktować (oceniać)
traktować (omawiać)
przest. traktować (częstować)
interpretować
rozprawiać
подвергать действию
обращаться, относиться
трактовать (расценивать)
трактовать (рассматривать)
устар. трактовать (угощать)
трактовать (истолковывать)
устар. трактовать (рассуждать)
inform. transfer (przepustowość)
transfer (pasażerów)
transfer (technologii)
ekon. transfer
sport. transfer
информ. пропускная способность, скорость соединения
трансфер (туристический)
трансфер (технологии)
экон. трансфер, трансферт
спорт. трансфер
translacja (tłumaczenie)
mat. translacja (przesunięcie)
rel. translacja (przeniesienie relikwii)
biol. translacja (synteza białka)
fiz. translacja (przesunięcie atomów)
inform. translacja (tłumaczenie programu)
przekaz, przekazywanie, przesył, przesyłanie, transmisja
перевод
мат. параллельный перенос
рел. обретение мощей
биол. трансляция (синтез белка)
физ. трансляция (перенос атомов)
информ. трансляция (преобразование программы)
трансляция (передача)
transmisja (przekaz)
techn. transmisja
samoch. układ napędowy, pędnia, przekładnia
med. przenoszenie chorób przez owady
передача, трансляция
техн. трансмиссия
автотр. трансмиссия
мед. трансмиссия
chem. tor
fiz. tor (jednostka)
fiz. tor (trajektoria)
kol. tor
kol. tor (boczny)
kol. tor (ślepy)
mor. tor (wodny)
przen. tor
sport. tor
108
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
ekon. transport, przeniesienie
transport, komunikacja
środek transportu, pojazd
mor. transportowiec, statek transportowy
экон. транспорт
транспорт
транспорт (средство транспорта)
мор. транспорт (судно)
trasa
trasa (np. koncertowa)
trasa (szosa)
маршрут, путь следования
тур
трасса
trawa
pot. trawa (marihuana)
ziele, zioło
chwasty, zielsko
трава
разг. трава (марихуана)
трава (лекарственная или ядовитая)
трава (сорная)
trawić (o ogniu)
trawić (przyswajać pokarm)
przen. pot. trawić (znosić)
techn. trawić, wytrawiać
truć, tępić, zatruwać
szczuć
przen. truć, dręczyć
tracić (o czasie)
przepuszczać, tracić, trwonić (o pieniądzach)
пожирать (об огне)
переваривать
выносить
техн. травить, разъедать
травить (морить ядом)
травить (натравливать)
перен. разг. травить (мучить)
разг. травить (о времени)
разг. травить (о деньгах)
trawienie (przyswajanie pokarmu)
techn. trawienie, wytrawianie
mor. luzowanie
пищеварение
техн. травление, травка, разъедание
мор. травление
trawka (źdźbło)
pot. trawka (marihuana)
zdrobn. trawka
mor. luzowanie
techn. trawienie, wytrawianie
травинка, былинка
разг. травка (марихуана)
уменьш. травка
мор. травка
техн. травка
trąba (powietrzna)
pot. trąba (gapa)
zool. trąba (u zwierzęcia)
muz. trąba, trąbka (instrument)
komin
luneta
rura
anat. trąbka
pot. komórka (telefon)
смерч
разг. разиня, растяпа
зоол. хобот
муз. труба (инструмент)
труба (дымовая)
труба (зрительная)
труба (провод)
анат. труба
сл. труба (телефон)
109
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
trąbka (instrument)
trąbka (u zwierzęcia)
anat. trąbka
trąbka (kształt)
biol. trąbka (ssawkowa)
jarzeniówka
dmuchawka (broń)
probówka, próbówka
fajka
rurka
słuchawka
anat. przewód (np. pokarmowy)
wojsk. zapalnik
geol. komin (np. wulkaniczny)
rulon, rurka
stetoskop
techn. rurka, tuleja (rozporowa)
techn. lont wolnopalny
techn. obsada (okularu)
techn. lampa (np. katodowa, rentgenowska)
techn. piszczel
techn. zapłonnik
techn. pochwa (iglicy)
горн, рожок, труба
хоботок
анат. труба
трубка (форма)
биол. трубка (сосательная)
трубка (газосветная)
трубка (духовая)
трубка (испытательная)
трубка (курительная)
трубка (провод)
трубка (телефонная)
анат. трубка (напр. пищеварительная)
воен. трубка (снарядная)
геол. трубка (напр. кимберлитовая)
разг. трубка (рулон)
разг. трубка (стетоскоп)
техн. трубка (дистанционная)
техн. трубка (зажигательная)
техн. трубка (окулярная)
техн. трубка (напр. рентгеновская, электронно-лучевая)
техн. трубка (стеклодувная)
техн. трубка (ударная)
техн. трубка (ударника)
trel
muz. tryl
spec. droga zrywkowa
spec. składowisko zrywkowe
трель (птицы)
муз. трель
спец. трель (дорога)
спец. трель (место)
lit. tren (gatunek)
tren (odzież)
лит. плач (жанр)
трен, шлейф, разг. хвост
trojka — patrz: trójka
trop (ślad)
jęz. trop
след
лингв. троп
tropik (część namiotu)
geogr. tropik
zwrotnik
тент (часть палатки)
мн. тропики
тропик
pot. trójka (program trzeci)
trójka (liczba lub grupa trzech osób lub przedmiot)
polit. trójka, trojka
trojka (pojazd)
garnitur (trzyczęściowy)
samochód marki Łada 2103
samochód marki BMW serii 3
rosyjski taniec ludowy
третья программа, третий канал
тройка (число или группа трех лиц или предметов)
полит. тройка
тройка (экипаж)
тройка (костюм)
автотр. разг. тройка (автомобиль ВАЗ)
автотр. разг. тройка (автомобиль BMW)
тан. тройка
trud
dzieło, praca, rozprawa
praca, robota
труд, невзгоды, тяготы
труд (произведение)
труд (работа)
110
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
tuman (kłęby, obłok)
pot. tuman (człowiek)
tuman, mgła
клуб (пыли)
разг. дебил, сл. тормоз
туман
zool. tur
zool. kozioł, koziorożec (kaukaski, pirenejski, skalny)
trasa, tournée, objazd
kopczyk
okrążenie
podróż, wycieczka
etap, runda, tura
hist. wojsk. i techn. kosz (pleciony, napełniony ziemią lub
kamieniami)
зоол. тур (бык)
зоол. тур (козёл)
тур (гастроли)
тур (груда камней)
тур (круг)
тур (поездка)
тур (этап)
ист. воен. и техн. тур (плетёная корзина)
tura (etap)
tura (turnus)
wieża (oblężnicza)
szach. wieża
тур, круг, очередь, этап
очередь, смена (напр. в домах отдыха)
тура (осадная башня)
шахм. тура (ладья)
twarz
stworzenie, kreatura
drań
лицо
тварь
тварь (о человеке)
twierdzić
powtarzać
утверждать
твердить
tworzyć (kreować)
tworzyć (stanowić)
tworzyć (o twórczości)
czynić, robić
rzucać, wymawiać (zaklęcie)
odmawiać (modlitwę)
zarabiać (rozrabiać)
создавать, созидать, формировать
образовывать, составлять
творить (о творчестве)
творить (делать)
творить (о заклинании)
творить (о молитве)
творить (размешивать)
bot. dynia
бот. горлянка, калабас, тыква-горлянка, лагенария
обыкновенная
бот. тыква
tył (głowy)
tył (np. pociągu)
tył (np. szafy)
tył (tylna część)
tył (zad)
tyły, zaplecze
затылок
хвост (напр. поезда)
спинка
задняя часть
зад
тыл
typografia
drukarnia
типографика
типография
tytuł (naukowy)
tytuł (np. książki)
tytuł (np. szlachecki, kościelny)
tytuł (prawny)
strona tytułowa
звание
заглавие, заголовок, название
титул, звание, сан
титул, право
титул (титульный лист)
ubawić
odjąć, ująć, zabrać, zmniejszyć
забавить, позабавить, развеселить, уморить
убавить
bot. tykwa
111
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
ubić (np. masło)
ubić (np. pianę)
ubić (udeptać, zagęścić)
ubić (zwierzę)
zabić, zamordować
przygnębić
zmarnować
сбить (напр. масло)
взбить (напр. пену)
укатать, уплотнить, утоптать, утрамбовать
убить (животное)
убить (лишить жизни)
перен. убить (привести в отчаяние)
разг. убить (потратить зря)
ubiegać (o czasie)
ubiegać (wyprzedzać)
pot. ubiegać (przebiec)
uciekać
проходить, истекать
опережать
пробегать
убегать
nabiegać się, zmęczyć się (od biegu), pot. nalatać się
добиваться, обращаться, претендовать, хлопотать,
ходатайствовать
разг. убегаться
ubierać
sprzątać
zabierać
одевать
убирать (наводить порядок)
убирать (забирать)
ubierać się
sprzątać
pot. zabierać się, wynosić się
одеваться
разг. убираться (наводить порядок)
разг. убираться (уходить)
ubity (o pianie)
ubity (udeptany, zagęszczony)
ubity (o zwierzęciu)
zabity, zamordowany
przybity, przygnębiony
zmarnowany
взбитый (о пене)
укатанный, уплотнённый, утоптанный, утрамбованный
убитый (о животном)
убитый (лишённый жизни)
перен. убитый (подавленный)
разг. убитый (потраченный зря)
ubrać
posprzątać
schować, zabrać
одеть
убрать (навести порядок)
убрать (забрать)
ubrać się
posprzątać
pot. zabrać się, wynieść się
одеться
разг. убраться (навести порядок)
разг. убраться (уйти)
ucho (uchwyt)
ucho, słuch (królika, zająca)
anat. ucho
bot. dziewanna drobnokwiatowa
ручка
ухо (зайца, кролика)
анат. ухо
техн. ухо, болт, кольцо, очко, приух, проушина, серёжка,
серьга, ушко
бот. ухо (медвежье)
ucieczka
przeciek, ubytek, upływ
бегство, побег
утечка
uczciwy
uprzejmy
честный
учтивый
udać się (pójść, pojechać)
udać się (zwrócić się)
udać się (powieść się)
wdać się, wrodzić się
направиться, отправиться
обратиться
удаться, получиться
удаться (уродиться)
ubiegać się
techn. ucho
112
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
med. udar
uderzenie
мед. удар, инсульт
удар (толчок)
udział (część zysku)
udział (uczestnictwo)
udział (wkład)
dola, los
hist. dzielnica (część księstwa)
доля
участие
пай
удел (судьба)
ист. удел (часть княжества)
udzielać
poświęcać, użyczać, wydzielać
давать, оказывать, предоставлять
уделять
udzielać się (np. o nastroju)
udzielać się (np. społecznie)
udzielać się (np. towarzysko)
być poświęcanym, być użyczanym, być wydzielanym
передаваться, сообщаться
участвовать, принимать участие
бывать, общаться
уделяться
udzielić
poświęcić, użyczyć, wydzielić
дать, оказать, предоставить
уделить
udzielić się
zostać poświęconym, zostać użyczonym, zostać wydzielonym
передаться, сообщиться
уделиться
pot. ugadać
zgadnąć
убедить, уговорить, урезонить
угадать
pot. ugadywać
zgadywać
убеждать, уговаривать, урезонивать
угадывать
ugoda
użytek (ziemia)
примирение, сделка, соглашение, уговор
местн. угода (угодье)
ugotować (jedzenie)
ugotować (przygotować posiłek)
ugotować (wodę)
przygotować
сварить
приготовить (пищу)
вскипятить
уготовить
ugór
wągier, wągr, zaskórnik
zool. wągier, cysticerkus, finna
zool. węgorz
залежь, пар, целина
угорь (бугорок)
зоол. угорь (личинка)
зоол. угорь (рыба)
ujma
mnóstwo, zatrzęsienie, nawał
вред, принижение, урон, ущерб
уйма
ukłon
wykop zasadniczy
nachylenie, pochylenie
pochyłość, spadek
nastawienie, kierunek
odchylenie
stok, zbocze
skłonność
поклон
уклон (выработка)
уклон (крутизна склона)
уклон (наклонная поверхность)
уклон (направленность)
уклон (отклонение)
уклон (склон)
уклон (склонность)
ukrop
bot. koper
кипяток
бот. укроп
113
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
umorzyć (dług)
umorzyć (postępowanie)
zamęczyć na śmierć, zamorzyć
zmęczyć, zmordować
rozśmieszyć, ubawić
аннулировать (долг)
прекратить (дело)
уморить (довести до смерти)
уморить (крайне утомить)
уморить (сильно насмешить)
umysł
intencja, premedytacja, zamiar, zamysł
ум, раз ум
умысел
hist. uniwersał
omnibus, złota rączka
samoch. kombi
geod. teodolit uniwersalny
ист. универсал (документ)
универсал (человек)
автотр. универсал
геод. универсал (универсальный теодолит)
uniżenie
poniżenie, upokorzenie, upodlenie
униженно, покорно
унижение
rzecz. upał
rzecz. techn. upał
czas. spadł, upadł
сущ. жара, зной
сущ. техн. угар
гл. упал
upominać
wspominać, wymieniać
делать замечания, усовещивать
упоминать
roln. uprawa (rośliny)
urząd, zarząd
rada, sposób, środek
с.-х. возделывание, выращивание, земледелие, обработка,
разведение
с.-х. культура
ист. управа (учреждение)
разг. управа (средство)
uprawiać (np. sport, seks)
uprawiać (np. warzywa)
uprawiać (np. ziemię)
kierować, rządzić, sterować, zarządzać
jęz. rządzić
заниматься
выращивать, разводить
возделывать, обрабатывать
управлять
лингв. управлять
uprawić
pokierować, wykonać
возделать, обработать
устар. управить
urna (wyborcza)
urna (z prochami)
kosz (na śmieci)
урна (избирательная)
урна (для хранения праха умершего)
урна (мусорный ящик)
uroda (cecha, charakter)
uroda (piękno)
uroda (walory zewnętrzne)
dziwoląg, pokraka, potwór
нрав, природа, характер
красота
внешний вид
урод
przest. urodliwy
pokraczny, szkaradny, szpetny
красивый
уродливый
urodzić
obrodzić, wydać plony
родить
уродить
urodzić się
dojrzeć, wyrosnąć (o plonach)
wdać się, wrodzić się
родиться
уродиться (вырасти)
уродиться (удаться)
lm. urodziny
dziwoląg, pokraka, potwór
день рождения
уродина
roln. uprawa (czynność)
114
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
порча, сглаз, чары
шарм, обаяние
урок
урок (на будущее)
urok (czary)
urok (wdzięk)
lekcja
nauczka
управление, учреждение, бюро, инстутут, комитет,
контора, отдел, отделение, центр
должность, пост
устар. уряд (порядок)
устар. уряд (чин)
urząd (instytucja)
urząd (posada)
porządek, ustrój
posada, stanowisko
hist. podoficer (w wojskach kozackich)
hist. posterunkowy (w policji Imperium Rosyjskiego)
чиновник, служащий, госслужащий, должностное лицо,
клерк
ист. урядник (в казачьих войсках)
ист. урядник (в уездной полиции)
inform. usługa
usługa, przysługa
usługa (działalność)
информ. служба
услуга (помощь)
услуга, обслуживание
ustać (urwać się, zakończyć się)
ustać (utrzymać się na nogach)
zmęczyć się
прекратиться
устоять
устать
ustawa
regulamin, statut
закон
устав
ustawać (urywać się, kończyć się)
męczyć się
прекращаться
уставать
ustawić się (np. w kolejce)
ustawić się (np. w szyk)
pot. ustawić się (umówić się)
pot. ustawić się (urządzić się)
skierować
zostać zastawionym
zmieścić się
wpatrzyć się, wbić wzrok, wlepić wzrok
встать (напр. в очередь)
выстроиться (напр. в ряд)
договориться (о встрече)
хорошо обустроиться (в жизни)
уставиться (направить)
уставиться (покрыться)
уставиться (уместиться)
разг. уставиться (устремить взгляд)
ustęp (fragment)
ustęp (jednostka redakcyjna tekstu prawnego)
ustęp (toaleta)
stopień, taras, uskok, występ, załom
отрывок, фрагмент
параграф, пункт, статья, часть статьи
туалет, уборная, разг. сортир
уступ
usypać (nasypać)
usypać (odsypać)
usypać, usiać, usłać, wysypać, zasypać
usypywać, usiewać, uścielać, uściełać, wysypywać, zasypywać
насыпать
отсыпать
усыпать
усыпать
uśpienie
inform. uśpienie
skonanie, zgon
rel. Zaśnięcie
усыпление
информ. спящий режим
успение
рел. Успение
urzędnik
115
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
uważać (być uważnym)
uważać (na coś, pilnować)
uważać (na siebie, strzec się)
uważać (sądzić)
szanować
быть внимательным
беречь
беречься
считать, полагать
уважать
uwolnienie
ekon. uwolnienie (cen)
zwolnienie (ze stanowiska, służby)
освобождение, избавление
экон. либерализация, отпуск (цен)
увольнение
uznać
dowiedzieć się
poznać, rozpoznać
признать, решить, счесть
узнать (получить информацию)
узнать (опознать)
uznawać
dowiadywać się
poznawać, rozpoznawać
признавать, решать, считать
узнавать (получать информацию)
узнавать (опознавать)
użyć
zżyć się, przywyknąć, oswoić się
воспользоваться, использовать, употребить, применить
ужиться
użynać
jeść kolację, książk. wieczerzać
нажинать, отрезать, отрезывать
ужинать
używać
zżywać się, żyć w zgodzie, przywykać, oswajać się
пользоваться, использовать, употреблять, применять
уживаться
waga (ciężar)
waga (przyrząd)
przen. waga (znaczenie)
żarg. waga (poziomica)
waga (dużych rozmiarów)
orczyca, stelwaga
rodzaj dźwigni
вес
весы
значение, важность
техн. уровень
вага (большые весы)
вага (брусок)
вага (рычаг)
sl. wagon (karton papierosów)
wagon
górn. wagon, wóz
mnóstwo, pot. kupa, pełno
блок (сигарет)
вагон
горн. вагон
разг. вагон
ważny (obowiązujący)
pot. ważny (nadęty)
ważny (istotny)
действительный
заносчивый, высокомерный
важный
wątroba
brzuch, łono, wnętrze
печень
утроба
zool. wąż
zool. zaskroniec
już
już, -że, -żeż
зоол. змея
сущ. зоол. уж
нар. уж
част. уж
wełna
fala
шерсть (материал)
волна
wesele
wesołość, radość
свадьба
веселье
węzeł
monogram
узел
вензель
116
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
wiadomości (dziennik)
wiadomości (informacje)
wiadomości (wiedza)
wiadomości (czasopismo, gazeta)
listy, raporty, rejestry, wykazy
новости, известия
вести, известия, сведения, сообщения
знания, познания
ведомости, вестник, известия
ведомости
wiadomość
lista, raport, rejestr, wykaz
весть, известие, сведение, сообщение
ведомость
wiązanka
wiązanka (kwiatów)
pot. wiązanka (przekleństwa)
ubranie zrobione na drutach
pęk, wiązka
пучок, связка
букет
поток (брани)
вязанка
вязанка
wicher
kosmyk
вихрь, устар. вихорь
вихор
widno
widać
светло
видно
widok
widok (pejzaż)
widok (scena)
widok (szansa)
inform. widok
prawn. naoczny świadek
iron. wygląd zewnętrzny
вид
пейзаж
зрелище, картина
вид, перспектива
информ. представление
ист. юр. видок (свидетель)
разг. ирон. видок (внешний вид)
impreza, przest. prywatka
детская вечерняя телепередача, аналог «Спокойной ночи,
малыши!»
вечеринка
wiedźmin
wiedźmi, czarodziejski
ведьмак
ведьмин
wiek (okres od urodzenia, powstania)
wiek (stulecie, epoka)
возраст
век
wieko
powieka
крышка
веко
wielki (duży, znaczący)
rel. wielki (np. tydzień)
wielki (nieprzeciętny)
большой
рел. страстной (напр. неделя)
великий
wierny (oddany)
rel. wierny
wierny (pozostałe znaczenia)
prawdziwy
celny
niechybny, nieunikniony, pewny
prawidłowy, słuszny, trafny
dokładny, ścisły
pewny, niezawodny
преданный
рел. верующий
верный (другие значения)
верный (истинный)
верный (меткий)
верный (неизбежный)
верный (правильный)
верный (точный)
верный (уверенный)
wieczorynka
117
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
lm. wiersze
lm. słabe wiersze, wierszydła
lm. lit. wiersze sylabiczne (w rosyjskiej i ukraińskiej literaturze
XVI – XVIII w.)
мн. стихи, стихотворения, строки
мн. ирон. вирши
wieszcz (poeta)
wieszcz (prorok)
rzecz
великий поэт
вещун, предсказатель, прорицатель, пророк
вещь
rzecz. wieś
przym. cały
rzecz. rzecz
сущ. деревня, село
местоим. весь
сущ. вещь
czas. wieść
rzecz. wieść
rzecz
вести
весть, слух
вещь
winchester [łinczester]
inform. dysk twardy, sl. twardziel
винчестер (винтовка)
сл. информ. винчестер (жёсткий диск)
winda (osobowa lub towarowa)
górn. winda
sl. inform. winda (Windows)
лифт
горн. клеть, лебёдка, подъёмник
сл. информ. винда (Windows)
karc. wint
techn. śruba (okrętowa)
techn. śmigło
techn. śruba (maszyna)
techn. śruba, wkręt
inform. dysk twardy, sl. twardziel
карт. винт
техн. винт (гребной)
техн. винт (лопастной)
техн. винт (машина)
техн. винт (шуруп)
сл. информ. винт (жёсткий диск)
witać
unosić się (w powietrzu)
przen. bujać (w obłokach)
приветствовать, встречать
витать
перен. витать
wkład (wymienny element)
ekon. wkład, depozyt, inwestycja
wpłata, wpłacanie
вкладной элемент, вставной элемент, стержень
экон. вклад, взнос, вложение
вклад (действие)
obuw. wkładka
obuw. wkładka (ortopedyczna)
wkładka
inform. zakładka (karta)
обувн. стелька
обувн. супинатор (стелька)
вкладка, вкладыш
информ. вкладка
wlec
powodować, ciągnąć (za sobą)
nęcić, pociągać
влечь, волочить, тащить
влечь (вызывать)
влечь (привлекать)
własny
władczy, władny, apodyktyczny
собственный
властный
włożenie
inwestycja, wkład
inwestowanie
вложение, вставка, прибавление
вложение (вклад)
вложение (инвестирование)
wodzić (przewodzić)
wodzić (pozostałe znaczenia)
kierować, prowadzić (np. samochód)
командовать, править, руководить
водить (другие значения)
водить (напр. нашину)
118
мн. лит. вирши
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
wola
moc, władza
wolność
воля (желание)
воля (власть)
воля (свобода)
czas. wolno (można)
przysł. wolno (powoli)
przysł. wolno, swobodnie
wojsk. spocznij!
po co
можно
медленно, тихо
нареч. вольно, свободно
межд. воен. вольно! (команда)
предик. устар. вольно (зачем)
wolny (powolny)
wolny (od czego?)
wolny, swobodny
sport. dowolny (styl)
медленный
не подлежащий, лишённый
вольный, свободный
спорт. вольный (стиль)
woń
smród
запах, аромат
вонь
pot. workować
gruchać
упаковывать в мешки
ворковать
pot. wozić się
pot. cackać się, grzebać się, guzdrać się, kręcić się, krzątać się,
męczyć się, mozolić się, ruszać się
разг. кататься, разъезжать
wóz (wagon)
astron. wóz (mały lub wielki – asteryzm)
astron. pot. wóz (mały lub wielki – gwiazdozbiór)
pot. wóz (samochód)
wóz (pojazd)
uczelnia, szkoła wyższa
вагон
астрон. ковш (малый или большой – астеризм)
астрон. медведица (малая или большая – созвездие)
автомобиль, машина, разг. авто
воз, телега
сокр. вуз
wredny
szkodliwy
пакостный, гнусный
вредный
wrócić (powrócić)
wrócić (przywrócić)
wrócić (zwrócić)
wręczyć, doręczyć
powierzyć, zawierzyć
вернуться, возвратиться
возвратить, восстановить
вернуть
вручить
книжн. вручить (вверить, поручить)
wróżka
kłamczuch, kłamczucha
гадалка, ворожея, фея
врушка
wstać
stanąć, ustawić się
zatrzymać się
zmieścić się
встать (подняться)
встать (напр. в очередь)
встать (остановиться)
встать (уместиться)
wstawać
stawać, ustawiać się
zatrzymywać się
mieścić się
вставать (подниматься)
вставать (напр. в очередь)
вставать (останавливаться)
вставать (умещаться)
wstawiać (na miejsce)
wstawiać (włączać)
wstawiać
inform. wklejać
wulg. seks. wkładać
вправлять
ставить
вставлять
информ. вставлять
сниж. секс. вставлять
119
разг. возиться
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
wstawiać się (ujmować się)
pot. wstawiać się (upijać się)
mieścić się
заступаться, вступаться
напиваться (пьяным)
разг. вставляться
wstawić (na miejsce)
wstawić (włączyć)
wstawić
inform. wkleić
wulg. seks. włożyć
вправить
поставить
вставить
информ. вставить
сниж. секс. вставить
wstawić się (ująć się)
pot. wstawić się (upić się)
zmieścić się
заступиться, вступиться
напиться (пьяным)
разг. вставиться
wtykać
grabić
bić
rozumieć
oglądać, patrzeć, pot. gapić się
umierać
втыкать, пихать, совать
сл. втыкать (грабить)
сл. втыкать (избивать)
сл. втыкать (понимать)
сл. втыкать (смотреть)
сл. втыкать (умирать)
wulgaryzm
wyrażenie pospolite
обсценизм, ругательство
вульгаризм
elekcyjny, obieralny, wyborczy, z wyboru
великолепный, вкусный, отличный, отменный,
превосходный
выборный
wybyć (wyjechać)
przestać działać
odejść, wystąpić, zrezygnować, zostać skreślonym
выбыть (уехать)
выбыть (из строя)
выбыть (отказаться, покинуть)
wybywać (wyjeżdżać)
przestawać działać
odchodzić, rezygnować, występować, być skreślanym
выбывать (уезхать)
выбывать (из строя)
выбывать (отказываться, покидать)
wyborny
120
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
wychodzić (z założenia)
pot. wychodzić (znosić)
wychodzić
wychodzić (udawać się)
pot. wychodzić (wystarać się)
wypielęgnować
wyhodować, wypielęgnować
obejść
wypływać
wchodzić (do następnego etapu zawodów)
być nadawanym (przez radio)
przekraczać (granice)
wylatywać (z głowy)
psuć się, przestawać działać
wysiadać
kończyć się
przechodzić (na emeryturę)
iść (do pracy)
kontaktować się
wchodzić (na ekrany)
mijać, upływać
okazywać się
wynikać
исходить (из чего-л.)
износить
выходить
получаться, удаваться, разг. выходить
разг. выходить (выхлопотать)
выходить (больного)
выходить (вырастить)
разг. выходить (исходить)
выходить (в море)
выходить (в следующую стадию соревнований)
выходить (в эфир)
выходить (за пределы)
выходить (из головы)
выходить (из строя)
выходить (из транспортного средства)
выходить (исчерпываться)
выходить (на пенсию)
выходить (на работу)
выходить (на связь)
выходить (на экраны)
выходить (о времени)
выходить (оказываться)
выходить (случаться вследствие)
wydać (dźwięk, zapach)
wydać (na świat)
wydać (opublikować)
wydać (plony)
wydać (przyjęcie)
wydać (resztę)
wydać (rozkaz)
wydać (wyrok)
wydać (zakaz)
wydać (towar)
wydać (za mąż)
wydać (zdradzić)
wydać, wystawić (dokument)
podać (za kogoś, coś), przedstawić (jako kogoś, coś)
pot. palnąć
издать (звук, запах)
произвести (на свет)
издать (опубликовать)
принести (плоды)
дать, устроить
дать (сдачу)
издать, отдать (приказ)
вынести (приговор)
наложить (запрет)
выдать, затратить, издержать, израсходовать, истратить,
потратить
выдать, отпустить (товар)
выдать (замуж)
выдать (предать)
выдать (документ)
выдать (представить кем-то, чем-то другим)
разг. выдать (сказать)
wydać się (wyjść na jaw)
wydać się (wyjść za mąż)
wydać się (zdać się)
wysunąć się, wystąpić
wyróżnić się
nadarzyć się, trafić się
wdać się (odziedziczyć cechy)
обнаружиться, раскрыться
выйти замуж, взять себе
показаться, представиться, почудиться
выдаться (выступить)
выдаться (отличиться)
разг. выдаться (случиться)
разг. выдаться (унаследовать черты)
wydać (pieniądze)
121
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
wydawać (dźwięk, zapach)
wydawać (na świat)
wydawać (opublikować)
wydawać (plony)
wydawać (przyjęcie)
wydawać (resztę)
wydawać (rozkaz)
wydawać (wyrok)
wydawać (zakaz)
wydawać (pieniądze)
wydawać (towar)
wydawać (za mąż)
wydawać (zdradzić)
wydawać, wystawiać (dokument)
podawać (za kogoś, coś), przedstawiać (jako kogoś, coś)
издавать (звук, запах)
производить (на свет)
издавать (публиковать)
приносить (плоды)
давать, устраивать
давать (сдачу)
издавать, отдавать (приказ)
выносить (приговор)
накладывать (запрет)
выдавать, издерживать, расходовать, тратить
выдавать, отпускать (товар)
выдавать (замуж)
выдавать (предавать)
выдавать (документ)
выдавать (представлять кем-то, чем-то другим)
wydawać się (wychodzić na jaw)
wydawać się (wychodzić za mąż)
wydawać się (zdawać się)
sterczeć, wystawać, występować, wysuwać się
wyróżniać się
nadarzać się, trafiać się
обнаруживаться, раскрываться
выходить зам уж, брать себе
казаться, представляться, чудиться
выдаваться (образовать выступ)
выдаваться (отличаться)
разг. выдаваться (случаться)
wygoda
zysk, korzyść
удобство
выгода
wygodny (dogodny, zapewniający wygodę)
wygodny (lubiący wygodę, wygodnicki)
zyskowny, korzystny
удобный
любящий удобства, сибаритский
выгодный
wymagać
wymuszać
требовать, нуждаться
вымогать
wynieść (pochwalić, wywyższyć)
wynieść (równać się)
wynieść (w górę)
wynieść (zabrać)
wynieść (zdobyć doświadczenie)
wystawić (w przód)
wydać (np. postanowienie, wyrok)
znieść (wytrzymać)
возвысить, восхвалить, превознести
равняться, составить
поднять (наверх)
вынести (забрать)
вынести (получить опыт)
вынести (вперёд)
вынести (напр. постановление, приговор)
вынести (перенести, стерпеть)
wynosić (chwalić, wywyższać)
wynosić (równać się)
wynosić (w górę)
wynosić (zabierać)
wynosić (zdobywać doświadczenie)
wynosić (dziecko)
wystawiać (w przód)
wydawać (np. postanowienie, wyrok), ferować (wyrok)
znosić (wytrzymywać)
ukształtować, wykształtować (pomysł)
znosić (np. ubranie)
powynosić
возвышать, восхвалить, превозносить
равняться, составлять
поднимать (наверх)
выносить (забирать)
выносить (получать опыт)
выносить (ребёнка)
выносить (вперёд)
выносить (напр. постановление, приговор)
выносить (переносить, терпеть)
перен. выносить (идею)
разг. выносить (износить)
разг. выносить (перенести всё полностью)
122
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
rodzaj choroby zwierząt
авария, ДТП, дорожно-транспортное происшествие,
катастрофа, несчастный случай, происшествие, случай,
событие
выпадок
pot. wyrwać (poderwać)
wyrwać
znaleźć (czas)
zwymiotować
разг. подцепить, снять
вырвать, выхватить
разг. вырвать (время)
разг. вырвать (стошнить)
pot. wyrywać (podrywać)
wyrywać
znajdować (czas)
ryć
wymiotować
разг. клеить, снимать
вырывать, выхватывать
вырывать (время)
вырывать (рыть)
вырывать (тошнить)
wulg. wyrzygać
wypalać
сниж. сблевать
выжигать
wystawiać (np. na niebezpieczeństwo)
wystawiać (np. pomnik)
wystawiać (np. sztukę)
wystawiać (np. weksel)
wystawiać (swoją kandydaturę)
wystawiać (w przód)
pot. wystawiać (oszukiwać)
wystawiać (eksponować)
wystawiać (kandydata)
wystawiać (na zewnątrz)
wystawiać (np. ocenę)
wyciągać
przedstawiać
wyganiać, wypraszać
подвергать
воздвигать, ставить (напр. памятник)
ставить (напр. пьесу)
выдавать (напр. вексель)
баллотироваться, претендовать
выносить (вперёд)
сл. кидать, подставлять
выставлять (экспонировать)
выставлять (кандидата)
выставлять (выносить наружу)
выставлять (напр. отметку)
выставлять (вынимать)
разг. выставлять (представлять)
разг. выставлять (прогонять)
wystawić (np. na niebezpieczeństwo)
wystawić (np. pomnik)
wystawić (np. sztukę)
wystawić (np. weksel)
wystawić (swoją kandydaturę)
wystawić (w przód)
pot. wystawić (oszukać)
wystawić (wyeksponować)
wystawić (kandydata)
wystawić (na zewnątrz)
wystawić (np. ocenę)
wyciągnąć
przedstawić
wygonić, wyprosić
подвергнуть
воздвигнуть, поставить (напр. памятник)
поставить (напр. пьесу)
выдать (напр. вексель)
баллотироваться, претендовать
вынести (вперёд)
сл. кинуть, подставить
выставить (экспонировать)
выставить (кандидата)
выставить (вынести наружу)
выставить (напр. отметку)
выставить (вынуть)
разг. выставить (представить)
разг. выставить (прогнать)
wystroić (ubrać)
wystroić (ozdobić)
ustawić, sformować (np. szereg)
wybudować
нарядить, разодеть
украсить, разукрасить
выстроить (поставить в строй)
выстроить (соорудить)
wypadek
123
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
wystroić się
ustawić się, sformować (np. szereg)
zostać zbudowanym
нарядиться, разодеться
выстроиться (стать в строй)
выстроиться (быть сооружённым)
wyzwać
wyzwać (na pojedynek)
wezwać
spowodować, wywołać, wzbudzić
обозвать, обругать
вызвать (на поединок)
вызвать (позвать)
вызвать (послужить причиной)
wyzywać
wyzywać (na pojedynek)
wzywać
powodować, wywoływać, wzbudzać
обзывать, ругать
вызывать (на поединок)
вызывать (позывать)
вызывать (служить причиной)
wzór (deseń)
wzór (formuła)
wzór (przykład)
spojrzenie, wzrok
узоYр, рисунок
фоYрмула
образеYц, модель
взор
wzwód
wojsk. pluton
эрекция
воен. взвод
za (ilość minut przed pełną godziną)
za (np. pojąć za żonę)
za (po upływie jakiegoś czasu)
za (w czasie, za panowania)
za (zbytnio)
za (jakąś kwotę)
za (pozostałe znaczenia)
przez, w ciągu, w czasie
po (w celu)
без (количество минут до полного часа)
в (напр. взять в жёны)
через (спустя)
во время, во времена, при
слишком, чересчур
за, на (определённую сумму)
за (другие значения)
за (в течение)
за (с целью)
zabić (uśmiercić)
zabić (gwoździami)
wbić
zacząć bić
zapchać, zapełnić
pot. olać
убить
забить (гвоздями)
забить (вбить)
забить (начать бить)
разг. забить (заполнить)
сл. забить (проигнорировать, отказаться делать)
zabieg (operacja)
zabieg (sposób działania)
zabieg (wysiłek)
sport. bieg
процедура, операция
мера, мероприятие, приём
старания, усилия, хлопоты
спорт. забег
zabór (przywłaszczenie, zajęcie)
zabór (teren okupowany)
pobór (pobranie)
płot
аннексия, захват, конфискация, оккупация, раздел
захваченная территория, аннексированная территория
забор (извлечение)
забор (ограда)
zachód (starania, trud)
zachód (strona świata)
zachód (słońca)
zajście (wejście, nadejście)
zawinięcie (statku do portu)
próba
труд, усилия
запад
заход, закат
заход (действие по гл. «заходить»)
заход (корабля в морской порт)
разг. заход, попытка
124
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
zacząć
począć (dać początek życiu)
dać początek
начать, стать (что-л. делать)
зачать (дать начало жизни)
перен. зачать (дать начало)
zaczątek
zaczątek, szczątek, zalążek, zarodek, zawiązek
начало
зачаток
zaczyn (ciasta)
zaczyn (początek, źródło)
muz. zaśpiew
закваска, замес, опара
перен. зачин, затравка, зародыш
муз. зачин
zadać (np. ból)
zadać (np. cios)
zadać (pozostałe znaczenia)
zadać (pytanie)
причинить (напр. боль)
нанести (напр. удар)
задать (другие значения)
задать, поставить (вопрос)
zadawać (np. ból)
zadawać (np. cios)
zadawać (pozostałe znaczenia)
zadawać (pytanie)
причинять (напр. боль)
наносить (напр. удар)
задавать (другие значения)
задавать, ставить (вопрос)
zagadać (nie dać dojść do słowa)
zagadać (rozpocząć rozmowę)
pomyśleć (wybrać coś w myślach)
zadać (zagadkę)
wywróżyć
zamierzyć, zamyślić
заговорить (кого-то)
заговорить (с кем-то)
загадать (мысленно выбрать)
загадать (предложить загадку)
загадать (узнать, гадая)
разг. загадать (задумать)
zagubić
zgubić, zaprzepaścić, zrujnować, zmarnować
потерять, затерять, утерять, разг. задевать
загубить
zagubiony
zgubiony, zaprzepaszczony, zrujnowany, zmarnowany
потерянный, затерянный, неприкаянный
загубленный
sl. zajawka
podanie, zamówienie, zapytanie, zgłoszenie
охота, увлечение
заявка
zając
pasażer na gapę
заяц (безбилетный пассажир)
разг. заяц
sl. wulg. zajebać (uderzyć)
sl. wulg. zajebać (ukraść)
sl. wulg. zajebać (zabić)
sprzykrzyć się, znudzić się, mieć dość
сл. обсц. пиздануть (ударить)
сл. обсц. спиздить (украсть)
сл. завалить, замочить (убить)
сл. обсц. заебать (достать)
zakaz
zamówienie
запрет, запрещение
заказ
zakazać
zamówić
zlecić zabójstwo
запретить, воспретить
заказать
разг. заказать (об убийстве)
zakazywać
zamawiać
zlecać zabójstwo
запрещать, воспрещать
заказывать
разг. заказывать (об убийстве)
125
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
zakład (instytucja)
zakład (jednostka organizacyjna uczelni)
zakład (karny)
zakład (produkcyjny)
zakład (przedsiębiorstwo)
zakład (rzemieślniczy)
zakład (tkaniny)
zakład (umowa)
zastaw
учреждение
институт, кафедра
колония (исправительная), тюрьма
завод
предприятие
ателье, мастерская
подшивка, запас
пари, устар. заклад
залог, устар. заклад
inform. zakładka (karta)
inform. zakładka (odnośnik)
zakładka (w książce)
zakładanie, założenie
zaprzęganie, zaprzęgnięcie
górn. podsadzka
mor. położenie stępki (statku)
obuw. podkład, podkładka
spec. kostka (element sprzętu wspinaczkowego)
bud. wypełnianie
techn. skobel, zasuwa
информ. вкладка
информ. закладка
закладка (в книге)
закладка (действие по гл. «закладывать»)
закладка (коней)
горн. закладка
мор. закладка (судна)
обувн. закладка
спец. закладка (элемент альпинистского снаряжения)
строит. закладка
техн. закладка (вид замка)
zakon
prawo, ustawa
орден
закон
zakonny
legalny, prawny, prawomocny, prawowity, ustawowy
монашеский, иноческий, орденский
законный
zakryć (okryć, zasłonić)
zamknąć
закрыть (заслонить, прикрыть)
закрыть (затворить)
zakrywać (okrywać, zasłaniać)
zamykać
закрывать (заслонять, прикрывать)
закрывать (затворять)
zalew (zalanie)
przen. zalew
zalew, zatoka
затопление
засилье, излишки, изобилие, перен. наводнение
залив
założyć (o ubraniu)
założyć (opatrunek)
założyć (podwinąć)
założyć (przyjąć)
założyć (rodzinę)
założyć (utworzyć)
założyć (zaplanować)
założyć (zapłacić za kogoś)
założyć, włożyć, zastawić
zastawić (oddać w zastaw)
надеть
наложить
завернуть, загнуть, подвернуть
предположить, принять, предпослать
обзавестись
основать, создать, учредить
запланировать, поставить себе цель
заплатить
заложить (поместить)
заложить (отдать в залог)
zamieszkać
zamarudzić, zatrzymać się dłużej
поселиться
разг. замешкаться
126
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
zamknąć
zamknąć (bilans)
zamknąć (na klucz)
zamknąć (np. nawias)
zamknąć (np. powieki)
zamknąć (np. przejazd)
zamknąć (skończyć)
zamknąć (usta komuś)
zamknąć (w więzieniu)
zamknąć (stanąć na końcu)
złączyć, spoić (końce)
techn. uziemić
techn. zewrzeć
закрыть
составить, подвести
запереть
заключить
сомкнуть
перекрыть
закончить
зажать (рот кому-л.)
заключить
замкнуть (встать в конце)
замкнуть (соединить концы)
техн. замкнуть (на землю)
техн. замкнуть (накоротко)
zamoczyć
pobić
pokonać
zabić
замочить
сл. замочить (избить)
сл. замочить (победить)
сл. замочить (убить)
zamykać
zamykać (bilans)
zamykać (kończyć)
zamykać (na klucz)
zamykać (np. nawias)
zamykać (np. powieki)
zamykać (np. przejazd)
zamykać (w więzieniu)
zamykać (być na końcu)
łączyć, spajać (końce)
techn. uziemiać
techn. zwierać
закрывать
составлять, подводить
заканчивать
запирать
заключать
смыкать
перекрывать
заключать
замыкать (быть в конце)
замыкать (соединять концы)
техн. замыкать (на землю)
техн. замыкать (накоротко)
zamykanie
techn. zwarcie, zwieranie, pot. spięcie
закрывание, запирание
техн. замыкание
zaorać
wrzasnąć
вспахать, запахать
заорать
kol. zapadnia
teatr. zapadnia
techn. zapadnia
matnia, potrzask, pułapka
przen. matnia, podstęp, potrzask, pułapka, zasadzka
ж.-д. скатоподъёмник
театр. люк, подъёмная площадка
техн. опускающаяся платформа
западня
перен. западня
bot. wysuszenie roślin od suszy lub wiatru
wet. dychawica
wet. rozedma płuc
pot. nakrycie, wpadka
techn. zapalnik
азарт, воодушевление, горячность, жар, подъём, пыл,
рвение, увлечение, усердие, разг. запал
бот. запал
вет. запал (одышка)
вет. запал (эмфизема лёгких)
разг. запал
техн. запал
zapamiętać
zapomnieć
запомнить
разг. запамятовать
zapas
wojsk. rezerwa
запас
воен. запас
zapał
127
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
lm. sport. zapasy
lm. zapasy (rezerwa, zasoby)
lm. geol. i górn. zasoby
спорт. борьба
мн. запасы
мн. геол. и горн. запасы
zapisać (o lekarstwach)
zapisać (w testamencie)
zapisać (zapamiętać)
inform. zapisać (zachować)
zapisać (na listę)
zapisać (zanotować)
zacząć pisać
inform. nagrać (na nośnik)
прописать (о лекарствах)
завещать
запечатлеть
информ. сохранить
записать (внести в список)
записать (изложить письменно)
записать (начать писать)
информ. записать (на накопитель)
zapisywać (o lekarstwach)
zapisywać (w testamencie)
zapisywać (zapamiętać)
inform. zapisywać (zachowywać)
zapisywać (na listę)
zapisywać (notować)
inform. nagrywać (na nośnik)
прописывать (о лекарствах)
завещать
запечатлевать
информ. сохранять
записывать (вносить в список)
записывать (излагать письменно)
информ. записывать (на накопитель)
zapłata
łata
вознаграждение, оплата, плата, уплата
заплата
zapominać
zapamiętywać
забывать
запоминать
zapomnieć
zapamiętać
забыть
запомнить
zapowiadać (ogłaszać)
zapowiadać (uprzedzać)
nakazać, przykazać, zakazać
анонсировать, возвещать, объявлять
предвещать, предсказывать, предупреждать
заповедать
zaprawa (trening)
bud. zaprawa
roln. zaprawa
spec. zaprawa (malarska)
techn. zaprawa
kulin. zaprawa (przyprawa)
закалка, подготовка, тренировка
строит. замазка, раствор
с.-х. протравитель
спец. грунт, грунтовка, загрунтовка, подложка
техн. бейц, протрава
кулин. заправка, приправа, устар. заправа
książk. zaprawdę
naprawdę, rzeczywiście
книжн. воистину, поистине
местн. заправду
zaprawiać (uczyć, trenować)
zaprawiać (o jedzeniu)
wkładać, wsuwać
tankować, napełniać
rozporządzać, rządzić
обучать, приучать, тренировать
заправлять (о пище)
заправлять (засовывать)
заправлять (машину, устройство)
разг. заправлять (распоряжаться)
zaprawić (uczyć, trenować)
zaprawić (o jedzeniu)
włożyć, wsunąć
zatankować, napełnić
обучить, приучить, натренировать
заправить (о пище)
заправить (засунуть)
заправить (машину, устройство)
128
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
zaprawka (do alkoholu)
spec. zaprawka (lakiernicza, malarska)
stacja benzynowa, stacja paliw
tankowanie
kulin. przyprawa, zaprawa (do sałaty, zupy)
бальзам, настойка
спец. локальная покраска
заправка (заправочная станция)
заправка (процесс)
кулин. заправка (приправа)
zaprosić
skierować zapytanie, zwrócić się z zapytaniem
zażądać zbyt wysokiej ceny, pot. krzyknąć sobie
zacząć prosić
пригласить, позвать
запросить (сделать запрос)
разг. запросить (назначить слишком высокую цену)
разг. запросить (начать просить)
zaproszony
zamówiony
приглашённый
запрошенный
zaraz
naraz, równocześnie, za jednym razem
сейчас, сейчас же, скоро, сразу, сразу же, тут же
зараз
zarząd
ładowanie, ładunek, nabój, zasób
правление, управление
заряд
wulg. zarzygać
odpalać, podpalać, rozpalać, zapalać
włączać, zapalać (światło)
bawić się, pobudzać (myśli, emocje), przen. rozpalać,
wzbudzać gwałtowne emocje, wywoływać napływ energii
сниж. заблевать, облевать
зажигать (разжигать)
зажигать (включать)
zasada
chem. zasada
zasadzka
начало, основа, основание, принцип, правило
хим. основание, щёлочь
засада
zastawiać (oddawać w zastaw)
zastawiać (stół)
zastawiać (zagradzać)
zmuszać
закладывать, отдавать в залог
накрывать (стол)
заставлять (загораживать)
заставлять (принуждать)
zastawić (oddać w zastaw)
zastawić (stół)
zastawić (zagrodzić)
zmusić
заложить, отдать в залог
накрыть (стол)
заставить (загородить)
заставить (принудить)
zasunąć
wsunąć, wsadzić, włożyć
wepchać, wepchnąć, zapodziać
wulg. seks. włożyć, wsadzić
задвинуть
засунуть
разг. засунуть (запрятать)
сниж. секс. засунуть
zaszczycić
obronić, ochronić
оказать честь, удостоить
защитить
zaszczytny
zaszczytny (o figurze w heraldyce)
obrończy, ochronny, barwy ochronnej
почётный
вид гербовой фигуры
защитный
zataić
wstrzymać (oddech)
затаить (скрыть)
затаить (дыхание)
zatem
po to
potem, następnie
dlatego
следовательно, итак
затем (для того)
затем (после)
устар. затем (потому)
разг. зажигать
129
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
zatoczyć (koło)
zatoczyć (przytoczyć, wtoczyć)
zaostrzyć, zastrugać, zatemperować
zamknąć (w klasztorze, więzieniu – pozbawić wolności)
описать (круг)
закатить, вкатить
заточить (заострить)
устар. заточить (лишить свободы)
zator (ze spławianego drewna)
med. zator
zator (lodowy)
zator, korek (uliczny)
zacier
залом (скопление сплавляемых дров)
мед. эмболиYя
затор, пробка (ледяная), зажора, зажор
затор, пробка (уличная)
затор (для брожения)
utrudniać, sprawiać trudność
принимать на работу, нанимать на работу, давать работу,
трудоустраивать
затруднять
zatrudniać się
mieć trudność
stawać się trudniejszym
устраиваться на работу, трудоустраиваться, наниматься
затрудняться (испытывать затруднение)
затрудняться (осложняться)
zatrudniać
utrudnić, sprawić trudność
принять на работу, нанять на работу, дать работу,
трудоустроить
затруднить
zatrudnić się
mieć trudność
stać się trudniejszym
устроиться на работу, трудоустроиться, наняться
затрудниться (испытать затруднение)
затрудниться (осложниться)
zatrudnienie (liczba pracowników)
zatrudnienie (praca)
zatrudnienie (przyjmowanie do pracy)
kłopot, skomplikowanie, trudność, utrudnienie
занятость
работа
приём на работу, трудоустройство
затруднение
zatrudniony
skomplikowany, utrudniony
принятый на работу, нанятый на работу, трудоустроенный
затруднённый
pot. zawalić (np. egzamin)
zawalić
zabić
провалиться (напр. на экзамене)
завалить
сл. завалить (убить)
górn. zawał
med. zawał
zwał
zaległości (w pracy)
горн. обвал
мед. инфаркт
завал
перен. завал
zawiązać (założyć)
zawiązać (związać)
nawiązać (np. rozmowę)
skończyć, przestać
образовать, основать
завязать, повязать, перевязать
завязать (напр. разговор)
разг. завязать (прекратить)
zawiązywać (zakładać)
zawiązywać (wiązać)
nawiązywać (np. rozmowę)
kończyć, przestawać
образовывать, основывать
завязывать, повязывать, перевязывать
завязывать (напр. разговор)
разг. завязывать (прекращать)
zatrudnić
130
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
zawieść (nie spełnić oczekiwań)
zawieść (stać się niesprawnym)
zawieść (zaszwankować)
nawiązać, rozpocząć, wszcząć
założyć (np. rodzinę)
zaprowadzić (odprowadzić)
nakręcić, uruchomić, zapuścić, pot. odpalić
nabyć, sprawić sobie
mieć (dziecko)
zaprowadzić (ustalić)
pot. nakręcić, podniecić
подвести, разочаровать
отказать (стать неисправным)
изменить (напр. о памяти)
завести (начать)
завести (обзавестись)
завести (отвести)
завести (привести в действие)
завести (приобрести, обзавестись)
завести (ребёнка)
завести (установить)
разг. завести (побудить)
zawodny
porywczy, zapalczywy
ruchliwy, żywy
ненадёжный, шаткий, обманчивый
заводной (приводимый в действие заводом или служащий
для завода)
разг. заводной (вспыльчивый)
разг. заводной (непоседливый)
lm. zawody
lm. zawody — patrz: zawód
мн. соревнования, состязания
мн. заводы — см.: завод
zawodzić (być niesprawnym)
zawodzić (lamentować)
zawodzić (nie spełniać oczekiwań)
zawodzić (szwankować)
nawiązywać, rozpoczynać, wszczynać
zakładać (np. rodzinę)
zaprowadzać (odprowadzać)
nakręcać, uruchamiać, zapuszczać, pot. odpalać
nabywać, sprawiać sobie
mieć (dziecko)
zaprowadzać (ustalać)
pot. nakręcać, podniecać
отказывать (быть неисправным)
голосить, причитать
подводить, разочаровывать
изменять (напр. о памяти)
заводить (начинать)
заводить (обзаводиться)
заводить (отводить)
заводить (приводить в действие)
заводить (приобретать, обзаводиться)
заводить (ребёнка)
заводить (устанавливать)
разг. заводить (побуждать)
zawód (profesja)
zawód (rozczarowanie)
fabryka, zakład
nakręcanie, nakręcenie, zapuszczanie, zapuszczenie
sprężyna
naciąg
профессия
разочарование
завод (предприятие)
завод (действие)
завод (механизм)
завод (срок действия механизма)
zażyć (co? np. lekarstwa)
zażyć (czego? np. rozkoszy)
zacząć żyć (jak?), zacząć jakieś życie
zagoić się, zabliźnić się
принять, употребить, выпить (таблетки)
воспользоваться, вкусить, насладиться
зажить (начать жить какой-л. жизнью)
зажить (о ране)
zażywać (co? np. lekarstwa)
zażywać (czego? np. rozkoszy)
goić się, zabliźniać się
принимать, употреблять, пить (таблетки)
пользоваться, вкушать, наслаждаться
заживать (о ране)
nakręcany, sprężynowy
131
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
zbić (argumenty)
zbić (pobić)
zbić (rozbić)
zbić (złączyć)
zbić (z tropu), poplątać, stropić, wytrącić
pot. zbić (pieniądze)
ubić (np. masło)
naprowadzić, skierować
obniżyć (np. cenę, temperaturę)
otrzeć, zadrapać
przesunąć, sprowadzić, zepchnąć, zsunąć
zestrzelić
sklecić, stłoczyć, zebrać
pogmatwać, pokrzyżować
zdeptać (zniszczyć)
potrącić, strącić
разбить, опровергнуть (доводы)
избить
разбить
сбить (соединить)
сбить (с толку), смутить
разг. сбить, нажить, сколотить (деньги)
сбить (напр. масло)
сбить (напр. разговор)
сбить (напр. цену, температуру)
сбить (натереть)
сбить (оттеснить, сместить, заставить отклониться)
сбить (подстрелить)
сбить (собрать)
сбить (сорвать, спутать)
сбить (стоптать, повредить)
сбить (сшибить)
zbiornik (bak)
zbiornik (wodny)
zbiornik (pojemnik)
zbiór, zbiorek
бак, бензобак
водохранилище, водоём
бак, бассейн, вместилище, накопитель, резервуар, сборник
сборник (напр. стихов)
zbój
awaria, zacięcie, zacinanie się
podroby, głowizna i nogi
arytmia
zbicie
sport. wypadnięcie z kłusa
разбойник
сбой (авария)
сбой (мясо)
разг. сбой (аритмия)
разг. сбой (действие по гл. «сбить», «сбиться»)
спорт. сбой (заминка в беге)
zbór (świątynia)
zbór (wspólnota)
ćwiczenia, obóz (szkoleniowy)
dochód, wpływ
ściąganie
opłata, składka
lekarstwo złożone z mieszanki ziół
zbieranie, zbieranie się, zbiór, zbiórka
zbiórka
церковь (протестантская)
община (протестантская)
сбор (военный, тренировочный)
сбор (доход)
сбор (налогов)
сбор (оплата)
сбор (смесь лечебных трав)
сбор (собирание)
сбор (собрание)
zbroja
instrumenty, narzędzia, sprzęt
uprząż
броня, доспехи, латы, устар. сбруя
сбруя (инструменты)
сбруя (упряжь)
zdać (do następnej klasy)
zdać (np. sprawozdanie)
zdać (sobie sprawę)
zdać (np. egzamin)
zdać (powierzyć)
wynająć (komuś)
oddać, przekazać
poddać
stracić siły, odmówić posłuszeństwa (np. z wysiłku)
karc. rozdać
wydać (na przesłuchaniu)
перейти (в следующий класс)
отчитаться
осознать, отдать себе отчёт
сдать (напр. экзамен)
сдать, заверить, передать, поручить
сдать (внаём)
сдать (вручить, передать, отдать, собрать)
сдать (отдать неприятелю)
сдать (потерять силы, ослабеть)
карт. сдать
сл. сдать (выдать на допросе)
132
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
zdać się, zaufać
pot. zdać się (przydać się, pomóc)
zdać się (sprawić wrażenie)
poddać się
положиться, довериться
пригодиться, помочь
показаться, почудиться, разг. сдаться
сдаться
gram. zdanie
zdanie (do następnej klasy)
zdanie (fraza)
zdanie (np. egzaminu)
zdanie (opinia)
budynek, gmach
грамм. предложение
переход (в следующий класс)
фраза
сдача
мнение, взгляд
здание
zdawać (do następnej klasy)
zdawać (np. sprawozdanie)
zdawać (sobie sprawę)
zdawać (np. egzamin)
zdawać (powierzać)
wynajmować (komuś)
oddawać, przekazywać
poddawać
tracić siły, odmawiać posłuszeństwa (np. z wysiłku)
karc. rozdawać
wydawać (na przesłuchaniu)
переходить (в следующий класс)
отчитываться
осознавать, отдавать себе отчёт
сдавать (напр. экзамен)
сдавать, заверять, передавать, поручать
сдавать (внаём)
сдавать (вручать, передавать, отдавать, собирать)
сдавать (отдавать неприятелю)
сдавать (терять силы, ослабевать)
карт. сдавать
сл. сдавать (выдавать на допросе)
zdawać się, ufać
pot. zdawać się (przydawać się, pomagać)
zdawać się (sprawiać wrażenie)
poddawać się
полагаться, доверяться
помогать, оказываться полезным, разг. пригождаться
казаться, чудиться, разг. сдаваться
сдаваться
zgodzić się
nadać się, przydać się
согласиться
сгодиться
zgon (śmierć)
sl. zgon
spęd, spędzanie
spław
element łączący rury
кончина, смерть
сл. отключ, отключка
сгон (действие по гл. «сгонять»)
сгон (по течению реки)
техн. сгон
zgubić (np. drogę)
zgubić (stracić)
zgubić (doprowadzić do zguby)
сбиться (напр. с пути)
потерять
сгубить, погубить
ziele
napój (lekarstwo lub trucizna) z zaparzonych ziół
трава
зелье
zieleń (brylantowa)
zieleń (farba)
zieleń (kolor)
zieleń (roślinność)
zielenina, jarzyny, warzywa, włoszczyzna
зелёнка (бриллиантовый зелёный)
зелень, зелёная краска
зелень, зелёный цвет
зелень, растительность, древонасаждения
зелень (овощи, травы)
ziewać
gapić się
być nieuważnym, przen. bujać w obłokach
зевать (при желании спать)
разг. зевать (глазеть)
перен. разг. зевать (быть невнимательным)
zimny
zimowy
холодный
зимний
133
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
zjechać (przyjechać)
pot. zjechać (zbesztać)
zjechać (w dół, w bok)
wyprowadzić się
наехать, приехать
разругать
съехать (спуститься, свернуть)
съехать (переселиться)
zjeżdżać (przyjeżdżać)
pot. zjeżdżać (besztać)
zjeżdżać (w dół, w bok)
wyprowadzać się
наезжать, наезживать, приезжать
ругать
съезжать (спускаться, сворачивать)
съезжать (переселяться)
zliczać
porównywać, konfrontować
сосчитывать, пересчитывать
сличать
zliczyć
porównać, skonfrontować
сосчитать, пересчитать, счесть
сличить
złodziej
złoczyńca, łotr, czarny charakter
вор
злодей
zmysł
zmysł (umiejętność)
sens
rozsądek
чувство
чувство, понимание, жилка, устар. смысл
смысл (значение)
устар. смысл (разум)
znaczek (na czapce)
znaczek (pocztowy)
кокарда
марка (почтовая)
значок (другие значения), бляха, метка, отметина,
отметинка, отметка, пометка, след
значок (жетон, медаль)
znaczek (pozostałe znaczenia), znak
odznaka
wiedzieć
arystokracja
знавать
видно
знать (быть знакомым, испытывать, обладать знанием,
признавать)
знать (быть осведомлённым)
знать (аристократия)
znamię (cecha, symbol)
znamię (piętno)
znamię (przestępstwa)
znamię (wrodzone)
bot. znamię
sztandar
hasło
знак, знамение, признак
отпечаток
состав (преступления)
родинка, родимое пятно
бот. рыльце
знамя
перен. знамя
znieść (wytrzymać)
znieść (zlikwidować)
znieść (jajka)
znieść (na dół)
znieść (z prądem wody)
znieść (zebrać)
wyburzyć, zburzyć
zanieść
inform. skasować, usunąć, zdeinstalować
вынести, вытерпеть, перенести, стерпеть
ликвидировать, отменить, упразднить
снести (яйца)
снести (вниз)
снести (отнести течением)
снести (собрать)
снести (напр. здание)
снести (занести)
сл. информ. снести (удалить)
znać (w przeszłości)
znać (widać)
znać
134
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
исчезать, пропадать, скрываться, спадать, сходить,
улетать, упраздняться, устраняться
сникать (о растениях)
перен. сникать (упадать духом)
перен. сникать (исчезать)
znikać
pochylać się, więdnąć
markotnieć, przygasać
zanikać
pochylić się, przywiędnąć
przygasnąć, zmarkotnieć
zaniknąć
исчезнуть, пропасть, скрыться, сойти, спасть, улететь,
упраздниться, устраниться
сникнуть (о растениях)
перен. сникнуть (упасть духом)
перен. сникнуть (исчезнуть)
znosić (jajka)
znosić (likwidować)
znosić (wytrzymywać)
znosić (na dół)
znosić (np. ubranie)
znosić (z prądem wody)
znosić (zbierać)
burzyć, wyburzać
zanieść (tam i z powrotem)
inform. deinstalować, kasować, usuwać
нести (яйца)
ликвидировать, отменять, упразднять
выносить, переносить, терпеть
сносить (вниз)
износить, разг. сносить, выносить
сносить (относить течением)
сносить (собирать)
сносить (напр. здание)
разг. сносить (туда и обратно)
сл. информ. сносить (удалять)
zryw
techn. samoch. zryw
zerwanie
fiasko, niepowodzenie
spadek, urwisko
порыв, рывок, толчок
техн. автотр. приёмистость
срыв (действие по гл. «срывать»)
перен. срыв (неудача)
разг. срыв (обрыв)
wulg. zrzygać się
palić, parzyć, przepalać, spalać, wypalać
сниж. сблевать
сжигать
żaba
ropucha
med. dusznica bolesna, dławica piersiowa
med. angina
chciwość
inform. Java
przerobiona fotografia
лягушка
жаба
мед. жаба (грудная)
мед. устар. жаба (ангина)
разг. жаба (жадность)
сл. информ. жаба (Java)
сл. информ. жаба (фотожаба)
żaden
chciwy, skąpy, zachłanny, żądny
никакой, ни один
жаден, жадный
żal (skargi)
żal (skrucha)
żal (smutek)
żal (ubolewanie)
żal (uraza)
żal, szkoda (jako orzeczenie)
niestety
жалобы, сетования
раскаяние
грусть, огорчение, печаль, скорбь, тоска
жалость, сожаление
обида
жаль, жалко (в значении сказуемого)
жаль (к сожалению)
żałoba
skarga, zażalenie, powództwo
skarga, narzekanie, utyskiwanie, żal
траур
жалоба (заявление)
жалоба (сетование)
zniknąć
135
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
żałować
żałować (skąpić)
lubić
darować, nagradzać
жалеть, сожалеть, раскаиваться
отказывать, скупиться
разг. жаловать
устар. жаловать
żałowanie
wynagradzanie
wynagrodzenie
сожаление, сострадание
жалование (действие по гл. «жаловать» – награждать)
жалование (зарплата)
żar
skwar, upał
gorączka
werwa, zapał
жар (раскалённые угли)
жар (жара, зной)
жар (повышенная температура)
перен. жар (душевный подъём)
żelazko
kawałek żelaza
kolej
утюг
железка (кусок железа)
разг. железка (железная дорога)
żeton
odznaka
жетон (средство платежа)
жетон (значок, медаль)
zool. żmija
zool. wąż
зоол. гадюка
зоол. змея, устар. змия
zdrobn. żuczek
robak (toczący drewno), zool. kołatek domowy
pot. pluskwa (podsłuch)
el. bezpiecznik
pot. pejor. cwaniak, kanciarz, spryciarz
разг. уменьш. жучок
разг. жучок (древесный)
разг. жучок (подслушивающее устройство)
разг. эл. жучок (предохранитель)
разг. унич. жучок (плут)
czas. żuć
rzecz. lęk, przerażenie, strach, zgroza
aż strach!, coś okropnego!, coś strasznego!
гл. жевать
сущ. разг. жуть
предик. разг. жуть!
zool. żuk, chrząszcz
zool. żuk (wiosenny)
zool. stonka ziemniaczana
zool. chrabąszcz kasztanowy
zool. chrabąszcz majowy
zool. kistnik maliniak
zool. nosoróg, rohatyniec nosorożec
zool. jelonek rogacz
zool. szarek komośnik
zool. chrząszcz tytoniowy
zool. nałanek zbożowy
samoch. pot. garbus (samochód Volkswagen Beetle)
pot. pejor. cwaniak, kanciarz, spryciarz
зоол. жук
зоол. жук (навозник обыкновенный), землерой
обыкновенный
зоол. жук (навозник весенний)
зоол. жук (колорадский)
зоол. жук (майский восточный)
зоол. жук (майский западный)
зоол. жук (малинный)
зоол. жук (носорог обыкновенный)
зоол. жук (олень)
зоол. жук (свекловичный)
зоол. жук (табачный)
зоол. жук (хлебный)
автотр. разг. жук (автомобиль Volkswagen Beetle)
разг. унич. жук (плут)
żurnal
czasopismo, pismo
dziennik
inform. log
журнал мод
журнал (газета)
журнал (книга)
информ. журнал
zool. żuk (gnojowy)
żyć — patrz: rzyć
136
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
żyd (religia)
Żyd (narodowość)
pejor. żyd
иудей (религия)
еврей (народность)
унич. жид
żyletka
kamizelka
лезвие (бритвы)
жилетка
anat. żyła
geol. i techn. żyła
anat. naczynie krwionośne
anat. ścięgno
анат. вена
геол. и техн. жила
анат. разг. жила (кровеносный сосуд)
анат. разг. жила (сухожилие)
żyto
niezmielone ziarna zbóż
рожь
жито
żywica
żywica (drzew iglastych)
смола (древесная, синтетическая)
живица (хвойных растений)
żywiec (bydło przeznaczone na rzeź)
bot. żywiec (roślina)
żywiec (ryba – przynęta)
убойный скот
бот. зубянка
живец, наживка
żywność
zwierzęta (drobne, hodowlane)
еда, пища, продовольствие
живность
książk. żywot
brzuch
книжн. житьё
живот
137
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
РУССКО-ПОЛЬСКИЙ ИНДЕКС
INDEKS ROSYJSKO-POLSKI
абракадабра
авария
августовский
автокар
ад
академик
аквизиция
аккурат
активный
акцент
акция
аллюзия
альфонс
амбиция
амуниция
ангельский
анекдот
апельаппель
арка
артист
аэростат
баба
бабка
бак
балаган
баллон
банька
баня
бар
баранок
баснь
басня
бассейн
батарея
батон
башкир
бег
беглый
без
безыменный
безымённый
безымянный
белизна
белка
беседа
беспечный
бесправный
бидон
билет
бить
abrakadabra
awaria
augustowski
autokar
ad
akademik
akwizycja
akurat
aktywny
akcent
akcja
aluzja
alfons
ambicja
amunicja
angielski
anegdota
apel
arka
artysta
aerostat
baba
babka
bak
bałagan
balon
bańka
bania
bar
baranek
baśń
baśń
basen
bateria
baton
baszkir
bieg
biegły
bez
bezimienny
bezimienny
bezimienny
bielizna
belka
biesiada
bezpieczny
bezprawny
bidon
bilet
bić
биться
блат
блин
блок
блуд
блудить
бляха
бокс
болван
болото
болтать
ботаник
браво
брак
бронь
броня
буй
бульон
бурда
бут
бюллетень
вага
вагон
важный
ведомости
ведомость
ведьмин
век
веко
великий
вензель
верный
веселье
весть
весь
вечеринка
вещь
вещь
вещь
взвод
взор
видно
видок
винда
винт
винчестер
вирши
витать
вихор
вихорь
9
10
10
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
9
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
12
12
11
12
13
12
12
12
12
13
12
13
12
12
12
13
12
138
bić się
blat
blin
blok
błąd
błądzić
blacha
boks
bałwan
błoto
bełtać
botanik
brawo
brak
broń
broń
bój
bulion
burda
but
biuletyn
waga
wagon
ważny
wiadomości
wiadomość
wiedźmin
wiek
wieko
wielki
węzeł
wierny
wesele
wieść
wieś
wieczorynka
wieszcz
wieś
wieść
wzwód
wzór
widno
widok
winda
wint
winchester
wiersze
witać
wicher
wicher
12
13
13
13
14
14
13
14
11
14
12
14
14
14
14
14
14
14
14
14
13
116
116
116
117
117
117
117
117
117
116
117
116
118
118
117
118
118
118
124
124
117
117
118
118
118
118
118
117
117
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
вклад
вкладка
властный
влечь
вложение
водить
воз
возиться
волна
вольно
вольный
воля
вонь
ворковать
вредный
вручить
врушка
вставать
вставить
вставиться
вставлять
вставляться
встать
втыкать
вуз
вульгаризм
выборный
выбывать
выбыть
выгода
выгодный
выдавать
выдаваться
выдать
выдаться
выжигать
вызвать
вызывать
вымогать
вынести
выносить
выпадок
вырвать
вырывать
выставить
выставлять
выстроить
выстроиться
выходить
вязанка
гадать
галантерея
галерея
галка
wkład
wkładka
własny
wlec
włożenie
wodzić
wóz
wozić się
wełna
wolno
wolny
wola
woń
workować
wredny
wrócić
wróżka
wstawać
wstawić
wstawić się
wstawiać
wstawiać się
wstać
wtykać
wóz
wulgaryzm
wyborny
wybywać
wybyć
wygoda
wygodny
wydawać
wydawać się
wydać
wydać się
wyrzygać
wyzwać
wyzywać
wymagać
wynieść
wynosić
wypadek
wyrwać
wyrywać
wystawić
wystawiać
wystroić
wystroić się
wychodzić
wiązanka
gadać
galanteria
galeria
gałka
гармония
гарнитур
гарнитура
гашение
гвалт
где
гладить
глаз
глина
гнать
гной
година
годиться
годность
годный
годы
Голодомор
гонор
горный
горчица
гостинец
гостить
готовить
готовка
град
гранат
граната
гранатник
гранатовый
граник
график
грач
гроб
гроза
громада
громадно
громадный
грубый
груз
груша
грушка
губа
губить
гуманитарный
давка
дача
двигать
двор
дворец
деградация
деградировать
декада
декорация
декрет
118
118
118
118
118
118
119
119
116
119
119
119
119
119
119
119
119
119
120
120
119
120
119
120
119
120
120
120
120
122
122
122
122
121
121
123
124
124
122
122
122
123
123
123
123
123
123
124
121
117
26
26
26
26
139
harmonia
garnitur
garnitur
gaszenie
gwałt
gdzie
gładzić
głaz
glin
gnać
gnój
godzina
godzić się
godność
godny
gody
głodomór
honor
górny
gorczyca
gościniec
gościć
gotować
gotówka
grad
granat
granat
granatnik
granatowy
granik
grafik
gracz
grób
groza
gromada
gromadnie
gromadny
gruby
gruz
grusza
gruszka
gęba
gubić
humanitarny
dawka
dacza
dźwigać
dwór
dworzec
degradacja
degradować
dekada
dekoracja
dekret
29
26
26
26
29
26
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
29
28
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
28
28
28
29
28
28
28
28
29
29
29
29
26
29
29
18
18
24
23
23
18
18
18
19
19
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
дело
дельный
денник
депозит
депутат
держава
деталь
детектив
диамант
диван
дивизион
дивный
дипломат
дипломатка
дисциплина
дичь
для
до
добираться
добить
добраться
добро
добрый
довести
довод
доводить
довольный
дознание
доказать
доказывать
докладной
доконать
доктор
доложить
дольний
дольный
доля
допрашивать
допрашиваться
допросить
допроситься
дорожка
досадный
доскональный
доставать
достать
доступный
доходить
дрань
драпать
древний
дробный
дробь
дрога
dzieło
dzielny
dziennik
depozyt
deputat
dzierżawa
detal
detektyw
diament
dywan
dywizjon
dziwny
dyplomata
dyplomatka
dyscyplina
dzicz
dla
do
dobierać się
dobić
dobrać się
dobro
dobry
dowieść
dowód
dowodzić
dowolny
doznanie
dokazać
dokazywać
dokładny
dokonać
doktor
dołożyć
dolny
dolny
dola
dopraszać
dopraszać się
doprosić
doprosić się
dorożka
dosadny
doskonały
dostawać
dostać
dostępny
dochodzić
drań
drapać
drzewny
drobny
drób
droga
дроги
друг
другой
дружба
дружка
дрыг
дрязги
дума
дурной
дутый
дыня
дядя
единый
енот
ест
есть
жаба
жаден
жалоба
жалование
жаловать
жаль
жар
железка
железный лист
жетон
живец
живица
живность
живот
жигать
жид
жила
жилетка
жито
жить
жук
журнал
жуткий
жуть
жучок
за
забег
забить
забор
завал
завалить
завести
завод
заводить
заводной
заводызавод
завязать
завязывать
24
24
24
19
19
24
19
19
19
23
23
24
23
23
23
24
19
19
19
19
19
20
20
21
22
21
22
22
20
20
20
20
20
21
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
20
22
22
23
22
22
22
140
drogi
druh
drugi
drużba
dróżka
dryg
drzazga
duma
durny
dęty
dynia
dziadzia
jedyny
jenot
jeść
jeść
żaba
żaden
żałoba
żałowanie
żałować
żal
żar
żelazko
list żelazny
żeton
żywiec
żywica
żywność
żywot
rzygać
żyd
żyła
żyletka
żyto
rzyć
żuk
żurnal
rzutki
żuć
żuczek
za
zabieg
zabić
zabór
zawał
zawalić
zawieść
zawód
zawodzić
zawodny
zawody
zawiązać
zawiązywać
22
22
22
22
22
22
23
23
23
19
23
23
31
31
31
31
135
135
135
136
136
135
136
136
44
136
137
137
137
137
94
137
137
137
137
94
136
136
94
136
136
124
124
124
124
130
130
131
131
131
131
131
130
130
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
загадать
загубить
загубленный
задавать
задать
заебать
заживать
зажигать
зажить
заказ
заказать
заказывать
заклад
закладка
закон
законный
закрывать
закрыть
залив
заложить
замешкаться
замкнуть
замочить
замыкание
замыкать
заорать
западня
запал
запамятовать
запас
запасы
записать
записывать
заплата
заповедать
запоминать
запомнить
заправа
заправду
заправить
заправка
заправлять
запросить
запрошенный
зараз
заряд
засада
заставить
заставлять
засунуть
затаить
затем
затор
заточить
zagadać
zagubić
zagubiony
zadawać
zadać
zajebać
zażywać
zarzygać
zażyć
zakaz
zakazać
zakazywać
zakład
zakładka
zakon
zakonny
zakrywać
zakryć
zalew
założyć
zamieszkać
zamknąć
zamoczyć
zamykanie
zamykać
zaorać
zapadnia
zapał
zapamiętać
zapas
zapasy
zapisać
zapisywać
zapłata
zapowiadać
zapominać
zapomnieć
zaprawa
zaprawdę
zaprawić
zaprawka
zaprawiać
zaprosić
zaproszony
zaraz
zarząd
zasada
zastawić
zastawiać
zasunąć
zataić
zatem
zator
zatoczyć
затруднение
затруднённый
затруднить
затрудниться
затруднять
затрудняться
заход
зачаток
зачать
зачин
защитить
защитный
заявка
заяц
здание
зевать
зелень
зелье
зимний
злодей
змеязмия
знамя
знать
значок
играть
идентичность
идиом
иероглиф
изба
икра
иммунитет
имя
инвестор
индекс
индианка
инсталляция
интегральный
интеграция
интеллигенция
интерес
искать
кавалер
каганец
каденция
кадр
кадры
казать
камера
кандидат
караван
карета
каретка
карма
карта
125
125
125
125
125
125
131
129
131
125
125
125
126
126
126
126
126
126
126
126
126
127
127
127
127
127
127
127
127
127
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
129
128
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
130
130
141
zatrudnienie
zatrudniony
zatrudnić
zatrudnić się
zatrudniać
zatrudniać się
zachód
zaczątek
zacząć
zaczyn
zaszczycić
zaszczytny
zajawka
zając
zdanie
ziewać
zieleń
ziele
zimny
złodziej
żmija
znamię
znać
znaczek
igrać
identyczność
idiom
hieroglif
izba
ikra
immunitet
imię
inwestor
indeks
Indianka
instalacja
integralny
integracja
inteligencja
interes
iskać
kawaler
kaganiec
kadencja
kadr
kadra
kazać
kamera
kandydat
karawan
kareta
karetka
karma
karta
130
130
130
130
130
130
124
125
125
125
129
129
125
125
133
133
133
133
133
134
136
134
134
134
30
30
30
29
31
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
31
33
32
32
32
32
33
32
32
32
32
32
32
33
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
картон
карьер
карьера
кат
катар
катафалк
кафедра
качка
квартал
квас
квота
кеды
керосин
кий
килька
кинематограф
кино
кинотеатр
кисть
кит
киянка
клавиш
клавиша
кладка
клеить
клепсидра
клёцки
клёш
клоп
клуб
ключ
клятва
ковёр
код
кожух
кокарда
колба
коллега
колпак
комиссия
коммуникации
коммуникация
комната
компания
конечно
конечный
коник
конкуренция
консерватор
консоль
конструктор
консультация
контакт
контузия
karton
kariera
kariera
kat
katar
katafalk
katedra
kaczka
kwartał
kwas
kwota
kiedy
kerozyna
kij
kilka
kinematograf
kino
kinoteatr
kiść
kit
kijanka
klawisz
klawisz
kładka
kleić
klepsydra
klocki
klosz
klop
klub
klucz
klątwa
kawior
kod
kożuch
kokarda
kolba
kolega
kołpak
komisja
komunikacja
komunikacja
komnata
kompania
koniecznie
konieczny
konik
konkurencja
konserwator
konsola
konstruktor
konsultacja
kontakt
kontuzja
контур
конфронтация
концентрация
концессия
кончик
кончина
кончить
копать
копия
кора
корень
корона
коронка
корпус
корыстный
корысть
коса
костлявый
кость
кот
кош
кошара
край
кран
красный
крем
кресло
кривда
криминал
криминалист
кристалл
кроватка
кровать
кроить
кроль
кромка
кроткий
кружение
кружок
крупник
крушение
крыть
ксива
кубанский
кубик
кубок
кукла
кулак
кульки
культура
куна
купа
купальник
курс
33
32
32
33
33
33
33
32
42
42
42
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
35
34
34
34
35
35
35
35
34
33
35
39
35
35
35
35
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
37
37
37
37
37
142
kontur
konfrontacja
koncentracja
koncesja
kącik
kończyna
kończyć
kopać
kopia
kora
korzeń
korona
koronka
korpus
korzystny
korzyść
kosa
koślawy
kość
kot
kosz
koszary
kraj
kran
krasny
krem
krzesło
krzywda
kryminał
kryminalista
kryształ
krawatka
krawat
kroić
król
kromka
krótki
krążenie
krążek
krupnik
kruszenie
kryć
ksywa
kubański
kubik
kubek
kukla
kułak
kulki
kultura
kuna
kupa
kupalnik
kurs
37
36
36
36
33
37
37
37
37
38
38
38
38
38
38
38
39
39
39
39
39
39
39
39
40
40
41
41
41
41
41
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
41
41
41
41
41
41
41
41
42
42
42
42
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
кутас
лава
лавка
ладный
лакомство
ламинат
лампа
ласка
ласковый
лаять
легитимация
лезть
лей
лектор
лекция
лень
лёт
лётный
лечь
лига
лимонка
линейка
липец
лист
листва
листок
листопад
литера
литеровать
лихва
лицевать
лицензиат
лицентиат
лиценциат
лицо
личный
лоб
лог
локатор
лот
луг
лук
луна
лыжа
любезный
любить
люд
люк
люстра
магазин
майдан
маляр
мамка
мандат
kutas
lawa
ławka
ładny
łakomstwo
laminat
lampa
laska
laskowy
łajać
legitymacja
leźć
lej
lektor
lekcja
leń
lot
lotny
lecz
liga
limonka
linijka
lipiec
list
listwa
listek
listopad
litera
literować
lichwa
licować
licencjat
licencjat
licencjat
lico
liczny
łeb
log
lokator
lot
ług
łuk
łuna
łyżwa
lubieżny
lubić
lód
luk
lustro
magazyn
majdan
malarz
mamka
mandat
маньяк
марка
марш
масло
масть
мат
матка
машина
маяк
мгла
медиана
ментовка
место
метка
метр
мех
меч
мешать
мешкать
мещанин
милость
мимо
минет
мир
младенец
многий
момент
морг
морга
морс
москвич
мотор
моц
мочить
мошна
мундир
мучить
мучиться
мылить
мыть
мэтр
на память
набирать
набрать
навет
навигатор
наводнение
наводнить
наводнять
навык
навязать
навязывать
наглый
наебать
42
46
46
46
46
42
42
43
43
46
43
43
43
43
43
43
45
45
43
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45
43
44
43
43
43
44
44
46
45
45
45
46
46
46
46
46
46
45
46
46
47
47
47
47
47
143
maniak
marka
marsz
masło
maść
mat
matka
maszyna
majak
mgła
mediana
miętówka
miasto
metka
metr
mech
mecz
mieszać
mieszkać
mieszczanin
miłość
mimo
mineta
mir
młodzieniec
mnogi
moment
morga
morga
mors
moskwicz
motor
moc
moczyć
moszna
mundur
męczyć
męczyć się
mylić
myć
metr
na pamięć
nabierać
nabrać
nawet
nawigator
nawodnienie
nawodnić
nawadniać
nawyk
nawiązać
nawiązywać
nagły
najebać
47
47
47
47
48
48
48
47
47
49
48
49
49
48
48
48
48
49
49
49
49
49
49
49
49
49
50
50
50
50
50
50
49
50
50
50
48
48
50
50
48
50
50
51
52
53
53
53
52
53
53
53
51
51
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
нажираться
нажраться
назвать
называть
наказать
наказывать
наклад
накладка
налог
намёт
напасть
написать
направить
направлять
нарекать
нареченный
наречённый
наряд
настроить
настрой
наушники
находить
находиться
начальный
неважный
неверный
невеста
невольно
невыгодный
негатив
негодный
негоциант
недельный
неделя
недобрый
недоступный
нежить
незатруднённый
неладный
нелётный
неличный
немцы
необычайно
необычайный
непотребный
нескорый
несть
неучтивый
неясный
никчёмный
ниц
новость
номер
носитель
nażerać się
nażreć się
nazwać
nazywać
nakazać
nakazywać
nakład
nakładka
nałóg
namiot
napaść
napisać
naprawić
naprawiać
narzekać
narzeczony
narzeczony
narząd
nastroić
nastrój
nauszniki
nachodzić
nachodzić się
naczelny
nieważny
niewierny
niewiasta
nie wolno
niewygodny
negatyw
niegodny
negocjant
niedzielny
niedziela
niedobry
niedostępny
nieżyt
niezatrudniony
nieładny
nielotny
nieliczny
Niemcy
nieobyczajnie
nieobyczajny
niepotrzebny
nieskory
nieść
nieuczciwy
niejasny
nikczemny
nic
nowość
numer
nosiciel
носить
носки
носорог
ночник
нуда
нынешний
обвод
обжигать
обличать
обоз
обой
оборот
обрадовать
образ
образовать
оброк
обруб
обрубка
обставить
обставлять
обходить
обходиться
объявить
объявление
объявлять
обыватель
овод
овощ
овсянка
оголить
оголиться
огонёк
огонэк
огород
оклад
округ
окупаться
олово
оловянный
опал
опалять
опаляться
опаска
опекать
описать
описывать
оплачиваться
опор
опустить
опущенный
опция
опылить
опылять
орать
53
53
53
53
51
51
51
51
51
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
51
51
51
55
55
55
54
55
53
54
53
54
54
54
54
55
55
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
55
53
56
56
55
144
nosić
noski
nosoróg
nocnik
nuda
niniejszy
obwód
obrzygać
obliczać
obóz
obój
obrót
obradować
obraz
obrazować
obrok
obręb
obróbka
obstawić
obstawiać
obchodzić
obchodzić się
objawić
objawienie
objawiać
obywatel
owad
owoc
owsianka
ogolić
ogolić się
ogonek
ogonek
ogród
okład
okrąg
okąpać się
ołów
ołowiany
opał
opalać
opalać się
opaska
opiekać
opisać
opisywać
opłacać się
opór
opuścić
opuszczony
opcja
opylić
opylać
orać
55
55
55
55
56
55
58
57
56
56
56
57
56
57
57
57
57
57
57
57
56
56
56
56
56
58
64
64
64
61
61
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
63
63
63
63
63
63
62
63
63
63
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
организовать
ордер
ординарный
орудие
осада
особа
остатки
остаточный
острога
ость
ось
отбирать
отбить
отбывать
отбыть
ответ
отвод
отдавать
отданныйотдать
отдать
отдыхать
отживать
отжить
открывать
открыть
отмена
отменить
отменять
отобрать
отповедь
отпрыск
отпускать
отпустить
отреагировать
отставать
отстать
оттиск
охота
охотник
очко
очный
па
пакет
палатка
палач
палево
палка
памятник
папа
папироса
папка
пара
парапет
парк
organizować
order
ordynarny
orędzie
osada
osoba
ostatki
ostateczny
ostroga
ość
oś
odbierać
odbić
odbywać
odbyć
odwet
odwód
oddawać
oddany
oddać
oddychać
odżywać
odżyć
odkrywać
odkryć
odmiana
odmienić
odmieniać
odebrać
odpowiedź
odprysk
odpuszczać
odpuścić
odreagować
odstawać
odstać
odcisk
ochota
ochotnik
oczko
oczny
pa
pakiet
pałatka
palacz
paliwo
pałka
pamiętnik
papa
papieros
papka
para
parapet
park
пароль
партер
пас
пасовать
паста
пасти
пасть
патрон
пацан
пачка
паштет
пекло
пенсия
пень
перебить
переводить
передел
перенести
переносить
переписать
переписывать
перепись
перепутать
переспать
перечитать
перфоратор
пёс
песок
петля
печень
печенье
пиздеть
пиздить
пила
пилка
пилот
пионер
пирамида
пирамидальный
пирог
писание
писарь
писать
письмо
питание
питать
питаться
плавный
план
платок
платформа
плач
пленить
плениться
64
63
63
63
64
64
64
64
64
64
64
58
58
59
59
61
61
59
59
59
59
61
61
60
60
60
60
60
60
60
60
60
61
61
61
61
59
58
58
58
58
64
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
66
145
parol
parter
pas
pasować
pasta
paść
paść
patron
pacan
paczka
pasztet
piekło
pensja
pień
przebić
przewodzić
przedział
przenieść
przenosić
przepisać
przepisywać
przepis
przeputać
przespać
przeczytać
perforator
pies
piesek
pętla
pieczeń
pieczenie
piździć
piździć
piła
piłka
pilot
pionier
piramida
piramidalny
pieróg
pisanie
pisarz
pisać
pismo
pytanie
pytać
pytać się
pławny
plan
płatek
platforma
płacz
plenić
plenić się
66
66
66
66
66
67
67
67
64
64
66
67
67
68
81
83
81
81
81
82
82
81
82
82
81
67
68
68
67
67
67
69
69
68
68
68
68
69
69
68
69
69
69
69
86
85
85
70
69
70
69
70
69
69
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
плечо
плинтус
плод
плот
плоть
плоть
плутон
плюгавый
по
повесть
поветрие
повлечь
погасить
погреб
подавать
подаваться
подать
податься
подбить
подорвать
подошва
подписаться
подписываться
подрубка
подручник
подрыв
подрывать
подряд
подстава
подставить
подставлять
подчас
подымать
поединок
поезд
пожаловать
пожалуй
поза
позвать
поздравить
поздравлять
позитив
позитивный
позиция
позор
позорный
позывать
показаться
покой
покушать
пол
полдень
поле
поликлиника
plecy
plintus
płód
płot
płeć
płot
pluton
plugawy
po
powieść
powietrze
powlec
pogasić
pogrzeb
podawać
podawać się
podać
podać się
podbić
poderwać
podeszwa
podpisać się
podpisywać się
podróbka
podręcznik
podryw
podrywać
podrząd
podstawa
podstawić
podstawiać
podczas
podymać
pojedynek
pojazd
pożałować
pożałuj
poza
pozwać
pozdrowić
pozdrawiać
pozytyw
pozytywny
pozycja
pozór
pozorny
pozywać
pokazać się
pokój
pokuszać
pół
południe
pole
poliklinika
полночь
полог
положение
положиться
полон
получить
получиться
полюбить
помело
помимо
помылить
понижать
понижение
понизить
попадать
попирать
пополнить
поправиться
порвать
портфель
порушить
порыв
последний
посол
пост
поставить
постель
поступь
посягнуть
потешать
потешить
поточный
потребовать
поужинать
поход
початок
почёт
починить
правда
правдивый
править
практика
предложить
представление
предыстория
прелюдия
премия
преставиться
привитать
привлечь
признавать
признать
приказание
приклад
69
70
70
70
70
70
70
70
70
77
77
77
73
74
72
72
71
71
72
72
72
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
72
73
74
74
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
74
74
74
78
75
74
74
146
północ
połóg
położenie
położyć się
polon
połączyć
połączyć się
polubić
pomelo
pomimo
pomylić
poniżać
poniżenie
poniżyć
popadać
popierać
popełnić
poprawić się
porwać
portfel
poruszyć
poryw
pośledni
poseł
post
postawić
pościel
postęp
posięgnąć
pocieszać
pocieszyć
potoczny
potrzebować
poużynać
pochód
początek
pociot
poczynić
prawda
prawdziwy
prawić
praktyka
przedłożyć
przedstawienie
prehistoria
preludium
premia
przestawić się
przywitać
przywlec
przyznawać
przyznać
przykazanie
przykład
78
75
75
75
74
74
74
74
75
75
75
75
75
75
75
76
75
76
76
76
76
76
77
76
76
77
77
77
76
71
71
77
77
77
71
71
71
71
79
79
79
79
81
81
79
79
79
82
84
84
85
84
83
83
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
прикладной
прикрывать
прикрыть
пример
припадок
приправа
присвоить
прислуга
приставать
приставка
пристать
пристойный
притча
приход
приязнь
приятель
проба
пробка
пробник
провизия
проводить
проводник
проводница
провожать
продукты
продукция
прослушать
прослушивать
проспект
просто
протектор
противный
процедура
процесс
пруд
пукать
пул
пула
пульпит
пуля
пункт
пушистый
пушка
пыл
пьянка
пятно
работник
рада
радикал
радикальный
раз
разбавить
разбавлять
разбираться
przykładny
przykrywać
przykryć
przymiar
przypadek
przyprawa
przyswoić
przysługa
przystawać
przystawka
przystać
przystojny
prycza
przychód
przyjaźń
przyjaciel
próba
próbka
próbnik
prowizja
prowadzić
przewodnik
prowadnica
prowadzać
produkty
produkcja
przesłuchać
przesłuchiwać
prospekt
prosto
protektor
przeciwny
procedura
proces
prąd
pukać
pół
pula
pulpit
pula
punkt
puszysty
puszka
pył
pianka
piętno
robotnik
rada
radykał
radykalny
raz
rozbawić
rozbawiać
rozbierać się
развести
развестись
развод
разводить
разводиться
разводка
раздавать
раздать
различаться
разобраться
разовый
рано
рапорт
раскладушка
расписаться
расправа
распускать
распустить
рассказ
рассказать
рассказывать
рассол
растрёпанный
расходиться
ратовать
рация
рвать
реактивный
реализовать
реанимация
ревизия
регистрация
режим
резерв
резерват
резервация
резервуар
резон
резьба
рейс
реквизит
ремонт
рента
репарация
репрезентация
репродуктор
репродукция
реставрация
рефлекс
рецепт
речник
речь
риза
ровер
83
83
83
83
83
84
84
84
84
84
84
84
80
83
83
83
80
80
80
80
80
82
80
80
79
79
82
82
79
79
80
81
79
79
79
85
78
85
85
85
85
85
85
85
67
68
88
86
86
86
86
90
90
90
147
rozwieść
rozwieść się
rozwód
rozwodzić
rozwodzić się
rozwódka
rozdawać
rozdać
rozliczać się
rozebrać się
razowy
rano
raport
rozkładówka
rozpisać się
rozprawa
rozpuszczać
rozpuścić
rozkaz
rozkazać
rozkazywać
rosół
roztrzepany
rozchodzić się
ratować
racja
rwać
reaktywny
realizować
reanimacja
rewizja
rejestracja
reżim
rezerwa
rezerwat
rezerwacja
rezerwuar
rezon
rzeźba
rejs
rekwizyt
remont
renta
reparacja
reprezentacja
reproduktor
reprodukcja
restauracja
refleks
recepta
rzecznik
rzecz
ryza
rower
92
92
92
92
92
93
90
90
91
90
86
86
86
91
91
91
91
91
90
91
91
89
91
90
86
86
93
86
87
87
88
87
88
88
88
88
88
88
94
87
87
87
87
87
87
87
87
88
87
87
93
93
93
90
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
рогатка
рогач
родина
родинка
рожа
рожь
розетка
рок
ролька
ром
Роман
романист
романс
роскошь
российский
рота
рулетка
русский
рутина
ручник
рушить
рушиться
рынок
сад
салон
самопал
самопальный
самоход
сановный
сателлит
сбить
сбой
сбор
сборник
сбруя
свежо
свет
светло
светлый
свято
святыня
сгодиться
сгон
сгубить
сдавать
сдаваться
сдать
сдаться
сеанс
секрет
сексуальный
серия
серпентин
сессия
rogatka
rogacz
rodzina
rodzinka
róża
róż
rozetka
rok
rolka
Rom
Roman
romanista
romans
rozkosz
rosyjski
rota
ruletka
rosyjski
rutyna
ręcznik
ruszyć
ruszyć się
rynek
sad
salon
samopał
samopalny
samochód
szanowny
satelit
zbić
zbój
zbór
zbiornik
zbroja
świeżo
świat
światło
światły
święto
świątynia
zgodzić się
zgon
zgubić
zdawać
zdawać się
zdać
zdać się
seans
sekret
seksualny
seria
serpentyna
sesja
сжигать
сигарета
сигнализация
синий
синица
ситуация
сказать
скала
скарб
скинуть
склад
складка
склеп
склероз
склянка
скоро
скоромный
скорый
скромный
скрупул
скрытый
скулить
скупить
слабо
славный
слива
сливка
сливки
сличать
сличить
словник
слоны
служба
служебный
слух
смерч
смола
смутный
смысл
снести
сникать
сникнуть
сносить
солянка
сос
союз
спасать
спасти
спасть
спикер
списать
списаться
список
списывать
89
89
88
88
93
93
90
89
89
89
89
89
89
91
89
89
93
89
93
88
93
93
93
94
94
94
94
94
103
94
132
132
132
132
132
106
105
105
106
106
106
133
133
133
133
133
132
133
95
95
95
95
95
95
148
zrzygać się
cygaretka
sygnalizacja
siny
sinica
sytuacja
skazać
skala
skarb
skinąć
skład
składka
sklep
skleroza
szklanka
skoro
skromny
skory
skromny
skrupuł
skryty
skulić
skupić
słabo
sławny
śliwa
śliwka
śliwki
zliczać
zliczyć
słownik
słony
służba
służebny
słuch
śmierć
smoła
smutny
zmysł
znieść
znikać
zniknąć
znosić
solanka
sos
sojusz
spasać
spaść
spaść
spiker
spisać
spisać się
spisek
spisywać
135
16
103
96
95
103
96
96
96
96
96
96
96
96
104
96
96
96
96
96
97
97
97
97
97
105
105
105
134
134
97
97
97
97
97
105
97
97
134
134
135
135
135
98
98
97
98
98
98
98
98
98
98
98
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
списываться
сплав
сплавить
сплавлять
сплотить
споро
способность
спотыкаться
справа
спросить
спрятать
срыв
ссать
ставить
ставка
стан
становить
станция
стартовать
старший
стать
стек
стипендия
стожок
стоп
стопа
сторож
сторона
стояк
страж
стрельба
строитель
строить
строиться
строй
строп
стул
стэк
субстанция
суверен
суд
сука
сум
сума
сунуть
суровый
сутки
суша
сход
сходить
сходиться
съезжать
съехать
та
spisywać się
spław
spławić
spławiać
spłacić
sporo
sposobność
spotykać się
sprawa
sprosić
sprzątać
zryw
ssać
stawić
stawka
stan
stanowić
stancja
startować
starszy
stać
stek
stypendium
stożek
stop
stopa
stróż
strona
stojak
straż
strzelba
stroiciel
stroić
stroić się
strój
strop
stół
stek
substancja
suweren
sód
suka
sum
suma
sunąć
surowy
sutki
susza
schód
schodzić
schodzić się
zjeżdżać
zjechać
ta
таблица
табор
такса
Тарас
тварь
твердить
творить
термин
терпение
терпеть
течка
типография
тир
титул
тлен
то
ток
толстый
тон
тор
торг
торговать
тост
точка
точный
трава
травить
травка
травление
трактовать
тракция
трансляция
трансмиссия
транспорт
трансфер
трасса
тратить
трель
трен
тройка
троп
тропик
тропики
труба
трубка
труд
туман
тур
тура
тыква
тыл
тьма
убавить
убегать
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
135
99
100
101
100
100
100
100
100
99
101
102
101
101
101
102
102
101
101
102
101
102
102
102
102
101
101
102
103
98
103
103
103
103
103
103
103
95
95
95
134
134
106
149
tablica
tabor
taksa
taras
twarz
twierdzić
tworzyć
termin
cierpienie
cierpieć
teczka
typografia
tir
tytuł
tlen
to
tok
tłusty
ton
tor
targ
targować
tost
toczka
toczny
trawa
trawić
trawka
trawienie
traktować
trakcja
translacja
transmisja
transport
transfer
trasa
tracić
trel
tren
trójka
trop
tropik
tropik
trąba
trąbka
trud
tuman
tur
tura
tykwa
tył
ćma
ubawić
ubiegać
106
106
106
106
111
111
111
107
16
16
107
111
107
111
107
107
107
107
107
108
106
106
108
107
107
109
109
109
109
108
108
108
108
109
108
109
108
110
110
110
110
110
110
109
110
110
111
111
111
111
111
18
111
112
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
убегаться
убирать
убираться
убитый
убить
убрать
убраться
уважать
увольнение
угадать
угадывать
угода
угорь
уготовить
удар
удаться
удел
уделить
уделиться
уделять
уделяться
уж
уживаться
ужинать
ужиться
узнавать
узнать
уйма
уклон
укроп
уморить
умысел
универсал
унижение
упал
упоминать
управа
управить
управлять
урна
урод
уродина
уродить
уродиться
уродливый
урок
уряд
урядник
услуга
успение
устав
уставать
уставиться
устать
ubiegać się
ubierać
ubierać się
ubity
ubić
ubrać
ubrać się
uważać
uwolnienie
ugadać
ugadywać
ugoda
ugór
ugotować
udar
udać się
udział
udzielić
udzielić się
udzielać
udzielać się
wąż
używać
użynać
użyć
uznawać
uznać
ujma
ukłon
ukrop
umorzyć
umysł
uniwersał
uniżenie
upał
upominać
uprawa
uprawić
uprawiać
urna
uroda
urodziny
urodzić
urodzić się
urodliwy
urok
urząd
urzędnik
usługa
uśpienie
ustawa
ustawać
ustawić się
ustać
уступ
усыпать
утечка
утро
утроба
ухо
учтивый
фактор
фактура
факультет
фальшивый
фамилия
фара
фиговый
фигурант
фильм
фисташка
фляга
фляжка
форма
хвост
хитрый
хлопок
хмурый
ход
холера
холодный
хохол
хрупкий
худший
хук
целка
целковый
целовать
цель
цельный
ценник
цеп
цепь
цесарка
цех
цифра
цоколь
цыц
чайка
час
частный
часто
чача
чашка
чек
челядин
челядинец
червец
112
112
112
112
112
112
112
116
116
113
113
113
113
113
113
112
113
113
113
113
113
116
116
116
116
116
116
113
113
113
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
115
115
115
115
115
115
115
115
115
150
ustęp
usypać
ucieczka
jutro
wątroba
ucho
uczciwy
faktor
faktura
fakultet
fałszywy
familia
fara
figowy
figurant
film
fistaszek
flaga
flaszka
forma
chwost
chytry
chłopak
chmury
chód
cholera
chłodny
chochoł
chrupki
chudszy
huk
całka
całkowy
celować
cel
celny
cennik
cep
cep
cesarka
cech
cyfra
cokół
cyc
czajka
czas
ciasny
ciasto
czacza
czaszka
czek
czeladnik
czeladnik
czerwiec
115
115
112
31
116
112
112
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
26
16
16
15
15
15
15
15
15
16
16
29
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
17
17
16
16
17
17
17
17
17
17
ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА
червонец
червонный
червь
черемша
чернила
чернь
чёрствый
чёрт
честь
чётка
чётки
чётко
чин
чинить
чинность
чинный
чистить
чистка
чихать
шабер
шабёр
шавка
шайба
шерсть
шик
шина
шихта
czerwoniec
czerwony
czerw
czeremcha
czernidło
czerń
czerstwy
czort
cześć
ciotka
ciotka
ciotka
czyn
czynić
czynność
czynny
czyścić
czystka
czyhać
szaber
szaber
szafka
szajba
sierść
szyk
szyna
szychta
шкраб
шлак
шпагат
шпилька
шпон
штамп
штука
штукатурка
штучный
щегол
щека
щит
эвакуатор
эвакуация
эдиция
экономия
элевация
элемент
эпика
эпос
яичница
як
яма
ярлык
ясный
ящур
17
17
17
17
17
17
17
18
17
16
16
16
18
18
18
18
18
18
18
103
103
103
103
95
105
105
105
151
szkrab
szlak
szpagat
szpilka
szpon
sztampa
sztuka
sztukateria
sztuczny
szczegół
szczęka
szczyt
ewakuator
ewakuacja
edycja
ekonomia
elewacja
element
epika
epos
jajecznica
jak
jama
jarłyk
jasny
jaszczur
104
104
104
104
104
105
105
105
105
104
104
104
24
24
24
24
24
24
24
24
31
31
31
31
31
31
Вияс А., Польско-русский словарь ложных друзей переводчика с русско-польским индексом
с учётом разговорных, просторечных, сленговых и матерных значений слов, Краков, 2014 – 151 с.
Wijas A., Polsko-rosyjski słownik fałszywych przyjaciół tłumacza z indeksem rosyjsko-polskim
z uwzględnieniem potocznych, pospolitych, slangowych i wulgarnych znaczeń wyrazów, Kraków 2014 – 151 s.
Wijas A., Polish-Russian Dictionary of False Friends with Russian-Polish Index
including informal, colloquial, slang and vulgar meanings of words, Krakow 2014 – 151 pages
8.0.0 – 07.12.2014
www.falsefriends.awijas.pl

Podobne dokumenty