Zakończenie procedury Udostępnienia Terminalu

Transkrypt

Zakończenie procedury Udostępnienia Terminalu
Zakończenie procedury Udostępnienia Terminalu
LNG 2009 / Procedure for Offering an LNG
Terminal 2009 completed
Polskie LNG informuje o zakończeniu prowadzonej od czerwca 2009 procedury Udostępnienia Terminalu
LNG w Świnoujściu 2009. Na podstawie złożenia przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
(PGNiG) wiążącego zamówienia, zgodnie z postanowieniami Regulaminu procedury udostępnienia
Terminalu LNG w Świnoujściu 2009, w dniu 18 marca br. została podmisana umowa pomiędzy Polskim
LNG SA i PGNiG. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług regazyfikacji oraz usług dodatkowych.
3
3
W wyniku procedury przydzielona została moc 370 000 Nm /h z oferowanych 570 Nm /h.
____________________________
Polskie LNG wish to inform that Procedure for Offering an LNG Terminal in Świnoujście on the Open
Season Basis has been completed. According to the Bylaws of the 2009 Procedure for Offering an LNG
Terminal in Świnoujście on the Open Season Basis a non-binding order was confirmed by Polish Oil and
Gas Company (PGNiG) . Therefore the Regasification Agreement between PGNiG and Polskie LNG was
signed on March 18th.
As a result of this Procedure 370 000 (of available 570 000 ) normal cubic meters per hour were alocated.
KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY
REGULAMINU PROCEDURY UDOST
ĘPNIENIA TERMINALU LNG W
ŚWINOUJŚCIU 2009
Na podstawie punktu 7 – Postanowienia końcowe Regulaminu procedury udostępnienia Terminalu LNG w
Świnoujściu 2009r., uprzejmie informujemy, iż treść Regulaminu ulega następującym zmianom:
- W pkt. 1.4 - tabela datę 31 stycznia 2010 r. zastępuje się: „12 lutego 2010 godz. 11.00”.
KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY
REGULAMINU PROCEDURY UDOST
ĘPNIENIA TERMINALU LNG W
ŚWINOUJŚCIU 2009
Na podstawie punktu 7 – Postanowienia końcowe Regulaminu procedury udostępnienia Terminalu LNG w
Na podstawie punktu 7 – Postanowienia końcowe Regulaminu procedury udostępnienia Terminalu LNG w
Świnoujściu 2009r. (dalej „Regulamin”), uprzejmie informujemy, iż treść Regulaminu ulega następującym
zmianom:
1. W pkt. 1.4 - tabela datę 31 stycznia 2010 r. zastępuje się: „5 lutego 2010 godz. 11.00”.
2. Zmianie ulega wzór formularza dotyczącego zgłoszenia w II Fazie – zamówienia (oferta zawarcia umowy
regazyfikacji), który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do Komunikatu.
KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY
REGULAMINU PROCEDURY UDOST
ĘPNIENIA TERMINLU LNG W ŚWINOUJŚCIU
2009
Na podstawie punktu 7 – Postanowienia końcowe, Regulaminu procedury udostępnienia terminalu LNG w
Świnoujściu 2009r.(dalej „Regulamin”), uprzejmie informujemy, iż treść Regulaminu ulega następującym
zmianom:
1. Postanowienia pkt. 1.4 - tabela, Faza II otrzymuje brzmienie:
2. Postanowienia pkt. 4.2.1 – usuwa się zdanie w brzmieniu:
„Do wiążącego zamówienia należy załączyć gwarancję bankową, o której mowa w pkt. 4.2.2.”
3. Postanowienia pkt. 4.2.2 – po pierwszym zdaniu dodaje się zdanie
w brzmieniu:
„Uczestnik procedury Udostępnienia Terminalu 2009, który na mocy przepisów szczególnych, w
szczególności ustawy Prawno zamówień publicznych, ma prawo żądać od PLNG zabezpieczenia należytego
wykonania umowy regazyfikacji, którego wartość jest równa lub przewyższa kwotę gwarancji bankowej
wymaganej zgodnie z postanowieniami art. 4.2.2., nie ma obowiązku przedkładania gwarancji bankowej w
ramach II Fazy procedury Udostępnienia Terminalu 2009.”
4. Postanowienia pkt. 4.2.3 zdanie 1-5 – otrzymują brzmienie;
„Oferty wraz z załącznikami należy doręczyć PLNG na adres korespondencyjny Spółki, wskazany w pkt. 8
niniejszego Regulamin procedury Udostępnienia Terminalu 2009 w terminie do dnia 28 stycznia 2010r. do
godziny 17.00. Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie zostaną wzięte pod uwagę w procedurze Udost
ępnienia Terminalu 2009.
Do godz. 17.00 dnia 28 stycznia 2010 r. Uczestnik może złożyć nową Ofertę. Nowa Oferta zastępuje całe
poprzednie zamówienie Uczestnika, a wszystkie informacje zawarte w poprzednim wiążącym zamówieniu
zostaną pominięte. Zatem nowa Oferta powinna być w pełni wypełniona.
5. Postanowienia pkt. 4.7 –zdanie 13 otrzymuje brzmienie:
„Umowy będą zasadniczo zgodne z treścią wzoru opublikowanego przez PLNG po ogłoszeniu wyników I
Fazy procedury Udostępnienia Terminalu 2009 oraz obowiązującymi w dniu zawarcia umowy Instrukcją
oraz przepisami prawa.”
6. Zmianie ulega wzór formularza dotyczącego zgłoszenia w II Fazie – zamówienia (oferta zawarcia umowy
regazyfikacji), który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do Komunikatu.
Do pobrania:
1. Zamówienie link do pobrania
2. Załącznik nr 1 do oferty link do pobrania
KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY
REGULAMINU PROCEDURY UDOST
ĘPNIENIA TERMINALU LNG W
ŚWINOUJŚCIU 2009
Na podstawie punktu 7 – Postanowienia końcowe, Regulaminu procedury udostępnienia terminalu LNG w
Świnoujściu 2009r.(dalej „Regulamin”), uprzejmie informujemy, iż treść Regulaminu ulega następującym
zmianom
1. Postanowienia pkt. 1.4 - tabela, Faza II otrzymuje brzmienie:
2. Postanowienia pkt. 4.2.3 zdanie 1-5 – otrzymują brzmienie;
„Oferty wraz z załącznikami należy doręczyć PLNG na adres korespondencyjny Spółki, wskazany w pkt. 8
niniejszego Regulamin procedury Udostępnienia Terminalu 2009 w terminie do dnia 27 stycznia 2010r. do
godziny 17.00. Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie zostaną wzięte pod uwagę w procedurze Udost
ępnienia Terminalu 2009.
Do godz. 17.00 dnia 27 stycznia 2010 r. Uczestnik może złożyć nową Ofertę. Nowa Oferta zastępuje całe
poprzednie zamówienie Uczestnika, a wszystkie informacje zawarte w poprzednim wiążącym zamówieniu
zostaną pominięte. Zatem nowa Oferta powinna być w pełni wypełniona.”
3. Postanowienia pkt. 4.2.3 zdanie 7 – otrzymuje brzmienie;
Jeżeli formularz będzie zawierał braki lub błędy, w szczególności, gdy nie zostaną wskazane wszystkie
niezbędne informacje lub też nie zostanie załączona gwarancja bankowa, PLNG wezwie dany podmiot do
uzupełnienia braków, w terminie 1 dnia od dnia otrzymania wezwania.
Komunikat do pobrania
Zakończenie drugiej fazy Procedury Udost
ępniania Terminalu LNG w Świnoujściu
Zgodnie z Regulaminem Procedury Udostępniania Terminalu LNG w Świnoujściu 2009, PLNG
przedstawia indykatywne stawki opłat z tytułu korzystania z usług regazyfikacji i usług dodatkowych, które
będą świadczone przy wykorzystaniu instalacji terminalu.
PLNG zastrzega, że koszty przyjęte do kalkulacji łącznych stawek indykatywnych mogą różnić się od
ostatecznych kosztów eksploatacji terminalu z uwagi na różnice w ostatecznym koszcie inwestycji oraz w
kosztach eksploatacyjnych zależnych od przyjętych rozwiązaniach technologicznych przez wykonawcę
Terminalu. Podane łączne indykatywne stawki służą jedynie do celów orientacyjnych. Podane stawki zosta
ły obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 6
lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie
paliwami gazowymi (Dz. U. 2008 r., Nr 28, poz.165) oraz zasadami przedstawionymi w Regulaminie
procedury, w szczególności metodologią przedstawioną w załączniku nr 7 do Umowy regazyfikacji.
Informacje uwzględnione przy kalkulacji łącznych stawek są zgodne ze stanem faktycznym i odpowiadają
najlepszej wiedzy PLNG na datę ich sporządzenia co do obecnej sytuacji i możliwości rozwoju spółki. G
łówny dokument źródłowy stanowi dokumentacja przygotowana przez Generalnego Projektanta projektu
FEED firmę SNC Lavalin. W kalkulacji uwzględniono również informacje ogólnie dostępne w uznanych
źródłach informacji finansowych oraz wiedzy eksperckiej doradców finansowych. PLNG zastrzega, że
podane łączne stawki mogą i prawdopodobnie będą różnić się od rzeczywistych stawek taryfowych
skalkulowanych po realizacji inwestycji. Stawki orientacyjne zostały przedstawione w ujęciu nominalnym,
tj. uwzględniającym zmienności czynników wpływających na ich poziom.
Wyniki kalkulacji dla modelu zakontraktowania 60% oraz 80% zdolności Terminalu (do pobrania)
Zakończenie pierwszej fazy Procedury Udost
Zakończenie pierwszej fazy Procedury Udost
ępniania Terminalu LNG w Świnoujściu
W związku z zakończeniem fazy pierwszej Procedury Udostępniania Terminalu LNG w Świnoujściu 2009
Polskie LNG informuje, że:
• przyjęło Instrukcję terminalu,
• dokonało wstępnej alokacji zdolności instalacji terminalu, zgodnie z niewiążącymi zamówieniami, z
łożonymi w ramach procedury,
• pozostało 200 tys. Nm3/h nieprzydzielonych zdolności instalacji terminalu.
Open Season
W związku z planami budowy terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,
Polskie LNG sp. z o.o. informuje, że 23 czerwca 2009 r. rozpoczęło procedurę udostępnienia terminalu
LNG w Świnoujściu 2009.
Celem procedury udostępnienia terminalu LNG w Świnoujściu jest ustalenie zapotrzebowania rynku na us
ługi podstawowe w zakresie usług regazyfikacji oraz usług dodatkowych, a także zapewnienie dostępu do
nowobudowanej infrastruktury na równoprawnych i przejrzystych zasadach dla wszystkich
zainteresowanych uczestników rynku gazu.
Zgodnie, z harmonogramem Procedury ogłoszonym w Regulaminie procedury udostępnienia terminalu
LNG w Świnoujściu 2009. Polskie LNG wszczyna 1 października 2009 r, publiczne konsultacje
dokumentów:
1. Projekt Instrukcji Terminalu
2. Projekt wzoru umowy o świadczenie usługi regazyfikacji wraz z projektem gwarancji.
Wszelkie pytania i uwagi do załączonych dokumentów należy kierować do 15 października 2009 r. na adres
e-mail: [email protected] oraz [email protected] lub na adres warszawskiego
biura spółki.
Po zakończeniu publicznych konsultacji, PLNG opublikuje ostateczną treść Instrukcji oraz wzór umowy o
świadczenie usług regazyfikacji.
Pobierz Procedurę udostępniania Terminalu LNG w Świnoujściu 2009
Pobierz Formularz ankiety
Pobierz Umowę o poufności
Pobierz Projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Terminalu
Pobierz Projekt Umowy Regazyfikacyjnej
Pobierz Projekt Gwarancji
Pobierz Instrukcja Terminalu
Pobierz Wzór Umowy Regazyfikacyjnej Załącznik 3 Załącznik 7 Załącznik 8
Pobierz Wzór gwarancji dla procedury Open Season
Pobierz Oferty zawarcia umowy regazyfikacyjnej
Pobierz Ramowy harmonogram zawinięć
Pobierz Wiążące zamówienie w ramach procedury Open Season