gaśniczego GBA z napędem 4x4 dla OSP Tymbark Numer ogłosz

Transkrypt

gaśniczego GBA z napędem 4x4 dla OSP Tymbark Numer ogłosz
1z5
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=20...
Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia:
www.tymbark.pl
Tymbark: Dostawa fabrycznie nowego redniego samochodu ratowniczoga niczego GBA z nap dem 4x4 dla OSP Tymbark
Numer og oszenia: 200699 - 2013; data zamieszczenia: 01.10.2013
OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie og oszenia: obowi zkowe.
Og oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Stra Po arna w Tymbarku , Tymbark 443, 34-650 Tymbark, woj. ma opolskie.
Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.tymbark.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Inny: Ochotnicza Stra Po arna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKRE LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: Dostawa fabrycznie nowego redniego samochodu
ratowniczo-ga niczego GBA z nap dem 4x4 dla OSP Tymbark.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Okre lenie przedmiotu oraz wielko ci lub zakresu zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego redniego
samochodu ratowniczo-ga niczego GBA z nap dem 4x4 dla OSP Tymbark o minimalnych parametrach opisanych
w za czniku nr 2 do SIWZ. Oferowany samochód musi: a) spe nia wymagania polskich przepisów o ruchu
drogowym, z uwzgl dnieniem wymaga dotycz cych pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustaw Prawo o
ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z pó niejszymi zmianami), b) posiada oznakowanie
zgodne z za cznikiem nr 1, do Zarz dzenia Komendanta G ównego PSP z dnia 20 stycznia 2006 r., c) posiada
wa ny certyfikat lub wiadectwo dopuszczenia do u ytkowania w Jednostkach Pa stwowej Stra y Po arnej
wydane przez Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpo arowej w Józefowie k/Otwocka, ( wiadectwo
nale y do czy do oferty), d) posiada aktualne wiadectwo homologacji podwozia oraz spe nia wymagania
ogólne i szczegó owe przewidziane dla redniego samochodu ratowniczo-ga niczego - KG PSP CNBOP czerwiec
2002 r. e) by fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia oraz zabudowy 2013. 3. W dniu dostawy przedmiotu
zamówienia, Wykonawca zobowi zany b dzie przekaza nast puj ce dokumenty: - ksi ka pojazdu - wiadectwo
homologacji - gwarancja 4. Samochód powinien posiada ksi
gwarancyjn w j zyku polskim i instrukcj
obs ugi w j zyku polskim zarówno pojazdu jak istotnych elementów wyposa enia pojazdu. 5. Szczegó owe
wymagania jakie powinien spe nia oferowany pojazd, zosta y opisane w za czniku nr 2 do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Niespe nienie przez oferenta któregokolwiek z wymaga okre lonych z za czniku nr 2,
2013-10-01 09:59
2z5
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=20...
spowoduje odrzucenie oferty. 6. Wszystkie wskazane w dokumentacji SIWZ znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie nale y rozumie , jako przyk adowe i rozpatrywa
cznie z wyrazem równowa ny. 7. Oferowany
przez Wykonawc przedmiot zamówienia ma odpowiada dokumentacji przetargowej. 8. Wymagania stawiane
Wykonawcy: - Wykonawca, który powo uje si na rozwi zania równowa ne opisanym przez Zamawiaj cego, jest
zobowi zany wykaza , e oferowane przez niego rozwi zania równowa ne spe niaj wymagania okre lone przez
Zamawiaj cego - art. 30 ust .5 ustawy /np. materia y, urz dzenia/ tzn. takie, których parametry techniczne s
równowa ne - co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w SIWZ..
II.1.6) Wspólny S ownik Zamówie (CPV): 34.14.42.10-3.
II.1.7) Czy dopuszcza si z
enie oferty cz
ciowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza si z
enie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiaj cy nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIA U W POST POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE NIANIA
TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli przepisy prawa
nak adaj obowi zek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku
O udzielenie zamówienia mog ubiega si wykonawcy, którzy spe ni warunki okre lone w art. 22 ust.
1 ustawy Prawo Zamówie Publicznych, Zamawiaj cy dokona oceny spe nienia przez Wykonawców
warunków udzia u w post powaniu wg formu y spe nia/nie spe nia na podstawie z
onych o wiadcze i
dokumentów.
III.3.2) Wiedza i do wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku
Wykonawcy musz posiada wiedz i do wiadczenie umo liwiaj ce wykonanie przedmiotu zamówienia,
tj. nale ycie wykonali co najmniej dostaw jednego fabrycznie nowego redniego b
ci kiego
samochodu ratowniczo-ga niczego o zbli onych parametrach w okresie ostatnich trzech lat przed
up ywem terminu sk adania ofert, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy - w tym okresie,
Zamawiaj cy dokona oceny spe nienia przez Wykonawców warunków udzia u w post powaniu wg
formu y spe nia/nie spe nia na podstawie z
onych o wiadcze i dokumentów.
III.3.3) Potencja techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku
2013-10-01 09:59
3z5
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=20...
Zamawiaj cy nie precyzuje w tym zakresie szczegó owych wymaga .
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku
Zamawiaj cy nie precyzuje w tym zakresie szczegó owych wymaga .
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku
Zamawiaj cy nie precyzuje w tym zakresie szczegó owych wymaga .
III.4) INFORMACJA O O WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPE NIANIA WARUNKÓW UDZIA U W POST POWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spe niania przez wykonawc warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz o wiadczenia o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu nale y przed
wykaz wykonanych, a w przypadku wiadcze okresowych lub ci
:
ych równie wykonywanych, g ównych
dostaw lub us ug, w okresie ostatnich trzech lat przed up ywem terminu sk adania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udzia u w post powaniu, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich warto ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
lub us ugi zosta y wykonane, oraz za czeniem dowodów, czy zosta y wykonane lub s
wykonywane
nale ycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale y
przed
:
wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z w
ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia alno ci gospodarczej,
je eli odr bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze niej ni 6 miesi cy przed
up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia
albo sk adania ofert;
aktualne za wiadczenie w
ciwego naczelnika urz du skarbowego potwierdzaj ce, e wykonawca nie
zalega z op acaniem podatków, lub za wiadczenie,
odroczenie lub roz
e uzyska przewidziane prawem zwolnienie,
enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca
ci wykonania decyzji
ciwego organu - wystawione nie wcze niej ni 3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania wniosków
o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert;
aktualne za wiadczenie w
ciwego oddzia u Zak adu Ubezpiecze
Ubezpieczenia Spo ecznego potwierdzaj ce,
Spo ecznych lub Kasy Rolniczego
e wykonawca nie zalega z op acaniem sk adek na
ubezpieczenia zdrowotne i spo eczne, lub potwierdzenie, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roz
enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca
ci wykonania decyzji
2013-10-01 09:59
4z5
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=20...
ciwego organu - wystawione nie wcze niej ni 3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania wniosków
o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert;
wykonawca powo uj cy si przy wykazywaniu spe niania warunków udzia u w post powaniu na zasoby
innych podmiotów, które b
bra y udzia w realizacji cz
ci zamówienia, przedk ada tak e dokumenty
dotycz ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre lonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Je eli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedk ada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzaj cy,
e:
nie otwarto jego likwidacji ani nie og oszono upad
ci - wystawiony nie wcze niej ni 6 miesi cy przed
up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia
albo sk adania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, op at, sk adek na ubezpieczenie spo eczne i zdrowotne albo e uzyska
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz
ca
ci wykonania decyzji w
enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w
ciwego organu - wystawiony nie wcze niej ni 3 miesi ce przed up ywem
terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo
sk adania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotycz ce przynale no ci do tej samej grupy kapita owej
lista podmiotów nale cych do tej samej grupy kapita owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, e nie nale y do grupy kapita owej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.Wype nione i podpisane o wiadczenie stanowi ce za cznik nr 4 do SIWZ (dotycz ce spe nienia warunków art.
22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówie publicznych- Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze
zm.) 2. Wype niony i podpisany formularz ofertowy - za cznik nr 1 do SIWZ. 3. Pe nomocnictwo do
reprezentowania wykonawcy w post powaniu albo do reprezentowania wykonawcy w post powaniu i zawarcia
umowy, je eli osoba reprezentuj ca Wykonawc w post powaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako
upowa niona do jego reprezentacji we w
ciwym rejestrze lub ewidencji dzia alno ci gospodarczej. 4.
Pe nomocnictwo ustanawiaj ce Pe nomocnika (w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegaj si o udzielenie
zamówienia publicznego - np. w konsorcjum) do reprezentowania ich w post powaniu albo do reprezentowania ich
w post powaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pe nomocnictwo nale y z
w
oryginale lub kopi po wiadczonej notarialnie. 5. Wa ne wiadectwo lub certyfikat dopuszczenia do u ytkowania w
Jednostkach Pa stwowej Stra y Po arnej wydane przez Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony
Przeciwpo arowej w Józefowie k/Otwocka oferowanego pojazdu 6. Materia y informacyjne na temat oferowanego
2013-10-01 09:59
5z5
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=20...
pojazdu zawieraj ce, opisy, dane techniczne oraz zdj cia, rysunki pogl dowe lub wizualizacje oferowanego
pojazdu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni sza cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.tymbark.pl
Specyfikacj istotnych warunków zamówienia mo na uzyska pod adresem: Urz d Gminy Tymbark 34-650
Tymbark 49 pok. nr 12.
IV.4.4) Termin sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu lub ofert: 09.10.2013
godzina 10:00, miejsce: Urz d Gminy Tymbark 34-650 Tymbark 49 sekretariat.
IV.4.5) Termin zwi zania ofert : okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk adania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje si uniewa nienie post powania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj cych zwrotowi
rodków z pomocy udzielonej przez pa stwa cz onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA), które mia y by przeznaczone na sfinansowanie ca
ci lub cz
ci zamówienia: nie
2013-10-01 09:59