Lusr:aPR - SSM CZYN

Komentarze

Transkrypt

Lusr:aPR - SSM CZYN
It4
zst rl..ie T.b.l
I-iczba cflonkós spóldziglńi l
2
3
'lllult lfrNn. u4{orvrni! lokali mieekoln)ch na da.n
]l'l2. fuku koiEzqago okrcs obję\ luslEc.ją l
Za]fudńienie i w}'nagiodzcnil
I
5
fcF'llrti
6
Kosń' i F/t(hudt
1
znrian!
8-
ZaleElości \r op]ar.cl elsploalrcri|'ch
\'
a$bdmi micvldnio")ńi
i.dnoslkorych kÓsŹach lospodar(,'sb!n!
nricszklnioNymi obĆjqżającymi |okalc icvlt.lne i
od
|o|o]i
nieszła|ńrth :
tsbda nr
9 . zlleglości \' ophtdch
ruzy{owy.n:
GoŚpod'ilo r€monto\M
ob
eksploalaoy']n'clr od
s z$birh
ńi.ykanio\'ach
||s'' ś||) L.oJ|ów n'i.*^J' o()'cI /J
Gospod2 a
ńnd$N! sŃ|dzi.|ni'
Lusr:aPR
;
'1;r'..vc1
'
L|
cz BA CzŁ
o N KÓW
amić9ka|i
\'P ó ŁDzI ELN I
w budynx'ch
sńłd'dni
Óśób
poś':d'h.rh pń'a
do
|ok.lu
eb: dokonany.h PŹ.kszrakeń !p.!wni.ń
|ok*oBkth Di odrcbna właśnolt
L
50ą8
Abq
reba ałonków o.f .kujlry.h
liąb'
5 '{q8
Ąb11
Ato6
4qlv
5bo,
5Ą5x
/tB
55?A
5b8b
Ąb\
986
,Ąb5
Ąb86
q85
/\q
te
/ t'5,
rgq
ą6s
i,;łŻ.",f "%,e.
<>!^ł,.,^.<r,.ę-
lt/uv.LNnuc
vtlvoodsoc
)
wkAz N|ERlJcHol|ośc| GRUrowYcH
a
kosztów
wssM
:
a
19
T:
=
ą
.!p!
941
ńEni;-F
)
)
*-
9!
lllll!
!!!
B
[email protected]
NIERUcHoMoŚcI GRUNTowcH
. kos:tówwssM'cfyn'
!:
]_
:
]Ł
!:
:!
:
*
T
TY
I
,,4!
1il2
g
''','r!'1
:
1i111!
łsq
E]]tq
-6t
EUt!
z$bv$i.FdłeD
Ls!
[email protected]
Wl(AŹ'lIERlJcHoMąścI cRlJNIowYcH
'bńowią.yĆh
podsbY! odnGóni
rń
Iq-T
.
f ;'ń-Iffi
c
!!q
1U!
TyTUŁy PRAWNE UZYTKoWĄNIA LjKALI MIESZI(ALNYCH
NA DZIEŃ 31.12. RqKU KoŃcZĄcEGo oKREs hB!ĘTY LUŚfRAc]Ą
d!'Łuon
_dBtB
tł0{
Uoqo
Ęłło
4
/
'c'I
?8
łĄ
'La>,oąt\,e''
|J1'|'|'.
.'^
BLu|sń SPoŁIZ|ELŃ|A
.
|esf](Nr|o'll^
żęzYN"
,.
|)
,l
łtfu!.lo7]t]'1}5]ó,lu3ll2].2
ZATRUDNIENIE
I
WYNAGRODZENIA
?!iiiniiiiiTedn imare
ogoten w
*łłt1
Rok...lP03.
|ł01'
'ł'!0
f
"|Ć!!!Z!!)-
bsrosobowy lundusz pral
[email protected]ętn. wynagrodz€ni€
mi.sięenl
w zl
(brue)
qńJ'l,
o4$dĄ^,lt{D
tnrnłq. cilyi.lĄ b^,łd\
,lr!o
trtY
1.16! ootro!
ł'1!D t 5l
6q1
tI
llł lql'tl'6't
6''ti'łG
b1 st4,1o
ioilTtn
l, Ł96' 8 0
t6l
tl],1
1,1
]s[l
/.
9l'1b9'1't
5 t!4
6t 501 59
ts5ł'0.]
I
1\'l
lJ
r9
ł' tqt lt'r
rt9,6Y
5ł it9't0
t9
,ł's1Ą'Ą9
t'xio
ĄĄ0ł r9{
t. !q6,14
60611/
L rlq,3 t
uł'tot.o. +I,łłt,tŁ
!9,Ll5
l1!,1 05r,5l'
,l'
!
tLxl
l 119 q16 0t
'ł6l
rt0,1t
'r1,61
rr
,l l
'
,l !r6,1{
Ll
'l66,t4
10 00x il'r
zAsoBy MlEsżkjĄN]owE
lł?ryĘ"b..
Pdw
łEh nh
ptżdh''
|o|r] Ę
|old|i
Ewr iY.h .env.lni.!'
bĄsh.v.h . ..fu|nE [email protected]
.w|.Ę.hna |o\i[ łottrlr6nh ż d9|.óti
U.ó..|.tlo.loU..tÓdljłgów
ltf
br budynrów ż. j!
li.ó'
bb.
ailńi
d.p'q
ad}r
o. epjony
olm|arc[ńvń błElr .i.!h
ll,dYnlół ! opom|M!ńYfl !'vdm rcdy
uEb. br.b f hdYviea|M oom'atmnFm futyó d.9lr
bu9}5tó}
!.ó. br.l
f
ż lńdYwidu,|rym
[email protected]ł uryd.
łoóy
U.'ło$ |d.|i
'Poti.chd.
łPołiłthdruż}ltoya br niBżra|ryó
mi.łra|Mh
'''''''''@Ę(kA|!ltł!9.!l'łE
,l!9:9.
sL!PcKA śP.ŁDf!ELNA
KOSZTY
I
PRZYCHODY GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI
Roh 2011
Kosay9Óspoda fasobaml
19939 229,69
s 353 998,99
Pzychody gospoda* żasobami
m€*kaniowyńi w f l' w lym:
{płaly od
|Óka|'
13 433 546,36
mleszka|ny.h
9
I34064r
Wyni| fnańŚÓw,
!zń (pÓf
20 340 236,63
52
3t4
I
i5.57
l0 506 171
t1
2 poz r)
19 5oA
i55,30
!0 r52 465.16
9 355 691 t4
-431 073,39
slań roz|iaeń mlędf yok.ese1ch
5
Kosfly pozoslałe] dzala nośc.
I 365 442,15
1 052 375,55
.Ópera./]ne] pozo9lale] operaĆy]ńei
135232i15
66 60
6
Puychody pozoslal.ej dz'alahości'
'operacy]ne]
/
pof oŚ1ałe] operccy]nej
3 177 751,01
25fr719t3
3 aoa
622,12
3 300
713,73
3 036 2S1 63
T14 422.45
Wyn]k linansowy na pożoslalej
3
9
233 201 ,A0
7.lz'fl{
ą
9|5t'm ńl
LfuflrrE$
|
giffdt'.'";o'NW3liT
l t1if,ł|o! Nt}I7sal,l It1t|l]
,bil)o|uoł J I D|.nN1b, y z'.E I,.l Z7 y, o.t I,1],!JyI,z|I)s o
oslz D1Iloo,l !o9 |lc|/Jzsoy HJL. oylsoŃolII tŃyI''lz
f W J ED N OSI'KOI| YC] I KOSZTAC H
o Bcl tżĄJĄcyM l Lo K4 L E M ] I,sz L1 LN E
2 M IA N
lń/'s
ogJnlj
^JnŃr{ji
n!n^r() ir{'s&ir. q !}n l
fu
(
|ń{ń.Iji
lw.'
i
(ili]\.|!nlo. ł)ji.
|o9Ę(|]]|+Il| Iv
vl
C OS PO D.1 R i I Z4SO AA M I ]I I ESZKANI0W
III
iLB!żffiJfi^oi"o'j1'łr
iLeflc]'lol1!/H','16fu3{l'?],J
sŁUPsKA sPoŁDzIE!N|A
MIESZMNIOWA /,
d
CZYN"
BD'rt[.!! ł |'' &},!s b&!,1.,,
zaIe9lości wop|atach ekspIoal.cyjnychod IokaIi mieszkaInych
2009
1,
2.
Roczny wym ar op|al w zł
sian zaleglośc w ophlach na 31 12'
3,
4,
struktua faległościw opłalach w fł
5.
Liczba |oIa]i za|egających z oplalami
6.
Licfb. Śpr.w 9herowJńyĆh
T
L
I
Liczba f leaIif owanych e|.ŚńiŚj
dÓ
sąd!
Ćzba orzeczonych eksmisji
2
2010
2011
śŁ|'.]PsM sFiL' I lELNlA
ZYN'
'
[email protected]'!{.{ol:tL!a6Bu3,]l;
i\,IESZXAN
OW'
zALEGŁoścl W oPŁATA.H Er'sPLoATAcYJNycH oD
r
2
Ro.zny wlma, opratw z
sbn fa egłośĆw opłalach na
4
slruklula za egłrŚc' w zl
5
,r1t9:E z!9
3 ńeŚęÓfj€
.|uge
Leba oka| za ega]aĆych
5
Lczba Śplaw skierowanych .]o
;;
'ń J;'"
".-;;.
a3-f.4, 3,3ó96.i
,l!]llq
f
lqrąą7]
13932962 r9r41r 64
139
167
5?611'19
):!,7a ?9
231009,77
.
cosPooARKA
3/
Ńymiana |.9ó| zacy]na
Nak]ady
Rt
rraNtowA w fasoBAcH MtEszKANlowvt H
domieży
ponasona pźez spó|dz e
[email protected]@yc!.w.dy
ły.iaE |.g.rf ac'jna Ńddrtży
od *ari
mńłk.rńrn
ł n.
n
|oka
ę
owy.h
słUPs(l.sPo].cz ELN]A
i,lEszlGŃ oWA,,.lY^.!"
Fundusze spółdzieIni:
r,1203
535S9
r3 749150,61 13 s4236ii.53
2ra n2!js1.
F"Ńn.' *k|"dó*
bnJ.',|.yĆll
U*.i.'.ś.bó*
Mi".d*';p.dn.*owo
l
ń*J;'mńÓnb\
oazs:z:s:z
e'l
1aE3 61rs2
z;slsost. o:lsłolłzo
rl.,]4,6;t..,,",,.o.,#,.,
ś..'d6o,E|$30,05jeT-.-.'j&'1
zĄd""...'.."]r
';
,,,.,
,,,'lJ,i:.
i,
sŁl'JPsKA sPÓŁoz|ELN]A
MTESZKANTOWA,,CZY /"
oBsŁuGA SPŁATY KREDWÓW MlEsztśANtowYcH zActAGNlETYcH
PREZ sPóŁDzELNlĘ
i
'p'
1
w/*d.go|nign|ć
zad{Ęeń€ spćłdf€ln' na 0l 01
.
k.dy1[e
lnufu
ąlnĘlaqo m budowę
_jd3elek łl'llprcnych pz€z
t
z
_
m
budfei
3
o5a.s6 a61ra.92
l
34337J6
*żi;i Mł
w
fr
l,ed,fu Ź.Ęqnęl.go n. budo*ę |d.|' uf'{\o'y.h
2
Naleoie
spóldze|ń' płahÓści obsfug spłaly zadluu€nia
'' d|9 oka|
mszk'Ńh
.
dE |okal u'y1kowĆn
ookoń.re pŻez spÓldzi.|iĘ pbboś.' oós|ugl sphty
t
141535,64 1177776
f-=T
4 ]:4ó
st.i
|oE!!&oĄ
z.d|użen'a sńłdzi.|nina 31 12
Ik..dylu
zacElniębgo
@se|ek yy*Uponych
l.reoytu
ao<nteqo
;'a
11482 I 34 33716
l-
bud."ffi;k.ń
pżef bU.lzd
na
zW|u
w
n
I .6
Ńao*ę lok;|.n'(eyÓ
5
L czb. oka|' ńesfka ńych obc ązo
odsó16k wY|Uponych Dż€z buo
5
L!:Ę bk!!L4!9\@9Ę+j!Ę!
riae,
3.a
I
3jt6
I
I
!pra'ą
k,ed4
!Ll
11734 23
sŁUP5l\A sPoŁoz ELNiA
/czvN"
vrEsf(:rowa
Gospodarka f inansowa spóldzie|ni
Rok
slanśfudków|inansowychńadzeń31 12'wlym
- środk' Aeniężne nE
udzaly w
'nnych
..chunkach
rdmior*h sospod.rczy.h
uuys|ane pu](hodylinanśÓ'e
ł lym
l
0p'ocenlowóń e.achun[Ów ban}sr1Ćh
od*lłi Ód
'
.4
(e|l-
I
|okal b.nkowych
Ęful'
*E|fu
I
fu"dBfu
fł/ołęw Eg!|waÓu
nalłnośćispć'dzie|ni
nal'eone pla spółdziehę
Cxse|k' r kańy 2.
'
' wyegzekwow.ne
pżez spółdz
ejn ę
PĘele'm nowaia zobow ązJn a spóldze n
od$lki
kary
f. fłlokę w rclubt.niu
'
Fze spó|d+!ll
zobowąrań
I
pubr.e!9:!q!!ych
.
zapłacone pże2 spÓłdze
n
ę odselk] od zobowiązań
eEwny.h
-Ą!b|i.mo
. Wym eżÓne spóldfe n odsetkiod pÓfo.lElych zobowązań
'zaplene pż€z
spóldżi€]n'e od*lki od pozogblyd'
--j:!q
;J
t5l
b|ąĆ'nik nr l
zbiór.5|ąc,nitós
dotycz{c!(h 2trkunu ni€ruchonoś.i gtlnto*'ej dziiłki E! 55.l/2 w Bi€rkolvie
DieNclroN)lci 8nLnlowci \ Bicrkosc
|dł ]01)7 ]008 p7cpnNJdfoN] ]1ze7 lLśtlo]l Jad\vigv LoLtch'
l. \yjaśrignj. by|clo f.r4du \'sn|łNie Zl(upl
htlrłcji 7l
2. Lrch\da n. j] ] ]o08 Rdd) \Jd/i{czci , dniJ
Rad) 51o 1003 z dntu 17 ll 1008.
J'
Plolokól nr ]677 ] ]0o3 z posiedz.nii laŻądu
.l'
Ploto|ól
5.
^kl
I
lgldn]cji
l dd.
l0 l2 ]008
f dni!
.. i lj|olokól z lpsicJzcni!
|0'|] ]00li l'
|
nol'u'il]l] !| 5ó0]2009
ó. rfonnicj. do' K DP 7 Knlio\lgo
7.
]7 l | ]o0l
dÓ
C'li\ l(śitli\\,iaz's'ej
PONi(; 2 Jnix lll,l)l lO09
RLjcslru sodo[c.!o'
7 dŃł j0'ol,2o09 L
i
Zeodl na \]kr.ślcnicl hipot!'ti lJ|ko
r.
,
kruelnii 2t)03 r' 1l spra\yic p'ztśąpjc!il do \pÓlz]]dz!nL0
ńiei(oMlo |)'n] /xg.spodiro\r.nil lll7cslrzcmcgo dh letnu J]j.t|o\Vo i decy7i! o
\fuml.ch z'lnkl(ll) na Ńnios.lŃ \4nonu$i $a\b\Ls|'c!o
8/9'llclr\nl) |tnJ\ ominy
f
/ ńsicd7rnil KonliJii o^r R!d] \adzorc7ci
dot do|U!]|Dh.ii zikupu d/iJki \ Bi.rto\i€ \ spńri. \)jlśńieDi' rnllphrolci i
z|Ś.f.żcń. o..nv $ s.ll$ic i]e okazłno
lo.Plob|l]|
]eŚ
10
] ]]009 z dnir 06oj']009r
jed)nt oljc]uL|r} dokuncD' o ziłnĆNso\r rnL sie al.uNn iicruchonrości.
dnia lll:.2o08r' d.t. oż|i\'oś!ifoopalŁenia \v {od. i
odprośJd/cnfu ścickóN sanila'n)th o{f pis|no \\bdoci4gfiY siupŚli ż dnia 20 0.l]0l: l.
dot' a!ś\Dicni! odbioN ś.iclióŚ gnilJnl]ch d|a p|Jno\m.sÓ kÓ l|ck donrós na .l,i.lc.
l1l12'P]sno l]rfqdu cnrnrr
fu 55'r]:
\ lJi. o\i. l
z
nie m' 7nF.\licniJ odbiolu
śtirtó\ ).
l3/|].PhN) ssŃl..c4vn..f dnia 1'].07']009| do UŻedu Gnrirr! o u ficlcni. infomloii
spmNlc kosT(nf \v przlpdku pzefrn(zcoin !turtu.7b\cia !n!nu. znrlanl decyzjl.
\v
152
odpowiedź Użędu Gniny z dnia ]5'07'2009I'
15' Uchwała fu 29 / 2009 Walnego zeromadrenia obradująteo
Y
dniach 22'0ó'
2ł'01 '2009 f'
1ó. UchMly Rady Nadzjrcrcj nr ó/2010 z dnia ll'02'20l0r. i nr 25l2o]0 w spńwie
uwiadomieni. Pokulanuy Rejonowej w sfupsku o upBwdopodobnieniu popełnienia
17' opG działki z ptzygotową
doslęlu do ńediów
'
napa [email protected] dol.lokaliżcji
55/.l ssM'c4r'i d'dki 553 sM
łoncePcją żabudosT
ńapa s]łrDcyjna dzia&i
tr
18' ope6t *cuŃosa
'
nieabudo$mer
z
dnk
rcbót oBólnobudo$LMych
z
dnia
18.05.2012 r.
|9'
Not2tka słUŹboM
inspe(rom r4hnjczneBo
12 04,2012 t.
pohłjerdzenje podnoszonych W prcbkó]e
A
^,n".n,*
\1
t
..łluo
".".ouótuz
|us|rlcji ss\'| ''Cztn''
f008
" s|tP\ko
fn |.|ł 2007.
.L{Sr"lE\lI SpttA\\'t' 7,AKUt'U NltiR(iCHO]\IOSCI GRUNlo\YI'J W
li
I
i
,,.ro.ntoo
.
trRKOlr't ti
,,''l'''l,r,ł},',
str.
8ó
u.h\Qla mdI N.dzorczej ńr 5]J20()8
ltldv N.d/oI./.i. która zostala
.'o " \-r c.r -oii / .Liz \'! l. r:,
l.Ien: uch\v!lv
(
Nieuluś1ri()ne jesl s'ldawinie
|op.|cid $\oich slwic|dz€ń
się na dokunrĆntr. kńrc
odcz)'t.na
PŹ.d Poddd.ic|n jei
Pod
!clr\a!
bez
pżez Lustralora o.cDy
podjęrcj
|odsla\'ą prawną iĆh dokon]rDia Lustralo| nie PoĘoIL0e
Potilicrdajł ŚwierdfeÓił za\łlne \.prÓlokólĆ lecz
bńk
na
dzixła|] Rad)'nie |Ddajai podsl.tv pr.s'nych. hóR.zobosiazują R.dę Nadzorc,ą do
poderfi olvaIia oktcślonych pIoccduI'
Zdanicm Zaządu spóldziclni zapisó\v]ro(oko]! nic nożn{
lustracyjne gdyz naruszone zoslały t! całościasady z.lvane \v
śla
lnstrukcji \v
sPmu']c ]UŚmcj] organizrcji spóklzić|czyc|r' zitlvictdzonej Uchrva]Ą
zgroDńdzcnii o3ó|nego KRs
z dnia
l5'l2'2005
It
ló
r,
na str. od
13l do uÓ probkólu ponownie po\lncl
r.adblczą
uchq'al}'
lefoat pod.]ę.ia Prfez Radę
tt 5]/:008
\\,s|osób nieu|ras'niont Lustraloz}' po\lolujaś śilnJ ś]5 plt
l
slatut!
sla\'ia'ja.
rcfę' że zak!l) nieruchonrościgrunlo]ve]'n cścisję $' kategodi uclrrłal.nja kic.unkóV
rozs'oi dzinłalności8osPodarcz.j' na
iniornri.jć.
1 klLir\ Ćh nic
potwicrd7enie
$ynit. aLaf z.ku|u
slojcj
'czy
przyra.za
nien|choÓŃści srunto$ ei
[oLln{Ól\l bnk L|zŃdlriolĘ Ę'\zil zĘądu sTprlwie nab}cil|
iiolcl'(DoścjEru](o\ci \v BiclkŃic ź-ckomo lodję|cj q dDnl:ó ]l']008 r, N
]rlagmĆnt
..,
i r
dokun'cntacJi PosieLl/.ń Źaządu n. nl. udokumcn|o\żnego posiedznia zarzrtd!
\l
\
Ill
lt
Do
zakreŚu dzialmla
zalządu nie nalćży podejnuj. dec)Zii w spr!\vic nab}ci.
rie|uchonlości. decy,-id !V lej sprłwic należy do ltady Nadfotc/ej ($ 1:. LNl t p}'t' 3
/r. 1
..i.,.1(/, /c lrouJJ/ir ,./l)o\v) u,Crlf.ni'\ {\'..n. o.u.r.. r.rl/p prI
udfiale fu(loów pra\'nyclr. rólvnieŻ u' dniu ?ó'll'2008 I'. na tcnlat akupu
plzednliorÓ\!j nierDchonrości. a opini. Lustralor{
.hl '.
d
/
'
'
Ć
1 '
|
' '
'
.
''
'
' .
jcŚ.ńpmMiou ińniŚ' \ i].
P'
'Io'^]'ó| ' /" ''.||].'
fnlje7a]ą i nie dająpodśa\q, do tltle!|ia MioŚkóB''
'
podejdnl.ści. co
ńa.Usza eqkę
| |'''('
stsI
'l.'|(1''
'(
znj.r $]'łącznic atmosl.elę
a$odu lu$rx(m!' LrŚale'i za$aflych
\v protokólĆ
nic Droaa uZDać fa lsIalenia luslracyjne gdyż \ł c!}cj rozci\tsloścjnaruszajązapisy
s
r.ł
I"..*łil.'*""l'
L!STPATOR
'i' 1' /'
Ziku|U tjeN(]t'ności -jL'||.'']
| ł''./''
r ri.
'
trd{!
I
rl 'r- I
,fjd:'ji.tl;i:].
''
uchNily o lch$,almiu ticrun}óN rolwoju dzicla|ności spó|dzic|ni \ł rozumienfu ś
Kie rnek, któlym jest budowarie ieszkań zost!ł faPisany w statLlcie
!v
$ '] .
''spółd7i.lni. PBnvadzi s$'oją dzial.|ność sańodzielnie' \v rinach tej działalnośCi
!n
l) budujc
inaby$c budynki..
'
zakuPjona nieruchoDośćPosluz.Y \-1budo1!ann, budFkó$.. Co jcst podstauos1nt
kierunkiem df jłlania spóklzielDi'
Zg.dnie
z s ]:, un l. Pkl ] ''
]ro(]. moNanie !lchlvat
1)o zakesu działilnoś.iRad) N.dzorcf.j $
\! s])laNie !łb),cia nieruchonroś.i oLtlz |ibycia flkładu lLlLl
n'cj jednostki ollinizact inej'
\!
ohesie olrjęlJ'nr lusL|Juią SPó1d7icln'a nic doko!ilr znku]rt !i€Nchonroścj
\
.li
pllcl zaząd s|óldz]e]
Poa hxd.nyr ok.senr' l \\ ialkieft
U|no\.a ziwańa
sie
nic Śańowi o badaniu s!|aw ,najdująclch
Ustn|ania
niĆ 7os1r]i ulow.żnienj do lakich (]fj.}ań
u|]os.ż.icni..h do luslr.cii) jesl
'V
oPlal i\jicu|ra\|n.one (|Uśmto|zy
Ptzedl()żonych
7. 4dot!i sp(i]dz cini
\icc ajęcie się p/.ćf
^sŃl
IUnEĆ\jn!
\Vrln.cfgj+ynr |ofr bad!!)' o](Ćs ]xkinr jc\l zavqrcje akLu notarialnego
^llvenjetl
UIk[s /iklFD nieruclroDości .!runtos!j' |ałI dglona|ti! ziklpu 7onal
zrPrĆfcDl lxnv $ romric lhlji].c.] \vzbldzLć u cfyl.]!i]ta todejrfcDia' jtn lo
n'!tipu|'.j. pmsiłj..m N s|rł.cznoś(inie filko f inslrukcj:t ltrst'.łcji i
zNINmiinli ZnYĘf|(u ]te$k\j
Dziatania
'/l.ząd!
i
la{1].
Nicrucbońt]ść jest \o|na od
i!!]riej!
.o do
rlr
\2([
!
ego,
|c.h.'''tv.j{ca ct}ktŹł$odot4 |Ustra(ot.j.
Nid1.Ńfe by|y pżcjv]slc ifgodn€ z Pnwenr
obcia3e|]' co \|''"nika z odPisu f |'sjęgi $i.czYstej Nie
]1a8os1J0!]:m!łłl i.! d]a
tĆi efu.holroś.i j.dij].
jŚlŃcjc dcc)'Z]! Wójta
kó(' abudos.)'' ILliri z.slęPtiĆ \ł lakićj 5)lt|icii |lrn agosPdaro$iDia
D,illr](. i.sl ub(|o!a, gdyŻ l, pob]if! jUż iŚtnicje sicć to(Locia.qowł' ob.cnie
r.$l budo\'. Ian{lifacji snDitamci' \\:sz]s(kie te itrlbmracjc $-anikają z aklu
noląrqlre8o. Dla polwie|dzenia lo\ł}żsfych infor]nncji zalączany do ninrejs?ycb
.\],j.śn'eń Źllą.aiki:
!,rjs Ljt \T{)l
'
'th'irtI"it:
lnI]-r|cśću.hwal}'u5]12006R.dlN..|zorcz..iof.lupie,l{IćP!t|,.'ii"'śii:"'
: [:.l|!śćpr okóh zaralu f dnia l0'l2,]006 r,
:j nl ] lt!śćpdokó]u f ncgoc]a(.]i ce!o\ł}clr z dtir l 0 l 2 200E l
']. nr.]' Aktnot.rialnyRe|'''A. 5ó0/2009. f dni.2s'l]l':009r'
i, nr 5 .l..śćUch\v,l} nr x\''l].l::00E Rad)' Gmin)' sluPsk z dnia ].l,0.l.]008l
ń' nr 6'l|eś(:]]jua UŻędU Gt]jly w sh'psku !|o slu ające.lo lv slIawjd
!roż]is'ościaopatlfeni. $ (odę i odPlosadfeni! ściekó\ s.nitarn\'ch'
7. nr' ]. . l)cq'zjr \Vójla (nnint SI |sk o \urunkach 7,!bldoŚr z dni. :8'0.ł']008
S. nr
7 - odpis
zslkl)
z ksiqgi \liecrystqi $g st!n! z dnir
l0
0.1
:009
r.
PBEZE
i::'"::t:,*:,"1::i;t
L,]
U" Ą
c HWAŁA NR 53/2008
RADYNAozoRczEJ SŁUPSK|EJ sPoŁDztELN| M|ESZKAN|oWEJ'czYN"
w sŁUPsKu
z dni. 27 listop.d. 20('A bku
U
w
spr&ie: nlbvcil ni.ru.homości orunIwd
0.r.
s 42 us| l pkl 3 slalulu ssM czyń" Rada Nadzorcza spółdżieńl
podoinuj. UchwaĘ w śp'ei.nabycia ni..uchomoóci gruńlowj w obĘbi. Bi.'kowo
dn.cżone| iako df|.łlQ 55ł/2 o pŃi.ŹĆhni 2'{653 h. & ..nę ..e [email protected]ącą rwoty
58 fI. + pod.t.k vAT ża 1 n', pżEn.cżonejpod .ea||aclę abudowy mie.żt'ń|ow.J
N.
)
podsiawie
f
moż|iwośclązabudowy 3zor€gow.j budyńkańl j.dńorodf|nnym| |0b
żabudowy wieIorÓdzinn.j w m.łych budyn|acń czt.ro|ok.Iowych'
J.dno.odr|nn.j
92.
Wykonanie Uchwały powieżE się zaEądowi spó|d2l6|nl
s5.
UĆrwala wchodziwżyci. Ź dnień podjęci.'
l
I
I--
f+t=*g-t':* i
-
t
ls
J
E
'raf*
l.=;i -ti
.Ę:T
7
=i-' 1 l-=j--'Y
-.3Pb\
rf:ń
l-l !
"--j:*-J- -J
+:tr:-='-
---- " ;-----'-"
t
clrn'\!
l
l,il',L
dniu r0'12'ż008
istr
r
czlo.loNi. z!ęądu bioE.c' udfia| w posićdzeniu:
r. Piot Jędżcjczak PEz.s zaŹ1du
2. crzyna Koście\i.zz{aPfokŚ!.cl Księgo*!
3' Ealińa
l8nlcik-czlonek Zażqdu. Kierowiik Dziall T
IL ln.e
osoby obec!e naposiedzcniu
r. Eetry]Ń skoniclri Kiero\lnit Dziah A
2' Mi*^slaN Wiśniessl. Ńi.rowńił rjziafu
1.
wni.śienicsPra]v
r
03.12.2008
s
cs
klórycl' dccyzja zosIałaFodjlla obGgien R dniach 2l
l ]
2oo3.
2. sptu$t' z zakEsuprac dridlu T
3' spraĘ' dot nieruchoności efultoscj
'r. spE{]v z żakrcsu prac dzialu cs'
l'
W dnjfth 2l l] - 08,12'2008 r znrzĄd uy'z]l ziodę ni zal€rcie
!oEieŚzcćń goslodnrczych z dw osobdmil
ul' Gamcesti5/ló
')KlircakZbieńicw
b] Kal|a KaŃ,eĆki,odna ul' N{os|ńiki 5]l3
.) La$ta Btrbah- ul Jea K.zińiea 20]13
unjóN uż'lkoł€nia
PrctolółoNa]a: T, Końowska
w dńiu oł'12'2008 ! zluąd utwieldfil Ńńioski komisji pżćl!|go*ej \r spra$ie wyboru o|eń)
ni \]'konajie o'biórki kotlotrti pzy ul' clmcmkiej ] N s|upsku tj' PHU
'.EURo.sTAcH,,
sbisl.v sroda z Krępt k sfupska a ccnę n€llo l l j-ooo z| i odtip ńabialóv rzbiórło*]ch
f
enę ndb {5'000 z|. Po @peł.i..iu of!ńy o oqginal! aś\i'dc-nZUs i us
ośNiadczniaoi o|er.n('' ProlokóI w ahlcżeniu
'gŃnj" "
2.
l]
Do
EalizĆji [email protected]
PlolokóIo]va|a: H, Ienauik
.-l
r \\
/
/
3.u dn!08'I2 2008r7alad eP'Ja|potoról/ncgncJac||l.lo\\ch/ fińąlRŃABUDżf
' po\.lcosinic ś.iJn|\t/llo\q \(\lJ/meo Paz spo|df'e|nię
z
ene Dczat'osa promnc\inJ 4.000 /r bruno n atarzen,u prcrorll z onirrcia ol.i
pżtPoNadbnych iegocjaĆji 2 finną ERKĄBt]o' Przeszkoloną prz.z p|ÓducenI.
'
nBrc|ialólv ATLAS. k(óry 2obowiąial się Plkkafać nraEn{ly
sitla.i"tni"
'"yn.un".u i'i"z
budlnru
omz polokół
Do!.a]izacii Dżez T
,,'"*".'"'."''.*"'*Ą
/
dt
1
I'tototól nr !677n00n. nośicd'.nii 7'mdu
ss\l...^n.N
dniu l0'|2'2008 r \|i
2
slla7ił zeodę
na pż!.ię.ic o|cry lirmv '.oKT^N.. ńa doslsvę ol.ju opałÓ\ego
..okol$!..Jo DębDicy Kaszubskjcj i .a 2!ńó\ieDie dosIaNv lcgo pali\ta w ccńi. 2.09 ?łrl |jtl
'|' Z3rzłd
D!ś!!!!qiL!EśzĄ
PloIokólo\.ł] H sk01ojckl
Ad III2.
ziŹĄd rozpolrzyI pilno Pmi Jininl Dolowa 2'ń pz-f ] I1aja 76116'ł $ spraNie \lfriMr"
iŃlalacji.lekt\t?j.j \rmiesz|ańill i \łtńfil zgodę pod \flnkigń ŹIożenia ośsiadcani!' - po
5.
L
opóżnieniu lolllu ircz|icań $kładu miĆŚzkanio\tgo lub N pztpadk! pżctśflalceniJ|oła|u na
Nhsność odęb.ą do&ona
ad|Użcnia z lylu|u renDntu iÓsl e|ektĄtzńci [email protected] z odę(ami
'pla'!
un!\os!!]i $} |iczolyTi nadzień sp|aly adlużśnia.
Do.e5liacii nŹćz T
trclokóIow'a: H' Ignacik
IIt 3.
/
c{.
^d
6. w dniu 10.12'2008 r faŹąd upowożłilPrez.Śa i f.cę Picżesi do podpisallia llolokolu
ugodnićń rv
z z.łĘ.m nicruclonÓści gmtow€j od sp. z o'o' KDP ż si.dziba w
^viązla
Bi.rłoŃe z ceńę 5j złln: + vAT oraż ża\Mrcia umory kupna l.j niEn|chonoś.i N .omi. alt
ful$io|nelo do dni.23 styĆai.2009 r
l:5II{'\l(]n
Do tJ|iza.ii bŹef
zARfiD
l'lolokólosda: (j, Kos.ieNicz
adl
7.
,l,
zdiz$j t'odją]
deĆyzję o pĘy']ęciu w dniLr l0 grudnia
wlodzi ierz! 6Iaśł zNiąfku Ź mby.icnr
mLcsz|iąlncgo przy ul Banachd ]/]0l
Do
2003.
spóldzielczcgo
q' poczcl
czl.nkół spóIdzi.lni
Pana
rvIa$oś.lowggo pra\Va do Iokalu
r.alizacii orzez Cs/E
Po|okol.\'Jl:
M
\ł Mlesski
E. znnąd Podją| d*Eę o pu]ję.iU N dtriI |0 gfud a ]oo8 r Ń
czlonkó\r spółdzielhi
Paniq Ha|inę Dóz}ńsk s
f nablci.m spóldzi.lczceo NlasnościoŃgo
pE\u do lokalu
'ocŹćl
nie'.lia|n.go pzt uI, u]&ó$^}ią2}u
]/8] $ s|uFku'
Do E!|if&ii DŹcz
cs'E
Prclololo\rl
A
l/.ł'
\l uisnc\skL I 7
zi|fąd fllwierdza pqekt '.Resulaminu dolycząceco zasad. $aruń]ów ońf liybu łdoslęp iloia
dokunleńlóN czlonlonr slupskh] spóldziclni Mi€szkdrjolyej ..cz)n.. w slupsku,. i posnnal a
prf.'lsaBić go Radf ie Nadzorcfdj Će|qn lchlvalenia,
po,.alirdcii pu.z
9'
cs/zŃd
prc|okól^\.|:M
\\ŃB''i|
I
ytr
t
t
(
.\\
\--f,l !iI
\
t.,
I'
t'|lot oKoL uz(ioD\lEN
4\$nt ( Jni! l0 lrudnia 1008i
s!ólk'i
..laI)l'..
Z
ogranj.Zon1|.'dpolviod,ilInością
1\lrdzihrrrv lli.rkorvie nr lzr)
|||.Rs 00001)]]9 ó NIl, l]:]9.]ó.ó6 ]]75 RE(j()N 77l274].{,
lcll.1cn!)*'b:l P'le7 Pre7esl 73'ąd! Ślison|irł EU*c.iUvl KropiclvsljcgU
ró-]1l() sIuns|
/(Jlą il!j
sPRf LD^.|Ąc]\
sł,1 I's|(Ą
s!óLDZIEL\IĄ ]\lll]sZKĄNIo\!Ą''czYN"
/
sc(]lill|1\ słuPskuU] I,eŚ/c/yri\k]c!$ n17
r.l]|c7u
^\.tr!
l.\liDą
Jtr|.l li
|l7c7:
l 1Pl
lt.zcs! lxllMl I'ioln J9.lr?.j.f ll{r
(]|(]wdc!o Ks]ęg.wg!|
f Ę l,]!llsr
^|zl(]!
;.lĄc'A
sl)Rl!D^.'Ąc^ ośviadca. a j.s \t|iścicidcn dzńlki
|.\'crfchli
crlĄłc Kościc$i.7
o nume?{ EcodczYj
].4653ha polożoocj \ BiotoNju objstj księgą
y
nr
551r2.
qiec/yśtł.'sI-|s/000'16]]ż/7
nnŃ.J2o& prłf sąd R.]on.\)'\ sh|llŚ|u Vll \\'l"duj.l Ksi]* wit.7)ś).h'
\\'ł/l]. Iv I!] księEi Ujalvniontsahłli.Ii
(:
]
|lip.lckJ
umo*
łącznn |'nN}ill tr !vyŚ,|o!!]7 5ó0 0o0zł ni
'zcc1
l{aill.cjseo
|łsllkd Umo\ro ,\)| la \ \|t5o\d!ci 5 72.l 77j.9l ll na rz{z |,q|rk c
(iónli rd \Jli$rcgo i (irzo$trlctr\ł s,\ .
j IliP|ek.lnlo$na kau.]illJ i fi)|) o(m/l|ra r,lc7l'okkjqo (nnni.nLa NlliÓLlgo
(iuo\ricl\n SA
l
.s2
aw&ix
dzixlkiDrsjlrl otisdtr. \v f(f. lq
ilLncco.:lgl!Ł!lj]|]gill!lŁ n k\ora 55rl'lnr , 22-'1,V4'l lj
stotr\ Z.br\vązLi. sięd.
trdas|' Ś[Z.dxzi
tonli. lŃu ft!
| ]55 9|'7ł + ]os ]]0l':]07l'codtdc c!n(bnltl0 | 65'r
szśćs.IDlę.JziśiJl c7r.I.1 ltsillc. d\icśri.iz.snaś.ic
cc.i /osldic zpl.cona
lil
\V
spÓy'b naslęp!]ąc!
:
Kudl|]559l5zl7oŚan].7:p|nuonawdd]u/l[xrĆiłlklu ol].l|'lcgo!o.jcroFdpisMiu
\
|'/P/ sPR'/}|,A.!'v Ą l$ \m P('\|c lł.i|i.|ścnB.nl''
'
''r|.|iJ .'kl7J(
\''
|'''l| :ld okia.. puJ' e" \ l |
.\"ofu '.'ó
€J lj dni .!']nJ{icli.' f'L|!1
$'}d'nic ni.ruchon$ści na{.pirvdniu
7.Mrc
aklu m'aria|ncgo pż&] jcgo
PodŃnnic
'
\\5
sPRz! D^JĄc^ qi\iad.7l. ż. pozn \'] żLj s ili{nio|)tbi ohci+cńi li p'.dńnno\a
D*ucbomoś..icśsoliaod nsfc|kich obc]łeń J]nlnŃw}Th ip.awosób lrz.Ći.h
cÓbrdo
dlia PdpiŚDlii arlu nohń.|nego PorłŚ.l} jaliiĆkolq icii oh.ill7cnil zbyuanego pra\{ do
lrzcdnlioio\9cj dfi.lkj s!R7ED^JĄc^ 7obotiąf!j. Śięjc do l.go dni! !lc!uIosi(
\(,
sl,R7||])^,JĄ('Ą 7oho$ią7ujc si! do nnil ZJLval!i! dkil] trobr].lnceo do:
l. [sł{anja !ldic d2j,lki,
2' pżś.l|ożeniipisn \ieŹt.icli
v Kv sLl s/0004ó I ]2/7
2a\viorająĆt.|r 2!.łe D. wyłącz.Iie Prudmio$ st'3dw) Śnod ob.1ą2cni3
hipo|.kmi li.$nńn-vni \' l.j księdze rYi.cĄnlj
uj.\rionlch v
']riałe
l
{7
sPRlLl)A]A( Ą ośsi!dc7..Żt podcjDie \Ys^l|ic sbnnia'aby prztgoto$ać
Icr.ncŹ$cidzjł|kin'
553 hqdą.cj \Vł!snÓśc ą s
do spr/udaz'f
|!ItZLJ)^.lĄclJ. iako 1or.n p./tad.70ń!
Nd b!do\ nic(t. mi.szka.nNć i rrzcdloŻunjJ \| pienrszci l.o|.jŃści ol.nt 2kUPu
ŚlUPski!'ispóldziehliN1ieszklniorv(i..CzYN...akNolę55zł/1m;+2]%v^'l'
\3
Ws7.l[
9
ina.. !Zye!L]łdr. f.boLrią2xn]x ]ośui&]cfcÓ]l s1|o0 d01yc7qce o rilr\Zej
tlnsa\cii,n{]nc 7Uśl.ąl l|cic ńol.ńlh\nl
Kovlv
zl\'e'J
nllu nDlJrir| ćg. nolo\i ( l ;pl
!^cA
i
)./
tl
ii
st0
w ŚpBwch
v*lki.
'i.urcgulow6ych
pcrlnowiaimi Unovy ńają 7&slo$wi. !up.śy
sll
cMnlulrc spor'
między sllonmi pod|.8!ją
Pows7tchny wl.ścjwy ńicjŚcowÓ.
md7Janięciu Ptrz sąd
trcżówo i iń5t6nctjnie,
!ir2
Plolokól 7.slal snożądbn! wdwócbjcdnobżmi4oych cezgnlP|o%ch
I)o
jcdnyń dk !.fdej
sI'Rf!t)
':: Ń.,.r sPoŁof|ELŃlA
-.
,\\t
4czvN^
'.
, ,/'
r'nls]vtNl'l\
||trptrodś 8bLri\\
ovttvTTrTrn I r!2riP.r.(l
J (;ool Łluz.,ils t. euP op ofuuPuutou
nrlg
i lJsotlnp . l.l
]iłDul] glJNM[z 7']o JVA I llu/lf 99 5F) ź
'luLÓJ
'uL]nl
'|tołl.|!l
\ rgżp.ts / iot 'oo f 'ds po fi'\olunf
(l.dn)ill 7 nvb|'\f \ l9.upoiŹl
'JloutoqinD|u
iło|jo)d Dtr'.s'dpod op
i)'f l !ŚafJrl] l(|?ui!dn ])[r]nz j 8oo..l ol n up ''
'h
'ś'?a]d
-'r 3oo?'zT0t
lN_F n:U{zjf
l.ś\nJ'EjjĘ.P!u'iJsiĘr]
s-|n,.
.--'iTu nIr'tu-idrulttttrrjs
ror''.1.
' l- .,r-
-*'
560
1
i,,
t^.i )'i 'r lt,
Akt notarialn'y
.k.D'p'. sPótu
ÓDpowIEDzIAuośc'Ą w z ś'EDZIBĄ B'ER(oWIE'
nrenut.rs.dk (NP3rerc66j75iRE6or 771f74r6e),wp$nqDium
wydz
J Go5Fdłcy Kń]Ó'.qÓ R.,.
.9o rjeiru,
Wydany
d] k!lov.9o rą.nru
Bde4ah2orceqo
Ainy 6ry.tk ż/4ś]fóie*i li.Źc$ fiEąd!
0004g5552)
9UPs[o
łpsnq
Uńowa sprfedaży
ŚPóŁozrEL
a k) spdeen
(NrP
!d].oĄe9o Da
Pdłswe uho'y iumc. cłD/'8o3'os Ź di. ut.9o 2005 rÓkg, plłoeqo do dnż r0
'
ia żEĆ: pÓkkćgo 6óńdłi Niło9eoo cłowĄ.sa spók
w kBo.k 5
uńÓWłą bU.y]ną do łBÓ|y
'
7:4.77l,9l
'
G]qć
n
qrcły)' .dem Bbepecen. s.]dr
'tcB.'o]G!:ołddw3spdk^|qF
ńlonó' l0ty.h), .ee
oo0 Ó00,oo fł (9(ć
reFzobwaia,Eezni{osA'k.n.b'r.n.Dd3bł|.Utr!ły!oą@rY
dftł! 554/ż (eEęr Eiqćdrćgąt dt.ą l.n:n. F.: dw.), o ob'ar Ęno'iłm ż'.6'53 ta (d!'
hebry aEdzt<d ęeś.aół pĘeŹi.nąt ldY m.rł kw.dr'(łe)
ói.l
łtJ
ńłmbońośc] 9y! ts
'
w
\-<
l l
h|.rułomośćb
n]e
l.ł
pE€d
r^ea.hd,ąFiś.łydouśo!ful
podm
dow (na iżVkbd
ś*Edr[ńrl.(ownbY.h)
ż aplżĘ
'.rthkoed
pd.lkóy
i
ratrźDio iĘ oEddbanKh (Ń lyh ą'Jd.L
6'd. ołd l śŃcd''aP!'o"'a/.r''
5 n eruchomość tó l.* kolńŹ Ód w3d
!s6
5 2
(od.kJ ą{łEoo w*d{ó]io5!
ts!ąbMrl Pl ę+d' w 9aqd.do
' ńaj.ry.h lpnłt ńa p*fuqlląc
.
.
dotFąqd uiytbwa'b ni.rudohośc ( !b lake]k *i.k
rcm.tyz.qliy.h bldyd, *<
6 |t Gbc]. ż3di. unowa, .d lgdli .kr utę.owy, i!
wynbEą.h f ńińlelśej
uą<do^4o' Ędj Ę bybĘ Miu|'
7' otl]fuł
b e jd pżdń
-!'oł'&of ''g'qoJnd
I8.hf..ho$.oF'"o!s"
le]
ds.
mory
)' lu
łóryd
d
i.m|jn'.9aniDLbyłvMAqJob|
róm|!!zynnY''!łon'irudoo
ł'iqL i.błD.aiy.ń
(w lYn a:Ó*fu
a
łan.a.h obÓvąż!jąe9Ó od*ó
ponaneeł.ft nn.js:.9o PUifu
)Wo
i
k!D!ląc.'o od
udŹ
! łldk F*ce.nla Ęd
wtyńdqf'dotyąąq.h{l.tad6.e(kkń'*yl4ŹłbśpdEdukĆl'd
.dśLĄ\t\\''
'r'
€ do
j.9o
b'aro.
! ło''| | q'''''.''r'.*'fu
rv5Ń
s cma.h poEy4,qo
r obo!]ą:u'ą.yn
m
łu * Fnęp
aĄok.dDosta.yloe),rgodne]
]
trmcnMq
rcB)]
nd! 4dieqo
€ oddmvw.na
l w
L
ł(s 'K o r
d!\4.]Mdeć' ojeuĘ 'vN
iElyn.J' be: eą:!na opśrl'ń| *
r
któE9o
Ęn ka'
ł
16
sĘana
20
Ó$daBkiłdEłlcklre)ta,onie5|u4*."ws''ńm$lJfuoo:
bn' f.., $iuiną
nąą.e]
na..l|
I
śtćDzlBłw
B .ńl.du "x.D'P'"
v s|up*!] : kom.E]
sPó|[
z
|.'
oGułl.zoŃA oDPow'EDf'^LNoścIĄ
sPóLożlELNr
9UPsxU'..e q..s
wyn
iEszuMowo -czYfl"
z
.ktu' o:haczon.j w .wld.^cj
'|ok
sE..n lęJą.jq.ł
IEĄ!*UPsku e6wo
*U.sktd śpó.Óz!.!Nl
wl'śńqś.|t€, dśruchońo..| t!,4ą, -.. -
i!29arol,]o'(dEEoed]e'4:JJggii
6eo ry'Ś hynó j*n jł+h t,yd:*ł 9.6ry' rlpql.y fÓbł ąa' !śłdóać $
5pśćb
^mtępuąd
) * dn u d.5 g'ym 9ceeveń il E
6&
r].rD 1 Gćlaet aEr' q5r
777 5 r oit !
(od4{ połęloł?na lyt E9'
ĄoDPolvIEDzrALl.s.lĄ
ę ł trm n.5 (pi.i !) di rcbĘyó
od
dM
dz
!.Ftr.qo fbtyć w
sądz e
ią]ftj
ł waEzaw€
i
Pd*elo
GqD
Ąo!|oWEDfllLNol.IĄ
/( 1, -|E- :sdę
!Ó'.
o U''
|Ą
noi{oią pĘe .łÓDo.lĄ6|
w.LU2s{U (do.ecwo.dI cłid!
rrr.o!,.k son:r
{t
ill
b
=r
!, i r!,eqDarr!
1,
td'
569 (p
ql*t neśfu:sąid..w
sŁ!Pśxt] sPÓLoz'Eił
|tśfefl rc
o.lląrym i! |!pułąm oboł]ą*u Źadey a!9b{i pdlloweJ wE
|ubpdryaże.Blańoś.'
qJó.ncna.h n.h *rciy ośvd
+a.ó'ż ó/ęta Ał€tsąń :klm l.9
Po
fu'mMmu
Ń sfuo*u
vn.lvńzŃ
€m
oobnu4 *!rsr^ 5PóŁDfflxrr
ldBhlk|,K
o
rś:@ w.ay*yd
nfl.r'qo aku (v
I
Naedn kofr Ua
Ęm odat(
{&{ł @D! | vtsrE qŃd{
ćo rąk
,'.
M
P, sPó*^ z ocuNtcfÓN^ ooPollEozlA$ośch z 5
stroż'DĄ |! BERxovłE ń!
p.niŃ
oceM.fołA oorowlEDa^lkÓs.JĄ :
o
sPóLDf lfuN]
iEsfgl]ow.l
w.łllcj Eż okią..nu o'6]nyn
..]*UPŚxElsPąozIElNtBIEŚ
E
pod*iwe ań
wł]oo..!^/.h
(.łśrdod]n
c(neJ ile po''.m
rytlkń
op]ab/
!ąlowel
ą
Wn
sku
-
o: U
o
{i^Eh (Dzu n.
odat
śądr.hd
vobsków o
167, po.
.h&h nobńal^y.h (o:U i.90'
@J
poż 1o!t),9obI.ł€ń
l EJnż!.
późni9'ymi .ńanam',
pód.o
'!
]' l lló rc:Fądf.
ry
tle
@:
u i.s4. eof
j<rY i Podpr'any.
fui*^ Ąu'Jb
K D P sP
zo o
.
ńport |nf!mJ.]e
11
zŁłs
K.D.P, SP, Z O.O.
t19łe c;;NErcNĄ ()mWo'ńb6ct
rejglbdinm Fhd.Ł nr4:
w dliu
-l
P
W dąiu
*-l9]N
El6hd| filE Fbdah
'd€]
i!1E!I919rEqsq$!
l
Pąedói6hqi łhsńfu aEjBfuElrbyb.:
RHB sĄo
RaoNov\/YllrMhi
@sPoDARĆzo
RErEW
-furĄ. j!Ńfutońo!Póh(;
@qon7
hltls//{sn''i]rfuvcnli'pl/laponin|Ómacieks/2]9ló/43có2856c0]lt69]e5''7|d419d'''
2oo'.o3.l6
K.D'l
sP' Z o,o.
-
npoń
In
|ońBcjc z KRs
'
Ę.ńhrŃ!*rń!c'tiP'@!e
l!*--p!Ł1,g
---
--.--
-
;!-ńMBw.\tF*-Ń
\
l
-
3-;;{;Jś | PĄą t
oo;"F
1:
ooDĄN.on;="ń
;*-;*""*""*^;*";
'
2oo
\o|.i|'ę ;
I
.---]
E-'ó' PiFn"
Ę! [email protected]' N6iĄF d:'F;Nawi \(6-cf ;;id;Fh ń HJŃ J UTn_
j
@€.'E ŃMł. wsPvwt lvJECF
l&!łsf|Eco DoPŃ \ooNP
'F \ort'ĄLN]Mz..0990 ąEą A
l
ltq4ts,
l
-
'
[[email protected]
.6Ę!'ą0 d- dołrĘq fudń
'lfu
Rod|j fu.'n]*iuMouolo!półĘ l&n'd.nh
w dńu
iwp*;'[email protected]łło!
w ddu
n&.fuj|
fu ńńóh otĘE,rsh
udńlu'.ozło]dolon|iońlEgulłq.t.mbi
w
nib
oln?rc
Ź'ofu!
łrido
D('As
fn 3i oio (Ułia!)
! io.d
40
.ńEnbio (ud: a')
ł b.d
1o lo
w
ó.!bi
dobońo
u do
(db
Fłii
2
(o
v'ńdo
2
mo)
, ooo
ió |.&:50
n. b&
{o
50 (o
v!ńdo [email protected]'@)
ł|fuśd5
[email protected] @)
l'!Fl.9ts6 ńn
!d!'o!.4ŃfuŃse
if..-b;;lńm$!
hm.: w\s infnlrńli'Ó|,ńsń
[email protected]!lŁ]
KDt sn 7oo'
w ddu
@|
mpnń|nioma(jczKBs
(i6hl]| ńru Fnid$ DĄeqFy beńl
lvFdołbpbłuz'rdo{!o
I",""'o,
"0"-"
;;*
wdiu 4 06,0o ńmi ponrd# nlJ{pqąq bPiEł
H|sToR|Affo|AN w 2nFfĄDf E
f*r
w ddu
El6hcJ| im @hd.h ł!ńpulą.łd|*|ńo.4
t RoLN|N [email protected]
lRoLŃlcM [email protected]
LĄĆfN|E
|AĆfnE
f ozhutNośc Ą!ąU(wĄ
hn!s]^nr*''jnjovcriti'Plłap.ńinJom.cje'krs,2]9l6/4]o62856c0,ll692e547fd4Bd'''
2009.o]]-t6
.'_ f
*-,"- "l
-
r.
.:
I
-"-::. -
-,_:::
..-:q
*.-r
jlqa II
+lt -,
...':-"j:-łi**
."-r"r
1
"
1r-*-.F,s-.i.-
9
"
":;".::
:;.".Ł""''***.":'..,
;!tuo.,ltu,i,
I
..*
.1
-
.. .',
,
.-::i;;.
,"-..*.";;
*' ''
""."....;.
_
;**t]";=^Lm=
.".
,
"
":--
t'
'fi'r
Njrśpa;{.' :]' ir|''..]i
. l.3Nl. j[5cw'. ł7of.N-
I
'[email protected]
I
=
ji.
a
f
ł"Ę'l.o.""."...h]ó"''e-
l
l
DzlAŁ LsP '
.sBs PMw [email protected]
z
w6
ośclĄ.
l
I
!' ]
w 6tDfE wEczY'o
,9!łli.o4'@luł!F4"
wNlos{ l Poos^w Wr$Ów
.Ń;";d';;[email protected]
l
l
T&o.| fui i
r
ś!J? .|i;'f' i}rq"9'l€i'l
iŚ '.r'. } j3sucqlir.l!
.L].'^ąŚA^.6.|r[ip p.
fup
'i..
!!!ą:p$.s E(,'J4..: :ij.'ł. .}1.\j]€
^1.
c'.
a$.ŚłI clep'!'.LL:j|'EM9.
^r
.'c'J.3c.ĘĄ.ulś9'z
j.
i]u.-.lfo ']{:2i
soc . z/Ei
|az':ł-:'. .U^Uo'!rul"n 2l|-l-!']:4o
'e'alodlj
Lo+d
2 3lgabFo
z.! 40tsi'troo/s|.s ielsęr.ńl
łp.sz ą,Ji* "'śejN.rl
']:
E 0!'o00c'!
!nr1A Vś9|N.ld z3xo !f!9!IŁ]ś2 n!pt(!\i M
^rDl}
cco.g€ JJ ]€oce.l!,:'l :'!c ! .s.!r,i łći /*?*?]l9
,]..'.jl
l;;li.łiJie
.il] ł: Ll.
F ]ą
r
i,u|:i{.ań ,i.ć; .'!ód.2,Ją ńU (l'.xIj.o JilLś:4!
=
Ń. ..lj .eĄ ' .!Il3.ą e!/rł!] .l.F.]q -jJ ) 4ccz i].crirg
':
'
l )J.!al.6 ł?6l] ó.F) EÓ..':Pdlb
..|1 u!Łąś:e !s.j;.!ŻŻ'| 1.al M Pł}'!e eaoli
ćea .Ś. Ę,
';i.]k|;
'Źq
.:|!.
a'
.
[email protected]
el ..?' 9
Ó
-.'
.
c?'. !j }- Ć
-ro ?ł ..-a'.
^1.!
'!.
'"..:
iEs'',l].]lPŹ.is.9lepEł:isĘ?!.EJ'fu1o,!uEąl:.jJÓa{6o!z
ljp {1llŚ{Ź}'^I tLi}l ..Ęilr'\ ||^ .łi..'ł9( [email protected]!oŁ!' pżs E::J l!o.a*lj
.?..9rc1n,s..'s.'i] l'): +:ś;-'.'erł:lr:i ł:r'*p!ałr
?: i!l9r
|.]:ą:.!apa
i-ra.r.cJiit arr{PrsSut \^\ n|l yaJonT
(),
,-'.r\
!
,,\
ż.r!(l!!]..'l].'Ńr'ij$ę!]i|
v,,, ,.ł
flrot '[0 7
9!N'd
?
.1łr,,nt
Ł/t,!
,,,illlllli
tiii&{,oo n..01..,'.0.t
IJdJ cnin' słullk
z dnj5 2J
kłnrn!.2003.oku
ł spri}'i. pżystlIitnjl d.
spó.Źi!dzeni, miej5cowego p|2nU Zrgospod)rdwrnix
pŹ.ltż.nncgo dl! terenu w.z!jci obrlbó*Bie.kD}'o s|rreIjlo gn]ina słUpsk
nd.a l99. oh o sa|]ol,a]1z]e goiMy (lekn
jeanoluyDr U r:CoLr
'!st\y.d.i2
\i 1.11, por 1591irar. z.iian.mi Du U :2002 r Nr al
j-i3'\rL]jl.ż
gof 2:o' \j ó2 loz
931'Nilj]pof i:7l'N'2]4poz 1306'Dz L
7 200:! r \ 30loz i]7.lil ]62 pof ljóB. Df Lr z2004. \l ]]6loz l20]' Dz U 2
201]j . |iI i72 poz ]4.]] Dz U z :!.0ó . \| ir p.z l]s' \r L]j poz ]1'j NI ]02
aor 1055, \r131 !o: ilji,DT !l r2007r \iasioz 1727, Nr Iis roz 9r.1, Nr ltl
-ń
l3
ń
uł l i]pkl
]] un ]' 2' 4 j j'
3
łt lj
ż dnia ]7 mata 200] rÓh| o Ploo*nniu i
U 30, poz 7]7 rvlE ze zEammi: D: f
954, Nr l]0
1492' Df U Z :005 L Nr l]3
Lst 2 usP.1'1
Ń
fagoŚpodafuwMiU Plze.lż.iaJn (Df
2oon r N'r ó po7 .1l' l]. t' ..r i.ll lof
to. I03]jD7 U f 20D6l \r'lj poz j]9, N.22j
t
n/Llr
C
t.z
p.z ]6]j' Dz U f 20l]?.
in] sl lpśkU.lrr])r
o
U
ił ]2i
nl\lsllJjc:
!l
llz-vstępuje s;ę do sloŹądz.oja niejlcÓrvego plJnu fagospodarot2nj' pŹeslrzemĘo dLa
częś.iobrębóv Bje.ko{o s{Źelino rmjDa sfupsk
Grańi.e.lszaru oF .Bmia okcś|ono o: furn l'ska]L l:looi]r ] 1owiądej Z.]ącznjk
gGfioznlNr I do., ..lszel uch*all
)
!2
p]ł '
o llór}łn !L.wf w s r jeśuŚacnie plz.znacze.ia l.En! oIż Ókeślenie
śicsobóv ŹagosPÓdarose ja
' n}ó 7J do9 }'f po|o'ol.c 1' h 1''
c9]e.1
sr
P;.y]nlLJg sję Zakes u$'cńplan!.s.dńje f oboqią.ljąc}n] przcptriDl
s4
l\ \l,onM e urh*dtl !o \i{-a
li
L{]T.]a r!.ljodl
rv
|a.ń f
JLin 'oilj:.j!
i.r'J.r.:L::.
+ł1l"
Stuls(, dnia 28 kwietnin 20n3r.
oB.TlIl
12211008
o
.
a
an- 10,! 6|fuy ż dAia ]1
jcdhÓli' Dz U' 2 ,aa, .Ó].,
DECYZIA
sarutrkach zlbudo{T
r:ł|.o 196a |' ' XÓdlt:u Pośwo|9aia adńin^:tac,jhqÓ (l.k|
93' pd la7l ż późni.J.Ąni nizvni)
^"|
' oi,1e'2'ai59B|'!'onóa'd'ó1Ln!'an'ó3id'61Al
1' ul' 65 ,aaw, , dn]a 27
20a3 fok, o plano|a,n| i 4gosPadta*ańi! padn.nh'|,1 (D'' U' , 2003 |' N| 80' pd'
7 ]7 ż późniqh.yfrl Bidmri)
. śJ.9 RÓ:pożą!!friz Mn|Śfu' lńfrLnfu\,a,, z dni, 26 siup,k 2aa3 ruh] \9 sp|fuić spo!.b,
uś[email protected] r,nzgań dol,Bq:,ęh |avej hbudovy i fdldPÓ[email protected]łńla ldćhu 9 prz'?ał btdk!
ńial'co\|.go ptonu ,a4ÓsPadtoqnia yz4fuąo (IŁ' u }h !6,!, Pu' I533)'
. s 2.3 Ro4brulkdia M.ńifta InlwŃqr ż dain % naPnk 20a3 fuk' v 3ltdk oj,eń i
nu*njcfud no'.||al}ćh * llec'źli Ó B|aleniu 1ak.liąii tnver|lc|t @]u p|bli.uegÓ a|fu w
d.Ć'żji Ó na|ń,rch ,gbunov pz u Nr l6a, pE' ! 539),
oe m Podskvić przęi!ów oóÓny.b * t}rn w s4a8óIDojci:
. ! 12, 3]'33 RÓ4o|,ądanid t[ńl'nd ]n,6fuh|ry dnia 12 błieńiÓ 2002 totu \| Ę|ful.
'
I ić, qn|M,iz |DzU' N| 75. p.:'
vm6w k.h,nca!d. J.*iń po||k],, odpodaaać bud'n*i
690. pó:IiEiz'mi aiwi),
ht.a
..a|t,43B|dwżdnlo21ńdća1935rÓtao.lJasoćhp!bk!,!ch(kksljedhaliĘ,2007|okuDz
U Ńr ,4' po:' 1 15 . PóiiE'ryni frtmi)'
. ań' 3' 33'31 daN! . dnia 7 lip?. 1991 rak!! łro|a bur.']oft (kł!| j.jhÓIlĄ] z 2ció raku Dz.
U' N|
po
]
56'
pu'
I I
]3 ,
rc43t.&niu uioŚld!:
póhiaJś,tąi nimni).
[email protected] MnosbM wJwwskjĆgo dfLłó;ą(gÓ fu
df
oe!fuicaną odpowid'.liÓśśią[email protected]
'J(D'P', Ęó&!
z9i.dziĘ:
Bidkom l20 76200 sfupst
z
fiJo'y
ust!laB w.ruDki z.budowy
dl. zrbi.rć!|. poĘ.jłcĘo!. M|i.cji abldoB! Di.9-ł!!lol.j' jcdlorcdzi..ej'
moźlii,oś.Ęab{doq ser.€o*.j budyD!.ei ].d!obdziD!yn|' €teroś€8E.ltoiyE|
* zbuilo*i. łoboltojl..j I
z 8.r.ł[email protected]| pĘybudorltryBi oŃ bldylki
pr'ybldof,rn''ról
bli'!i.g.j z g.ń,rbi *[email protected]!yó| tlb '.d.omdzilno
4bÓdo'T *l.|orcdz|I!.j
g' m!ł'ct budy.}g.! dl.fu.|ołt|o.'.h z ust.|.ui.b
zB.d podżi.I! dziqlld !r 1E4'3
s'obrfbi€ stEeliro' gni słupsL
1. chr{|.td | |r}rlia.j. aol.Ę.!i.:
' ral'..ja
abldo{yńicŚ[email protected],j.dnolod'fuej zEożuMś.ą
abudovy sćEeowj budFkaEi j.dnorcdzimFj' cŹ.m.*gft ńovyEi
8dzoi pżyb'łdowlei [email protected] bud)'*j j.dloredfime s zbudown
f
r!
volnostojąoej i bLiżniBĆaj ż gdaŁlri ł'budowu'ln
abudo$' Ynoodzińcj
.
.
.
2.
w ma|ych budJn]iach
luh
pz}budowuvn!.
cfteo'lo\a]osfh z
Uśal€nień red podzi.łu dfj"&i tr 13443 w Ób!ębie st]u]ino, 8mnM
słtPŚk'
groice toeDu objęlcgo decPją [email protected] oaac4lia litcrmi r/\B,.'o'P.'żgoddjc
z @pąw sbli l:l000 ś&o{Ą f'Ęcaik ( I' ofu zsodiióz nBPąŃ Śkali
1 :5000 sllno{iĄ ałĄca& fu 2 do DiDjcjszej dccyfji.
poloż c diĄlli ototś[email protected] mpie * st'li l:l000 śaDsą*jzlĄcait
d 1, [email protected] 4odnie z lDpĄ w Śkali l J000 sldŃwą f'ąchil. u 2 do nfujcjsŹj
7edy lodziafu d'alki
pÓedto
jalro dopsaza|ne pŹykro s'
koMFję ubdniryczją zhcdik 13
Wlnrki krtrttofui.
B skali l:1000
opłciu o
abudotrT:
.
abudÓłę syuoRaó w obsŹMe olaeślonya Da !Dpi. w sliali l:l0o0
nełią@.i zĘcaik tr 1' [email protected] fu mlie w stllj ljo00 śuowiąej
z]ącaik M 2 do niljcjsżej d.c'zji [email protected] ż achowMien niopr7€kńcalnej
.
s'tlo{eje llojÓkołdcEo a'!wcśo*'@i. PÓqimo ap.Wiaó zcnowei.
@mt'lvrycb odl.gloś.i od groic dfi'ek sąsicdlich GoEErzĄ.lzcnie
Vilifr llalślruh!4/ dnia l 2'04 2002 } srńwje Barunków t.chDicaych
j!łiri PowiŃy
.
.
.
.
.
.
odPowiadać bud'nłj i ich''ls}ruowi. (Dz'U' z 2002 r' Nr ?5
poz ó90). U'lŹb
4i.pulcrcf.'bą lit'ę alutowy od g'eicy Pas
'Ę
dtlgowgo d'ogi gbimcj (działka E 446 j 4ł7) R!fuśzącąótĄ wcdlug
z!]ądail{a gń6ceg0'
nj. uł!2! 5ię a \'jście pżd lńię abudosy loka]izcję pońytó\ ryzaLnóv
.|[email protected]ów rułej NM.lńry dotytŹ4ej abudo9y,
uś.Ia się do ]5% 4budo*y dfisJek
ol.ns)Ąfuśó zbudorr' tdnu
budowlalycb ( R€dlug z'|ą.aika [email protected] dfialtj tr | 2)'
po'oD posldzłi pańeru de po*inio pEtaacać 50' Ćń md pozionem
i
p&koweie pojdudów mi€s*anców njc Posiddając'ch gdŹźy M lcrenic
dfialek $.la!ycF Pż'dofu*'th .jedm n'p. M Dj.gt'!ie,
s4lokośłcl.waĆj] toltowej - nić utah śję'
bldlTti Besflab. jedfurc.Limć pa.tmw€ z Fddsań rrżylko*)@ ]ub
dcuż,'ltos}E Ó tdł$tDb.j qysokości 9'5n Ź d.che6 dM lub
wi.losllrióv}tl s'teĘm't o olóy|6iu poh.| .I.Ćho*}ch pod k4PE
l'.4 + oJ],ly dJ.bóq{ a lub fat.rj'lcm rLcbó*to Podobr F)'
dopuMa śię.lod.rtofu podPiMicu li.' ce!żć *[email protected] lub
bisfłal.c łiclored'@ piętrow f podda*t uŹ'a}o\ł)ń lub
nieu''&o$b o ń!iŚyE.r!.j {ysoko{ci l2'[email protected] z [email protected] dfu lub
bodyŃi
wi.|oĘa{ioł'D' s'DeĘa}E o !a.,nyl.!iu !ob.i dacbo97cb pod kąleE
27.a("nqq dn"hówĘ lub MlP.l'].n dachówko podobDJd]'Dopea s'ę
wbudowe lub pr4'budowtue.
dod.tuh podpMi
^ni.l)oardi
aIEffi Lolóq iótcid dacbo*eo: (g|ąny' fn'@i grJns4eoĘj.
erlftosr luh ciemy trą.
w!Bnkj
ł zkrelie
iu.msthtdury t.c!dianlj i kof, u!lklcji:
- z istj.jąej siei D.]cżąŃj do "KD'P.' sńuQ f
[email protected]Ą odposiedzial'oŚcią
sŃe' z
odprcwtdz€oie si.kół . z isbiejąej si.ci ul.żac.j do
'ś'D.P"
[email protected]ą odpowiedzi.Ilością
zlopalfuńi. 9 woą
i/
dojŁ"j f dtogi [email protected] ŚeÓwiącej dzialtę tr
.
odprÓs2d4nic $ód oPadÓwrcb na w]Enądzialkę'
doŚa*'a eńggij eleRrycacj VB [email protected]ów
lojfuikel i *'wzić @
]' $'sfuold sz'k..sioocbrony
.
poPGz prcFkto}Ere
za}łJdu
'ebnicay.h
EoĆrg.ś.me€o shpŚŁ
ośfu\&jez B]l.ożystuienr sŃrłców ćkolÓgicaYch lub czyst}th
Ńpad:r [email protected]żć s
5,
'|-|ą .1'17'
obi.L1 budo$ bnJ ni.
*]s}.pisto w Bierkowic'
środowilk'' pżyfudj i kr.jobnzu i
mż. porvodoqEć 2nief}szczd!
powiclrz!. s'ody
U!lll.ni. nrski pro..rlosej:
zeÓdli. z lchw.lĄ Dl \.!40/2007 z &'a 27 mrcl 2007 R.ldy oEjny sbpsk
''
ÓpŁly' z t}tufu
usla]a się śawkęw vysolości ]0%. sIużącą Mliceniu jcdootawćj
(!n'
i
w
Mostu łanościlicfuhofuści objętych d..yzją
]6 ]7
4iąfi\a z !n' 63 uś'
3
o [email protected] zagoĘod!.Ówdi! !rrsi.%fuF).
Ńq!
wilD'ki f]ok!]'[email protected] jcś@ tcefuc nic objęt}e
[email protected]Ęt pl&eń [email protected] !ę*tŹ.rcgo j
Dą'zj! o łdlti€h atudo{a eś'ł.e'[email protected] na Wio*t ailtreweego (k!', fu
or'w do fsoŚpodŃWil [email protected] do klórcgo @ Ętul pBMy' ż4od'je z wanntafui
Brllon'bi w [email protected]ł!6 plejc agÓspodeowi. !ftślrfu.go ż]bo [email protected]}zji o
wŃltac! faludÓvy i zgoŚlodje\@ia [email protected]!'! j.'.li !jć [email protected] !o Ćhroliolcao pr.wlm
z,siłfDic' dls
t1órcgo una]a się
idcrs publicacgo oż oŚób trŹcich).
veukj zbudovy Ęebj.j{ Ęfi.gui! anElc
Miosla o *ydeie dŃ'fji.
v diąfla z bB}i.E obovĘująle8o Diciscov.go PlaJu a8oĘ[email protected] p.astżMgo'
53 uśl.4 i aJt. 60 !5! l.2
d4'żję wy.l.e po u8odnnniu z oraMi o kórych Do{. Ń
'Jt' UfBodĄi.ń b! [email protected]'żji
sla*Y o PLnowoiu i agoslodm$'riu [email protected]}m i u'skuiu
s].na€my.h !Iz€T'[email protected] odjębE}Ti'
spoz4daie pNj.Ku [email protected]'żji o !ś!l.oiu wanDlów abldovy l4!u lovtdrcoo ogbic
rłlisej e tslę izby sdo.Ź4du awodowogo @hj1.któw i ut'oiŚtów.
Pńjcktowe pulsięwiecie Ęcłlia smnki ok*|o* w d' 6l Uśl uslała Ó plóo*ńiu
i agospod!rcWiu PŹsf..m}n 1j':
pol4a m rcaliżacji r6udo$1 mj*zt6iow€j' j.dlorc.Lieoj
]) 7eiernie
z ńo'iqości4 ubudoły
'!westyci!.fu3owcj b!d''*oi jcd0oo&im}mi cŹm*[email protected]'bi z
gaafEi pŹ'tudo{e)Ei [email protected] b!a'!ki jć[email protected]'''@ć w 7tbldo{je wobÓśrojĄcej i
bliźni8Ćrj z B&-a,e' wbudoh}hn lub przybudo{@ydi z u9taleni.n 2&d podził]n
dŹiałlii fu l84ż] woĘbi. sEćlim' 8miM sfupsk- w sąsiizrwi. [email protected] d'alri E
'l5ó'o' 45ótI4' 4'ól|9, |84/2]'
2) raen fu d!Ślęp do dlogi gńfuej dz' Ń 44śi 411 ,
'
3) td.n !$iad! fużriwośćubrcj.li! w Źk!.sie infiŃrukury tthDcai wyśezjąago
budowlmąo'
d],a zmi€[email protected]
4) tqcn ńic slbaga uzyske'a zgody B mj!Ą [email protected]ź!ia gfutów rolnycb i l.śoych @
*Ie nie rolnicf€ i ńel.śoc Pr&d ufyskdi.E FMIenia @ bodo$ę i'].a u45kać a
sldÓstM Poviatow8o w sbpslo wEu}i $1lqpzńja 8Ntów rclnych z pfudu]rcji
D.idt! fu 184/23 o poYnrrbli ]3'2705 M s1bowi 8mty rob€ Inu8'741l b!)' v(3:9ó6
b!)' e!Ńty budowh!. (]'2]28 h.)' NiniEsa d.c}ża ob.joljc owd dŁ ŻA654 h^
sf&ielony M 2 dziaki; bldos'lfuo AieszkĄiow (fu l'2')' v |:[email protected] de'zji dopb&ż
sĘ uinwcnowi€ M €lc fuilcji hioŚzl.fuiÓ\ej do !'5 M gMtów robych s1e*jącycb
!a{ki robe ł]dy In (oafu&ie R[Ib)'
we
Ę lof!śałićv doĄ.cbcaśo$]n
rc|nicfyn'
uŹ}dloq'miu
v tż[email protected] d.c}żji dÓpEea sĘ finwcśoqfii€ m cct. ńDlcji dieszłAiowej jed)oi. s
q}@@nF .ciÓńe dzi.tli do ]'9lo powiclab!] d'ał!.i ka'dej z dfialek budo{lmych
(s'en]!g z'łącaiła8ra6ca€go {tfialti n. l'2')' Ninicjsa de.'zja obejfouj. obszl
wldzielony !a 2 dzialkj hudowlfuo ńi.żkejos! (e l:')'
5) [email protected])zja j.sl zgodM 2 prup'ai odrębn'oi.
wofułj abudoNy d|a llano1ł&e8o obiektu bśatyŃl2loDe e p.dśtawie b'in' @liz]
fbłcji [email protected] c.ch abudosl i ugoŚpodeÓvei! lctńu (!ą!rcwadzodcj w geicach
[email protected] Mufowrego \ł}'fucfutrggo wokół dfi.tlti budowlMej) Mliż sleowi alą.mik
do d.crzji i pozoślje \v .|1rch tlr4du omiry s|up,t'
PożosĄ c2łśćdfia*i (fu ]) o powićńlrui lo,sI
Drc]'zj. o
*rubcn *bldorrl
ni. bdzi
Dt MiĆńosóbtz{i.Ir
PEv
do ler.nu
[email protected] nie Dms72
prat
wl..ności i
$'oi.is!rod!\ł.]' \1óa.. nie u4śka] Fa}Ź dÓ tftlu Djc pŹysIuguj. osz.aic o afu{
:!{!]Jon FlLicsioD'ch {
f olt4frA1Ą.]4yzj+
^riąfla odsoldi€ do suorządovego Kole8iun odwolaNczso
o3 d..j'4j .j.ć]żji sh]a.sBÓnie
\ł s}l.osl! a połcdljc!*eń wójl! ooiny sfupst w tłminie 14 dni od dily jej o1Ź}Mio'
ZDjcŹ.lić s}fuga Śpożądzńi. !rcjoktu budowI&cgo i uy,tdi! poMlelia fu budowę
s [email protected] Po$iltowlE w Stulsku.
,Ęit i,.j| ą,ąŁ]l.
.
ńF |ż dcŁ Bołae }!rqń
(ela
Pano'b'j
obąalJ bąłc]r|&ełyfuń,b\ł?d]]1)
z.Ęcaił fu 1 do nilićjycj d€Pji ś@wimł'a w Śt!l'
l:loo0.
nilicj*,i dcc,żji [email protected] MPa * sł'i l :5000.
z.tącail fu 3 (A i B) do ńi'jcjsŹj d4yfji slmwi ula v skali ]:]00o
zdeĆme konepćjc ubd'stycae podziafu dzią&i E l 84/2]
7jĘcaie
2
fu
2
do
Paistw sajd'
^nd'€j
i
zwiĆrająm
HaliM ul. Pogod.n 18 76.200 sn|'Bli
. w'dzirl 4..hicliolice-BudowLry
słupŚt !r sa'!h segów 14
I
2
-
[email protected]! Powinrowego w Stlpskll' ?G2m
PoqiaroBt Ins!€klor Nadbru BudowI&cgo
,,a. .
.
w slupsk!, 76-200
sfulsk uL szarych
tt'iYR',(S
d71r0,
/,nir5li4 Fdrrori
rlL
1
APY Elil'/ti
5,(/LA rili0c! l!.b! f:r
IT
tsli
1łid{i/ Jr/' 5I flIEu||a
e
nrp,
lr:4a,)Llt.l2
t-ĄczNll{ NRŹ] Do DEcyzJI 41-
'12zl2orł
W,{I{UNICACII ZACOSPODARONAf,"IA
TERXAT
oakźB sJzzEuqo
.rAIfiI N'p.
m'
Iv
.-akr6
opncoł,li'
Ę
'']//23
k^b opE.Ny}c!€] d'e|L'
Ł'.B.c'D.''''
liDi. DbUdoły oi€prutnru|o]
ŻŁĄrŃ {
NA x'
__l-:.-.-
\,
./''
]I{;i
l
il
Po!"*zĘ:sę :q!d^dć"i}i,:6!r'Jolm-a
7. +s.'śmĘń.-'nła!opli*iis96 :69fu
' F"mb!żoói6ńi;ń a.z. -rłoo/'9/a 8
ry
"t;1tfl;
jt f:a] 7 &€ 1]05].q.A! l
h:ł! !qoie.r'ł ki.,$diż.e 1!]oLl] 2N0! l
fr Ę0. lll ri!! r n I'irF!vd'b!.
lmFlMr:i! oEl l:p..d]tMi€
dl
'
!]|c{:!.nłń | rcrllJłanEm rliEj*j
.]rl {!m3q3 llJwoleiiŻ s].roj1!
a
---------.-i
l;T..-_;f.ś;..*
7.-.Ą
::r.:-.-:,^ --1Ą
--l\ --.>-s
--1l'}..\1 --
.5-.,-
ł'** -__ .-=E--
."!---\;.-1
=_
-'- '-\ ll"e- F -f -'= "-^
rf;t-_
i
I
l
J
-\!
rl
-r..+--:'s'-F-:r\,
'
v' ;-7
/
.-<--:j-.ń-._
_:_-__l
',-/
_J_r-.r
"
;--?'T
.
'?
ŁY.or.
>-'ś fo 2 *j-l)^ai; "Yt-*7- e---r";1-\ '
't
'
___,J e_..-.'g__1.5_T_ _-\_ . }J-'l-ą Ę{__t !:'.i -JśY-;"P-]:ą: . -
f-- r9ar
.gi\i-r-.\
-l
^";n
l
p-*-ts;
-"
.L-'->.\'
af
:j\
*\;i--
^\ 1-1
-4.\\
b
Urząd Gmlny w Słupsku
76.200 słuPsk' u|' spońowa 34,
34?9362 (et\rai
hllp //M3lupśk u9 govp| emaL|
rer (0 s9) 3423469
sl
I
/70]
0J 03
Do|!.z!.| i|!..l
i
^\)(.
t
.lop!t:e,l ia \ \Dą i nd|fu\ld:żnia śdtkn\ sd,i|nł,)t,
$' odpo\ricdzj ńn |lfulsl$x zap'1ani. do(y.?.{. t.mlinu budo$'1 slhilbych sieci
$odo.ią!o\cj i [email protected] salilóm.J 2 klórych iśbjr|nbtnNzli\\bśćlu}lą.k.iJ l.ltn(nr
1lokalizo\Q ych rV Pob|lfu uiszi fidy ńĄjmuj|' f! 16 śy.zn]0031 zonał. podDsan]
Wo\.nJ e.lifacig kMlliŹic,ii seilM)oirv c.1i.ic s]upsk \v rmMh
ffu)Em|i| goŚ?o.|arki |.d,o.iri!ko|'.j || rc]d|h ,Jhlplk.' $sńłljnanso\anego z
|]UNDLlszl| sPo.lNoscl w ch\'i|i obecncj lr$i tro.śpi{iekrÓNańia' a już nicbaN.nl
n)zpocn'. Śię budÓrva kań!|ifaqii sńiiafuei nt]''p.i n! elu DdP]owadf.ni! ścickó|v Jo
oczlsfcalfu \Y sfuF\!. z lonel.ji N)ni(a. żc gló\D ko|.\lol o.zny będzie p./ebiesnl
\vzdluż gló$ne] drÓsi Bnls\o\o \\' . slupsk. co um.żIilviłobt o.lbi& ściekóB z l},lh
I.renó!v' Zatrń.zeDie inŃ.stBi planoŚ'ec]€n N:0l0r
\ł' ch{jli ÓL[cnej uoPllniEcie |al''s(\o \ \odt osi.d|c m!.sŹkłuio"e N Biclk.! e
..I)co', z ńrs^Ćh ńfÓnhl.ji *'lni|[ żśn. d'e'i Jzńicjs4 ni. nl! zadn]ch bnkóF l
jeśl]hrlj.bl jaki.łonLilk problom) z d.Śta\rą Ńody |ub okazulo s!q, fe
N
fulliŹacji d.|atkoqcj Zatjudo$l ilośćNlld}. będzi. iic\aśEcającacn.ina slupsk \\-]końx
sitć lrodocialosąf ińncgo Źlód|a
lv przlpadlu
)l
11
t\
od o'ciq
u *l"J-'
tlii
l,
oi słUpsk
10.01
i,i'#:';:: i
,,,, :,:
:!
20ll
'
lt,.',,
DotL:]': uPewieniu o|tbiaru kn?kó|' sa,i1ąl,'|c]' dla k,ń |'ksu dfu'k
7oka!i?ponJ., ń( dz s542 || n| Bierkowo' śł'-slu?sk
1
ro|lzil|,!.h
N.qiązując do P.ń!w! z.pylani! o n1o7]rYośćodcolrtl7xnir ś.].kó\ śaołamlch
z p]anoLunej zabudo*} ]]0 Ś/t'I domó{'1 rodzinn].ch na dzix].. l.554/2 \y ń B]erkoso
'.wÓdoci.l! s]upsk,.sp. zo.o. potriŻej podlje i]1lÓm]cję
l
t'ednr ido*ej
!p[lie
\\''cj('1ie ob]ęt\Dr .Iri.o*anicn ni. sJ nępLL]. sieć kajtLiza.jj sanil.nlej eksp]oatnvnDi przez
nr\7J stó}kę, Narb]iżsa sicć kłnalifx.ji $nna'iej
znajd']je sĘ s pasie d'o8i |r.lła
'lożnej
sod e3łoścok 630 n od grrni.ylnioskowrncj dzjxlkj od nfuny {!.hÓddicj
z jn|ontx.il posiadańtch przez nl.sz. p7eds]ębioENrc \r"I k!' iż \l odIeg]ości.k 2]0 n] od
wD]oskoLlanej d,j]lk od nr.n! Rschodnicj pl.noNiIl. i!Ś z.b0doN. ńLcszkaliolva' z klór.l ś!lekL
\/\l k]n]]i,]c i\rnjlłmcj (lo.Znciw dfia|.. nr 4.11poplz.f bldo*ę vł.sncj
si..i kamI a.j i envjlac]jnej ]tło.7nĆ] 7 ob n{p.aPon]p.ry']]l ś.jekós
Nalezy [zią. pod u*ogę |akt' iu odlno\lidlen]e ściekfuv hęd7je rel|]7o\ane P'iZ J[|'J
l}o.zn). l.(óry ńł doPjoro posn.ć (b€k innnnEcj o te'mine E.]acji) ob]czenia. któt
|'.ddrlvionc !q \ U4odniontrn PĄek.ie nje p.Z.rljduą f$ięklfÓiei jlości ścieków xn
*sŃlpmcy l)vel).n]p.\tj. któLa ]nusialab] powśać dll obslugi }nios|o\anej 7ahudosy nx d/ nr
5j.1/] Po| to n.7eplno}oić ishiei4.cgo kan.]u lłocznclo I p.si! dfugo{'J.'n ń| .1'111 ]!n
watri.z!0i róNni.ż in|y'ni\}{ąIi.ni ]i zxinleleso}fi}ch p.Jmidół o|iz pueF.mPo}'ńją nl
odprcn3dzone będą do
...r'
r, ..rL o..!,'op .'.p \rl'ej
.\ds_!
spół|.l..wodocjągi SlL'psk'. z}.óci}x !ę z z.p}hńicń o cn]iÓ! sfupsk rv sp..$i! lennińt
l..Iiza.jjp]amĘmj s cci{odp.\Y]d,rjące.l !cieki u pn,iBktolrnei Zabudo\} ufgodnjÓn! proj.kl
N ma..tr 20Ll I,) o.]Z ctrcnlu.|n.i modcni,mji ńhjejq.ą P'ep.nno*ni ś.ckóq Da krna]e
llocnynr (l]f-v fałOłnjuZ.fLlu ś.ickótr 7 qiioskoŃ|lj d7alk' osied! P(jo |]ie.ko\o
j uzlodtrjonego oLrszi|uzaLr oł) n]j.s1kłnjo}cj)'
\fglldzj. N\]/s/c ji|n]nL Jn}' 1c |i d?ie| d,nejs4. P]ZJ .bc.ńie posjadatrej
\r.(7'I. nj. .ozdn} żlc\n]ć odl] oru scńk&\ sxnjl|m}.l] / pLs|.lv]n.j ,xbudo\} n]i.9kańjo\cr
v]iJt
Po
nJ
otf]ń.llju
!,)#i:l
jnfu' n].j] U,uIeh1iriąc].h od (m n) sIUps| .oZpal.l)|lJ.
|.Iofo.
l]!Dł\5
sŁUPSKA sPoŁDzIELN|A |!||EszKAN|oWA
,,czYN'
76.200 sŁUPsK, u|' s' Leszczyńskjego 7
tel.(0-59)84J-25.16
rax (0.59 )843.21.22
{Wcfvńs|up9l o|
ńa lb'Śelrc|Jlia|@czvn'sUos|
*"-",f_.aFżts},c&f i.rii*
i
,
! srrlsr '
lilł! i '
Ldz
F!
u{
rtll
I
supsk
l
spółdzi€|n
a
nabyła dz a|kę o numerz€
2ooe 07 11
Użąd Gniny słupsk
14
' oÓ.oła
!p.
6200
"
0q
o
554/2opowieuch.2r'653haWB'erkrw€
!ńina słUpŚk pÓwŚtałą W wyn ku podż'a|U p efuotne]df ałk o ńuńerze ]34/23 W obrębe
slue|no gmnasłUpsk D|a działk nr134/23 Wdnu23kwelna2003rWÓjtGmnysłLpskWydał
decyzjęowalunka.hfabUdowy(znakGB733]1122/2003)
z które] wynika mof]wośćzabudowy
m]eszkanowe] ].dnolodz nne]f mof woścąfabudowy szeregowe] budynkam|]ednorodzinnym
czlelo segńeńlowym z gal!żań] plzybudowanym oraz budynkam ]ednorodz.nyn w zabudowe
wÓ ńoslo]ąĆr] b|f nia.fe] f garażam \tbudowanym ub puybldowanym zabudowy
wi€ omdz .nej W mały.h budyńkaĆh czl€lÓ
n| 13'1/23
W
Ókaowych
f
usla en em fasad pÓdfału d2alk
obrębie stĘe| no gm]na s|upsk
falządlule]sue,spółdf en fwra.asęf pmśbąoUdzeene|nformac] nl
1/ kosfów jakie naezaloby pon eścW puyladkufńańy pżezńaczena gruńlów ofnaczonychw
ĆwideńcJ iakÓ grunly Ólne. na dfialke o przezna.zeniu pod budownctwo mesfkaniowe
2/ koŚztóW]ak e ńa|ezałoby pĆń eścw pżypadku pÓd]ęcia decyz]l o zbyc ! ww dz ałk
3] mof]wośc zmiany decyz] pżeznacze| a
P.oŚńyt.kże
Ó
pÓIw]erdf€nrc
na koszt Gmlny do gran c ńaŚże]dzrałk
dz a|k pod zabudowę
we orÓdf ńńa bLdynk.m]
Wykonana kana zac]i Wodoc ągowej i san lamer pżez
.olp!\
']Jrs
no]i\
q:n|'lu FpPf
'|J.'ul
c!IuL<I I
oP.Ui$'!Eutj
'lł{l7|)
'ii
Jz.5fnuoNl.l'ś'7i)!|i1f
n.Ydl|< '!u|]
,\*lnl(i['u'cipł!(poFfc'iiu'i\:tj!n''.ll'j'ptr[iflr
l\dnl{ (DU5 )Nl f.łi iu'\\.ld:łr', l'r\v
'l7
r]]fo]d iś![]'tr]|'Ł'l
'lu]
odJu0Jl'!''d l| ls.ł]p.d$;.2
'
o kil:P
Ml]d óFl\.IrJu oill{(\i
d. u'.rc.1!r Ź łJ(ś ]iq l]7nfu {\o|I(1.' Lil'uuŁn
n isJrf ritrLrzporati L\rLrr^rtr inDpfLt'r t,iL tr nur.,r.zd \r!|9 uit,rqu'n u,(ortr{,o
tr,!/\|0 \ tr:| fuo?olod
l7.1 i ]ł.fo]!]
]goo:ntF'll l; '!'lzs0o; l!] \\ |u łs!|^łs n'ju! i}ll
l'órsiz]d ].dnl( nlu!).l:nnt.'l6fF!.Jol|\ op rL'|.7ns o\o!]'a \(x|ilL|D 'y;zJ \ nu:Dl
'|'\||''
':|p.'.iuJJEezduu\on:F!|\(Evftrut|dJż].:\nxfi'irjJfu!|\
rŃrYqol.'\) iuuuloll|i'( lnJru.l^.n'
iuNl) il)Nl
t:u(nnÓ.l I
'u!do
.!.Nq?zP.do\ol]l(Ul|o:|.!!xl'illunŃlf|11]r/!a'7.Jd
(41,,)
itrs!]| ( 1l1Ó'EP rll'N u'|]do
l l.]LNo\ \bu!sJ].
!{!7\oią!no!7'!t]fvis.'].(n(.Liilu!trńqh\n:$2(oPu'is|trin
,(UtrL8 (
'|.żixiP{tu.FEnillłdohly':nlPJl:zDLqod.unui7Lni(]lu{oj?podar$Łr
!N'!lłli9|[l
ntziL\f\iFn9!!pr'n.\t!!rr'rro\'trlou'r'trnDririzpsqTn\nu\1tr'\.lrvDqitptr'!.t\r
rfiu.iifnqt!
(' lr'
l:!| ll]6!0 lJl no!rL:\ ]\nL.L]J!J\llżr|\Ńl)i|ruP(\\ \ l}:lśifn
}1o oó..Zrzs )h'n'ĄLrl I l n.5')fs
] łl r:l Lr]:^ { l]q 4l.ś7 inJ ]ldr]s u no<|
'x]7o|j ]s| ftr]trNa|lq uF $luB P'u]t]t\ńr\f]'h1]''!tr|l!sr.}\'
'|.i]l7s
s { u]i\ lj'ł{ u3!['ro
{{!L's
rioo.
qjfuL,!tolnl'i
|olFno ]ńól !'Jul!
1Ltf.799.
n7(r)1]i(x!r
ut 7 rtrsrn .|(t"ir^\lLil '\
\oun.'i
1,.
1r
'rn
pi
( |Juozqe. h!! Ń |l||.f|!
v i. tib
,,,
'I
t'
..N.\Zl "
iso!urltzs.Ut BruPrzptodS etsdnts
'
,
1t
itf
t\rl
.,''1 "
6l)oi DJdl| śl€IuF'łsdils
."ffi'd'
;';;1,;;;"-*troznr'r:rr
ao
I'
I
l.lc ll lvAŁ A NR 29l2009
\1'ln9go zgrontd..ni' s|up'łitj spó|d'l.|ni N'i6zt.oios'.j
.cz$..ss|Upśku
obradującćgo od dn|.22 czcN.! 2009n do dni! 20 |1!.! 1009 n
N lpńRic:
sJ'!,śt!Źłd!!4!E.!!l5!q12ś4i.s$!i!p9r!:f!!5]l
w.h. zglońldz.nje człotrkó| ssM ..c,v ' w sl( pŚku .lf ilkj1c na podnasi. Lś!!yPra\o
L Nl 133]2003r] isn(|' ssNl ,c4n..]thłałą nn'clfi zobo!!ią.! c zin:ld
spóldŹh]i ło:pzedory JZiał|] nl 5'l! o Fow'cE.[ni : L6.51 h] l
am! p..d.esir E4 n|dlĄ ksr!|ldo\.) Ń Brc.ri]lie
l] a enc n. niźsa i' en, a ii|' dell. aruDiono t] lóJt':j6.]0zlŃNm\11T::9,q
o iinei 67J0 zl I nIG tATl r.na n,rb!2\ Tt\55.0021
'n
2/l6zlłlj hl(!pu. śp|edsż!
Ekly notx !||.lomz kÓs']ń ulłńlniadŹh|k ofrejdoł!nje]
spółdfic]c^ (Dz
'PżBt.dnc4c!Ś,R.d\Nadz*(folp{'ł.dZ]]ł'MaPi|Nr'e9o'sck
il$tr|iiit: ]
::1l ]00sr ( spla}i. nńJ.]i
'$Lfdn
lugiunlo\gJ \! dilL
c,otr|ńr!/uałl. kotł- l.dn|s
'
(ilo$Ti Ksic.!o\ąp on4ń.K.]cie!yi.Ź
?a0l:]1]09r t] lłc,.9 Piot. J\jd2ej.xu
'
ł1
uchy!lx nin]eFza łĆllddzi l z}ci.
L].hłlłarcJala podjęh
€|
7
dn]cm pod,]ęcia.
obEĄ.) iupmvn'oivd'
skhtló
do
glósłrn
zsmmsdrii!
i
/
A*-'.n!tZ^,
LUS1 R]\',l OR
Jdl|łili l t4ltl
d! rl. /on.!. I'rzr. rzlunt,i\ sl4ś|icjspólrl'.hi
wJres 7 ol
\t.Y\3nlo\cj''o!n'' \ sluP\k!
rdlcn.: Slip)krcj \Nld? eln' vie
'CZYN
:).r..v,
zlr
^!c
w stupsku
,
' 0- do'"' :Ol'p.ry (l
v 3p..si.: ŚDned.źy dzi!łki ń. 55.l/!2!!!!L!E!i
9 no{'' 2..|ó53 m2
ł Bi.rkoyig'
p w|(ldf'mi.rzŹ Pil.ckicco i falząd w ebach p
(ościcwiĆż
p
Piofa Jęd'.jcal. i omzyńy
dŹirl'!ą. NsŃ|nie i lV ponjzumieniu dokonali
zatlĘu cfjllki nr 554r2 o poN2 ć6'5:] h!ld\u !|"ry
"n"d""kiĘ
|wd.at\o Y Bicrkołic' ł cenic 67.l zll nl'
z.klpiońa dfió|l. * $v]dencj shfulty S]Llsk.go ozn'cmm j.{ jrlÓ gnlnl ori}' D|.
'.Bo
(Z
ost|' Mnnl.
'ńuJor!!
kvnhB ]008| )d 3 ie loD.zednie90 !!bśu.E]l I D^vłtisÓoi(L zo o 'liDI," \! Birl|o{i.
ccm D|opiony.h gruńół j.i nrgi|b9ilr $ nBU'|! dotn fąd.n]lh ń. t.lcdiccnlinr. shĘsk
Rada Na&o.Ć7i pÓd p.fćsódnlcr$qn
9up3k
Gmńa
sprr.di\il. dfialki
pżc*idyval!
bddoN|an.. Ń
!m lcf
! B'glioln'
lllĘn
kó+tń cn9 obii4 ł! u j0z||ńldo
na rat} a
brr FrwJl. poł'.j cń}
RadaNadłY't podjęla mhMłę o n!b\cn' gnlitr ! z''d.ią,*']rzov.ł
] zpnn n]\'! cn pto.cdld |'.Ial!o\e], or]Ńdtr'
lń1stteo frk'N dr|ońtri v pośpiahu.
'j
bczollł(l\nłja D|3nu a]of.l,] oĘh]/J.v]fu limn0}rch.o ien rlc.god|! z ! j.]
2 b!frofgzi ia indnnltuc|!nomrcfn.!o.7 7i|! l\YJl]cJi [oą'ścd|ł.zlonkńłsP.|dzienL.
]' p*d. sśądk]n.wbeB wnlinljyyźlz.gooĘliu spó|dzielni do klórugo yyh!'nych
konpd.Mll ndle'J Usb|anie (i€n'nkóq d7ih|noś!] sŃldzlBlni' \t rym bł'ldzń|!]noicL
inŃs!.cln.,. F{nir...ż
r,7.lrmig PP.dn'lyit'.|i członkós sfu|d,.hi s |!'9. podjelo ] u.h$.\ ó
ou da!ł.|
pĘ j [lija duj .k p'. u| \r dacżN] .'dno.2!łni ŁP.cu' zdc.!do$.|o.'5\ s!óldznhi'
'
ni. bfdfic p'u.. zi|' noĘch in{6ń.ji no|.gljłcy.b d. budoti. domó$ i '.
o u.h*rlr
bĄ]a|rczgnln df.ni.cd200s.Llót4l4P'|oz|lcf.ósń'ĆżicpodcJnow!łouchwllw
ki.njnk.dt dfiih]ności spóidzicjÓi o proL!id&triu itrłevy.jL mi.YkanjoĘch (ś]5 pk slllutl)
Dopi.Ńdo polłdkL obnd $/ali.go Zefoln.d7cn l]009. (puikl22)fi.fqd *ptotradżi]projck
rchvlłyBspjł\ic N.'ol cn]i Jzń|atrÓlci ińNcs!.inej,.hcn. nDM yBj lbyrvlbc
zgroDldlni9B.trk.jonoł9|ofufpr!łEd!il|rlicorgxń!Ysp''|'lŹi.|n|.l'lł!d}
N.'lłrg!j iz|nldu po|eg.jąa ni Ź.kld.gn !'
Utfrń]vlni.8funlón o'ilch Ęd7't ob|ąfńo czlon|.ń!' spÓ|dzrc|l i ii. ponada kJdo do
!l'1r'$Ć!Ę pf.\golo\al'a i plo|al|żFil iiN.śĘ9DDYqdco jś'n!ń ńic ńd.nir obi. z
! ;39,.
pmlvmj nmrn|.mi s iśnnjłc$haol't.h' za ]003r sFj|d,ie|n $)|q'|a
'\llo
j.n
rmdó|l co
skandalm
ll
(]cIł\!!t,A NR
4/f0]o
RAD\'NADzoIl('ZEJ s|'trfs{tli'J sP(i|'r'Z[LN] It|l,szKĄlilo\\'El
q
Ś|
t'P\N| ,
dnin || |'{.:n
żollli
'.cZ\\"
s lprlNic|
'lliadoDi..iŹl Pmkurllun Rtionosci l sluDsku o !!pł!!d!J)Łq!ĄQj!
DoDelnimir Dr,cslcńlNn Dr..z
bJjscof!ł-.ll!4|Ęe!Ó!!'{
ŃĘA4!Ł!lu!!Ł!dj!óld/i(|ni \|iŚnmhi.Ś(i .'(:ln'' !]Ślulrl!!jl3Ł
t!hcq--e!!! Ł'Z!!!dq -.--E!!Ę!ui!! !fit|J !..chnicłod j|!Ds&iei \nól Źi.lni
Mie9klnnnrIi ..czrn'' ty s|uns|nl' .tr VlśdrsfuDskiti ł}ółd'l!lni Mi.lzk'niosci
,Jar ! 5!!!s\!!
sr
RIJJ Nadzo'.7x.jLulskiel snolJ'j.]xl \ll.\/| Ń\r (1}n.\ s:dNlitr d]:ihiE
\l ltrtN.lf,Ć]B
dD]a]6 \Ź.śńrJ loś:' lt]so lPU]J/rl.7l l L]Z t]
\l llł nof ls]8 / ]i0] : / !óż /nlimami j o.łf !,rnh ]j ]u |l. 1 .śh\!jz dDir
]illl!']i )' \ 1\ ł/(l ., !...|.łrŃl [rnnnarl 7]qan(] s t]lÓnJ!ll! l'|.nJ.|iJnr f dn]i
! !fltrloll :00(/ ! 7 tl|i.l.]nrsn Kćnr \ji .lofth.j, po\.]Mel l dńju :] !żcsńld ]o(, r
p'./ nidę Njd?ońf|| słltts|L.i sIo|dfidri NTi.szl]ńilnlć '.c/\tr..\ \lLlIJ|d [!']hlL'i(!cj
\1I'1nNśi z trol(n\i j. ahcŹPn'czcfllJ.iŃn\! \\1ot\!\tlr l|tr]i'.\ |iJl(rmi |lc.dlNłni
t|ijt|)'I]i \t lY\z1n| (h lkh[Lx(h nl.\r|rLD\.h sltrns\l. s.rl.l/.l!li \l (wlłnioN!
..L:.:: ! -\lr$L( IĘ.2
' poŚa|xl)r uflJt /
4\Ę.lc ly PNoko|. .okonh|[-lr] są \$laicf.i.l!. ur1'a\iJJa5li. PŃkufu(lr.
\ !l(Ll\k! i lrrutrd|$Ll!'.nicn tr no]]cI!iJ] u I7eŚęPś1! x i.j!0.!o Ź tr?eŃ pnlz
:l
:l
|.]1!.!r
Z.\ |tezIi '
Gll\\
[i 1\'l!.n\.!
zLrzłi Kk(l\triki
sŃlJ/iś||! vjś,i:nnĘ '..l]'D' \ sllt|;tu
hvhlD l)llu|]1
F/ill|r
sll]|)\\jcr spółi/irlń]
ni(JnFłńićniu obó\i'B}ó\!
irJz ltrlłn(zcFiu
nr1l z.ql.Łn]! lnrc$r.
uprogn].'i
z
]roplŹ.1 7!\Tżcn]e koszlÓl| |.] un'osJ
czv 'lziala!
n! szkó'jq slulskili
sń|dfcl.i
|"'i.ś?k.niorr.j
r{$i..z !ię P.t\odfucŹ&cn:i R{|) NadótEi slq'6ri.j
i\lies/kfu!0scj .c2}ń.' I sl(llktr' 1 ot..$łki.d hie/tvłoczncgo
\\'l.ondic UlhNll!
spÓ|d,iśhi
^Ńadonli.nia
ltfulldu\ R€joloŃi $ sfu!.r(
\fuz z wykonon]Ćnr ninicJś/e Uchqnl]' zohoniqfu]Ć j! Pl.lRrlniczrEeś0 Rad'
\.c7.r(z. słurski.j stlklziclnl Nli*zlilnioł.j .c,)f t $|!pstu .lo pfud|o76u
PlokLnluż. I(e]on.$e] $ sIdn\ku. L(opii t.oIo|lIu pokontoIr]Ć!o z d/!|Jlnoś.i Komj,)L
r pŹ.7 R d N.d/l*(rąsluls|tj sŃldzi.ln'
don'nei Pouolun.i\ dńfu ]] !r/.śni.
'ms
N s]unsI{ł'
lvlicsfłdńiow.j.'c'}tr.'
$3.
ll.h$nlo \!olbtlziu
/),cic Ź dtri9m pÓdiP.u
04.
gh^"nu' pfy
_8
.,' ./|.nłó{ R&l'
oxcd}Ćh
L
Nad^rc7Ćj
ultJ\vDjollrn
(iÓ 8|ÓŚnfcn'a'
/'l
UCt|wAŁA NR :Ą{ / 2010
RADY NADzoRczEJ st,UPsKlEJ s}Ól,DzlELNl M'tszKĄNlow!].I
''czb{"
'
!nr.niu aboniraril
\ł slLrPsKU
z
dni.
15
kłitl.j!
z'u'di sslt. .cł-.tr.. do a*i'douienig
!E4a l!!:!-,!!r!
PF^r ssrl ..czrn r llunsku ni vlodr
s q
lrokuĘluĄ R.iono*.jj
blklo fl]onk z'ąrdl l Łcc
|u€l sooldldn| n|iB.Llnjonq ..(ffl''. !
tr.
Rg.lŹ Nxdzorca
guośk.spóldzidtri Mszkłniową.'.,yn'' q sh'!\|u
p'.lśoń 14 j]3
l mh..l
z dnia
l6i*s]{fis2 r
PmwD
dzial4i!Ć
5p]rfu/.lc.( l
-.P8t.i'r
j Dz U Nl
o
)33
onf pżcpĘ lń' ]u4 PM l Ln$!.\ f dni!0ó czq*q' ]997 i
f200r L'fu
Z Ńż
'm'ananL)
K.deks |onq'lymil k'nlęs. { Dż l]' N. 39 poz sjj z ]q9' l z poi nnLfimn ). \ zwiąfru Z
Zauądu ssv..cz,T'.$
p'!z b}l}.h
tenar
Lz]sl(Tilm opń i Pj!\n.j
'3
'2s"Kh
'|Ónkó\Y
sfupsk! umo\\ ńlb'cij niufuchomoni gnńŃwej s B'olkÓ{i. bez
Poz
|&a3
vg|negJ zEoma{tf.|ra Ó podjcciu dz].|ihoś.r]ń$*lwyiic]. i]k
oEin9rryjDr finIN!*.1th ' bez ullNaknia pt!7 l{ddę Nkl^.czĄ p|anl Ź.cbwo .
śuoŃ$,.go inw*t\L! n.śzl'd'&,rh om7 t.z R.s']xń N' rc''|,n!
p.sbalia uzmć , mfonna.j. zNin. ł opńii pra\n€j Ji }lshrcają.c łfcby,'\iidom!i
Prc|udfę Rejonoł1 * s]ups|t!. o upńvdcpÓdobn'.liu
2,
byl.go członb zlrądu
iZ
|op.łnignit]
lżeiępł$!.i8anc3o '
.ę Prcf
I m sf|odę
l].doFlnj.Dl obo$q|ó\ or.Z ptzel.ńc.nj! upń\|.ń l N.ńuhrn
$ Bjc.k\r. bef
B'lr.h ni..u!]unoni !'o'lo!vą 'i|
rca]izcji sbsowiy.h trchvll vd|'rcso zgfu!Md7.(i' . ji| ló.łD.ż Rnd) N!dz..cŁj
12.
l)
w)komnig Llohrvll! Po*i.rB lie ful'4dÓ*i ssv ''czyn'' w s}uPstu'
nlczł]Ń'n.go l|łi{dJriĆn]. PńkuntuĘ R.joir{.j wsłoplku
:l vru z \ltfi!ńicn
f
obolj'l7ki.n
ljliwl} żob.liłajc śię
ss[{ .'('Ą'', $ s|uńlu do
'rflld
ltoluń|lżc Rcjmcj v s|Up.lu kóPli ..kj d.hnąlBji dj.|ujł..j liq
'r'cd|obil
v ssv '' c'y. " dot}lzłc.j Ę .{'n}r
ńini.jsEj
s3.
l
|cbsfh wlód7i B
ą.ń
. dni.n'
podięcil
$4.
Zśsl.llodjęb Łgi}sni. pEy
P.e-i*,k. mh}.|. gl6N.lo ' ,ł [email protected]ós
l]chjvah
Óhen)cl'
j upńsł'i)th do glosuni!'
'tl^l
N
9
nl
flołaliz.\znr icn M póln€n}
'5'l/2
linli nroślciodNostgr cnlcnkrfd \'s|upslu or'
Dzialka
|itrii
|'('Śoj
ach&l od slupsk!. oko|o l.5 tln
Ća l,5k. d N)'sj-FiŚkń śńicciró{'nicz
7łchodnic granict dfiluii łniehisko ]eś\idoc7Dc PP} gnńr.y
f
?acbdńi!'idz]llligDnradza
v
si9 navielvańc
odBdy. co {idać na za]qc/ÓDych zdięciach
(7qści f{ĆhodDi.i n'eruclromości nxD.{ bĘory. 2 klóNch część/ośa|d \yycięli
Im8ment d7ialti od stÓnl' lYrhodnilj poruśni$l} jesl
dŹeNfni liś!i.Śy|'i. f
kńĘyc|l
c2ęś
Prejcktujq. osied|a dom|óN icdlolodziMych \o|nosbi!Ć!h na oilńno \\5J,jcton]tb
dzialknch (fl7.y zjuho{'aniu \1)'c7ńych u1Dilśai4c'.lr f decyz]j o l'{rud(ch abudo$r,
nri|ji|nalllNq'dfialki 8oom').nożnłflok!]izoMć2l]iałichdoDó\v (7!ł'I)
Naloiriasl F).].kluiąĆ doml czlerorod7inne
pŹ'
zncho$aniu od|ellośĆiod 8mnicy dzialki
7.budo$]r [email protected] z lwfBlędni.nicm ciąBó\ pieszo
lwfllvdni.jąc niepr7ekńcza|ną lilit
j'dn)Ćh moŻh\. jesl |okalizrja ca ]0 budtnłóv' (zal' 2)
|'m,j.tqjt|. !Unl} jq]nomdziolc \olnoŚdące (bcf \)dŻelania dz.alcl ind'q'iduatnFh)
pę.r /ichr*Miu od|eełoś.i:|ń dl !ńtricy dzialki {zrodńie z da)?ją cB'7j3||.|95/2olo|
oraz
orŁ UŃflhd|iljąc
nicpż€rrucfa|n{ |inię Z.Ńdo$y
f u$7l]l.|ic|iem ciąEó$
(8n od grJnic\ dzialki)
$raz
pics7!.jefdnych ńożlnv! iesl |ołaliłcia c! 50lnkiuh budyŃól
P'! pży8oloq\'oiu
nicrcBu|'rn!
|ralt
koncepcji filoslĘdaros3nia ter.nu dużlm ulndni.Iich b}l
dnaki. zbliżońYJo tnitąa.
\ytri|. z po4skfulcj maPr s$uacyino.qysotrś.io\€j najbti,cj flok.|izos{ne sn|dńi.
oraf p7łląĆZ ga,u znaidujIł sil w pÓbliiu isbicjąc,ch b|okó{ Dicsz-kallrych
'fk
kaDalizłc)inc
.ftIiwod]ĆgIllścica 0,5. l|D
od dfiaIki 554/2.
I:
:
rr,'
-
:.'
qi
'*
!-
iE;]Ę
3,ą
/?)
l,]
!4ó
3L 5ś|/2,ib'!i
fttf J'ą.
!dl,l.. s!Ą
-
-5Ąu!.1b
6+ó11Ud
!li..j
M\nt
u:
LHłłe']!.1ł
dątlłć'łnql]4
dF
ń
-)
i*.fut..
'-*---
,n
W
,t'
{
:,''
I
I
'i
J
)lEdo'lr vNlt'll
;
,|l
(
?
tt
I
la
{
i'
\,/
'rl
i5'
hx
.
lll
-:
r'l'
{
!
I
Sr:
'#,
l::
I
)
,f;TI
,}r!
Rada Reglona na Federacji stowarzyszeń
Naukowo,Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej
75.200 słupsk u|. Garncarska 4
WARToścI
o2N^cf ENl. nl.RUctsÓMoś.l:
oNnEs [NIENIERUlrx)Mo\'l: N]En!cl]tMoś. NIEaBUDow^N^ oZN^c7oN^ i^(o
Dz|^l |{^
Nx554/2 o'{Nt[!ł/rlNt 2'4653|h
C
wcrNY
o(REn'r.NIi PM\t^wtjsNoŚ.| Ń N]|!R!c||oMołll /rl0Dotv^NE| .{
D
|!r N{rr4l2
|' P''ń 24111 |Ą |'UIL'
2a
tr','di\
1,* .,...
AUtor opońtU szacunkowc8o
Rzeczo?nJw.i Majątkowy
...
'91
\.;"ł;|.'l
Mgrin/ K.ystyna Popi.l
!pn$ n!( ltjt !!fu'l
: ]:
]
F:6iONAIN]A
(-/
Mie]sdNośi omz data sporzq(lzenia oper]fu
s|Upsk 1a ń.j 2012r
sf
acunkowe3o:
Aby BMdić wzyn| e 3fd€!ó'
fiddm E *ui.' dyj liń! Drukq obk
Coogle
,.k
j
1
i
j
sPIs TREŚcI
\1yciąg z operatu sZacunkolvcgo
Prlcdnriot i,'rkres rryccn.v
C€|lt't'cenr
I'odsta\vy opracorra ia operrtrr szłcunko$ego
()kreś|enie dłt
istol r(h dla
ol
csleri.r
rvn|io$€i nierUchomośĆi
opiŚ i okrc\|cnic \t!||U niĆ|'|tchom.'ś(i
\.I
Prztztll|(zcnit tl pI
I|iĆ
lna|ilx i.||Jrl|}'|(.r!s|tLI|
o
YIII
r}
nItt ni.ruchomo.Ći
nłrtośCir eru(homosci
str'.11
Kla(tlulc i Zlslrzeżenia
str'.16
Załączniki
śtr.l/
lvYcIĄG
Z OPERATU SZACUN(O\\'EGO
Położenfunicruchomo'ci
oznaczenie
ł3 katas|rU
nierucbomolci
ok.eślenie osób' k1óryn przysfugqią
prawa dÓ nierlchoności
ł
Krótki opis
ni eru
chońoścj
Zastososana meloda szacosania
m'
B
ierkowo, 8ńina sfupsk.
DZ 55a/l po$'2 aó5]
sL]s/0o09]2óL4
WLASCIC]EL
sfupska sp.ółdzi.hia Nli€Śzklniorv!
NieruĆhoność niezabudowm. polozola.a
peryleriach *5i !śńddziale} o podobnyjn
cbar.łlerze. leren plaskj ,nie uzbrojoni.
częścio{o zadrL|iona i za]{zaczona ,
Posiad! decyz.]ę o wmń]raĆh zabud.\t
nieszłalnej. jednorodzinneJ. bhźńft f ej.
wielorodznpej.
oleśle.ie BanÓści rynlo*eJ plaŚ]
wlaslości niefu chomości eru.lo\re]
niezabudowmej do celu splze{tazr oru na
{z erleL4!!!
podejścieporósnawĆz.
ul!ir!!!
.
.2
WRUdz.55,t2
Podpis
I
picczęć rzc.zozn'wĆy ńĄąIkÓqego
DlLa spoŁą.]zq!]ia opdd!'
lj ]!!j!ł01ł'
ha' n ezabudov'rnJ
wRudz'
s54/2
!o,lc
w 2009
2012
ł
r.
r'
?12140, zl
450 ]20. 2ł
I.
PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY
nleNchomoś! .icDbudo|Ml połozoni s obrębjc
e$jdenc)l.lnr Biellowo. gninx słJpŚk. polilt shtp\k. *oje{ództvo P.nlo$lie oznac^.a
jdko dZi!łk'.uldcnc)]o] .I '<j']/2 o po\|.rzchnl 2'J65:]. JL klórcj urzadzona je{ k{ee]
{i..zt{a d SLI5/000!1261/.1 pro\r.d7on! !re, Wydzul Ksi.g r\reczysllch S4du
Prz€dniotem
lrc..i
jes
zakr.scm $vc.nv objętc]ej pu$o q]J\n!!cjdfi!ł.k 55'112poloionej l obrębie
.\ lden.}irJ.m Bielk.ł! 8Jnlri stLrpsk. Po*iJt slutsk. {.]$\ćdzNo ponro^kle
II.
CEL WYCENY
oklcśl.lj. sanoścj r}.Io$gj trasr s|Nroś.i nie]trch.n.ś.L gruDd\. niezJbudoLl''.j
do.eIL \Prl.dazt oraz nx dzje'\jej ,xkupl.I f8 Ś!cZnir ]0o9.
III.
PoDsTAlvY oPRACoWANIA oPER'Ą.TU
SZACUNKOWEGO
PODS'I'A\IN FORNIAT,NA
I\\Ctr\I
słupsk. spóldzjeIn jx V jelzkrnLo$a'.cZYN..
ul L.szcutisLieS. T
]6-2oo słut\ll
Zlccc c l, dzczl2.ll/lol2
R/c.zoznircr ltlqarkoN)
rngrn,f KrlnymPofieL
t
z 25 01.2!12
|
NIuPn{n|cń f39
TOT}STA'IIY NIATtrRT]{LNO.PRA\1\E TIYCENY
Ll\iJ\] l dlLx ]| śi.IpDiJ l99]l . gospod]rce niefuchomoś.iańL (tckn ]ednoLrt}
DlU NI ]0] poz.6jl7 jżZnz2010|)
R./I].r/!dfu! R.tl] I'lirjłlnY l.Ldli 21 tr'Lueśn]r 200.l r rv stllwL. tr'}.eny
nieru.ho l.j.L oliz nrorz.}l/ml' opclłtL sz..unkogeg. (Dl lj Nr ]07. poz 2Lo9
R
\lńśuólvu dnja l.] liP.a20l1r' zm ien iaj ące rolPlz4llzc n1c w
jpŃ\i.\)...jnL.ru.homościoI!7s!ol2ądzanla.p.ralu57acunkrNego(Dzl]'Nr
Rozpo|zidzEnt
}
ZR()DŁA I\loRIlAcJI
E$jd...j] !:lrlol i blJynló{ Poł|alorq ołod.k DokunrentFc]i ce.del)jkj l
K!Ólrrirf:ą l shlt\kJ \1ylls z Le]e!n' 8runtó\
sxd R.jono\lr Ś s]LF\ku odpis l K\
\\]dzLtrł K.Ll:" \j..zyny.h
sfudiuń uw.n|nkowań i |lieluŃów zlEospoddfuł!ńio PrzcŚtfemeEo Urząd ońiny
DĆ.yz]a o saru.]och zabudowy cB,7]]ll.l95/20l0 z dnia 23 wŹeśni!2010 r
w,dano plzez \vójta cniny slupsk
u oiclu.homoŚcl
ErcBhn ueskcji. info.m&je f lokalnego
wiłja lokalm rr dniu 8 i ll moj!!0l0r'
|Ńormacj. od zlNniod.{q'
I}
DAT ISTOTNYCH DLA
OKR-ESLENIA WARTOSCI RYNKOIYEJ
IV. OKR-ESLENIE
NIERUCHOMOSCI
Dat sporzadaniz rvycĆn!
Dah. na lfurą określono sżnośćp'ldmiolu sy..ny
Dala' na kóią okeślono ! Ulvz8lcdnio.o s q'},enie
s|.n pż€dm'oh wyeoy
Dlt a do*oneia ogl ęd zj n nicru.l'omości
v. oPIs
28
0l 2009 r.
19
mJ
20
|
!r.
I oKREŚLENIE STANU NIERUcHoMoscI
STAN lR^wNY
NlERuclloltoŚcl
ozn'czni€ .i.fu.homości R łśi.d'.(iezvstei
na oo.tśIi*i. bldeia l($ w dniu 09.o5.żo' 2 ..
q'
D|a s'yanianej nimchońości użądzon jen kŚięga $i.cf}sb u, sądzi. Rqon.\
sluJ'st vl| wydzial Ksia€ wiszysq.h N' sL l s/00ol)]26l /.] Ó lEści:
sd4r.!
Poloz.nj. soj' ponrośkie,po\' Ślupski.8ńin. słupsk.
']icjs.o$ość
Bierkoso
sposób ko7ystan1a - R' gNnLy omc
Dzbl l.SP
)
!d!ł!!
wIościcic| - sluPska sŃldzie|nia
Pdlilll
Ł!ł!y
@
wg svDiqu
z
Mi.szłeio\Ź ''czYN..
rci.śl.u lmntós
z
z 9icdzibą B'
s|upsku
dnil 02.05.!or2 L
woj?{ ódzBl o - PomoBtic
'l. nonkJelld.n.\jna-s|upŚ* [22l2o3
oblgb BLeŃoso I Nl000ll.
NrdTirlkL -
j5Jrl
2]
.poNiclzchni!- 2,46s3,uiylki dzidki-R vh. R
v
\
n]
L
oP$ NrF-BUcHoMoścl
sfoĆołana ni.fuchonośćlolożool w ńicjŃowości Bic*owo oddaloń!jćś o ot.?
kn od Ćfitfun ni!Ś! slupska będĄĆe8o siedzibą Ul4du PowiulÓwe8o i Ulzędu cDin]' J.{
nieu budowm i oaw.Óa j'lo dzi!|t' cwideocyjn! Ór 55.V2' w'ceÓim! liĄcnomość
sąsi6duj. od Fhrdnia zdz fu.lł7 ŚtanoĘia.ą ós pf2ydz.alc. nr/'4ó
'któó na mpic
ÓznŃzonrj.s'jałodoga( 8 @zlyiŃości stłnosi terc. z.d!z.*iony i zatt.simy 'ni.
przej.zdny.który lic może być.t(ua|nie wykorzysl)$'my].ko dmg' dahj ż 8fun'mi
'
uż}tkowłnyńi rol.icfo zpozost'|y.h sto' z gruntami nieząbudołeyoi
lolnymi
odlolowln'mi p4aa.ŹoÓr"( $g' Śtudiun uMrunkosń i fagoipodłosmi.
rŹ€sll&Ńego w ob9ar& [email protected]*idy$dego 6vnio\ło*mgo) inl.nsFncgo bzsrju
s iĆlÓ|u'*cyjnego' okolo 2 tm od [email protected]óej dzhł*i majdujc aię komuńaln. sys}TiskÓ
śmieci Rzeczoznawcy ńlc dosĘFiono dokun.ntół śłiadc7qcycho 1)m czy hato wplyw
na zln i.czrs zcrn ic PoE i.tŹa lub gruntLl z tegÓ lylulu naIomi uśtpodczas lus(rlcji dzialki
sl*'ierdfuno istniejE.c w nodmiemcj ilośśmi€ci B pośEci {orkórr foliowy.h
pzlq'i.smych z syŚ'pisIra' okdo ó0 n od d2ialki Ęc€niancj puóiega dr$ ófako*.
prcN&lfąca do istn iÓj łaso osi.dlu micszkani Ó{.go i dal€j dtogl powiatowa t 015G s luPŚk.
Delowo ' szacowma niefuchÓąość m. niercBulany ksftah zbljżonydo fizcch |Rjjkątów
TercD ia klóĄm polożońe są Ryccnidne dfi'rkijcŚl pł6ld s częlcio nieulcgulowhyĆh
ŚlosunlŃh rrodno'glcbo*'yśh
'adż.$ion' i zak4wiony ( glósńie od [email protected]' dz nr 1..|7 ) )'
Dzialta fu;146 doga ńaj+a (Mosić doslęp do [email protected] dfjalti jen aośnięh
du Nańi i tu€vańi j ni€ noże być .ttualnie uż'1*@o! zgodńie z eł id.ncja rNnlós ' z
udoslępnioncj naP' sPorządzon.j do €ló$' prq.kloqych lrtualn.] Dadzień ]ó'0] ]008l
or.z Dcc,'ji Ó 26iańi. deĆyzji wóju Gniny slupŚk nrGB 733l I/l22l200B f dń[
23'o.':0l2 wynit! 'ż. w opraowyłmym prjcrĆi. dp n! slcenidcj dzial.Ć zonani.
q'dzil|on' pas i.rcn! dla potz.b korclq p6a d'()8owe.o doBi gnimcj ślno\riae] dz[lkl
[ +16 i 447w lamach pro.j.ku mPzP slmowiącej drogę \'ełnęllm 7.l (D-$' o szerclio!.|
((D )
pasa d(8rwego {' liniach oz8rubŹtrjącycb ] 2m/ffłz sydzi.bnie fiagńcnu
'erenu
dlapotz.b plmosa!.j od lrony pólnocDej dlogi 8nimcj/w Bmth pq.tru mpzp
stm*iąftj drcgę doj!'noŃą l3 KD.D o szmkoś.i prsa do8o(.8o s liniach
rozgBnicających l5m .o Ędzi. Śku o\Źlo zmnieFmicm po*i€Ź.bni dzi.l}i $ uęni .
hón mog|dby być prz.Znaczo'. pod flbudowę orlf octmiczy nożliwdjć j.j z.bldowy
Dziłłkanr 55'|/2 !i.jesluzbro ou! ma nożliwośćzłopatzenia w wodę i odplowMzcnie
ściekós f (tnieńc.j si.d ń,l.2ąccj do ..KDD.. sp' z o,o, w wyc.nie pżyjęlo .żc stM dzia|tl
byt pÓdobny $ d.iu ]8.0l'2009. do slmu z dnia | | Mj!20|2 r. G|an iinicjaago
adtcBienia i zalŹ.cz.nia n! cz.iid,ialli śsildayo t'n.żc w dniu 28 stycf.ia 2009 r'
tałż.istńi a ró:Ęril si.jeĄTie *iĆki.fr. doryczy to faóuno zidżewienia powŚt!łe8Ó 2
saoolicsówjal. też cz.ścidzi'lLi 'któta Óa ńapi. do Ćelów plo]eklowych z 2oo8 !
oz.aczonr brla t*o Lz.).
cbldtl€ry3(tkl dzia|ki pod *'gĘd.n .t.n
m ł.rto'ó:
'pły*dłclTh
VI. PRZEZNACZENIE
W PLANIE
wyen'ma dzń&a l.ż.y nl le'mie *'óry nie jcŚ obję'y plecńńicjsasyń
Na dzień 27 k*'i.toia 2012 r' obowią7uj€ śudim u*'eŃo$ań i ki€runló$
zlgcpoddoNania p'l{rn.ego lniny słupsk 'Uchwlla Rody Gminy sluPŚt Nr
!v8320l l f dńi5 05 08.20l l t' w sp!4wie ucbtl enia zmimy Śldium uBarunłoMń i
kierunlów Z!8ospodalo$lniar'l7Jstrz.meso Gńńy slupsk. Źalwierdzoncgo Uchw ą Nr
x]x/ l83/200'| R!d} Gniny sluFtk z dni.30 gfudnia 2004I' z8Ódnic zUŚil.nilhi Śudiun
dziatl! 55'1/2 polożona jesl:
$ *cfi. Uó!f,żoŃa€j Ul
$'konpl.ksić eleb o .ajs'ży.j prz}datności d|a olnict$. &l rI lrlN} i 4eb
orgdi.ń)th (człś.iorro)'
obvd2e pżewid)Tb.co(wńiosloseeso) inl.nsywDcgo rozvoju q'i.lofuŃcyjnęo'
iv sc|dch ochlońńr.h podejśći ulządzcń ubezpi.czenio lotów onz o8nnicfeń
rv}sokoś.i fabudow!
studiuń niejel| p|awem mieiscowYńl ń e ńoźe.ateń ńa podŚtaw]etesÓ
dokument! ok..jIić on€znacŹen|. ńl.ru.homości'
Dh lrrd.notos?j dzialki \Ąlit Gmiń! sfupst w'rl dN'zję o s.fukach
abuto\'y fuoB7]]ll 122008 f dri.23lTielniJ 2oo8 olaz declzjęją zńi.niając4 tr
''
pol€$jąc.eo na E iacji
GB',7]3l l'l95/20|o z dnia ]3 srz.śnia 20|0 r' dla .!ńicfunia
jednorodzinncj
z noż|nvośoilhbudowy szerego*cj bud)ń*!ni
dbudoiv' ńicszka|nĆj
z Ealazlmi przybndowan)mi olaŹ budynklni
czteosĆgncnlowymi
ied.ofudfińiyńi.
jednoDdzinnynl * zabudosic woluo!ąą.e] i bliźnilorej z eaGzami wbudo{anymi llb
pizlbudowlnymi .zlbudoN! *icloiodzińnćj s nulych budy'tach cz1.ft}|okalo\ych z
6l,lmicm zaŚad ńdzi']u dzi ki'
sz.fgólo*y wy1'ń i $!'rys rc śtudi!ń urłarunło$ań i kicfuń}ó* aedpód.ro{ani.
pŹślŹ.re8ocńiny slupsł z dnii l I mda 20|o t. ońf d*f/jĆ o wmol(h f!budo!r-\
rv
Aktua|ii. wyloŻon}jcŚ prcj.kr mjĆ.]scowego plbu zdlospo{arowfu'i4 plzcyrzetrcgo
zaodny f usto|cńid|ni studiunr uw&unkowań j kierunków zdgospodaowańia pEeŚizenńego
dla.ego tcleiu 'Aklu3lnie pżyillowanc sa uqa8idoPlru i w najb|iższyn cfasie będzie
vII.ANALIZA
CHARAKTERYSTYKA RYNKU
NIERUCHOMOSCI
I
RODZAJ RII\KU
ryŃu. na klórym 2!{i.!anc są tmŚ'łcje Ókr.ślony.b tlpół
nimchoności. fŚod.ic z Nyzlj cllo$anyT s ]]6 uil l bzpoŹ4dtnia Rldy Ministó$ z
dn 2l wz.śniJ]0o1.' $ sprltvic rr''any ni.fuśhomościoź ŚpoE4dania op..alu
s/6unlo*ceo ( Df U' Nr ]07' poz'2l09 ć ,m ) do !n.|if' .!nkd pŹ'ljclo nieruchoności
PPelm./olc NJ /r\Udo(.J.dnorcd/imisielon,d2iŃą'
J.Ś |o
ŚegIncn(
OBSZAR RYNI(U
Pod lojccicnr ob\ztu !y|ku nilcży ozumieć uk|cd pizestzemy' v'odrębniony 2e
\łzgl.du n3lĆr]ron3|ny 2\i9g pod!'y. popllu i ent' w ńi iejszej wycenie MaliziĆ pÓdddy
zostanie ó\.!r l] n]iu loka|dego. klórynl N r}m przyladk! jcśteren 8Einy slupsk'
CI.IARAXTERYSIYKA R1NKU
Micjs.ovośćBjcrkoNojcsiwsiqgÓniczącąi oddalonąoL7.7kmodc.ntru'nnli!Śa
PoNiaiowego i siedzibt Urzędu Gminy s|upsk polozo'a Pizy drodzc powilIow.j sluPsk.
Delo{o 1015G ' w l!b.h 200ó.2009 obscNoualiśny rcz{ój obrotu licruchomoś.imi
oaz budoMicrva N calj"n l$qu .ko|cjńc lal! do ch*'i|i ob€mćj Ćhd*terydla si. śagfują
na DJ o nieruchomości. aMyńmicm $aonu cn a mse! icb zmiejś2cnic.
Bierloso ć rtzgledu M s*ojc poloż.nie N sloNnru do slup\ta ń! szm!ę st.ć śię
llmtcyjaym ler.nen Ó przef.ezcni! Pod budo*nicl$o ni€9kmiow. jcdndodzinńe .
\ ielorodzime .Podobnie jat siemińicc. KGpa' &bylnica. wlyntówlo no& $mNić
lzs'. ..Ś)!ialnie'' dla ni.Śztańcóv s|Upst! ' Akualnie dla vycenimgo l.r€nu nic nE
!.hs'lorego pŹez R'dę Go.ny mi.j*owcŚo plmu agosFddo$mil pEcŚlŹ.nn.Bo
s ydJ*'ane 5ą na'oni'sl dcc
n l r.al iz'cję s'w
o łnfu nkach f$ldoq y pozs
'l 'jąc.
pu.slżeni jat
fabudog'y Ćo po^vala na lacjonaln.
z.cospodm\rui.
i
lporzl]dlotMe
'?,jc
!óqnież ulatwia inweŚtycje Do wsi kuBujq Egulamie lulobusy'
Niefuchomości poloŻon. w on]inie slupsk cieszą się duż)m posodzcńicN nd rynku
nicfuchomości dotyczy lo Eló$nie n!Ćlucho|ności o mniejszych powier7.hńidch niż
lvycenima $ lviększoścido ]00o nl) glówoic o przeznaczeniu pod budownictło
j.dnoiodznnc,zpowodubmtuodlołicdńicii|ościlransałcjiopowPw!żej20000i'.
do cclós niniejszcj wyceny PŹyj{o lloBalcje poca*szy od.l90o E'' Dlapofzcb
nłicjszc8o opdatu N}'btno Po kilkln!ścicńicn|chomości przeznac7onłch Pod uabudo(.
jednofu&imą i *ielorodzi Ę' Naj{yższl Nlno'oqma ceDa 6a.0ozl/ nr dol)cz) A.lupu
8funós opos'.l 8990ń' .tlórcwmonĆnciez}upupolożoncb!.łt\'oblębi.srrc|lno1
po podziale stanosia dz irlt i s obrfbi. A ie oqo pturmzom .t cel. budo\ nrcN u
s
imBo polo/Ónc s IicJJ|ck'ćJ vt]|.g|un' ÓJ Jr'alkl stmn|JcJ Poodl/ul.n|u
'e|otodf
5lFinvchlt.dnlam]|m.t.łtlchńiśnĆh.mo\fltv''ho\Jlas'śB|J'ach]0U7.:'nc''|
Jl'@7llm a*'otr.ie2nIrr20!f oł': l ']8,l/ ń.lm oma ,miejqnic..n .
ok'] l %)'Tati Śan rBzy \pol'odoNnny .osla! 'b([email protected]ń..ńa 2'|i!P nicNchońośc' p!żćd
rolriem 2009 n.st.pnie slopnbwo NchodŹac}t 8osFdaEzym kryzylen ś{ialos ym '
l(lóry dotknąl 'tŃże i Polsld . zaoyzĆnicń kąleriós' pz}znas'ania tj.d}1ól ban}o$ yĆh
or.z tosn.Ćlm bczlobciem
OKRES BADANIA RYNKU
Alalizę nini.jszu Pr7ePmw zoŃ na podśa*'iebadania pofiÓńu *n llosi}cy]|r'.h
umów sp.zcdŹ! za(iem!'ch $ ruku 2007.2008 dla ce|óv syceny nł duLf 2s'0l'f009 r' i
2010.2012 dla celóq uyc.ny n! dficńl805'2012 I na nieruchomości lodobńc (o lyn
selym prEzMczeniu ( p| i.zlrorPodlr{ania plze*rzeMe8o |ub studium uwaluŃowań
| l.Frunlos 2go'poJJ' Ń óniJ Pr4jrzcnn.Po do ! \ ceniJej
'
!lr
cDcHY RI\Ko\\E lvPLYwAJĄcE NA wARToŚĆ NIERUcI{oNloŚcI
PRzEzNAczoNEJ PoD zABtIDowĘ
iodołFh uylt4ośj plb|tłcj Ńebn
o
i. a
:u
pE{!ł?oń}d Fd n\s|rjc debil o r!: i- l
P!łrhnlnFd4h{śovm!d&hB]:.:q.i
!!a !9!]Śł:!!-
ltąiiaqynFddhłsbqł.odJilr-ł.!f,
B
tk ó$P e i.. dó! Pyży.j |d!4] :.. :. '' !
nndió.lJrl)lryhFbn_
ąron4li tea]$!
$nfuM$
Ld:.=.-
TABEI-ARYCZ\E zEsTawBNlE NoTo\!AŃ wYoDRĘBNIo^"YcH z RiNKU
NIERUcHouoścI Do CELU szczEcóŁowYcH.ĄN^LIZ wYcENY DzlAŁKI
NR 55,r/2 NA DZIEŃ 28'o1.2oo9R.
NTERUCIIONIOSCI DO CELL SZCZEGOT-OWYCE ANALIZ WYCENY DZr..T-KI
NR 55'r/2 NA DZIEŃ r8.o5'20r2R
VIII.PRZEDSTAWIENIE SPOSOBU WYCENT
IYTtsOR PODIJSCIA I NIETODY SZACOWANIA
!A.1. lś.l'1"..' r. wyboru wlaśĆnvesopodejścj!Óńz mclody i rechniki l.!.o\:1:]
nicruchomości dokonuje @zozńlwca mająkosy. uwz8lqdniając !v szc7ególńoŚ:.:,
wyceny. rodzaj i poloż4ie .icN.hońości. pz€fuz.ńi.
s pluie miejscoq!ń. .:::]:1
slpGa,fni! $ urzadz€nia infd$futlury
{m jcj aBGPdl'Ósii:: .-.
'shnimĆj'
dclępn. dm. o emch. dochod.ch i ccĆheh nimchonÓśĆi podobnych'
\ .7.7..r::-:
IJ|odzi'roJr/ele.po.obJ41koq!nlJ'p"c/rx?.ni.'{ńl|eiu)po./enl.L.:L'-.
infladrukluly te.lDiczne.], Śan nieruchońości olaz aktuolnic kztahujące sie c..\ ś..:::i,:
2'(r0l P!Z' okeśImiu wanośĆi lyŃowe.j nieruchomości uwzElędnil
]''.o' wMośćr!'*oNą
si9
ni.ruclomości okeśl! się wedfug ałlualnego .:.i:]:'
i
w}bofu Ńlajcisego Podcjści! ornz mtody 9Ńslnia ńimchońo*..] :]1:1..:
u*'z8|ędńi!jąĆ s szęegó|noś.i {'/w pż€pisy E'av,y'
Mohc oa uq'adre PoDyż.z. do okEśloicwańo.ci qł'}o!tj l::..:::-.:<:
oodex.l. oorółnaBcz.. netod. korleo*anio cenv śr.dn|pi'
.A'!
t!3. l. @') Pod.jści. poównaNcz pol.8a na o*Eśleniu s
pŹy alo2cni!. żć u'ńośta odF*iada a.om' j.ki. uzyśkfioa nicru.|'.:]-. r:.:-.
k'ól. byly pe.dmiot.m obo|u r'trkose!Ó c.nl |. ko'y8uje {C ł'\/i:!:. :: .:..
tód'a( nrruchońÓ{' podobnc od n'eru.homon' *'y*niŃ.J ofu u\/r:! j': :
pofiÓńu ccn sskutek uply*u czaŚu' PÓd.jś.ie pońwnawcz. sl6uj€ sie' j.t] J : - ..]
'e!'1} n|.ru!homo 1pÓJob1jch do n'eru.h.1o'^ qy.cn.onej
1. Przy stNo$miJ podcjści. poówńaNcrc8o *oniecf.a jon
t]8'licyjn'fh Óiefu.bońości podobnych do ńeruchomoś.i Ęą..j pŹ.d.:
t.ti
cah (t.h Óiefu.hoMści wpl'Ąłljących m poziom ich
m.
l'-
.. :=] :
podejś.iupÓrórvnawczym nÓsuje Śie ńctodę porówn}sml! .ll
..r.d.
ko.ygowa aśenyśredbiejalbo m.todę an'iiz! valyslycfnej rynku'
4 Przy nltodz'e torygołanil ccny ś.edniejdo porółnń przr,jnuj. ś.lrytI
wł!ścinegożĆ *ż3lędu fu poło]ł.n|. ły..trianej ni.ruchomośĆl o najnli.j li **+
€ruchomoici podobntch' któć byĘ p.ftdniolcn ob.olu rynkos'ego i db !ń<t
mł. s. .cny rresalcyj!.t s.ru'|.l ż.tani. tritr$kqii oE Bh! tr.b
ni€ru.homo!śi' i{artośćnie.uchoDoici Ędtej pĘ.dEioł.m w!'cnt okE.l. !. !
drodz. |orclll ircdni.j cąy tri.]lcnomaści D.dohl'.i łsplółe)bIikfui
kolypjqc! mi. ulzględniajtcymi ń'rict s pNftgó|ny.h Rch.ch rrcb
2.w
OKRESLEf,*ID RODZAJU \YARTOSCI RYNKOIIDJ
lynika z n\z.j .ytowmych pl-pisów plała w}nit szacowania na na cell
uzyskonic
'aksMośdr]dioŚ cj nicnchomości dIa aktua|nęo spcobu Użytkorlnia . .wRL
oKR!śLE\IE oDDZIALYWANIA TRENDU czAsoll.Eco
ccny nleruchomoś.i \ skulck wysokiej koniunkfu.r w}stępującej na Ąnku \ cl:::
ośahich l.t 20o7.2m3 v)'bko waótaly. zaułaŻono jednak pewną Śa$ację na nl.i:
eruĆhonÓś.i * zvla'tu 2.2rń
trclrdn czxsowcgo' Fakt ten uwzglednion. i.
'ienaIlczorc
wYcDNADZI^ŁKINR
5542 NA DZIEŃ 2a.ol-2(x}9 R.
oI{RESLENIE SR.EDNIEJ CENY TRANSA(CYJNEJ cśRd.'55ł2
ŚIednią ceną lransakc}jnq po Ódizuceniu wńÓści ŚkajnyĆh wylićzÓnÓ z prz]l:t.!o
zbioru lBnsakcji opisanych *'ubćli syżej przedŚawionej
cł = 3l'oo zvm]
o KRj:ś|'n.{ LF z ĄxR FcL1 .i(,ĄłY wsPolczY
\\ Kó\\ KoRYc
qn!\
Cd. - ccnanlnlmllna
C-, '
cł
I m'
.cnxma*synalna lmr
Ćenaśrcdnial m.
c'-
c-",
c..
calL
=5800/r1,00 = r,87
|
l'J
{c\ cH
oKREsl,E\IE \lAG cEcH RYNKowYcH I zAI(REst wsPÓr,czY\NlKów
KOR\C!J {C\CH
zakres 9spółc7,ynnikół
L.p,
c-,"/s,"
C*.6"
0.041
0.t87
2
0 036
0
08ó
5
t
0,137
r r.870
0.,130
lx. oKREsLE\|E wARToŚcI NIERUCHoMoścr
IX.1.
\\YCENA DZIALKI NR
DZIEN 28-01.2009r.
ZżkreŚ sśp!ółczunikó9
c-./s..
0.131
to?c
0.036
0'08ó
0.171
0
t3l
0.137
:
obli(f enie
s
rrto!!i ni€rucho'nosi
00ll
I
0,011
0,158
:
'
ui PN
wanoś.rynlon'a llcenixnej nienrchonoś.i.
uL . wflościrv5pólczymikó*
PN .
0l8r
0410
cś.
!\R .
0041
aspekcie cech rlnkowtch,
odzqielcicdlaj.a.e oĆenę nienlchonroś.1
s
poBier,chnianieruchomości
3l'00 zl x 0'958 x 24653 rn'=732 |44,79 2|-732 |40'00 fŁ
!-z-
--!:-- ..1'r
litcENA DzIAlxt Nl'
oXREŚLENIE ŚREDNrEJ
55/t/' NA
clNl
DzrEŃ
i
r&o5.2ol2
TRANsAxctJNEJ cś*d!5śł/2
ŚFdIią Ć.!ą !rs'*.iną Po [email protected] s.ttoś.i Śt{jnydt wylicao
óim lMs*.ji opi$'ch w ttb.li sr.&j F.dsbwion.j.
ck
.
2\2a bż
oKB.EŚLEN|E ZAKRESU slJMY $sPÓLczYNM(Ów
[email protected]
z p.zyjlcg.
xoBYcUJĄcYcrr
ą.
c* . eM ńiniMlna 1 ńf
c. ' cm fuksyMĘ lń:
ck ' .fu śr€drio l b.
:Blł
I
=
]3'ól/2l'28
=
|53
oKREŚLENIE w^G cEcll RYN(o\łYCE I zArBEsU wsPÓLczYNMI(Ów
KoRYGUJĄCYcH
z.ltB
L.p.
'sTótoylnirów
204
o.tl88
l
fod'Ą
0,088
0.316
0,153
0.316
4
xt%
0.088
0.116
5
t0%
6
7
lo*
0,044
0.158
0.153
0,r58
2
SUMA
t009t
o,u4
ź.o!$
!
rJsO
Ix. oKREŚLEME wARToŚcI NIERUcHoMoŚcI
dz. 554/2tna dzień 18 maia2012 r.
oblic^nie *!rloś.iłśpół.7,ynńikó*korygujących
zak.es współczyTnikóv
;
c-"€..
0,088
f
l
20Ea
0,116
0oB8
0,]1ó
0.1ó4
0,t58
0,t58
0,032
l01a
5
I
0,088
0,116
0, t53
0,116
6
:
SUMA
Oblicrenie wa.lolci nieruchomolci
0,,r,10
!
0,158
t,630
!
0,858
I
wR = cś.
'
ulPN
c!z!e
wR
I
U
PN
wańość Ąl*ova s}cenianej nieruchoności.
'9.ności RsPółczynników
apekciecech ltJ*owtch,
odz*'ielĆied|ające ocenę nieruchonrości w
powienchnianieruchoności
wR =
21,28 zł x 0'858 x 24653 m, = 450 120l3g fł-450 |20,oo
zł
wartośćr]'nkorra pralYa własnościnieruchomości oznaczonej
położona w obrębie Bierkowo na dzi€ń
'iako działka nr 55.1/2
2E.01.2009 r.:
s]otlnie: siedeNs.l
|rzyd2ieśc i d$'a tys' stoczterdfi€ści złotych'
wartośćrynkowa prawa własnościnieruchomości oznaczonej
jako działka nr 554/2 położona w obrębie Bierkowo na dzień
18.05.20r2 r.:
slĄ\n|e. c/|erysra p|ęLJ/|ć.iJt l}5' slodsad/|e{.ia'o|yLh
X.
.
.
.
.
KLAUZULE I ZASTRZEZENIA
operJl slrculkosy sDo1iąd7ony ZoŚał z8odn'e zprzepEan' PIlłl
Ninie]szy olerat szdclikowy n|e fuo7-Ć być opublikowdry w .alości |ub s .Zę:i(i
*'jakiorłolsiek {]okuntDci. beŹ fgody
i b.z DzgodnicIlia z nln f(lmy 1
'ulo
Ireści lakiej publ jLł!'i j'
opclat nic moze hJ.ć s].korztŃan! do imelo.eluhiżct ok.śloly s oncfuĆ]Ć.
Z'llada sic. iż au(onnvi opEco\roni! zglo\/lno {śf$&i.2'u.c o\oliĆfńoki
m'jac. lplJ\' nl osacoslniĆ sadoś.i.
R7.7.fn'\c' nic bic'. .dpo{icdziarności za gad!. ukr}'le PPśf\t!.ściĆie|a
m"jcc. \n|\s IJ qJńon ovJlhqJnJ $ niniPi/fm opd.ciś
osfacoMnr sanoi. tynkosi lnożl !l< zmimie l $!.iku znńn kon'0nklu.t
gojpodaE,ej oru/ fnli ii loka|nJ.'m qtku niLnchonośi.
o\l].ot]n! Ś inośćrynto9l nic za{ier. poda*u v]l'
Zanrzes! \ic p.a\r aulo6k j. niniejsrego op$atu sz.cun\o$eBo,
q.!.i.g z operlN s1u.unkow.go zoslal lzekazdy do statÓ{w. PoqifułĆgo s
shp'ku \\ i7 ił|u ceodczj i. oospoda*i Ni.Iu.
ZAŁĄCzNIKI
I
rlrorq duo-ot1s)sssrN rprardod iNWlz/iss rp E! lop,M
wida\ na,jL5.,Ą/f (MN)odłr
d:Ąb
4c7
ST
\!igs ! VO
1!Crr,'1
la
]edE:.tJ
żżm!.c'ję sl]p!|
l221mB 2l
INr000rt
orp.M&itrny BERKowo
I.ĄYPIS Z REJESTRU oRUNTOW
splE!:ono di a 02,05201207r!5:41
.l,ł'M|*i6,&[email protected]@]:
G4ó3
!lt'4!ttĄl
l
łędfsą
'y
ndly
hdobwŹ
D0m{onfr4AWP&4|5ĘĘ€wt&yą
Dok]]TElrl ninie]lry jesi ł1,!.l5em
AITOSTY
cplso'ł}rj dłryycl' e |&ł[|i t.Jn|ć:]
/ h]dVŃÓt
I iesl !r:6frac0lly
a
ffi".tu-
do dokonania
Wprsu
W
].sĘdfl]
I
łiec.tslaj
łEBo{bIBdlubtmrdE
-
t
E f
rn i f*./: dir
iTca
tj*
4.o}arY/a ] tŹ{oożfefo {t r &.U'eor
.
rj
[email protected]Ń
h'l ń4Merlih
lo&i io
i0&3,
I
Po|łjot:
r
Jednostka
Jed
nostka ewidency
j nol
ewi
E3ńńfult3paćfu|Ęa6łfu
'ą
BJrir,
@Me.6 @*/.upta MApw TttDF
v)ll.tptL
NC t
rtuL)
słupsk 2212o8 2
0b.ęb: BIERKOWA OOO!
sct Je .op.:6. ,-2.0J:6.. .1.,..21
sA ALA t:20A0
Ls osT
4FMoi{..lt
*
ą
Q(
lpL-_
iĘ1**Ń
* -4*"
Wr{v.ldE
! v'{rF"/q!
źi&
-:
It
!
l,a
\lLL\k
GC (i727181,20r:, DC
lvypis i tlyrys
2t,03L
"c
oir:!L2r
sttldium urvarunkowa|i i kielunkó'v zagospodnro\t9ni.r
pŹ€strzennego Gminy slupsk
,yóil Gmin, slapslr smbtdz.' ż2 aodni. . drl 87 i
o
I
p|'fuwis i aeŃpodafu8,ir pn8|ru,n,ń'
enln! p|z6lel obopiąz,Mó z.lnid 31.12.20oJr.
p|an
.,t ,8' Bl,ł' z dnia 27 ńafta
4goslodznw,i4 prcst|.^n.eo
t'fomję' iź dział}a fu
Bi.fkoło' gm'
554/2 o Poł' 2'4ó53b'' polożom N obĘbie g.od.zyjnyn
objęta obowiąfując,m ńić[email protected]'m plma zgÓŚpodarcweia
slupsk nie j€sl
Pohd.!|o ł dki, 24 błiehia 20a8| Rada Gnih} s]"Psk paakb Ućhvalę
Nr rr'/] 34/2008 w sprNie pąs|@iehid rta sPażądżenianieicrveca p]dhu ząsoŚpÓdarÓ,.hia
pn5laĄheqa dla |łdu n edći ob|ębóv Bt.|kowo . s|EelinÓ, cn sfupsk Pa||isa dzialka
w prajekb Pl u żkajd,je Śię na 1ercńić frbudo', niaŻkhiowej je.lhofud2innej i wk|ara&ih"ej
|łqie dróB w.Męlznych
ord
"aF.a dzień śpÓządfria
infoń&ji obowiąającc jcśstudiM !*arun}omi i łjNntów
Źg6podarowm!. p€estż€mego cminy sIlpśt - Uchva]a Rady Gniny sluŃ Nr Dv83/20l l
z d.i! 05 sicĘ.ia 201lr' w Ęnwi€ u.hwal.nia aiey sfudiM Dweun}ryań i ld.ruŃó$
ago'podewaia p%s|.fmćgo Gniny s|upŚk. atBid{tme8o UóMtą NI )o'vl88]20o.r
Rldy ominy słulsk z dnia ]0 gru{tni, 2004'.
zeÓdnić 2
Blal€nimi
sfudit
dziallŹ 554/2 ńo|Óźom
iśl:
. w sl'.fi. ubanizÓNaej Ul'
. w lonplcksi. glćb o mj\yżsżcj pżydamościdb
(tl. ll ul' N) i 8lcb
'Ór.iĆ[email protected]
olgdiczny.h (eęściowo),
. w [email protected] !żewidymego ( Mioskowt.go) lnlensrw.go roeoju wielonD]cin.Bo'
. p Śtr.f8ch ocb.oEych podejśó i uządzsń ub*liecfuia loów oE oEroiczgń w'sotolci
slrcfa Uńaizo}'rna Ul ,ó'J'ła Óbrcbr Btłkova' sfteliha stĘe|il,' B'!11ikÓ. wlytnva
| ,f'tókka' a wg1ę!1u na bd|,jża d"żą powieĘćhńię ttrenół wiaskowah,eh ?żr, r|aś.ićilli
dÓ pftżnfufrią na Juhkćje nieykania\.' a]ugo|9ą i lj|afu],rlJha a l,be ha lu|lsqk i reLże.ćJę hoż.'
p|z! .lrałrrjnyh [email protected] pnarAn,.h, ślk
Pżl 'p|z!)a)ąc!.h L.mlnklch, 9
śtęfuJd,,Óntlniej rcniąią.ą się ćzę!Ćią
'frEń|n''
i
Dla pu.dniÓtoŃ€j
dzjaki wójt cńiny sfupsk Ędał dc'zię o W.}ach abdota
Nr oB'733 ] l.l2z20o8 z fuia 28-M'2008l' [email protected] dŃ}żję ją mimiajają tr GB'73]ll'l95/20l0
f dnia 28'o9.20I 0 d|a 2mielaia po|c$ją..go .a Blizacji abudowy mi.sftdiow.j
j.{ndodzim.j z bożli*oścąabudoĘa smgow.j bud' mi j€dnorodŹim'fii' cało.
Śegfunlowymi z erlŹzDl pzńudowfu'mi [email protected] budy!*di j€dnffodzim'mi ł abldowi.
wolnos!Óją..j i b|1^iezej z EMżni wbudoweyni lub puybudowyni' abudotrf
wi.lo'o<LiB.j w fub.ch bld}łlach [email protected]ł.lowych z uślalfuim 6ad podziafu dżialki.
i
'
wwiŚ
i
stvŚ s'daje
.wą!|seoioł|fuo.
s qo
w dnlu
;
].Ń
sie dla
'
ic{
wnioŚkoda{cv - na Dolżehv wvdenv nimchońości
(
i.'rl-.tl,
\t
shłśŁdni!
28
twi.t!' 20o8i
iB.73ll1-122,2008
o
DECYZJA
w!ruDkrch frbudonf
. d. 1u Bb,! . d,l4 11 ć, .d !9ó0 f' ' Xadćt'u pxiępavdh aenini'tdr'lnĘo (kbt
jednrl|l! D'' U z 200a fubr M 93' pe l0 zpónruŚ,',nińi"dhl)'
. d 1 @, 2' dj9 !'r'I , d'@, @l' ól Ln.' d.ó3l d 61a' ], d' 65 Lfu,Ą| 2 d,iz 27
sM 200' bb' o Plfu,i! i -eoaeŃ pąl*-n łoz a ż 2003 Ł Nr 3n' pe
? 17 z,óź,hjsz!,ni alfuBi)'
. s J.9 R.ańądaia Mnhfu Inl..n/a!cu., z dn,.
2a03 fuh! w lp.Ńi, ŚPo'oby
'izrpńfu
|łau v P|.!pad*! bfa|a
Ńlab vyńoga dÓl,dąc,ćh @ł mb'nłwy t fu86'paddÓWt.
'6
(Dz
u
th
poL
1533)'
ńEjffi4o Pl1B' 4sŃpÓ|lMlo PAfu),.ao
|ó1'
. ś2'3 R4Ótldai. lł|,Bfu kfrań!,fu, ż dąIa żó siłI,|id 2003 bł,9 śpŃl. cno.z.ń i
ć.|u pblit*'o M w
@ic|va fuM'łh, der.I o slo,ui! loblk&i|
''d'itll
dećydl ownkach ńb,a.8y (D'' a' }t 161' pu' u89)'
[email protected]
na pÓdst.wi.
przpGóv
o&ębDych * tyń w
śfź8óI'o{ci:
. l ]2'
Rofpoźa.lz,la uiitsne l,fL*!ku! dnlĄ !2 ła[!lni- na2 rch! * sprdl.
'
i Ę11 ś,łWfu(Dzu' Nr 75, pd
Wuw'!'38lćh.iavąlakiń PÓ,b', o&ovial.ź bdy,,j
690 żPób|id'r,ą,
a]d'ńi),
.-d'13q|zg,zdnia2lńł@|985rcłuod.o3a.hpublicżn'rh(kk'Jed,b!l,ż2007|ok'Dz'
pof' I I5 ż Pł)łń|Bh4'ai n|a.dl)'
!
3, 33.31
''
L!d|!, . &ia 7 nĘa 1991 fu*, P.dw blnourdc &btJ.d"Ólit! z 2a06
}t 156' poż' ] 118 żńb'Ęs'mt
U N|
. M'
v
atmał'
fuzPlFeliu
po
rch Dz
Miost!: [email protected] MitBbw v.EÓBl.ić3o
dfi!ł.jąego M lfE
ogldn.fu!Ą od!o*'t.dżi.1noś.Ęnbc!
f''K.D'!''
!ićd'ib$ Bi.'kow l20 [email protected] sĘst
ś!ólk! z
frny
ltstll.ln w.ruDki z.budowY
zlnIeĘ.bil pot.g.h.Ęo ltsuf.cji'abudow] mi€e|t!!|ovci j€dlorodzin!.l z
Eołrto&ą lbqiroi, .'.łĘo'.l bodFr.d j.d!osd'iu'dl' d.M.lD.ltoryui
oro bldylld i.d!ond'i!l. w lDldŃi. wobo.toiłci i
'.l..ad zEE'blird.tvDi
!.t.'&l 'b!doń!yó| llb prybudoł.ĘdE|' ab|rdov' 'l.|ofuilri!!.j
t{
'li'!ii€
buly.h
.j buily!&!.h .d.ro.lokllołych
uśt.l.!hD z.!.d lod'irłu ilddH !r l&'23
dl.
'
obrębi. stn.|i!o' !D|Et skpsL.
'
L crlbrća i lob&.q. aDl.tair:
. rgli&j. z'buiovy Ei.sżk'on]wj' [email protected]
zmż]ircścĘ
4budowy *E8orej bud'!}źni jedlorcdziE}t]' [email protected][email protected]!oĘd z
gaJ'.ż.oi !r4tudoła$!i [email protected] b!d't*i j.dlolodfiB. w żbudoęn
ęob.sdąej I b]ii].( ']!'..'z ii s'|.t]drrvr:. mi ]|i F4bl]oIJ::\]D
/ibL.]Jr' q ilo| o.I/n'l. i ' ntl rh L.d)'.i?ch cztcrcJo|ilÓłlch f
uśa]eliĆń
5lur\'
a\dpod/iifu dzi. ki U
l8+/23 wohręhii śtrzelrl.]' gr.:inn
- Emi(.lmu obi( cvds)/iJJtuozrJ'/eLJL ,i{AB O.f /e.!L
/ BApą w s|.nli l 1000 fuoqĘ uĄcej! fu I' ofu /godije / m!; ^ sl,
t :5000 stlnos'ą fĘcait tr ! do DinicjŚ&j de'ż!
. poloŁlie ilzjalló o|a.ślom @ @9ić w Śkali l: o00 ś@{Ąej f!łącai}
u
-
1' [email protected] fgodnie
z
fupąw skdi
I
1:5000
[email protected]ą 7'ączhjk d
edy
loiEiab dzia d jako dopBzzbe prztkto
koMpśj" ubsniś /czĘ 2bcalk UJ w sk'lj l:loo0
ponadb
2. wrru!łj }'('ltoltni' abldÓry'
. zbudowa q{uoMć w [email protected] okc$on'm
.a
2 do
nilic
w
[email protected]!iu o
mapie
w skali
l
aŁmił E l' oż E @pic w stoli l:500o ś@w
zŁEit m 2 do nilicj%j dcc}zji oE z eholti.ń licpŹekacz
[email protected]]j
'
I
s1'nDwic prcjckosfucgo ajlwestowej. powiM aDemiać zcbór
mrulywnych odl€8lości od [email protected] dzial.k sąśi.dlich('of!or24d'
Minista llEaśfuj.fui Ź dlia ] 2'04.2002 r, w ĘEwie łEunłów 1ĘŁ[email protected]
jatiĘi [email protected] odlowi.dać bud''ki i ich ls'tloseil (Dz'U- z 2002 l' \
linię żlDdołf od Bmicy
loz 690). Usl.& Śię unFzl(traĘ ,146
dt8owgo drcgi 8Dimcj (dfiałka E
i 447) 91!oszącą 6rą w.
ńe
uw'. sĘ a Eyjści. lad
|inię
zbldo9y
|otalizacje
pon'*ó\
r'r,l
ehnekory dotyĆząej abudo9y'
ń1c!5'amśćabudoqy lćMu . uldi się do 35% zbudory dfi
budowl.ny.b ( wedłu8 alĄ@&a gr'6ca.go dzbłki t l 2)'
pozioń p.sdzki pańm nic lowilią pńlolcać 50' cn nld pozio'
i elcEchtów EĄlej
pa'lorfuic lojlzdów mj6zk4óLcóq Dje
pośadających sar..ży E
lo
dzidcł wlgsnych. prrydom$'7ch .jedno m p' !a miesfłuie'
wokośććlcMoji no owj - Dic uś!'lasiŁ
btd'nki micsf}aj!. [email protected] pdmwe f po.ldffi Dży1łoqrt
Di€!ż}t}ovyb o @ksyT'rn.j *]'ookości 9'5D z d..hm d*!
wi.lołaJo*y'. s't.E)@'E o óeb'|e!iu Pohci dlm*ych pod l
27.a5o 0fyty dachówĘ |ub trjdłiaJce da.bówlo podobn)t)'
dopsaf się dMa ovo podpiqilzllc' (lwe sóUdoq!.
indFt' nics,aa]n. ń[email protected] p'ętrow z pod'dófu lfłtovr'yE
ni.ua4łow}@ o links]@lBj !\)tsoltośĆi l2'5D z [email protected] dM
wiclosPadog'!'' śJdćĘ'@'6o m.hyl.niu !ol'.i dlchovych pod l
274'Gfyty.t|z.!óqĘ lub @|gia].E dacbó$,to podobtryD)'[email protected]ż
dod'tkoqq podp.ńcf Dii-)ofd.'r wbudow. llb BłbUdÓ@
a]de. l.olory pÓĘkD dachow.go: egl.sr}, ż.laj sry[Ęa!
gnilorylDb cicmy b'ąz
w!d!|d B ak.Śi€
i!.nśnl1ury t'..hligtr.j i konullklcj
i:
. dĘ.lraie B wą z isi.jąej 8idi el.żąćj do -I.D'P" sŃ
ogmicfu uą odpowiedziBhością
. odpowadzEic ściekó$.'z iqriejąej si*i óa.żatj dÓ ś.D'P,s!ć
ogMj%DĄ odPolicdf ialooś.Ę
śj-Ja.iEj J;i1:]ię !r
slJ
Ód'rcv?d7 'lie
op3dÓq) cb
doś[email protected]!gii .l.kE'caej dg
Eddg.ttreso
SbgslA
M
!,16.
s ilsńą .L,jauie'
117'
[email protected]Ńół tebltaych
Npżz p|oj.hÓ*!ne
Zatl.du
. ocr1fui. z sakoż'tsidifu ŚM$ów .kologifulcb !u5 czyś}th
. Ódpldy crcoadzić w !oj.Mi}&l i *}ryozić m Efs'liŚko w Biątołie'
w.mlld
.|.
5.
.
w ż.k}*l. ochńlyśrcdołilh, t'żyfud' Ikr.Jobnzu:
obi.k budowl.ly nie fuże lowdowóć di€cf}s&Zni! powj.lrD'
i slcby,
edy
U.bLnl. !t sld pEertow.i:
zerdni. ztńNa]Ąw w40D007 z dni{ x7 @a 2001 r, !ąny oDj'' slu!Ś}
!śabŚĘ śawkęw qry$}ości 30łĄ ś|użąca..]jcaiu jcdmfuwj ophly' z B'bł)
lrdsu {t1ości!i.fu!ó@ś.i oljętych d..}zją (!tt. 36 i 37 v aivku z an' 63 !ś'
3 Ńały o pl.lofuiu f f.gos'odł[email protected] prĄE&@}t).
ŹB.' dla k&ć€o E(.|. sĘ W i. zloka$zowc
-!qlo [email protected] z'g.ĘodĄWi! lasErfu.8o'
r. Ó laĘl.&b uludÓł? Zś[email protected] B Mio*l' ai ŃWgo G!źdy @
. do agoslodm$ei' lq.m. do hóręp E l'lul pŹty' f€odri. 7 [email protected]
n'!i v ńicjfułyE pblje agoĘod'oMja [email protected] 'lbo dEńi o
l'ch abudÓ*? i agoslodełei]a [email protected] jc&li 8ic !t''[email protected] !o .hrcniolcgo Fa*ĆE
u
rublicz€Eo [email protected]
ltj alldowy
.aAa
osób E&ćich)'
ęe|nbją
ł[email protected]ója zstne
t
uioslu Ó wdaic dć'żji'
planu aeÓ[email protected][email protected]
z braticE obowrĘ],uą..go ój.][email protected]€o
ję sfdeo po urgodlićtriu z orgaeEi o bórych @M d. 53 u{ 4 i a! 60 us! l.2
.'1 o ll.Dveiu i zgoslodłoq&iu !fuś.&uyn uf}sk&i! ufgodlicń lu! [email protected]żji
ł
eycb pŁ"Pifuj oc!ębhyńi
'
. prcj.ltu d.cyżji o !tśa|c!iuBnĘków abudovy rą@ lo$ifuŃ osbic
4j @ Li9ę iŹby :{@Pądu [email protected] o.bt.hów i urhsó"
.ą1oW Fe&Ę@ięcie s!.eia Ef,Ełi oltśloEw &t. 6l uśt1 Era*' o p|[email protected]
:Ęod.rcfuiu [email protected]ĄE tj':
poh9 E E6l'5cji fb{do*1 BiegtĄiowi j.deodzimj
'j.u oi. ilw.sryqjB
ab!do*' fugow.j bud'[email protected] j.dModfE!'fu cnmŚc!ftllow]u z
'imścą
i pE'óudofu}Ei [email protected] bld'nki j.d&rcdzie. w abudosn Wbośoją@ji
@j ż gaEżui *bu|o*Iyni |ub przybudowrEi f usEblim agd Podfi..lu
J ! l842l w obĘbic stlilo. gDiM sILpśŁ. n' Śą..edftwie abldoqei dżja]'! B
4, 4 s6!19, I 8łt23,
dośE:do JroEi BajEcj dz E 4-4ó i 447'
.n p6iad6 fufiimść@Luojob k Ń'}
ńńBtro}fuy
. 4561
.D
c
|
:d Die qr'bżrE u4steia 4ody M Mę pżMdd
j.lo|[email protected] j !i.l.ś.p. PŹ.d
uzystmied poMled' M
tccłlicEi *}śa]@}le8o
gro'Ów relnych t kś!'tb d
budow ul.'y lĘ'slcć f
M Powi'ioĘ.go w słulslo warulki vyla.f nja c1]MW ro].) cb z lrdu}cji'
-o E | 84ź] o Fwi.rhli |3J705 ha slfuri g'@ty bh. IDĘ8.74l I b!)' v(]2q6ó
.fury bMowl'tr (l'2lf8 ba'' Nfu.jŚa d*y7ja obeJruj. obse do 2'4ó54 ha
iidony E 2 dziŹJki: budo*tm E'.sfłeiow. (t 13)' w [email protected] de.Pji d'Pl|ffi
e el. fultcji Eicsfkdiokj do 0'5 h! e.&lów rcbyc! ślaewącycb
=ilvŃoveić
robe tLsl ul ([email protected] Rmt).
lozos(ałi| ZęŚć Jzii&i (' ]) i p.Śicr/]]lnli l03l hi, lofos1.$i. N Joltrit./sB)t
uĄ'tkoMnu Ńbiczye
w hfucb d.Ć'żji doplwĆa się finw.Śl.woic M cde ńhl.cji b.szteio]Lcj jedFic ]
łyaeólyE rcjooje d'!iłi do ]5% Po\'[email protected] dz lki ln9żdej z d'ale! buJD*lfur}!
(w.d]ug zźĘcdiko€1ż6caego dżialki fu 12). Ninnjsa dcc'żja ob€jnuj. obsŹ
ł'dzicloly @ 2 dzillki budowlm ńiBfkfujow (d lJ.)'
5) [email protected] j€ś zgodB f [email protected] odĘbĄti
[email protected] zlldołY dlż pla'owro obi.ktu aś.lyugalonĆ E podślwjeEiĄ
'!diz
ńEtcji [email protected] Eh z!bł]do*) i z.gośpodEÓł@ia ta.N (p*lloMdblej w [email protected]
obsżń [email protected] s}@@re8o fukól duidd [email protected]) . Mli'j śfuowiaĘai
do de'żji i pÓ@slsje w 8*tacbuu.!u GEily sił6t.
D..'fja o [email protected]!.b zbudoĘy di. rcdzi pńB
upbMi.ó osóh lĘ.cj.L
\yliosko&wy' I.tóry uic Ufysld lrŃA do
.lo
tqau [email protected] nic
tffiu
ffiz
pEw! wł!śloś
oie prz}słu8ujc r*mie
o
2M
@Ę&lóq poDicsioDycb q diąz}u f [email protected][email protected]}żją
od !idej9.j d.cEji .lU' stlonie odw|anj. dÓ [email protected]Ęadowgo KÓ[email protected] odRohłcag
v słupŚra z !o&.&i.tm vójt! GEiDy sluP.ł w [email protected]!i. i4 dli od d'ty jej otź'fui!'
zŃ[email protected] !łrŃea sFł4EIit Fojć|tu tudowlalego i uz'3}eja po4oleli! @ budoł
w [email protected]śBićPowfuosrE 9 sb!śkE
bd.L! [email protected] @ż4an:
. w ld @.L
cź@'ł!}'I| ?|'3]1)
Mk-żr @!d.' PMk4 o,,@ą4 h,,
'Eldkhe*.
v
1|1000.
t
!i!i.jg.j
dć'żji
[email protected]
!tg{a
5}!!
zaĘbik d'oe\k,
do
?.ą.Źll. 6 2 do Dinjcj%j d€}żjj ś[email protected] w ltdi r:J000'
z!Ę.eik u 3 (A i B) d! .i!icj*j d€)Źji ś[email protected] w skali 1J000 - awi.Bjąc
żlrecbc [email protected]. ubeis9ca lodfiib d'a&' E t8,ł2]'
f'
PoóJtrc saajda Andrcj
l.
ilłlliB u! [email protected]
lvydzjd AElit€[email protected]@y
sł.dpsl. uL
szf'cL saĘów
2 Powidoł' Inqj.lcor
14
18 76 2o0 slu9sk
slmstm Powfuowlo w s|u!d.j' ?c2
Nad&ru Bu.lowlŹfugo w sIupsloł 76.200 sl.u!sl. ul
suo
WYRIS Z
M/,
1Y
YIiDF N Ll
,ac
!,1 1.,1
:rit:SIfliEUltA
48ąJfa
*
"}lj""łli
ltto !!'Łlp!j diogńcue l|] fu U ?00o l
1.1N. lor rm6. r. &) ntlov*d,EM
'lll.Mdńfu oń' refid]ifu?h ł *]l
lŹpMrsiłE
Ófpo{?dbnż d'!Ei*r
sl3rośly
i:p} ł1ń3gi 1e.w0 eiń
|||<NR2l Do DBcf,Ln ą- 12fl2ooa
iKAcII zĄGosPoDlRow.x[^ TERENU
ŃŁ
]/tt.,l
oBRźb 5zżeŻ/^|o
!.E! ÓPnoĘTtI.j dd.lki
li.pfkĘalj!
ishĘł..budJńki .
,'
l'di. Ebtdo9y
'
Zł*N2NIK
NA2]
\]
''t
l
>1.j
/Pu.a"
rv{Ł
'
-1L.Nb
-t-----.
'Iil
tlT
f6i
I
(>
cB,7t3
,t9512010
DECYZJA
d. lM,!n.
:dooIity
!
155 uturt z dnia ]a caMca l9ó0I' . kodek! ponępoŃmń .dmińilnacyjn.so
Ź 2000 ro!.! Dż'l]' NI93' pof' lo7l ż póz .jsad aimmi)'
(l.klt
Miosku shplkiej sŃtdficlni Mi.sżlbiow.j
7ó.2oo słlDśk
,pńwj. ei'ny dóPji wójb cńiny sh'plk I'czYN'
cB'7]3l U]22l2oo3 z dnil
:l łwiftia 2003 rclu o uuntr.h abldoł' dla ztioGni! poI.gljąc.go n' rci|iżcji 4budoły
rfsż&Tiow.' j.dnÓrodfifuej z nożIilośc]ąabudo*} 9łl3o*.j bud)ntm' j.dnofudfidyni'
:[email protected]$ln..iol?hl Ź .tłżdi !trolbudoyuyni oro bołT*i jedrcfudzinn. w
.olnollojqc.j iblihiacf.j z gdł''mi *budołeymi Iub p.rybudołanFi' abudoł' wie|orcd2ifi.j
'budołi.
. n.'ó bud}lkch *rcJokl|oła.h ż q$l.ni.r agd p.dzi!ł! dzidliU |'a,2] } otr.lil
lozpatsz.ńiu
.i LB.z}iśkiego 7' v
.||ldn2J fu
:
|rl6fA ?ho Mnq|fuc WNdŚ,,żEa dAoł.Jądp fu 4ąfu"? -XDP"
.Wl.eidroi.ą, ieóą: BfurN
ńlanb ,ądi.sion.j
nd
!,a,
]ąąsll!,'!.-
śpółkoz
ó&uiraĄ
poddfu!. d""\z!l vóju rńin,:}h?.słł ca:]iinłn/zan ż łr'i;jTn-onr.o,0! 3hq,r
Ęa|dżnlą' Mk&4B|arą 'cz^
t t ż,a
',Plh,]
:..yzję wójta Gńiny $!sk tr 68.7]]|I/12212003 z dnia 28 (Ti.!rb 2oo& ńku o łrru}..h
judowy d|' fui.roi.
F|.8|j!ero u E|rjl Ebudory ńi.'lł'okj, ].dDród'E'.l z
Ó&ą abud.qy sarcgo*.j bld} nrmi j.dnoEd' bym' l dlo {8ni 'o-} F' 7 c'i6'|
:?ybudoweymi
'iq
o!ż budynki j.dno'odfinn. w zbudó'i. WbN'o)ącj i b[źn..&j z !ań'ni
.5udow.n}ti lnb p.zybudomFi abudoł}' wi.|mdfiM.j w ma'ch budFłmb oź.r.
:ka|ołyĆh z ubIeni.m eld podf]afu dfhłki n! ] 34,2] v obĘbie sl.ż.|bo. 8nind sbpśk
iJą fu ń6* PMo MydlM ,/Mfu','Ęo &iąląą..,o N że,,,,|
'KDP" ŚPólró. oElńiąŃ4
.Ni.edbś.k: ri?dzrbą' 8krkdo ] 20, 7e)00 slupsĘ
d,ryjl ł'ó!'a ohnry sJlP5k t GBf33 10 ]5 a]a ż d,|. 3l ńoh 2a10
,j nó.' zńą/l'di. slła:l, Pavh|t shlplżieso rt 7alaa8
oł,ęhćł[email protected],jrych Bi.!łóŃ
:.d.4!nqa Bn*aw i MnaM ł] h.|q hńrr qidćdqin'
:ńĆ
ż d,h
'a
e2
'54n.
:ańu l'
:Iian! dol .hła]d.o i |otlliz&jj'ańi.lzÓnid (pt1 l, s'2):
7|.śtŃ,|c6 da'żji |Pd.n .ńio"q):
o,P.. :sodni f Ę.p{ s
&uie ehu [email protected] dEyŹjĄ oi& oal-łń fu{mi
l] l0oo
"3fuowiąĆłułą.mike l ofu 4odlie z m+ąw s,Ih l 'i{'B''
'ka|i dryJ|
fuNi,t
tr } do Ditr'.j*j
'l$4ik
- !obż4i. tLirej okcślfu ń dpi. B śł.lil:l000 shołiĄc.j
'000
ah.ał
eI @ 4odi'. Z Dłłw
sk|li ] J000 lfuÓwią
fĘ.ait d 2 do nńi.jsrcj
d..yżji.
d''*j jr'o doPulMlE F.'jęb
.z!Ą@iłM3w!|u|il0t)0..'
-
Pm'db 46dy pod'ab
* op|łiu o rdncę.ję
!ó! Ę.bł
T1.'ś!st|.n d..yfji(po |9W.nz.Ąn! afun.
[email protected] tMu lyhtlb. !Ęględ di. potó 9 alot5i! phllo{i.ed *
-' ł
'Źbrh prcj.lci. mpzp * F/ń rcjÓil. ńiłsowoni ull.d! dń! gnimy.lr (ł lzżsóhrśd
opMyf,
wdfielcni. oar E'gnu .KDw] dh pÓt.b ko D Pór dJogoft8o Fzy|!g.!pd !d sdy P.rDd'io*j
e3l 8Dimj sbowi{ćj dzh*i M 4{ i Ą. fu ńreh !oj&b np? fubti!Ęj dń@ łlhfu
]']!!1yo '..|!jn pł l ']l' |J..ś.! l ].h 0/l.. d'|ii.y!h L? ]ł]
L!4!l(D]J]rg!t.bi
-.nl Ę..] |\ |dol].j dnjł|' ' ltj\ I
ł.ncł !q Jqg9 d!:&|i1: l l !i!: !
zmiMdoI' wm.ló*'kśńihoLvania abudovy (pk 2' Ś' 2):
T|6ć !śz|ńde'ąji kned zn,ano):
łbudołęŚytołć * obvł. oktilo.}o ni m4i. * 3k'h ] L000 suio!i3l.] ?hŹtrik fu ! oń' na
''n4ic
u sk'|i |J000 sUo\i$j ałącai| fu 2 do dini.]luj dł)ż]i Ó.u f !.howmkm
[.pz.krŹlrcj lj'ii żbdoq'
. s)fuo{&ic p'o].k'owai.go ai.wBlÓłlni. p0winno ap.Mili zchowani. noru')Mych odhEłościod
grei. dnit.ł słiildnict (o4lądzak MiniśĘlnła*lkury l dnj. 12.0!,2002 ł spGłi. wmnkóv
'. l' N.75póz 690)
k.bnłyct j|tini Fyiry odF$!/.. budylrj i ńh u'Jdotfk (Dz'L , 2002
Usb|!!i! niePŹ.k'ac,a|nąlinĘ ubu
ighimą (dŹiałłżi'416 i447)
ni. !**' s( a qj.ic pż.n lńil
loł.li4ję poo*ór] rya]nó* j <l.funń dl.j
'!budoB}
mh&kl]ry dÓly.ąftj *budo}y.
łL.y.h (!.dhg zhla]ka
'
.t
.
p&LÓł!tri. pojżd& rnykńĆd!'nicposi'd!ą.ych gurźy E truri! d.ił.k *łały.h . ł.ydlEoĘth
-
szrckośćd.ł:qi
fio'bwi nntbb,Ę,
.bud$b ńi.lzła|.. jldnorcdzinn. pdłowe . P.ddaszń użyiro\'}m Lub ii.ufy'ros}T o hlllyntLrci
d&ho.}tl' pod
Ę$rofti9'ln f deh.m dM |tb Elol''doy}ą sr,fr.rydiyD d móy|ąiu
kątn:?.1f (kr)l' dachówką lub matiakm dŃhdw|to PlnobnF)
'.r&t
bd'nri mi6.riDi łĘlorcd.iffi deE u P.ddM !ł*oW |ń ińułllow o n*rym!|n.j
$lsÓkoki l2.5m z d&h.m d}! lub
lątm ?745ó (kry' d{chówl( lub md{ńl.D d!chó\*o PodobnF)'Dop!Ź.a 5i! doda'|Óvo
podpiqicxnic' aad wbDdorr* luh pzytudM., '
rJbli Pokltń debowlo: e3hsĘ
'jd4c
u retnL lTynszpeowe'], glifilo*} Lub cj.hiy blą''
,|reś!
u'|l|.6 d.|!4i |po gp|Óvddz.niu ubo,|
ŚIuołń.
phIrlÓwEj żtudo",]'
fuŁ|Ąd luii zbudos'
"'
oru nomalmy.h odl.glośĆiod gmń
dzial.t budow|fiych (5 12 ńaor'ącł!i! ł Po't
ładó{ cńni.aych. jr!n! powj]D'ą3i.d.iśh
d
li.y ż dzńfuni q.i.dnioi łfr (d|' b
gldfy k€ną ż Ósollni oki.nĄni i dfuiołrmi) {@ ]rc (dh bldFr
jlihą bĘ oNo.dv Ókj.fuych i dlaiołtch)'
. DElj...knż|n" |i!i! abudoł' us6|a + liĘBk.cabł |ńir abueB 3m od gnby Pe
drcBoł.Eo Pą}kBajł.'ch dlóg gnmy.h !j p|'iowmj dmBi l3,o D on. &og ?4KBw (ł nbn
[hE]ą.yń dzńłk] r 446 i 44r - dI
K'w,lP$ trcN o sEokoś.i
.
. Podniło}ą fomą łbldos} j.dĄosdfńrcj i.s \olmsblq.} pondF.ry jub b]ńńr!, budh.r
abudoqi! vrc)ÓtodzjDDlj
Ńb vi!|op dmy} budJ'n.l
p.dd'ą
h pod''ui.7tnn i u44row
. ddpulta 5ię |ok!Ii2a.ję wohosjący.h obiekóq sl!go*1'ct i "].|oŹ!!fi.
*bldołai$i pógled Blu hud|v
.!
abtrd*y j.dnond!!.j
gospÓdłoceo
fuói.kbE
i
di.''
ł
wolnośojąc.go |!b
go
t|idfunĘo
b{dynł'
doo*ić {iff. h'mÓouiĄ BlośćPoPża fulosołUi€ Połftsqch ndąi3lów
g.móii d&hu &d .l.fuodł fułi @hiEkforv j dd|u ehiE|hic&go'
. poko.t dkhół dachółką cłm
lĘ Ń}.i. iry|' .l.n.n'ó9
daĆhółlb podobBch w ci.pł.j rlhc koLoryŚtyoacj włd.iłej dL! w]Dbó{ [email protected]Ę
- dopBż* lię oerodui. pct LÓmpo4lyjni.: nic dolBra sę fu{łuir p'!.ól}{ow)tl
.
budJnkó*
l5Póltr}th fum
!Fal.
.]ę
'Ńo\!trj! '
ń'zyńhi. ntirącr,dnl' doPu'Ćł śĘnow. ns'd4'j! Ai{ dŹc*
i
ni. wieksa nii 50% p.$tż.hni d:i li'
sy!Óko.ć budynku mi!!.k'LncBo jcdiorodzim.co ni. łtk
iiż łondypeF Bdzńm. v |}m
pÓddsfe u'lłoł.'ł{.ai. iic łis.j niż 9,0 m! dr' abldo*Y
' \}skośćbudy!-tuiicłię|la
'*i.go*] [email protected] idŹiefu. v łh
! / ],'0 a' dh bJdł*or src|orc
'
poddĄ& uł}1kow'
. rysoko!ć poMdowi.nh psń'li pd.fu, pży gl6M't *.jlci! ii. yĘtj. in l0
połnffMi! abudo*D!
db bldnt! ńiclftJn.go j.dnd.dfircżp wolo!ć .l.m.ji ómidwj
3'0 n| #ko..i .|dkji Eodo*}ci h!ĄT}ós łi.|otodżińiy.h nn ok.3|' ię
d'4ny dn |ub wilolp'dow o D.hyk.iu pole' złlĄn Didzy ]o' r
łielmdŹ;mrh [email protected] li?
dEhy
płxłją
Fd'.l bEnu B d:n€d ild'vjdulE pÓd Zhldo*T [email protected] ń ż9d.l'
otcjlmri y or.łi.:uj.cFh
ii. @iq* Di' 300 mt'
@.lrcwni. u l.E'li.
łł8iF'i?.pLr.ł
dfłł.i
: JŻ aPjsól
końco*y.h G' 4J:
TEśó uśd1eń d.cyfji (ł'ar':uj"'d
.Źarąmik tr | do ninnj!'.j dccyzji .6nołi mana w jk']i l ] L000
,'załącnił fu 2 do ni!i.jlaj dcc}Ź] i sluowi mapa w skli l J000
,.za{ącaik fu 3 (A i B) do nńi.j3k] d{Fji daołi map8 w *l|i l
pod2i ! dfi!l|.] v l34/2],'
ubaliśycŹ.
.|r.ść
lfu|.n ncq4i (,o f,lovcdai, 8i.d:
Ź'@ik r l do iinnjg.j d..yzji fuvi E'p' *i|] l l 00o'
L000
-
!!i.6jąe ah*ne koiEpcjl
'
:M
dot' m'..y ahpailo gńfioe8Ó do niniajsj d.c}żji:
Ptzd ai''ł wN deFji Ńl.ni' gńftfu 4odni. ż nr!ł * ił.li l:lom lbrcwit zĘaik
gr'faay dÓ !ćFji l|/ójL aoi.y Nr GB 7rr Ll22a003 f dih l0 k*iloil łoe Óru (aĘaik r l )
'
Po hieic ł/* dć',ji ufulmir gń6ńĆ ' 4ddfu
. m:!ł s
l [email protected] fuoqiłąaĘaik gnficav
't.li
E l do dcc}Źji wójb ońiry Nl G! 7rr l
z dtri. z3 w!.ś!i|
2010 El!
f i] (A iB).
Ponadto pżŹs]ąobow]g}wt alĄĆa'h '.e'95ź010
1o$a]a
t.śći unalcni!
docyz.li pozost&ją bez
hian
T]ZASADMENIE
lj'
słlpska sp&dzi€|nia Mi.śżłeio*r'czYŃ. 76200 sfuPsk !1
wójb Gnńy słupsk 9 śpEwi. hiey d&}żji I wójb Gminy
d!i' 23 k*iM'a 2003 D|(l o Pdnl'ch abudsy dla bi.ż6'a
.]djąp.go nr te|fuji abudoĘ' Bies^Jior.j' jdnorod'nŃj / mo''}'e.Ę zbŃios}
BokJ bdynlffii jcdnorcdlnnyq lftr \.8ngbł'Bl f [email protected]' p?ń[email protected]' ofu
:-'nr.i jedmódżi.m w abudowie so|dojłcd i b|iłnczj z 8lMmi łbud(rłUyTi |ub
:budowdymi. abudo*} wi.lorc&imcj $ bił}tb b{d)nkth d.rc'lŃ€lowycb z uslŹ].nid
:d podziału dzi.łki E l8a/B *.obĘbie s'&|ilo' 3nńa słupsk
wń'c1k.daqtl ł)jąpil do \\UlU Uń|ny sfupli * Ęro"i. 7mbJ decyl' s !43(|
..2"J F|Lo alĄcaitl g'f!D.9o Jen] J po yc&gólo\yb Pay!|'4qM'' sp'a!5 (w
J. f spoź4dżćńŃm pPc' wó @ cminJ p'oj.krch ńtjsoq.8o plf ' żgo pooJo|'h
tenng3o dla częlci obĘbów Bie*o*o slrzliio 8fujj! Śfuplk), rcBrIbnÓ fałrs niMy
a!.d) [email protected] " ' abudo$ kEtru vrynl'Ją.. f plo..k1 dk}.ow.!o
'?jj o
'kfoaLn.
pG!kaMeBo
u aEospodeo*rtri!
wniÓskodaqc!
fczyróskiego 7. s1śą)ildo
.Śl m cB'?3] | l /l2l20o8 z
(!on\ $yłiły'8odq n' @iJr.
deMi \\'ob..pÓ\.aż.gÓnrhDloo?.i
)al $ )cntn.J'
od
l,.4,
'l':.j}łj .i.'''?ji
Kol.liuń odsohw.zeao
N sfupsku
z slrió
(-'
l.
fudżj i lłrliD 7e200
3Ę:r
Posddo
od\.l
l r
j.j onz'n3'ń
Ć'. !]j.rząJo\.B'
(f poł.diicNvLń
l'
wy'lziił Aetiblfuiqo.Bunołlt.} seo**r Połidow.B. * słupiku' 76'200
2' Po'iJ6ił |tBp.ti.rNrne Bldo*bFgD shĘkq 76200
3' 'P^U'LNE" Ptr.omh Arch]ldhry ubd*yu' ctłnrow
i
(.)
:m!..\ pl.:r $n!-nl
'f'
sfuri* ul'
sluił u|' szlyń
sł}ćL seRg6'
l.
I
I
|q,{v D n' d/Pd{|v/piceb!
|ińL
rl
!
!i
s
i
łi
!
3
I
a
E
l
m!.o | Ń
M
fuLŃ
ńL
nhi!r\ń]p!!l'lół!/pJsuqhń|
NoTA lI\A sl L]ŻBo\ A
z zanrieszczo.a na stonie i enctovej iif.mracją o nabolt chętnvch na aku.
^ią7ku
lokali nieszka].y.h na nÓwopqekl(Ń'nym osjedLu w BierkÓwie' Dr7.ep|owadzono icznc
W
''''''!"]|e''-o|'.J'U'ó'o\\J|J''
w
ż1''e'o''d'J|'l
fufororvach tych oprócf pytm o te.hno|og]ę $],k.na.ia. nrożliwośćd.wolnej aż.żacji
czy sposób .gr7.wa|ia budyDku ]radają py1anja o odlcgłośćw iakiej zlokalizowMe Ę:
(rsypjsko odpadów Bicrkowic oraf Nowy cfuenhrf
ZainGresowaui
\Iaają
obawę. ż€ niepż}jennc
nogą w}'s!ępować ńa pojek(Nanym przez s s
zaF.hy.
M ',cZ\,N'
s7c7egóiń]e w okresiĆ |etnim.
o$ed|u'
Roznórłcy, kicdy dowiadują sję,7c vlsypńło śmie.i zLoka|izoBMe jeśotoło l.5tnr *'linil
F.$ej
Ód Ó\ied|,
p'.tżni€
tacą,ainlercsowanic nabvciem lam nleszrana
*w[ói
.',.
r5l
Z,l4cdlk u
zbiór dokun.ntó!
doĘcząc'ch wnowi.ni. df|n|.|nośc| |n*estycyinei
l,'.
Pismo
3.
wniosck ssM..(]ryn..2
y
2
Bier|.oBi€.
ssM..c2yn..2 dńia |7'|22009!' dol 7miańy N prcjekcie micjscoBteo
2goŚpodaŃwlnia p'!$rzenncgo n! dził|{ nl 55'ł/2 w BielkolYie.
odpowiedż UżędU cminy s'si|psliu f dDi& l9.0l'20l0r'
dnii l2'()520lol' o
plmu
zmianę 72p\u 1r dĆc}zji o rurunk.ch
abudo\)' i aEospod.m$ani! t.rcru
4'
wnio$k ssN'l .'.z!d.f dDia 20'05.20|0r' o plŹf,ńicsicnic
o s.runkach abudo\y i agoslod.ro{atri{ lćRnu,
5. wą\.nie
6.
Dec:.7ja
dla K.D.P. m
\rdla Gmin! z dni! 2|'05.:o|0r
wójta Gnjo!
2
laz SSV.,C4n
7. DecĘi. \ti-'jla cniny z
7ńi.ńy decPji vójta Gniny
8'
WDioset
7lgospodaÓwania
9'
Decyzj!
ssM
'.
^liąaej
f
(.zyn
\
slioskonastę doc'zji
rniosku
spn$ic p'.nicsicria
deyji
\q,dańcj
,
dń'a 08.oó.20l0r do|- umoftńia pÓŚepÓ*'Ji'
\r
śpÓ\rie
dnfu 28'M'2008 r'
..
o
zn1ionę
tr.nu do' lodfiii|tr dziolki
flliŚD $ dm-!,ji o {'aruŃacn abudos} i
nL 554/2
nł 6 d7i.lek
vójt. cminy z dni, 28092010i, { slra{ie
l0l11' ogiosfenie plz.ldeós'
N'l.€o
dnia ]|'05'20lor'
. uupclrioie
Da
!!
mńiejs7ych
Zmibr'glanic
obrębórv
zbycic nicDc]tDrości gnuxolł'E - dzia]h budoł'lancj s
s(!lÓsi! doqod! podjŃia \!slepńy..[ dzi.Ialil Nsłmtcn ucls!łą
'ĄląĆfilł
7gomad4nia n. |ó/20|0 Ń spń\tic \ż|nsicnia dzja]a]noici ins'Btrcfocj
z budo\Ei.t\€m mi€szklnio\r]ln rY Bicrto\il' .
LUSTRATOR Lr.srR^ rr)n
ngrń.f,]v|*''"'i::il''! :2:!'''.
d$eno
t
sŁUPsKA sPoŁDz|ELN!Ą MlEszMN|oWA
,,CZYN"
76-200 sŁUPsK
tel. ( 0-59 ) 843-25-16
'
u|. s. Leszczyńskiego 7
ww'czvń'Ś|uBk'ol
tax (0-59)843-21-22
mailto3ó[email protected]żvn'sIuŃk'!|
L
dzr /óąj',|2oo9|
glpsk, dnia l7
12 2009r
]ńóJT Gl'llNY sŁUPsK
KOPTA
dol zmiany w pro]ekcie miejscowego
76.200 gt]pśk
p
a.! zagospodarowai.
obŚfaru g€odeżyjnego B elkowo - slrzelinÓ
plzestrzenn€go
d.
zwacamy s]ę f upżejmą p|ośbąozmianę w Pl2ygotowywanym obecnie
projekcie lM ejscowego Plaru zago€podaroMnia Pr2eśtrzennego dla ob6ufu
geoderyjnego Bi.rtowo. slze|ino umoż|iwiającego rea |iację ubudowy
mi6aaniorej wie|orodf innej {wie|o|okalorei) na dz.ałceńr 554/2
Dzialkę tę $ó|dfie|nia 6aby|a w slyczniu 2009. od
D P.'sp f o'o z siedzibąw
'K
z,c A
ZESA
utząd Gmlny w słupsku
76'200
G
sluPsk'
(0'59) 3123469'
ut.
spońowa
34ż9362' lóVax
JGK.732Vlr.l./2010
l:".r'
ir
i
2!
"11t gl
Ą ll
r-'kEl
;.
-'l
shlpsk 4 spółdri.l,ia Mies
'l.
s. Iźśz.,ł,Iski.8Ó7
zk a u i ov a
"
Cz,N,,
w odposićdfi na PssNa pisno f dlia 17 grudnia 2009 lok! dotyc24cć dopuszcz.ńja
icalifaĆji zibudowy ńieszkMiowej łiclolodzinnej (wGlo|okalowÓj) na dŹialcc o numeże
cwidenc'jnym 55.1/2 obreb Bierkoso infońlję, iż $Tiosck zÓsluie ńfla1rzoly po Ćlapi.
uzsadniei! prcjektu plznr agospodm*zoia [email protected]@meBo Bi.rtowo -stulino.
PFosn.Y wYPEŁNIAć cf YTELNIE
2aP,,.
'/i]ł 11:
1
WÓJTGMINYsŁUPsK
o
"Ydjn"!
J:i:!,
l
zM|AŃĘż5pisu v dccy.Jl o
o|J
włu
lapa Ęr'o9ł1|!Ą''q41ę2n,!€€0jz
f B/.ą..rł"4 MłlLhŁoi11
l]4 .442 rą1r , Ku.?:'
'Ąhf4c?6b
p,ts': &E?.areo) ż€"ćlD
z 9]
9.*5<
oA''ad:fenetqoda wsrydk'h stońv po9ęPowan !' nałńo*o|9
skotEsą'.zc
faf ]^lĘ@cr}ovąuhłEblet 10,00 zl $Ji!
K^s
EU6
I
,x
!,
.'i l:
.rl
ś'!
''
J
.
i.
, i"
-l::,
I
PRoslMY *YPEŁN|AĆ czYTELN,u",^r,*,
2(l'' o,i ?Ql,r.l
!!!9$0DćĘ4j
2010
-45
a5
WoJTcMINY sŁUPsK
o PRf EN|EsIENIE n. wnIoskodawcę
d.cyzji o w.runklch z.b!dowy I zaqÓŚpodarcwaniu
ldEnu
33l 4iii-!.Q]!!!9$s
]
?
Kse'o pżedńiotowej
ośfladżeiie/fqodaosrby
decY4l na
reżnng
fa puen'es€n
e
na fże.z k|óEl d€cyf].
fosd
de}ą o tluńra.hz.b!dow}.56'00'l.
wplab w xAs|E UG
.ynnośc urz9dowe' zaśuadcfeu]a w sprawach
gspfawach budowy
|ub
odbudovy ob aktów budołanych zn]szczonyc|r a
pÓdanL sk]ad3ne puez organa 5dm
i Śl€cjiżądowej
ubgmożądowej
bÓ
uŚzkodżońycll
I
I
r
o9wAoczENrE /zGoDA
A af'Ecz]KToREJ DECYZJA zosTĄŁA'wYD. ANA.
stupsk.dnk
ośw|ADczAJAcY:
l
la! q:. 4o4Q,
PESEL ł'a/!o]nir l/ r"vbł,,1z|
,J, o J,i4 | il oli'icl,
, ! 9 /', 0' ż o' a' a Llaź/eą;.
e
f
nię
]
ŃwśłóiŃenłe iinui
/,;b;i;L; ab
ronis
m reLiiolu
lń
/
;k 2;,. ł'ą; //{ /
sncjoŃlńlećo
riiiiólu łóvóiłówióó
ośwjadeam, iż Wyrażam zgodę na pżeniesienie decyzjio warunkach fabudowy
v€'0.7ś1,l!':!!2/?'!B.',''''''
z aaa2ź'Q!.&,8€n''vryaanej
*4#aĘ]??r"
d|29ł14,'|1r'4ź.1//,4 !?4/'ł,?'ą?1ź6?,q??t4?A,€:€p|2,,1/,.!,
ą'Ó
o.^'4ż ' ć&, o9''".b.L.r'ł4.
\!t
r'Lh l'
2
4 !ó'/|Ó]DÓ'ÓP.^'^|
.d
'
"' ' "
,
3
'
przez wójla cminy słupŚk
'<',ą
k.,,2?:',
ż rł..a,a /2D/.4
,4 '' dł lł. ,ł .Ą'/o.' f
-l
łp'
''
s]UPSM JoÓLof|E|N|A
'' -^ .- .
Yb
M'Esf(A\|-{'. .ż'i;
t
@Ń'
"
.. .....1930&:*.LsJ#..*.;isl.F.F!o.?. nrdowodu osob...
'
', |f
9i1T9:ó9j]9.
!9991]!!9!!ąr'? ńrdowÓdU osob
:j{i{śJ+'i*"tr;
'ł.ł'sl'.
,
,
Jt51
Ll,
Mieszloniow!,,CZYN"
76-200Slupsk
!lEZWAME
afl
dś,d 2 tłŃ1zdnia ]] c:!h|.!l,6a
fukfl Kad&\
?alaa-afu
ledrli|- D' u : ] 930 Ł Nr 9' paz 26 ż późhj?i.',1i :nionani)
arąwHjązka1ań.63 u!| 5 ul|dwJ.lhid 2? furca 2003 rab. Planowd^iu
i zagosPodaragdhju P|z.j|:d|nrĘ (D: U hr a0' ?az, 717 z późnieiłnłntii|ohli)
adnihbtdc}j
ne Eo ||ek1l
q Niąftu f sniolkien z ói! 12 m'i 20|0.'' klóE wptynęlo do Unldu l4,05'2010r)J zmilnę
de.yzji nr oB7]]ll l2Żm3 z dni.23 twicbi! 20o3ro Wnk.ch abudo}ry dh amier.cn|'
poleeająago na Eliaćj i zl'udoĘ mi.szkan io\łej' jćdńomdzinncj z możli*oś.iązabldoŁ.
s2ere.qorgej budlrrlomi jćd.Ó.odzinn} i. c er.*3menloslmi 2 gm'mi PŹ''budorrdrmi
jedoÓrod2ńńe v Dbudosic q!|nos'ojącej i bliźniaacj z gd!ź'ni
rsbudonan)Ti tub pztbudoNan)mi, z.budoq Nielorcdzinnej \Y mal-Ych budlrtach cae.o_
lokaIoĘlh z usla|ąien 2'Śad podfi!łu dfialłi nr I84'] tv oĘbie stclino' gńiM
s|uDsk (obeDie dfialka nr 55!2 Ób''Bi.lkono)
cź bldPti
*lłfi P3n' stlnislał! U|!no*!k](lo lrcz.śgzin4du
v J f j:on' oo|amen'] q'em nk J.Jll'. d'' od do'ęc^nń'
do uzupĆb'ienia s'niosku
niej..go ^e^J .
L ośw[dcfnie zEody p' S|awÓmiri kopiĆwskiego
BigrkoNÓ na plzenjcai.d. l* dccyfji o yafunk..h
spóldzjeLni ||tiesfkanio*.j''czYN.. w słuP5ku
Nj! uslnig.il okr€ś|Ó''.b
s.trmil
ttMa
z
i
Ńżn'
*fż.j br.kóBł l.rnilit
dnj od d.t} dorlcf.ni! ninigjlrgo
'i.dmiu
społduj. pozNilvlcnic *nio [ b.z bŹDoń.ni'.
celgm
rgliaji
obowiązkó\Y
)'
prz'*!ońin$' 4
lsdpJ|,tothin pzjĘan|''
uzys*rni, pozllyMej dcqzji o
i
Óńacyj'ytl! o
kló',vch
nlNa
\ d,
9 Uga*l zdnia l.l
dĄiri'tftyjn.so I j'|': Dz U z2oqx Ni 93' Fł l07|'
zgodni. z M ó3 un' 5 uya*y z d'ir 27 IEca 1$1 r' o p]afuuuiu
|gitt, ](aiek p6|e][email protected]
n'
lrezesa zaządu spólk] KD!
abudoły na Żcz słupskicj
(Df'U' N' 80' Fz 7|7 Lpćlil' b') jcdnyn z \,ymĘó$
pż.ni.ii.niu &Ć'zji Ó smnk.ch *n.t'ch ?Źbudory je!:
/V'
V
. v,nż.nh 4pdy
[email protected] M
żł hó'.j
. prĄjęci.'
pŹl
lfuulM
Miollów o lrbiBi.ni.
incfuMj
d.cyzj. żst'la *}d..!'
'.
paE'i6jric d.cyói
osob!' na Źe(z kór.j d*'żj! jrn pE.no!'Óna łMv!&j.h wlrnkóq
fur.jggo ur4du:
dryii @ o.witdcai. . 4od'
u9uj|6Łu!,mvnl
w
al.bdc. ....boi"'
awlBch
s{ dosĘpi. n.
fui.
w'
Icdńtrcśni. in|omu]ę' ż. snios.k o fmi.nę
decyfji eśoi€ Ezp.Ezony
po
pomM}n
[email protected] ssM.czYŃ'
doPim
lPnweli.niu 3ię d.c}zji F'nogą!.j i
j.j
wiŃlo o ai'!c. ąpdnić 2 r&piem !n, 15! K'p! dć'żj.'o,d'ju
moż. być w ka''rn
żńi.nionl z!.4g!ą$pL poŚęPow!ńii' w ó*n.j chwi|i ssM'lzYN" ni. pod.da sbtulu *rony
co będfi. 9kutkowało umoEeniem po,lępowuir w spra$io znidy W' de.yżji'
osi.
A!4a!ir.
,&!d' sl.'l;i "i
sF.'-"
slunsr.dn',,
,/ot . t-.t.7 V1 .-
GB.73Jll-15,1/20t0
L/,,ł y'... lę'L,/
Dtic
di !a1orc
rl mala:010r.
a|1
!ónin^haq1ncEo
ffi
lóJ |n4|) ,lnu lJ.lqyca !9ó, r KÓdek' lra!ęlon ahid //
(|.klt ll|lr D: u 20a0 fuk, l| 9|j po. ]0|] . ,.iźnl!i\}hf
'
|!ó ) : llĄnr :, rtru )0u r o p1a1.\0]ńr r 1!|^])oa!ro|.uhiu
||.?!|:.,h\r1 |D: |j ! ?|)03 r }'lt |l0 !a: 1!. :t Pnink]\:rD| lhxndńi)
pa rrlp.u.ehir r,hn^ltnr ,rari! pt2dlielhhid dlcr:jio rrruka.h athuday)
dt1 63
uj
5
wójl Gn'iut sluIŚl.
posrnnavi!
z.eode ia PŹeń'esi€lie.l..i7ji nr cB'7]Jl|-I12,?003 z dnia 28 | 'i(Dii 2008r.
sldanej na Rliose* KDP sp f oo B|ello\! |]0.7ó]00 slupll !||.' an erzeni!.
polegfjąc€lo DJ Ealiacii ŹJbŃosl trli.5zka.io\|.j j.dno.odzinnej / moz|i$ośĆią
zabldolv} skregoŃj Ńdtń|t.lli jćdtrorcdfn'nyńi. czlżIo se.qmenlou!! z g&ażlni
sIafić
Pu!'hdo\rfuJnri
Órd budtłki JĆdnorcdziful. ! abudo*ie
\.|ncbjąćcj
i bliźnizc,Ą z 8amżami s'budo\Ylnynli |ub plzybudo*Źnymi' abudoq) \
s
'.|oredżnb.j
nlałrth buÓr ac h czE|!. |ok ! |o1r!'ch Z uŚa|.niem aad podzia]u dzia|Li nr 1842] *
obĘbi€ slrzeliÓo. gńim sllpsk'
na nroc! zarządzeńi, slńrony Po\vi.lu slupskiego ff 70/2003 zdnia jo lzeNca 2008r
u spLawie znri'ny Branil oblibó\ g.odrz')Dlch Blelkd{b i slĘelino. df ił(ę fu |84/2j
obr. su.|i]r! Przeniesiono do ouęb! g.odel'!.Bo Bler|Ós. i nadarc [' |o\ły nuir.l
slUpskiej sPó|dzielni Nlicaf|(iDiolvcj
'.czYN.''
7ó.f00 slups|{. Ul. Leszv] ńskiogo 7
PozoŚałelna]ĆnLadm'ŹJipozoslajqbof /trliił
t]zł$ldnilnj€
l)aia 25 nl.]a 20|0! Ó fuc]s7eg. uŹldu rvp|y&I \ osek Ó prz.lirscnE w{
d€c',ji o \'an!nta.h abudo\-1 silońi ni taz llóL.j s\y d{lfjd,onrla \\nina' wyEfih
p6emną zgÓdę n] przeiiesic[]c \\' d(l\zii ll |7.!/ sIr'p'klćj spóldzj.|ńr \'i.szkfuio$?i
stoDa mI,lcz k!óEj dcc\ui. o sJlunlldl abud.\) j.st pranosfon] ośBiadcztl..
7. Die \nÓsi 4dn\ch zan|zcż.'i co do !l*i a(fl(i \ dfrrzji i purji'uje Nszts'kn'
\,tajat po\}^ze na uqżdze ńJ|e7ill! o|7.c
i
\rsel'.ncji ec\z|'
Poucz.nl.
od oi!Ęsf.j d.crzj] 3ł!żyodwohri. do sńńoĘądo'e8o Kol.!i!n
w s|up'lu a min pośEdnbtm $ tmilić 14 &i od d.ty j.j ot':'mil
.-.j.--l
. socMPo9iew w/firl^Eh'Ekńke
l' Połhlory huP.kolNadŻon Budow|ai.loy
Nh !odĘ' o!ł!.|. .r.rnd.i
Mn.yM.Zerd.tz
dd. 16 .Ę.d. żm l
. .l 'ł.. i. !r.rbor.J
iffl'
@-u t t06
i
Nrlll.8.iy'c3o
|y*,LĄgp,
Budo*|4ylsfop'łu
s|upsku,
hti
,i(
c8.73311. 1412010
ti,-
1,tr
DECYZJA
N. !Ód
awie
ai'
adni,islrrL\j,eg.
Órnz
l od
1a5
ś] ,Ś6|\
(!ekś| jżIlno]n!
e ieuu do (nio ku]
D,
u
dnio ]1 czeflća 1960 | KadeLó| ponelafunia
2aaa|' i'łr 93, pÓf 1071 z Późnieiryni zńio|an,
z
slupskiĆJ spóldziclnj lvlieszkeiostj''czYN',
?6'200 sfupsk, u] LeszczyńskieBo
zsiedzibą
'
pÓsta.awian
PoŚępoyanie v spa$ie 4r!?ry de.yzji Wó]la Gnń' slu!Śk fu GB7]]1l'
l22l20o8 2 dnja 28 lśłi.tr'ia2008., o vmnka.h z$udory dla zmieuenia lo|egljącogo na
Ealizacji żabudo*} miesfk&io{ej' j.dnolodzfuej z mofjimściązabudor'q, szel*owej
budynkmi jednolodfi rynri' czterośegmenlołlmi z gaażani pŹybDdowmyni orŹ
budy.|i jednolodzinne rv zbldosie }'olnostoją.ej i bljŹdi3czoj z galami s'budow)mi
lub lzybudowJyni' 2abudoq}' rvie]Órodzime] w mrrych budynłach cnero-loka]oł}ch z
usialeniÓn 4adlodziału dzi.łki nI t84/2] w obrębie slżgljnr' enina s]npsk,
lborzyć
UZASADNIDNIE
vnioskiem z dnia ]2'05.20L0I. (dala s!ł'$t 14 narca 20lol) słupska s!óldzielnia
MieszkanioPa .,czY!-' z siedzibą w slxlsku FŹy ul Leszczńskieco 7 ĘslaJiła do wójla
cn'ny slupsk o niaę w' *fdani€ deĆyzji Dslalojącej ł@nkj abudory d]a inweŚrycji
pol€gająceBo na .edizacji zabudorłl Inieszkmiowej' jednońdfinnej z możliwÓścią
abudo*1 sEregoveJ budyrrtmi jednoo&inn]mi. czleo secmenlo!)mL z gdŹźe'
pcybudowmymi ola budynki jednorodzime v abudovie vo|nostojącej i blini&ej z
gfuaŻmi Bbudo}'m)Tri lub przybudowb)mi' zabldo$y wielolodzimej w fu]ych
cńe.o.lokllo'fch z uslalenien 7dad podziafu działb fu184ź3wobĘbie
stŹelino' snina słupsk DecFja ĘŻej ĘmieniÓM została *7daa na Mjo$k Po3
bud)
aclr
I,iiroslasa Waffiowskiego dzialająccgo na ueÓf ńńy K,D.P.. spółka z ogaiczoną
Ódlowiedfialńoś.ią2 sicdzibł Bierkoqo ]20; ?6'200 slupsk
Po roflalrzeniu Miosku ustalono, żc ssM' cf\N' ł slupsku nie posi'da pź,'tiofu
slrony w pośęFo$mjL zwią?myln z s1d.ną decyzją o l'mnkach u budo$f dlB iNvestycji
j'l q]żÓj' PostępÓlvdie adnin$teyjńc w t-Ybie an]55 kPa zgodnie 2 intcarctacją
NJczelneBo sądu Admin[I.rcineEo pośmowicnie z dfua 8 Paźdfiemika ]997I' IlI SA
ó27196.LcxPolonjca' łszcz,{a się jcd}nie na Miosek sIron-v'
U}vzględniająĆ Po\!)żs4 poslępowdic w !Źedmlolo\r.j spnwic tst bezFŹcdmiotolvc
Bezlrzedniotoq!ść poŚęloł'mia sknlknje u1danien dqzji o unoŹoniu pośępoł"Ńa
ł'm'!l an l05 $ 1 kodeksu poslępo *'@ i a ad]ninistroc}'j ne go
mUCZ'BNIE
od nini.j3ż.j d€.}żj' duży śDrcnpt!$b zlodlni' odmluia do s'ńoŹ{dow8o KoĘiD
odwolawŹ.go a moin poś!.dnlolw.ń' w lcminic ca.m'sfu dni od d!i. doĘcfnja'
Pr.w. lEony ssM ''czYN'' sfup'k ńoŁ nabyć w drde d.c/zji adnililitlc'jrcj
[email protected]'4p.j BuŃi w. dł'żjim j.j E.cz w Ębi..n. ó3 6rJ U'tlwy z dnh 27 lt|@
2003 Plewaiu i agocpodtowei! PEG'lrlmyE (Dz. U. 2003 ( Nr Eo' !oŁ ?l7 u
pó'li.jryńi
ńb"-'.
'
PRos]MY WYFElNIAć cf VTELNlE
28.C8 2O!O.
sŁ9i9lś^.g.PoŁo2l El}llA
-CZYN'
iM.]ię'słBła$ńM'i&ń'.;'
MiESZKANIC'VIA
2010 06- 2
I
WóJT GM|NY sŁUPsK
m
rii iiołu xcvonxov)ećo
o ZM|ANĘ żap]Śu w decyzji o war
7ry
l
ośł]adcfeńie/:qodavsfyslkch
,^^
2 -Ąąb,qb
rlvtl ll d-(
t)w
.-a-
T
w.)
óg;|!łxlNY
c?
(tup\1,'ln,i23 N?c(i s 2010.
DECYZJA
an
104, an. 155
uiar)
z dnie lc
.łflca l9ó0 r
j.dnoliryz 2000 roku DzIl NI93.pof
(tki
kodeks pośęposania adńin.tlcy.]n.go
1011 zpóżdigJszyni7Dianami)'
po rozpalżcniu \łn]osku shlskiej sŃłdzielni lvlieśzk.nio*.j ,'cz1,l.{,,
200 słxpsk
ul L*.zyńskic8o ]' R śFawie zm any dd.'zjjwójh Gńiny sfupsk.. cB 7]]|l]lf2l2003 z d.i.
23 k1łic!ii! 2003 .okl o w.runkaoh abudo"y dla ańierzenia po|egając€go nJ re iacJiabudoł}'
76
n].s?]lmioNej. jednorcdznhcj z ńozli'ością abudos-a sfercEołej budynkami jsdnolod7i'uym''
cfe.o sgmenlÓ9mi z 8alaż!n] prł'budoyanymi onf bud)Tki j.dnolodzńn. l' zbudołie
woInoŚojącej1b]]ŹtrLlczćjzg]nzamiNbudo$ai!ńilł]bpźybtrdoMn]mi'ubudo\fwń|ÓrodŹiinej
\!
budynkeh cf.m Lokalo9lh z ust].mcdj złsad p.dfiah duńłkitr 13412] ł obrębie
']aD(ch
f,dd|ej ro wiaEk Pąw rtra:ldw. lynła|:tkEa drń[email protected] ,ą Bą |rn,
Ó|]pażied |m kią, :iedaibą nlqkÓ
, ;-,ł"h /..k'b*] * ],"dt-,| d!+| t|,lq Cńn! shlp:k t ćB 1ł ]d j j1,ara .
, rd ż?|: sh!'riej spó]dztrĄi M)&rJria\nj
d.'
r
j
^;F
żt|Ó
decy,]ę wójb Gmiay Śłxpsk n. cB73]l|/l22Do03 2 dnia fs kwiehia 2003 ńku o waruńk!.h
abudor9 d|a ańierzcdia polecają.ego na rca|iż.cji abldosY ńicszkmjołej' jedno6dzin4ej z
mof|i\roś.ją z&budo}y szelegowej budFkanij.dnorodzji|lm| cżlo *gmenłoĘmi f gariż!ńi
prłbtdo\yJnymi onz budydkr j.d'o.odfinne u zabudovje yoL.onoją..j ] blźdjaĆzej z gła ]i
Bbudo$atrynli lub pĘ'budolran)mi, abudoBY }'ielo.od'inner ł małych buónk..h .ńĆlo.
lokaloĘchzusulgni.m7jś pod7LafudzialkiIL3.'23uÓbĘbioslra|ino'gmin!sluFk
hbrcAskbp d;nlają@p rc tćĘ ttrry
adP!łN,].iąlnoj.ń z:fud'.tą BEttoaa ])a'7ó )al slqs|.
q4i łónq C1iq s|uqr fi cn , ) la )*|,an
|j .c źł, slq:Lbj viłd.bk| ]łłś1r!Ąiavej
ż dhla
3
! ń4o
un
ż.a.kłj6Ł!]a Bk4.a|r i ąalaąa kj n
ZEj3!ś-L
Zfji'{ado( dEnkćru L loka]izĄi zamieŹenń (pk
'Iieśćunaleń de.yzj i (,[9d;,'n'ą)
b.mu ńjttsÓ ilc)uj4
..-
Foi.
rtł
5bmyn.{alFTik tr ] sezgdoi!.o,pą
o
$skaLi1
Ąr!jcjs?c]
d(y]
doPĘtdrc
.|lćć ns1\kn
dc..yĄi bo ]łP.or d2ą|ń
]. s'2):
5000nmo{iłal$znikir,
i'
pPy](lo
ł .pu.ju
|.!&p.](
!ńicjs4j de!y,i]
ńaiisl]'.łą
4ó4,:
opnou!Ąyl pń].[.ń nPp w lr m lejoot nj.is.dwo..j ń|ad!
!1!qj9!!Ęła!.lm ir'D\ł) dLx p
BmńĄc] {Biołiq.j d,i.lL jt4
'rIogi
o
do
dróg ginim] ch (N
vr.gólno&i
ańt]od stml
połudn
owr
shosąej &E. óiudo{! l8KD
-
gBtri* trcN ob]ętgo d..'f]Ą
2
d!Ęogćgo s ]i!i,Ćh rcryeha]ący.h l jn').
Epł ! srni l: |0o0 {ato!ą.ł ak4k fu l do ninilj*j
D o vdokoś.] ps!
fuodnic
'
?4i!jl4z
zmidi. dol
ksf.ho*ani] abudoł} (pkl 2'
"?!unków
dąA.Iłż?dzńianą):
T|6ć usńlcn
ropic
r'
3rni l500o shŃ!ąęj zlą.ai| fu
ń.p'.kra|i.j
|inii
abudoy'.
w
1
sl!]i l l00o ś[email protected]{*] alł.'iL d l' Ó.!f ia
do nEj.&j dcłzji eŹ z ehoMdcm
ffiqany.h odhgloś.i d
,!uN'ni. Prej.&|oxfBgo u iDWfu
$ei. d:iakt {si.diich tof pożłdf.
lshni.')c[ j*mi Fwii.y odp.\i'a bldlnri i ich UśltÓłmi. (DŹ u' u 2002 r. Nr ?śp''ó9o)
Ustsl' sĘ llc|ftkn.bhłljliq abudoq od graii.ypa$ drcgołDBo dqilEńi.i (d7i|]|! d446 i1!7]
synovq!ą 6n' y.dhjg alł.biki Ffi.algo ''
. nie ńv'a .t a Ęjś.icpżcJ |ini{ aludoĘ |oka|'ację Ponytów. ./.l'łów ]
ńl|rj
-
'rc|'il€klury
.
.
do9ł4c!j rbudos?'
'.nńlÓł
ubudoĘ d,jllct budołl'iy.h (łdlng żjlą.bika
D'fu iic FNinń Prk:luć j0
pojlzddł
ni.ekań.ó} ni9os id!ący.h e*ły n. trcoi. d.r|.k g'ł'ji}tl . pąd!ńo$J.ó
D&Ld{njc
poioń P.jdŹli
*.rctÓść ekwejioonloej n. ullh sip,
bud]Tl' ni.'t.|''. j.dńotldłM. pńło\t ż pod!.9.ń u4iloĘn Iń nicd}rl'o9.-n o m'Ls!Ta|i.j
lL' wi. oŚPldos'n. s}ńłr]dly'n o nt}y fuiu po|'ci dehÓĘt]r lod
21'6ó (|4o' d.chółką lub młdbhn &cióqlo
dÓpcaf! sir dod.lkovoeodpi}Ttrzsi. cł'e łbu.loł'ne
llh pr4budo$u.
'odoblln)
pĘtN.
podds4n
bud)nki
nnłr']n.
d}l|ołrn
|ub nilqrr*}T o nrł.}m|i.j
z
'
'ie|old2inB
l2.lń
f
dlchd
d}!
łillqp.loDą
|uh
o lehyl{fo po]&] dd.hos}.h pod
9sroi.i
ł{tm ,.7{5ó (kr'ry d*hówkł lub ndłiilsń d'.hów|Ó
dodltłom
'ńoĘleFPoaobn}n)'DoPuga
'Ę ĘIiny'
podpiqictli. cd& !$udos!rc l
oł'yci. dlchoy.lo
ri.kni s yi.zprtuw.l, eafisry lubci.nny b'v"
Tń n'|,|.n d.r,z)||,. wow.duab a.kry,.
Ęcń
.
.'. sJ{uo!.nieprcfk'owancj
zabudoł}
ńzoqmĄu,óod|.{bkiodEłiiĘshdtridd!ńlckb!dos|atry.h(śl
po!ń
ek)' ł !.zcgólno!.i^aLrł
'ąhlrcłyń.jał'o
(d|a
rśhov'ćod|!.|oi
an
f.hldotra od 8lrntry . dzń|t2Ąi $i.doini
bld'nru !łńcoElo w 5fun(
grin cy kibą olŃboi o$cnnyn] i drvo$)m ) otz lm ldh budylku ,[ć.oNAo w sfui9 8Bli.y
' o|icm'th i dż}io9ch).
ś.nĄb.' oŃdów
ni.pźcke'|fu Iiiic abudol7 - Un'k
nńPu.kr&alnq lń( zbldo$y lm od 8Ęiicy pr$
dngo!.go P.Ż]'k$jĄcFh dĘ gninńrh ! '(
Ploołln.j dmE l3(D-D da drcgi zKD.w (q' śłic
ńnŃd*
innl.j+ym dziłIlifu 1ł6 i
e7
n
KDw/ps brcN
o
H*okolci
j.dmndzii|(j nn lnksbj{)l loj.d]Ely |ut bliźińcł6udFL|
abldńvic \i.orud,ńrc] t'ud!n.| 9cNply |!l !i.]o'ięl !y budynl|
{ir|dńt'bnioqJ i dopu.,2 s( rh Fdtilnic..n i użylkost rytożłg i. eoddóa.
' do|)unł!5i! ]ok.Iia9jł łoLnoŚo]ł.
Fil5b$otrą
foq ah'Josr
ilh nbudoql j.d.orcduini.j doPfizu!
eo$Óeącp i *dfulonĘo bb vb
5i{ budowę
].dqo
pdcruw€lo
ło|rc$jł&3o budy !
atriilckt'E 6!d!ItóP śaiowi. wńnr h'monijlą $lośćPopa.',isbsoł
9spóhrlh fon gcomluii dshu o'' el.n.n'ó{ makj mhił.\tĘ! i dd.l! fihitko caĘo'
. pokryi. de|rcw dahólką eroni
dm|jółko podÓbny.h w .i.pl.] .6nit kÓ|oo3l}c,oij łbś.iwjdl' Y'rrÓbóy [email protected]!ch.
dÓ?u9ca 5( qrodz4i. Fd. konp^cyjlic; nie d.Ptrta ,i! śostn prcnb'rdołliych
Ęfi'!' lĘ uE}fr.tr'a F\i.n.hn
lTevj*
b kh.j{*j zjct!!' dopsażj .Ę noł. Ąaldenj!
giNńr'|m 4drymL f hicis.uw}mi *i.Dibmi
vsko& buretu nr?kLnego j.d
podda'. uJ1ko{' łsat nń łiG.] niż 9'0 n]
triż l2.0 n: . dh bldJTkół łnb'Ódżińtryth
o;
s
.d|ilko!r]ńi
gfup
dżc{ i
ddo}' yą.gotr.j ł}9rÓi bdFru ni. ł(ka
nć sirr'. ni. 1 kod-\@j. n'd.'.fu. * !łn
'}bkd
po owńłn posrdzki D.efo' pży 3lóWym qqści! iic s'ęka i 50 cm,
jcdnorcdz]f,n.go 9.ÓkÓł dAs.jj fimb*j ni. mhjiŹ oi,
.l.!Ąj nonbs ch
"'soro'ć
3.0
i. mć]sf'Yń ż r0.1
'qotÓ!.i
d|a
oirchyLctr!p.|ei2\9n'n
$.h ik mniejk DL eom'.
zmiznz
Zm'Ja
l.
zdó*
G a):
i(nż./;'łjaną)
i' ] do.intr]saj drcyjishnoł]ifpr ł*dir:lo00
''ZaI4Źiil
zaląahikff2do!iii.js4 dcozr śaiołinaPav sk.LL l5000
.z'ąttrtfu](AiB)JÓljnń.rj.Jd..yzjiimo$]rDipavsrlIir:|000
końcotr! ch
Trcśćunikń d&yuj
.|rcśi
nrikn
faĘair i.
nt.yf)i |,o vp.r'ddanh di'n!,:
dJ ni'ji!]9ej d$y,' śinolim'P' E
I
siJi
nłi.njłs u ].em
kom.p.je
l: |0c0
Tmiau 4
fmiJa dol znlill' Ełącmika B',lća.go do ninj.jsej [email protected]!zji:
Pr.d zmńił w]ł dc!}zji ugłl.ni! gl!'idi. ' 4odlic z n!'ł w.rn]
|]1000 fuowiłc{ łh.ai|.
giafiłdydodccy'j]sói.aaninyNIoB?]]l1.|2:D003zdlia|0](łdnia]003mku(a{łaiikii|)
Pozńńićułdccyzi]usb|eiii8rordi..4odtr].zmapąłlk. |]000noowją.ąalą.łikgBfi.ły
fu l do do.}2jiwó]lr cm nyNI cB 7]]L].L9l/20L0zdiń23łŻ!'jń20]0rc|!
łonadlo pŁsb]Ą obowiąryać a|q.Źiik] i. 2 i ] (A i B)
Fo7osl'łi lEśći u'b|cni. decyzjj pozosbj1 bcf zmjan
U7- SADIIIE\IE
\\nios|Ódlwca ll sfupska spóIdzi.hi! Mi.sztmjo*a ..cz,YN'' ?6200 słuPst u|'
LeszcryńskieBÓ 7' wy$l]]ril do \łójb cnin), shpsk $ sl)Bqic 6i!ny d{yzjj M wójl. ('ń]ny
Slupsk Dr cBJlllll/ll2/1003 z di( 23 kwictnio f003 rokr o 1varutrk.ch zbudon' dla umlc{cnir
poleEają..Ao n. l.i]ł!cji z.budo\y
jedrcrc,|uńBj z nodiwoś.iąabudosY
szc'e.qo\y.j budyn|umi.r.dnorcdzińnyni. 'niovkiniołe].
c'.rcj.gm.nloĘmi f 8ł'|!ńi pĘvbudoyanyni oru
budy.ti Jednobdfinn! w,jbudo\i. *lldlÓjącej i bli'mc^j Z 8ańŹni wbudoĘnynli |ub
pzrtudo\:n)ni, abudotrł \riclor.Jzin'rcj $ mal_\rh budlnkeh caco.lotdo*)rh z tnil.ni.n
7Ąid Fodfialu dfi kinl l312] * obĘbi. s!z.|jnq Enifu sfupsk,
wniosko.j.wcJ $śąI]ildo \łójt! Gmin! sluFk \9 spń*i. fiiei decyz]i l' c7t.ci
doltzą.Ćj lt|ko zllĄcaikl gfafi.acgo' jldnak po sfczeEóło\y PŹ.ana|j,o*$ju spmLv] (w
zc spÓU{d..!i.m p'ez wójla om]iy pńj.k.m mi.jś.oq.8o pLinu [email protected]!
^liąztu
p'eśżcnDegÓ dh czqś.iÓb(bóN Biqkowu Śt.lńo gnlinx sł\'pl|). Io^nŹono zrkJeŚ fnliMy
dłcyzjio akhj!|i. fas'ly za8Óspodłmyddia iab!doł}'tnnu Ęnjkljąs z Plo]ehu mcjs.Ówgo
plml u cospodłouni! po.nęcnn.go
stronr.
łyn,ił( ugodę
n2
znimę d.ry4i wÓht prv!ż'.3o n.l.alo ozs jal
! *l
mcji
od
de}zji służy stmoń p.a}o Mi?si.nia odvollnió dÓ [email protected]{dolego
'jnicjszj
Ko!ć8jun odNhYać8o $ slupśku y t.miń la dni od ddy j.j dŹ't.ni. (a pÓ&.dni.|W
.
fc\,
/,;l\--'
&/
sfup'k. spółdfi.l.i! Mi.{kaiiow
Sznj.L ,rndEj
a
)ł.-
'.cz
fl.ljm t62o0 shpr* rl, Polodu l3
slnp3l !|, s'rJrh
1 wydtnł ArchiH1oni.e.Budoviany sEonł. PÓłialoł.to ł s|trps|u'
'6.200
x PoBjao"} lnsp.r(oi NdżW BudoqhElo w sbFrn 7ó.200 sluP* !| saryó seg' 14
] -P^U{Nrfta&nh^ńidfuryiuelłłicĘet ą
:
-'"-l-'...
":,-
.*Ł
N
iNxt
":iN.\i\
- '.. ------r'i"'.-
j
-t.ś
Ą^\\*!tĘŃ..
Nń\
||
--\1 ::-
_ -c\::N"N
__r;r r.ł \\\ \.
|-/].
r"
..
"i).
ll \.
rl
1F
$\
a-- l--r--"7---" ":--+:l-SN\
=-:ł}"1\
-lN\x
:
i |
'*.\a--l t
--.4'l=ia "'=żF=
"-ll
/
,'i
t-
qŚM
Cz\lr olla\fd DśeDnlÓPe|an o|ińosy
n! sPlzcdażnieluchomościBruńlÓwe,.
stold l
z l
H;:fi!il'
itronlJi'[email protected]]r'łI'J on!k'|]
55M czYN ogłasfa piśemny Przetarg ofeńowy na spEedaź
nieruchomoścl gruntowej . dfiałki budowlanej . niezabudowanei
oznaczonej w Ewid€nc'i oruntów numerem 55412 potożone, w
miejs.owoś.i Bierkowo Gminó s|upŚk, Powiat nupski'
wojewód2two pomor9kle o pow
E'[email protected]
rllt /A\as../yn.sln$k tl/'rxle/829
20l2-01.l,l
9EECYAXAEJA
DOTYCZACA PISEMNEGO PRf ETARGU OFERTOWEGO NIEOGRANICzONEGO
1
o.oanifaloEm pżelalg! jed sŁUPsxA SPoLoŻELN|A .' EszKANoWA
2 Pż.dmo|efi pżelalou ]eśspPeda'
pEwa wasioś. ne'Udomosc' gluilow.] n|.z.budowanej
..na.żon.l w E'ideńĆii Grunłów nufi.óm 55./2 po|ożoń.j w ńieis.owoś.l B|.ttow Ghinr słupsł'
.fl.n 3|uFki' rcjłódfuo lomoBki. o pdi.żchni Ęzne' ,16'53 h: ldg. hokl.ly el.duieś.i
s..ść..ów piećdżi.siąt tą mety rwrdr.r*.l sbndiąc.j ł|.$oić sfupr|..i spó|drb|ni
u|dr.ń.e.l "c2yn'' w gupsru d|. k|óEj s.d R.ionĘy l s|UFk! p.d.d'i k.l?$ widFą xw
l sl1s/oo0o3261/a' ophana wyże] niDMhomśćgfunitra p.ldda Fd na |€..ni.' d|E |(órego n'e ma
obes. obowiązu]ą.ego panu zagospodarcwan a pź.{z.niggÓ De.yz]ą \Ą'óila Gminy slupgk 2 dńa 2s
kwe|iia 2003 r uśla|ono Mlunk fabudowy d|g zameżei]a polegając69Ó na lóa zaq fabudsly
mesukanowÓj ]ednobdfińnej : możl]wÓścą fabude!' *eregowe] bldynkań ]edńorcdfnnymi.
dle|Ósógmenloqńi u gaEżami pu ybldowłyńi d* budynkijedndodżinn. w !'budołi. wo]ńośÓ]ą.el
b żn e&' f g.l'ż'm' sbudow2nymi llb ptybudoMiymi. fabudÓv',y łierorodzini.] w m.łyt|r budynkacb
nb pzydugłe uslaw p.ffi peMkup{ ..nd.żr. dla
N.luchomolc' Ro|n'th dziabją€ n. Ź@ s.€'bu P.^!M na podsbs
2003 . o |Gzlałlowan]u uslrju m|neq. (oz U' N' 6a' Pd 592 wE ć zm
^geji
)
1 spżBdaż ni.ruchońośd po Pżep|owadf.iiu PoslępoMnia pEdaQMgo iwyboE.
ol.ńy. nie będf]e
wymBoaófg0dy żadnegooĘan! adńn s|l3.]iplb dn.] an zgoly osoby tŹ.cie]
5 Nisruchomoścle91m]na od obcią
6 of.l.nl moż. z|dy:
|yko iedną
olenęzo9l.nEwy*|rczonyzpŹela.gu
pokkm pfiem masfyĄowń w śpolób !2y1.|ny'
śrony pgnr5 pownny być podpsane pżef ol.rónla lub osobę prez
7 of.ńa
powinna b'ć nap]saia w]ę:yku
popra*ki pow nny byd ian es one cryleli
a)
ńł
b)
@MeeĄie Goby pEmej lub
i
d
wszyslkie
podp Eane
M,wii<o. adrcs amie9kan6 (ddy.:y sób fi2ydnych)
innej jedmslki
dgmź.cyjnej' si€dziĘ' adEs. odp. ż l(Rs
EMd€rc'o#ła|noś.'GGp.dJflej (dÓ'yąypż.d3ĘbiÓlców)
|ub
*'.ią! z
c)oleN.nącenę fakupu ł}l'óńąwzlolych po|'k.h .'{iowo i downi.'
d) fobowiążanie
oleleil. doporrycawgdkch koiflów
e
ąfany.h zpŃp9ańem
uńoĘ.pżód.ży'
[email protected]Ń spÓżądzon. pŹ€ż nÓbiu6z. ({ ..ze zbżM'a oi.ńy pż.f p€hrń6nlk.)'
e)
oświ.deeńie .{de a' ż. zapo'ńal ŚĘ
')
fe n. wnosl
or.f.
on
jakiń|o|łi.i
of.rcnl ma
w
taklyayn
i
pmyh spz€daMmj ń.Ncl!mś.i' i
lyn Mg|ędf'e
''3tEd€ń
sedfbę ub ńeFre am*'k'iia pPa try1olum
dokum.ilóq o kó./.h mowawppkt
Ś'edzibę |ub mi€jsce
b
uni6*kanl.
*hd.nb ol.ńpŃ#ld4ią€
h)
ć n&ń
niż 6
n€ oM.fu j€go
famasl
wyśawionewka]!' w klorym ńa
sklada dokumeń Jb dÓklmÓnly
odpowj€d.io',e
RzeĆfypospo|il€]Polskic]
ńćŚĘ.y pzed uplywń bminu
|k'd.ql .n
d.lę lpożądz€nia o|eńy i podpń olbEnb,
ol.ńy ńa ezy skła&c w sakre|ańace śiedf]by Śpó|dfie ni pok' Nl 2
p2!śł.ć|. adEs slup'kr spóldzieInia Mi.!żklń|ola ,,czyn'' w slup.ku
slu'.k do dnia 23 ńa.t 2012 r
9,
z. df.ń f'ożeni. rleńy
Mża
'!
dień jq
s!''B
do
l]
Wa'lnk€m
p2FtEpi.nia
dÓ
-
Wadlum
|
7' 76-200
iiyiDwskaany
ch rozpalfrssiia
p2ebĘu pż.f o.oóę Ędącą cudfóŹieńĆm w rczumi.niu p.'epi9iu
niu nbrchmśa pQa deti.mów ( Dz U f 2004 i'
167' pÓz
Gkg jedn' *rd z. ń') j€ś
pfyż..z.riaw|ja^azdva.n4(p.omesy)
1753
Leszc'yń'kl.!o
wskżME *rżł9i.d:iby rganizaloE
10 \ł6zyśkeÓladyz|Óżon.]ubolzynanepol.min.fubzlÓfÓnepod
ef
u|'
sp's WMąu''}th i ,dńhifuqi
o klórym mowa w ad' 3d
Ud
1W
ustawy
Ć!n.9wolawcz.
w.ruńkm pĘFĘpi.ń'| do pżelargu j*t v.'l.€n'e Mdiuń w w)6okoćci 95 000 pLN (
'mnie:
d:i4|ę&'.ślilpięć Ęl?.y fldychl ń. @h!n.|( b.nkwy sił6łi.j .póldżiehi Mćs*.niMj .cży.f
12.
'
PKo BP sA' o/ceDlruń wsluplku
arkr
bldosran.j
-
Mdium'
Ksolokopę dowod! wpłaly la|6!y dolączyć do olóńy
rv
|Ub
pzedłożyd w 3'edfbe sfup3kic] spó]dzeLnj
esfk.niowel czyn w srvplku do
23 dfEń faPbly
udium un.j. sĘ dfigi' y k'łym środkipia'ężn.
'ÓJ.|y
uksĘqrcn. n. ńd'mku
oopusfcfg 6ę uisfceniowadium wfome gMGncji b.ikolyĆh |Jb ubafp..fenjowch
:onynleĄ|
ó 3powoduje pÓzÓśaw
pzedńltMlłn p.żd.'!u *ynŃ 1 391 20. PLN (9lońĘ] ].dd mi|im orm*l
dzi*Ęćdżie'iąl cnely lysiąe dłióś*,loły.h) ttrldo za c.lą *''żej o'9'Ę ńlndbmość
14'
c..a
'yvreł'wa.
l5 okdd
16'
of€ń
w
ńśląpi d.ia ,6 ń.rc.
fa n.].p*ąÓfedę:Ńlanie
2012
.
w .iedzibić
uzn5na ofena zaw.€rąca
oa€nizdo€
nąWżgą ene
ńabycjż
i.ru.hońośr
o j.!o wyńrku lbÓ
o
zmlńĘcilpzeta4ub.zd.knańEwyfuru
obową.k| ofercnu
13'
ś
|
ż.wal.ie uńowyspż.d'ży
rśal.pżyjęta żob.'ążanyF3l do
olecnt' ktjrego ol.d.
. ] w mej9( wska*ilm pEa
a) podp B.na umowy Bpżed.ży w
organialo.. pzehQu. nie krotsfym niż 7 dii od dnia dolę.z.ne fałi.dońienia Dopuśfcza 9ię l.lde
zMlci. p.Ed"cępnł umNy 3pż.dażyg|om'. eu [email protected]|i.go
b) pÓneśi.na wszs]k'ch kosfów fwiązanych
c]
Ęla|y na|.znok f.oleńMną
w
pzergu
f faMrcień umow spż.daźy |ub pż3dwśępió]uńowy
ń.,póżniej do chwj|i
za€lcia umMy spŹedaĄ'
M dzioń podp sń 3 uńo*y spż.daży w form 6 akiu
nolaia|n.go pod w.funk.ń u płaty .dej cfly n5 żea spĘ.dąącegd n
dze 2.p]5|y c.ny W'a się dfiń' { kólyn €hćć .lo.kół piflieńyct żrsian'. :abĘgMrc n'
rachu^k! b.ikdł}m EpŹ.da]ąĆ.go'
{'y pzevidu]. 6Ę
20 W umM. 9Ź€d.ży okEś|.Bię
Po&sl.l.
2
-
warunki
'achJnku
WadLum
PE.l.rou
. będą rczpalryM ne bądź foślaną odż
po dołń.niu wtba of.ńy pzd.lgMj fa dzi.ń ,Mu s.dium
] o'.l.nbm
ńief*ł*zni.
klór-ych ofe rly n
ol.rcńa. klóegÓ ofeńa zollani. pQy]ęl.. zoslań6uaEchÓwan. n. pÓcuel c€ny nleluchomolc|
23 wadium
b)
uó}ł.
umża śĘd'eń oh.ląź.ni.
b.n*rego Ó|g.niz.tÓ€'
22' NE pr4jęcie or.ńy
a) podar
c.Ę a óĘ ńiedchmośćuna]dĘ
|Ub
akniś'eprŹbllu
u|e9a pŹepadkow' na
be,
&[email protected]
żea oĘai]zald2
Wyhoru
ol.d'
vJ pżypadku. gdy
nie
d.j. pNa
do
M|*ni.
oleGnl klóEgo oleńa foda|a
nieprawdzw. d.ne w ora'c E
5ię
d z&a.cts
umo{Ą'
spft
c) ni. Wp|.ci| zaole|@ang cańy nabFia naipó:nier w l.ńinie okeślońym w pkt
spec,,ńk..i naaląn E Ód ńnyń.osżcfeń payE|ugUją.ych ÓĘan:alolow od oleren|a
21 ([email protected]' klól.gÓ olen5 fogt.ni. wńona j'ło ńai|eo'a nie pł's|uguie
9u]€ M.l wni.son{Ó v.d um
l3 |ilc
ninqszej
p.M d{ąp.ń'a
od
25'
oĘJialł pfuĘu
&bi. p..M $.óodń.lp łybm ól.( pttMdfłi. n.lgFi
'..!zga
tĘeł'i.ń.y.h. famknĘlb pż.l.t!u be s'bEni.
pod.nla
26' ol€ny
kljrcjko|wl* z
ł.n Ędźi.go
uni'\ł]Etn|.nia
pży.zyiy' ofercnlom n. pżyŚlug!]ą z |.9o!/1Ułuwob.oo.ganbólo.a].ki.ko]wek
p.gl'd.jF
wyy.|[email protected]
brdd
lom|n.
fub w
k&y.n
za.l.Mo
niafą
Etd.ńa
cłę. niflóono&
od
bc
dy
!od|€96ją odżuBniu
27'
[email protected] aiąfan.
2a
h'o'fuj. f.Ńde
z
!|anNią lozlz.ż.ni€
29 W .p.6w&h
pzellMdzdi€m
pE.tl.gu pon6i oqllialo. pu€lllgo.
lseędu p.6'ęp.kl. s tryh- pi*nreoó pz.ir{D
poś.no .ń nińieFz.i sp&ńl&ji !|mdĘi.go ińleg'.hą eę{ć'
w
o!'6eiu
ń]eure9u|ow$ych
o
w n]A.j5Ej
sp{fkBci
o|.rlolt'Ęp
pż.p By Kodek.!
oGŁoszEN
E
owszczĘclU
PRZETARGU OFERTOWEGO
b
łnd4 ńr!b.*'
'stl:
POSTEPOWANIA W TRYBIE PISEMNEGO
di.lki
budow|.n.j
'
"dleoĘE'@Ńt&ol'Eńł
I
hln'\\\\'cztn
slul'Śl p|Nde
j]l
hIp://*Ń'cryn
Ś|UIt't
plhod./']]
l0r0.0l-07
ST1]t
iĄ
op!b
kovJany na łamach Śefu sU
(htl! //w'!w Śttfab 7.e&
s'.|a E]f'es|
Glas Dzt.nnlt PaDUza
Słupski Czyn chce budowac w
Bierkowie
społd7 c n|a M eszkan|owa czyn W słt]pskU
rofpocfyńa |abÓr chęlnych na fakup n]eszkan w
bldynkac]l |a os edl! zamkn|ęlym w B erkoi!e
spÓ]df e ] n ()7yn chce bldować zanrkń ele
Ósle. e skla.la].Će se f 30 domovr
.f1.rorodf..yĆh klóle
b.Ada
fok!
vJ
'fo\'6ne
od slupska W n|ewekle|
o.l|eglosc Ód ('llo9 9łó$|e-] ladacq sll|l)sk /
BerkotrĆ
ł. /..hód
toka7ac]!nNeslyc]lu'rvybla|yńplŹcfn.snlc]sc!zape$n]i]esfkańco|rosEd|a
s7. odo.Ćfynek od z9 ełku m'asl- .]ed|ak !dy ly ko prly]dż e lesk.ol. 7a m elsk
gvJaf.nr lO
kl kU rn nU1moga m
os eda beda mog dollfc. do
'l. agu !b autoblscm ńeszkańcy
]4 do asla zachęca Krfysz1of
słt]pska san]o.hode]n
lMUr.wski' preżeŚ spóldzieIni ['lieszkaniowej czyn
.
m
W kazdy|] / bt.yrkÓW prcjeklowanc sa czlĆ|y ń eszkana dwa na Dańelfe (pÓ 65
melro\ł kvJadra|Ó\łych)f Vr'y]s.em.Jo o!lÓdt dwa dwlpoz omowe ńa I n ellfe ipo ok
](l5 nrelro|ł k\ładla1o\'yĆh) Puewidyw.ńe cena za ńelr kwadr.rowy ńieŚzkania
wy n ie9ie maksyma|nie 3500 z| brutlo W cenę w|iczon€ jest miejsce pos|oiowe w
93rażU oraż komórka |okarorsk. o powierzchni ok 14m' PloJek|budynko$ |
m|esfk.n |Ćs| aulorska koncepĆia speqa|slowfe społdfic ni cfyn
czytaj też] spóldzie|nia Ko|eiarz p|eńUi. ńowe oŚied|ew Bicrkowie
f cn
e Do.] n]doun ctvro sM cfyn klp]d \ł 2008 lok! od spół( KDP w i]cfkowe
owcfcsna o'lofyc a WobeĆ redy n.dŹotofc]lWerdz]a ze 1o Lył fakup . epÓTz.bny
Prfef pewle|.fas wł.dfe spÓłdze|r ohoały lę zem e spzedac cdy ]€dnak.E
Ud.losęlegÓkorfyst.efrobć po]awIs.Apońysł aby ńa ń e] zbldÓwa. |owe
os|ed e łnesfkanlowe Wzw|azk! 7 tyń Właśne tfua.abor chęl.ych
Na podobny pomysI wpadła takźe spÓ|d2ieInia Mieśfkaniowa Ko|.i.ż' któla
także w tym reionie kupi|a działke budow|ańa' ona rólvnEz prowadz' własne ńabór
chelrych klolzy chc|e|iby sje budolvac.afĆ'n 2e spółdz€lnl. 9] B c.kog€
llr : rl
f".*,,
rr L(r,norrL\
n<rou!
Na rafe chodz o b]ok f 32 .n esfkaniami. klóry Kole]alf ĆhĆezbudować na]edne] z
dfałek wĆhodfących w skład plęcio]rekiarowego lele.L z oka zowanego W pobiŻ!
fespołu Śfk|a/n Wb|ok! zna]dować se bedą m eszkan a
3 pÓkÓ]Ówe W p|ańaĆh
Ko e]arza ]es1 budowa W mie]scu osied]a ńa 600 mEsfkań
2
znJjd' naśna FaceboÓłU
,Y:13
łś)
AdEs łódłowy ] h
332s3 hrTl
o
ńvW d€f3bfn€v
oo24
d/advliuhum|i!.Jle!!!:!!!!!.!j!]!
I1lhip//wW śrelabżnesgp,4 p/
l2]hllp //www ste'abizneŚu 0p24 p/ańykUVs|upsk czyn c|]ce budowa
l3]hllp l/ww slrclabiznesu gp24 p/sys1emx'|eŚ/cyn be.ko\to-] ]p9
14] |łlp łwww Śllefab'nesu 9p24 p
liLn rrr
rtu rh7 !\ugnf! n
nnnr\' rl
ż0 204 |!
||''!r.l0t..8.c!Aolr.!q.'R.l4\opnq'-q..uM..!ł'@lV|nł}'rJD/ld''.dn'[email protected]'ls'A^v:quq
u|dv
am! { lx4'i?'}
rJ'l"| 3'wuo![,l :uEFpo Noi'r7 r(Pq
.|0..'0-0|1łl|:ll
iFiiiinm
żI'^\ eD)r'l|q'Y
||'tllbłz's l|ŁN "'ul.Pple'l! d p!ł'l'.dl '
ń!uńJĄ!-
u'uouv atoa.rott
baf:91
Ó7.JB|uoU|o)
n!nf'ii5iJ'5 łnD|j]] ]d-.5tia''n
fl ln)ifi {
i!t\lf$
\ iiMiN nri/
nin!-..||.jo'l.
aD|ś .p !|l}^ll\
/:i';niiii\\-pF{i
!LEE.&ttĘ
PlouÓd j'uul|7o$|D. n\Ju/||Jtr]ł|s. J|\Ujl].'tl .r 5R.opnq.nrr urr)
'rd/
Il.lo.|0.,'8..|,[ołjJq'^})D\op.q.!lq..u.€J-lls']llslloł'tut/ld'zd.Ir.u^qDl)niŃ{',/:!n{
l{
.u:-
'.|
jl'Yi'j;" |1iń-ii\
TŃ
tv'\ n3 - ori, r/o!3eri r:at..
li|0.lDi'!! l oł oP ezg$ eł(
!:lllło tu!\J]IJN )!I "u
'
o|
ŻnfuE'j
i,i'?l0/PiN il'|t] / lIlNliiJs żu( o !]rt$i{.l& łJtŹJJ
\ollliń}! l] .. sl qlqńi )!1|ńvn t l so]juipnq !j.lbl.l
or.u JU
')!q':,'0\
4! {Ńń
rl)rut:qr
r.rlsr
iFmin'Ń
{JiuF6DŃd
''!q'f
iq
olP.|Bl :po] L D\opn.\!'JnN Jg|
':u
r'7Dtl
niro
)rr(orrt\,, tITRU
ft'rq y\:)
I\ 7 jr]!
])n00f iŃ)
d.l
o'
u\n|
Ru
lsruur uxu,
,n.
{i\\)
Itrr,r /rr.4(
t_\otil
\ł|juo\
J
o | \i('.]
'i-ałffB)
u.r.|
''iu.nluc' ot|n 'lldpJn !
'{r '
'o0
. i|rN'
/Ń
ol
iq
id
b'
!o
jljll'nijn',rIr|[' gJż.J|,[|n'.l:)
.|
[UoDs ' .fłluoJ .l|trui|fo $|l)
' trs'u/|l] l|:J|\ .rtrulrJll r\ I\oPnq
rrlr
u
\7:)
'
t!.rnN
.\i. st.ń
upŚkic7\nchc.Lr0J.Nłć{ Ric
07oe\r 10-04.20:
l
L]jfńe$
.
(jłl)s |)/.nnj|
P.|rr|h
stotra5l7
1,in
parftcmro r rtrr,rll! !
i,!
krirrk, sK PP^n )
!tlĄ!!Ś!.a]!1!!!.9$.si!-]
! Po h!i] ł] gsDoda' iLL
.
b I nvc.( \aśtdn\o \F] pnk.
F
riikj nrol
q|unol{ i nilodD0$ict|ził|ni(ć
tr. poy]i$ \i9bMo$3. kk d!ż}.h o
mi.d. ! tric M tśi- [email protected] b.d,n' !
nclu -suPtf mił$c /ó} $nt' FlFare\
iń
/
ononi \t
|N
doJlc ni
{L
!!r!
]
']
i.{.\
'ar
laM
!L!p. iar Ll
sm
tdo\Yd.irtichŃljś\|lia|''tj|
0?13\' ]0.0'l.2o|2 AŃdim
rl(/łsa
'fl|cmitŁ
ni!
'nł
(
''uorł$nn!.. n|[Ei })
L ś'dl' flnj|l' o|] r.Jl
t!!!!.!
D\i€dj.
03:]9(
poJ
łirhlłni l
L0.04.ż0 2
tr'irdf]
Ailx
nl
m
[email protected]
h p;]^r\Ń'Śt'elłbiac
gp?4 p|].d!k!|/9|upsl.
c4ń{hc..hudo\icś bicr[{\ie
8
]0|:'o4.||
s|trtski (]zyn chce bldolvać Y ]]j.rko!vic slL.lir Rj7r]csr 'closD2jcnnik
]\Jnrorfa stronaóz7'-.
blriĄ.j!!du!!l!]!]]!!!r]
Forum - nowe tematy
!u!s1rq!!4
Najczęści€j komentowane
!!c!'!!!e!rrilur!
-rr/ !r
!!!!!
\!4 !!4!q!!!i.! h'/N
@pozYczKt
hllp/svw'Śrc|abizncsu'gp2.l.l'/anyłul^]upskHZyn.Ćhcc.bldowaĆ
w hiĆ.Iouie
8.
20]2 04
ll
zĄŁĄczNlh Do PRoToKoLU
Nr
l
sIupst' dniJ l8.0ł'!0l2 i
PRoToKóŁ
Z lzĆglqdu 7asobów mieszkaniorv}ch słupskiej sńld7ie|ni Mieszkaniovej
Slupsku. ul. Lesfczyńskiego 7'
l.
',CZ.YN..
v
Końisja w składzie]
Lunraror Regionalne8o Zwiqznu Res'iryj nego spó1dzieln1
Mieszkanios] ch Ń sf czecinie
lU'||'IoI n.'io-.l.ego7$idll IRĄ\l4i'e€ospoId,ieIni
Mięszkanio\łlch $ szczccinie
ln\!e|tnr Techni.7nj R.hót oPolnobldoq dn)dt
I1.
Komisja dokonal. nirrrdcji sbnu
redjniczro
Por7ądkorvego
i
eŚLeLlcaego
ZaŚobós nrieszkaniowych w 8
Wyniki wizr1acji
a
i
Ljczba |oka]i uŻylkow}Ćb
Ln.bJ g.tu.) $budosr)dr
ukladfie 1abel'r'ac7nym' klóre pżedsf !ńją się
O{rhir lunln,r!:j
'
LIJ!l,r
k.l,' .riJ
l]l'J]nc[ nad cf{]ch Z |o|al!ni ńiś'^!|;!ńi
f\ pap4 l.rnl'z37!\ilną } 2000.
lrNieplony merod! \dnarchisania ararullteD
\elnr' ńincń|nci o gn'b' ' l5cm \ 2003 fu(l'
pokDt}.
Dr nad c79]cią uśłJlo\Yadocicp]ony
j!'lmnbMi.
u.stręl.lnie n!rcpilnu
r
okLcińo\łńyD o gn]h' L0cD].oNfPok]'1y2r paAl
trmozlzś\xln. \ ]003 mt!' Dnch pod|egl
!o$crnoi konroLi ojn, bie4cei l!Dserwmii.
ohróbki bl..hrAki. dachu'
nlr) obróbki hla(lFśki. 7 bhchrsh|o\ej PorYIckan.j.
N)nienion. \v .zls]. Nfurntó$ d.dń]v Nid
C1!śfu z bllllmi i.!.|l|n)n]i .Jpm\'danic
1$dy opx.owci Nc\vńrt7ńlmi |unmi
srluo\)ni z rcv. I czc$i unulo\cj NoJ)
op.do$! odpm\odzone Dnntl inLĘ spu$ow:l
r
l
Bdkon)
wy'*ńl*n *1no.'", pń .l*i"a.ń"1.l"
s.iJń) 9cz}(ołe deiep|on. sl}Ń']i.ncm
grub'
8cm ś.imyo\loDo\Yu ord/ ś.]rny ok.|l
2002 mku
doci.plore {Jrcpi{ncD !n,b locn
N
tec[no]ogi lekluinolrcj.
nlasić, sl JÓbn.
fuNiÓft\
l,r
\
ln[i
sili[flto*.
ń"i"*"' 1ń.u.."'
ił.-' p.."n.,*".l-y * r ***J" :orz i
ŚcianJ. lampsij m.L.\vłre lhLbaNi o|!jn}nj
F\}z.j o / sufit) lirMhi cmlhJjnJńi. scilnl
do
pńl|L j uliicjl
do poNieszczeń Di*'nkŹńlch
\'t$kÓści |'ńp.rii \} h'on! Pl!.lk!ńi ..crcś.'
scianl N sjxtohpach Jo sJ.sokośc |um|eii
\!lo'!.c plJlk''.i ..o(s... Frvlż{j ńlkxv'.ś
lłlb|] 3ńl|Ś}']nł. opfu$y oświct]cnioNc \
k| |ach qj.|lo9żone \ czujniki r ież.ho\rc i
rdo
fochu.
Khkic4Śł adbm'
|lomiś'rzclia pn\nicffu odńo\iofu
lo&as
rumonN klłl!t.
oloc/cni!
za3ospod
DŃlnic'.
nrchillklu /zjell'i1ińiclńik
ńJ"g;.!"1;";i. ''*.*"" " :oń ń"'
Wymionio|e n!Niu./.h|i. l|rod|i(ó{. phcó\r
ldó.! M ko{Lc b.tono\4 ..lblbdł.'' \!ton'no
ÓBrod7ony pac Zobł* dLa ńalyd] dŹieci. \łokó|
b[d''ńtu iJgdz.ńil Ź kżgrń\: l]lMiki
fłdblng' Ahtna śmiclniko$a \Y'tońdn. /
pElib. 'kosanlci
ztg.uotn ,Ąus*tu |s ]
:",1"*'TY-'":
r Lilzhl
-.
]
r
kIalck $l!odo\D Ćh
Lok!]i
u'\(ou!Ćh
Lic7bi goriżI \bldon
L-
]Ł
otr-rch
ad,
\rchodzi
nieĘ'ulFmości 6 bUd)n[o\ej Nr 29
rłfr.l..ll'
l,jvbu
Dlr.t b.rono*j_ch.
szo na.
Ń 5ńd
oŚahia
?x plPq terno4r7etdrra {
]999l oocjcpLo|} nllodą {d'nud]i*J] ]
srxnL lr(nr uchr) nrincHln.i o !rub. - Ljcrn q
|o!.el\J.]a
Rudy|ck Pokj]ły
200]
oblóbki blachł.skic JrchU'
]-rnn]
rc(u
Dłch pod|ega dwu[ot]rel \r c]artr
r.ku kontioliolaz bj.żącej kons.s!lcji.
ic ncgo
nr] oL]obkj b|ochaNkic
pos|ekanych, R!nD} i
z bloch
nry spuŚolve
staloq!Ćh.
t.tf.bxch r. onlo\udl u.1o
Z
lcv
\N
Ęm]anę
Śl{ernu odsod.]eńia dad1u rynny inrj.
spu$oł! z blach slalos)ch' PoLv]ckm)c]l'
r B,lturt
r FldLuclxlnM/do.icpl.me
K]x'ki s.hÓ!o\rc /
s10r
Scirtr) srąlro\! i osloDo\c
docie|L.ne
gn'b' |].n R 2002 roku ]Y lcĆhno|Ę]
lek(o moIEi. T]fIi r]ll[xb\r brNioDc rv masic.
{j'op
ancnr
Remont przeplsad4n). Dx n'el.m]e Lxi ]00ó
2007 Na ścia|achsUfitrI J]oŻoDc g}adzic
lipsowc' ScńD]. ]xnperj n]i orvaD. lirbani
o'ł/ \Ulny Ialblmi
o|ej|tni FY,4
.mu]s}in]'ńi, s.i.d} od qcjśćdo kxiek
$ho osych do p.i'eLu {|o \!so|ości lanpc.ii
\ltłożone /}tkJmi'.cfu l,, opmwy ośvjel|.nio*e
il katkach \)PosJzone \r c7LL nik 7]n]eź.h.$. i
.uchU, Nl ścjlnrch i s-rp.aw.d] m.]aukich ś|ady
Usz(odfeń ]nccho|i./|)'c]r KLxtk cf!łe i
adblDe t]Elr rviatołrpóLr
|.l
nrk\'|.n J!ń.nl J]. .i pl'lne
Ol.cz.ric
archileklJlJ
/
zdgospodoD\anrc
zieLcń'] nnielD jk
Zx8ospodlrowNl. \ykonxne $ 2009 rokL
\\}mieniońc naRiu7cl|Ói. cj.sos peszo
jezdn}ch z asla|lorD'dr oB [o$ke hetln.Rł
,.!olbru('. \\)[on]Do og!!J/.n] rlrc z.ba\v dla
ńxlj'ch Jfj.ci' {Jokó] budynku |osadze| ] 7
k'7e$ós' c4ió tc.órv 7j.|oDy.h pued k]rlklńi
Ś.]lodo{!nl uŻ)1kljł mj.szkińcy,|.mrvniki
A|lł lnriehiko]u \Yyrcrn.n1oiMl,
z.d.szon. Remonl dng ej a|tany uięty !v
zodbą]e.
h*ad Śluzanli
r
r
1
2?
''
I eruchoDrości ]] h dj.nkol.j
Li.zbi Lhrcl suh .l r\.ch
LtrzbJ
l.i._7bx
!l
I L )L(, trt!h
grrxr) trbrdosanlch
ll
\L!łJ
l98r
ośohia kon{ńrfu.j,
Bodlnck pÓkqt} 2\ Iap6
kmo4rz.\a|Ę (
20021 D*icplonJ- merdi Ndmshi\ani!
gańuLatenr vc]ny Ni|'.ńlng.] o grub' - 15cfr s
l(ll)f bku. Dach Fnlc$ cdNzn j konlrcli oEz
r
ohn5blii b]achaskic dach!. r}ńn]
iflrr Ob bli bllchmNic r irlch slal o*ycil
porlekmr"ch. R!!nr! i rury spust
stllowlch po\vlekantch
odÓo$iońe podc4
Loggi€
lfdc
doci.'|e.io\DĆh u,)Ticniono ifolacje podi
posld7 olvą omz $}|ano no]vl noŚadfki
. t|.Ś..jJ nJn
scian' sucl}1olc i
oŚ|onoŃ! deiep|otl
sllfopancnsrub l2on ]v 2000 roku \y Lcchn.bgi
|ckto.mokrej ' Tpki si|ikalos€ ho^\iok ł n.si.'
s6n dobry' z
śladamin.|o|ó\r
dori.p|.nic
3 o
Khl|tj s.hÓnowc / slfu e$e!Ćfna
]
tiw
ńa
''itiso\rymi
po$ic.fch|iiynkó\!'
AhminiÓs!. pzc\/k|one DrzNi *c\nęl.Zne
rl''ń!niorv. Ptrd \r.iściami
|ekkic
^nonlo$lnc
konsruk.]e {.LoNo ś..trck
zad.sz.ń
\!pdnioŃ lÓ|iq{!lalc'n'
Rcrnonr przcprcrvulzonl s 2006 ro*u. N.
ścilnlch i sufilach !łÓżonc lladfic gipsoNe'
l'nFrii
ml|orYrnc lbóoi ol€jn)nli
ftrblmi.nuhyjnyni. Sci ny
od \ejśćdo klale]. schodo$t.h do p.ńc|u do
\.'v$kościlo'nFrii \llożotr. pł1klmi ..cNś.']
sblnie. podstopńiq oraf podeslJ' 9)lo.ol€
scian'
polyfi
Ponriew./(niie".t dJN/( i pir\Ti(c
1 okt7.nie
fuchiletlum
'l
acos|]odaro\ańie
zieIe|i / śm;ctŃk
oruz suftr
Odno\n'.. podcas
rctnontu
] nl.|| Ręmo inń'(rukturJ rvlkÓilno s :o0ó ro|iu
\Ęmicńion! ń!\'ct.hnię dogi dojazdol.j do
śnichikswlkon $ o8lod7ońr plc zxbaw d|l
filhth dzicci, \btól
budtnku
.!$dfni'
z
krzc\lóNl TE\rniki ,Jdb!m' w polub.cll
r.n|nLo\Jch l]qq i!j dnnn' .iLlgu pńś7o.
jczdft!" pr..! seitiamiJu
r Lirzbakl.'.t{hodoNch
I
icrbJ 1,'rJli uz)r1,tr\JLh
szko|n.
2
1
Ni.n|chohość
ll
cl {hono\r\h
1936
oŚ1aln]i ko.s..\a.ia
'
Budynck p.k.yrr 2x prp4 l.nnorlrzcnxln4 r
1002,: Docicpl{nrl Drtd4 \dnuchi}ania
lr!trulaleDr s.h,y nr netuLnej o grub. - l5dn Lv
1002 tuku nrdi t.Jlegr (tr c7nei k.ntoliomz
Ob,ribki
bl..h!tskic.rdN.
rynn\
ul obróbki b]lcha]skjc / b],ch
śdoryy.h.
lv'rfoleńi.ńe
loBlrk,n}Ćh
NJ.zas rcnlonlu
drchu Ru, j- sprst^rc l)CV \yu\n!tzrc.
dociepleniov,vcb. $r)nriertu.o i/oLacjc rod
posad,kor"
or' rvylln. n.\e
Psrdzki
tl!r, !i'
Ścńn! sz.z)lo*e i osIono$e dociln]ot
Klilkl scb.d.\yc / Śal
rt"","", r,,*r,',""ld?.;,r
:oor rci,. I'ru
"
ści.ńlcl] n'i1.d] !lozoE -qłrd7ie giPsorc'
S.iany linpefli Dui.\ro! farbrmi oLci'rymi
ny'!pi.rern gtrb 0cnr rv 2002 n,[tr s reohnoLrgi
l.klto mokrci. Tr-nkisilikxlo*. bxnr iotrc R,n!s e
stan dobr' sl'o|y n Nnic do. cpIon. ś}lopiancm
grub 5.n $ l0l0 tuku
Ah]mirjoqc' prz.szUon.' Dzuj Llslnętzne
Po]Y]żci ofuf n]fu' hlbfu.i em']lsJ|)D]i ŚcirDy
od
słśćdo li]łtk schÓdÓ\yd]
wjal.o]xpacb
do pMeilL i
do \ysokośc] L.n]pć'i L!l0'.nc
Pllikrn]j ..c.es''' oprau oś{j.l].|ioEkatek
schodo$]"dr \}posaż.nc w .lU ]ikj .htr i
7rnie]7ch!qc' \| 20]0 rok! pźcbudo\2no
Pome
z.z(rJ!!\puJ. L L l.'$nic.
obĆ/rnl.
tu!hileklura
I
7xgosp.da|o$inie
zieleri r! i.hil(
nrx]a \]nj.nioDe na\l c'chnjq drcs or]7chlJnikó{2
pllI bdono\).h nl t!Śk9 ,'Polbruk'. { 200]r
Zanońto\r.io m tri p]ac zaL]nLV d o nrolt.]r d/eci
a x 20ll .oku 7anron(o\uo P'] bLd]'ik( ńotra
l&s[i .m7 nól7 s.d7komi''l.ere|} 7j.ońc \'
ŚanLc dobĄnj.
2009 tuLo
I
oc4\7c7oD.7 odPadó\v nlły.h w
R) i.niono5l
np o$yiltLcni& Ierenu.
Cryfitki 3 I ichld7i
^nn,r'
nie!uc1o.ołi.l
bLdyn[.{ej Nr ]]]
I-ic7L]| klatek
sch.dosa.h
r
L.zbJ loL. i zt rLor,.h
' r (7hi Dń7\ s lU!. \ l.9|r
1116
ośada
kon*ń\acj.
R.nlont dachu
ittupi cn
z docieplmiem anętrzn}.m
erub. locm jcdnosNnnic
ot|Pino\ańlm'
oŹ
po*rycien
]\
pap4
omor!f,^s?lna przep(Nrd7lno N 2002 mlu.
Koń*ńMcja dichu. cz)szczeni. rynie.
pr lnNadTtrc po i pr.d okNm rnno$ym.
Drch
a
i
syslem jeeo
od\.dnicnil objat] jŚi
Ob(lbki bllchx**i. drchr. Ltnr) i nLĄ obróbli bl.chfuskic' rynDt i rury spusio}ve 1
blach slalo$ych powlekanych. Rlmicnionc
pod*s lo.icplcnic budlDk! iremontu d&hu.
pmc docie|lcnńĘch'
pod posld?korvą oń2
r Ele\i. r rJn J rrtl( i !
al' sz.'J.io"" j
os{ono*c docieplone
śylp]xncmsjl|b' 3on \ 2002 roku ]V ted]nokjg
|c[[o-nD]cj T}nki sjIjk.to\e bas\ionc Ś mlsic'
Śc
A|ufr
ino\c pżcs^lonc
gólą.
()ŚlJhi rcnront (atki shodou€j \}konan! \
2002 roku D'tr|i do ponji.v.7.ń pn\Dicm)ch
lv} ic ionc s 2008 mliu. TjnLi i q,'vpnĘ
' Ślll
^ K|.*i schodo*e
IoŹ.ądko$ j '\i.fullp-\
nMhrltic \
pńrńicfńtch
\
llattacb i pomi.saaiach
slańie 7'do\Y'Iając!n' Ren]ont
klatli shodo\rrch otu odnoNienie
po|nicszczcń pnuiczn}.h ujęte $ pDlŹebmh
Pomieszcz.niJ ts.lpoJlNz. l
pńvni.!
lłgośpdfurymi.\)konin. N:0l0 rDku
zolospodotNlnie 1 Dł|l '\!
$y|ni€iiońc naRi.'.hnie chodnikós. p]..óN ]
lrchile|tuń / 7i.Icń 1 śnlĆIk
diig nł kośkę bc'ońoly|] .'Po]bil|k.' \konano
ogbdfony p|.. zablrv dh małych dzieci \\'okól
bLdynku l6ad4nja 7 kuervóR' Tnwtrik
zddbot |rna :ińictniko\ra \yy[onln! 7
oto.z.ni.
pj!J'.brylos0|r]!h
^
p]yt belonowych. /adłŚfÓnl'
(.Z''śilctiu P'7] hudynku agospoJiloqaM
Al, 3-!o Maja 80
/
|.rudromośc] 3.budyDko*fj
tl
I-icńa klatek schodo\\.h
l
li:
Liczbi lolnli uzrtlo\).lr
Lic7ba.u'ńŻ! \rbudoMn]ch
Rcń!n| Jmhu
/
dŃieP|cnicn'
z.\t|Żnrnl
i..i.
!
0.r'
'n
i \ r'. o,.
)ic, \ p.tq
' |. p,.. p. r'r
, c.-\.
.
..\:00 ror'
',
(. .. J.i' d
p|zeDroR.dzic po'. i pżed okruse]n 7].1os'yn
\'('' .'o od 'J
D'
' olę|. e
I
'.1
c!fuchqkonlrolą
rlerJltJ
r do(.pl!' r
'(o.
b|o.fk'n]i gn'b ].] on o|.z mc]odl ]elko ]no[.ą
śyropńDem !fub, 6 cr. s. rn] osloDo$c
docicp]dt śy'opi3|.tr] gfub 3 cm (fi]x i
fiiędzyok cnn! dodalkoNc j 0n) |)ocienLenie
J,roprxn.m f \].ko|onienr l}nków sjlikdou.h
be'Ńonydl \, ń.sjc PvtPnlld7o|o q 2002
rku N{]cis.nni llnk odchodzą od Ślfupńiu i
Dł'a\iy (']jęlo u pltu.bich
'!]nłg]i4
A]unriDio\€.
Klxrli srho.lo\c r 51u
cner)czno
pżesz|lonc gt'ą. dołÓ'n ociep]ona
Renom klalcl prep,.n"d,-ont rv I krvar.lc
]o1] rokU''Nx ś.i]Dad]jsu [email protected]
uloŻoDe
!l.dfj.
l.hpcii ma.\are frrb3ni
objnymi pd\)tej oraz nrtily l.rbxini
.|ruhyjń!ńi' scia|y .d Llejśido Ualc(
gLpsoLve.
Sciinr-
schodoł'.Vch do patcru do uyn]kości ]]ntcr]i
1v}ło7-onc pl}lkxrnj .'oltś.'7łn
ośrilkni(nle|ft.k u lar]trjkx]nj n.hu orxf
Por r.:L er'
-!,
\fu
| .-('p'\nre
Oro.7.oie zrgos|ollaro\lnic
ar.bildllu]r
Bud]n.k i
{
n
jc]
]
7j.lcn ]l śmcluik
Jclr!Dość
Oduo$ior r ra' rJJr .cnnnLu UrLek shod
flgolFdaroLvanj. \(fkonx]e ł 20]0
'oku j
\|)Dicfion! nx\yjerzd]1ic chodnjkóN' ph!ów
d]nE M koskę fut.n.\:l .'|,oLbn]k'. \l]'konino
ogrod7on' thc złbl\r Ix nrtił!ch dfie.] \\'o[ó}
budJ.trku na:lJleD]x u kEc\óv T]lNniki
Binilhj l28
Ni<ru.honrośc Nl
]l
l-ic7bx Llxtek \chodo$\ch
=
osl
ni.
fumon' dichu 2 dociePleniem zc\Ynclżnym
slr_ropilnem Erub locnr jednoslronnic
końse .cja
oź Pokł"cicn 2r
ok|.lno\m}n.
P!t4
\ 200| &k!'
Kotrs.Nacj! dachu. .ztyJz€nie ryńiĆn
lcmozeŹ.\Yalna przeproŚadzono
PEcproMdanc lń i pzrd o*]$dn fiDo$tm.
DJch i s\st.n jceo od*odnieńia ohjęl}' j6t
()hńhłi b|acbmki. rynnI i fur} spuslo\€
|)c\'. \\nlicniÓne
Srln Ll,,hD.
rL\JrjJ nan
dor
Fdcas daicp|cnit
bud}nko
$)rc'nonnr\rnu
])oli.p]c|ic śy|opiaD.fu gnLL]' |2 ci
cn.ric
f
l
wytotr.|]]em 1yokós 5i] kltoĘy!h bxrw]on)lh ł
nile D7eprorvMfono ł hlid] 2002.2003
vyni.n9 fadtsze]i n]d oggiami oj.lńidl
s'konr|o w lv kNłirk 20 | h[u'
końdygnuc i
srMcl$ucjirlobH
Al\Dinbsr. przeszklonc
Klllki
RBnDnt tlalek s.hodo\rth pŹ.Pm\ad7ono \y
]0('ó fuku' zlkres ob.j'bo\$l N)tonnÓie lladzi
m sufuacb ś.iaMch po*l-j |fuDp.ri' 1
schodo\vc
i
m.lo\,diem .!ńami emul$n!ńi. nunŃ iś
ti]ń!ńi Ólćjnyn]i |ampdji Z d\ Ńmynl
sz!o.h| r.niu' ulożenic jlck ..ores'. .i
P!ńcreh ł|nlek *nodo\lch onz $'.li.ńc
Fthl\tlóN b.Iustmd
2
Pcv
nJ drervnia
cw
]0]0 rcku oblożono śoPnie i podesly pl![M]i
PÓnrjcs?czflriJ..osp!dl(f( |i\\| !.
oloczcDie
0chi1ekfua
]
zag.spoJailtrvnnld
fieleń ] śn]i.tn]li
/
Odno\rionc podczN r.rontu
s 2!06 fuku' slŃ lyn(órv i
h]l] v
:0l]'' roltr Ś\nic|lolo
dD ńikós
btrdtŃ!
F!bry.t!!
\r
I iczba
lkl
|2
Dęboica
x.szJbk'
ni.ruchońości l5ud
Uat ks.hodo\\.n
2i
LiĆfb. klt2li u4 tlio\tll
Liczba gJrr.\ Nb{doNanrch
cżlhni(
''LĘ $bkó|
k.dkę bcbnos|..Po|bnk..,
na{d7.n z kŻcNó\l ln{i (i
nx
r \chod7i
T*o\.j Nr t3
ojdnh
Rcno
, do.icp|.nicm zć\!.lżn)n
5t)roni!ń.ń grub l!.ń jednosmnnie
oklei]x\!MJ.n)' oll' Nkr}oienr ]s pnpą
kon'cń\'tr']n
doch!
\' l99g Ńku
1em1.,!r/c\rahra p./eplosłdzo|o
Kon$Nacji dochu.
cr.\
szcrnie
ryoicn
puepnnradż.ne po i p7l1j otEenr /ińorr}ń)'
Dach i syslcn iceo odsodnienia objęly 'icsl
ob!óblii Lrl]chmkiq d(Ćh!'
rylll
nt]' oblób*i hkich.sk]e 7
\nlienn[e podcŹs do
PCV ia $aknrt
7 blach
"'lurłnyJl
p
R.nronl losłd7ćk olłz lynków
ha]|omwi.ch przcprolvtrd7on. \ł
Il$Jł.
niI' Ji(i(||śnie
Docicplui. n)ropirmm Erub
3 c
r
N'konani.D llnkóN si|iklNlych tonrionJ.ch \t
nrsie p.z.pfuNJdfono N
]999' \!fNi'|^u f
'Ókl( \v \rlniku !lldrch
odsDolenien sie docicplur
\Yjató\r M s/cf]cie bud}n]rtr.
2008 roku
'Vsul
doci€
p
|enić
tli
e|.\tji
ści!'\
\micniono
NuninnNt przesztknr. f uśJgjŃ br.k
$iato|lpÓ{ FŹcd $c']ścjcmdo kLllck
Znron|oMnÓ
rih'ki s.hodo\c
nnn
I Plr'i.vl.en ru\triLlrrrc p $ri!.
ObL/.nir
orchi'.l{tm
$t \szy\i|tj.h
1
śl]oNclci ki
Ęnchlionc
$]-vEmonlNanc N 2001 nltu- TrŃi i \tprn\'f
.mltrsłid mie.j*ami lszkod1one n]ech ioznie'
sńn klllok zido\alającl
zngo\pod.ro\anie: ńĘlJ \!n'ie!jono \ 2007 bku na\icżcbni. .iasU
piesfo-jezdncgo f b.bno$€go Do koslkę
fi.Ień ] nnie$ili
.,Po]btt.. erub' 3 cm' flnnń.wano mini pllc
,dbaw dlł n1!1yc1] dzioci. w pot'Zchldl
rcmonlo\lch u\zględniuń rc|nonl nlsicżĆhni
plńineu ońf oslon) ńa lońleń€ry śnliNio\t.
{iz!1o\v1n).ch budyn\0ch ńa klJtk.ch sĆhodo$ych
przccnlDoŹflroNc. nune!) Le|el.ońó\' .]i fi
o\clr
ofu
f
lDjdlją
się insttr|k.je
pozona]c niczbęd.e n]l.onnacic
dur\c/icc 7!h.anir.\\Jrii i lirnl.rnn.s.urir \pol.l/'.lni
slln
(echnicŹny
cleńą'r(\v fe$nęIL7nych bud}nk&\ oĆcńid sjęjlko dohr}' slan cstcr}.fno
po7qdkoN]' oLoczcnia zaŃbó{ nlies^aniov.h
budynł(n! ocenia 5ię
jłko dobł-'' Lusllł('ił$tazala.
ońz
zagospodaro\ania sokół
że \r bud]'ntu
pż' u|' Aleja
3.go
rvrnaglją napraqy ońżwbudynku prz'
re,nJ,i . ia - nics/o ierJneso prfcd sE.cu n do ktdlct
od śyropiaDu i
t.
).
Dowód badane cfęnoI|Woś. komp|etnoł]pż.gLądówokresolv.h
ćf P.Wo
.hl
4iĄce.Ł\
B
'do!
dne na wybranej plób]e budYnków
I
Y
I
r-usti$on
,-t4ffi.,o
J')hł,J).jł7!l
I
)nną"";u 5
tl
ŁoIg"ąóL (
SI,UPSKASPÓŁDZIELNIA}llEsZICĄl\towA
'.l
sf
l-l\
'
-..
.
.l x
7ó.200
,,czYN "
sŁtlPsK' ul.s.
|el.|0.5sl8.ł3.25.ló
do PIio 0| ś'{
Leszczyńskicgo 7
ta\t0.5sl84J.2l.22
Rćenjnalnr ZNiazck Rc$izli|l]
sŃldziclni \1i(szk' o\!\!h
Zażad slups(jci sŃldzielni Nli.szkannn\ej '.(.Ź!d.. \v slllsli!
|v]sl.!lie z prośbąo Us4/cgóto\ueni. pll.p!.\!ad7,ncg. badanja hEtxc)jńelo s!(il zi.lni
hll ]0o' ]0ll o teńa(ytę dolfŹlc4
|/ [.ni\ji doEz).h po\o|)\mJch PŻc7 llnd. Nadzo..a \ akcsi. ńl.i|]. upd\!i.n
i't)lllisji . iJÓslepii-i! d.tlnĆńl!i1\ onP |s.r.L.Pii ltłrnr:i.n z\olJ!.a:1|: i:.\iq(ifu
]
^
|Ól'i!ji .
dbnu3i komisji z ranicnil sn(l|d7ie|ni ill]'
]/ plz.pnNJ.llon$h pŹez sŃ|dziclni(. llrrulurŚj$ odnosftlc].h śiędo:
. \Tnrix.] 2$oó\r erzeinilo\y\dl z gI(Niclmi I.l]noŚłlrcnYfo] \
bud\o|!dj
!riesrkaln,Ych SSNl.. azrar ".
'
onra.o!"Dia aM]rlów cnelgc1y.znl.l
. Doltxż! elektoniczn)ch
'Jlio\'l'
oii'
'olIl/'ńL
dIl l0|
bullynkóiV b.dącydr 1y
/!j7Ltlf.
ssN1
c.ntfuńeg. ogrzeunnn 1 t'uc1yl.m
7Lż)1.!n !'.|.|J t' polueoy ccnrł]ncgo o!lf.\.nLr 1!
podficItlik(nv Losaó\
lokalach z!./r.)dzan)rh puez
'
SS\l ..Crrn .
\\|onfu'iJ p'1. Fm''n'o\\ch * 5DŃ''FN!l-\
zalzadu sńl&i<|ni ul LeszcftńskicgÓ 7
3/ n)/|icćnia kosfóLl
zu\.iJ
\\on!
a ]0ll i
DÓ ('iadomości:
] LuŚralorz' ] Pa.j
Jadrviga
-j.l!]].Ą[email protected]!J!urk
Loł'!.\r'.]ił,
ul.
f!!.lugusrr l.r oraz \ bi!7u
reeronr (43 22)755 07
reer.x (43 22)75s 07
00
o.r
?e
\
r
j osób
ooty€zy
konlaktu odnośn|e pŹetatqu
W &ązku z poFwk]alymr sę
klóry
Pm R'
e.ńail
ais*
P
1
plDdsbłb sĘ jak cŹonek
dzk ewż FśJpowafn
: Ma ria
nna'step iżh @ danfo
Pdrccwceńslu
Ww'i:d6o
ia lyńlanę
Rady Nadzo'czej
ł6ońy się z zapy.n em .fy
nlormócjL ora: ofeń cenowych na żawory
ss,
6ń
SLUPSKA sPoŁDz|ELNIA MlEszKANIowA
7ó-200
nn
:1.:..
|el'
l 0-5o)
lid'|o|'h('BPl'\
NlP 3J9.000ło.r6
-
sŁUPsK,
843'25.ló
U|.
s. Lcszczyńskiego 7
fat { 0.śol84] 2|.22
!r)31020'1610|r(0(.ńn:nonż30ł.
Shrpsl. dr.l l
n5lnll.
Posjmy o lsoitrlkowańje sję do p'knjl| :
',' .'|J|.'rVl( Pid' j\ J/.'clślmod{ ''J \'dla'r. 'rśJ|'/' '' .
sŃ&ańi! f nji.s^ańcanri p.dpisuhc się r^,:l z\iadomictri'l1i o tat'ń
czbń.r R.d'
Nadzorczcj ?
Z-ca
'Ę
:
;,
ff!

Podobne dokumenty

PRoToKoŁ - SSM CZYN

PRoToKoŁ - SSM CZYN do\.Zące \}koŹldrnix ś.Jkó\r pub]icfn}c1 jFnDco\y.h

Bardziej szczegółowo