Historia pisma

Transkrypt

Historia pisma
Gminny O¶rodek Kultury w Lasecznie
Historia pisma
15.04.2011.
W Gminnej Bibliotece w Lasecznie z okazji ¦wiatowego Dnia Ksi±¿ki i Prawa Autorskich odby³a siê specjalna lekcja
biblioteczna. Prezentacje edukacyjn± pt: ,,Historia Pisma” przygotowa³a i prezentowa³a p. Cecylia Makiewicz z
MBP w I³awie. Na zorganizowanych zajêciach dzieci dowiedzia³y siê, jak rozwija³o siê pismo na przestrzeni wielu
tysiêcy lat. Lekcja po³±czona by³a z warsztatami pisma chiñskiego, klinowego oraz pisania na maszynie i gêsim
piórem. Dzieci ponadto mog³y zobaczyæ jak wygl±da papier czerpany, ka³amarz, czcionki drukarskie, gliniane tabliczki z
hieroglifami. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia galerii.
http://www.goklaseczno.pl
Kreator PDF
Utworzono 8 March, 2017, 01:55

Podobne dokumenty