Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Olszewie-Borkach 07

Transkrypt

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Olszewie-Borkach 07
Olszewo-Borki, dn. …… lutego 2016 r.
……………………………………………
Imię i Nazwisko – rodzica/opiekuna
……………………………………………
Adres do korespondencji
……………………………………………
Dyrektor Przedszkola
Samorządowego w Olszewie-Borkach
07-415 Olszewo-Borki, ul. 3-go Maja 3
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
Stosownie do art. 20w ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015r.
poz. 2156 ze zm.) 1 deklaruję, że moja córka / mój syn (proszę podać Imię i Nazwisko dziecka)
…………………………………………….. PESEL ………………………………………..
w roku szkolnym 2016/2017 będzie kontynuował(a) wychowanie przedszkolne w Przedszkolu
Samorządowym w Olszewie-Borkach.
Jednocześnie wstępnie deklaruję, że dziecko będzie korzystać z opieki w Przedszkolu w godz.
od …….. do …….
…………………..
Data
………………………………………
Czytelny podpis obojga rodziców/opiekunów
Zgodnie z Art. 20 w ust. 2 ustawy o systemie oświaty, rodzice dzieci przyjętych do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania
przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub
tej innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
1

Podobne dokumenty