1) - numer telefonu 61/848 77 99 2)

Transkrypt

1) - numer telefonu 61/848 77 99 2)
Poznań, 31 lipca 2013 roku
DOP- 0212-118/13
Zarządzenie nr 118/2013
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 31 lipca 2013 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 7/2010 z 22 stycznia 2010 r.
w sprawie organizacji Stałego Dyżuru
Na podstawie § 42 ust. 4 pkt 11 i ust. 5 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
zarządza się, co następuje:
§1
1. W treści Zarządzenia Rektora
brzmienie:
nr 7/2010 podstawa prawna otrzymuje następujące
„Na podstawie art. 18 ust. 3 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 461,
z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2 Zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr
64/2009 z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia Systemu Stałych Dyżurów
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. Urz. MNiSW z dnia 4 maja 2010 r., nr 2, poz.
16) zarządza się, co następuje:”
2. W treści Zarządzenia § 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„Na miejsce pełnienia Stałego dyżuru w UP w Poznaniu wyznacza się pomieszczenie nr
403A, znajdujące się na IV piętrze, w Collegium Maximum, przy ul. Wojska Polskiego 28
w Poznaniu.”
3. W załączniku do Zarządzenia stanowiącym Regulamin Stałego Dyżuru pkt 8, rozdziału IV
otrzymuje następujące brzmienie:
„8. Dane kontaktowe Stałego Dyżuru:
1) - numer telefonu 61/848 77 99
2) - numer faksu
61/848 71 45
3) - adres poczty elektronicznej: [email protected]
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
REKTOR
/-/
prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak