Wytyczne do rozwiązywania zadań

Transkrypt

Wytyczne do rozwiązywania zadań
Wytyczne do rozwiązywania zadań II etapu przedmiotowego
konkursu informatycznego miniLOGIA 15
1. Przeczytaj uważnie treści zadań i pomyśl jak je najlepiej rozwiązać.
2. Jeśli rozwiązujesz w Logo, rozwiązanie zadań przygotuj w jednym pliku. W języku Python
zalecamy, by rozwiązanie każdego zadania zapisać w oddzielnym pliku, można jednak
zapisać rozwiązania wszystkich zadań w jednym. Nazwa pliku/plików jest podana przez
komisję. Rozszerzenie nazwy pliku jest domyślne (nadawane podczas zapisu pliku na
dysku).
3. Do rozwiązywania zadań możesz skorzystać z pliku wskazanego przez komisję, który
zawiera procedurę/funkcję testuj. Dla każdego zadania jako parametr podajemy numer
zadania. Wywołanie procedury/funkcji testuj skutkuje pojawieniem się rysunku
konturowego. Możesz przeciągać go myszką po ekranie, by sprawdzić, czy Twoje
rozwiązanie pasuje do wzorca. Pamiętaj, dołączona procedura/funkcja, nie obejmuje
wszystkich poprawnych parametrów. Ułatwia ona tylko testowanie.
4. We wszystkich zadaniach zdefiniowana główna procedura/funkcja musi mieć nazwę
zgodną z podaną w treści zadania. Powinna dawać poprawny skutek dla zakresu
parametrów podanych w treści zadania. Nie trzeba sprawdzać poprawności parametrów.
5. W Pythonie, funkcje dotyczące grafiki żółwia będą testowane z użyciem poleceń tracer
i update, np. dla funkcji abc() – za pomocą tracer(0); abc(); update().
6. Każdy rysunek musi się mieścić na ekranie (w Logomocji) lub w prostokącie o szerokości
796 i wysokości 499 oraz o środku w punkcie (0,0) (w Pythonie i MSW Logo).
7. Gdy w zadaniu jest określone, że rysunek ma być na środku ekranu, to przyjmujemy
zasadę: jeśli narysujemy najmniejszy prostokąt o krawędziach równoległych do brzegu
ekranu, który zawiera cały rysunek, to jego środek pokrywa się z punktem (0,0).
8. Jeśli na wzorcowym rysunku podane są kolory poszczególnych elementów, to przy ich
odwzorowaniu należy zwrócić uwagę na kolor pisaka, jakim żółw rysuje oraz kolor
zamalowania. Należy używać tych samych lub zbliżonych kolorów. Zadania wykorzystujące
losowość będą testowane wielokrotnie.
9. Przed oddaniem pracy przeczytaj jeszcze raz treść zadań i sprawdź poprawność
rozwiązania.
10. Nie wolno zmieniać standardowych ustawień projektu (wielkość strony, ustawienia
początkowe żółwia itp.).
11. Komisja przekopiuje pracę każdego z uczestników, w Twojej obecności. Po przekopiowaniu
pracy możesz dokonać ponownej identyfikacji swojej pracy (na nośniku docelowym, po
otwarciu pliku/plików). Następnie uczestnik ma prawo skopiować swoją pracę na swój
nośnik.
Przedmiotowy Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych
miniLOGIA 15 Grafika żółwia