nowe podanie na kurs kwalifikacyjny

Transkrypt

nowe podanie na kurs kwalifikacyjny
………………………………………………………………….
(Miejscowość data)
………………………………………………………………………………………
(Nazwisko i imię)
………………………………………………………………………………………
(Adres zamieszkania)
……………………………………………………………………………………….
(Nr telefonu)
PODANIE NA KURS KWALIFIKACYJNY
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO W STRZAŁKOWIE
62-420 STRZAŁKOWO, UL. GÓRNA 12
Tel. 63 2756008, www.ckziustrzalkowo.pl
Proszę o przyjecie na Kurs Kwalifikacyjny:
Wybór Nazwa kursu
Z. 05. Świadczenie usług opiekuńczych
Nazwa zawodu
Opiekunka środowiskowa
R.03. Prowadzenie produkcji rolniczej
Rolnik, technik rolnik - po uzupełnieniu R 16
R.03. Prowadzenie produkcji rolniczej
R.16.Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
Technik Rolnik
R 26. Wykonywanie kompozycji florystycznych
T. 2 - Produkcja wyrobów spożywczych z
wykorzystaniem maszyn i urządzeń (we współpracy
z Spółdzielnią Mleczarska Udziałowców w
Strzałkowie)
T. 6 - Sporządzanie potraw i napojów
Florysta
Operator maszyn i urządzeń przemysłu
spożywczego, Technik technologii żywności,
Technik przetwórstwa mleczarskiego
T. 06. Sporządzanie potraw i napojów T. 15.
Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
B. 05. Montaż systemów suchej zabudowy
B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie
dokumentacji przetargowej
M.01. Użytkowanie pojazdów , maszyn, urządzeń
i narzędzi stosowanych w rolnictwie
M.02. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów
maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
M.01. Użytkowanie pojazdów , maszyn, urządzeń
i narzędzi stosowanych w rolnictwie
M.02. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów,
maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w
rolnictwie
M.43.Organizacja prac związanych z eksploatacją
środków technicznych stosowanych w rolnictwie
(od września 2016
M.43. - Eksploatacja systemów mechatronicznych
w rolnictwie)
M.45. Diagnozowanie i naprawa motocykli
A. 23. Projektowanie fryzur
A. 65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
(zajęcia w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy)
T.04. Produkcja wyrobów cukierniczych
Kucharz - po uzupełnieniu T.15 technik
żywienia i usług gastronomicznych
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie
Technik budownictwa
Mechanik - operator pojazdów i maszyn
rolniczych
Technik Mechanizacji Rolnictwa
(od września 2016 - Technik Mechanizacji
Rolnictwa i Agrotroniki)
Mechanik motocyklowy
Technik usług fryzjerskich
Technik rachunkowości
Cukiernik
Ukończyłam(em) szkołę (nazwa szkoły): .............................................................................................................................................
w …………………………………………………………….
Załączniki:
1. Świadectwo ukończenia szkoły
………………………………………………..
(podpis składającego podanie)
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
1. Nazwisko i imię .......................................................................................................................
2. Pesel ………………….............................................................................................................
3. Data i miejsce urodzenia ........................................................................................................
4. Adres domowy (do korespondencji):
......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. O Ochronie Danych Osobowych
…………………………………………………
(podpis)