2015 - Wydział Prawa i Administracji UKSW

Transkrypt

2015 - Wydział Prawa i Administracji UKSW
PROTOKÓŁ KOMISJI WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI
dotyczy podziału środków przyznanych przez MNiSzW dla młodych naukowców i uczestników
studiów doktoranckich jednostki naukowej w roku 2015
Komisja w składzie:
Przewodniczący:
dr hab. Grzegorz Jędrejek, prof. UKSW
Członkowie:
dr hab. Elżbieta Karska, prof. UKSW
dr hab. Anna Tarwacka, prof. UKSW
dr Michał Będkowski-Kozioł
dr Tomasz Szurowski
dr Marta Osuchowska
dr Tomasz Janus
na posiedzeniu dnia 28 kwietnia 2015 r. postanowiła podzielić przyznane środki na następujące
projekty badawcze:
Przewidywany
koszt
dofinansowania
dotacją
Zadania badawcze
1.
2.
Konstytucyjne podstawy wolności religijnej w wybranych państwach europejskich i
latynoamarykańskich-studium prawo porównawcze (projekt zespołowy) – dr Marta
Osuchowska
Polska korespondencja w archiwum kard. Alfreda Baudrillarta – dr Magdalena Satora
8 202,14 zł
3 500,00 zł
9.
Utrudnianie dostępu do rynku jako czyn nieuczciwej konkurencji – dr Tomasz Szczurowski
Rola i znaczenie Komisji Ustawodawczej w postępowaniu ustawodawczym – dr Ewelina
Gierach
Przymus prowadzenia działalności gospodarczej na gruncie art. 178 ustawy – Prawo
telekomunikacyjne – mgr Łukasz Gołąb
Używanie dronów w świetle prawa międzynarodowego – mgr Łukasz Kułaga
Pracownicza odpowiedzialność porządkowa a problem komodyfikacji wynagrodzenia – dr
Paweł Czarnecki
Ewolucja europejskiej przestrzeni administracyjnej – dr Natalia Kohtamäki
Zebranie i analiza orzecznictwa sądowego dotyczącego konstrukcji władztwa w prawie
administracyjnym – dr Mariusz Szyrski
10.
11.
Sędzia krajowy jako sędzia międzyamerykański: doktryna rozproszonej kontroli zgodności z
konwencją w międzyamerykańskim systemie ochrony praw człowieka – mgr Katarzyna Gałka
Dofinansowanie Biblioteki
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Razem
3 500,00 zł
4 000,00 zł
3 000,00 zł
3 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
3 000,00 zł
3 000,00 zł
1 356,62 zł
32 558,76 zł
Kierownicy projektów zobowiązani są do podpisania umów z Dziekanem prof. dr. hab. Markiem
Michalskim zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 12/2015 Rektora UKSW z dnia 5 marca
2015 r., natomiast wyniki prac przedstawią Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych do dnia
20 listopada 2015 r.

Podobne dokumenty