czasopismo uniwersyteckiej poradni prawnej uj uniwersytet

Komentarze

Transkrypt

czasopismo uniwersyteckiej poradni prawnej uj uniwersytet
KLINIKA
CZASOPISMO UNIWERSYTECKIEJ PORADNI PRAWNEJ UJ
Nr 1 (2)/2000
Projekt ustawy o studenckich poradniach prawnych wraz z uzasadnieniem
FRYDERYK ZOLL
Wprowadzenie do projektu ustawy o uniwersyteckich poradniach prawnych
ŁUKASZ BOJARSKI
Zapomniany etos prawnika
ANNA RACHWAŁ
Konflikt interesów
PIOTR SZCZESZEK
Tajemnica zawodowa prawników — ustawa, Kodeks Etyki Zawodowej, sumienie
LEAH WORTHAM
Nauczanie odpowiedzialności zawodowej
w studenckich poradniach prawnych na świecie
HALINA NIEĆ
Strategia nadzorowania pracy uniwersyteckiej poradni prawnej
działającej na rzecz uchodźców
A D A M KWARCIAK
Zezwolenia na pobyt w ustawie o cudzoziemcach
DOMINIK TOMASZEWSKI
Rzecznik konsumentów — nowa szansa dla realizacji praw konsumentów
PIOTR MOSTOWIK
Na pograniczu stosunku pracy i cywilnoprawnego stosunku obligacyjnego
MAGDALENA OLCZYK
Stwierdzenie zasiedzenia na rzecz osoby nieżyjącej
ANNA RACHWAŁ, ANNA BLUSZCZ
Konferencja na temat klinicznej edukacji prawniczej
Warszawa­Kraków, 15­20 marca 1999 roku
U N I W E R S Y T E T JAGIELLOŃSKI
CZASOPISMO l INI WERS YTF.CKIEJ PORADNI PRAWNE UJ
Nr 1 (2V2000
U N I W E R S Y T E T JAGIELLOŃSKI
W poprzednim numerze:
MARIA SZEWCZYK
Idea uniwersyteckich poradni prawnych
FRYDERYK ZOLL
O ,, klinicznej" metodzie nauczania prawa
TOMASZ MARTISZEK
Rola "Legal Clinics " w systemie amerykańskiej edukacji prawniczej
WOJCIECH KOŚCIÓŁEK
Prawo ubogich
FILIP WEJMAN
Student poradni jako kurator
DOMINIK TOMASZEWSKI
Sądowa kontrola czynszu regulowanego
AGNIESZKA B A R C Z A K
Przestępstwo ciągle a prawo wykroczeń
DARIUSZ DZIUBINA
Niektóre aspekty spraw prowadzonych przeciwko lekarzom
w postępowaniach karnym i dyscyplinarnym
MONIKA Z A C N Y
Wybrane zagadnienia dotyczące statusu uchodźcy
w polskim systemie prawnym
ELEONORA ZIELIŃSKA
Klinika Prawa — Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna
KLINIKA
CZASOPISMO UNIWERSYTECKIEJ PORADNI PRAWNEJ UJ
Nr 1 (2)/2000
U N I W E R S Y T E T JAGIELLOŃSKI
Komitet
Redakcyjny:
A n n a B l u s z c z - B a l c e r o w s k a , M a r i u s z Chudzik, Aneta Frań, A g n i e s z k a
Grzelak, Tomasz Martiszek, Magdalena O l c z y k , Bartłomiej Przymusiński,
A n n a R a c h w a l , Tatiana T o b o l e w i c z (redaktor naczelny), Fryderyk Z o l l
(koordynator uniwersytecki), D o m i n i k Z a d ę c k i .
Adres Redakcji:
31-007 K r a k ó w , ul. Olszewskiego 2
tel./fax (0-12) 422 10 33 wew. 1392
Publikacja sponsorowana przez Fundację im. Stefana Batorego
oraz Constitutional and Legal Policy Institute
Dziękujemy za pomoc finansową Dziekanowi Wydziału Prawa, Instytutowi Prawa
Spółek oraz Wysokiemu Komisarzowi ds. Uchodźców O N Z
Redakcja tomu:
Patrycja Hawrylciów
Katarzyna Szoch-Jędrys
Tłumacze:
na język angielski: Michał Kowalski, Joanna Rumińska
artykuł Leah Wortham na język polski: Agnieszka Romanowska-Kowalska
na język rosyjski: Stanisława Maciejewicz
Korekta tekstów angielskich:
Alice Clapman
Skład, łamanie:
Jowita Gałka
©
Copyright by Uniwersytet Jagielloński
Kraków 2000
Kantor Wydawniczy Z A K A M Y C Z E
Dział handlowy:
tel./fax (0­12) 413.83.50
e­mail: [email protected]
www.zakamycze.com.pl
KANTOR
Spis treści
Od redakcji
7
Fryderyk Z o l l — Wprowadzenie do projektu ustawy o uniwersyteckich
poradniach prawnych
9
Projekt ustawy o studenckich poradniach prawnych
wraz z uzasadnieniem
15
Ł u k a s z Bojarski — Zapomniany etos prawnika
51
A n n a R a c h w a ł — Konflikt interesów
95
Piotr Szczeszek — Tajemnica zawodowa p r a w n i k ó w — ustawa,
K o d e k s E t y k i Zawodowej, sumienie
127
Leah Wortham — Nauczanie o d p o w i e d z i a l n o ś c i zawodowej
w studenckich poradniach prawnych na świecie
161
H a l i n a N i e ć — Strategia nadzorowania pracy uniwersyteckiej poradni
prawnej działającej na rzecz u c h o d ź c ó w
243
A d a m K w a r c i a k — Zezwolenia na pobyt
w ustawie o cudzoziemcach
277
D o m i n i k Tomaszewski — Rzecznik k o n s u m e n t ó w — nowa szansa dla
realizacji praw k o n s u m e n t ó w
313
Piotr M o s t o w i k — Na pograniczu stosunku pracy i cywilnoprawnego
stosunku obligacyjnego
331
Magdalena O l c z y k — Stwierdzenie zasiedzenia na rzecz
osoby nieżyjącej
349
A n n a R a c h w a ł , A n n a B l u s z c z — Konferencja na temat klinicznej
edukacji prawniczej, W a r s z a w a ­ K r a k ó w ,
15­20 marca 1999 roku
365
Contents
Fryderyk Zoll — Introduction to a D raf t Act on University Legal Clinics
Łukasz Bojarski — The Legal Ethos Lost
Anna Rachwal — Conflict of Interest
Piotr Szczeszek — Professional Secrecy of Lawyers — Act,
Code of Professional Ethics, Conscience
Leah Wortham — Teaching Professional Responsibility in Legal Clinics
around the World
Halina Nieć — Evolutionary Supervision
Adam Kwarciak — Residence Permission in the Aliens Act
Dominik Tomaszewski — Ombudsman for Consumers — a New Chance
to Implement Consumer Rights
Piotr Mostowik — Between Employment Contract
and C i v i l Obligation Contract
Anna Rachwał, Anna Bluszcz — Colloquium on Clinical Legal Education
Warsaw­Cracow, March 15­20, 1999
13
69
109
141
195
259
291
327
345
369
Содержание
Лукаш Боярский — Забытый эгос юриста
Анна Рахвал — Противоложность интересов
Петр Щешек — Профессиональная тайна юристов
Леа Лортхем — Обучение профессиональной ответственности
в студенческих юридических консультациях в мире
Галина Неч — Стратегия надзора за работой университетской
юридической консультации, действующей в пользу беженцев
Адам Кварциак — Разрешение на пребывание
в законе об иностранцах
Доминик Томашевский — Представитель потребителей —
новый шанс для реализации прав потребителей
Петр Мостовик — На грани трудовых отношений и гражданских
облигационных правоотношений
Магдалена Ольчик — Приобретение права собственности
на недвижимость в силу приобретательской давности
в пользу умершего лица
Анна Рахвал, Анна Блющ — Коллоквиум на тему
клинической эдукации
79
117
149
219
267
301
329
347
363
373
OD REDAKCJI
M a m y nadzieję, iż z zainteresowaniem powitają Państwo j u ż drugi
numer pisma Uniwersyteckiej Poradni Prawnej „Klinika".
Pismo nasze p o ś w i ę c o n e jest przede w s z y s t k i m problematyce
związanej z poradniami prawnymi, ale jak będą mieli P a ń s t w o okazję
się p r z e k o n a ć podczas lektury niniejszego numeru, inna problematyka
nie jest obca naszym autorom.
Na początek rzecz fundamentalna — propozycja (projekt) ustawy
o uniwersyteckich poradniach prawnych. Sądzimy, że z wnikliwością rozpatrzycie P a ń s t w o ten w a ż n y głos w debacie o roli i pozycji poradni
prawnych w naszym systemie prawnym. Więcej o o g ó l n y c h problemach
poradni prawnych znajdą P a ń s t w o w relacji z marcowej m i ę d z y n a r o d o wej konferencji p o ś w i ę c o n e j poradniom prawnym.
W n a s t ę p n y m artykule Ł u k a s z Bojarski poruszy tak często dziś
z a p o m i n a n ą kwestię etosu prawnika, zaś w dalszych artykułach A n n a
R a c h w a ł i Piotr Szczeszek, nawiązując do tego tematu, p r z e d s t a w i ą odpowiednio p r o b l e m a t y k ę konfliktu interesów oraz tajemnicy zawodowej
prawnika, zaś profesor Leah Wortham poruszy w a ż n ą dla naszej praktyki kwe st ię nauczania odpowiedzialności zawodowej w poradniach prawnych na świecie.
Dalej doktor Halina N i e ć w swym artykule podzieli się z Pa ń stwem bogatym d o ś w i a d c z e n i e m z prowadzenia specyficznej, bo działającej na rzecz u c h o d ź c ó w poradni prawnej.
N i e w ą t p l i w i e osoby o podobnych zainteresowaniach jak pani
doktor sięgną do artykułu Adama Kwarciaka, dot yc z ą c e go zezwolenia
na pobyt cudzoziemca.
Artykuł D ominik a Tomaszewskiego przybliży Państwu m a ł o zna­
ną postać — rzecznika k o n s u m e n t ó w .
7
Od Redakcji
A b y nie być g o ł o s ł o w n y m i , że piszemy nie tylko o poradniach,
prezentujemy P a ń s t w u artykuł Piotra M o s t o w i k a p o ś w i ę c o n y niezwykle interesującej problematyce — styku d w ó c h praw — prawa pracy
i prawa cywilnego oraz artykuł Magdaleny O l c z y k dotyczący kwestii
d o p u s z c z a l n o ś c i stwierdzenia przez sąd zasiedzenia na rzecz osoby nieżyjącej.
M a m y nadzieję, że z przyjemnością będą czytali P a ń s t w o ten numer naszego pisma, i że dostarczy on P a ń s t w u wielu interesujących informacji oraz da okazję do głębszych refleksji na tematy „ p o r a d n i a n e " ,
czego serdecznie ż y c z y —
Redakcja
dr Fryderyk Z o l l
WPROWADZENIE DO PROJEKTU USTAWY
O UNIWERSYTECKICH PORADNIACH
PRAWNYCH
Program uniwersyteckich poradni prawnych rozwija się w naszym
kraju j u ż od d w ó c h lat. D ziałalno ść poradni, polegająca przede wszystk i m na ś w i a d c z e n i u nieodpłatnej pomocy prawnej dla o s ó b ubogich, nie
jest regulowana ż a d n y m aktem prawnym. I c h o c i a ż nie jest to działal­
ność zawodowa s t u d e n t ó w i jako taka nie stoi w s p r z e c z n o ś c i z ustawami regulującymi i limitującymi wykonywanie poszczególnych z a w o d ó w
prawniczych, to jednak potrzeba ustawowego unormowania tej działal­
ności wydaje się coraz bardziej oczywista.
Projekt ma na celu stworzenie ram prawnych dla wykonywania
praktyki studenckiej pod nadzorem takich p r a c o w n i k ó w naukowych, aby
proces dydaktyczny był najbardziej efektywny, to znaczy p o z w a l a ł na
zbliżenie w a r u n k ó w takiej praktyki do w a r u n k ó w wykonywania praktyki prawniczej przy jednoczesnym zachowaniu jak n a j w i ę k s z e g o stopnia
b e z p i e c z e ń s t w a dla osób korzystających z pomocy studentów uczestniczących w programie. Projektowana ustawa ma włączyć w y d z i a ł y pra­
wa do systemu zabezpieczenia praw najuboższych obywateli. W Polsce
okazuje się, iż d o s t ę p n o ś ć opieki prawnej jest daleka od stanu zadawalającego. Nasze dotychczasowe d o ś w i a d c z e n i a z Poradni wskazują wyraźnie na to, że znaczna część społeczeństwa o niższych dochodach nie
m o ż e u z y s k a ć podstawowej informacji o swojej sytuacji prawnej. Także system nieodpłatnej pomocy prawnej przed sądem okazuje się niew y s t a r c z a j ą c y , c h o ć b y dlatego, ż e nie obejmuje s w o i m z a s i ę g i e m
wszystkich potrzebujących. Poradnie mają stanowić element systemu
zapewnienia w y r ó w n a n i a szans w dochodzeniu i ochronie praw. Stąd też
projekt dopuszcza, w bardzo ograniczonym zakresie, m o ż l i w o ś ć w y s t ę 9
Fryderyk Zoll
powania studentów przed sądem jako przedstawicieli osób najuboższych.
Tworzy r ó w n o c z e ś n i e mechanizm kontroli nad studentem, jak r ó w n i e ż
daje sądowi instrumenty do zapobieżenia udzielania tego rodzaju pomocy
osobom, które m o g ą opłacić profesjonalną pomoc prawną. Jest to najbardziej kontrowersyjna część projektu. N a l e ż y zwrócić u w a g ę , iż j u ż
od pewnego czasu studenci występują w sądach jako kuratorzy o s ó b
nieznanych z miejsca pobytu i o s ó b m a ł o l e t n i c h . D otychczasow e do­
ś w i a d c z e n i a pokazują, iż studenci działający w ramach systemu nadzoru stworzonego przez P o r a d n i ę bardzo dobrze radzą sobie w tej roli.
Dzięki Poradni instytucja kuratora w okręgu krakowskim przestaje być
jedynie fasadą ochrony prawnej interesów kuranda. Te pozytywne doświadczenia pozwalają sądzić, iż studenci mogliby w pewnych wypadkach w y s t ę p o w a ć przed sądem, reprezentując z w y k ł y c h klientów. B ę dzie to zawsze korzystniejsze niż brak wszelkiej reprezentacji prawnej.
Projekt przewiduje o b o w i ą z e k ubezpieczenia od o d p o w i e d z i a l n o ś c i
cywilnej (krakowska Poradnia j u ż zawarła o d p o w i e d n i ą u m o w ę ubezpieczenia). O p r ó c z tego poddaje poradnie nadzorowi Ministra Sprawiedliwości. Stwarza to nadzieję, iż interes reprezentowanych nie zostanie
zagrożony.
N a l e ż y z całą mocą podkreślić, iż kwestia reprezentacji przed sądem nie jest najważniejszą częścią projektu. Poradnie m o g ą działać w ramach dotychczasowych zasad. Stwierdziliśmy wprawdzie niejednokrotnie, iż niekiedy n i e m o ż n o ś ć reprezentowania klienta, dla którego przygotowano projekty pism procesowych i opinię prawną, stanowi istotne
ograniczenie dla p r a w i d ł o w o ś c i pomocy prawnej. Klient nie m o ż e bowiem, nie dysponując najmniejszym nawet przygotowaniem prawnic z y m , odpowiednio skorzystać z pomocy udzielonej poza salą sądową.
N i e m o ż n o ś ć kontroli nad realizacją przygotowanej koncepcji ochrony
interesów klienta powoduje, iż pomoc jemu nie jest pewna. N i e ma żadnego powodu, aby p o z b a w i a ć go m o ż l i w o ś c i skorzystania z nieodpłat­
nej pomocy prawnej. Przy czym krąg adresatów tej pomocy, którymi są
osoby ubogie, a nadto fakt poinformowania klienta, iż korzysta jedynie
z pomocy studentów, a nie profesjonalistów, sprawia iż działalność taka
nie stwarza żadnej konkurencji dla wykonujących swój z a w ó d adwokatów i r a d c ó w prawnych.
O wiele bardziej dolegliwy w praktyce poradni ( s z c z e g ó l n ie tych
zajmujących się prawem karnym) niż niemożność reprezentowania klientów przed sądem, okazuje się brak ochrony tajemnicy informacji uzyskanych od klienta. Wprawdzie zawsze informujemy k l i e n t ó w o tym
fakcie, niemniej jednak w pewnych skrajnych wypadkach m o ż e to dolo
Wprowadzenie do projektu ustawy o uniwersyteckich poradniach prawnych
p r o w a d z i ć do postawienia studenta w niezwykle trudnej sytuacji etycznej, gdyby jakiś organ zechciał go przesłuchać co do faktów, o których
d o w i e d z i a ł się w związku z udzielaną poradą. Dlatego projekt kwestię
tę reguluje. Reguluje także inne zagadnienia, tradycyjne normowane
przez kodeksy deontologiczne. Dzieje się tak dlatego, iż poradnie są nową
instytucją, tworzoną oddolnie i nie są powiązane więzią samorządową.
Dlatego konieczne jest wprowadzenie tych reguł drogą ustawy. Projekt
przewiduje wprawdzie ciało, które będzie m o g ł o w y k o n a ć pewne funkcje, które zwykle wypełniają samorządy, umocowane do uchwalenia
w ł a s n e g o kodeksu zasad etycznych (którego projekt r ó w n i e ż został przy­
gotowany), ale jednak potrzeba ochrony interesów klientów skłania pro­
j e k t o d a w c ę do objęcia niektórych kwestii etyki zawodowej, jak np. problematyka konfliktu, przepisami ustawy.
Projekt pod moim nadzorem p r z y g o t o w y w a ł y dwie grupy studen­
tów; każda z nich — swoją wersję ustawy. Następnie uzgodniono j e d n ą
wersję projektu, która stała się podstawą dalszych prac. Studenci są również autorami uzasadnienia. Projekt ustawy jest zatem r ó w n i e ż fragmentem dydaktycznej działalności Poradni i mam nadzieję, iż niezależnie od
dalszych jego losów, dobrze świadczy o umiejętnościach nabytych przez
jego a u t o r ó w — s t u d e n t ó w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej U J .
Dr Fryderyk Z o l l
INTRODUCTION TO A DRAFT A C T ON UNIVERSITY
L E G A L CLINICS
T h e programme of university legal c l i n i c s has been developed in P o l a n d for t w o
years now. C l i n i c a l activities, consisting m a i n l y in p r o v i d i n g free legal assistance to the
poor, are not regulated by any legal act. A l t h o u g h this activity is not gainful, and so does
not violate acts w h i c h regulate and l i m i t the exercise of particular legal professions, it is
increasingly apparent that it requires a statutory regulation.
A draft act has been written, aimed at d e v e l o p i n g a legal framework for c a r r y i n g
out student internships under academic supervision, such as w o u l d most effectively educate students in the real conditions of legal practice and, at the same time, protect those
persons w h o receive student assistance. The draft incorporates law departments into a system for protecting the rights of the most vulnerable citizens.
T h e a v a i l a b i l i t y of legal protection is far from satisfactory in Poland. F r o m our
experience at the c l i n i c , we k n o w that a significant number of l o w - i n c o m e citizens are
unable to receive information about their legal standing. S i m i l a r l y , the existing system
of free legal assistance in court has proven deficient, m a i n l y because it is not made a v a i lable to all persons in need. In this new draft, legal c l i n i c s are part of a system to ensure
that people have an equal chance to vindicate and protect their rights. F o r this reason,
the draft provides, in very l i m i t e d cases, that students may represent l o w - income i n d i v i duals in court. At the same time, it regulates their activities and empowers the court to
prevent those w h o can afford professional legal counsel from r e c e i v i n g c l i n i c a l assistance. A u t h o r i s a t i o n for counsel appointment is the most controversial part of the draft.
Students, let us bear in m i n d , have already been acting in courts as appointed legal representatives' to preserve the interests of people whose whereabouts arc u n k n o w n and
minors. Experience has shown that students acting under c l i n i c a l supervision, w e l l fulfil
their function. Thanks to our legal c l i n i c , the institution of guardian in the district of
K r a k ó w has ceased to be merely a pretence of legal protection for wards. G i v e n their
The term "legal representative" has been selected in translation because of the variation of terms
used in common law jurisdictions for the role assumed by Jagicllonian students. In many American jurisdictions, for example, the role would be that of "guardian ad litem," a person who
represents the interest of an incompetent or absent person in a particular legal proceeding but
docs not have more general functions with respect to management of the person or property of
the ward.
13
Dr Fryderyk Zoll
success in this respect, perhaps students c o u l d in certain cases represent ordinary clients
in court. S u c h representation w o u l d a n y w a y be better than none at a l l . The draft mandates insurance against c i v i l liability. (The K r a k ó w legal c l i n i c has already concluded a relevant contract). It also assigns the M i n i s t e r of Justice supervision over legal c l i n i c s .
T h i s should ensure that clients' interests are not jeopardised.
It must be emphasised that representation before the court is not the major issue
in the draft. C l i n i c s may continue to w o r k w i t h i n their present framework. (Because students cannot represent their clients in court, all their earlier work is often undermined at
this late stage, since clients, having no legal background themselves, do not really k n o w
h o w to use students' counsel in court. If students cannot implement their prepared defence, they cannot provide reliable legal assistance. There is no reason to deprive clients of an
opportunity to benefit from free legal assistance. Considering the recipients of such assistance are poor, and they are informed that students, not professional lawyers, w i l l be assisting them, it is clear that clinics do not compete with attorneys and legal advisers.
F o r c l i n i c s (especially those specialising in c r i m i n a l l a w), far worse than our
inability to represent clients in court, is our e x c l u s i o n from attorney -client privilege. We
always inform clients of this fact, yet in certain extreme cases this deficiency may lead to
a serious ethical d i l e m m a for the student
as w h e n , for example, an agency questions
him/her as to what he/she learned in the course of representing a client. That is w h y the
draft act regulates this issue. It also regulates other issues that are traditionally subject to
regulation by deontological codes. The reason for introducing these rules by means of
an act is that c l i n i c s are a new institution, created by grass-roots initiative and not c o n nected to the legal self- governance network. A l t h o u g h the draft provides for the establishment of an agency vested w i t h the normal functions of self-government and able to
adopt its o w n code of ethical rules ( w h i c h has also been drafted), the necessity of protecting the client's interests prompted the b i l l - drafters to include certain issues o f professional ethics, e.g. conflict, in the provisions of the act.
T h e draft was prepared under my supervision by two groups of students. Each
group wrote its version of the act. Students then produced a c o m b i n e d version and wrote
the justification. W o r k i n g on the act was a part of their c l i n i c a l education. Irrespective of
its further development, the draft act testifies to the s k i l l s of its authors, students from
the Jagiellonian U n i v e r s i t y L e g a l C l i n i c .
PROJEKT USTAWY O STUDENCKICH
PORADNIACH PRAWNYCH
WRAZ Z UZASADNIENIEM
Wprowadzenie
P o m y s ł przygotowania projektu ustawy o studenckich poradniach
prawnych powstał wśród p r a c o w n i k ó w i byłych studentów Uniwersy­
teckiej Poradni Prawnej w Krakowie. Najpierw w w i ę k s z y c h lub mniejszych grupach trwały o ż y w i o n e dyskusje, następnie zaś zasiedliśmy do
pisania. Sam proces redagowania trwał bardzo długo. Zrozumieliśmy,
jak trudno jest napisać poprawnie akt normatywny. Często w i ę c sięgaliśmy do Zasad Techniki Prawodawczej, jak również posz uki wa l i śmy jednoznacznych i precyzyjnych sformułowań. Jeszcze gorętsze spory wyw o ł y w a ł a merytoryczna strona projektu. Ostateczna wersja jest w i ę c
kompromisem, jak się wydaje najlepszym z m o ż l i w y c h .
Uniwersytecka Poradnia Prawna przy Uniwersytecie Jagiellońskim jest najstarszą poradnią w Polsce. Pisząc ten projekt, wykorzystaliśmy nasze półtoraroczne doświadczenia. Są to doświadczenia uc z ni ów
i uczących, a niektórzy z nas mieli m oż l i wość spojrzenia na Poradnię
z obu tych perspektyw. Być m o ż e półtora roku to nie jest dużo, ale dla
nowo t w o r z ą c y c h się poradni są to d o ś w i a d c z e n i a bezcenne. C z ę s t o
zresztą osoby, które chcą założyć poradnię na innych uczelniach, zwracają się do nas o pomoc.
Chcielibyśmy, aby publikacja tego projektu wywołała dyskusję nie
tylko o samej idei studenckich poradni prawnych, ale także o miejscu
poradni w systemie kształcenia prawników. Będzie to niewątpliwie w y cinek szerszej dyskusji na temat reformy edukacji prawniczej, która po-
15
Projekt ustawy o studenckich poradniach prawnych wraz z uzasadnieniem
winna doprowadzić do silniejszego powiązania kształcenia teoretycznego
ze zdobywaniem umiejętności praktycznych. M a m y ś w i a d o m o ś ć , że
niektóre propozycje m o g ą w y w o ł a ć p o w a ż n e sprzeciwy. Ważne jest jednak, aby doszło do merytorycznej dyskusji, w której m o g ą być przedstawione r ó ż n o r o d n e stanowiska.
Ustawa
z dnia...
o studenckich poradniach prawnych
1
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. i
Ustawa określa zasady tworzenia, działalności i likwidacji studenckich poradni prawnych oraz zasady udzielania pomocy prawnej przez s t u d e n t ó w Poradni.
1. Idea legal clinics („klinik prawa") narodziła się w Stanach Zjednoczonych. Pierwsza poradnia prawna powstała j u ż w 1909 r. w Kolorado,
jednak sama idea wykrystalizowała się na przełomie lat 50­tych i 60­tych
Instytucja ta łączy w sobie dwa cele — programu edukacyjnego oraz
działalności charytatywnej, polegającej na świadczeniu pomocy prawnej dla ubogich. Legal clinics działają przy wydziałach prawa uniwer­
sy t e t ó w. Prowadzone są przez etatowych p r a c o w n i k ó w naukowych
uczelni i p r a w n i k ó w - p r a k t y k ó w , którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia praktyki w danym stanie. Uczestnictwo w tym programie jest
normalnym przedmiotem, za który studenci otrzymują określoną liczbę
p u n k t ó w n i e z b ę d n y c h do zaliczenia roku. Student uczestniczy w seminariach oraz „ p r o w a d z i sprawy", tzn. przygotowuje się merytorycznie
do przedstawionego przez klienta problemu, spotyka się z klientem oraz
ewentualnie prowadzi negocjacje ze stroną przeciwną i występują przed
sądem lub innymi organami p a ń s t w o w y m i (szerzej T. Martiszek, Rola
legal clinics w systemie amerykańskiej edukacji prawniczej, K l i n i k a
1999, nr 1 i tam p r z y w o ł a n a literatura; J. C z a j k o w s k i , F. Wejman,
Autorami projektu są: Agnieszka Barczak, Anna Bluszcz, Dariusz Dziubina. Magdalena Kasprzyk. Tomasz Martiszek, Dominik Mazur, Dominik Tomaszewski (ostateczna redakcja), Filip
Wejman, Fryderyk Zoll.
16
Projekt ustawy o studenckich poradniach prawnych wraz z uzasadnieniem
Uniwersytecka poradnia prawna — nowe perspektywy w edukacji praw­
niczej, Palestra 1997, nr 5­6).
Program ten działa r ó w n i e ż w Kanadzie, Australii, Republice
Południowej A f r y k i oraz intensywnie rozwija się w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Pierwsza tego typu instytucja w Polsce r o z p o c z ę ł a
d z i a ł a l n o ś ć w K r a k o w i e w semestrze z i m o w y m roku akademickiego
1997/98. Obecnie studenckie poradnie prawne d z i a ł a j ą r ó w n i e ż
w Warszawie i Białymstoku.
2. Twórcy poradni mają ś w i a d o m o ś ć konieczności zmian w systemie kształcenia uniwersyteckiego tak, aby przyszły prawnik j u ż w okresie studiów mógł się zetknąć z zawodem. Takie zmiany wymusza „otwarcie s i ę " świata i co za tym idzie m i ę d z y n a r o d o w a konkurencja na rynku
prawniczym. Uczelnie nie m o g ą z a d o w a l a ć się jedynie daniem wiedzy
teoretycznej swojemu absolwentowi, ale także m u s z ą p o m ó c mu w dalszej karierze. Dostrzega się zarazem n i e e f e k t y w n o ś ć dotychczasowych
praktyk studenckich, które są traktowane z a r ó w n o przez „ p a t r o n ó w " , jak
i przez s t u d e n t ó w jako zło konieczne (Patrz S. Waltos, Od dyplomu uni­
wersyteckiego do zawodu prawniczego, Palestra 1993, nr 1; M. Szew­
czyk, Idea uniwersyteckich poradni prawnych, K l i n i k a 1999, nr 1; F. Z o l l ,
O ,, klinicznej" metodzie nauczania prawa, K l i n i k a 1999, nr 1).
3. W s p ó ł c z e s n y system prawny staje się coraz bardziej skomplikowany, trudno się w nim poruszać nawet prawnikom. Rośnie też grupa
osób zagubionych w tym systemie, a równocześnie nie m o g ą c y c h poz w o l i ć sobie na profesjonalną (odpłatną) pomoc prawną. Istnieje więc
zapotrzebowanie na pomoc udzielaną bezpłatnie. Niewiele jest podmio­
tów ś w i a d c z ą c y c h taką pomoc, a nawet jeśli to czynią, jest to ich działalność uboczna. W to zapotrzebowanie doskonale wpisuje się idea studenckich poradni prawnych. Udzielanie b e z p ł a t n e j pomocy prawnej
osobom potrzebującym ma w y r a ź n y aspekt edukacyjny dla p r z y s z ł e g o
prawnika. Poradnia m o ż e p o k a z a ć , jak wiele satysfakcji daje bezinteresowna pomoc ludziom b ę d ą c y m w potrzebie ( M . Szewczyk, Idea uniwersyteckich poradni prawnych, K l i n i k a 1999, nr 1).
4. Artykuł pierwszy ma charakter informacyjny, określa bowiem
zakres przedmiotowy ustawy, tzn. wyznacza zakres materii, która zostanie uregulowana tym aktem.
C e l e m tej ustawy jest stworzenie podstawowych ram prawnych
dla działalności poradni. Po pierwsze, chodzi tu o stworzenie pewnego
modelu, a więc o ujednolicenie działalności p o d m i o t ó w j e d n o c z e ś n i e
ś w i a d c z ą c y c h pomoc osobom ubogim i realizujących cele edukacyjne.
17
Projekt ustawy o Studenckich poradniach prawnych wraz z uzasadnieniem
Ustawa ma z a g w a r a n t o w a ć osobom korzystającym z pomocy prawnej,
ś w i a d c z o n e j przez poradnie, odpowiedni poziom usług.
Po drugie, ustawa ma w y j a ś n i ć w ą t p l i w o ś c i co do m o ż l i w o ś c i
ś w i a d c z e n i a pomocy prawnej przez studentów w ramach poradni. Z jednej strony wskazuje się, iż gdyby nawet przyjąć z a ł o ż e n i e , że adwokatom i radcom prawnym przysługuje ustawowy monopol na zawodowe
ś w i a d c z e n i e pomocy prawnej, to nic obejmuje on działalności niezarobkowej. Istniejąjednak głosy, że z art. 6 ustawy o radcach prawnych oraz
z art. 4 Prawa o adwokaturze wynika zakaz ś w i a d c z e n i a pomocy prawnej przez nieprofesjonalistów (por. w szczególności art. 6 ust. 2 ustawy
o radcach prawnych).
Po trzecie z a ś , ma ona u m o ż l i w i ć studentom reprezentowanie
klienta przed niektórymi sądami, c h o ć jedynie w ograniczonym zakresie ze w z g l ę d u na niezawodowy charakter działalności.
Art. 2
Studencka poradnia prawna, zwana dalej P o r a d n i ą , działa
jako jednostka organizacyjna szkoły w y ż s z e j w rozumieniu ustawy
z dnia 12 w r z e ś n i a 1990 r. o szkolnictwie w y ż s z y m (Dz.U. Nr 65, poz.
385 ze
. p o s i a d a j ą c e j uprawnienia do nadawania stopnia magistra prawa.
Przepis ten określa status prawny studenckiej poradni prawnej.
N i e posiada ona o s o b o w o ś c i prawnej. Poradnia m o ż e działać tylko przy
p a ń s t w o w y c h i n i e p a ń s t w o w y c h szkołach w y ż s z y c h (por. art. 1 ustawy
o szkolnictwie w y ż s z y m ) . Szkoła ta musi m i e ć uprawnienie do nadawania stopnia magistra prawa (patrz uchwała Rady G ł ó w n e j Szkolnictwa
W y ż s z e g o z dnia 28 listopada 1991 r. w sprawie określenia w a r u n k ó w ,
j a k i m powinna o d p o w i a d a ć uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunki studiów — D z . U . M E N Nr 8, poz. 41 oraz uchwała Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 kwietnia 1992 r. w sprawie określenia
warunków, j a k im powinny odpowiadać uczelnie, aby nadawać tytuły za­
wodowe — Dz . U. M E N Nr 2, poz. 14. Poradnia powinna działać w formie samodzielnej jednostki dydaktycznej na prawach katedry p o w o ł a ­
nej przy wydziale prawa.
K a ż d a inna jednostka organizacyjna nie spełniająca w y m a g a ń
art. 2 nie jest studencką poradnią prawną, nie stosuje się do niej ustawa,
a więc nie m o ż e korzystać z jej dobrodziejstw.
Art. 3
1. Poradnia p o w o ł a n a jest do świadczenia pomocy prawnej na
zasadach przewidzianych w ustawie oraz realizacji programu edukacyjnego.
18
Projekt ustawy o studenckich poradniach prawnych wraz z uzasadnieniem
2. Do z a d a ń Poradni należy m i ę d z y innymi:
a) upowszechnianie wiedzy prawniczej,
b) przyczynianie się do powszechnego d o s t ę p u do wymiaru sprawiedliwości,
c) ochrona i n t e r e s ó w grup s p o ł e c z n y c h , które nie m a j ą zapewnionej należytej reprezentacji (opieki prawnej),
d) badanie i upowszechnianie zasad etyki z a w o d ó w prawniczych,
e) propagowanie studenckiego poradnictwa prawnego,
f) ochrona praw konsumenta.
1. Konstytutywnym elementem działalności poradni jest świadczenie pomocy prawnej. Jeżeli dana jednostka nie ś w i a d c z y pomocy
prawnej, to nie jest ona poradnią w rozumieniu niniejszej ustawy (nawet jeśliby realizowała zadania określone w ust. 2).
2. Poradnia została p o w o ł a n a dla realizacji programu edukacyj­
nego. Celem edukacji klinicznej jest wykształcenie prawników, zdolnych
do wykorzystywania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce. Ś w i a d czenie pomocy prawnej jest celem poradni, jak i środkiem służącym dla
realizacji drugiego celu, j a k i m jest nauka. Cele poradni nie są w i ę c rozłączne, ale komplementarne w stosunku do siebie. Wydaje się, że na
ś w i a d c z e n i e pomocy prawnej należy patrzeć zawsze przez pryzmat edukacyjny. W a ż n e, aby poradnia potrafiła odpowiednio w y w a ż y ć oba te
elementy. Trzeba też w s k a z a ć , że element edukacyjny b ę d z i e c z ę s t o
o d r y w a ł się od ś w i a d c z e n i a pomocy prawnej, na przykład poprzez w y ­
kłady, referaty z zakresu etyki prawniczej, symulacje procesowe.
3. Zadania określone w ust. 2 mają dwojaki charakter. Część z nich
to normy programowe. Poprzez realizacje zadań o k r e ś l o n y c h w ust. 1
poradnia ma dążyć do osiągnięcia zadanego stanu rzeczy. Z o s t a ł y więc
d o o k r e ś l o n e cele, które poprzez działanie poradni mają być osiągnięte.
Druga grupa to konkretne zadania poradni, które stanowią konkretyzację c e l ó w określonych w ust. 1.
Zadania określone w literach a)-c) mają charakter programowy.
Poprzez ś w i a d c z e n i e pomocy prawnej poradnia upowszechnia w i e d z ę
prawniczą, a także przyczynia się do powszechnego dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Świadcząc pomoc nieodpłatnie osobom, któiych nie
stać na profesjonalną pomoc p r a w n ą (art. 5), poradnia chroni interesy
grup społecznych, które nie mają należytej opieki prawnej.
Badanie i upowszechnianie zasad etyki z a w o d ó w prawniczych jest
realizacją aspektu edukacyjnego poradni. Studenci poradni to przyszli
s ę d z i o w i e , prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni i notariusze. Zapoznawanie ich z etyką z a w o d ó w prawniczych, stopniowe wpajanie zasad tej
Projekt ustawy o studenckich poradniach prawnych wraz z uzasadnieniem
etyki, j u ż na tym etapie, m o ż e w y w r z e ć w p ł y w na wykonywanie przez
nich z a w o d ó w prawniczych w przyszłości. N i e ma też przeszkód, aby
z zasadami etyki zostali zapoznani inni studenci czy w r ę c z ludzie spoza
k r ę g ó w prawniczych.
Istniejące j u ż poradnie powinny służyć p o m o c ą i radą nowo powstającym. C e l o w i temu powinno służyć organizowanie konferencji, na
których m o ż n a dzielić się doświadczeniami, a także zachęcać innych do
tworzenia poradni. W ten sposób poradnia również przyczynia się do
powszechnego dostępu do wymiaru sprawiedliwości.
Konsumenci to najliczniejsza, a zarazem najsłabsza grupa poten­
cjalnych klientów poradni. Ś w i a d c z e n i e pomocy prawnej tej grupie jest
w a ż n y m zadaniem poradni.
Art. 4
1. Pomoc prawna udzielana przez s t u d e n t ó w Poradni polega
w szczególności na:
a) s p o r z ą d z a n i u opinii i udzielaniu porad prawnych,
b) projektowaniu w y s t ą p i e ń w ł a s n y c h klientów,
c) reprezentacji k l i e n t ó w przed organami wymiaru sprawiedli­
w o ś c i i administracji publicznej, a nadto wobec p o d m i o t ó w
prawa prywatnego,
d) opracowywaniu p r o j e k t ó w u m ó w , s t a t u t ó w , uchwal, a k t ó w
i innych pism,
e) uczestnictwie w p o s t ę p o w a n i a c h mediacyjnych,
f) pomocy penitencjarnej i postpenitencjarnej,
g) pomocy osobom starającym się o status uchodźcy.
2. P o m o c ą p r a w n ą jest r ó wni e ż pełnienie przez s t u d e n t ó w Po­
radni funkcji k u r a t o r ó w w p o s t ę p o w a n i a c h s ą d o w y c h i administracyjnych.
1. Przepis ten wylicza, co należy do zakresu pojęcia pomocy prawnej udzielanej przez studentów Poradni. Wyliczenie jest p r z y k ł a d o w e .
Samo p o j ę c i e pomocy prawnej nie jest zdefiniowane. Na podstawie
wyliczenia należy przyjąć, że p o m o c ą prawną w p o w y ż s z y m rozumieniu jest podjęcie przez studenta poradni w interesie klienta poradni j akichkolwiek czynności prawnych lub faktycznych wymagających wiedzy prawniczej (por. definicję ś w i a d c z e n ia pomocy prawnej zawartą
w art. 4 ust. 1 Prawa o adwokaturze i art. 6 ust. 1 ustawy o radcach prawnych).
2. Pomoc prawna ś w i a d c z o n a jest w y ł ą c z n i e przez s t u d e n t ó w
poradni. Oznacza to, iż w ramach poradni wszystkich c z y n n o ś c i wska-
20
Projekt ustawy o studenckich poradniach prawnych wraz z uzasadnieniem
zanych w art. 4 dokonuje student. Pod ż a d n y m pozorem pomocy prawnej nie m o ż e ich świadczyć pracownik poradni.
Pomoc prawna jest ś w i a d c z o n a pod nadzorem o s ó b , o k t ó r y c h
mowa w art. 15 lit. c) i d). Norm a taka, mimo braku w y r a ź n e g o przepisu, w y n i k a z samej konstrukcji studenckiej poradni prawnej (nauka poprzez praktykę). Potwierdzają to następujące przepisy: art. 15 lit. a), c)
i d) (wskazujący, iż regulamin poradni ma stwarzać warunki dla należytego nadzoru oraz jakie osoby muszą sprawować ten nadzór), art. 21 lit. a)
(regulamin ma określać n a d z ó r nad ś w i a d c z e n i e m pomocy prawnej),
art. 24 ust. 3 (obowiązek zachowania tajemnicy dotyczy r ó w n i e ż osoby
nadzorującej), art. 25 ust. 1 lit. b) i d) (konflikt interesów dotyczy też
osoby nadzorującej).
Taka regulacja pozwala z jednej strony u c z y ć się studentom na
w ł a s n y c h i cudzych błędach, a z drugiej, zapewnia odpowiedni poziom
ś w i a d c z o n y c h usług.
3. Sporz ą dz e nie opinii prawnej polega na przedstawieniu klientowi stanu prawnego dotyczącego interesującej go kwestii. Jest to obiektywne spojrzenie na stan faktyczny i prawny. Udzieleniem porady prawnej jest wskazanie klientowi, co należy uczynić, by możliwie najpełniej
z r e a l i z o w a ć jego interes.
Projektowanie wystąpień własnych klientów polega na sporządzaniu pism z a r ó w n o procesowych, jak innego rodzaju, pod k t ó r y m i
podpisuje się sam klient. Pismo takie m o ż e być załącznikiem do porady
prawnej.
Studenci poradni m o g ą r e p r e z e n t o w a ć klientów wobec wszelkiego rodzaju podmiotów. W szczególności wyróżniono reprezentację przed
organami procesowymi. Oznacza to, że na zasadach o k r e ś l o n y c h we
w ł a ś c i w y c h przepisach procesowych, student poradni zastępuje przed
sądem klienta. Ustawa przystosowuje w rozdziale 4 w ł a ś c i w e przepisy
proceduralne do świadczenia przez poradnię tego rodzaju pomocy prawnej. Reprezentowanie klientów wobec o r g a n ó w administracji, o s ó b f i zycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych pozbawionych osobowości prawnej, odbywa się na zasadach Kodeksu cywilnego i Kodeksu
p o s t ę p o w a n i a administracyjnego (przepisy o p e ł n o m o c n i c t w i e ) .
Opracowywanie projektów umów, statutów, uchwał, aktów i in­
nych pism leży w kompetencji k a ż d e g o podmiotu, o ile nic jest w y k o nywane zawodowo.
4. Mediacja jest nową instytucją prawa karnego procesowego, maj ą c ą na celu upodmiotowienie pokrzywdzonego. Traktowana jest jako
forma porozumienia pokrzywdzonego ze sprawcą. M o ż l i w a jest w po21
Projekt ustawy o studenckich poradniach prawnych wraz z uzasadnieniem
stępowaniu przygotowawczym, w postępowaniu sądowym przy przestępstwach ściganych z urzędu, jak również w p o s t ę p o w a n i u prywatnoskarg o w y m zamiast p o s t ę p o w a n i a pojednawczego. Zgodnie z art. 320 k.p.k.
m e d i a c j ę przeprowadza instytucja lub osoba godna zaufania. Minister
S p r a w i e d l i w o ś c i w drodze rozporządzenia, na podstawie u p o w a ż n i e n i a
ustawowego, określił, j a k i m warunkom powinny o d p o w i a d a ć instytucje i osoby uprawnione do przeprowadzania mediacji.
Mediacji m o ż e d o k o n y w a ć instytucja, która zgodnie ze swoim statutem, p o w o ł a n a została do wykonywania zadań w zakresie: 1) resocjalizacji, 2) ochrony interesu s p o ł e c z n e g o , 3) ochrony w a ż n e g o interesu
indywidualnego, 4) ochrony wolności i praw c z ł o w i e k a i została wpisa­
na do wykazu, który prowadzi sąd apelacyjny. N i e wymagany jest wpis,
j e ś l i dana instytucja zgłosi g o t o w o ś ć mediacji w konkretnej sprawie.
W imieniu instytucji mediacji dokonuje jej przedstawiciel. M u s i on między innymi: u k o ń c z y ć 26 lat, posiadać odpowiednie d o ś w i a d c z e n i e życiowe i umiejętności likwidowania konfliktów oraz wystarczającą do
przeprowadzenia p o s t ę p o w a n i a mediacyjnego w i e d z ę .
Wydaje się, że poradnia spełnia wymagania przewidziane dla in­
stytucji, która ma p r o w a d z i ć p o s t ę p o w a n i e mediacyjne. Przedstawicielem nie m ó g ł b y być jednak student poradni, gdyż rzadko zdarzy się, by
miał u k o ń c z o n e 26 lat. Wprowadzenie ustawy w y m a g a ł o b y więc zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.
5. Osobami szczególnie potrzebującymi pomocy prawnej są skazani i ich rodziny. N o w y k.k.w. wychodzi naprzeciw tym zapotrzebowaniom (zob. uzasadnienie do art. 32). Pomoc tym ludziom jest uzasadniona
tak w z g l ę d a m i edukacyjnymi (trudny klient), jak i zasadą świadczenia
pomocy prawnej osobom, które nie mają zapewnionej należytej reprezentacji.
Student poradni m o ż e z jednej strony p o m ó c skazanemu w postępowaniach dotyczących wykonywania kary, a z drugiej ułatwić uporządkowanie spraw z w i ą z a n y c h z ż y c i e m na w o l n o ś c i : problematyka
mieszkaniowa, alimenty, o d p o w i e d z i a l n o ś ć odszkodowawcza).
6. Osoby ubiegające się o status u c h o d ź c y nie otrzymują pomocy
prawnej albo jest ona udzielana w ograniczonym zakresie. P o s t ę p o w a nie o nadanie statusu u c h o d ź c y jest dość skomplikowane, a jeszcze bardziej niezrozumiałe staje się dla osoby nic znającej j ę z y k a polskiego i nie
potrafiącej znaleźć s i e w nowym ś r o d o w i s k u (patrz M. Zacny, Wybrane
zagadnienia dotyczące statusu uchodźcy w polskim systemie prawnym,
K l i n i k a 1999, nr 1).
22
Projekt ustawy o studenckich poradniach prawnych wraz z uzasadnieniem
Student poradni m o ż e wyjaśnić u c h o d ź c y jego sytuację prawną,
a także brać aktywny udział w p o s t ę p o w a n i u o nadanie statusu u c h o d ź cy tak w pierwszej, jak i drugiej instancji. S z c z e g ó l n e znaczenie ma
udział w tzw. wywiadzie środowiskowym. Obecność studenta może mieć
w p ł y w na o c e n ę przedstawionych przez u c h o d ź c ę zdarzeń. W y n i k a to,
na przykład, z możliwości w y t ł u m a c z e n i a u c h o d ź c y brzmienia sporządzonego protokołu, gdyż zazwyczaj u c h o d ź c a , podpisując protokół nie
zna jego treści, więc nie m o ż e tym samym sprostować błędów i nieścisłości.
Student ma w i ę c m o ż l i w o ś ć o b c o w a ć z trudnym, ale i ciekawym
klientem, a zarazem zapewnia się pomoc osobom szczególnie jej potrzebującym.
7. Do pojęcia pomocy prawnej świadczonej przez studenta z a l i czono również pełnienie przez studentów funkcji kuratorów w p o s t ę p o waniach sądowych i administracyjnych. Ten rodzaj działalności różni się
od p o z o s t a ł y c h tym, że brak osoby klienta. N i e zawsze też kurator działa w interesie osoby, dla której został ustanowiony. Kurator w sprawach
o prawach stanu działa w interesie s p o ł e c z n y m .
Podobnie jak każda inna osoba, której przysługuje zdolność do
czynności prawnych, student poradni m o ż e zostać wyznaczony przez sąd
do pełnienia funkcji kuratora. M o ż e to b y ć kuratela procesowa dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, ale także kuratela na podstawie art. 69
k . p . c , kuratela w postępowaniu egzekucyjnym oraz kuratela w sprawach
o prawa stanu. Student m o ż e zostać wyznaczony przedstawicielem osoby nieobecnej w postępowaniu administracyjnym. Wyznaczenia na wniosek organu dokonuje sąd (patrz szerzej F. Wejman, Student poradni jako
kurator, K l i n i k a 1999, nr 1).
Wydaje się, że działalność studentów jako kuratorów w postępowaniach sądowych i administracyjnych może być szczególnie wartościowa dla wymiaru sprawiedliwości. W praktyce działania sądów istotnym
problemem jest brak odpowiednich k a n d y d a t ó w do pełnienia funkcji
kuratorów. Z tego powodu ochrona praw o s ó b , na p r z y k ł a d nieznanych
z miejsca pobytu, jest niejednokrotnie iluzoryczna, bowiem z koniecz­
ności funkcję kuratorów pełnią osoby, które nie posiadają merytorycznych kwalifikacji. Pełnienie przez poradnię funkcji zaplecza kadrowego m o ż e p r z y c z y n i ć się do poprawy tego stanu rzeczy.
23
Projekt ustawy o studenckich poradniach prawnych wraz z uzasadnieniem
Art. 5
1. Poradnia ś w i a d c z y pomoc p r a w n ą podmiotom, k t ó r y c h sytuacja m a j ą t k o w a nie pozwala na pokrycie k o s z t ó w o d p ł a t n e j po­
mocy prawnej.
2. Pomoc prawna ś w i a d c z o n a w ramach Poradni jest nieodpłatna.
1. Poradnie nie mają i nie m o g ą być konkurencją dla a d w o k a t ó w
i r a d c ó w prawnych. Mają one z a p e ł n ić lukę, jaka istnieje w systemie
pomocy prawnej (por. też art. 6 i art. 31 pkt 1). Przepisy prawa jako regułą przewidują o d p ł a t n o ś ć profesjonalnej pomocy prawnej. Zgodnie
z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości ( D z . U . z 1997 r.
Nr 154, poz. 1013 ze zm.) w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz
opłat za czynności radców prawnych tylko w wypadkach szczególnie uzasadnionych, gdy przemawia za tym sytuacja materialna lub rodzinna
klienta albo rodzaj sprawy, adwokat lub radca prawny m o ż e ustalić stawką opłaty niższą niż stawka minimalna albo z r e z y g n o w a ć z opłaty w ca­
łości. W praktyce adwokaci i radcowie rzadko korzystają z takiej m o ż liwości.
Poradnia ma wiąc służyć p o m o c ą prawną osobom ubogim, które
i tak nie skorzystają z pomocy profesjonalisty. Klientami poradni mogą
też być osoby prawne, a także zrzeszenia i organizacje nie posiadające
o s o b o w o ś c i prawnej (ust. 1 m ó w i o podmiotach). Jedynym warunkiem,
jakie te podmioty muszą spełniać, jest odpowiedni stan majątkowy nie
pozwalający im na pokrycie kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Opisanej wyżej luki nie zapełni instytucja „ a d w o k a t a z urządu".
Po pierwsze, osoba uboga musi wiedzieć o takiej m o ż l i w o ś c i , a także
musi u m i e ć napisać wniosek. Po drugie, warunkiem ustanowienia adwokata z urządu w p o s t ę p o w a n i u c y w i l n y m jest zwolnienie od k o s z t ó w
sądowych. Sądy zaś bardzo niechętnie z nich zwalniają. Zaś jeśli nawet
k o g o ś stać na poniesienie k o s z t ó w s ą d o w y c h , to nie oznacza to automatycznie, że stać go również na pokrycie kosztów odpłatnej pomocy praw­
nej. Poza tym adwokat z urządu działa dopiero w procesie, zaś pomoc
cząsto potrzebna jest o wiele w c z e ś n i e j .
2. Założenie, iż klientami poradni są osoby ubogie, pociąga za sobą
przyjęcie nieodpłatności udzielanej im pomocy. Nieodpłatnie to znaczy
nie tylko bez ż a d n e g o wynagrodzenia dla osoby udzielającej porady, ale
także bez pokrycia ewentualnych kosztów związanych z udzielaną poradą. Tą zasadą należy uznać za konstytutywną cechą, warunkującą uznanie danego podmiotu za studencką poradnią prawną.
24
Projekt ustawy o studenckich poradniach prawnych wraz z uzasadnieniem
Art. 6
Poradnia nie prowadzi spraw, w których po stronie klienta Po­
radni działa adwokat lub radca prawny.
Jeżeli dana osoba korzysta z pomocy adwokata lub radcy prawnego, to albo s t a c j ą na płatną poradą (i tym samym stosuje się art. 5 ust.
1) lub też ma ustanowionego „ a d w o k a t a (obrońcę) z u r z ę d u " (lub też
adwokat lub radca prawny działają be z pł a t ni e ). W tym przypadku znaj­
dzie zastosowanie art. 6.
Przepis ten potwierdza, że poradnie nie m o g ą k o n k u r o w a ć z profesjonalistami. Podobne reguły obowiązują także p o m i ę d z y adwokatami (§ 33 Zbioru zasad etyki adwokackiej i g o d n o ś c i zawodu).
Poradnia m o ż e prowadzić sprawę, jeżeli adwokat lub radca prawny
działa w całkowicie innej sprawie (zastrzeżeniem oczywiście art. 5 ust.
1). Należy jednak w tej kwestii zachować dużą ostrożność. Poradnia może
także p r z y g o t o w a ć klientowi pismo w sprawie ustanowienia mu adwokata z urzędu. Jeśli sąd ustosunkowuje się pozytywnie do tego wniosku,
poradnia musi w y c o f a ć się ze sprawy.
Art. 7
Z w a ż n y c h przyczyn Poradnia m o ż e o d m ó w i ć prowadzenia
sprawy.
Poradnia nie ma o b o w i ą z k u prowadzenia każdej sprawy, która
została do niej zgłoszona. Niektóre przyczyny odmowy wymienia wy­
raźnie ustawa (patrz art. 25). Inne wynikają z tego, że poradnia p o w o ł a ­
na jest przede wszystkim do realizacji programu edukacyjnego.
Ważna przyczyna to taka, która ma znaczenie z punktu widzenia
podstawowych c e l ó w poradni. Chodzi więc o spojrzenie na tę przyczynę przez pryzmat aspektu edukacyjnego poradni, a także ś w i a d c z e n i a
pomocy prawnej w s p o s ó b rzetelny.
P r z y k ł a d o w o , jeśli zakres przedmiotowy działalności poradni jest
ograniczony, to poradnia nie będzie prowadziła sprawy wychodzącej poza
ten zakres. Poradnia m o ż e o d m ó w i ć prowadzenia sprawy także wtedy,
gdy jest ona zbyt skomplikowana lub też gdy poradnia prowadzi ich j u ż
zbyt d u ż o .
Przyczyny te powinny być wymienione w regulaminie poradni —
art. 21 lit. c). Z a p o b i e g a ć to będzie dowolności w przyjmowaniu spraw.
Jednak nawet jeśli dana przyczyna nie zostanie wymieniona w regulaminie, to poradnia m o ż e o d m ó w i ć prowadzenia sprawy, gdy u z n a j ą za
ważną. Taka sytuacja wymaga jednak dużej ost roż nośc i.
25
Projekt ustawy o studenckich poradniach prawnych wraz z uzasadnieniem
Podobną normę zawiera art. 28 ust. 1 Prawa o adwokaturze. W tym
jednak przypadku chodzi jedynie o ochroną interesów klienta (por. § 21
i 22 Zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu).
Art. 8
1. Studentem Poradni jest student IV lub V roku prawa szkoły
w y ż s z e j , przy której działa Poradnia, wpisany na listę prowad z o n ą przez P o r a d n i ę .
2. Lista s t u d e n t ó w Poradni jest jawna.
Przepis ten określa warunki, jakie ma spełniać osoba, która będzie udzielała porad prawnych. M u s i to b y ć student prawa, uczący się
w szkole, przy której działa poradnia.
W y m ó g IV lub V roku studiów ma na celu zagwarantowanie, że
osoba taka ma j u ż za sobą kilkuletni okres styczności z prawem. Taki
student powinien mieć opanowane najważniejsze dziedziny prawa.
Spełniająca p o w y ż s z e warunki osoba, aby m o g ł a uczyć się w poradni, musi być do niej przyjęta (wpisana na listę). W większości przyp a d k ó w poradnia nic będzie mogła przyjąć wszystkich chętnych. Poradnia m o ż e również określić dodatkowe kryteria, od których uzależni wpis
na listę.
J a w n o ś ć listy st ude nt ów ma zapobiec ewentualnym w ą t p l i w o ściom co do tego, czy dana osoba jest r z e c z y w i ś c i e studentem poradni.
Zawsze osoba mająca wątpliwości (np. sekretarka w sądzie czy też klient)
będzie mogła to sprawdzić. Jest to o tyle w a ż n e , bowiem studentowi poradni zostały przyznane pewne uprawnienia, zaś korzystanie z nich przez
osoby nieuprawnione mogłoby doprowadzić do negatywnych rezultatów.
Art. 9
Poradni p r z y s ł u g u j ą uprawnienia organizacji s p o ł e c z n e j ,
o k t ó r y c h mowa w:
1) art. 61, art. 87 ust. 3 i 5 oraz art. 462 ustawy z dnia 17 listopa­
da 1964 r. — Kodeks p o s t ę p o w a n i a cywilnego (Dz.U. Nr 43,
poz. 296 ze zm.),
2) art. 21 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwd z i a ł a n i u praktykom monopolistycznym i ochronie i n t e r e s ó w
k o n s u m e n t ó w (Dz.U. z 1997 r. Nr 49, poz. 318 ze zm.),
3) art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwal­
czaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz. 211 zezm.),
4) art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz.U. Nr 74, poz. 368 ze zm.),
5) art. 90 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks p o s t ę p o w a nia karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555).
26
Projekt ustawy o studenckich poradniach prawnych wraz z uzasadnieniem
Poradnia nie jest i przepis ten nie czyni jej organizacją społeczną.
C h o d z i jedynie o to, aby poradnie mogły korzystać z u p r a wn i eń (o charakterze tak formalnoprawnym, jak i materialnoprawnym) zapewnianych
organizacjom s p o ł e c z n y m.
Organizacja s p o ł e c z n a d z i a ła w p o s t ę p o w a n i u c y w i l n y m dla
ochrony praw obywateli (art. 8 . Podobne zadanie ma poradnia
(por. art. 3 ust. 2 lit. d) i e). Będzie więc mogła wytaczać p o w ó d z t w a na
rzecz obywateli (a także wstępować do postępowania w k a ż d y m jego stadium) w sprawach o roszczenia alimentacyjne oraz w sprawach o ochronę k o n s u m e n t ó w (art. 61 ust. 1 i 2 k.p.c). Poradnia będzie też mogła wy­
s t ę p o w a ć z p o w ó d z t w e m na rzecz p r a c o w n i k ó w i ubezpieczonych
w sprawach z zakresu prawa pracy i u b e z p i e c z e ń s p o ł e c z n y c h (art. 462
k . p . c ) . W sprawach o ustalenie ojcostwa i o roszczenia alimentacyjne,
a t a k ż e z w i ą z a n y c h z o c h r o n ą praw k o n s u m e n t ó w , p e ł n o m o c n i k i e m
klienta będzie m ó g ł być student poradni (art. 87 ust. 3 i 5 k.p.c).
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 3 ustawy o p r z e c i w d z i a ł a n i u prak­
tykom monopolistycznym i ochronie interesów k o n s u m e n t ó w poradnia
będzie m o g ł a wszcząć p o s t ę p o w a n i e antymonopolowe.
W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, poradnia będzie m o g ł a żądać zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia skutk ó w niedozwolonych działań, złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego o świ a d c z e n ia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie (art. 19
ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 18 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy o Naczelnym Sądzie A d m i n i stracyjnym poradnia będzie mogła wnieść skargę do N S A , w sprawach
dotyczących interesów prawnych klienta.
Organizacja społeczna m o ż e wziąć udział w s ą d o w y m p o s t ę p o waniu karnym, jeżeli zachodzi potrzeba ochrony interesu społecznego
lub w a ż n e g o interesu indywidualnego, w szczególności ochrony wolności i praw człowieka (art. 90 k.p.k.). Podstawowym prawem człowieka
jest prawo do obrony (art. 42 ust. 2 Konstytucji). Jeśli w i ę c poradnia
uznałaby, że prawo do obrony jej klienta zostało z a g r o ż o n e m o g ł a b y
wziąć udział w sprawie, wyznaczając studenta swoim przedstawicielem.
Art. 10
Minister S p r a w i e d l i w o ś c i przydziela Poradni środki finansowe na realizację z a d a ń o k r e ś l o n y c h w art. 3.
Artykuł 24 ustawy o szkolnictwie w y ż s z y m przewiduje, że uczelnia p a ń s t w o w a otrzymuje z budżetu państwa m i ę d z y innymi środki na
cele szczególne, przyznane na podstawie odrębnych przepisów. Artykuł
27
Projekt ustawy o studenckich poradniach prawnych wraz z uzasadnieniem
25 stwierdza, że przepisy art. 24 m o g ą być stosowane odpowiednio do
uczelni n i e p a ń s t w o w y c h . Przepis art. 10 jest przepisem s z c z e g ó l n y m
w stosunku do wyżej wymienionych. Przesądza on, że środki finansowe
na działanie poradni mają znaleźć się w części budżetu znajdującej się
w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości.
W ł a d z e publiczne zobowiązane są przez Konstytucję do ochrony
najsłabszych grup społecznych (art. 76, art. 71). Z art. 30 Konstytucji
w związku z jej art. 2 wynika obowiązek ochrony potrzeb elementarnych
k a ż d e g o człowieka (por. M. Safjan, Sprawiedliwość społeczna — intu­
icja czy teoria, Rzeczpospolita z 19 kwietnia 1999 r.) Poradnie świadcząc pomoc pra wn ą ubogim, będą realizować te zadania. Państwo w i n no w i ę c w s p o m a g a ć tę działalność.
Przepis ten statuuje obowiązek przewidywania w budżecie państwa środków na działalność poradni. Wysokość tych ś r o d k ó w będzie
uzależniona od sytuacji finansowej państwa i bieżącej strategii rozwoj u . Nieprzewidzenie jednak w b u d ż e c i e ś r o d k ó w na poradnie naruszałoby n o r m ę konstytucyjną (art.' 7 Konstytucji).
Z istoty rzeczy sama poradnia nie zarabia na swoją działalność.
Środki b u d ż e t o w e będą tylko jednym ze źródeł finansowania. Poradnie
muszą z d o b y w a ć pieniądze z innych źródeł, takich jak: budżety samor z ą d o w e (np. w ramach programu powiatowego rzecznika praw konsum e n t ó w ) , fundusze celowe, fundacje.
Art. 11
Działalność Poradni jest objęta ubezpieczeniem od odpowied z i a l n o ś c i cywilnej. Ubezpieczenie pokrywa szkoła w y ż s z a .
Przepis ten wprowadza o b o w i ą z k o w e ubezpieczenie poradni od
odpowiedzialności cywilnej. Uczelnia ma obowiązek zawrzeć u m o w ę
z wybranym przez siebie z a k ł a d e m ubezpieczeniowym (patrz też art. 4
pkt 4 oraz art. 5 ustawy o działalności ubezpieczeniowej).
N o r m a ta gwarantuje klientom naprawienie szkody z jednej strony, zaś z drugiej strony, zapewnia o c h r o n ę przede wszystkim studentom,
a pośrednio również uczelni, która m o g ł a b y o d p o w i a d a ć za uchybienia
swoich p r a c o w n i ó w na podstawie art. 120 . Przepis ten jest o tyle w a ż ny, że pomoc prawną świadczą studenci, zaś nie wszystkie ich działania
dadzą się skontrolować.
J e ż e l i s z k o ł a w y ż s z a nie zawrze u m o w y ubezpieczenia od
o d p o w i e d z i a l n o ś c i cywilnej w c i ą g u 14 dni od uprawomocnienia się
zezwolenia, o którym mowa w art. 14, Minister Sprawiedliwości cofa
to zezwolenie.
28
Projekt ustawy o studenckich poradniach prawnych wraz z uzasadnieniem
Art. 12
1. Normy etyczne o b o w i ą z u j ą c e s t u d e n t ó w Poradni oraz osoby
ich n a d z o r u j ą c e przyjmuje Zjazd K i e r o w n i k ó w Poradni.
2. Zjazd z w o ł y w a n y jest co najmniej raz na dwa lata przez kie­
rownika Poradni, która jako pierwsza u z y s k a ł a zezwolenie,
o k t ó r y m mowa w art. 14.
Wymiana doświ a dc z eń jest bardzo w a ż n a w edukacji „klinicznej",
s z c z e g ó l n i e zaś w sytuacji, kiedy cały program dopiero się rodzi. Jednak, aby przedstawiciele poradni spotykali się, nie jest potrzebna szczególna regulacja prawna.
Przepis ten natomiast nakłada o b o w i ą z e k uchwalenia przez kier o w n i k ó w poradni zasad etycznych obowiązujących całą społeczność
poradnianą. Normy te będą obowiązywały istniejące, jak i nowo powstałe
poradnie. Sankcje za ich ł a m a n i e przewiduje art. 17 pkt 1. Ma to na celu
zapewnienie wsp ó l n y c h standardów w działalności poradni.
Rozdział 2
Tworzenie i likwidacja Poradni
Art. 13
P o r a d n i ę tworzy s z k o ł a w y ż s z a na zasadach o k r e ś l o n y c h
w swoim statucie.
Artykuł 70 ust. 5 Konstytucji w y r a ż a zasadę autonomii szkół wy­
ż s z y c h . Wyrazem tej zasady jest zapewnienie szkole pełnej swobody
w podjęciu decyzji o utworzeniu poradni. Szkoła wyższa może też w każdej c h w i l i z d e c y d o w a ć o likwidacji poradni (art. 17 lit. a). To prawo jest
r ó w n i e ż nieograniczone.
Przepis ten nic przesądza, który organ uczelni decyduje o tym, gdyż
określa to statut uczelni lub regulamin jednostki organizacyjnej prowadzącej studia prawnicze.
Art. 14
1. Poradnia m o ż e r o z p o c z ą ć ś w i a d c z e n i e pomocy prawnej nie
w c z e ś n i e j niż z c h w i l ą wydania zezwolenia przez Ministra
S p r a w i e d l i w o ś c i , po zasięgnięciu opinii o k r ę g o w e j rady adwokackiej, rada o k r ę g o w e j izby r a d c ó w prawnych w ł a ś c i w e j dla
miejsca działalności Poradni.
2. Minister S p r a w i e d l i w o ś c i wydaje d e c y z j ę o zezwoleniu w terminie 30 dni od złożenia wniosku.
29
Projekt ustawy o studenckich poradniach prawnych wraz z uzasadnieniem
Art. 15
1. Minister S p r a w i e d l i w o ś c i wydaje zezwolenie na wniosek
szkoły w y ż s z e j , gdy spełnione są na st ę puj ą c e przesłanki:
a) regulamin Poradni stwarza warunki do sprawowania n a l e ż y tego nadzoru merytorycznego nad działalnością studentów,
b) P o r a d n i ą kieruje nauczyciel akademicki co najmniej w stopniu doktora habilitowanego nauk prawnych polskich s z k ó ł
w y ż s z y c h (kierownik Poradni),
c) b e z p o ś r e d n i n a d z ó r merytoryczny nad działalnością student ó w w ramach Poradni sprawuje osoba, która złożyła jeden
z n a s t ę p u j ą c y c h e g z a m i n ó w : adwokacki, prokuratorski, radcowski, s ę d z i o w s k i , notarialny lub uz yskał a stopień doktora
habilitowanego nauk prawnych polskich szkól w y ż s z y c h ,
d) w s z c z e g ó l n i e uzasadnionych przypadkach b e z p o ś r e d n i nadz ó r merytoryczny nad działalnością s t u d e n t ó w m o ż e sprawow a ć osoba ze stopniem doktora nauk prawnych, m a j ą c a d u ż e
d o ś w i a d c z e n i e prawnicze w dziedzinie s t a n o w i ą c e j zadanie
poradni, a która nie złożyła ż a d n e g o z e g z a m i n ó w wymienionych w lit. c).
1. Projektodawcy mieli k i l k a koncepcji uregulowania tej problematyki. Proponowano, aby Minister S p r a w i e d l i w o ś c i miał w przypad­
ku tworzenia poradni jedynie prawo weta, a nic p o d e j m o w a ł pozytywnej
decyzji. Istniała też koncepcja, że Minister Sprawiedliwości w y r a ż a ł b y
jedynie zgodą na to, by studenci poradni mogli r e p r e z e n t o w a ć k l i e n t ów
przed sądami i innymi organami p a ń s t w o w y m i (na zasadach określonych
przepisami znowelizowanymi przez art. 30 pkt 1, art. 31 pkt 1, art. 32
i art. 33 pkt 1). Argumentem p r z e m a w i a j ą c y m za tymi propozycjami był
art. 70 ust. 5 Konstytucji.
P r z e w a ż y ł pogląd, że działalność poradni wykracza daleko poza
z w y k ł e ramy funkcjonowania uczelni. Momentem granicznym jest po­
jawienie sią klienta, od tej chwili nic jest to j u ż sprawa w e w n ę t r z n a uczelni. Za takim rozwiązaniem przemawia również nadzór Ministra Sprawiedliwości nad adwokaturą i radcami prawnymi (por. art. 5 ust. 3 ustawy
o radcach prawnych oraz art. 14, art. 15, art. 47, art. 69 art. 90 Prawa
o adwokaturze).
Do momentu, kiedy poradnia nic bądzic chciała świadczyć pomocy
prawnej, m o ż e funkcjonować bez zgody Ministra. M o ż e być to okres
p r z e j ś c i o w y lub też uczelnia zechce p o w o ł a ć j e d n o s t k ą organizacyjną,
która bądzie realizowała jedynie program edukacyjny w zakresie prak­
tycznej nauki zawodu (poprzez symulacje, spotkania z praktykami, „ w y j ­
30
Projekt ustawy o studenckich poradniach prawnych wraz z uzasadnieniem
ś c i a " do sądu itp.) Trzeba jednak podkreślić, że taka jednostka organizacyjna nigdy nie będzie poradnią, a więc nie będzie m o g ł a k o r z y s t a ć
z przywilejów jej przyznanych (np. Minister nie będzie m ó g ł przydzie­
lić jej ś r o d k ó w finansowych na podstawie art. 10).
2. Zezwolenie Ministra jest decyzją administracyjną. W sprawach
nieuregulowanych znajdzie zastosowanie Kodeks p o s t ę p o w a n i a administracyjnego. Możliwa jest skarga do N S A . Wniosek m o ż e złożyć szkoła,
która założyła poradnię. Minister ma obowiązek w y d a ć decyzję w ciągu 30 dni od z ł o ż e n i a w n i o s k u (jest to przepis s z c z e g ó l n y wobec
art. 35 .
Opinia okręgowej rady adwokackiej i okręgowej rady r a d c ó w
prawnych nie ma charakteru wiążącego. Jest ona o tyle w a ż n a , że m o ż e
p o m ó c w ocenie, czy poradnia rzeczywiście będzie świadczyła pomoc
na należytym poziomie.
3. Minister wydaje pozytywną decyzję, jeżeli są spełnione warunki
określone w art. 15. Kierownikiem poradni ma być samodzielny pracownik naukowy. Bezpośredni nadzór merytoryczny nad studentami ma peł­
nić osoba, która zdała egzamin uprawniający do wykonywania zawodu
prawniczego lub jest zwolniona z takiego egzaminu. Projektodawcy
uważają, że nie wystarczą w tym przypadku kwalifikacje do wykonywania pracy dydaktycznej. Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach n a d z ó r ten m o ż e spełniać osoba ze stopniem doktora nauk prawnych, nie spełniająca w c z e ś n i e j s z y c h w a r u n k ó w , a posiadająca d u ż e
d o ś w i a d c z e n i e w zakresie, w j a k i m będzie s p r a w o w a ł a nadzór. To j u ż
sam Minister będzie musiał ocenić, czy zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek i czy wskazana osoba posiada d u ż e d o ś w i a d c z e n i e
prawnicze.
Regulamin poradni musi stworzyć odpowiednie procedury pozwalające kontrolować studentów. M u s i z niego wynikać, że osoba sprawująca bezpośredni nadzór ma realny w p ł y w na to, co robi student (пр.:
poprzez seminaria, indywidualne dyżury, a także w sposób pośredni przez
innych p r a c o w n i k ó w ) .
Art. 16
1. Poradnia s k ł a d a coroczne sprawozdania z działalności M i n i strowi S p r a w i e d l i w o ś c i oraz w ł a ś c i w e j o k r ę g o w e j radzie adwokackiej i o k r ę g o w e j radzie izby r a d c ó w prawnych.
2. W z ó r sprawozdania określa Minister S p r a w i e d l i w o ś c i w drodze rozporządzenia.
3. Sprawozdanie nie m o ż e n a r u s z a ć art. 24 ust. 1 i 2.
31
Projekt ustawy o studenckich poradniach prawnych wraz z uzasadnieniem
Przepis ten stanowi przejaw kontroli nad działalnością poradni.
U m o ż l i w i a on zapobieżenie ewentualnym n i e p r a w i d ł o w o ś c i o m w funkcjonowaniu poradni. N i e z ł o ż e n i e takiego sprawozdania ustawa traktuje
jako przesłanką cofnięcia zezwolenia (art. 17 lit. d).
M i n i s t e r S p r a w i e d l i w o ś c i , a t a k ż e o k r ę g o w a rada adwokacka
i o k r ę g o w a rada izby r a d c ó w prawnych nie m o g ą tą drogą uzyskać dostępu do spraw klientów. Podmioty te sprawują nadzór nad funkcjonowaniem poradni, a nie nad działalnością merytoryczną. T y m uzasadnia
się ust. 3 tego przepisu.
Sprawozdanie ma być składane corocznie, w ciągu 30 dni od zakończenia roku akademickiego.
Art. 17
Minister cofa zezwolenie, o k t ó r y m mowa w art. 14 ust. 1.:
a) na wniosek szkoły w y ż s z e j , w ramach której działa Poradnia,
b) jeżeli nie jest sprawowany należycie n a d z ó r nad działalnością
studentów,
c) jeżeli szkoła w y ż s z a nie zawrze umowy ubezpieczenia od odp o w i e d z i a l n o ś c i cywilnej, o której mowa w art. 11 w c i ą g u 14
dni od dnia, w k t ó r y m decyzja o zezwoleniu stała się ostateczna,
d) jeżeli Poradnia nie złoży sprawozdania, o k t ó r y m mowa w art.
16 ust. 1 w ciągu 30 dni od z a k o ń c z e n i a roku akademickiego,
e) jeżeli szkoła w y ż s z a utraci prawo do nadawania stopnia magistra prawa,
f) jeżeli działalność Poradni jest sprzeczna z prawem b ą d ź narusza zasady etyczne.
Cofnięcie zezwolenia jest również decyzją administracyjną. A r tykuł 17 wymienia obligatoryjne przesłanki takiej decyzji, ale zarazem
jest to katalog zamknięty. N i e m o ż n a cofnąć zezwolenia z innej przyczyny.
Art. 18
Minister S p r a w i e d l i w o ś c i ogłasza o zezwoleniu lub cofnięciu
zezwolenia w Monitorze Polskim.
Ustawa nadaje poradni, jak i studentom w niej działającym szereg u p r a w n i e ń . Z tego też w z g l ę d u w a ż n e jest, by m o ż n a było ustalić
czy dana jednostka jest poradnią w rozumieniu tej ustawy. Temu też ma
służyć ogłoszenie, o którym mowa w art. 18.
Art. 19
1. C o f n i ę c i e zezwolenia powoduje, że w terminie 21 dni dnia,
w k t ó r y m decyzja o zezwoleniu stała się ostateczna w y g a s a j ą
32
Projekt ustawy o studenckich poradniach prawnych wraz : uzasadnieniem
p e ł n o m o c n i c t w a procesowe udzielone przez k l i e n t ó w studen­
tom Poradni.
2. Poradnia k o ń c z y sprawy rozpoczęte w zakresie nie w y m a g a j ą cym reprezentacji, chyba że w decyzji o cofnięciu zezwolenia
Minister S p r a w i e d l i w o ś c i nakazał natychmiastowe zaprzesta­
nie działalności Poradni.
Przepis ten chroni słuszne interesy klientów, nie m o ż n a ich bowiem w całej rozciągłości obciążać ryzykiem cofnięcia zezwolenia na
działanie poradni. Brak jego wiązałby się z tym, że z dniem, gdy stało
się ono ostateczne, poradnia nie m o g ł a b y ś w i a d c z y ć pomocy prawnej.
Brak przepisu ust. 1 oznaczałby, że p e ł n o m o c n i c t w o procesowe
w y g a s a ł o b y z dniem, w którym decyzja o cofnięciu zezwolenia stała się
ostateczna. Sytuacja taka byłaby bardzo niebezpieczna dla klienta. D l a ­
tego p e ł n o m o c n i c t w o wygasa dopiero po u p ł y w i e kolejnych 21 dni. Po­
radnia ma czas na zawiadomienie o tym fakcie klienta (zob. art. 28 ust.
2 i 3). R ó w n i e ż klient ma czas na podjęcie k r o k ó w chroniących jego interesy. Oznacza to zarazem, że od dnia, gdy decyzja stała się ostateczna,
studentom poradni nie mogą być udzielane nowe p e ł n o m o c n i c t w a .
Poradnia powinna s k o ń c z y ć r o z p o c z ę t e sprawy. Wydaje się, że
zawsze tak będzie, gdy cofnięto zezwolenie na podstawie art. 17 lit. a)
i c)-e). Jedynie w przypadku bardzo p o w a ż n y c h uchybień w nadzorze
lub naruszeń prawa i zasad etycznych, Minister S p r a w i e d l i w o ś c i nakazuje natychmiastowe zaprzestanie działalności. Poradnia powinna niez wł oc z nie p o w i a d o m i ć o tym klientów i jeśli to m o ż l i w e , w s k a z a ć inne
podmioty, które m o g ł y b y p o m ó c tym osobom.
Rozdział 3
Funkcjonowanie Poradni
Art. 20
1. Zasady w e w n ę t r z n e g o funkcjonowania określa regulamin Poradni.
2. Regulamin nadaje organ szkoły w y ż s z e j w ł a ś c i w y do p o w o ł a ­
nia Poradni.
3. Poradnia zawiadamia Ministra S p r a w i e d l i w o ś c i o zmianie regulaminu.
33
Projekt ustawy o studenckich poradniach prawnych wraz z uzasadnieniem
Art. 21
Regulamin Poradni zawiera w s z c z e g ó l n o ś c i postanowienia dotyczące:
a) struktury organizacyjnej,
b) nadzoru nad ś w i a d c z e n i e m pomocy prawnej przez s t u d e n t ó w ,
c) zasad przyjmowania spraw do prowadzenia,
d) s z c z e g ó ł o w y c h zasad udzielania pomocy prawnej,
e) praw i o b o w i ą z k ó w s t u d e n t ó w oraz o s ó b n a d z o r u j ą c y c h ich
p r a c ę w Poradni,
f) wpisywania i skreślania z listy s t u d e n t ó w Poradni.
1. Regulamin jest w e w n ę t r z n ą konstytucją poradni. Jego rola polega na sprecyzowaniu o g ó l n y c h założeń zawartych w ustawie. Jest on
przede wszystkim skierowany do studentów i p r a c o w n i k ó w poradni, ale
także do osób starających się o pomoc prawną, gdyż określa tryb i szczeg ó ł o w e zasady udzielania pomocy.
Pierwotny tekst regulaminu Minister Sprawiedliwości otrzymuje
wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia, o k t ó r y m mowa w art. 14.
Zmiana regulaminu powoduje konieczność doręczenia jej M i n i s t r o w i .
Jeśli zmiana narusza przepisy prawa, Minister ma obowiązek cofnąć zezwolenie (art. 17 lit. g).
Nadanie regulaminu przez szkołę wyższą, a nie przez organ o charakterze z e w n ę t r z n y m jest k o n s e k w e n c j ą faktu, iż poradnia jest jednostką organizacyjną w strukturach szkoły wyższej, zaś ta ma z a p e wn i o ną
przez Konstytucję autonomię.
2. Postanowienia regulaminu m o ż n a podzielić na obligatoryjne,
c z y l i te, które zostały wymienione w art. 21, oraz na fakultatywne.
Struktura organizacyjna to kwestia p o d z i a ł u poradni na sekcje
(działy), które zajmują się p o s z c z e g ó l n y mi dziedzinami prawa oraz kierownictwo i nadzór nad tymi sekcjami. Regulamin musi określić również zadania i sposób działania sekretariatu poradni.
Regulacja dotycząca nadzoru określać będzie tak obowiązki studenta, jak i pracownika poradni. Wydaje się, że poprawny jest następuj ą c y model. Student z o b o w i ą z a n y b ę d z ie do przedstawienia danej sprawy na seminarium sekcji, a także do przekazywania do zatwierdzenia
s p o r z ą d z o n y c h przez siebie opinii prawnych oraz wszelkich pism procesowych. Na studenta m o ż n a również nałożyć obowiązek sporządzania tzw. rachunku godzin, czyli sprawozdania z ilości czasu p o ś w i ę c o nego danej sprawie. Istotną rolę odgrywa tutaj sekretariat poradni, który
sprawdza, czy student terminowo wywiązuje się ze swoich obowiązków.
34
Projekt ustawy o studenckich poradniach prawnych wraz z uzasadnieniem
Regulamin powinien s z c z e g ó ł o w o określać p r o c e d u r ę przyjmowania spraw. Chodzi tu o kwestie techniczne oraz wstępną kontrolę. K o nieczne jest bowiem zbadanie, czy sprawa m o ż e być prowadzona przez
poradnię (patrz art. 5, art. 6, art. 7 i art. 25). Potem następuje skierowanie sprawy do właściwej sekcji i przydzielenie jej konkretnemu studentowi. Szczególnie ta ostatnia kwestia powinna być precyzyjnie wyjaśniona. Konieczne jest uregulowanie kwestii przyjmowania tzw. pilnych
spraw, c z y l i takich, w których osobie starającej się o pomoc biegnie termin (np. do wniesienia apelacji).
Regulamin określa też zasady udzielania pomocy prawnej. Dotyczy to w szczególności uregulowania kolejnych k r o k ó w studenta. Określony zostaje też udział pracownika poradni w prowadzonej przez studen­
ta sprawie (np. że osoba sprawująca nadzór nie uczestniczy w spotkaniu
z klientem, ale student ma o b o w i ą z e k zdać z niego sprawozdanie). Regulamin powinien określać ramowo czas prowadzenia sprawy oraz konsekwencje faktu, że klient mimo złożenia wniosku nie współpracuje ze
studentem.
Regulamin powinien określać minimalny czas, jaki student musi
poświęcić na pracę w poradni, w tym obowiązek uczestnictwa w seminariach i innych zajęciach. Powinien być określony również czas pracy
osób nadzorujących studenta, aby kontrola przez nich sprawowana nic
stała się iluzoryczna. Poradnia powinna zapewnić odpowiednie warunki pracy studentom, w szczególności poprzez dostęp do sprzętu komputerowego i literatury.
Szczególnie ważne jest określenie, z jakich przyczyn student może
być u s u n i ę t y z poradni. Przepis ten ma bowiem charakter gwarancyjny.
Regulamin powinien określać termin oraz podstawowe kryteria przyjmowania do poradni nowych studentów. Zasady tc będą corocznie precyzowane przez kierownika poradni, ze względu na potrzeby i możliwości poradni.
Art. 22
1. Poradnia z o b o w i ą z a n a jest p o i n f o r m o w a ć na p i ś m i e o s o b ę
starającą się o pomoc p r a w n ą , przed p r z y j ę c i e m sprawy, o zasadach jej ś w i a d c z e n i a przez P o r a d n i ę , a w s z c z e g ó l n o ś c i
o tym, że:
a) s p r a w ę będzie p r o w a d z i ł student,
b) po s k r e ś l e n i u studenta z listy Poradni, sprawa zostanie przekazana innemu studentowi, a p e ł n o m o c n i c t w o procesowe
udzielone studentowi wygasa z mocy prawa.
35
Projekt ustawy o .studenckich poradniach prawnych wraz z uzasadnieniem
2. Klient potwierdza na p i ś m i e o otrzymaniu informacji, o k t ó rych mowa w ust. 1.
Przepis ten statuuje obowiązek informacyjny poradni. Klient musi
mieć przede wszystkim ś w i a d o m o ś ć , że jego s p r a w ę będzie prowadził
student, a nie pracownik uczelni, a poza tym, że ze względu na w e w n ę t r z ne reguły poradni sprawą m o ż e z a j m o w ać się nawet k i l k u studentów.
Regulamin poradni powinien r ó w n i e ż określać inne informacje,
o których należy poi formować klienta (np. iż student poradni nie m o ż e
wnieść kasacji w imieniu klienta). Im więcej informacji otrzyma klient,
tym lepiej, gdyż m o ż e to zapobiec powstaniu konfliktów w przyszłości.
O b o w i ą z e k ten jest aż tak ważny, że poradnia musi poinformow a ć o nim klienta na piśmie, zaś ten potwierdza zapoznanie się z tą informacją w ten sam sposób.
Art. 23
Poradnia jest z o b o w i ą z a n a z a w i a d o m i ć klienta o odmowie
prowadzenia jego sprawy.
U m o w a o pomoc prawną między klientem a poradnią zostaje zawarta w drodze przyjęcia oferty przez poradnię. Ofertę zawarcia takiej
umowy składa klient, gdyż ogłoszeń poradni o świadczeniu pomocy nie
m o ż n a t r a k t o w ać jako oferty (art. 71 . Jeśli poradnia zdecyduje się
prowadzić daną sprawę, to umowa dojdzie do skutku z momentem rozpoczęcia jej wykonywania (art. 69 k . c ) .
U m o w a ta jest u m o w ą o świadczenie usług w rozumieniu art. 750
k.c. N i e jest to zlecenie w rozumieniu art. 734 k.c. Poradnia z o b o w i ą z u je się do dokonywania czynności faktycznych i prawnych. Pomoc świadczy konkretny student, wyznaczony zgodnie z procedurami w e w n ę t r z nymi poradni (relacja ta podobna jest do stosunku adwokata do zespołu
adwokackiego). Jest to umowa nieodpłatna, jednostronnie z o b o w i ą z u jąca, stosują się do niej odpowiednio przepisy o zleceniu (art. 750 k . c ) .
W związku z takim stanem prawnym m o g ł a b y pojawić się wątpliwość, czy poradnia jest zobowiązana zawiadomić o nieprzyjęciu oferty. A r t y k u ł 736 k.c. zobowiązuje do tego osoby zawodowo trudniące się
załatwianiem czynności dla innych. Przepis ten jednak należy stosować
odpowiednio, a poza tym poradnia nie działa zarobkowo. Stąd konieczność p r z e s ą d z e n ia tego w ustawie. Brak zawiadomienia nie oznacza zawarcia umowy, a naraża jedynie poradnię na odpowiedzialność odszkod o w a w c z ą (art. 415 k . c ) .
Trzeba podkreślić, że poradnia, jak i jej klient mogą wypowiedzieć
u m o w ę w k a ż d y m czasie (art. 750 w zw. z art. 746 k . c ) .
36
Projekt ustawy o studenckich poradniach prawnych wraz z uzasadnieniem
Art. 24
1. Student o b o w i ą z a n y jest z a c h o w a ć w tajemnicy wszystko,
o czym d o w i e d z i a ł się w z w i ą z k u z udzielaniem pomocy prawnej przez niego lub przez innych s t u d e n t ó w .
2. Informowanie o sprawie kierownika Poradni i o s o b ę nadzorującą działalność studenta nie narusza o b o w i ą z k u , o k t ó r y m
mowa w ust. 1.
3. U s t ę p 1 stosuje się do osób n a d z o r u j ą c y c h p r a c ę studenta oraz
personelu pomocniczego.
4. Do o b o w i ą z k u , o k t ó r y m mowa w ust. 1 i 3, stosuje się przepisy o tajemnicy adwokackiej.
1. Stosunek łączący zasięgającego porady prawnej z tym, który
jej udziela ma charakter szczególnego zaufania. Dlatego też spośród zasad
etyki zawodowej na czoło wysuwa się nakaz ochrony zaufania klienta.
Zgodnie z § 6 Zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu: „celem podejmowania przez a d w o k a t ó w czynności zawodowych jest ochrona interesów klienta", zaś § 51 zd. 2 stanowi, iż: „ A d w o k a t o b o w i ą z a n y
jest wypowiedzieć pełnomocnictwo, gdy z okoliczności wynika, że klient
stracił do niego zaufanie". Najważniejszymi przejawami tej zasady są:
o b o w i ą z e k zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym udzielający
pomocy prawnej d o w i e d z i a ł się w związku z udzielaniem pomocy (art.
24) oraz zakaz reprezentowania skonfliktowanych interesów (art. 25).
2. Studenci świadczą pomoc prawną osobom, których nie stać na
uzyskanie jej od profesjonalisty. N i e znaczy to jednak, że pomoc ta ma
być ś w i a d c z o n a na gorszych warunkach. Uzasadnienie tajemnicy ,,poradnianej" jest więc takie samo jak tajemnicy adwokackiej.
Dyskrecja jest p o d s t a w ą zaufania klienta do prawnika, staje się
więc warunkiem p r a w i d ł o w e g o wykonywania zawodu. C z ł o wi ek w co­
raz bardziej skomplikowanym świecie nie m o ż e obejść się bez porady
prawnika. Jej skuteczność zaś zależy od pełnej informacji, j a k ą prawnik
uzyska. Brak zaufania do prawnika lub, w omawianym przypadku, do
studenta poradni i obawa przed wyjawieniem mu wszystkiego, naraża
klienta na wadliwe prowadzenie sprawy. Podkreśla się też, iż poufność
zapewnia lepsze poznanie prawdy, a tym samym stanowi korzyść dla
całego społeczeństwa. M o ż l i w y konflikt interesu wymiaru sprawiedliwości z interesem klienta powinien więc być rozstrzygnięty na korzyść
b e z w z g l ę d n e j tajemnicy zawodowej p r a w n i k ó w istotnej dla obydwu zainteresowanych.
U s t ę p 1 stanowi kalkę rozwiązań przewidzianych w Prawie o adwokaturze i w ustawie o radcach prawnych (art. 6 ust. 1 Prawa o adwo37
Projekt ustawy a studenckich poradniach prawnych wraz z uzasadnieniem
katurze i art. 3 ust. 3 ustawy o radcach prawnych). Zakres tych tajemnic
jest więc tożsamy. Potwierdzeniem tej tezy jest treść ust. 4. Na mocy
tego przepisu do studentów poradni będą miały zastosowanie także art. 6
ust. 2 i 3 Prawa o adwokaturze (zakaz zwalniania od tajemnicy zawodowej i nicograniczoność w czasie obowiązku określonego w ust. 1 i 3) oraz
art. 178, art. 180 § 2 k.p.k.
G w a r a n c j ę dla o b o w i ą z k u zachowania tajemnicy stanowi ponadto art. 16 ust. 3, w k t ó r y m zapisano, iż coroczne sprawozdania z działal­
ności poradni przedstawiane M i n i s t r o w i S p r a w i e d l i w o ś c i oraz właściwej okręgowej radzie adwokackiej i radzie okręgowej izby radców prawnych (ust. 1), nie mogą naruszać o b o w i ą z k ó w określonych w art. 24.
3. Student nie działa jednak w próżni, musi i n f o r m o w a ć o prowadzonej sprawie osoby nadzorujące jego pracę. Inaczej n a d z ó r b y ł b y i l u ­
zoryczny. Z drugiej strony jednak klient musi czuć się bezpieczny. D l a tego tajemnica „ p o r a d n i a n a " dotyczy również osób nadzorujących pracę
studenta. Przez ręce personelu pomocniczego przechodzi cała dokumen­
tacja, osoby te stykają się z jednej strony z klientami, a z drugiej, ze studentami pracującymi nad konkretnymi sprawami. Często ich wiedza jest
podobna do wiedzy osób nadzorujących pracę studentów. Stąd konieczność rozciągnięcia tajemnicy również na tę grupę.
Poradnia działa podobnie jak firmy prawnicze. Wprawdzie daną
s p r a w ę prowadzi konkretny student, ale jest ona omawiana na seminariach ( c h o ć wtedy student nie powinien p o d a w a ć nazwiska klienta).
Rzeczą n o r m a l n ą jest wzajemna pomoc m i ę d z y studentami. Dlatego też
tajemnica obejmuje w i e d z ę u z y s k a n ą r ó w n i e ż przy okazji prowadzenia
sprawy przez innego studenta.
4. Umieszczenie tych norm obok innych fundamentalnych zasad
funkcjonowania poradni zwraca u w a g ę na istotność problemu tajemnicy
p r a w n i k ó w w wykonywaniu ich pracy. Sprzyja to utrwalaniu wśród stud e n t ó w samodyscypliny w tym zakresie i innych nawyków, niezwykle
ważnych z punktu widzenia etyki zawodowej przyszłych prawników. W ta­
kim kontekście można art. 24 postrzegać również jako oczywistą konsekwencję zadania poradni wymienionego w art. 3 ust. 2 lit. d), polegającego na badaniu i upowszechnianiu zasad etyki z a w o d ó w prawniczych.
Art. 25
1. Poradnia nie m o ż e p r o w a d z i ć spraw, w k t ó r y c h w y s t ę p u j e
konflikt interesu klienta z interesem:
a) osoby, która była lub jest klientem Poradni,
b) studenta, osoby n a d z o r u j ą c e j lub n a l e ż ą c e j do personelu pomocniczego Poradni,
38
Projekt ustawy o studenckich poradniach prawnych wraz z uzasadnieniem
c) s z k o ł y w y ż s z e j , przy której działa Poradnia,
d) osoby, która była lub jest klientem osób, o których mowa w lit.
b), b ą d ź była lub jest klientem podmiotu, w ramach którego
osoby wymienione w lit. b) ś w i a d c z ą b ą d ź ś w i a d c z y ł y pomoc
prawną,
e) o s ó b bliskich osobom wymienionym w lit. a), b), w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego.
2. U s t ę p 1 stosuje się odpowiednio do przypadku, gdy student
Poradni ma b y ć b ą d ź jest ustanowiony kuratorem.
1. Przepis ten rozstrzyga o sytuacji określanej mianem konfliktu
interesów. Zakaz reprezentowania przez jeden podmiot interesów klientów, którzy pozostają ze sobą w sporze (niekoniecznie prawnym) stanowi rozwinięcie i gwarancję przestrzegania tajemnicy zawodowej. W procesie udzielania pomocy prawnej nierzadko musi dojść do ujawnienia
przed udzielającym pomocy spraw, które klient pragnie z a c h o w a ć w tajemnicy, a które są bardzo istotne dla sytuacji prawnej, w jakiej się znajduje. N i e chodzi tu wyłącznie o to, by owe poufne informacje nie zostały ujawnione w z g l ę d e m osób trzecich. R ó w n i e istotne jest, w j a k i m celu
informacje te zostaną wykorzystane. Z punktu widzenia etyki zawodowej jedynym uzasadnionym powodem z a r ó w n o ujawnienia przez klienta, jak i wykorzystania przez udzielającego pomocy poufnej informacji
jest ochrona interesów klienta. G d y jeden podmiot reprezentuje interesy skonfliktowanych klientów zachodzi niebezpieczeństwo wykorzystania takiej informacji wprawdzie w interesie jednego z klientów, lecz jedn o c z e ś n i e na niekorzyść drugiego. Sytuację taką wyklucza uregulowanie art. 25 ust. 1 lit. a).
Studenci, pracując w poradni, wymieniają wzajemnie doświadczenia zdobyte przy prowadzeniu spraw, są j e d n o c z e ś n i e kontrolowani
przez osoby nadzorujące pracę poradni i personel pomocniczy. Nawet
bez indywidualnej identyfikacji klientów szczególność każdego przypadku prowadzi do sytuacji, gdy konkretne p o ł o ż e n i e prawne stron znane
jest wszystkim studentom poradni oraz innym osobom u c z e s t n i c z ą c y m
w programie edukacyjnym. Przeciwdziałaniu n i e w ł a ś c i w e m u wykorzystaniu uzyskanych w ten sposób informacji służą więc zakazy wynikaj ą c e z litery d). Jeśli chodzi o osoby nadzorujące pracę w poradni oraz
personel pomocniczy zakazy te uwzględniają m o ż l i w o ś ć prowadzenia
przez nich samodzielnej działalności w zakresie ś w i a d c z e n i a pomocy
prawnej. Podobna sytuacja zachodzi co do studentów, z u w z g l ę d n i e n i e m
ograniczenia wynikającego z art. 26. A k t y w n o ś ć w tych d w ó c h zakresach nie m o ż e ze sobą kolidować na niekorzyść interesu klientów.
39
Projekt ustawy o studenckich poradniach prawnych wraz z uzasadnieniem
2. U w z g l ę d n i o n a musi z o st ać t a k ż e sytuacja, w której pomoc
mogłaby nic zostać udzielona w możliwie najlepszy sposób — ze wzglądu na to, iż interes samego studenta, o s ó b z nim w s p ó ł p r a c u j ą c y c h lub
o s ó b go nadzorujących w ramach poradni — j a k r ó w n i e ż interes o s ó b
bliskich wymienionym — stoi w opozycji w stosunku do interesu klienta. N i e jest dopuszczalne, by osobiste z a a n g a ż o w a n i e takich o s ó b
w istniejący spór negatywnie odbijało się na j a k o ś c i udzielonej porady.
Stąd wynikają zakazy z lit. b) i e). Podmiotem, w stosunku do którego
wszystkie osoby związane z działalnością poradni z o b o w i ą z a n e są do
szczególnej lojalności jest szkoła wyższa, przy której działa poradnia.
W ż a d n y m zatem razie poradnia nie m o ż e podjąć się reprezentacji inter e s ó w sprzecznych z interesem U c z e l n i (lit. c).
3. Wypływający z art. 25 ust. 2 nakaz analogicznego stosowania
z a k a z ó w wynikających z ust. 1 do prowadzonych przez studentów kuratel nawiązuje nic tylko do n a k a z ó w etycznych, ale również do w y n i kającej z przepisów Kodeksu rodzinnego i o p i e k u ń c z e g o oraz Kodeksu
p o s t ę p o w a n i a cywilnego funkcji kuratora, polegającej na strzeżeniu int e r e s ó w o s ó b , które z rozmaitych p o w o d ó w same nie m o g ą ich reprezentować.
Art. 26
li Student działający w ramach innego podmiotu ś w i a d c z ą c e g o
o d p ł a t n i e pomoc p r a w n ą nie m o ż e być studentem Poradni.
Przepis ten nawiązuje do przewidzianego przez art. 3 ust. 1 edukacyjnego celu działalności poradni, jak r ó w n i e ż do przewidzianego
przez artykuł poprzedzający konfliktu interesów.
Poradnia ma s t a n o w i ć dla s t u d e n t ó w m o ż l i w o ś ć zdobycia doświadczeń w zakresie świadczenia pomocy prawnej. Student, który działa
w ramach innego podmiotu z jednej strony reprezentuje j u ż pewne
d o ś w i a d c z e n i e , z drugiej, jednak w istotny s p o s ó b poszerza krąg o s ó b ,
które z p o w o d ó w wynikających z art. 25 będzie musiała spotkać odmowa udzielenia pomocy.
Wykluczenie studentów, którzy pomocy prawnej j u ż udzielają —
ale w ramach p o d m i o t ó w świadczących pomoc prawną odpłatnie, stano­
wi dodatkową gwarancję działania poradni wyłącznie w interesie klienta.
Art. 27
Student m o ż e w y s t ę p o w a ć jako p e ł n o m o c n i k klienta w wypad­
kach przewidzianych w o d r ę b n y c h przepisach.
Przepis ten ma charakter informacyjny, g d y ż o d s y ł a do zasad
określonych we właściwych przepisach innych ustaw. Chodzi tu w szczególności o przepisy procedur: karnej, cywilnej i administracyjnej oraz
40
Projekt ustawy o studenckich poradniach prawnych wraz z uzasadnieniem
o materialnoprawne regulacje przedstawicielstwa zawarte w Kodeksie
c y w i l n y m (art. 95-109). W rozdziale 4 ustawa wprowadza zmiany w procedurze karnej i cywilnej (jeśli chodzi o istniejące do tej pory m o ż l i w o ści — patrz W. Wróbel, F. Z o l l , Uniwersyteckie poradnie prawne, PiŻ
1998, nr 28).
Art. 28
1. Poradnia z o b o w i ą z a n a jest z a w i a d o m i ć organ, przed k t ó r y m
student Poradni w y s t ę p u j e jako p e ł n o m o c n i k lub kurator,
a t a k ż e reprezentowanego o skreśleniu studenta z listy student ó w Poradni.
2. Poradnia z o b o w i ą z a n a jest z a w i a d o m i ć reprezentowanego
o cofnięciu zezwolenia przez Ministra S p r a w i e d l i w o ś c i oraz
o jego skutkach, o których mowa w art. 19 ust. 1.
3. Zawiadomienia, o k t ó r y m mowa w ust. 2, n a l e ż y d o k o n a ć
w ten s p o s ó b , aby dotarło na 14 dni przed w y g a ś n i ę c i e m peł­
nomocnictwa.
Przepis nakłada na poradnię obowiązki informacyjne. Projektodawca stoi na stanowisku, że materia ta nie m o ż e b y ć pozostawiona regulacji w e w n ę t r z n e j poradni, dlatego że przepis ma na celu o c h r o n ę interesu o s ó b trzecich i b e z p i e c z e ń s t w a obrotu.
O b o w i ą z e k zawiadomienia sądu lub organu administracji o skreśleniu studenta z listy s t u d e n t ó w poradni służy zagwarantowaniu tego,
że sąd lub organ administracyjny p o w e ź m i e w i a d o m o ś ć co do tego, że
student nie m o ż e j u ż z a s t ę p o w a ć strony lub uczestnika, dlatego że
z chwilą skreślenia z listy p e ł n o m o c n i c t w o wygasło. Wynika to z pro­
ponowanego brzemienia art. 87' k.p.c. i art. 82 § 2 k.p.k., zgodnie z który­
mi p e ł n o m o c n i k i e m procesowym lub obrońcą m o ż e być jedynie aktualny
student poradni. Z tych samych w z g l ę d ó w obowiązek informacyjny co
do skreślenia z listy rozciąga się również na zawiadomienie reprezentowanego.
Cofnięcie zezwolenia przez Ministra S p r a w i e d l i w o ś c i powoduje
w y g a ś n i ę c i e p e ł n o m o c n i c t w a procesowego — w terminie 21 dni od dnia
jego uprawomocnienia (art. 19 ust. 1). Jest to bardzo niebezpieczna sy­
tuacja dla klienta, g d y ż j u ż ż a d e n student poradni nie m o ż e być jego
p e ł n o m o c n i k i e m . Stąd rygorystyczna regulacja nakazująca z a w i a d o m i ć
klienta o fakcie wygaśnięcia p e ł n o m o c n i c t w a na 14 dni przed nastąpieniem tego zdarzenia. Klient musi m i e ć czas na podjęcie stosownych
decyzji. Niewykonanie tego obowiązku naraża poradnię na odpowiedzialność o d s z k o d o w a w c z ą .
41
Projekt ustawy o studenckich poradniach prawnych wraz z uzasadnieniem
Art. 29
2. Osoba n a d z o r u j ą c a studenta jest z o b o w i ą z a n a do o b e c n o ś c i
na rozprawach w sprawie, w której studentowi udzielono peł­
nomocnictwa.
Ś w i a d c z e n i e pomocy prawnej przez s t u d e n t ó w poradni jest poddane nadzorowi p r a c o w n i k ó w poradni (patrz uzasadnienie do art. 4).
Niniejszy przepis wskazuje na szczególny o b o w i ą z e k osoby nadzorującej. O b e c n o ś ć takiej osoby zmusza studenta do jeszcze lepszego przygotowania się, a zarazem stwarza mu pewien komfort psychiczny.
Nadzorujący, obecny na rozprawie, m o ż e lepiej p o m ó c studentowi w dalszym prowadzeniu sprawy. Istnieje też aspekt edukacyjny — nadzoruj ą c y m o ż e w y c h w y c i ć i wskazać studentowi błędy pope ł ni one na roz­
prawie.
N i e o b e c n o ś ć nadzorującego nie ma w p ł y w u na odbycie się rozprawy. Nadzorujący nie ma też prawa głosu.
N i e s p e ł n i a n i e tego obowiązku przez p r a c o w n i k ó w poradni m o ż e
być p r z y c z y n ą cofnięcia zezwolenia na podstawie art. 17 lit. b. M o ż e
m i e ć r ó w n i e ż znaczenie przy badaniu przesłanek o d p o w i e d z i a l n o ś c i odszkodowawczej poradni.
Rozdział 4
Zmiany w przepisach obowiązujących
Art. 30
W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks p o s t ę p o w a nia cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) wprowadza się n a s t ę p u j ą c e zmiany:
1) dodaje się po art. 87 art. 87' w brzmieniu:
„§ 1. P e ł n o m o c n i k i e m w sprawie p r z y j ę t e j do prowadzenia
przez P o r a d n i ę w rozumieniu ustawy o studenckich poradniach
prawnych m o ż e być student tej Poradni. Student Poradni m o ż e b y ć
p e ł n o m o c n i k i e m w y ł ą c z n i e w sprawach n a l e ż ą c y c h w pierwszej instancji do w ł a ś c i w o ś c i s ą d u rejonowego.
§ 2. W wypadku, gdy s ą d ustali, że osobie reprezentowanej
przez studenta studenckiej poradni prawnej, sytuacja m a j ą t k o w a
pozwala na pokrycie k o s z t ó w o d p ł a t n e g o z a s t ę p s t w a procesowego,
odmawia dopuszczenia studenta jako p e ł n o m o c n i k a do dalszych
c z y n n o ś c i w sprawie."
42
Projekt ustawy o studenckich poradniach prawnych wraz z uzasadnieniem
2) dotychczasowy art. 91 oznacza się jako art. 91 § 1 i dodaje się
§ 2, 3 i 4 w brzmieniu:
„ § 2. Jeżeli p e ł n o m o c n i k i e m procesowym jest student studenc­
kiej poradni prawnej, art. 91 § 1 pkt 3 i 5 nie stosuje się.;
§ 3. Zawarcie ugody, zrzeczenie się roszczenia albo uznanie pow ó d z t w a przez studenta Poradni działającego jako p e ł n o m o c n i k wy­
maga zgody reprezentowanego.
§ 4. P e ł n o m o c n i k , b ę d ą c y studentem studenckiej poradni
prawnej m o ż e , za z g o d ą kierownika Poradni, udzielić dalszego peł­
nomocnictwa innemu studentowi studenckiej poradni prawnej."
3) w art. 133 po § 3 dodaje się § 4 w brzmieniu:
„§ 4. Jeżeli pełnomocnikiem strony jest student studenckiej po­
radni prawnej, pisma procesowe d o r ę c z a się t a k ż e stronie."
4) dotychczasowy art. 135 oznacza się jako art. 135 § 1 i dodaje
się § 2 w brzmieniu:
„§ 2. D o r ę c z e n i a studentowi studenckiej poradni prawnej dokonuje się na adres Poradni."
1. Artykuł 45 Konstytucji gwarantuje prawo do sądu — „ K a ż d y
ma prawo do (...) rozpatrzenia (jego) sprawy (...) przez sąd". Jednym
z a s p e k t ó w tego prawa jest faktyczna m o ż l i w o ś ć zainicjowania sprawy.
Zadaniem ustawodawcy jest tworzenie takich p r z e p i s ó w , aby prawa
gwarantowane przez Konstytucję m o g ł y b y ć realizowane.
Osoby ubogie, często nieporadne, nie dochodzą swoich praw, gdyż
ich nie znają, a jeśli nawet myślą, że coś im się należy, to nie wiedzą, jak
i gdzie szukać sprawiedliwości. Sądzą, że sprawiedliwość jest dla osób
z a m o ż n y c h , których stać na pomoc adwokata lub radcy prawnego. Poradnia ma za zadanie p o m a g a ć takim ludziom. Pomoc musi być wszechstronna. N i e m o ż e być tak, aby student m ó g ł p o w i e d z i e ć klientowi, jakie ma prawa, ale nie p o m ó g ł w ich egzekwowaniu. U ł o m n ą jest sytuacja, kiedy klient z dobrze napisanym pismem procesowym (oczywiście
przygotowanym przez studenta poradni), staje bezbronny na sali rozpraw.
Tu j u ż student nie m o ż e mu p o m ó c . I zdarza się, że ze w z g l ę d u na tę
swoją „ u ł o m n o ś ć " klient przegrywa.
Prawo do sądu mają też osoby ubogie, proponowana zmiana
w k.p.c. ma na celu realizacje tego prawa.
2. Proponowany przepis rozszerza określony w art. 87 k.p.c. katalog podmiotów, które mogą być p e ł n o m o c n i k i e m procesowym. Roz­
szerzenie dotyczy tylko spraw, które zostały przyjęte do prowadzenia
przez poradnię. Student m o ż e być p e ł n o m o c n i k i e m wyłącznie w tych
43
Projekt ustawy o studenckich poradniach prawnych wraz z uzasadnieniem
sprawach, które w I instancji należą do właściwości sądu rejonowego
(patrz art. 17, 18 k . p . c ) .
Poradnia nie ma k o n k u r o w a ć z profesjonalistami. Dlatego wprowadzono w y ż e j wymienione ograniczenie. G w a r a n c j ą tej zasady jest
r ó w n i e ż m o ż l i w o ś ć zbadania przez sąd, czy o s o b ę reprezentowaną nie
stać na pomoc profesjonalisty. W tym ostatnim przypadku sąd m o ż e cofnąć zezwolenie na dalsze reprezentowanie strony przez studenta poradni.
A d w o k a c i i radcy prawni nigdy nie mieli monopolu na pełnienie
funkcji p e ł n o m o c n i k a przed sądami powszechnymi. P e ł n o m o c n i k i e m
m o ż e być też w s p ó ł u c z e s t n i k sporu, rodzice, m a ł ż o n e k , r o d z e ń s t w o ,
zstępni, przysposobiony i przysposabiający, przedstawiciel organizacji
społecznej (w tym organizacji zrzeszającej rolników indywidualnych oraz
e m e r y t ó w i r e n c i s t ó w ) , przedstawiciel związku zawodowego, inspektor
pracy, a także pracownik zakładu pracy, w k t ó r y m mocodawca jest lub
był zatrudniony (art. 87 § 1, § 3, § 4 i § 6, art. 465 § 1 k . p . c ) . Niniejsza
nowelizacja jest więc tylko kolejnym wyjątkiem.
3. P e ł n o m o c n i c t w o procesowe studenta zawiera w ę ż s z y zakres
kompetencji n i ż p e ł n o m o c n i c t w o udzielone osobom w y m i e n i o n y m
w art. 87 k.p.c. P e ł n o m o c n i c t w o „ s t u d e n c k i e " nie obejmuje z mocy pra­
wa u p o w a ż n i e n i a do udzielania dalszego p e ł n o m o c n i c t w a adwokatowi
lub radcy prawnemu oraz odbioru k o s z t ó w od strony przeciwnej. D o ­
datkowym ograniczeniem jest w y m ó g zgody reprezentowanego co do
zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia, uznania p o w ó d z t w a . Racją
regulacji jest zagwarantowanie bardziej ścisłej kontroli klienta nad pro­
wadzeniem jego spraw.
M o ż l i w o ś ć udzielenia p e ł n o m o c n i c t w a substytucyjnego innemu
studentowi poradni jest uzasadniona z jednej strony tym, iż po z a k o ń czeniu roku akademickiego zmienia się skład s t u d e n t ó w poradni, a pod
za tym istnieje konieczność uwzględniania sytuacji losowych. Zgoda kierownika poradni powoduje, iż będą to jedynie sytuacje wyjątkowe, kontrolowane przez poradnię.
4. W y m ó g doręczania pism procesowych z a r ó w n o p e ł n o m o c n i ­
k o w i , jak i stronie uzasadniony jest koniecznością zapewnienia stronie
ściślejszej kontroli nad stanem spraw.
D o r ę c z e n i a na adres poradni gwarantują, iż osoba nadzorująca
pracę studenta ma wgląd w sprawę.
Art. 31
W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. — Kodeks p o s t ę p o w a n i a
w sprawach o wykroczenia (Dz.U. Nr 12, poz. 116 ze zm.) wprowadza się n a s t ę p u j ą c e zmiany:
44
Projekt ustawy o studenckich poradniach prawnych wraz z uzasadnieniem
1) w art. 30 po § 3 dodaje się § 4 w brzmieniu:
„§ 4. W sprawie p r z y j ę t e j do prowadzenia przez P o r a d n i ę
w rozumieniu ustawy o studenckich poradniach prawnych o b r o ń cą m o ż e by ć student tej Poradni."
2) w art. 33 po § 2 dodaje się § 3 w brzmieniu:
„§ 3. P e ł n o m o c n i k i e m pokrzywdzonego w sprawie przyjętej
do prowadzenia przez P o r a d n i ę w rozumieniu ustawy o studenckich
poradniach prawnych m o ż e być student tej Poradni."
1. Uprawnienie do obrony i korzystania z pomocy o b r o ń c y jest
prawem gwarantowanym w Konstytucji (art. 42 ust. 2). Na gruncie pos t ę p o w a n i a w sprawach o wykroczenia prawo to zostało skonkretyzo­
wane w art. 8 i art. 30 k.p.w. Według art. 30 § 1 k.p.w. obwiniony m o ż e
korzystać z pomocy obrońcy zawodowego (uprawnionego według przepi­
sów Prawa o adwokaturze) bądź też z pomocy obrońcy społecznego (oso­
ba godna zaufania, dopuszczona do reprezentacji przez kolegium lub
p r z e w o d n i c z ą c e g o składu orzekającego).
Za dopuszczeniem studentów poradni do reprezentacji obwinionego w p o s t ę p o w a n i u przed kolegium do spraw w y k r o c z e ń przemawia
w y r a ź n e zindywidualizowanie poradni jako podmiotu świadczącego szeroko r o z u m i a n ą pomoc prawną, a także stosunkowo m a ł y ciężar gatunk o w y spraw, w k t ó r y c h studenci mogliby w y s t ę p o w a ć w charakterze
o b r o ń c ó w . Kolejny argument to brak m o ż l i w o ś c i skorzystania na gruncie p o s t ę p o w a n i a w sprawach o wykroczenia z n i e o d p ł a t n e j pomocy
zawodowego zastępcy procesowego w przypadku n i e m o ż n o ś c i poniesienia k o s z t ó w obrony.
N i e ma potrzeby uzależniania możliwości reprezentacji obwinionego przez studenta poradni od decyzji organu p r o w a d z ą c e g o p o s t ę p o wanie, jak dzieje się to w odniesieniu do przedstawiciela s p o ł e c z n e g o .
To swoiste ograniczenie prawa do obrony podyktowane zostało o b a w ą
przed działaniem osób, które pokątnie m o g ł y b y się trudnić obroną w y korzystując n a i w n o ś ć czy brak obycia obwinionych. W przypadku studenta poradni z a r ó w n o nieodpłatność pomocy prawnej, proces weryfikacji przyjmowanych spraw, nadzór merytoryczny p r a c o w n i k ó w poradni
stanowią gwarancje dla osób reprezentowanych, jak i dla wymiaru spraw i e d l i w o ś c i , rzetelności reprezentacji obwinionego przez studenta.
2. Zgodnie z art. 33 k.p.w. pokrzywdzony tylko w wyjątkowych
przypadkach może być reprezentowany w postępowaniu przed kolegium
przez p e ł n o m o c n i k a . D okonan a zmiana w pewnym stopniu w y p e ł n i a
lukę, której istnienie w p ł y w a na dysproporcje pozycji stron w tym po­
tS
Projekt ustawy o studenckich poradniach prawnych wraz z uzasadnieniem
stępowaniu. Argumenty przytoczone wyżej zachowują swą aktualność
i w tym miejscu.
Art. 32
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) art. 38 § 1 otrzymuje brzmienie:
„W wykonywaniu kar, ś r o d k ó w karnych, z a b e z p i e c z a j ą c y c h
i zapobiegawczych, w szczególności z w i ą z a n y c h z pozbawieniem wolności, m o g ą w s p ó ł d z i a ł a ć stowarzyszenia, fundacje, studenckie poradnie prawne, organizacje oraz instytucje, k t ó r y c h celem d z i a ł a ­
nia jest realizacja z a d a ń o k r e ś l o n y c h w niniejszym rozdziale, jak
r ó w n i e ż kościoły i inne z w i ą z k i wyznaniowe oraz osoby godne zaufania."
N o w y Kodeks karny wykonawczy przewiduje szeroki udział spo­
łeczeństwa w wykonywaniu kar i innych środków. Podmioty wymienione
w art. 38 § 1 . m o g ą w szczególności uczestniczyć poprzez swoich
przedstawicieli w radach i innych organach kolegialnych powołanych do
świadczenia pomocy skazanym i ich rodzinom, uczestniczyć w społecz­
nej kontroli nad wykonywaniem kar, środków karnych zabezpieczających i zapobiegawczych (art. 39 i art. 40 , udzielać pomocy postpenitencjarnej (art. 41 k.k.w.), reprezentować skazanego przed właściw y m i organizacjami i instytucjami, w tym również przed sądem (art. 42
k.k.w.). S z c z e g ó l n e g o znaczenia nabiera ta ostatnia m o ż l i w o ś ć , g d y ż
w praktyce skazanego nie stać na opłacenie kosztów adwokackich i dla­
tego korzysta z obrońcy niezbyt często.
Bezpośrednie literalne wymienienie poradni w art. 38 § 1 k.k.w.
jest naturalną konsekwencją zindywidualizowania poradni jako zidentyfikowanego podmiotu p o w o ł a n e g o do nieodpłatnego świadczenia pomocy prawnej. Poradnia poprzez swoich przedstawicieli m o ż e realizow a ć cele wymienione w art. 39, art. 40, art. 41 oraz art. 42 k.k.w.
Art. 33
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks p o s t ę p o w a n i a
karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555) wprowadza się n a s t ę p u j ą c e zmiany:
1) dotychczasowy art. 82 oznacza się jako art. 82 § 1 i dodaje się
§ 2 w brzmieniu:
„W sprawach przekazanych S ą d o w i do rozpoznania na podstawie art. 508 § 1 o b r o ń c ą m o ż e być ustanowiony student studenckiej
poradni prawnej w sprawie przyjętej do prowadzenia przez Poradnię w rozumieniu ustawy o studenckich poradniach prawnych."
2) dotychczasowy art. 81 oznacza się jako art. 81 § 1 i dodaje się
§ 2 o n a s t ę p u j ą c y m brzmieniu:
4С
Projekt ustawy o studenckich poradniach prawnych wraz z uzasadnieniem
„ S t u d e n t studenckiej poradni prawnej nie m o ż e b y ć ustanowiony o b r o ń c ą z u r z ę d u . "
3) w art. 87 po § 3 dodaje się § 4 o n a s t ę p u j ą c y m brzmieniu:
„ Student studenckiej poradni prawnej nie m o ż e być ustanowiony p e ł n o m o c n i k i e m z u r z ę d u . "
1. Zgodnie z art. 82 k.p.k. w postępowaniu karnym obrońcą może
być osoba uprawniona do obrony w e d ł u g p r z e p i s ó w Prawa o adwokatu­
rze. R ó w n i e ż p e ł n o m o c n i k i e m strony innej niż o s k a r ż o n y (oraz osoby
nie będącej stroną, a mającej interesy w p o s t ę p o w a n i u ) m o ż e być jedynie adwokat (art. 88 w zw. z art. 82 k.p.k.). Regulacja ta rozciąga się z zakresem o b o w i ą z y w a n i a na p o s t ę p o w a n i e w sprawach o wykroczenia
toczące się w e d ł u g przepisów rozdziału 54 k.p.k. Sąd rozpoznaje sprawę o wykroczenie, jeżeli kolegium do spraw w y k r o c z e ń , albo przed rozprawą p r z e w o d n i c z ą c y kolegium, przekaże mu sprawę, uznając, że należy orzec karę aresztu lub zakaz prowadzenia p o j a z d ó w mechanicznych
na okres powyżej roku (art. 508 § 1 k.p.k.). Sąd rozpoznaje również środki
zaskarżenia od rozstrzygnięć kolegium (art. 508 § 3 k.p.k.).
W odniesieniu do tego przepisu zachowują aktualność argumenty przytoczone w uzasadnieniu do art. 31 pkt 1 i 2.
Niniejsza regulacja ma zapewnić spójność instytucji obrony i peł­
nomocnictwa na styku p o s t ę p o w a n i a przekazanego do rozpoznania sądowi na podstawie art. 508 k.p.k. Stwarzając m o ż l i w o ś ć reprezentacji
przez studenta poradni uczestnika p o s t ę p o w a n i a w sprawach o wykroczenia, konsekwentnie należy z a p e w n i ć taką możliwość w momencie
przekazania sprawy dotyczącej wykroczenia do rozpatrzenia przez sąd.
Jeżeli takiej m o ż l i w o ś c i się nie zagwarantuje, w momencie przekazania
sprawy z kolegium do sądu, p e ł n o m o c n i c t w o udzielone studentowi po­
radni traci sens. Z punktu widzenia interesu udzielającego p e ł n o m o c n i c ­
twa (obwinionego i pokrzywdzonego) nie byłaby to korzystna sytuacja.
Konsekwentnie należy przyjąć, iż osoba, której s p r a w ę przekazano do
sądu na podstawie art. 508 § 1 i 3 k.p.k., m o ż e udzielić p e ł n o m o c n i c t w a
j u ż w p o s t ę p o w a n i u przed sądem. P e ł n o m o c n i c t w o udzielone studento­
wi poradni nie obejmuje nadzwyczajnych ś r o d k ó w służących wzruszeniu prawomocnego orzeczenia (art. 526 § 2 i art. 545 § 2 k.p.k.).
2. Artykuł 81 k.p.k. przewiduje m o ż l i w o ś ć powołania dla oskar­
ż o n e g o obrońcy z urzędu, w sytuacji gdy nie posiada on obrońcy z wyboru. Dzieje się to na warunkach określonych w art. 78 § 1, art. 79 § 1
i 2 oraz w art. 80 k.p.k. Artykuł 88 w zw. z art. 78 k.p.k. pozwala na usta­
nowienie p e ł n o m o c n i k a z urzędu.
47
Projekt listowy o studenckich poradniach prawnych wraz z uzasadnieniem
Z b ę d n y m wydaje się tworzenie instytucji obrony i p e ł n o m o c n i c ­
twa z urzędu jedynie dla sytuacji określonej w art. 33 pkt 1. W sytuacji
określonej w art. 80 к.р.к. student nie m ó g ł b y być ustanowiony obrońcą
z u r z ę d u ze w z g l ę d u na rozłączność z a k r e s ó w tego przepisu i noweli
wprowadzonej przez art. 33 pkt 1. W przypadku art. 79 § 1 i 2 k.p.k. trudności w kontakcie, wiek, szczególne właściwości fizyczne bądź psychiczne oskarżonego stwarzają konieczność pozostawienia tej instytucji w rękach a d w o k a t ó w . Zaś w przypadku art. 78 k.p.k. (uczestnika nie stać na
poniesienie k o s z t ó w reprezentacji) osoba zainteresowana m o ż e bezpośrednio zgłosić się do poradni i skorzystać z pomocy, bez szczególnej
inicjatywy ze strony organu p r o w a d z ą c e g o .
Art. 34
W ustawie z dnia 12 w r z e ś n i a 1990 r. o szkolnictwie w y ż s z y m
(Dz.U. Nr 65, poz. 385 ze zm.) dodaje się po art. 65a art. 65b o n a s t ę p u j ą c y m brzmieniu:
„ 1 . W s k ł a d s z k o ł y w y ż s z e j , k t ó r a posiada uprawnienia do
nadawania stopnia magistra prawa m o ż e w c h o d z i ć studencka poradnia prawna.
2. Zasady tworzenia, p r z e k s z t a ł c a n i a i likwidacji studenckich
poradni prawnych oraz inne zasady z w i ą z a n e z ich funkcjonowaniem określają o d r ę b n e przepisy."
Przepis ten ma przede wszystkim charakter informacyjny. R o z strzyga o możliwości tworzenia studenckich poradni prawnych przy szkołach w y ż s z y c h , które posiadają uprawnienie do nadawania stopnia magistra prawa. Pierwowzorem był dla niego art. 65a ustawy o szkolnic­
twie w y ż s z y m .
Art. 35
W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.
Nr 4, poz. 23 ze zm.) w art. 3 ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6. p e ł n o m o c n i c t w a oraz ich odpisy w sprawach, k t ó r y c h peł­
nomocnikiem jest student studenckiej poradni prawnej w sprawie
p r z y j ę t e j do prowadzenia przez P o r a d n i ę w rozumieniu ustawy
o studenckich poradniach prawnych."
A r t y k u ł 3 ust. 1 ustawy o opłacie skarbowej wymienia czynności
prawne nie podlegające opłacie skarbowej. Klientami poradni są osoby
ubogie (art. 5 ust. 1), zaś pomoc prawna ś w i a d c z o n a w ramach poradni
jest nieodpłatna (art. 5 ust. 2). Z tych założeń wynika konieczność z w o l nienia p e ł n o m o c n i c t w i ich odpisów od opłaty skarbowej.
48
Projekt ustawy o studenckich poradniach prawnych wraz z uzasadnieniem
Rozdział 5
Przepisy przejściowe i końcowe
Art. 36
Poradnia działająca w dniu wejścia w życie ustawy dostosowuje się do jej w y m a g a ń w ciągu 2 miesięcy. Do tego czasu studenci
Poradni nie m o g ą r e p r e z e n t o w a ć klientów przed s ą d a m i .
Przepis ten ma charakter przejściowy. W momencie wejścia w życie ustawy b ę d ą j u ż funkcjonowały poradnie. Brak jego oznaczałby, że
z tym dniem m u s i a ł y b y one zaprzestać ś w i a d c z e n i a pomocy prawnej.
Ustawa pozwala bowiem ś w i a d c z y ć tę pomoc dopiero po wydaniu zezwolenia przez Ministra Sprawiedliwości. Nie trzeba tłumaczyć, ile komplikacji w y w o ł a ł a b y taka sytuacja. Z drugiej zaś strony, nie jest m o ż l i we uzyskanie tego zezwolenia przed wejściem ustawy w życie.
Zdanie drugie ma charakter gwarancyjny. Ustawa daje poradniom
nowe możliwości, ale są one powiązane z gwarancjami dobrego ich funkcjonowania. Dlatego w tym ostatnim przypadku konieczna jest rejestracja poradni.
Art. 37
Ustawa wchodzi w życie w 3 miesiące od dnia o g ł o s z e n i a .
Skutki finansowe. Ustawa ta wprowadza obciążenia dla budżetu
państwa. Trudne są one w tej chwili do oszacowania. Po pierwsze, z ustawy wynika obowiązek finansowania działalności poradni z budżetu państwa (art. 10). Wydatki te są wprost proporcjonalne do ilości funkcjonuj ą c y c h poradni. Po drugie, wprowadzenie ustawy spowoduje koszty
z w i ą z a n e z rejestracją i nadzorem poradni (art. 14-18). Zwolnienie peł­
nomocnictw i ich o d p i s ó w od opłaty skarbowej nie uszczupli d o c h o d ó w
p a ń s t w a , g d y ż owe przychody pojawiłyby się dopiero z momentem wejścia ustawy w życie.
D o m i n i k Tomaszewski
2
:
Pisząc uzasadnienie, korzystałem z materiałów przygotowanych przez: Agnieszkę Barczak,
Magdalenę Kasprzyk, Tomasza Martiszka, Piotra Szczcszka, Filipa Wejmana. Uzasadnienie do
art. 31 33 napisałem na podstawie materiałów przygotowanych przez Dariusza Dziubinc, zaś
art. 25 i 26 na podstawie materiałów przygotowanych przez Annę Rachwał.
KANTOR
Ł u k a s z Bojarski
Helsińska Fundacja
Praw C z ł o w i e k a
ZAPOMNIANY ETOS PRAWNIKA
„ O b e c n y system studiów prawnych nie rozwija ani umysłów, ani
charakterów młodzieży; co więcej, wystawia charaktery na niebezpieczną
próbę. (...) oderwany od życia praktycznego, i urągający elementarnym
wymogom teoretycznym, zatrzymał w rozwoju umysł, a czasem zdepra­
w o w a ł i cynizmem podszył poczucie moralne."
„ Z a t r z y m a j m y raczej naszą myśl z pełnią zadowolenia na tym
fakcie, że oto w czasach, gdy tak niepokojąco słabnie tętno poczucia
moralnego, m ł o d z i e ż prawnicza zdobywa się na mocne pragnienie rzetelnego wysiłku pracy i na p o w a ż n y stosunek do swego zawodu, który
chce traktować jako społeczne p o s ł a n n i c t w o " .
1
Czy kryzys polskiej inteligencji?
Podnosi się coraz częściej na ł a m a c h publicystyki kryzys etosu
związanego z zawodami uznawanymi za inteligenckie. Jednym z faktów,
który ostatnio porusz ył opinię społeczną i k o m e n t a t o r ó w , był sposób
p o s t ę p o w a n i a lekarzy anestezjologów, którzy, zgodnie z prawem, jednocześnie grupowo, wypowiedzieli swe umowy o pracę, protestując przeciwko zbyt niskim zarobkom. C h o ć ich sytuacja była trudna i nikt pra­
wa do protestu im nie odbierał, jego formą p o d w a ż y l i jednak zaufanie
do zawodu i wartości, z j a k i mi wiąże się praca niektórych grup zawodowych. Przypadek anestezjologów stał się okazją do szerszych refleksji
i uogólnień. „Coś się stało z naszym życiem zbiorowym, ż e ś m y się po1
Cz. Znamierowski (w:) O naprawie studiów prawniczych, Warszawa 1938, s. 88, 90-91; przedruk artykułu pt. Młodzież prawnicza, opublikowanego w Gazecie Polskiej z 25-26 sierpnia
1936 r.
51
Łukasz Bojarski
gubili w tym, co dobre, a co złe. (...) Na naszych oczach rozpadł się etos
zawodu i dla jednych jest to h a ń b a i dramat, dla drugich znak nowego
czasu. (...) Przecież cnoty inteligenckie nie były niczym innym niż opisaniem w wymiarze powinności obywatelskiej w y m o g ó w zawodowej
przyzwoitości. (...) być dobrym lekarzem nauczycielem, artystą, uczonym było c z y m ś więcej niż n o r m ą środowiskową, m i a ło też wymiar
wspólnotowy".
K r y t y k a dotyczy dojrzałych przedstawicieli z a w o d ó w , ale i poko­
lenia, które z a w ó d dopiero zaczyna w y k o n y w a ć lub będzie go wykonyw a ć za k i l k a lat —- grupy studentów. Ostre wypowiedzi formułowane
przy r ó ż n y c h okazjach przez socjologa Pawła Śpiewaka s p o w o d o w a ł y
zdecydowane polemiki studentów. Paweł Śpiewak wyrażał m i ę d z y innymi opinie, iż młodzi są egoistyczni, myślą tylko o sobie, nie o innych,
nic jest dla nich w a ż n a sfera publiczna, nie są inteligencją, a wąskimi
specjalistami — „japiszonami". W odpowiedzi usłyszał, że czasy i ludzie się zmieniają, niezrozumienie i konflikt pokoleń istniały od zawsze,
a dla m ł o d y c h w a ż n e jest być specjalistą i osiągnąć sukces zawodowy
oraz materialny. Taki jest zresztą w y m ó g c z a s ó w i okoliczności, trzeba
walczyć by utrzymać się na powierzchni i nie ma p o w o d ó w dla młodzieńczych buntów. Wszystko jest „generalnie normalnie." M o ż n a oddać zasługę tym, którzy o nowe czasy w a l c z y l i , ale na tym koniec. M ł o d e po­
kolenie tworzy przyszłość na swój sposób: „Ciągle idziemy do przodu
— pisze jeden ze studentów — zostawiając daleko w tyle tych, co nie
chcą nadążyć. C z y m dla japiszona jest więc etos? A po co mu etos. On
sam w sobie jest etosem".
Widząc sprawę na szerszym tle, przejdźmy jednak do problematyki z a w o d ó w , które interesują nas najbardziej. I tu pojawia się ostatnio
wiele dramatycznych — m o ż n a by rzec — wypowiedzi. „Niestety, powszechne «skundlenie» dotknęło także zawody prawnicze" — stwierdza adwokat Edward Wende. Natomiast adwokat K r z y s z t o f Piesiewicz
powiada: „teraz uważa się, że słowo etos przystoi co najwyżej stetryczałym piernikom, którzy niczego nie rozumieją. Polska adwokatura jest
w n a j w i ę k s z y m kryzysie od stu lat. M a m y dezintegrację ś r o d o w i s k a
i pragmatyzm posunięty do granic absurdu. Polska inteligencja zanika.
K o n i e c z n a jest
reforma
całego
wymiaru
sprawiedliwości".
„Dziś — stwierdza E. Wende — młody adwokat po aplikacji często nawet
2
3
4
:
1
4
T. Bogucka, Nic ma już Pana Doktora, Gazeta Wyborcza z 20-21 lutego 1999 r, s. 8 10.
Zob. np. Etos w sohie. Rzeczpospolita z 23 24 stycznia 1999 . s. 13.18. Tam też wskazane są
inne publikacje na len temat.
Tamże; wypowiedź Artura Mrugasicwicza, studenta li roku.
52
Zapomniany etos prawnika
nie kupuje togi. A n i mu w głowic bieganie po sądach". „Dziś — dodaje
K. Picsiewicz — prawnicy nie widzą ludzi, lecz korporacje, organizacje,
struktury, prywatyzacje, reprywatyzacje, restrukturyzacje, przekształce­
nia". Także badania przeprowadzone wśród ludzi m ł o d y c h — studen­
tów prawa oraz aplikantów sądowych, adwokackich i prokuratorskich
wskazują na brak zasad, b e z w z g l ę d n o ś ć , cynizm, w s z e c h w ł a d z ę pieniądza, panujące wśród p r a w n i k ó w i przyszłych p r a w n i k ó w . C z y rzeczy­
w i ś c i e jest aż tak źle — nie wiem, wszystkie tego rodzaju sądy są generalizacją, wynikiem socjologicznego, zbiorowego raczej ujęcia. Trudno
j e d n a k ż e p o z o s t a w a ć obojętnym na podobne głosy, płynące wszak od
ludzi, którzy na co dzień mają okazję o b s e r w o w a ć życie prawników.
Tekst ten jest próbą w y b i ó r c z e g o odniesienia się do zasygnalizowanego problemu zagrożenia wartości trwale związanych z zawodami prawniczymi. C h c i a ł b y m przede wszystkim przedstawić m o ż l i w e
zmiany, jakie moim zdaniem p o w i n n i ś m y podjąć, by ten obraz odmieniać, zwłaszcza z punktu widzenia studentów i roli uniwersytetu. Jedną
z „ j a s k ó ł e k " tych zmian zresztą jest powstanie czasopisma „ K l i n i k a "
i chęć podjęcia publicznej debaty ze strony jego twórców, m i ę d z y innymi nad kształtem z a w o d ó w prawniczych czy reformą studiów.
5
6
Jak to robią inni?
„ P o m i m o różnic w systemach prawnych, praktyce i procedurach,
prawnicy na całym świecie stworzyli dla siebie właściwie takie same
standardy etyki prawniczej".
Znakomity artykuł pani profesor Leah Wortham, dotyczący odp o w i e d z i a l n o ś c i zawodowej p r a w n i k ó w a m e r y k a ń s k i c h , zamieszczony w tym numerze, sprowokował i mnie do kilku odniesień pro domo sua.
Polscy prawnicy w przeszłości, podejmując analizę komparatystyczną,
odwoływali się najchętniej do dorobku innych krajów europejskich (kontynentalnych), że w s p o m n ę N i e m c y czy Francję. Tak b ę d z i e i nadal,
7
Wypowiedzi zaczerpnąłem z następujących publikacji: J. Domagała, Gdzie jest mercedes etos.
Życic z 23 lutego 1999 г.: J. Domagała, Spory między żabotami. Rzeczpospolita-Magazyn z 22
kwietnia 1999; rozmowa K. Picsicwicza z A. Raczyńską, Express Bydgoski z 26-28 marca
1999 ; przedruk fragmentu w Polityce z 17 kwietnia 1999 r, s. 104.
" Zob. m.in. Uprogu kariery zawodowej. Aplikanci oceniają, Prawo i Życic 1998, nr 8, s. 58 i n.
T. Lund, !"#$%&&'#()* ethics 18 (1970); cytuję za: O.M. Pina, Systems oj ethical regulation: an
internatuional comparison, Georgetown Journal of Legal Ethics, vol. 1:797, s. 808 ("despite
differences in legal systems, practices and procedures, lawyers throughout the world have laid
down for themselves substantially the same standards of legal ethics.").
53
Łukasz Bojarski
p o n i e w a ż nasze systemy prawne wiele łączy. Jednak młodzież z różnych
p o w o d ó w , czy to amerykanizacji kultury w ogóle czy lepszej znajomości j ę z y k a angielskiego, coraz częściej sięga także po wzorce płynące
z U S A . Ostatnim p r z y k ł a d e m jest p o w o ł y w a n i e do życia studenckich
poradni prawnych opartych na a m e ryka ński ch wzorcach, choć p o m y s ł
jest znany wielu innym krajom, a i w Polsce był wysuwany jeszcze w II
Rzeczypospolitej. Jednak zwłaszcza w dziedzinie szeroko rozumianych
b a d a ń nad zawodami prawniczymi dorobek a m e r y k a ń s k i nie ma sobie w świecie r ó w n e g o . Podczas pobytu naukowego w stworzonym k i l ka lat temu Instytucie Studiów nad Zawodami Prawniczymi w Sheffield,
w A n g l i i , m i a ł em okazję zorientować się w dorobku Wielkiej Brytanii
w tej mierze, ale także innych krajów. Jednak oferta Stanów Zjednoczonych przeszła najśmielsze moje oczekiwania: biblioteki literatury, specjalne periodyki, seminaria, wykłady poświęcone problematyce roli, jaką
odgrywa w społ e c z eńst wi e prawnik, s t a n d a r d ó w jego pracy itp. A m e r y ka jest zresztą sławna między innymi z powodu swoich prawników. Jest
ich tam więcej, niż liczy ludność niejednego p a ń s t w a . Pełno ich w tele­
wizji i kinie, literaturze, także w dowcipach; często opinie o nich nie są
pochlebne. D l a p i e n i ę d z y , wedle powszechnego mniemania, z r o b i ą
wszystko. To hired gun — w y n a j ę t e na u ż y t e k klienta strzelby, jak
o s ł a w i o n a „ d r u ż y n a m a r z e ń " , znana c a ł e m u niemal światu z procesu
O.J. Simpsona. To prowokujący parachute lawyers — prawnicy spadochroniarze, którzy na miejscu wielkich tragedii, katastrof, w y p a d k ó w
komunikacyjnych są wcześniej od służb ratowniczych, by z d o b y w a ć
przyszłych klientów. To prawdziwi cwaniacy dbający o swój biznes, jak
prawnik z K a l i f o r n i i , k t ó r y wynajął k i l k a p i ę k n y c h modelek, by te
w „bikini" zachęcały panów przechodzących plażą do korzystania z usług
ich zleceniodawcy — speca od r o z w o d ó w . Ciekawe, czy i my w Polsce,
w z w i ą z k u z d z i a ł a n i e m „niewidzialnej ręki rynku", b ę d z i e m y m i e ć
podobne problemy? J e d n o c z e ś n i e jednak o prawnikach a m e r y k a ń s k i c h
m ó w i się, że są motorem zmian społecznych, przypisuje się im wiele
zasług, jak na przykład podjęcie walki o prawa obywatelskie i zniesienie segregacji rasowej (civil rights movement). K t o chce „ z m i e n i a ć
świat", decyduje się często na studiowanie prawa, tam poznaje procedury i mechanizmy, które p o z w o l ą mu mieć w p ł y w na rzeczywistość.
To tam także prezydent N i x o n , na skutek afery Watergate, która koszto8
9
* Zob. np. Cz. Znamierowski, Poradnie prawnicze (w:) O naprawie studiów prawniczych. Warszawa 1938, s. 95 i п.; przedruk artykułu opublikowanego w Gazecie Polskiej z 4 października
1936 r.
'' Л. Znyk, The American Bar — Palestra amerykańska. Palestra 1995, nr 5-6, s. 126.
54
Zapomniany etos prawniku
wała go rezygnację z fotela prezydenckiego, wyleciał z hukiem z pale­
stry nowojorskiej za p o s t ę p o w a n i e niegodne prawnika. Tam wreszcie
wielu p r a w n i k ó w jest z a a n g a ż o w a n y c h w różne inicjatywy służące dobra publicznemu i bez wynagrodzenia p o ś w i ę c a czas na pomoc potrzebującym.
W k a ż d y m zapewne kraju są prawnicy dobrzy i źli, uczciwi i dranie, pracowici i lenie, to truizm. Ważne jest jednak, jakie są proporcje
oraz jakie działania podejmuje się dla naprawy sytuacji. Z p e w n o ś c i ą
U S A są krajem, w k t ó r y m w i d a ć wiele takich starań, dlatego warto ten
dorobek znać i brać przykład ze sprawdzonych rozwiązań.
Szczególna rola prawnika?
„ Z a w ó d prawniczy to publiczna profesja. Prawnicy służą dobru
wspólnemu".'
C z y z a w ó d , który wykonujemy lub zamierzamy upra wi ać jest jakiś s z c z e g ó l n y ? C z y różni się od innych? C z y studiując zdajemy sobie
sprawą z tej ewentualnej szczególności zawodu prawnika?
W j ę z y k u polskim słowa „ z a w ó d " i „profesja" są synonimami.
W anglosaskich naukach s p o ł e c z n y c h dokonuje się podziału na profe­
sje oraz zawody. Prawnicy to, obok na przykład lekarzy, c z ł o n k o w i e pu­
blicznej profesji (publicprofession). Wiele jest cech charakteryzujących
profesję, najważniejsze, iż działa ona na rzecz dobra w s p ó l n e g o , jest
zorganizowana w grapę, s a m o r z ą d , w jej ramach przekazywana jest wiedza, często trudna i niedostępna dla innych." Profesjonalista — podkreślmy — prócz interesów klienta ma na uwadze dobro w s p ó l n e , społeczne. N i e zysk, jak w biznesie, jest dlań najważniejszy, a realizacja
celów postawionych przed nim przez klienta i przez s p o ł e c z e ń s t w o .
Cudze chwalicie, swego nie znacie — m o ż n a by rzec. Pewnym
odpowiednikiem profesji w polskim ustawodawstwie jest s f o r m u ł o w a ­
nie u ż y t e r ó w n i e ż w Konstytucji (art. 17) — z a w ó d zaufania publicznego. Przedstawicielami takiego zawodu są zrzeszeni w korporacje zawodowe prawnicy. Tradycyjnie m ó w i się także w Polsce o pewnej grupie z a w o d ó w , które określa się mianem powołania. Powołanie oznacza,
0
"' R.H. Smith, Survey of the legal profession, its scope, methods and objectives (w:) R. Pound.
The lawyer from antiquity to modern times, 1953, s.VIl ("The legal profession is a public pro­
fession. Lawyers are public servants.").
" Zob. np. R. Pound, The lawyer from antiquity to modern times, 1953, s. 6.
55
Lukas: Bojarski
że prócz celu doraźnego, konkretnego, jak obsługa klienta przez praw­
nika, ma się przed oczyma także cel ogólny — wymiar sprawiedliwości,
egzekucję słusznych praw. Należą wreszcie prawnicy do grupy zawod ó w inteligenckich, związanych z głębokim w y k s z t a ł c e n i e m, etosem,
misją społeczną.
Koncepcja wyodrę bni e nia profesji spośród innych z a w o d ó w wydaje się bardzo pomocna. M o ż n a bowiem p o w i e d z i e ć do p r z y s z ł y c h
c z ł o n k ó w profesji — chcecie oto wstąpić do naszego klubu, ot c h o ć b y
adwokackiego, z uczestnictwem w nim wiążą się jednak pewne warunk i . Musicie spełnić wymagania wstępne, musicie z a c h o w y w a ć ustalone
przez nas standardy zawodowe i zasady etyczne, inaczej bowiem będziecie mieli do czynienia z w e w n ę t r z n y m systemem dyscyplinowania,
do utraty prawa wykonywania zawodu włącznie. Z koncepcji profesji
wynika także głos jej przedstawicieli do społeczeństwa — w ramach
niezależności, którą nam dano, rządzimy się sami i dbamy o to, do czego j e s t e ś m y powołani. Bronimy zasad p a ń s t w a prawa, praw obywatelskich, działamy w wymiarze sprawiedliwości, służymy naszym klientom
reprezentacją, radą, pomocą. Jesteśmy fachowcami i j a k o ś ć naszej pracy jest wysoka, ze zdarzającymi się przypadkami uchybień radzimy sobie sami.
Do opisania relacji społeczeństwo — prawnicy u ż y w a się formuły k o n t r a k t u s p o ł e c z n e g o . Społeczeństwo daje prawnikom n i e z a l e ż n o ś ć , s a m o r z ą d n o ś ć . Prawnicy zobowiązują się w zamian do dbałości
o sprawne działanie wymiaru sprawiedliwości, ochrony praw obywatelskich, zapewnienia wysokiej jakości różnego rodzaju usług prawniczych.
Prawnicy dysponują wielką siłą — to od nich w dużej mierze zależy
realizacja rządów prawa, ochrona swobód obywatelskich, realizacja praw
wszystkich podmiotów. Ich praca związana jest z dbałością o wartości
dla ludzi największe, jak własność, wolność, życie. To oni — „szafarze
cudzych uprawnień", jak nazywał p r a w n i k ó w adwokat R. Ł y c z y w e k '
— dysponują szczególną wiedzą — dla innych często niedostępną. Powoduje to, iż trzeba im zawierzyć, zaufać, że zajmą się fachowo i gorliwie, z poświęceniem, wypełnieniem poleconego im zadania. Także i kontrole j a k o ś c i p r a c y p r a w n i k ó w oddaje się korporacjom zawodowym,
uznając, że specyfika wykonywanej profesji nie pozwala innym dokonać obiektywnej oceny tej pracy, powinni to zrobić koledzy po fachu.
12
3
Zob. np. R. Sarkowicz, J. Stelmach, Teoria Prawa; Kraków 1996, rozdział IX Etyka prawni­
cza, s. 203.
" R. Łyczywek, O etyce zawodów prawniczych (w:) Etyka zawodowa, pod red. Л. Sarapaty, War­
szawa 1971, s. 219.
, :
56
Zapomniany elos prawnika
Dwa oblicza zawodu
Z zasygnalizowaną powyżej silną, niezależną pozycją prawników
i ich organizacji wiąże się oczywiste ryzyko, że nie będą się wywiązywać
ze swojej części zobowiązań w kontrakcie społecznym, natomiast nieza­
leżność, samorządność wykorzystywać będą wyłącznie dla ochrony wąsko rozumianego interesu hermetycznie z a m k n i ę t e j grupy. C z y sytuacja taka nam zagraża lub m o ż e j u ż mamy z nią do czynienia w Polsce?
Z roli, j a k ą odgrywają prawnicy, z siły, j a k ą dysponują, zagrożenia w y n i k a ł y zawsze. I zawsze też poddawani byli oni ocenie publicznej, nierzadko bardzo krytycznej. Najstarszy tekst polski, p o ś w i ę c o n y
prawnikom reprezentującym osoby przed sądem, pochodzi z roczników
Jana Długosza i wspomina, że Bolesław Chrobry po stoczonych wojnach
ich ofiarom — „ w d o w o m , małoletnim sierotom i ludziom wiejskim i ubo­
giego stanu w y z n a c z a ł obrońców, s y n d y k ó w i oskarżycieli, płatnych ze
Skarbu P a ń s t w a . Co w a ż n e dla nas, D ługos z zaznacza, iż na prawnik ó w nakładano szczególny obowiązek troski o sprawy klientów: wyznaczonych surowo napominano i zalecano, „aby z największą pilnością
i skrupulatnością podejmowali się obrony i popierali sprawy wdów, sierot
i ubogich (...)". Jeśli wierzyć D ługoszowi , wolą króla było podkreślenie powagi obrony, położenie nacisku na j a k o ś ć tej pracy. C z y ż b y były
z tym wcześniej kłopoty, których król był ś w i a d o m ? Bogaty jest dorobek literatury politycznej (także pięknej) poświęconej prawnikom w wiekach X V I - X V I I I , wiele tam krytyki, na przykład rozpijaczonych sędziów,
hardych a nie fachowych p e ł n o m o c n i k ó w , przekupnych u r z ę d n i k ó w
wymiaru sprawiedliwości, krętactwa i trefnych forteli. O g ó l n y kryzys
p a ń s t w o w o ś c i nic ominął bowiem także i tych stanów. A l e j e d n o c z e ś n i e
zawsze w historii pojawiali się światli przedstawiciele zawodu, którzy
nawoływali do zmian i opamiętania, formułowali konkretne plany reform
instytucjonalnych. Ot, choćby piękne dzieło D awid a Torosiewicza My­
śli o powołaniu obrońców sądowych w krótkości zebrane. Wydane w roku 1822, wznowione zostało w roku 1917, u początków odradzającej się
p a ń s t w o w o ś c i , by rozpocząć dyskusję nad kształtem stanu o b r o ń c z e g o .
Wielkie też zasługi mają polscy prawnicy W czasach z a b o r ó w wybra14
15
16
17
A. Kiszą (w:) A. Kiszą, Z. Krzemiński, R. Łyczywck, Historia Adwokatury Polskiej, Warszawa
1995, s. 18.
Tamże.
"' Tamże, s. 37-41.
Wiele na ten temat wyczytać można w: A. Ktsza, Z. Krzemiński, R. Łyczywck, Historia Adwo­
katury Polskiej,Warszawa 1995.
14
15
17
57
Łukasz Bojarski
ło ten zawód wiele światłych osób, dla których zamknięte były inne m o ż liwości w m i a r ę niezależnej działalności zawodowej. Prawnicy właśnie
w pełni z a a n g a ż o w a l i się w o d b u d o w ę państwa w czasach m i ę d z y w o j nia. Kształcili się i rozwijali w warunkach konspiracji, a nawet w obozach jenieckich, gdzie organizowano aplikacje. Różne były koleje praw­
niczych losów w P R L ­ u , ale i w tym czasie wielu udało się z a c h o w a ć
g o d n o ś ć i uczciwie w y k o n y w a ć swoją pracę. Lata opozycji „solidarnoś c i o w e j " też dostarczają tu pięknych przykładów. I tylko dziwi fakt, że
po odzyskaniu pełnej wolności i suwerenności zbyt mało miejsca poświęcamy dyskusji nad problemami tak w a ż n y m i dla całego społeczeństwa,
jak prawnicze profesje. P o r ó w n a n i e z czasami przeszłymi i ich zainte­
resowaniem tą problematyką wypada na naszą niekorzyść.
Zadania uczelni
„A tymczasem, opuszczone i zapomniane, w mroku i wilgoci tradycyj nauczania, rośnie i kształtuje się jedno za drugiem pokolenie prawnicze".
Jeśli zawody prawnicze to profesje, a praca p r a w n i k ó w to także
dbałość o dobro wspólne i zawód związany ze szczególną odpowiedzialnością, w oczywisty s p o s ó b znaczenia nabiera rola edukacji, przygotowania do pełnienia tej roli społecznej. Coraz więcej powstaje w Polsce
prywatnych szkół kształcących p r a w n i k ó w , niektóre w y d z i a ł y prawa
uczelni p a ń s t w o w y c h „pękają w szwach", co roku rośnie liczba absolwentów. C z y studia przygotowują ich jednak do pełnienia ról zawodo­
wych — nie tylko w sensie zaopatrzenia ich w zasób wiedzy teoretycznej
czy technicznej, ale gdy chodzi o wspomnianą wyżej rolę społeczną? C z y
„ m ł o d z i e ż kołatająca do bram Temidy", używając słów ministra spra­
wiedliwości w II RP, Witolda Grabowskiego, jest przygotowana do swej
roli? C z y „ b i z n e s o w e " podejście do edukacji prawniczej dobrze służy
p r z y s z ł e m u kształtowi polskiego wymiaru sprawiedliwości i „ r y n k o w i "
usług prawniczych? C z y rozwój „rynku usług dydaktycznych" nie po­
winien iść w parze z refleksją nad jego j a k o ś c i ą ?
18
19
R o l a . j a k ą w tej mierze odegrać m o g ą studenckie poradnie prawa, jest ogromna. B y ł o to podkreślane w pierwszym numerze „Klini'* Cz. Znamierowski, +,-./01 studjówprawniczych (w:) O naprawie studiów prawniczych. Warszawa 1938, s. 61; przedruk artykułu opublikowanego w Przeglądzie współczesnym z 1933 r.
" Z przemówień P. Ministra Grabowskiego na Zjeździe Prawników w Katowicach (w:) O naprawie studiów prawniczych, Warszawa 1938, s. 7.
58
Zapomniany cios prawnika
k i " , s k r ó c ę w i ę c swe uwagi do minimum. Wydaje się jednak, że wszystkich zainteresowanych cechować powinno wsparcie dla tej idei. Aż dziw
bierze, że ma ona oponentów. Z istnieniem tych poradni wiąże się bowiem wiele korzyści, nie tylko dla studentów, ale i dla społeczeństwa.
Poradnia uczy rzemiosła prawnego, łączy refleksję teoretyczną z praktyką, uwrażliwia studentów na sprawy ludzi ubogich, co w przyszłości
być może procentować będzie większym ich zaangażowaniem — j u ż jako
dojrzałych p r a w n i k ó w — w p r a c ę pro publico bono. Poradnia pozwala
zetknąć się z c z ł o w i e k i e m , a nie tylko kazusem na papierze, zapewnia
realną pomoc pra wn ą ludziom, których nie stać na prawnika. To poradnia także podejmuje p r o b l e m a t y k ę — jak dotąd nieobecną w uniwersyteckim programie zajęć — odpowiedzialności zawodowej, etyki zawodowej. Z u p e ł n i e inaczej t a k ż e w y g l ą d a w s p ó ł p r a c a ze studentem
w ramach p r z e d m i o t ó w k l i n i c z n y c h . Student, k t ó r e m u się z a u f a ł o ,
powierzając zadanie, zdaje sobie s p r a w ę z o d p o w i e d z i a l n o ś c i , jaka na
nim ciąży i najczęściej angażuje się w swą p r a c ę w pełni — m i a ł e m
okazję p o z n a ć z a a n g a ż o w a n i e studentów z poradni warszawskiej, którzy we w s p ó ł p r a c y ze mną prowadzili sprawy w Helsińskiej Fundacji
Praw C z ł o w i e k a.
Jednak nie tylko studenckie poradnie prawne poszerzają dotychczasowe w y k s z t a ł c e n i e uniwersyteckie s t u d e n t ó w prawa. W s z e l k i e
zajęcia, które wymagają innej, prócz studiowania lektur, a k t y w n o ś c i ,
niejako „budzą" studentów. K i l k a lat temu na wydziale prawa Uniwersytetu Warszawskiego P o l s k i e Stowarzyszenie E d u k a c j i Prawnej
z a i n i c j o w a ł o zajęcia Prawo na co dzień, które dzisiaj odbywają się
w kilku ośrodkach. Studenci wraz z pracownikami w ramach zajęć uniwersyteckich przygotowują scenariusze spotkań p o ś w i ę c o n y c h różnym
dziedzinom prawa z praktycznego punktu widzenia. Studenci parami prow a d z ą następnie te spotkania przez semestr, m.in. w więzieniach oraz
szkołach. N i e w i d z i a ł e m takiej chęci pracy, z a a n g a ż o w a n i a podczas innych prowadzonych przeze mnie zajęć, jak w trakcie „Prawa na co dzień".
Studenci, zmuszeni do m ó w i e n i a prostym j ę z y k i e m o różnych dziedzinach prawa z punktu widzenia ich przydatności w życiu, zaczynali, wedle nich samych, r o z u m i e ć dopiero, czym jest prawo. Zajęcia dają im
m o ż l i w o ś ć pomocy uczniom czy w i ę ź n i o m w radzeniu sobie z r ó ż n y m i
ż y c i o w y m i problemami, dla przykładu — ochrona praw i wolności obywatelskich, ochrona praw konsumenta, prawo mieszkaniowe, działalność
gospodarcza. Studenci prócz przedstawiania problematyki w formie in20
0
Dla potrzeb programu powstała książka: M. Płatek, L. Bojarski, Z prawem na Ty, wyd. II, War­
szawa 1998, wyd. III, Zakamyczc 1999.
59
Łukasz Bojarski
teraktywnych zająć odpowiadają także na wiele praktycznych pytań, co
daje im m o ż l i w o ś ć pogłębiania wiedzy z punktu widzenia potrzeb życia. M o ż e zabrzmi to w e s o ł o , ale są oni w większości po odbyciu takich
zajęć innymi ludźmi. Raz obudzeni z letargu teoretycznych studiów, rozpędzeni, nie zatrzymują się, a angażują następnie w wiele działań, w pracą organizacji pozarządowych, proponują nowe formy zająć. Można mieć
nadzieją, że kontakt z c z ł o w i e k i e m i jego problemami j u ż podczas studiów, z a a n g a ż o w a n i e bez wynagrodzenia w e d u k a c j ę p r a w n ą s p o ł e ­
c z e ń s t w a , bądą w przyszłości p r o c e n t o w a ć postawami zawodowymi,
nastawionymi nie tylko na własną karierą, ale i z a a n g a ż o w a n i e w sprawy publiczne. Studenci uczą sią także m ó w i e n i a „ l u d z k i m " j ę z y k i e m ,
a nie hermetycznym j ę z y k i e m prawniczym, uczą się szacunku dla drugiego człowieka, któremu pomagają w poradni lub dla którego prowadzą zajęcia w szkole czy więzieniu.
Pojawia się coraz w i ę c e j innych f o r m u ł , k t ó r e m o g ą p o m ó c
w kształtowaniu postaw studentów — przyszłych p r a w n i k ó w : odbywa­
nie w s p ó l n y c h z policją patroli, współpraca uniwersytetów z organiza­
cjami p o z a r z ą d o w y m i , wiele projektów studenckiej organizacji E L S A .
Z charakterem zawodu pomaga zapoznać się formuła p r o c e s ó w poka­
z o w y c h (moot trial) prowadzonych w ramach poradni, „ P r a w a na co
d z i e ń " , Centrum S t u d i ó w Prawa Angielskiego i Europejskiego przy
Uniwersytecie Warszawskim, organizowanych przez E L S A (ostatnio na
podstawie prawa Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw C z ł o w i e k a
i Podstawowych Wolności).
21
Potrzeba nowego przedmiotu
Jednak wciąż nie ma w programach studiów prawniczych o d r ę b nego p r z e d m i o t u , który zajmowałby się problematyką etyki z a w o d ó w
prawniczych, roli p r a w n i k a w społeczeństwie, o d p o w i e d z i a l n o ś c i z a w o d o w e j . Wspaniale, że w niniejszym numerze pani Leah Wortham
przedstawiła doświadczenia a m e r y k a ń s k i e w tej mierze. Takie zajęcia
są prowadzone w wielu krajach świata. K a ż d y wydział prawa w Polsce
powinien w p r o w a d z i ć podobny przedmiot do swego programu. Na początek być może w formie nieobowiązkowych zajęć, ale docelowo w formie zajęć obligatoryjnych. Nawet jeśli, a padają takie argumenty, pro:l
W Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie, na przykład, studenci polscy i zagraniczni
odbywają praktyki, pracują jako woluntariusze, biorą udział w różnych inicjatywach, fundacja
współpracuje z warszawską poradnią studencką, ELSA itp.
60
Zapomniany cios prawnika
blematyka ta stanowi przedmiot studiów w ramach niektórych aplikacji
— j u ż z u w z g l ę d n i e n i e m specyfiki zawodowej — to nie jest to wystarczające. N i e wszyscy studenci dostają się na aplikacje (a pracują w obszarze prawa), wielu j u ż podczas studiów podejmuje p r a c ę i styka się
w życiu zawodowym z problemami, które trudno im rozwiązać. Dodam,
iż moje skromne d o ś w i a d c z e n i e pokazuje, że problematyka odpowiedzialności zawodowej, którą p o r u s z a ł em w ramach różnych zajęć, także poradni prawa, dotykała i interesowała znacznie bardziej s t u d e n t ó w
pierwszych lat niż roku ostatniego. Studenci pierwszego roku, pełni ide­
alizmu, dobrej woli, przejęci problematyką etyki z a w o d ó w prawniczych,
po pięciu latach studiów uniwersyteckich są nią znacznie mniej zainteresowani, czasem nawet cyniczni. K a ż d y widzi — m ó w i ą — j a k i jest
świat i rozmowa o standardach pracy brzmi dla nich nierzadko ś m i e s z nie. Studenci piątego roku często pracują i stąd niestety płyną ich niew e s o ł e spostrzeżenia. Studiując w U S A , brałem udział w zajęciach etyki prawniczej (legal ethics). Pomimo że zajęcia rozpoczynały się o 20.30
(przychodziło sporo osób j u ż pracujących), nikt nie zasypiał, co więcej,
sporo s t u d e n t ó w a n g a ż o w a ł o się w ostrą nierzadko dyskusję. Na w i ę k s z o ś ć zajęć p r o w a d z ą c y z a p r a s z a ł p r a k t y k ó w w y k o n u j ą c y c h r ó ż n e
zawody, by opowiedzieli, jakiego rodzaju dylematy etyczne są charakterystyczne dla ich pracy. Przybył także rzecznik dyscyplinarny, by opowiedzieć o swej pracy i zniechęcić do „spotkań" w przyszłości na gruncie
formalnym. B y ł wreszcie znany n i e g d y ś prawnik, w s p ó ł p r a c o w n i k
prezydenta Clintona, którego łamanie reguł profesji (w połączeniu z popełnieniem przestępstw) doprowadziło do utraty prawa wykonywania za­
wodu i k i l k u lat spędzonych w więzieniu. Jego opowieść brzmiała jak
półtoragodzinna spowiedź wśród grobowej ciszy. Po kilku minutach, ze
w z g l ę d u na jej bardzo przejmujący i osobisty charakter, odruchowo wyłączyłem dyktafon, na który nagrywałem zajęcia. Z rozmów z innymi studentami wynikało, że wszyscy mieliśmy podobną myśl —jak łatwo wejść
w bagno! Zaczyna się niewinnie, a nagle orientujemy się, że tkwi w nim
człowiek po uszy. I j a k o ś nikt nie mówił — co za drań, mnie nic mogłoby
to s p o t k a ć ! Rola takich zajęć jest nie do przecenienia. Student zapoznaje się ze standardami, które rządzić będą jego przyszłą pracą, ale i poznaje orzecznictwo dyscyplinarne a, co oczywiste, ś w i a d o m o ś ć doświadczeń innych ludzi może go uchronić przed popełnianiem podobnych błęd ó w w przyszłości.
6i
Łukasz Bojarski
Z kogo brać przykład?
„ W i n n i ś m y obrać sobie j a k i e g o ś prawego c z ł o w i e k a i m i e ć go
zawsze przed oczami, aby być tak, jak gdyby on się nam przyglądał
i wszystko czynić tak, jakby on w i d z i a ł " .
Wiadomo, jak wielka jest rola w z o r c ó w osobowych, autorytetów
w kształtowaniu postaw. P r o w a d z i ł e m kiedyś warsztaty dla przyszłych
s t u d e n t ó w prawa, gdzie w y k ł a d o w c a m i byli znakomici, powszechnie
znani polscy prawnicy. P y t a ł e m tych w y k ł a d o w c ó w o ich wzory praw­
n i k ó w , o osoby, które są dla nich autorytetami. Z dwoma bodaj wyjątkami mówili wyłącznie o ludziach j u ż nieżyjących. Studenci stykają się
przede w s z y s t k i m z pracownikami uniwersytetu. C z y kadra naszych
w y d z i a ł ó w prawa to dobry wzór, autorytet dla studenta? Powstanie m o ż liwości zarabiania pieniędzy s p o w o d o w a ł o często chęć szybkiego zdobycia d u ż e g o majątku. C z y może dla studenta być autorytetem profesor,
który ma etaty na k i l k u uniwersytetach, nie licząc z a a n g a ż o w a n i a w firmę piy watną i wiele innych przedsięwzięć? C z y jest on w stanie wywiązywać się dobrze ze wszystkich swych obowiązków we wszystkich miejscach pracy? C z y znajdzie dla studenta czas? Studenci w i e d z ą najlepiej,
jak są niekiedy traktowani przez pracowników, zwłaszcza w sytuacji, gdy
jest ich tak wielu, bo większość to „zaoczni", płacący grube pieniądze
za luksus bycia studentem i pięć lat czegoś, co przypomina czasem nie
uniwersyteckie studia, a w a l k ę o przetrwanie dla ambitnych i kupno
dyplomu dla leserów. Są jednak oczywiście i pracownicy, którzy dają
z siebie wiele i o których będzie się pamiętało latami. M a m propozycję:
a m o ż e by tak o p r a c o wać książkę — zbiór w y w i a d ó w ze znanymi prawnikami, b ę d ą c y m i dla innych wzorem — o tym, jak oni widzą swoje
zawodowe role, o doświadczeniach ich życia, plusach i minusach uprawianych z a w o d ó w itp. W drugiej części m o ż n a by także podobne pytania zadać prawnikom m ł o d y m , uprawiającym różne prawnicze zawody,
by poznać punkt widzenia i tego pokolenia. Książka taka byłaby pomocna
studentom i, jeśli dobrze przygotowana, m o g ł a b y j e d n o c z e ś n i e odnieść
sukces rynkowy, potencjalnych n a b y w c ó w jest bowiem wielu.
22
Gdy żywych brakuje, można się odwołać do w z o r c ó w literackich.
W dobie kultury obrazkowej i Internetu coraz mniej czytamy. Z a c h ę c a m
jednak, zwłaszcza studentów pracujących w poradniach, do sięgania do
książek m ó w i ą c y c h o prawnikach — sporo m o ż n a z nich skorzystać. Na
22
Seneka, Listy moralne, cytuję za M. Ossowska, Ethos rycerski i jego odmiany. Warszawa 1986,
s. 7.
62
Zapomniany cios prawnika
początek p r o p o n u j ę trzy, wydane w Polsce i warte przejrzenia pozycje,
wszystkie a m e r y k a ń s k i e (prawnicy to niezbyt popularny temat w p o l skiej literaturze) i wszystkie o obrońcach w roli bohaterów, choć traktuj ą c e też o reprezentantach innych z a w o d ó w prawniczych. W imieniu
obrony Irvinga Stone'a (Clarence Darrow for the defence) to fabularyzowana biografia jednego z najsławniejszych adwokatów amerykańskich,
który przez ponad 60 lat swojej zawodowej kariery w y s t ę p o w a ł w wie­
lu s ł a w n y c h na cały świat i „rewolucyjnych" procesach. Zabić drozda
Harper Lee (To kill a mocking bird) to znana także z filmu opowieść o adwokacie decydującym się w imię zasad na o b r o n ę „ c z a r n e g o " w procesie na g ł ę b o k i m rasistowskim południu U S A . Stacza on walkę nie tylko
z procesowym przeciwnikiem, ale całym otoczeniem, wieloma stereo­
typami, przesądami, własną słabością. Obrońca ulicy Johna Grishama
(Streellawyer) to jedna z ostatnich produkcji tego autora, p o k a z u j ą c a
p r z e m i a n ę prawnika korporacyjnego — zblazowanego c z ł o w i e k a
sukcesu, żyjącego w sterylnym świecie bogatej firmy — w pomagającego
bezdomnym, pełnego zapału, szczęśliwego człowieka (trochę to oczywiście „ k o p c i u s z k o w a t e " , ale i tak warte przeczytania).
U c z y ć się też m o ż n a na podstawie negatywnych d o ś w i a d c z e ń innych. N i e z r o z u m i a ł e jest dla mnie i wcale dobrze nie służy korporacjom
prawniczym utrzymywanie w tajemnicy p r z y p a d k ó w ł a m a n i a reguł
wykonywania zawodu i etyki zawodowej, ujawnianych w p o s t ę p o w a niach dyscyplinarnych. Dzisiaj znacznie rzadziej niż kiedyś pojawia się
orzecznictwo dyscyplinarne, w „Palestrze" na przykład. Trzeba moim
zdaniem na bieżąco informować o orzeczeniach dyscyplinarnych zapadających w p o s t ę p o w a n i a c h korporacji prawniczych. B y ł a b y to nauka
dla obecnych i p r z y s z ł y c h a d e p t ó w zawodu, bardzo w a ż n y element
w programie nauczania przedmiotu p o ś w i ę c o n e g o etyce i odpowiedzialności zawodowej. Byłaby to także informacja dla społeczeństwa, że
prawnicy uczciwie oceniają swoich nierzetelnych kolegów. W s p o m n ę
też, bo nie miejsce tu na szczegółową argumentację, że nie do przyjęcia
jest także fakt utrzymywania dziś tajności p o s t ę p o w a ń dyscyplinarnych. Przynajmniej rozprawy przed organami dyscyplinarnymi powinny być jawne. D o p r o w a d z i ć także trzeba do poddania orzecznictwa org a n ó w dyscyplinarnych kontroli przez s ą d o w n i c t w o p a ń s t w o w e . My
prawnicy musimy należycie w y w i ą z y w a ć się ze swojej funkcji dyscyplinującej i czynić to „przy otwartych drzwiach". Inaczej n a r a ż a m y się
na krytykę (bardzo często niestety słuszną), że interes ogółu, wartości
leżące u podstaw z a w o d ó w prawniczych, krzywda pojedynczego klienta, przegrywają z mylnie p o j m o w a n ą solidarnością zawodową.
63
Łukasz Bojarski
O pilnej potrzebie badań
Kolejnym bardzo w a ż n y m zagadnieniem jest podjęcie badań nad
zawodami prawniczymi, publiczna debata nad ich kształtem. Same kor­
poracje zawodowe przekazują niestety niewiele w i a d o m o ś c i . Na świecie istnieją osobne centra badawcze, agendy r z ą d o w e , instytuty i katedry uniwersyteckie zajmujące się tą problematyką. Oby działalność
w tej mierze poradni prawa czy „Kliniki" była dobrym i inspirującym
dla innych przykładem. To dziwne, że po dziesięciu latach od naszej transformacji ustrojowej nie podjęto właściwie szerokich badań w tak w a ż nej dziedzinie, j a k ą jest kształt profesji prawniczych. I choć ostatnio
trochę się w tej mierze dzieje, to jednak wydaje się, że nazbyt m a ł o i zbyt
wolno. Potrzeba w i ę c przeprowadzenia dobrze zaplanowanych i zorganizowanych badań, które objęłyby wiele zagadnień związanych, m i ę d z y
innymi, z kształceniem prawników, d o s t ę p e m do zawodu, wykonywaniem zawodu i jego jakością, z rzetelnością i skutecznością środków dyscyplinujących. Badania takie, wzorem innych krajów, p r z e p r o w a d z i ć
powinno dla ich obiektywizmu ciało złożone z reprezentantów różnych
środowisk. N i e samych prawników, przedstawicieli korporacji zawodowych, ale także a k a d e m i k ó w, socjologów, przedstawicieli agend rządowych, organizacji pozarządowych. Debata taka mogłaby o d b y w a ć się na
ł a m a c h p e r i o d y k ó w p o ś w i ę c o n y c h zagadnieniom prawnym czy będących pismami zawodowymi poszczególnych profesji. Niewiele na ten
temat m o ż n a odnaleźć, zwłaszcza p o m y s ł ó w nowych, proponujących
o d w a ż n e zmiany. Bardzo mało jest głosów m ł o d e g o pokolenia, jakby
zdominowanego przez starszych, „ u c i s z o n e g o " . Ileż to razy w rozmowach prywatnych słyszę znakomite propozycje zmian, r z e c z o w ą kryt y k ę status quo i jak niewielkie ma to odbicie w publicznej debacie.
A wszak odwaga cywilna to jedna z podstawowych cech potrzebnych
do uprawiania zawodu prawnika. Czemu się jednak dziwić, skoro głosy
o d w a ż n y c h i zasłużonych przedstawicieli zawodu, jak te przytoczone na
wstępie artykułu, spotykają się z niechęcią i groźbami płynącymi ze środowiska. N i e są traktowane jak n a w o ł y w a n i e do podjęcia poważnej debaty, ale jako wyraz braku lojalności środowiskowej będący podstawą
dyscyplinowania. W Polsce międzywojennej pism wydawanych przez
p r a w n i k ó w uprawiających różne zawody w różnych częściach kraju było
kilkadziesiąt, dziś jest ich znacznie mniej, stąd i mniej miejsca dla dyskusji i sporów. Mamy, co warto w s p o m n i e ć , w naszej historii także przykłady z a a n g a ż o w a n i a m ł o d y c h p r a w n i k ó w w sprawy reformy. „Zna­
64
Zapomniany etos prawnika
miennem i niezmiernie interesującem ś w i a d e c t w e m tych m ł o d y c h sił
i pragnień jest niepozorna, trzyarkuszowa niespełna broszurka: Zagad­
nienie reformy uniwersyteckich studjów prawniczych. Wydał ją Związek Zrzeszeń M ł o d y c h P r a w n i k ó w Rzeczypospolitej Polskiej, a opraco­
wała komisja specjalna Rady Naczelnej tegoż Związku. A p r o b o w a ł zaś
i poglądy jej przyjął w uchwale X I V Zjazd D e l e g a t ó w Zrzeszeń, który
o b r a d o w a ł w Wilnie w dniach 21­23 maja 1936 r." Oby ś r o d o w i s k o
zgromadzone wokół poradni prawnych i „Kliniki" było dla naszego poko­
lenia opiniotwórczym forum wymiany myśli i zalążkiem nowych czasów!
23
Między nami prawnikami —
spory środowiskowe
Kolejne zagadnienie, którego podjęcie w a ż n e jest j u ż w trakcie
studiów, to problemy związane z podziałem w e w n ą t r z ś r o d o w i s k o w y m
p r a w n i k ó w . Charakterystyczne dla pokolenia obecnie uprawiającego
zawody prawnicze są pewne m i ę d z y ś r o d o w i s k o w c animozje. C i , którzy
podczas studiów stanowią j e d n ą grupę, po rozpoczęciu o d r ę b n y c h dróg
zawodowych dość szybko tworzą wyraźnie różne, czasem ostro rywalizujące i krytykujące się wzajemnie obozy. Spotkałem się z opinią sędziów
skarżących się, że j u ż od drzwi niektórzy w c h o d z ą c y do sali rozpraw
(także koledzy po fachu) okazują swoje niezadowolenie „z widoku sędziego". Sami sędziowie zaś krytykują nieprzygotowanych, nie przychodzących na rozprawy pełnomocników, nie szczędzą krytyki zwłaszcza
o b r o ń c o m z urzędu. O niektórych prokuratorach m ó w i się, że podczas
procesu, kiedy dostarczyli przygotowany materiał, często niewiele ich
j u ż obchodzi i nie reagują, na przykład, na wnioski strony przeciwnej,
pozostawiając je do oceny sądu. Nierzadko zresztą z powodu wzajemnych z a s t ę p s t w n a p r a w d ę nie wiedzą, o co w sprawie chodzi. Znana
wszystkim jest animozja p o m i ę d z y adwokatami a radcami prawnymi —
lektura „ R a d c y Prawnego" czy „Palestry" nie pozostawia wątpliwości.
Zdarza się natomiast, że przedstawiciele obu korporacji solidarnie za to
krytykują sądy. Znakomitą ilustracją może być tu konflikt, jaki pojawił
się na początku roku, po zarządzeniu wiceprezesa Sądu O k r ę g o w e g o
w Warszawie, na mocy k t ó r e g o adwokaci i radcowie prawni stracili
przyznane im wcześniej prawo do obsługi w sekretariatach sądowych
poza kolejnością. Ogromne kolejki w sądzie uniemożliwiały swobodny
Cz. Znamierowski, Miodzie: prawnicza, op. cii., s. 89.
65
Łukasz Bojarski
dostęp do akt. Przepis umożliwiający dostęp bez kolejki zakwestionowała Helsińska Fundacja Praw C z ł o w i e k a jako naruszający zasadę równości stron, opinię tę potwierdziło kolegium sądu i stąd odnośne zarządzenie. W pismach organów korporacyjnych do sądu pojawiły się zarzuty
0 świadomą, celową politykę sądu, godzącą w adwokatów i radców prawnych. Ton tych o ś w i a d c z e ń nie był doprawdy ugodowy, zawierający
o s k a r ż e n i a , nieelegancki, by nie rzec mocniej. Z drugiej strony i sąd
poprzestał na uchyleniu zarządzenia, nie zmieniając organizacji obsługi
petentów, co wszystkim zainteresowanym umożliwiłoby dotarcie do akt.
Decyzja prezesa sądu została zresztą uchylona przez wiceministra sprawi e dl i wośc i, co później potwierdził minister.
Z różnic ról zawodowych p r a w n i k ó w wynika, że brak „wzajemnej sympatii" w pewnej mierze jest uzasadniony, jego nasilenie jest jednak, wydaje się, zbyt duże. To od dzisiejszych studentów i aplikantów
zależy, czy stan ten będzie trwał. C z y nie jest tak, że wszyscy j e s t e ś m y
j e d n ą profesją p r a w n i c z ą ?
I to nie tylko przedstawiciele tradycyjnych
z a w o d ó w prawniczych, ale i nauczyciele prawa, urzędnicy, c i , którzy po
odbyciu edukacji prawniczej „uprawiają prawo". Oczywiste, że sporo
nas dzieli, różne choćby w wymiarze sprawiedliwości są nasze role. A l e
czy nic, prócz wspólnej szkoły, nas nie łączy? Otóż łączy nas w s p ó l n e
z o b o w i ą z a n i e , wynikające z istoty naszej profesji, ale i ze wspomnianego kontraktu społecznego, że d o ł o ż y m y wszelkich starań, by działo się
zadość sprawiedliwości, by wymiar sprawiedliwości działał sprawnie,
prawa i w o l n o ś c i obywatelskie były chronione, a wiele wiele innych
naszych o b o w i ą z k ó w było wykonanych rzetelnie. Duża część standard ó w pracy prawnika, zasad deontologii zawodowej jest w s p ó l n a . Tego
właśnie wspólnego mianownika winniśmy być świadomi i tę lukę w edukacji prawniczej w Polsce trzeba zapełnić. C z y spory starszego pokolenia, na przykład przeciwstawianie „etosu" adwokatury „ b i z n e s o w i " rad­
c ó w prawnych, są naszymi sporami? Jedno jest pewne — musimy się
włączyć w tę debatę. Czytam w prasie o projekcie reformy stanu sędziowskiego — miałby być, jak w wielu krajach, swoistym, jak to się określa,
ukoronowaniem kariery prawniczej. Byłby dostępny dla przedstawicieli innych z a w o d ó w prawniczych po ukończeniu 35 lat życia. I choć projekt j u ż jest, nie ma potrzebnej nad nim debaty. M ł o d z i , zainteresowani
tą p r o b l e m a t y k ą , de c yduj ą cą o ich p r z y s z ł y c h z a w o d o w y c h rolach,
powinni zabrać głos. D laczeg o mają d e c y d o w a ć w y ł ą c z n i e politycy
24
1 silne grupy lobbistyczne o s ó b obecnie uprawiających z a w ó d ? To samo
u
Por. R. Łyczywck, op. cii., s. 232.
66
Zapomniany etos prawniku
dotyczy przycichłej nieco, ale zapewne nadal aktualnej, dyskusji o ewen­
tualnym p o ł ą c z e n i u r a d c ó w prawnych i a d w o k a t ó w w j e d n ą g r u p ę
z a w o d o w ą . Edukacja uniwersytecka winna p o d e j m o w a ć także taką prob l e m a t y k ę . M ł o d z i m o g ą i powinni p r z e ł a m y w a ć p o d z i a ł y panujące
wśród starszych, winni inspirować i wy t wa r z ać presję na decydentów.
Decyzje te w s z a k ż e dotyczą ich przyszłego życia i kształtu wykonywa­
nych przez nich w przyszłości zawodów.
I dlatego właśnie tak wielką radość sprawia pierwszy numer „Klin i k i " . Ż y c z ę jego Autorom i Czytelnikom, życzę wszystkim „poradniczanom" w a r t o ś c i o w y c h , ciekawych, wspominanych chętnie po latach
studiów. Ż y c z ę udanych zawodowych karier i ś w i a d o m o ś c i , że praca
nasza przynosi owoce nie dla nas samych jedynie, a dla ogółu także.
A życzenia k o ń c z ę cytatem, który ostatnio bardzo mi przypadł do gustu.
Wincenty W i z b o r ­ B o h d a n o w i c z po wieloletniej karierze prawniczej za
zarobione pieniądze kupił wieś, którą nazwał Mierność. Wspomnienia
ze swej zawodowej kariery kończy tak: „Po zrzeczeniu się urzędu w roku 1833 w maju osiadłem zupełnie na wsi mojej i żadnemi j u ż nie zajm o w a ł e m się obowiązkami. Tak tedy czekam konkluzji mojego ż y w o t a " .
25
G ł o s k ó w ­ L e t n i s k o , 25 maja 1999 r.
Szkice z dziejów adwokatury polskiej, pod red. R. Łyczywka (seria druga), Warszawa 1978, s. 98.
Ł u k a s z Bojarski
THE L E G A L ETHOS LOST
" T h e present system of legal education develops neither the m i n d nor the cha­
racter of our youth; moreover, it dangerously jeopardises the latter. (...) detached from
practice and an outrage on elementary theoretical requirements, the system of education
has halted mental development and led to c y n i c i s m and a deterioration of morale."
" L e t us rather enjoy the fact that in these times of dramatically d i m i n i s h e d mo­
rale, y o u n g lawyers perform their duties efficaciously, and treat their profession as a so­
cial m i s s i o n " . '
A crisis within the Polish intelligentsia?
T h e P o l i s h press recently has focused on an ethical crisis among professions
associated w i t h the intelligentsia. The event that shocked the public and commentators
alike was the conduct of anaesthetists, w h o acting j o i n t l y as a professional entity all ter­
minated their j o b contracts, legally as it was. True, their situation was extremely hard
and their right to protest was generally acknowledged. Yet the w a y they did so u n d e r m i­
ned the p u b l i c 's confidence in certain professions and in the values associated w i t h them.
The case of anaesthetists triggered a wider discussion. " W h a t has happened to our pu­
blic life if we are no longer able to distinguish between good and e v i l . . . . We have e y e ­
witnessed the disruption of professional ethos, w h i c h is either lamented as a shame and
a tragedy or hailed as heralding a brave new w o r l d . . . . Whereas the virtues of intelligent­
sia were none other than the requirements of professional decency perceived in terms of
c i v i l a c c o u n t a b i l i t y . . . 'goodness' as it related to doctors, teachers, artists, and scientists
was more than just a professional standard; it was vested w i t h c o m m u n a l meanings".
2
T h i s c r i t i c i s m is as much aimed at mature professionals as it is at the generation
of university students w h o have just begun, or w i l l shortly begin, their professional ca­
reers. The fiercely c r i t i c al opinions of the sociologist P a w e l Spiewak have p r o v o k e d
vehement reactions from students. Mr Spiewak characterised today's y o u n g people as
selfish, and detached from public responsibilities, not as intellectuals but as yuppies —
specialists in a narrow field of activities. The response was that times and people are
changing, that the generation gap has existed since time immemorial, and that what matters
to today's y o u n g people is to specialise and to achieve. T h i s is the demand of new times
' Czesław Znamierowski (in:) O naprawie studiów prawniczych, Warszawa 1938, p. 88, 90­91.
T. B ogucka , Nie ma już Pana Doktora, Gazeta Wyborcza of 20-21 February 1999, p. 8-10.
:
69
Lukas: Bojarski
and new circumstances. One has to fight to keep up; there is no c a l l for romantic prote­
sts. In general, everything's all right, the y o u n g generation says. Those w h o fought for
free P o l a n d deserve credit, but that is a l l . The y o u n g generation makes its o w n future:
" W e keep on going, leaving behind those w h o don't want to keep up. What is ethos then
for a yuppie? A yuppie doesn't need an ethos. He is his o w n ethos".
3
H a v i n g drawn the general background, let us focus on the professions in q u ­
estion. A l s o here many alarming opinions have recently been v o i c e d . A c c o r d i n g to the
famous P o l i s h attorney, Mr E d m u n d Wende, the legal professions have also been affec­
ted by the n o w prevalent vulgarisation. In the o p i n i o n of another distinguished attorney,
Mr K r z y s z t o f P i e s i e w i c z , the popular feeling is that the very w o r d "ethos" suits o n l y
g r u m p y o l d men, w h o understand nothing of the present times. Here are some other
opinions: the P o l i s h legal community, affected by disintegration and overgrown prag­
matism, is in its deepest crisis of the past hundred years; the P o l i s h intelligentsia is on
the verge of extinction; it is necessary to reform the entire j u d i c i a r y system. These days,
Mr Wende says, a y o u n g attorney w h o has passed his apprenticeship exam does not even
buy a g o w n , nor is he interested in a j u d i c i a r y career. These days, Mr P i e s i e w i c z adds,
lawyers do not see a human being, only structures, corporations, privatisations and trans­
formations.
4
Research carried out among y o u n g people — law students and apprentice
prosecutors, attorneys or justices — confirms that there has been a corruption of p r i n c i ­
ples, and that ruthlessness, c y n i c i s m and respect for money are predominant traits of
lawyers and future lawyers. Is it really that bad? I do not k n o w ; after a l l such judgements
are largely based on generalisation and s o c i o l o g i c a l synthesis. On the other hand, one
cannot be indifferent to such opinions, especially when they are v o i c e d by people w h o
have first­hand experience of how today's legal c o m m u n i t y approaches its w o r k .
In this article, I w i l l focus on some aspects o f the problem o f corruption w i t h i n
the legal professions. My intention is to propose certain changes that may be i m p l e m e n ­
ted, in particular by law students and educational institutions, to improve this state of
affairs. The very establishment of Klinika, w i t h its p o l i c y of public debate on legal pro­
fessions and legal educational reform, anticipates such changes.
How do others do it?
"Despite differences in legal systems, practices and procedures, lawyers thro­
ughout the w o r l d have laid d o w n for themselves substantially the same standards of le­
gal ethics".
5
An excellent paper by Professor L e a h Wortham on professional accountability
for A m e r i c a n lawyers, published in this issue, inspired me to contribute a few references
pro domo sua. The P o l i s h comparative law studies used to refer to the patrimony o f other
continental European countries, e.g. G e r m a n y or France. G i v e n the s i m i l a r i ty of our le­
Ibidem, opinion of Artur Mrugasicwicz, a 2" year student.
' The opinions arc quoted from Polish newspapers and magazines: J. Domagała, Gdzie jest mer­
cedes etos, Życic of 23 February 1999; J. Domagała, Spory między żabotami. Rzeczpospolita
Magazyn of March/April 1999; interview with 2. Piesiewicz in Express Bydgoski of 26-28
March 1999.
T. Lund, 345678895:;< ethics 18(1970); =>[email protected] in O.M. Pina, Systems BC ethical regulations: an
international comparison, Georgetown Journal of Legal Ethics, vol. 1:797, p. 808.
1
s
70
d
The Legal Ethos Lost
gal systems, these connections w i l l surely continue. A t the same time, however, because
of the globalization of A m e r i c a n culture and the growing proficiency in E n g l i s h , the young
generation of lawyers increasingly refers to A m e r i c a n standards. A case in point is the
establishment of university legal c l i n i c s using A m e r i c a n models (although it must be
noted that the concept itself is popular in other countries as w e l l and was promoted in
P o l a n d as early as in the inter-war period). A m e r i c a n s must be credited w i t h unquestionable leadership in legal professional studies. D u r i n g my stay in the Institute of L e g a l
Professions Studies in Sheffield. E n g l a n d , I had an opportunity to become acquainted
w i t h B r i t i s h as w e l l as other countries' achievements in this area. N o n e , however, c o u l d
compare to what A m e r i c a offers: libraries, special periodicals, seminars, lectures on the
l a w y e r ' s role in society, etc. After a l l , A m e r i c a is famous for its lawyers. T h e i r number
exceeds the population of some countries. They are ubiquitous in T V , m o v i e s . . . and jokes.
T h e y do not always inspire respect. The c o m m o n o p i n i o n is that they w o u l d do anything
for money: they are called "hired guns", like O.J.Simpson's D r e a m Team, or "parachute
l a w y e r s " (who arrive before the rescue teams at the site of tragedies, catastrophes and
crashes to hunt for clients). Or they are s i m p l y perceived as mercenaries, like a C a l i f o r nia divorce lawyer w h o hired models to roam the beaches in b i k i n i s advertising his services to sun-bathing men. I wonder if free market forces w i l l cause s i m i l a r problems in
Poland.
Nonetheless, A m e r i c a n lawyers must be credited for their role in p r o v o k i n g social changes, as in the c i v i l rights movement. People w h o aspire "to changing the w o r l d "
sometimes embark on legal studies to learn mechanisms and procedures for doing so.
L e t us not forget that it was in A m e r i c a that President N i x o n was ostracised from the
N e w Y o r k legal c o m m u n i t y for his involvement in Watergate. N o r that many A m e r i c a n
lawyers w i l l i n g l y contribute pro bono services to various public initiatives.
To say that in every country lawyers are good and bad, honest and dishonest,
h a r d - w o r k i n g and lazy w o u l d be a truism. The question is what the proportions are and
what action is taken to improve the situation. G i v e n the amount of attention devoted to
this p r o b l e m in the U n i t e d States, the A m e r i c a n experience may be w e l l worth k n o w i n g
and may serve as a source of c o m m o n reference.
Special role of a lawyer?
1
"The legal profession is a public profession. L a w y e r s are public servants". '
Is the profession we are practising, or going to practise, in any w a y special? H o w
does it differ from other professions? Do we realise the potential exceptionality of the
legal profession in the course of our studies?
T h e P o l i s h language does not distinguish between profesja — profession — and
zawód—
occupation, they are synonyms. In the A n g l o - A m e r i c a n social studies the d i -
stinction between profession and occupation is made explicit. L a w y e r s are classified,
next to e.g. doctors, as members of a public profession. " P r o f e s s i o n " is defined m a i n l y
in terms of the public good, group organisation, self-governance and internal transfer
7
and protection of k n o w l e d g e . A professional, that is, takes into account not o n l y the
7
Reginald Hcbcr Smith, Survey oj DEF GFHIG JKLMFNNOLPQ ODN NRLJFQ SFDELTN IPT LUVFRDOWFN (in:)
R. Pound, XYZ [\]^Z_ `_ab \cdefged^ to modern times. 1953, p. 7.
Sec e.g. R. Pound, The lawyer hijk lmnopqonr to modem times, 1953, p. 6.
71
Łukasz Bojarski
interest of his client but also the public good. H i s priority is not to attain profit, as it is
for the businessman, but to fulfil responsibilities to the client and, concurrently, to society.
The P o l i s h legislature provides a term equivalent to "profession", used in the
Constitution ( A r t . 17), namely zawód zaufania publicznego, a profession in w h i c h the
public invest confidence. To be a member of such a profession, a l a w y e r must belong to
a professional corporation. Certain professions are traditionally referred to in Poland by
the term " c a l l i n g " , w h i c h means that they consist not only in the execution of immediate
tasks, for instance the service provided by a lawyer to his client, but also in more general
objectives — like the execution of due rights, justice, etc. Last but not least, lawyers
belong to professions associated w i t h the intelligentsia w h i c h entail thorough education,
an ethos and a social m i s s i o n .
The distinction between professions and occupations is very useful. On this gro­
und requirements may be formed for access to a professional " c l u b " . N e w members have
to fulfil the preliminary requirements and then to c o m p l y w i t h the established professio­
nal standards and rules of ethics, or be subject to d i s c i p l i n a r y measures, i n c l u d i n g the
forfeiture of their right to practise their profession. The concept of a profession also defines
a c ol l e c t i ve attitude towards society. The professionals say: w i t h i n the framework of i n ­
dependence we were g i v e n , we are a s e l f ­ g o v e r n i n g body and we are careful to exercise
our mandate properly; we defend the rules o f the democratic state and c i v i l rights, we are
active in the judiciary and we serve our clients w i t h legal representation, counsel or as­
sistance; we are professionals, the quality of our w o r k is high, and we w i l l deal ourselves
w i t h any irregularities in our performance.
T h e term social contract is used to describe the relation between society and la­
wyers. Society provides lawyers w i t h independence and self­governance. In turn, l a w y ­
ers are committed to ensuring the w e l l ­ functioning of the j u d i c i a r y system, the protec­
tion of c i v i l rights and the p r o v i s i o n of high quality legal services. On account of their
responsibility for the implementation of the rule of law and the protection of freedoms
and rights, lawyers are vested w i t h enormous power. T h e i r w o r k relates to the most che­
rished values — life, freedom and ownership. It is lawyers, those "administrators of other
people's rights",
11
who dispose of special knowledge w h i c h is often inaccessible for others.
That is w h y one has to trust them and believe they w i l l do their j o b w i t h professionalism,
honesty and commitment. Q u a l i t y control of l a w y e r s ' w o r k also must be left to the pro­
fessional associations, as the technical nature of this work makes impossible any exter­
nal assessment.
Two aspects of the profession
The independence enjoyed by the legal profession involves an obvious risk: that
lawyers w i l l not c o m p l y w i t h duties i m p l i c i t in the social contract yet w i l l take advanta­
ge of the independence and self­governance afforded them. Is this a viable scenario in
Poland?
T h e legal profession has always i n v o l v e d such risks. L a w y e r s always have been
kept under public scrutiny and often j u d g e d severely. The earliest reference to lawyers in
P o l i s h literature comes from the annals written in the 15"' c. by Jan D ł u g o s z . It describes
an order issued by k i n g B o l e s ł a w I the B r a v e to the effect that state­paid attorneys, syn­
* R. Łuczywck, O etyce zawodów prawniczych (in:) Etyka zawodowa, cd. A. Sarapata, Warsza­
wa 1971, p. 219.
72
The Legal Ethos Lost
dies and prosecutors were to assist war v i c t i m s — that is w i d o w s , underage sons, pe­
asants and the destitute.'' D ł u g o s z emphasised that the appointed lawyers were o b l i g e d
to treat their clients w i t h due care: they were sternly lectured and advised "to take up the
defence and support the causes of w i d o w s , orphans and the destitute in a most diligent
and meticulous manner". " If we believe this account, the k i n g ' s intention was to ensure
1
the solemnity of legal defence and the quality of legal w o r k . Is it to be inferred, then, that
there had been some troubles before in this respect? The literature of the 16"'­18' c.
h
abounds in unfavourable descriptions of legal professionals: inebriated justices, c u n n i n g
plenipotentiaries, corrupted clerks and a general propensity for swindles and frauds."
On the other hand, legal professions could also boast enlightened representati­
ves, w h o advocated changes and proposed institutional reforms. In the period of Parti­
tions, men of intellect w o u l d frequently choose legal professions as the only opportuni­
ties for relative professional independence. P o l i s h lawyers were fully i n v o l v e d in the
process of r e b u i l d i n g the state in the inter­war period ( 1 9 1 8 ­ 1 9 3 9 ) . U n d e r the G e r m a n
occupation during the second w o r l d war, they engaged in conspiratorial education and
practice, even in prison camps, where they also organised apprenticeships. C o m m u n i s t
Poland put l a w y e r s ' professional honesty and dignity to the test, and many passed. The
years of S o l i d a r i t y ' s opposition to the communist regime also produced examples of ad­
mirable lawyers. A l l the more, then, one may wonder why, after regaining full indepen­
dence and autonomy, we so seldom discuss issues as vital to the functioning of society
as those c o n c e r n i ng the legal professions. C o m p a r i s o n w i t h past generations and their
interest in these issues does not put us in a favourable light.
Responsibilities of the University
"Whereas one by one the legal generations, deserted and forsaken, g r o w and
develop in the darkness and decay of educational t r a d i t i o n ". '
2
G i v e n the professional status of lawyers and their obligation to protect the pu­
blic g o o d , the importance of legal education cannot be overestimated. An increasing
number of private schools of law are appearing in P o l a n d , law departments at state u n i ­
versities are o v e r c r o w d e d and there are more and more law graduates. D oe s the educa­
tional establishment teach students h o w to fulfil the above­mentioned social role, and
not just technical or theoretical knowledge? Is "the youth k n o c k i n g on the door of T h e ­
m i s , " t o quote W i t o l d G r a b o w s k i , the M i n i s t e r o f Justice i n the 2 R e p u b l i c o f P o l a n d , "
n d
prepared for its function? H o w w e l l w i l l the business approach to legal education serve
the P o l i s h j u d i c i a r y system and the legal market? W o u l d it not be proper for the develop­
ment of the educational market to be accompanied by a reflection on its quality?
In this context, student legal c l i n i c s may have a tremendous impact. As this sub­
ject was discussed in detail i n the first issue o f Klinika, I w i l l just share a few remarks. It
* A . Kisza (in:) A . Kiszą, Z. Krzemiński, R. Łuczywck, Historia Adwokatury Polskiej,Warszawa
1995, p. 18.
"' Ibidem.
" Ibidem, p. 37­41.
Cz. Znamierowski, Reforma studjów prawniczych (in.) O naprawie studiów prawniczych. War­
szawa 1938, p. 61.
'' Z Przemówień P. Ministra Grabowskiego na Zjeździe Prawników w Katowicach (in:) O naprawie studiów prawniczych, Warszawa 1938, p. 7.
12
73
Łukasz Bojarski
is surprising that the idea of legal c l i n i c s has its critics. After a l l , legal c l i n i c s a i m to
serve not only students but also the p u b l i c . W o r k i n g in the c l i n i c , students apply theory
to practice and develop technical s k i l l s as w e l l as sensitivity to the condition of the have
nots, w h i c h in the future may result in their deeper involvement in the pro publico bono
activities. In the c l i n i c , students are given an opportunity to solve real problems of real
people, not just paper cases, and at the same time people w h o cannot afford to hire a la­
w y e r receive legal assistance. It is also legal c l i n i c s that have taken up important issues
absent from the university c u r r i c u l u m : professional accountability and ethics. F i n a l l y ,
students improve significantly in the context of the legal c l i n i c . A student w h o has been
trusted w i t h a task is aware of his responsibility and, as a rule, becomes fully committed
to c a r r y i ng it out (I had an opportunity to appreciate the commitment of students from
the Warsaw U n i v e r s i t y L e g a l C l i n i c , w h o co­operated w i t h me on cases provided by
H e l s i n k i Foundation for H u m a n Rights).
Of course, c l i n i c s do not deserve all credit for c o m p l e m e n t i n g the legal educa­
tion of university students. A l l courses w h i c h require more than just poring over assi­
gned books help stimulate students. A few years ago, the P o l i s h A s s o c i a t i o n of L e g a l
E d u c a t i o n at the Warsaw U n i v e r s i t y started a course entitled E v e r y d a y L a w (Prawo na
co dzień) w h i c h has since been adopted and offered by several other centres. First, students and the staff prepare presentations featuring practical approaches to various fields
of law. As a next step, students in pairs deliver these presentations, for instance in p r i sons or secondary schools throughout a semester. C o m p a r e d to other courses w h i c h 1
have taught, student involvement during the course of E v e r y d a y L a w is extraordinary.
Forced to talk in simple language about various fields of law from the practitioner's point
of view, the students say they learn for themselves what law is. The course provides them
w i t h an opportunity to assist prisoners or secondary school students in s o l v i n g everyday
problems related, for example, to protecting of c i v i l rights and freedoms, consumers r i ghts, housing l a w and business a c t i v i t y .
14
Besides m a k i n g interactive presentations on
various issues, students have to answer practical questions, w h i c h further develops their
practical expertise.
1 am c o n v i n c e d that after completing this course, the majority of my students
have undergone a deep change. Once awakened from the lethargy of theoretical studies,
they w i l l continue to i n v o l v e themselves in various activities, in the w o r k of non- governmental organisations, and in proposing new forms of university programmes. One
hopes that the benefits of contact w i t h people and their problems in the course of legal
studies, as w e l l as the p r o v i s i o n of cost-free legal education to society, w i l l foster the
development of professional attitudes that take into account not only the pursuit of a career but also involvement in public issues. Students also learn to talk in simple language
and to respect people w h o rely on their counsel.
There is an increasing number of initiatives w h i c h may help promote student
commitment
student participation in police patrols, co-operation between universi-
ties and N G O s , and projects developed by the student organisation E L S A . To acquaint
students with their future responsibilities, moot trials are conducted by c l i n i c s , E L S A ,
the E n g l i s h and European L a w Studies Centre at the W a r s a w University, or w i t h i n the
framework of the E v e r y d a y L a w course.
14
For the purposes of the programme a courscbook was prepared: M. Płatek, Ł. B ojarski , 2pra­
wem па Ту, 2'" cd. Warszawa 1998. 3"' cd. Zakamyczc 1999.
1
74
The Legal Ethos Lost
Demand for a new subject
Nonetheless the c u r r i c u l u m of legal education is still l a c k i n g a separate subject
w h i c h w o u l d be focused on the ethics of legal professions, the role of a lawyer in society
and his professional accountability. The A m e r i c a n experience in this respect is presented in this issue of Klinika by Prof. Wortham. Classes on legal ethics are taught in many
countries. T h e y should also be introduced to the c u r r i c u l u m of every law department in
Poland. L e g a l ethics c o u l d at first be an optional subject, but eventually should become
obligatory. T h e argument that such a subject is redundant because the range of issues it
w o u l d cover comes up anyway in the course of some apprenticeships is untenable: not
all graduates take up apprenticeships (yet all practise legal professions) and many undergraduates engage in professional activities w h i c h place them in situations they are
too inexperienced to handle. A c c o r d i n g to my modest teaching experience, first-year
students are more interested in the subject of professional accountability than their lastyear colleagues. It seems that first-year students, full o f idealism, good - w i l l and c o n cern for legal ethics, lose their initial enthusiasm during the f i v e - y e a r course of their
studies, not to say harden into cynics. E v e r y b o d y can see what the w o r l d is l i k e , they say,
and talk of professional standards often sounds ridiculous to them. M a n y 5
,h
year stu-
dents have jobs—hence their g l o o m y observations.
In the course of my studies in the U n i t e d States I attended classes on legal ethics.
T h e y started late in the evening, at 8.30 p.m., so that w o r k i n g people c o u l d attend, yet
nobody was too tired to listen; on the contrary, we often had heated discussions. The
instructor usually invited practitioners of various legal fields to deliver papers on ethical
problems related to their jobs. O n c e a spokesman for disciplinary matters was invited to
talk about his j o b and to discourage us from meeting h i m on official matters. T h e n there
was a lawyer w h o used to be an aide to President C l i n t o n . F o r breaking the rules of his
profession (and in conjunction with other offences he had committed) he forfeited his
right to practice and served several years in prison. We received his story in complete
silence. A f t e r hearing a few sentences of his confession, I spontaneously turned o f f my
recorder. W h e n I shared my reaction with other students, it turned out we all had a s i m i lar feeling
h o w easy it is to become corrupted! Yet nobody was w i l l i n g to pass judge-
ment on the ex lawyer's conduct. Indeed, the function of such courses is hard to overestimate: students become acquainted w i t h professional standards and d i s c i p l i n a r y j u d gements, and v i c a r i o u s l y experience mistakes to be avoided in their o w n careers.
Whence example?
" W e should chose a righteous man and keep h i m before our mind's eye, so that
we shall live as if he was l o o k i n g at us and shall act as if he was watching us."
Seneca
Personal examples have a tremendous impact on the formation of attitudes. Once,
in a w o r k s h o p I was conducting for future law students, I asked some famous P o l i s h
lawyers w h o their model lawyers were and whose example they f o l l o w e d . A l l but two
gave names of people long dead. L a w students deal first of all w i t h the university staff.
A r e they a positive influence? Because there are so many new opportunities to make
money, professors often accept posts at several universities, as w e l l as in private firms
75
Łukasz Bojarski
and elsewhere. W i l l they fulfil all their responsibilities with equal care? W i l l they find
time for their students? Students could best tell h o w they fare, especially in o v e r c r o w­
ded law departments, where the majority of students are extramural students w h o pay
a lot of money to get a semblance of the university course ( w h i c h in reality often turns
into a s u r v i v a l game for the ambitious or a purchasable d i p l o m a for dodgers). Of course,
there are also committed staff members w h o w i l l be remembered for years.
I propose that a book be written, consisting of interviews w i t h distinguished,
exemplary lawyers, on how they perceive their o w n professional roles, what their expe­
riences are, and what the advantages and disadvantages of their professions are. The
second part of the book c o u l d feature s i m i l a r interviews w i t h y o u n g lawyers represen­
ting various legal professions, to provide an opportunity for the young generation to voice
its opinions as w e l l . Such a book w o u l d be helpful for students and, if w e l l edited, c o u l d
also be a marketing success — there is clearly a demand for this type of subject matter.
G i v e n the shortage of live models, one may turn to fiction for literary models. In
this era of image culture and the Internet, we read less and less. However, I encourage
students to read books about lawyers, as they are a useful source of information. To be­
gin w i t h , I w o u l d recommend three titles (all A m e r i c a n because P o l i s h literature does
not devote m u c h attention to lawyers). Clarence Darrow for the Defence by Irving Sto­
ne is a plotted biography of one of the most distinguished A m e r i c a n attorneys, w h o in
the course of his 6 0 ­ y e a r career pleaded in many revolutionary, world­ k n o w n cases.
A l s o worth reading is To Kill a Mocking Bird by Harper L e e , a classic about the attor­
ney, w h o for the sake of principles, decides to represent a black defendant in the racist
South. Finally, Slreetlawyer by John G r i s h a m is a story o f one man's metamorphosis
from a successful and blase corporate lawyer to a dedicated advocate for the poor.
One may also learn by negative example. I cannot understand nor think it w e l l
serves legal corporations to hide disciplinary proceeding for violations of codes of pro­
fessional ethics. In my o p i n i o n , public d i s c i p l i n a r y proceedings w i t h i n bar association
w o u l d help teach law students professional ethics and accountability; they w o u l d also
show the public that lawyers justly assess their incompetent colleagues. N o w a d a y s , the
secrecy of d i s c i p l i n a r y proceedings is w h o l l y unjustified, and at least trials before d i s c i ­
plinary bodies should be made public. Judgements of d i s c i p l i n a r y bodies also must be
subject to control by the state judiciary. We lawyers have to fulfil our disciplinary func­
tion, and p u b l i c l y ; otherwise, we w i l l always face the c r i t i c i s m (frequently deserved)
that our misguided professional solidarity works against the public interest, the values
u n d e r l y i n g legal professions, and the client's rights.
On the urgent need for research
Other important issues to be considered are the development of research on the
legal professions and the p u b l i c debate on their shape. Professional corporations are
reluctant to provide information. To tackle this problem, research centres, government
agencies, institutes or university departments have been established all over the w o r l d .
Let us hope the establishment o f university legal clinics and Klinika j ournal w i l l inspire
wider activities in this respect in Poland. It is surprising that ten years after the political
transformation in P o l a n d , there has been no serious research on as important an area as
that of the legal professions. Recent initiatives seem insufficient and arc not happening
fast enough. There is a need then to plan, organise and carry out research on various
aspects of legal professions: education, access to and exercise of profession, its quality,
76
The Legal Ethos Lost
and the effectiveness and efficiency of d i s c i p l i n a r y measures. To ensure m a x i m u m ob­
j e c t i v i t y , the research should be carried out by a body composed of representatives of
various disciplines and professions—not o n l y lawyers and representatives of professio­
nal corporations, but also academics, sociologists, representatives of government agen­
cies and non­governmental organisations. D ebat e c o u l d appear in periodicals focused
on legal issues or in the trade press of professional corporations.
So far the debate has been scarce, especially among y o u n g lawyers. In private
conversations I often hear excellent proposals for reform and perious c r i t i c i s m of the
status quo, but they hardly ever surface in public debate. A n d yet personal courage is
one of the basic virtues characteristic of the legal profession! T h i s situation is, however,
understandable given the hostility of the legal profession towards its critics, be they as
distinguished as the lawyers quoted earlier. C r i t i c a l opinions are treated not as segues
into serious debate but as acts of disloyalty and, accordingly, as grounds for d i s c i p l i n a r y
measures. In inter­war Poland, the legal trade press published several dozen titles. T h e ­
se days, the trade press has shrunk dramatically, and w i t h it, the opportunity for debate.
History, by contrast, affords us certain examples of young legal reformers. An example,
the leaflet entitled "The question of reforming the legal studies at the university," p u b l i ­
shed by the A s s o c i a t i o n of Corporations of Y o u n g L a w y e r s in the R e p u b l i c of P o l a n d ,
prepared by the special committee of its General C o u n c i l , and approved and adopted in
the resolution of the 14"' M e e t i n g of the Corporations' D elegates , convened in V i l n i u s
on 2 1 ­ 2 3 M a y , 1936. L e t us hope that the spread of legal c l i n i c s and the publication of
15
Klinika w i l l open a new forum for the exchange o f ideas and the formation o f new atti­
tudes.
Between us lawyers — internal conflicts
A n o t h e r important issue to be debated is internal conflicts in the legal c o m m u n i ­
ty. Such animosities are characteristic of the present generation of lawyers. W h e n their
professional careers take different turns, student solidarity yields to r i v a l r y and mutual
criticism. Judges c o m p l a i n about disapproval manifested by some people, including other
lawyers, o n their appearance i n the court. In turn, judges often criticise lawyers, ex offi­
cio defence attorneys in particular, for frequent non­appearances in the court or insuffi­
cient preparation. Some prosecutors allegedly fail to take any action during the court
proceedings once they have provided their evidence. The animosity between attorneys
and legal advisers is particularly prominent ( o f w h i c h the standpoints represented by the
journals R adca Prawny and Palestra are v o l u b l e examples).
W h a t these two corporations have in c o m m o n is a critical attitude toward the
j u d i c i a r y . To give an example, last year a conflict broke out after the Deputy President of
the D istric t C o u r t in Warsaw delivered a ruling to the effect that attorneys and legal ad­
visers w o u l d no longer be preferentially served in the court secretariats (normally, ac­
cess to files is made virtually impossible by long queues). The regulation on preferential
treatment had been challenged by H e l s i n k i Foundation for H u m a n Rights as a transgres­
sion of the p r i n c i p l e of parties' equality. T h i s o p i n i o n was confirmed by the C o u r t ' s
c o u n c i l , hence the ruling. The corporations of attorneys and legal advisors responded
angrily, accusing the Court of targeting them w i t h an unfavourable policy. To be fair, the
C o u r t o n l y reversed the regulation, without changing the functioning of client service.
15
Cz. Znamierowski, Młodzież prawnicza, op. cii., p. 89.
77
Lukas: Bojarski
A n y w a y , the decision of the Court's President was reversed by the Deputy M i n i s t e r of
Justice, w h i c h reversal was later confirmed by the Minister.
The differences between legal professions justify to some extent the g r o w i n g
hostilities between their representatives, but certainly not to such a degree. Whether this
state o f affairs w i l l continue depends on the present generation o f law students. After a l l .
are we not all members of the legal profession? (I mean here not only members of traditional legal professions but also teachers of law, c i v i l officers—all legal practitioners.)
Of course, we are different in many respects, yet is there really nothing we have in c o m mon besides alma maler'1 There is: namely, the commitment underlying our profession
and arising under the social contract, to diligently ensure the administration and function i n g of justice, and the protection of c i v i l rights and freedoms. T h e bulk of moral codes
and professional standards is c o m m o n to all lawyers. T h i s c o m m o n denominator should
be duly stressed by P o l i s h universities. Do we y o u n g lawyers take up the disputes of the
older generation: for instance, between the "ethos" of attorneys and "business" of legal
advisers? We certainly should. Recently I read about a drafted reform of j u d i c i a r y . As in
many other countries, to become a justice w o u l d be the c r o w n i n g of one's legal career.
The post w o u l d be available to representatives of other legal professions over age 35.
There is a draft but no discussion on it. Y o u n g lawyers should speak up, as this subject
determines their future .roles. W h y should only politicians and lobbies make decisions?
The same refers to the projected merging of legal advisers and attorneys into one profession. T h e university education should cover such subjects as w e l l . The y o u n g can and
should overcome the conflicts of the previous generation, and should influence the decisions being made today. After all, these decisions w i l l determine the professional lives
of future lawyers.
That is w h y I w e l c o m e d the first issue of Klinika with great pleasure. I w i s h its
authors and readers, as w e l l as all students w o r k i n g in legal c l i n i c s , success in their studies. I w i s h y o u all successful careers, good for yourselves and for the p u b l i c .
Glosków-Letnisko,
25 May 1999.
Лукаш Боярский
ЗАБЫТЫЙ ЭТОС ЮРИСТА
„Современная система обучения на юридических факультетах не развивает
ни умов, ни характеров молодежи, гораздо хуже, она подвергает характеры опасному
и с п ы т а н и ю , (...) о т о р в а в ш и с ь о т п р а к т и ч е с к о й ж и з н и и г л у м л я я с ь н а д э л е м е н т а р н ы м и теоретическими требованиями, она задержала ум в его развитии,
а иногда развратила и цинизмом подшила нравственное сознание".
„ О с т а н о в и м н а ш у п о л н у ю удовольствия мысль на факте, что вот в такое
время, когда т р е в о ж н о слабеет пульс н р а в с т в е н н о г о с о з н а н и я , ю р и д и ч е с к а я
м о л о д е ж ь р е ш а е т ся на ж е л а н и е честно трудиться и серьезно относиться к своей
профессии, которую желает считать своей общественной миссией".
1
Кризис польской интеллигенции, что ли ?
Публицисты
все чаще говорят о
s t u v u w å x yz w { ,
с в я з а н н о г о с т.н.
интеллигентскими профессиями. Одним из фактов, который в последнее время
взволновал общественное мнение и комментаторов, было поведение врачей
а н е с т е з и о л о г о в . Э т о о н и , с о г л а с н о закону, о д н о в р е м е н н о и в с е й г р у п п о й о б ъ я в и л и
0 р а с т о р ж е н и и т р у д о в о г о д о г о в о р а . Х о т я их с и т у а ц и я б ы л а с л о ж н о й и н и к т о не
отнимал
у
них
права
протестовать,
формой
протеста
подорвали
доверие
к профессии и ценностям, с какими связана работа некоторых п р о ф е с с и о н а л ь н ы х
групп. Протест анестезиологов оказался поводом для более широких размышлений
и о б о б щ е н и й . , Н т о - т о с л у ч и л о с ь с н а ш е й к о л л е к т и в н о й ж и з н ь ю , мы не р а з б и р а е м с я
у ж е в т о м , ч т о х о р о ш о и ч т о п л о х о . (...) У нас на г л а з а х р а с с ы п а л с я э т о с п р о ф е с с и и
и д л я н е к о т о р ы х это я в л я е т с я п о з о р о м и д р а м о й , д л я д р у г и х — п р и з н а к о м н о в о г о
в р е м е н и . (...) В е д ь
u | yå } } u ~ å |y w s uå z € tz åyå } u
не б ы л и н и ч е м д р у г и м , как
описанием в форме гражданских повинностей требованиями профессионального
п р и л и ч и я . (...) Б ы т ь х о р о ш и м в р а ч о м , у ч и т е л е м , а р т и с т о м , у ч е н ы м б ы л о ч е м - т о
больше нормы данной среды, носило также общинный характер".
2
Критика касается зрелых представителей профессий, но и поколения,
которое только начинает работать по профессии или начнет через несколько лет
1
•
ww}{⠂|{ƒwtzâwsu„, â: О …†‡ˆ‰Š‹Œ…… Žˆ……Œ†‘’“’ обучения, ”{t•{â{, 1938, –. 88, 90-91;
ïåtåïå—{ys{ wy{y˜u ï™|. Юридическая молодежь, опубликованной в Польской газете от дня
25-26 августа 1936.
Т. Богуцкая, Нет уже Господина Доктора, Газета Выборча от 20-21 февраля 1999, с. 8-10.
79
Лукаш Боярский
— группы студентов. О с т р ы е высказывания, ф о р м у л ир у е м ые при разных случаях
социологом Павлом Спеваком, вызвали яростные полемики студентов.
1
Павел
Спевак высказал, между прочим, мнения о том, что молодые люди эгоистичны,
д у м а ю т т о л ь к о о с е б е , а не о д р у г и х , н е в а ж н а д л я н и х п у б л и ч н а я с ф е р а , не о б л а д а ю т
широким
кругом
интересов
и
углубленными
знаниями,
не
являются
интеллигенцией, а л и ш ь узкими специалистами, ориентированными на собственн ы й у с п е х — „ я п и ш о н а м и " . В о т в е т он у с л ы ш а л , ч т о в р е м е н а и л ю д и м е н я ю т с я ,
н е п о н и м а н и е и конфликт поколений с у щ е с т в о в а л и всегда, а для м о л о д ы х в а ж н ы м
является быть специалистом и добиться профессионального и материального
успеха. Такое и есть т р е б о в а н и е в р е м е н и и обстоятельств, надо бороться за
у д е р ж а н и е на п о в е р х н о с т и и нет поводов для ю н о ш е с к и х п о р ы в о в . Все является
„ г е н е р а л ь н о н о р м а л ь н ы м " . М о ж н о отдать д о л ж н о е т е м , кто б о р о л с я з а н о в ы е
времена, но на этом и конец. Молодое поколение создает будущее по -своему. „ М ы
все время идем вперед, — п и ш е т один из студентов, — оставляя далеко позади
всех тех, которые не успевают. Чем для „ я п и ш о н а " является этос? И зачем ему этос?
Он сам в себе есть этос".
4
Видя вопрос на более широком фоне, мы проходим к проблематике
п р о ф е с с и й , к о т о р ы е и н т е р е с у ю т нас б о л ь ш е . И з д е с ь п о я в л я е т с я в п о с л е д н е е в р е м я
много драматических, так сказать, высказываний.
Зато, адвокат К ж и ш т о ф П е с е в и ч . говорит: теперь считается, что слово
„этос" прилипает лишь, в крайнем случае, к старым ворчунам-пряникам, которые
ничего не понимают. Польская адвокатура находится в серьезнейшем кризисе. Мы
наблюдаем дезинтеграцию среды и прагматизм, доведенный до абсурда. Польская
и н т е л л и г е н ц и я исчезает. Н е о б х о д и м о й является р е ф о р м а правосудия. Сегодня
констатирует Э. Венде — молодой адвокат после экзамена часто даже не покупает
тогу. О н н е н а м е р я е т б е г а т ь п о с у д а м . С е г о д н я — д о б а в л я е т К . П е с е в и ч — ю р и с т ы
не видят людей, а только структуры, корпорации, приватизации, реструктуризации,
преобразования. Исследования, проведенные среди молодых людей — студентов
5
права и среди с у д е б н ы х , адвокатских и п р о к у р о р с к и х с т а ж е р о в , у к а з ы в а ю т на
нарушения законов, отсутствие принципов, жестокость, цинизм и всемогущество
денег, к о т о р ы е г о с п о д с т в у ю т с реди ю р и с т о в и б у д у щ и х ю р и с т о в / ' П о м н е н и ю а в т о р а
исследований „волнующим является, однако, то, что многие стажеры не видят
в н а р у ш е н и и закона ничего неблаговидного", считая такие нарушения с п е ц и ф и ч е с к и м и для п р о ф е с с и и . Является ли, действительно, так уж плохо — я не знаю,
7
т а к как все с у ж д е н и я я в л я ю т с я о б о б щ е н и е м , р е з у л ь т а т о м с о ц и о л о г и ч е с к о й
и, вернее, обобщенной трактовки. Трудно, однако, оставаться равнодушным
'
Смотри, напр. Считается только будущее, интервью с П. Спеваком, Рсчыюсполита от
7-8 ноября 1998; Этос сам по себе, Рсчыюсполита от 23-24 января 1999, Плюс-Минус.
' Этос сам в себе, см. выше; высказывание А. Мругассвича, студента II курса. Кстати,
повсеместная,,непородистость" тронула и юридические профессии — утверждает адвокат
Эдуард Венде.
• Высказывания из следующих публикаций: Й. Домагала, Где мерседес этос, Жизнь от 23
февраля 1999; И. Домагала, Споры между жабо, Рсчыюсполита Иллюстрированный
журнал от 22 апреля 1999; разговор Кжиштофа Псссвича с Анной Рачинской, Быдгоский
Экспресс от 26-28 марта 1999; перепечатка фрагмента в Политике от 17 апреля 1999, с. 104.
* Смотри, между прочим: М. Дзюрниковская, Мир ценностей кандидатов к профессии
юриста; результаты анкеты — Студенты права о своем профессиональном будущем,
Палестра 1999, № 5-6, с. 74 и следующие.
М. Дзюрниковская, На пороге профессиональной карьеры. Стажеры оценивают, Право
и Жизнь, май 1999, с. 58 и следующие.
7
80
Забытый stoc юрист
к голосам л ю д е й , которые д е н ь з а д н е м в о с п о л ь з у ю т с я с л у ч а е м , чтобы следить за
ж и з н ь ю юристов.
Текст является попыткой выборочно отнестись к сигнализированной
проблеме
опасения
для
ценностей,
прочно
связанных
с
юридическими
профессиями. Я хотел бы, прежде всего, представить возможные изменения,
о с о б е н н о с точки зрения студентов и роли университета. О д н о й из „ласточек" этих
изменений является с оздание журнала „Клиника" и желание его создателей открыть
п у б л и ч н ы е д е б а т ы о облике ю р и д и ч е с к и х п р о ф е с с и й и р е ф о р м е у ч е б ы .
К а к это д елают другие?
„Несмотря на отличия в правовых системах, практике и процедурах, юристы
во всем м и р е с о з д а л и для себя почти идентичные стандарты ю р и д и ч е с к о й этики".*
З н а м е н и т а я статья п р о ф е с с о р Л е и Л о р т е й м , к а с а ю щ а я с я п р о ф е с с и о н а л ь н о й о т в е т с т в е н н о с т и а м е р и к а н с к и х ю р и с т о в , и меня провоцировала
о т н е с т и с ь pro domo sua. В п р о ш л о м польские юрис ты , проводя компаративный
анализ, охотно обращались к д о с т и ж е н и я м других европейских (континентальных)
стран, чтобы вспомнить Германию или Ф р а н ц и ю . Так будет и в б у д у щ е м , так как
наши правовые системы многое объединяет. Однако, молодежь по разным
причинам (американизация культуры в о о б щ е или л у ч ш е е владение английским
языком) все чаще обращается в сторону американских стандартов. Примером может
б ы ть о б р а з о в а н и е с т у д е н ч е с к и х ю р и д и ч е с к и х к о н с у л ь т а ц и й , р а б о т а ю щ и х п о
американским о б р а з ц а м , хотя идея известна м н о г и м д р у г и м странам, а в П о л ь ш е
замысел выдвигался е щ е во II Речипосполитой. Однако, о с о б е н н о в области широко
9
п о н и м а е м ы х и с с л е д о в а н и й ю р и д и ч е с к и х п р о ф е с с и й американские д о с т и ж е н и я
н е и м е ю т с е б е р а в н ы х . В о время п р е б ы в а н и я в рамках н а у ч н о й с т а ж и р о в к и
в Институте ( о с н о в а н н о м несколько лет тому назад) изучения ю р и д и ч е с к и х
профессий
в
Шеффилд
в
Англии
я
имел
возможность
познакомиться
с д о с т и ж е н и я м и В е л и к о б р и т а н и и и д р у г и х стран в этой области. П р е д л о ж е н и е
Соединенных
Штатов Америки
превзошло мои
самые смелые
ожидания:
библиотеки с литературой, специальные периодические журналы, семинары,
лекции, п о с в я щ е н н ы е проблематике роли, какую в о б щ е с т в е играет юрист,
стандартам его работы и т. п. Америка известна своими юристами . Их там б о л ь ш е ,
чем жителей не одного государства. Их много по телевидению и в кино, в литературе
и в анекдотах. И часто м н е н и е о них н е л е с т н о . Д л я денег, по м н е н и ю м н о г и х , о н и
с д е л а ю т все: э т о hired gun — р у ж ь е , взятое напрокат д л я выгоды клиента, как
„команда мечтаний", известна почти в с е м у миру по п р о ц е с с у О.Й. С и м п с о н а . Э т о
п р о в о к а т о р с к и е parachute lawyers — ю р и с т ы п а р а ш ю т и с т ы , которые на м е с т е
б о л ь ш и х т р а г е д и й , к а т а с т р о ф или к о м м у н и к а ц и о н н ы х н е с ч а с т н ы х с л у ч а е в
о к а з ы в а ю т с я р а н ь ш е , чем с п а с а т е л ь н ы е с л у ж б ы , ч т о б ы завоевывать б у д у щ и х
к л и е н т о в . Э т о н а с т о я щ и е л о в к а ч и , которые з а б о т я т с я о с в о е м б и з н е с е , как,
например,
юрист
из
Калифорнии,
который
нанял
несколько
прекрасных
Т. Луис!, Professional ethics 18 (1970); цитирую за: О.М. Пина, Systems о/ ethical regulation: an international comparison, Georgetown Journal of Legal Ethics, vol. 1:797, s. 808.
См., напр. Ч. Знамсровский Юридические консультации, в: О исправлении юридического
обучения. Варшава, 1938, с. 95 и следующие, перепечатка статьи, опубликованной
в Польской Газете от 4 октября 1936 г.
81
Лукаш Боярский
манекенщиц, чтобы они в купальниках „ б и к и н и " уговаривали мужчин на пляже
пользоваться услугами их доверителя — специалиста по разводам. И н т е р е с н о ,
будем ли мы в П о л ь ш е , в связи с д е я т е л ь н о с т ь ю „ н е в и д и м о й руки р ы н к а " ,
с т а л к и в а т ь с я с т а к и м и п р о б л е м а м и ? В то же в р е м я о а м е р и к а н с к и х ю р и с т а х говорят,
что они являются мотором о б щ е с т в е н н ы х изменений, им п р и п и с ы в а ю т многие
з а с л у г и , как, н а п р и м е р , н а ч а л о б о р ь б ы з а г р а ж д а н с к и е п р а в а и л и к в и д а ц и ю р а с о в о й
д и с к р и м и н а ц и и š›œœž rights movement). К т о хочет „ м е н я т ь м и р " , т о т ч а с т о с т а н о в и т с я
студентом ю р и д и ч е с к о г о факультета, где он знакомится с п р о ц е д у р а м и и механизмами, позволяющими оказывать влияние на действительность. Это там
п р е з и д е н т Н и к с о н и з - з а а ф е р ы Watergate, к оторая с т о и л а его ухода с п р е з и д е н т с к о г о
кресла, шумно вылетел из нью-йоркской адвокатуры по поводу поведения,
недостойного профессии юриста. Там, наконец, многие юристы участвуют
в р а з л и ч н ы х и н и ц и а т и в а х , к о т о р ы е с л у ж а т п у б л и ч н о м у д о б р у и без в о з н а г р а ж д е н и я
отдают свое свободное время н у ж д а ю щ и м с я в помощи.
В любой, очевидно, стране есть хорошие и плохие юристы, честные люди
и негодяи, трудолюбивые и лентяи, это — трюизм. В а ж н ы м и , однако, являются
пропорции и п р е д п р и н и м а е м ая для оздоровления ситуации деятельность. И, без
сомнения, С Ш А являются страной, в которой видны старания, потому и стоит эти
д о с т и ж е н и я знать и брать пример с проверенных разрешений.
Особенная роль юриста?
„Профессия юриста — это публичная профессия. Ю р и с т ы служат о б щ е м у
добру". "
1
„Адвокатура является своего рода общественной службой и такой службой
должна остаться"."
Является
ли
профессия,
которую
мы
осуществляем
или
намеряем
осуществлять, какой-то особенной профессией? Изучая право, отдаем ли себе отчет
в этой возможной исключительности профессии юриста?
В польском языке слова „профессия" и „трудовое занятие" являются
с и н о н и м а м и . В англосакской о б щ е с т в е н н о й науке эти п о н я т и я р а з л и ч а ю т с я . Ю р и с т ы
н а р я д у с, н а п р и м е р , в р а ч а м и — э т о ч л е н ы п у б л и ч н о й п р о ф е с с и и (publicprofession).
Есть многие черты, характеризующие профессию, самое главное — это то, что она
ф у н к ц и о н и р у е т в пользу о б щ е г о д о б р а , о р г а н и з у е т с я в группу, с а м о у п р а в л е н и е , в ее
рамках
передается
знание,
нередко
сложное
и
недоступное
для
других.'
2
Профессионал, надо подчеркнуть, кроме интересов клиента учитывает и общее,
о б щ е с т в е н н о е д о б р о . Н е п р и б ы л ь , как в б и з н е с е , я в л я е т с я д л я н е г о с а м о й в а ж н о й ,
а реализация целей, поставленных ему клиентом или обществом.
Ч у ж о е славите, своего не знаете — м о ж н о сказать. В некотором о т н о ш е н и и
эквивалентом профессии в польском законодательстве является формулировка,
применяемая
и
в
Конституции
—
профессия
публичного
доверия."
"' Р.Х. Стит, SurVey of the legal profession, its scope, methods and objectives, в: R. Поини , The
lawyer from antiquity to modem limes, 1953, s.Vll.
" M.A. Новицкий, Обыкновенная адвокатская обязанность. Палестра 1996, № 5-6, с. 102.
См., напр. R. OouHd, The lawyer from antiquity to modern times, 1953, c. 6.
Ст. 17 Конституции вершит, что „С помощью закона можно создавать профессиональные
самоуправления, представляющие лиц, работающих по профессиям публичного доверия
и надзирающие за надлежащей работой в границах публичного интереса и для его защиты".
1
12
13
82
Забытый stoe юрист
П р е д с т а в и т е л я м и такой п р о ф е с с и и я в л я ю т с я , ю р и с т ы , о б ъ е д и н е н н ы е в п р о ф е с с и о н а л ь н ы е корпорации. По т р а д и ц и и в Польше говорится о некоторой группе
п р о ф е с с и й , которые м о ж н о назвать п р и з в а н и е м . Призвание обозначает, что кроме
безотлагательной конкретной цели, т.е. предоставления клиенту п о м о щ и , и м е е т с я
и о б щ а я цель — о с у щ е с т в л е н и е правосудия, и с п о л н е н и е справедливых законов
Юристы принадлежат, наконец, к группе и н т е л л и г е н т с к и х п р о ф е с с и й , которые
связаны с у г л у б л е н н ы м о б р а з о в а н и е м , э т о с о м , о б щ е с т в е н н о й м и с с и е й .
К о н ц е п ц и я о б о с о б л е н и я п р о ф е с с и и из множе с тв а д р у г и х занятий является
очень п о л е з н о й . М о ж н о сказать б у д у щ и м членам п р о ф е с с и и — вы хотите вступить
в наш клуб, хотя бы — адвокатский, но с участием в ним связаны некоторые условия.
Вы д о л ж н ы справиться со вступительными требованиями, вы д о л ж н ы с о б л ю д а т ь
определенные
нами
профессиональные стандарты
и этические нормы,
в п р о т и в н о м с л у ч а е вы б у д е т е иметь д е л о с в н у т р е н н е й с и с т е м о й д и с ц и н л и н и р о в а н и я , в п л о т ь д о п о т е р и права р а б о т а т ь п о п р о ф е с с и и . И з к о н ц е п ц и и
п р о ф е с с и и с л е д у е т т а к ж е г о л о с ее п р е д с т а в и т е л е й к о б щ е с т в у — в р а м к а х
н е з а в и с и м о с т и , которая нам дана, мы руководствуемся сами и потому з а б о т и м с я
о том, к ч е м у мы призваны. Мы з а щ и щ а е м принципы правового государства, гражд а н с к и е права, о с у щ е с т в л я е м п р а в о с у д и е , с л у ж и м нашим клиентам п р е д с т а в и тельством, советом, п о м о щ ь ю . Мы являеся специалистами и качество нашей работы
является очень высоким, со случаями у п у щ е н и й справляемся сами. Для о п и с а н и я
отношений о б щ е с т в о — юристы применяется формула о б щ е с т в е н н о г о к о н тракта.
1 4
Общество дает юристам н е з а в и с и м о с т ь и с а м о у п р а в л е н и е . Юристы
обязуются взамен заботиться о четкой деятельности правосудия, защите прав граждан,
о б е с п е ч е н и и высокого качества разного типа юридических услуг. Юристы обладают
огромной силой
- от них в большой степени зависит о с у щ е с т в л е н и е законности,
защита гражданских с в о б о д , реализация прав всех субъектов. Их работа связана
с заботливостью о важнейших человеческих ценностях, таких как собственность,
с в о б о д а и жизнь. Это они — „дарители чужих правомочий" — как называл юристов
адвокат Р. Л ы ч и в е к — обладают исключительными знаниями, часто недоступными
15
д л я д р у г и х . П о т о м у им н а д о д о в е р и т ь с я и н а д е я т ь с я на т о , что о н и б у д у т
профессионально, беззаветно и самоотверженно выполнять порученные им задания.
К о н т р о л ь з а к а ч е с т в о м р а б о т ы юристов осуществляют также профессиональные
корпорации, считая, что специфика п р о ф е с с и и не позволяет д р у г и м объективно
оценить эту работу и оценивать должны коллеги по профессии.
Два облика профессии
„Никакая п р о ф е с с и я не вводит р а б о т а ю щ и х по ней л и ц в и с к у ш е н и е так,
как п р о ф е с с и я адвоката. (...) Она находится в п у ч и н е б о р ь б ы права с б е з з а к о н и е м ,
р а з р е ш а е м о г о с з а п р е щ е н н ы м , д о с т о и н с т в а с проступком. В л ю б о й м о м е н т она
м о ж е т стать с о ю з н и к о м б е з з а к о н и я , с о и с п о л н и т е л е м п р о с т у п к а , у к р ы в а т е л е м
п р е с т у п л е н и я , врагом с п р а в е д л и в о с т и " .
14
16
Смотри, напр., Р. Саркович, Й. Стсльмах, Теория права, Краков, 1996, раздел IX
Юридическая этика, с. 203.
Р. Лычивек, О этике юридических профессий, в: Профессиональная этика, под ред.
А. Сарапаты, Варшава, 1971, с. 219.
"' Э. Васьковский, Задача адвокатуры и принципы адвокатской этики, Варшава, 1934, с. 13.
"
83
Лукаш Боярский
С с и г н а л и з и р о в а н н о й в ы ш е сильной н е з а в и с и м о й п о з и ц и е й ю р и с т о в и их
о р г а н и з а ц и е й связан, конечно, риск. Риск, что они не будут в ы п о л н я т ь с в о ю часть
обязательств общественного контракта, а независимость и самоуправление
использовать л и ш ь для з а щ и т ы узко п о н и м а е м о г о и н т е р е с а г е р м е т и ч е с к и
замкнутой группы. Угрожает ли нам такая ситуация или встречаемся ли мы с ней
в Польше уже?
У г р о з а д е й с т в о в а л а всегда и з - з а р о л и , к а к у ю и г р а ю т ю р и с т ы , и с и л ы , какой
они обладают. И всегда они подвергались публичной оценке, нередко очень
к р и т и ч е с к о й . С т а р е й ш и й п о л ь с к и й текст, п о с в я щ е н н ы й ю р и с т а м , п р е д с т а в л я ю щ и х
л ю д е й в суде, э т о — л е т о п и с ь Я н а Д л у г о ш а , к о т о р ы й в с п о м и н а е т , как к о р о л ь
Болеслав Храбрый после воен приказывал назначать их жертвам (вдовам,
несовершеннолетним сыновьям, крестьянам и бедным) оплачиваемых государством
защитников, синдиков и обвинителей.
1 7
Д л у г о ш замечает (и это для нас важно),
что на юристов возлагалась особенная обязанность заботиться о делах клиентов:
назначенным строго приказывали и рекомендовали, „чтобы усердно и скрупулезно
б р а л и с ь з а з а щ и т у и п о д д е р ж и в а л и д е л а в д о в , с и р о т и у б о г и х (...)". Е с л и в е р и т ь
18
Длугошу, то волей короля б ы л о подчеркнуть значительность защиты, сделать у п о р
на качество этой работы. Выступали ли раньше затруднения по этому поводу
и о т д а в а л ли с е б е к ороль в этом о т ч е т ? Б о г а т ы и д о с т и ж е н и я п о л и т и ч е с к о й
л и т е р а т у р ы X V I - X V I 1 в е к о в (да и х у д о ж е с т в е н н о й ) , п о с в я щ е н н о й ю р и с т а м , т а м
м н о г о к р и т и к и в а д р е с , н а п р и м е р , п р о п и т ы х судей, д е р з к и х и н е п р о ф е с с и о н а л ь н ы х
уполномоченных лиц, продажных чиновников юстиции, жульничества и нечестных
ухищрений. " О б щ и й кризис государственности не обошел мимо и этого сословия.
И сегодня м о ж н о указать на многие „ п о г р е ш н о с т и " польских юристов. В о т —
несколько
примеров.
Некоторые
адвокаты
пренебрегают
обязанностями,
с л е д у ю щ и м и из з а щ и т ы по н а з н а ч е н и ю суда, " их о б в и н я ю т в п р е н е б р е ж е н и и по
2
о т н о ш е н и ю к суду, о н и не п р и х о д я т на с у д е б н ы е р а з б и р а т е л ь с т в а и д а ж е п о л ь з у ю т с я
фальшивыми больничными листами.
2 1
Случается и так, что судьи (используя
г а р а н т и р о в а н н у ю и м с и л ь н у ю п о з и ц и ю ) т р а к т у ю т с у д е б н ы й зал как ч а с т н у ю
усадьбу, не у в а ж а ю т коллег юристов и, особенно, „затерявшихся" нередко сторон
или о б в и н я е м ы х . Указывается и на то, что производительность их труда оставляет
желать много, а суды уже в послеобеденное время совершенно пусты. О некоторых
прокурорах говорят, что во время процесса, точнее — после п р е д о с т а в л е н и я
м а т е р и а л о в , н и ч е м у ж е не и н т е р е с у ю т с я и не р е а г и р у ю т , к п р и м е р у , на п р е д л о ж е н и я
п р о т и в н о й с т о р о н ы , о с т а в л я я и х о ц е н к е суда. Н е р е д к о , з а м е щ а я д р у г д р у г а в з а и м н о ,
д е й с т в и т е л ь н о не знают, в ч е м д е л о . У ю р и с т о в е с т ь с в о я п р о ф е с с и о н а л ь н а я б о л е з н ь
— б е з д у ш н о е применение права, тупой схематизм м ы ш л е н и я , бессердечность,
б о р ь б а за с л о в а , а не з а д е л о .
2 2
Н о , в то же в р е м я , всегда в и с т о р и и п о я в л я л и с ь у м н ы е
представители юридической профессии, которые призывали к изменениям
и р а с с у ж д е н и я м , ф о р м у л и р о в а л и к о н к р е т н ы е п л а н ы п р а в о в ы х р е ф о р м . Вот,
А. Киша, в: А. Киша, 3. Кжсминский, Р. Лычивск, Истории польской адвокатуры, Варшава,
1995, с. 18.
Там же.
" Там же с. 37-41.
" Больше на эту тему я пишу в: Требует ли изменений институт защиты по назначению
суда?, Палестра 1999, № 5-6.
А. Хсчко, Не чихать не судебное разбирательство. Политика 1998, № 9.
- См. Р. Лычивск, Профессиональная этика. Пособие для применяющих право, Люблин,
1974, с. 20 и следующие.
17
1к
:
:|
84
Забытый Нес юрисш
например, замечательный научный т р у д Д а в и д а Торосевича „ М ы с л и о назначении
с у д е б н ы х защитников в краткости с в о е й избранные". Книга, изданная в 1822 году,
была переиздана в 1917 году, на пороге в о з р о ж д а ю щ е й с я государственности, чтобы
поставить на о б с у ж д е н и е облик адвокатского с о с л о в и я . П о с м о т р и м , как Торосевич
видит роль
защитника:
„назначение такого защитника — это прекрасная
и великолепная м и с с и я ! П у б л и ч н о и с м е л о н е в и н н о с т ь защищать, б л а г о р о д с т в о
п о д д е р ж и в а т ь , п р и н ц и п ы с п р а в е д л и в о с т и и права у м е т ь н а х о д и т ь (...) в м е с т е
с д р у г и м и ц е н н о с т я м и , для д о с т и ж е н и я н а м е р е н н о й цели в таком с о е д и н е н и и и
только тогда во благо государства и счастья человечества ч е г о - т о полезного ожидать
м о ж н о , когда к благим намерениям одного человека присоединится реализация всей
группы".
21
В с е эти заслуги у польских ю р и с т о в .
24
Во время ч у ж е з е м н о г о господства
эту п р о ф е с с и ю выбрали м н о г и е о б р а з о в а н н ы е л ю д и , для которых не было д р у г и х
в о з м о ж н о с т е й работать по н е з а в и с и м ы м , по мере в о з м о ж н о с т и , п р о ф е с с и я м . Это
юристы приняли деятельное участие в восстановлении государства в п е р и о д м е ж д у
двумя войнами. Они о б у ч а л и с ь и развивались в у с л о в и я х конспирации, д а ж е —
в лагерях в о е н н о п л е н н ы х , в которых организовались стажировки. Разными были
превратности судьбы для ю р и с т о в в Польской Н а р о д н о й Р е с п у б л и к е , но и в это
время м н о г и м у д а л о с ь с о х р а н и т ь д о с т о и н с т в о и ч е с т н о работать по п р о ф е с с и и .
Годы „ с о л и д а р н о с т н о й " о п п о з и ц и и тоже д о с т а в л я ю т м н о г о интересных примеров.
И только удивляет факт, что п о с л е о б р е т е н и я полной с в о б о д ы и с у в е р е н и т е т а мы
с л и ш к о м м а л о в р е м е н и п о с в я щ а е м о б с у ж д е н и я м в а ж н ы х д л я всего о б щ е с т в а
проблем ю р и д и ч е с к и х профессий. Сравнение прошлых времен и их заинт е р е с о в а н н о с т и этой проблематикой с с е г о д н я ш н и м д н е м ставит нас в невыгодном
свете.
Задачи вузов
„А на с а м о м д е л е , о д и н о к о е и з а б ы т о е , в мраке и с ы р о с т и т р а д и ц и й
о б у ч е н и я , растет и ф о р м и р у е т с я о д н о за д р у г и м ю р и д и ч е с к о е п о к о л е н и е " .
25
Если п р о ф е с с и я юриста — это не только работа, но и о с о б а я о т в е т с т в е н ность и забота об о б щ е с т в е н н о м благе, то б е с с п о р н о й оказывается р о л ь э д у к а ц и и .
п о д г о т о в к и к о с у щ е с т в л е н и ю этой о б щ е с т в е н н о й роли. В с е б о л ь ш е возникает
в Польше частных вузов, которые готовят к п р о ф е с с и и юриста, некоторые
факультеты г о с у д а р с т в е н н ы х вузов „трескаются", из года в год возрастает ч и с л о
выпускников. Готовят ли вузы к работе по профессии — не только в смысле передачи
объема т е о р е т и ч е с к и х или т е х н и ч е с к и х знаний? Готова ли „ м о л о д е ж ь , „стучающая
в ворота Темиды", цитируя слова министра ю с т и ц и и II Р е ч и п о с п о л и т о й В и т о л ь д а
Грабовского,
26
к с в о е й роли? Х о р о ш о ли с л у ж и т „ б и з н е с н ы й " п о д х о д к ю р и д и ч е с -
'
Д. Торосевич, Мысли о назначении судебных защитников в краткости своей избранные,
Варшава, 1822 (перепечатка от 1917 г.), с. 12 и 42.
" Много на эту тему можно прочитать в: А. Киша, 3. Кжеминский, Р. Лычивск, Истории
польской адвокатуры, Варшава, 1995.
" Ч. Знамсровский, Реформа юридического обучении, в: О исправлении юридического
обучения, Варшава, 1938, с. 61, перепечатка статьи, опубликованной в Современном
обозрении 1933.
" Из речи министра Грабовского на Съезде юристов в г. Катовице, в: О исправлении
юридического обучения, Варшава, 1938, с. 7.
4
5
6
85
Лукаш Боярский
кому о б р а з о в а н и ю б у д у щ е м у о б л и к у п о л ь с к о г о п р а в о с у д и я и „ р ы н к у " ю р и д и ч е с к и х
услуг? Не должно ли развитие „рынка дидактических услуг" заставлять задуматься
над его качеством?
Огромной является роль, какую могут сыграть студенческие ю р и д и ч е с к и е
консультации. Это подчеркивалось уже в первом номере „Клиники", я постараюсь
сократить свои примечания. Кажется, однако, что все заинтересованные д о л ж н ы
поддержать эту идею. Удивительно, что у нее есть оппоненты. С у щ е с т в о в а н и е этих
консультаций — это польза не только для студентов, но и для общества.
Консультация учит ремеслу, соединяет теоретическое раздумье с практикой,
повышает восприимчивость студентов к проблемам бедных людей, что в будущем
д а с т , м о ж е т б ы т ь , б о л ь ш е е у в л е ч е н и е ( з р е л ы х ю р и с т о в ) р а б о т а м и pro publico bono.
К о н с у л ь т а ц и я д а е т в о з м о ж н о с т ь с т о л к н у т ь с я с ч е л о в е к о м , а не т о л ь к о с к а з у с о м на
бумаге, гарантирует реальную юридическую п о м о щ ь людям, которые не могут себе
позволить заплатить юристу.
Это консультация занимается проблематикой
(отсутствующей до сих пор в университетской дидактической
программе)
профессиональной ответственности, профессиональной этики.
По-другому
в ы г л я д и т и с о т р у д н и ч е с т в о со с т у д е н т о м в р а м к а х к л и н и ч е с к и х п р е д м е т о в . Студент,
которому доверили, поручая задание, отдает себе отчет в том, что несет ответственность и работает хорошо; у меня была возможность познакомиться с работой
студентов из варшавской консультации, которые вместе со мной вели дела
в Хельсинкском Ф о н д е по правам человека.
Однако, не только студенческие юридические консультации расширяют
университетское обучение студентов права, но и все занятия, которые т р е б у ю т
другой (кроме чтения книг) активности и как-то „будят" студентов. Несколько лет
тому назад на юридическом факультете Варшавского университета Польское
Товарищество Правовой Эдукации выступило инициатором занятий П р а в о изо д н я
в д е н ь , которые сегодня проводятся в нескольких академических центрах. Студенты
вместе с научными работниками в рамках университетских занятий готовят
сценарии встреч, касающиеся областей права с практической точки зрения.
Студенты парами ведут эти встречи в течение семестра, например, в тюрьмах
и ш к о л а х . Я н и к о г д а не в и д е л б о л ь ш е г о у в л е ч е н и я в р а б о т у , ч е м во в р е м я з а н я т и й
„Право изо дня в день". Студенты, вынужденные говорить простым языком о разных
областях права с точки зрения их пригодности в ж и з н и , начинали, по их словам,
понимать, что такое право. Занятия дают им возможность помочь ученикам
и з а к л ю ч е н н ы м , как с п р а в л я т ь с я с р а з н ы м и ж и з н е н н ы м и п р о б л е м а м и ( к п р и м е р у :
защита прав и гражданских свобод, защита прав потребителя, ж и л и щ н о е право,
предпринимательская деятельность).
27
Студенты, кроме представления юридческой
проблематики в форме интерактивных и „втягивающих в тему" занятий, отвечают
т а к ж е на м н о г и е п р а к т и ч е с к и е в о п р о с ы , что д а е т им в о з м о ж н о с т ь углублять свои
знания с точки зрения ж и з н е н н ы х потребностей. М о ж е т быть, это прозвучи т не
очень серьезно, но они после т а к и х занятий становятся д р у г и м и л ю д ь м и . Раз
пробудившись из летаргии теоретической учебы, они не задерживаются, п р и н и м а ю т
на себя новые задания, работают во внеправительственных организациях,
пледлагают новые ф о р м ы занятий. М о ж н о надеяться на то, что контакт с человеком
и его п р о б л е м а м и у ж е во время у ч е б ы в вузе, у в л е ч е н и е без в о з н а г р а ж д е н и я
в ю р и д и ч е с к у ю э д у к а ц и ю о б щ е с т в а будет в будущем давать результаты, если
17
Для нужд программы была написана книга: М. Платск, Л. Боярский, С правом на Ты.
II издание — Варшава, 1998, III издание — Закамычс 1999.
86
Забытый iioc юрисш
и м е т ь в в и д у м о р а л ь н ы й о б л и к , н а п р а в л е н н ы й не на карьеру, а на р а б о т у во б л а г о
общества. Студенты учатся также говорить „по-человечески" (а не только на
герметическом юридическом языке), уважать другого человека, которому помогают
в консультации или для которого ведут занятия в школе, в т ю р ь м е . П о я в л я е т с я все
больше новых формул, которые могут помочь студентам — будущим юристам
формировать подход к жизни: патрулирование улиц вместе с полицейскими,
сотрудничество университетов с внеправительственными организациями,
:к
проекты
студенческой организации E L S A . С характером профессии позволяет позн а к о м и т ь с я ф о р м у л а п о к а з а т е л ь н ы х п р о ц е с с о в (moot trial), к о т о р ы е в е д у т с я в р а м к а х
к о н с у л ь т а ц и и , п о м о г а ю т занятия „право изо д н я в д е н ь " , Ц е н т р и з у ч е н и я
английского и европейского права в Варшавском университете, которые организует
E L S A ( в п о с л е д н е е в р е м я — на о с н о в а н и и п р а в а е в р о п е й с к о й К о н в е н ц и и о з а щ и т е
прав человека и основных свобод).
Н о в ы й предмет по необходимости
„ М о й о т е ц — к и н о а к т е р , и н о г д а он и г р а е т з а м е ч а т е л ь н о г о п а р н я , а и н о г д а
юриста".
2 9
Однако, все нет в программах ю р и д и ч е с к и х факультетов отдельного
предмета, который занимался бы проблематикой этики юридических профессий,
роли юриста в обществе, профессиональной ответственное™. Это великолепно,
что в н ы н е ш н е м номере гр-ка Леа Лортейм представила американский опыт по
этим делам. Такие занятия ведутся во многих странах мира. Каждый из польских
ю р и д и ч е с к их факультетов должен ввести этот предмет в свою программу. Сначала
это могут б ы т ь необязательные занятия, но в будущем они д о л ж н ы быть
обязательными. Д а ж е если эта проблематика (появляются уже такие аргументы)
является предметом обучения в рамках некоторых стажировок и с учтением
п р о ф е с с и о н а л ь н о й с п е ц и ф и к и , то этого е щ е мало. Не все студенты проходят
с т а ж и р о в к и (а р а б о т а ю т в области права), многие уже во в р е м я у ч е б ы в вузе
начинают работать и в профессиональной жизни сталкиваются с проблемами,
которые им трудно решить. Д о б а в л ю , что мой скромный о п ы т показывает, что
п р о б л е м а т и к а п р о ф е с с и о н а л ь н о й о т в е т с т в е н н о с т и , о к о т о р о й я г о в о р и л во в р е м я
разных
занятий, также
в
юридической
консультации,
касалась
и
больше
и н т е р е с о в а л а с т у д е н т о в п е р в о г о ч е м п о с л е д н е г о курса. С т у д е н т ы п е р в о г о к у р с а (они
часто полны идеализма и доброй воли, проникнуты проблематикой этики
юридических
профессий)
уже
пять
лет
спустя,
после
окончания
учебы
в университете, значительно меньше интересуются этикой профессии, становятся
д а ж е ц и н и ч н ы м и . К а ж д ы й видит — говорят — как выглядит мир; разговор
о стандартах работы звучит для них смешно. Студенты пятого курса часто работают
и о т т у д а , к с т а т и , их н е в е с е л ы е н а б л ю д е н и я . С т а ж и р у я в С Ш А , я п р и н и м а л у ч а с т и е
в з а н я т и я х п о ю р и д и ч е с к о й э т и к е (legal ethics). Н е с м о т р я н а т о , ч т о з а н я т и я
н а ч и н а л и с ь в 8 ч а с о в 30 м и н у т в е ч е р а ( м н о г и е с л у ш а т е л и у ж е р а б о т а л и ) , н и к т о не
В Хельсинкском Фонде по правам человека в Варшаве, к примеру, польские и заграничные
студенты проходят стажировки, работают волонтерами, выступают с различными
инициативами; Фонд сотрудничаете варшавской студенческой консультацией, ELSA и т.п.
Малькольм Форд на тему профессии своего отца Харрисона Форда, Lawyer's Wit and Wisdom. Quotations on the Legal Profession, in brief. Лондон, 1995.
87
Лукаш Боярский
з а с ы п а л и почти все бурно д и с к у т и р о в а л и . В б о л ь ш и н с т в е занятий п р и н и м а л и
участие люди, р а б о т а ю щ и е по р а з н ы м п р о ф е с с и я м , и рассказывали о этических
дилеммах, характерных для их работы. Прибыл также представитель обвинения
в д и с ц и п л и н а р н о м производстве, чтобы рассказать о своей работе и отбить охоту
к ф о р м а л ь н ы м „встречам" на будущее. Был, наконец, известный когда-то юрист,
сотрудник
президента
Клинтона,
которого
нарушение
правил
поведения
(в с о е д и н е н и и с с о в е р ш е н и е м п р е с т у п л е н и й ) привело к потере права работать по
п р о ф е с с и и и к н е с к о л ь к и м г о д а м в т ю р ь м е . Е г о р а с с к а з з в у ч а л как п о л у т о р а ч а с о в а я
исповедь в мертвой тишине. После нескольких предложений я машинально
в ы к л ю ч и л д и к т о ф о н , с п о м о щ ь ю которого я записывал занятия. Из разговоров со
с т у д е н т а м и с л е д о в а л о , ч т о у м н о г и х п о я в и л а с ь м ы с л ь о т о м , как л е г к о у в я з н у т ь
в б о л о т е . В с е н а ч и н а е т с я н е в и н н о и в д р у г о к а з ы в а е т с я , ч т о с и д и м в г р я з и по у ш и .
И как то н и к т о не говорил: какой м е р з а в е ц! со м н о й такое бы не с л у ч и л о с ь ! Роль
таких занятий, касающихся профессиональной ответственности, не переоценить.
Она не ограничивается тем, чтобы говорить о идеалах профессии, общественной
роли юриста, работе для о б щ е г о блага. Это л и ш ь вступление. Студент знакомится
не только со многими детальными принципами работы по отдельным юридическим
п р о ф е с с и я м и стандартам, которые будут у п р а в л я т ь его будущей работой, но
и с дисциплинарной судебной практикой, а сознательность опытов других людей
может его в б у д у щ е м з а щ и т и т ь от с о в е р ш е н и я о ш и б о к .
С кого брать п р и м е р ?
„ М ы д о л ж н ы выбрать для себя какого-то благородного человека и всегда
иметь
его
перед
глазами,
чтобы
действовать
так,
вроде
п р и с м а т р и в а л с я , и все делать так, вроде бы он нас в и д е л " .
бы
он
за
нами
3 0
Сенека
Известно, какую огромную роль в формировании подхода к жизни
в ы п о л н я ю т л и ч н ы е о б р а з ц ы , а в т о р и т е т ы . Я вел к о г д а - т о з а н я т и я с б у д у щ и м и
студентами права. Л е к ц и и читали знаменитые и известные всем польские юристы.
Я с п р а ш и в а л о ю р и с т а х , которые я в л я ю т с я для них а в т о р и т е т а м и . П о ч т и все
говорили о людях, которых нет уже в живых. Студенты встречают п р е ж д е всего
научных работников университета. Являются ли они хорошими образцами,
авторитетами для студента? Возникшая возможность заработать деньги вызвала
желание б ы с т р о обогатиться. Может ли для студента быть авторитетом профессор,
который зачислен в штат на нескольких университетах, не считая уже работы
в ч а с т н о й ф и р м е и м н о г и х д р у г и х н а ч и н а н и й ? В с о с т о я н и и ли он х о р о ш о в ы п о л н я т ь
с в о ю роль во всех м е с т а х р а б о т ы ? Н а й д е т ли он время д ля студента? Студенты
х о р о ш о з н а ю т , как о т н о с я т с я к н и м п р е п о д а в а т е л и , о с о б е н н о т о г д а , когда с т у д е н т о в
много (большинство из них — это „заочники", которые платят н е м а л ы е деньги за
р о с к о ш ь быть студентом) и пять лет в вузе н а п о м и н а е т иногда борьбу за у д е р ж а н и е
для честолюбивых, а покупку диплома — для лентяев. Есть, конечно, и такие
научные работники, которые дают студентам много и которых будут помнить
г о д а м и . У м е н я п р е д л о ж е н и е : н а д о и з д а т ь к н и г у — с о б р а н и е и н т е р в ь ю от и з в е с т н ы х
10
Сенека, Нравственные письма, цитирую за М. Осовской, Рыцарские нравы и их
разновидности. Варшава, 1986, с. 7.
88
ǟ ¡¢¡£ нос ¤¥¦§Ÿ
ю р и с т о в , я в л я ю щ и х с я д л я д р у г и х о б р а з ц о м — о т о м , как о н и в и д я т с в о и
п р о ф е с с и о н а л ь н ы е роли, какой у них ж и з н е н н ы й опыт, какие п л ю с ы и м и н у с ы
р а б о т ы п о п р о ф е с с и и и т.д. В о в т о р о й ч а с ти к н и г и м о ж н о б ы з а д а в а т ь т а к и е в о п р о с ы
молодым юристам, работающим по разным юридическим специальностям, чтобы
узнать точку зрения их поколения. Книга помогала бы студентам и если бы ее
хороню подготовить, могла бы добиться успеха на рынке.
Когда ж и в ы х не хватает, м о ж н о отнестись к л и т е р а т у р н ы м о б р а з ц а м . Во
в р е м я к у л ь т у р ы к а р т и н о к и и н т е р н е т а мы ч и т а е м все м е н ь ш е . Я у г о в а р и в а ю , о д н а к о,
р а б о т а ю щ и х в к о н с у л ь т а ц и я х с т у д е н т о в , о б р а щ а т ь с я за к н и г а м и о ю р и с т а х , м н о г и е
из них м о ж н о использовать. К началу предлагаю три польские ( з а с л у ж и в а ю щ и е
в н и м а н и я ) и в с е а м е р и к а н с к и е ( ю р и с т ы — это не о ч е н ь п о п у л я р н а я т е м а в п о л ь с к о й
л и т е р а т у р е " ) , в с е о з а щ и т н и к а х в р о л и г е р о е в , хотя и о п р е д с т а в и т е л я х д р у г и х
юридических профессий тоже есть. Фильм
¨ò ©ª«¬© ­®¯©ò°
Ирвинга Стоуна
(Clarence Darrow for the defence) " — э т о х у д о ж е с т в е н н а я б и о г р а ф и я о д н о г о и з
11
самых знаменитых американских адвокатов, который во время более 6 0 - л е т н е й
профессиональной карьеры выступал в известных всему миру и „революционных"
процессах. М о ж н о читать, затаив д ы х а н и е , о процессе, в котором он п о м е р и л с я
с фундаменталистами, з а п р е щ а ю щ и м и преподавать в школе „дьявольскую" те орию
Дарвина
±²³´µ ¶·¸¹´º »¼½ ´»¸¾¿ÀÁ´µÂÃ
раздел XII).
Ä»ÅÆ¿ ¹·´¾¹È
Харпера Лии
±²´
kill a mocking bird) — э т о и з в е с т н а я и п о к и н о т е а т р у и с т о р и я а д в о к а т а , к о т о р ы й
решает во имя принципов защищать негра в процессе на глубоко расистском ю г е
С Ш А . Он борется не только с п р о ц е с с у а л ь н ы м противником, но и со всей средой,
стереотипами, суеверием, собственной слабостью.
Г р и ш е й м а (Streetlawyer)
14
ÉÊËÌÍÎÌÏ
улицы Д ж о н а
— это одно из последних произведений этого автора,
указывающее перемену корпорационного юриста — пресыщенного человека
у с п е х а , п р о ж и в а ю щ е г о в с т е р и л ь н о м м и р е богатой ф и р м ы , в человека, п о м о г а ю щ е г о
б е з д о м н ы м , п о л н о г о э н е р г и и и у д о в о л ь с т в и я ( м о ж н о н а й т и с х о д с т в а с Золушкой,
но стоит прочитать).
Учиться можно и на основании отрицательного опыта других. Для меня
н е я с н о и в о о б щ е х о р о ш о не с л у ж и т ю р и д и ч е с к и м к о р п о р а ц и я м с о х р а н е н и е в
тайне
с л у ч а е в н а р у ш е н и я п р и н ц и п о в в работе по п р о ф е с с и и и п р о ф е с с и о н а л ь н о й
этики, которые раскрываются в дисциплинарных производствах. Сегодня намного
реже, чем раньше, появляются в „Палестре" решения дисциплинарного органа,
всего л и ш ь несколько таких р е ш е н и й можно найти в издаваемом уже 6 лет
периодическом журнале „Юрисконсульт". Надо было бы, по-моему своевременно
информировать о дисциплинарных решениях, которые выносятся в производствах
юридических корпораций. Это была бы наука для сегодняшних и будущих
начинающих юристов, важный элемент в программе преподавания предмета,
посвященного этике и профессиональной ответственности. Это была бы т а к же
информация для
общества
о том,
что
юристы честно оценивают своих
н е д о б р о с о в е с т н ы х коллег. Н е м е с т о з д е с ь и д л я т о г о , ч т о б ы а р г у м е н т и р о в а т ь , какой
неприемлемой является сегодня тайна д и с ц и п л и н а р н ы х производств. Хотя бы
" Можно рекомендовать, однако, юмористические книги о „правовых схватках": С. Всхсцкий
„Вех", С извозчиком по мосту Кербедзя, Варшава, 1990 (избранные довоенные фельетоны),
И. Савицкий „Леке", Алхимия права, Варшава, 1965.
' И. Стон, От имени защиты, Варшава, 1971.
X. Льии, Убить дрозда, Познань, 1996.
И. Гришам, Защитник улицы, Варшава, 1998.
89
Лукаш Боярский
с у д е б н ы е разбирательства перед дисциплинарным и органами д о л ж н ы быть
гласными. Надо прийти и к тому, чтобы судебная практика дисциплинарных органов
подчинялась к о н т р о л ю г о с у д а р с т в е н н ы х о р г а н о в ю с т и ц и и . Мы, юристы, должны
н а д л е ж а щ и м о б р а з о м с о б л ю д а т ь д и с ц и п л и н у и делать это „ при открытых дверях".
В
противном
случае,
мы
подвергаем себя
критике
(очень часто,
кстати,
с п р а в е д л и в о й ) в т о м , что о б щ и й инте ре с , ц е н н о с т и , н а х о д я щ и е с я в о с н о в е ю р и д и ческих п р о ф е с с и й и у щ е р б отдельного клиента проигрывают с о ш и б о ч н о
понимаемой профессиональной солидарностью.
О срочной необходимости исследований и обсуждений
„Молчать — это значит позволить верить, что мы не о с у ж д а е м и ничего не
ж е л а е м , в о т д е л ь н ы х же случаях — это д е й с т в и т е л ь н о ничего не ж е л а т ь " .
35
О ч е р е д н о й очень важной п р о б л е м о й является начало и с с л е д о в а н и й
юридических
профессий,
публичное
обсуждение
их
облика.
Сами
про-
ф е с с и о н а л ь н ы е корпорации передают, к с о ж а л е н и ю , н е м н о г о и н ф о р м а ц и и . В мире
существуют
отдельные
исследовательские
центры,
правительственные
у ч р е ж д е н и я , и н с т и т у т ы и у н и в е р с и т е т с к и е к а ф е д р ы , которые з а н и м а ю т с я этой
проблематикой. Л и ш ь бы деятельность ю р и д и ч е с к о й консультации или „Клиники"
была х о р о ш и м и в д о х н о в л я ю щ и м д р у г и х п р и м е р о м . Это м о ж е т удивлять, но 10
л е т п о с л е т р а н с ф о р м а ц и и н а ш е г о строя нет, е с т е с т в е н н о , ш и р о к и х и с с л е д о в а н и й
в такой важной области, какой является о б л и к ю р и д и ч е с к и х п р о ф е с с и й . И хотя
в п о с л е д н е е время н е к о т о р ы е ч т о - т о д е л а ю т , т о к а ж е т с я , что с л и ш к о м м а л о
и слишком медленно. Надо х о р о ш о запланировать и провести исследования,
которые охватывали бы проблемы обуче ни я юристов, д о с т у п а к п р о ф е с с и и , работы
по п р о ф е с с и и и ее качества, д о б р о с о в е с т н о с т и и э ф ф е к т и в н о с т и д и с ц и п л и н и р у ю щ и х средств. Такие исследования, п о п р и м е р у д р у г и х стран, д о л ж н ы вести
(для б о л ь ш е г о о б ъ е к т и в и з м а ) п р е д с т а в и т е л и р а з н ы х п р о ф е с с и й , а н е только
ю р и с т ы и п р е д с т а в и т е л и п р о ф е с с и о н а л ь н ы х к о р п о р а ц и й , но и а к а д е м и к и ,
с о ц и о л о г и , представители правительственных у ч р е ж д е н и й , внеправительственных
орга-низаций. О б с у ж д е н и е могло бы проходить также на с т р а н и ц а х п е р и о д и ч е с к и х ж у р н а л о в , п о с в я щ е н н ы х правовым в о п р о с а м или являющихся п р о ф е с с и о н а л ь н ы м и ж у р н а л а м и о т д е л ь н ы х п р о ф е с с и й . Н е м н о г о м о ж н о найти новых
и предлагающих смелые изменения замыслов. Мало есть голосов молодого
„успокоенного" поколения. Сколько раз в личных разговорах с л ы ш у в е л и к о л е п н ы е
п р е д л о ж е н и я и з м е н е н и й , д е л ь н у ю к р и т и к у status quo, но э т о н е о т р а ж а е т с я
в п у б л и ч н ы х р а с с у ж д е н и я х . А ведь г р а ж д а н с к о е м у ж е с т в о
это одна из тех черт
характера, которые н у ж н ы в работе по п р о ф е с с и и юриста."'
'• А. Камю. Взбунтовавшийся человек. Краков, 1993, с. 17.
"' Хороший пример дал автор возбуждающей статьи, напечатанной во время писания этого
текста. Он описывает свой опыт, связанный с попытками попасть на нотариальную
стажировку, и доказывает, что в „Нотариальной палате в Варшаве конкурсной комиссии
удалось не только нарушить все законы кодекса (конкурсная комиссия не осознавала, что
надо применять описанную в Административном кодексе процедуру), но и собственные,
установленные перед конкурсом принципы". А. Плоцинский, Согласно положению, то
есть так, как хочет комиссия, Рсчьпосполита от 26 мая 1999, с. 18.
90
Забытый Нос юрист
Не н а д о , о д н а к о , у д и в л я т ь с я , так как г о л о с а о т в а ж н ы х и з а с л у ж е н н ы х
представителей профессии (упомянутые во вступлении к статье) встречаются
с неприязнью и угрозами сословия."
Они
не
являются
призывом
к
серьезным
рассуждениям,
а
только
отсутствием лояльности окружающей среды, являющейся основанием для
дисциплинирования. В Польше в период между двумя войнами было несколько
десятков журналов, которые издавались юристами разных специальностей в разных
городах с т р а н ы , с е г о д н я их н а м н о г о м е н ь ш е , оттуда и м е н ь ш е м е с т а д л я о б с у ж д е н и й
и споров. Стоит напомнить, что в нашей истории есть примеры увлечения молодых
юристов вопросами р е ф о р м ы правосудия. Знаменательным и очень интересным
с в и д е т е л ь с т в о м этих м о л о д ы х сил и ж е л а н и й является с к р о м н ая (без малого три
страницы)
брошюра
„Проблема
реформы
университетских
юридических
факультетов". Б р о ш ю р у издал Союз ассоциаций молодых юристов Польской
Речипосполитой, а разработала специальная комиссия Главного Совета этого союза.
С ее м н е н и я м и согласился и одобрил их в своем р е ш е н и и X I V Съезд делегатов
а с с о ц и а ц и й , к о т о р ы й з а с е д а л в г. В и л ь н ю с е с 21 по 23 мая 1936 г." Е с л и бы т о л ь к о
1
люди, собравшиеся вокруг юридических консультаций и „Клиники", были для
нашего поколения форумом для высказывания мнений, обмена мыслями и началом
новых времен!
М е ж д у н а м и ю р и с т а м и — с п о р ы в среде
„Самым
важным
является
новая
философия
сотрудничества
и взаимодействия с другими юридическими коллективами, судьями, прокурорами,
юристконсультами или нотариусами. Целью такого сотрудничества д о л ж н о быть
совместное выступление по публичным делам, особенно, по делам осуществления
правосудия".
м
Очередным вопросом, который надо подхватить уже во время обучения
в вузе,
являются
Характерными для
проблемы
внутренних
разделений
юридической
поколения, осуществляющего юридические
среды.
профессии,
являются некоторые антипатии в среде. Те, которые во время учебы становят одну
группу, после приступления к и с п о л н е н и ю работы по разным с п е ц и а л ь н о с т я м ,
довольно быстро создают различные, часто соперничающие и критикующие друг
Друга л а г е р я . Н е к о т о р ы е с у д ь и ж а л о в а л и с ь м н е , ч т о у ж е ю р и с т ы , в х о д я щ и е в зал
з а с е д а н и й суда ( т о ж е к о л л е г и п о п р о ф е с с и и ) , о к а з ы в а ю т с в о е н е д о в о л ь с т в и е „ п р и
одном виде судьи". Судьи, в свою очередь, критикуют неподготовленных, не
приходящих на судебные разбирательства уполномоченных лиц, не щадят слов
к р и т и к и з а щ и т н и к а м п о н а з н а ч е н и ю суда. В с е м и з в е с т н а а н т и п а т и я а д в о к а т о в
к ю р и с к о н с у л ь т а м — чтение „ П а л е с т р ы " или „ Ю р и с т к о н с у л ь т а" не о с т а в л я е т
Во время собрания Адвокатской палаты в Лодзи (25.04.1999) „Председатель Главного
адвокатского совета не исключил возбуждения дисциплинарного производства против
авторов таких высказываний"; Достойный облик профессии, Рсчьпосполита от 26 апреля
1999, с. 13.
Ч. Знамеровский, Юридическая молодежь, с. 89.
И. Щсианяк, Зачем нам адвокатское самоуправление'.'. Палестра 1998,
№ 9-10, с. 211.
91
Лукиш
Боярский
с о м н е н и й . Случается и так, что представители обеих корпораций с о л и д а р н о за это
критикуют суды. Примером тому может служить конфликт, который появился
в н а ч а л е года п о с л е в ы н е с е н и я р а с п о р я ж е н и я з а м е с т и т е л я п р е д с е д а т е л я Р а й о н н о г о
суда в В а р ш а в е , в с и л у к о т о р о г о а д в о к а т ы и ю р и с т к о н с у л ь т ы п о т е р я л и п р а в о на
о б с л у ж и в а н и е их в с е к ре та риа тах вне очереди. О г р о м н ы е очереди в судах
воспрепятствовали свободному доступу к актам. Положение о доступе к актам вне
о ч е р е д и о с п о р и л Х е л ь с и н к с к и й Ф о н д п о п р а в а м ч е л о в е к а , как н а р у ш а ю щ е е
п р и н ц и п р а в н о п р а в и я с т о р о н , з а к л ю ч е н и е п о д т в е р д и л а к о л л е г и я суда и о т т у д а
появилось соответствующее распоряжение. В письмах корпорационных органов,
направляемых в суды, появились обвинения в сознательной и целенаправленной
п о л и т и к е суда, к о т о р а я п о с я г а е т н а п р а в а а д в о к а т о в и ю р и с т к о н с у л ь т о в . Т о н э т и х
о б в и н е н и й в с а м о м д е л е н е б ы л п о л ю б о в н ы м , с к о р е е , н е э л е г а н т н ы м , суд п р и з н а л
их „ н е д о б р о с о в е с т н ы м и и иногда открыто оскорбительными".' " Суд обвиняли
4
в „арбитражном принимании решений", что „заставило" О к р у ж н о й адвокатский
совет
в
Варшаве
считать
распоряжение
председателя
суда
„еще
одним
не приязне нны м или просто в р а ж д е б н ы м жестом по о т н о ш е н и ю к нашей среде".
4 1
В с в о ю очередь, по м н е н и ю О к р у ж н о й палаты юристконсультов в В а р ш а ве р е ш е н и е
п р е д с е д а т е л я О к р у ж н о г о суда, п р и н я т о е п о с л е п о с т а н о в л е н и я коллегии суда
(в которой з а с е д а ю т п р е д с е д а т е л и т р е х в а р ш а в с к и х р а й о н н ы х с у д о в и п р е д с т а в и т е л и
всех п о с т а н о в л я ю щ и х решения отделов О к р у ж н о г о суда) б ы л о принято „под
влиянием благородных, может быть, но непрофессиональных мнений лиц,
находящихся в отдаленной связи" с осуществлением правосудия. " С другой сто4
р о н ы , суд о г р а н и ч и л с я отменой р а с п о р я ж е н и я , не изменяя порядка о б с л у ж и в а н и я
посетителей, что всем заинтересованным дало бы возможность доступа к актам.
Р е ш е н и е п р е д с е д а т е л я суда б ы л о , к с т а т и , о т м е н е н о р а с п о р я ж е н и е м з а м е с т и т е л я
министра юстиции, что подтвердил потом министр (отмена вызывает однако
серьезные сомнения).
Из разных мнений на тему профе с с иона льной роли юристов следует, что
отсутствие „взаимной симпатии" в определенной мере обосновано, но усиление
антипатии кажется слишком великим. Это от сегодняшних студентов и стажеров
зависит, будет ли продолжаться такое состояние.
Не так уж, что все мы являемся одной ю р и д и ч е с к о й п р о ф е с с и е й ? ' Не
4
только представители т р а д и ц и о н н ы х юридических профессий, но и учители права,
с л у ж а щ и е и те, которые после юридической эдукации „ о с у щ е с т в л я ю т право". Нас,
конечно, многое разделяет, разными в рамках о с у щ е с т в л е н и я правосудия являются
н а ш и р о л и . Н о , н и ч т о л и , к р о м е о б щ е й ш к о л ы , нас н е о б ъ е д и н я е т ? Н а с о б ъ е д и н я е т
о б щ е е обязательство, которое следует из сути нашей профессии и упомянутого
о б щ е с т в е н н о г о контракта, в котором говорится о том, что мы п р и л о ж и м все у с и л и я
для того, чтобы поступать по справедливости, чтобы осуществлялось правосудие,
чтобы з а щ и щ а л и с ь права и свободы граждан, чтобы повседневные обязанности
выполнялись честно. Большая часть стандартов работы юриста и принципов
профессиональной деонтологии является общей. Мы должны осознавать общий
Письмо от дня 15 февраля 1999 председателя Окружного суда в Варшаве Окружному
адвокатскому совету, Адм. 9704/560/98.
Постановление чрезвычайного заседания Окружного адвокатского совета от дня
11.02.1999 г.
° Письмо Окружной палаты юристконсультов № 436/99.
° Сравни, Р. Лычивек, с. 232.
411
41
92
Забытый ItoC юрист
знаменатель и пополнить пробел в польском юридическом образовании. Являются
ли споры старшего поколения (напр. противопоставление „этоса" адвокатуры
„бизнесу" юристконсультов) нашими спорами?
4 4
О с т а е т с я б е с с п о р н ы м факт, ч т о
мы д о л ж н ы в к л ю ч и т ь с я в эти д е б а т ы . Я ч и т а ю в п р е с с е о п р о е к т е р е ф о р м ы
с у д е й с к о г о с о с л о в и я — о н о б ы л о б ы , как в о м н о г и х с т р а н а х , с в о е г о р о д а у в е н ч а н и е м
ю р и д и ч е с к о й к а р ь е р ы . С у д ь я м и м о г л и б ы стать п р е д с т а в и т е л и д р у г и х ю р и д и ч е с к и х
п р о ф е с с и й , д о с т и г ш и е 35 лет. И хотя п р о е к т у ж е е с т ь , н е т н е о б х о д и м о с т и о б с у ж д а т ь
его. М о л о д ы е люди, з а и н т е р е с о ва н н ы е этой проблематикой, которая р е ш а е т о их
будущих профессиональных ролях, должны иметь слово. Почему бы решать л и ш ь
политикам и с и л ь н ы м лобби- группам, которые в настоящее время р а б о т а ю т по
п р о ф е с с и и ? То же самое касается все актуальной дискуссии о в о з м о ж н о м
объединении юристконсультов и адвокатов в одну профессиональную группу —
„война с « ю р и с к о н с у л ь т о м агрессором» кажется быть законченной" — пишет
А.Томашек,
4 5
предлагая сотрудничество корпораций
в рамках стажировок.
Университетская эдукация должна подхватить и такую проблематику. Молодые
люди могут и д о л ж н ы преодолевать разделения, которые царят среди старшего
поколения, д о л ж н ы инспирировать и оказывать давление на диссидентов. Эти
решения касаются ведь их будущей жизни и облика осуществляемой ими профессии
в будущем.
И
потому
такое
огромное
удовольствие
доставляет
первый
номер
„ К л и н и к и " . Я ж е л а ю ее А в т о р а м , Ч и т а т е л я м и в с е м р а б о т а ю щ и м в ю р и д и ч е с к и х
консультациях Студентам ценной, интересной и с удовольствием вспоминаемой
спустя годы у ч е б ы в вузе. Я ж е л а ю удачных п р о ф е с с и о н а л ь н ы х карьер и веры в то,
что наша работа дает плоды не только для нас самих, но и для ш и р о к и х кругов.
А п о ж е л а н и я п о з в о л ю с е б е о к о н ч и т ь ц и т а т о й , к оторая в п о с л е д н е е в р е м я о ч е н ь м н е
понравилась.
Винцент
Визбор-Богданович,
после
окончания
многолетней
юридической карьеры, за заработанные деньги купил деревню, которую назвал
Посредственность. Воспоминания о своей профессиональной карьере он закончил
с л о в а м и : „ П о с л е у х о д а с д о л ж н о с т и в м а е 1833 года я п о с е л и л с я в м о е й д е р е в н е и
н и к а к и х о б я з а т е л ь с т в у ж е н е п р и н и м а ю . Так, затем, ж д у з а к л ю ч е н и я м о е г о ж и т и я " . ' '
4
Р - Й. Домагала, Споры между жабо, Рсчыюсполита-Иллюстрированный журнал
от 22 апреля 1999.
А. Томашск, Открытое письмо делегатам на Всепольский съезд адвокатуры, Палестра
1998, № 11-12, с. 208.
'' Очерки истории польской адвокатуры, под ред. Р. Лычивка (вторая серия). Варшава, 1978,
с. 98.
44
4
С
Anna Rachwał
KONFLIKT INTERESÓW
1. Wprowadzenie
Osoba zgłaszaj ÐÑ a ÒÓÔ do ÕÖ×ØÙÕÚ a po pomo Ñ ÛÜÕ×ÝÐ ØÑÞßÙàáß ,
e
porada,
którą uzyska, będzie zgodna z jej interesem. Udzielenie zaś
ã
pomocy prawnej jest często związane z koniecznością ujawnienia wobec prawnika spraw, które klient pragnie z a c h o w a ć w tajemnicy w z g l ę dem wszelkich osób trzecich, włączając w to również jego rzeczywistych
i potencjalnych k o n t r a h e n t ów lub przeciwników procesowych. Zatem
stosunek, który łączy prawnika z klientem ma charakter szczególnego
zaufania i nakłada na prawnika szczególne obowiązki lojalności w z g l ę dem klienta. Kodeks E t y k i Adwokackiej tworzy więc uregulowania,
które mają stanowić gwarancję ochrony interesu i zaufania klienta.
1
Najbardziej ogólną z tych gwarancji jest postanowienie, że celem
c z y n n o ś c i zawodowych podejmowanych przez adwokata jest ochrona
interesów klienta (§ 6 Kodeksu Etyki Adwokackiej). Ochronie zaufania
służy instytucja tajemnicy zawodowej, która chroni przed ujawnieniem
informacji udzielonych przez klienta w zaufaniu. Sama ochrona przed
ujawnieniem m o ż e jednak nie wystarczać dla należytej ochrony interesów klienta. R ó w n i e istotne jest, by informacje, które klient powierzył
prawnikowi w zaufaniu, zostały wykorzystane wyłącznie na jego korzyść.
Pierwszy poziom ochrony stanowi tu uregulowanie, że w czasie w y k o nywania czynności zawodowych adwokat korzysta z pełnej swobody
i niezawisłości. Tradycyjnie przyjmuje się, że obowiązek niezależności
adwokata przejawia się w stosunku do władz publicznych, w stosunku
do przeciwnika oraz do klienta. „Reguły Stanu Adwokackiego W s p ó l ­
noty Europejskiej zwracają dodatkowo u w a g ę na m o ż l i w o ś ć w y s t ę p o 1
Zbiór zasad etyki adwokackiej i godności zawodu, uchwalony 10 października 1998 г.; uchwala nr 2/XX1II/98.
95
Anna Rachwal
äæçè a éêëèìí i îê ðèñóì y çèôìæëôõçêö÷èø æóäêéæù a a jego êúêûèúùü m èçùô ýþÿþ m oraz a w p ł y w nacisku osoby trzeciej na udzielenie lub u a y j przez j s z c z e g ó ł o w e re­
guły êóçêúìø úèñ do úüù æ÷í i êé ôöëêçô j íæé o éêç ëèé t interesów, a więc
2
sytuacji wskazanych wyżej jako stosunek do przeciwnika klienta oraz
do w ł a s n e g o interesu adwokata. Sytuacja konfliktowa m o ż e p o w s t a ć
także poza zakresem objętym o b o w i ą z k i e m niezależności — j e ś l i chodzi o reprezentację k i l k u klientów, którzy nie są wyraźnie skonfliktowani. Konflikt interesów rozpatrywać trzeba zatem na kilku płaszczyznach:
w stosunku adwokat — klient i w stosunku adwokata do k i l k u swoich
klientów.
2. Stosunki adwokat — klient
Pierwsza ze wskazanych sytuacji znalazła odbicie w § 21 Kodek­
su E t y k i Adwokackiej, który stwierdza, że adwokatowi nie wolno pod e j m o w a ć się prowadzenia sprawy, której wynik może dotyczyć jego
osoby lub majątku, chyba że roszczenie dotyczy członka rodziny albo
jest w s p ó l n e dla niego i dla strony. Najkrócej m ó w i ą c , zainteresowanie
wynikiem prowadzonej sprawy nie może ograniczyć swobody działania
adwokata. Szczególnie drażliwą kwestię majątkową m o ż e tu stanowić
sprawa wynagrodzenia adwokata, zwłaszcza gdy klient dysponuje ogra­
niczonymi środkami. T y p o w ą z a k a z a n ą praktyką jest tzw. umowa de
quota litis. U m o w a ta polega na zawarciu między klientem a prawnikiem
kontraktu przed z a k o ń c z e n i em sprawy sądowej, na mocy której klient
zobowiązuje się zapłacić część wartości uzyskanej w wyniku procesu,
niezależnie od tego, czy chodzi o kwoty pieniężne czy o inne korzyści.
Działający w takiej sytuacji adwokat m ó g ł b y bardziej patrzeć na to, jaki
wynik procesu jest korzystniejszy dla niego niż dla jego klienta. M o ż e
na przykład dążyć do uzyskania odszkodowania pieniężnego, z którego
o d p o w i e d n i ą część otrzyma on tytułem wynagrodzenia, niż do uzyskania efektywnego wykonania zobowiązania, które ma większe znaczenie
dla klienta, lecz kwestię wynagrodzenia prawnika odsuwa na późniejszy termin. W a m e r y k a ń s k i e j praktyce karnej za n i e d o z w o l o n ą uznano
u m o w ę , w której ubogi klient, oskarżony o przestępstwa, za które grozi
3
4
2
1
4
. !"#$, %&'()*'+,-./ 01234105465 zawodu 789:;7<7 w .=&'>*' regulacji prawnych [email protected] i @?HCDEFGI JKLMNOPa 1996, nr 7-8, s. 59-60.
Z. QRSTUVWXU , Zbiór zasad etyki adwokackiej i godności zawodu — komentarz, YZT. 1994, s. 57
[\. ]^_`abcd, ea\fe. 1, s. 63.
96
ghijklmn
interesów
opq a stvwq xv , tytułem wynagrodzenia przeniósł na adwokata wszelkie
prawa, które przysługiwałyby mu, w wypadku wykorzystania historii jego
yzxv a { literaturze lu | { tw}vpx~ . €}oqws a ‚vƒ tu, y e „po a …t€{ a rodzi v‚„€„† e ‡p‚ „q ‡w yw †v a x o do p r a w i d ł o w o s x i ˆq€{p}‡w†v a przez p}{€ op„ a €|q€†z . Ze w z g l ę d ó w komercyjnych adwokatowi zależeć będzie na
jak największej widowiskowośc i procesu, teatralności zeznań, dramatyzmie samego przewodu s ą d o w e g o . Tymczasem z punktu widzenia
klienta korzystniejsze b y ł o b y nieujawnianie niektórych faktów, niepo­
woływanie niektórych świadków czy też przeprowadzenie rozprawy przy
d r z w i a c h z a m k n i ę t y c h . S z c z e g ó l n i e jaskrawo konfl i kt rysuje si ę
w sytuacji, gdy istnieje m o ż l i w o ś ć oparcia obrony (prawdopodobnie skutecznej) na psychicznej ułomności oskarżonego. Wartość rynkowa historii
życia takiego o s k a r ż o n e g o , jeżeli istotnie ze w z g l ę d u na brak rozeznania znaczenia czynu zostanie uwolniony od o d p o w i e d z i a l n o ś c i , spada
w zasadzie do zera, co jest ewidentnie sprzeczne z finansowym interesem adwokata. Stąd p o d k r e śl a się, że kontrakt, zawarty przed z a k o ń c z e niem sprawy sądowej, przelewający na adwokata prawa do historii życia
o s k a r ż o n e g o , k t ó r e g o broni, budzi uzasadnione uprzedzenia, jest nieetyczny i przeciwny zasadzie publicznego zaufania do adwokata. M o ż n a
się s p o d z i e w a ć , że tego typu problemy mogą wkrótce również pojawić
się w praktyce polskiej ze w z g l ę d u na coraz wi ę ksze zainteresowanie
s p o ł e c z e ń s t w a sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości. Spektakularne procesy mogą być tematem książki czy filmu. Reguły modelowe A m e ­
r y k a ń s k i e g o Stowarzyszenia A d w o k a t ó w (American Bar Assosiation —
ABA) zakazują w r ę c z prawnikowi wchodzić w jakiekolwiek transakcje
z klientem, jak r ó w n i e ż u z y s k i w a ć od niego w ł a s n o ś ć , posiadanie, zabezpieczenie albo inne korzyści pieniężne (reguła 1.8). N i e jest to zakaz
b e z w z g l ę d n y . Transakcje takie dozwolone są w s z c z e g ó l n o ś c i , j e ż e l i
wszystkie klauzule umowy są jasne i rozsądne dla klienta oraz w pełni
ujawnione i przedstawione klientowi na piśmie, jak również, gdy klient
ma realną m o ż l i w o ś ć uzyskania porady odnoszącej się do tego kontraktu od n i e z a l e ż n e g o prawnika (uczestnictwo bądź ocena takiego kontraktu przez prawnika n i e z a l e ż n e g o są w r ę c z zalecane przez A B A ) . Zakaz
przyjmowania korzyści rozciąga się również na c z ł o n k ó w rodziny ad­
wokata (chyba że są oni spokrewnieni z klientem). Zakazu nie ł a m i ą
natomiast drobne, niewielkiej wartości upominki. Zasada nieuzależniania się prawnika od klienta działa również w drugą stronę: adwokat nie
m o ż e udzielać pomocy finansowej klientowi, związanej z toczącym się
5
R К Cochran Jr, T.S. Collet, The Rules of the Legal Profession, St. Paul, Minn 1996, s. 131.
97
Anna Rachwal
‰Š‹ŒŽ , z ‘’“”• m tej, która jest niezbędna na pokrycie kosztów procesu i w y d a t k ó w związanych z procesem, od uiszczenia których zależy
wynik postępowania. Adwokat reprezentujący ubogiego klienta m o ż e
nawet ponieść koszty i wydatki związane z procesem w imieniu klienta. Zakaz takich stosunków wynika z konieczności zapewnienia maksymalnej ochrony interesu klienta i jego zaufania do fachowości i bezstronności adwokata. N i e b e z p i e c z e ń s t w o ich czai się zaś w m o ż l i w o ś ci
wykorzystania wiadomości, o których adwokat dowiedział się w ramach
udzielania pomocy prawnej na korzyść adwokata, a j e d n o c z e ś n i e na niekorzyść klienta — w ramach stosunków prawnych łączących adwokata
z klientem poza zakresem udzielania pomocy prawnej. Kodeks E t y k i
Adwokackiej w § 52 posługuje się w odniesieniu do takiej sytuacji bardziej o g ó l n i k o w y m s f o r m u ł o w a n i e m , że adwokat nie powinien dopuszczać do sytuacji, która uzależniałaby go od klienta, w szczególności nie
wolno adwokatowi zaciągać pożyczek u klienta, którego s p r a w ę prowadzi pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej.
6
Paragraf 21 Kodeksu Etyki Adwokackiej na równi z interesem materialnym, który adwokat m o ż e mieć w w y n i k u prowadzonej sprawy stawia interes osobisty, co zmusza do brania pod u w a g ę r ó wn i e ż osobistych
powiązań adwokata, jak i osób, pozostających z nim w bliskich stosunkach z przeciwnikami klienta. Wyraźnie przewiduje taką sytuację § 47
Kodeksu E t y k i Adwokackiej, rozstrzygając, że adwokatowi nie wolno
p o d e j m o w a ć się prowadzenia sprawy przeciwko bliskiej mu osobie.
Bliskość tę należy oceniać z u w z g l ę d n i e n i e m możliwości z a a n g a ż o w a nia się osobistego adwokata w spór po stronie przeciwnika klienta. R ó w nież ze w z g l ę d u na intensywne stosunki osobiste Kodeks zakazuje adwokatowi podejmowania się spraw przeciwko osobie, z którą ma p o w a ż ny zatarg. Skąpe orzecznictwo dyscyplinarne skłania do sięgnięcia do
instytucji zbliżonych do omawianej.
Kodeks p o s t ę p o w a n i a cywilnego i Kodeks p o s t ę p o w a n i a karnego statuują z a s a d ę obiektywizmu poprzez regulację instytucji wyłączenia sędziego. Są one, tak jak i wskazane paragrafy Kodeksu E t y k i A d wokackiej, wynikiem podejrzenia, że prawnik m o ż e uchybić p r a w i d ł o m
sztuki, jeżeli w grę będą wchodziły interesy jego (także ambicjonalne)
lub jego bliskich. Sędzia, tak jak i adwokat, w wykonywaniu czynności
zawodowych m o ż e kierować się wyłącznie własną znajomością prawa
i w ł a s n y m sumieniem. P a m i ę t a ć trzeba jednak o tym, że adwokat związany jest r ó w n i e ż o b o w i ą z k i e m lojalności w z g l ę d e m klienta, natomiast
'' S. Gillers, R.D. –—˜™n Jr, Regulations oj Lawyers, Statutes and Standards, Boslon, š›w œžŸ,
Toronto, ¡¢£¡n 1997, s. 101-103.
98
¤¥¦§¨©ª«
interesów
¬­®¯° a ±²¬ i ¯ ³ ´ µ ¶ · ³ ¸ ®¹¬º³»¬ do ¬¼½³·¹ , tj. do ·¬¯¹¬º¾°´µ ¿°¶½À´¹´µ
· »°Á j udział o s ó b , jak i do samego zdarzenia ¿­® À´Á Â o przedmiotem
ÃÄÅÆÇÃÄÈÉÊËÉ . Artykuł 48 k.p.c. i art. 40 k.p.k. ÌÍÎÏÌÐÑÒ zatem, Ó e z ÔÄÎ y
¬³±Áj ²¬º³· y ¬­®¯° a ÕÁ¬ t w y ł À´ ¯¶» y od ¶½¯Á¾³»° a · ¬¼½³·°Á , · której
sam jest stroną (k.p.k.: sprawa dotyczy tego sędziego bezpośrednio) albo
pozostaje z j e d n ą ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy
o d d z i a ł y w a na jego prawa lub obowiązki, w sprawach swego m a ł ż o n k a ,
krewnych lub powinowatych w l i n i i prostej, krewnych w linii bocznej
do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia,
w sprawach osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub
kurateli, jak r ó w n i e ż w sprawach, w których w instancji niższej brał
udział w wydawaniu zaskarżonego orzeczenia, także w sprawach o w a ż ność aktu z jego u d z i a ł e m sporządzonego lub przez niego rozpoznanego
w sprawach, w których w y s t ę p o w a ł jako prokurator (sędzia ma w takiej
sytuacji często ambicjonalny, a więc osobisty interes w utrzymaniu aktu
w mocy). Uznając to wyliczenie za niewystarczające, Kodeks postępowania cywilnego przewiduje także możliwość wyłączenia sędziego na
jego wniosek lub na wniosek strony, jeżeli między sędzią a j e d n ą ze stron
lub jej p e ł n o m o c n i k i e m zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że
m ó g ł b y w y w o ł a ć zastrzeżenia co do bezstronności sędziego. Kodeks
p o s t ę p o w a n i a karnego posługuje się w takiej sytuacji klauzulą okoliczności tego rodzaju, że m o g ł y b y w y w o ł a ć zastrzeżenia co do bezstronności s ę d z i e g o . M i m o zatem bardziej s z c z e g ó ł o w e j regulacji w k.p.c.
i k p . k . , niż w Kodeksie Etyki Adwokackiej wydaje się, że wymogi te
w dużej mierze się pokrywają. Za k a ż d y m razem chodzi o to, by w z g l ę dy na j a k i k o l w i e k interes w ł a s n y lub o s ó b bliskich (np. z w i ą z a n y c h
bliskim stosunkiem osobistym z przeciwnikiem klienta adwokata) nie
z a w a ż y ł y na stosunku prawnika do osoby poszukującej u niej rozstrzygnięcia prawnego i zarazem, by negatywnie nie wpłynęły, czy to na udzie­
loną klientowi p o r a d ę czy to sytuację klienta w stosunku do adwokata,
czy też na wydane rozstrzygnięcie.
3. Reprezentacja wielu klientów
Z punktu widzenia klienta r ó w n i c w a ż n e jest, aby w i a d o m o ś c i ,
które powierzył w zaufaniu adwokatowi, nie zostały wykorzystane w tej
samej lub innej sprawie przez jego aktualnych bądź przyszłych przeciw­
ników. Oczekuje on zatem zachowania przez prawnika tajemnicy zawo­
99
Anna Rachwal
dowej i p e ł n e g o obiektywizmu porady. Trzeba jeszcze raz Ö×ØÙÚ ÛÜÝÞß ,
à e á ÞâØ ã y äØå×ÙäæÛ m a jego ÙÝÞÛçæÛ m Ö×åèæäé e èæ×èêçÛÙ s z c z e g ó l n e g o
zaufania, nakładający na prawnika obowiązek lojalności względem klienta. Ze względu zatem na ochronę tego uzasadnionego oczekiwania klienta
§ 22 K o d e k s u E t y k i Adwokackiej zakazuje adwokatowi podejmowania
się prowadzenia sprawy, jak r ó w n i e ż udzielania pomocy prawnej w sytuacji, gdy wcześniej udzielił on pomocy prawnej stronie przeciwnej w tej
samej lub w sprawie z nią związanej, gdy osoba, przeciw której m i a ł by
p r o w a d z i ć s p r a w ę , jest jego klientem, c h o ć b y w innej sprawie; także
w ó w c z a s , gdy adwokat będący dla niego osobą bliską prowadzi s p r a w ę
lub też udzielił j u ż pomocy prawnej stronie przeciwnej w tej samej sprawie albo sprawie z nią z w i ą z a n e j . Mniej kazuistycznie natomiast § 46
zakazuje adwokatowi r e p r e z e n t o w a ć interesy klientów, których interesy są sprzeczne. Istotne jest, że zakaz ten nie doznaje wyjątku, a w i ę c
nawet zgoda k l i e n t ów nie u m o ż l i w i a adwokatowi prowadzenia spraw
tych klientów. Zakazy te stanowią uszczegółowienie zasady, że celem
podejmowania przez adwokata c z y n n o ś c i zawodowych jest w y ł ą c z n i e
ochrona interesów klienta. Interes ten nie m o ż e zaś być na l e ż yc ie chroniony, jeżeli adwokat reprezentuje czy też doradza obu, czy k i l k u stronom — jeżeli z natury łączących je s t o s u n k ó w wynika, że porada musi
k i e r o w a ć się przeciwko nim wzajemnie. Wykorzystanie zaś przez adwokata, bez w z g l ę d u na zakres udzielonej pomocy, w i a d o m o ś c i uzyskanych od strony przeciwnej stanowi kwalifikowany wypadek przewinienia
dyscyplinarnego adwokata. Przy tym za zawiązanie stosunku s z c z e g ó l nego zaufania m i ę d z y adwokatem a klientem — w orzecznictwie dyscyplinarnym — uważane jest również grzecznościowe udzielenie „porady
prawnej w konkretnej sprawie. W orzecznictwie tym podkreśla się, że
nie tylko prowadzenie jednej i tej samej sprawy z plenipotencji obu stron
biorących udział w sprawie jest sprzeczne z o b o w i ą z k a m i zawodowymi adwokata, lecz także udzielanie porad obu stronom r o s z c z ą c y m wzajemne pretensje nader p o w a ż n i e koliduje z o b o w i ą z k a m i wyni ka j ą c ymi
z p r z y n a l e ż n o ś c i do zawodu adwokackiego". Orzeczenie to oddaje dok ł a d n i e charakter zakazu — b e z w z g l ę d n e g o zresztą — reprezentacji
klientów, których interesy są sprzeczne. Zakaz ten dotyczy r ó w n i e ż sytuacji, gdy strony nie występują przeciwko sobie, lecz ich interesy pozostają w sprzeczności i rozciąga się na wszystkie postępowania. Obowiązek lojalności oznacza, że adwokat nie m o ż e w tym samym czasie
7
8
9
Por. reguły modelowe AB A 1.7 i 1.8, które ëìíîïðñòóôõö õ÷ñòôø w tyù íôøú÷ûóe wol ð øïó÷òüa
* Z. ýúí÷ùóþûøó , ÿúí ÿ. 2, s. 58.
*
úí÷ í÷òóe ûöñu ñ û ÿïóòôúò÷îo w Wilnie í 1937 r, ía Z. ýúí÷ùóþûøó , ÿúí ÿ. 2, s. 59.
7
100
K
interesów
p
p
y j a i p
y j p
o t e m u k . !"#$#% e &'h zakazów w y p ł y w a z założenia, że adwo-
kat powinien m i e ć przede wszystkim pełną n i e s k r ę p o w a n ą m o ż n o ś ć
p o s ł u g i w a n i a się m a t e r i a ł e m faktycznym i prawnym, dlatego też sama
możliwość powstania sprzeczności interesów procesowych współoskar­
żonych lub w s p ó ł p o z w a n y c h uniemożliwia adwokatowi skupienie jednocześnie obrony tych osób w swoich rękach.
S p r z e c z n o ś ć interesów w procesie karnym definiowana jest jako
sytuacja, w której „ ( . . . ) obrona jednego z o s k a r ż o n y c h w s p o s ó b nieuchronny naraża dobro drugiego z nich albo inaczej m ó w i ą c , gdy wyjaśnienia jednego z o s k a r ż o n y c h czy też dowody przez niego p o w o ł a n e
oraz ich ocena godzą w interes drugiego o s k a r ż o n e g o , w rezultacie czego rodzi się kolizja interesów, prowadząca w takiej sytuacji do unicestwienia roli obrońcy w procesie karnym". Sąd Najwyższy jako konflikt
interesów określił również taką sytuację, gdy obrona jednego oskarżonego wymaga p o d w a ż e n i a zaufania do twierdzeń drugiego, nawet tylko
z pewnej fazy postępowania i przez to prowadzi do postawienia go w niekorzystnej sytuacji procesowej. O b r o ń c a ma obowiązek podejmowania
tylko takich legalnych działań na rzecz k i l k u oskarżonych, które zmierzają do ich obrony, a jeżeli ich interesy są ze sobą sprzeczne, to w każdym momencie procesu m o g ł o b y to narazić o b r o ń c ę na p o ś w i ę c e n i e
interesu jednego z bronionych przez siebie o s k a r ż o n y c h na rzecz interesu innego z oskarżonych. Jeżeli m i ę d zy wyjaśnieniami kilku razem bronionych o s k a r ż o n y c h istnieje jakakolwiek sprzeczność, w pewnej wersji
procesu adwokat m ó g ł b y b y ć zmuszony do zadecydowania, k t ó r ą
z d w ó c h wersji zdarzenia podawanych przez jego klientów p r o m o w a ć
będzie jako odpowiadającą rzeczywistemu przebiegowi zdarzeń. Przed
takim samym wyborem adwokat m o ż e zostać postawiony, jeżeli jeden
z d o w o d ó w — w zależności od interpretacji może p r z e m a w i a ć za winą
jednego z o s k a r ż o n y c h i brakiem jej u drugiego lub odwrotnie." Z tych
p o w o d ó w k.p.k. dozwala na o b r o n ę kilku oskarżonych przez jednego
obrońcę tylko w ó w c z a s , jeżeli ich interesy nie pozostają w sprzeczności. Stanowi to rozwinięcie konstytucyjnie zagwarantowanego prawa do
obrony. Tę zaś m o ż e zapewnić tylko udział adwokata, który w czasie
całego procesu r e p r e z e n t o w a ć będzie interesy mocodawcy tak, jak czyniłby to on sam, gdyby posiadał odpowiednią wiedzę prawniczą. Oskarżony zaś nie będzie brał pod u w a g ę interesu współoskarżonych, a w po10
()*+,*+-. N *
/012*.+)-.3
4
5)*+6.783. /)*9/
"'
eS
26
a 1971 г., a Z.
,
. 2, s. 83.
" S. Zabłocki, Zakuz obrony kilku oskarżonych w sytuacji kolizyjnej, Palestra 1993. nr 11,
s. 9-11.
101
Anna Rachwal
s:;<=>[email protected] u BC>[email protected] m — s>=ABE p r z e c i w n i k ó w . Z tego punktu widzenia obrona prowadzona przez adwokata u w i k ł a n e g o w opisany wyżej
konflikt interesów nigdy nie jest uchybieniem nieszkodliwym. Pozostaje pytanie o skutki takiego uchybienia.
Działanie obrońcy w warunkach sprzeczności interesów oskarżonych powoduje, że „ ( . . . ) przynajmniej we fragmentach p o s t ę p o w a n i a
co najmniej jeden z o s k a r ż o n y c h nie ma zapewnionej prawidłowej obro­
ny. Stan ten jest r ó w n o z n a c z n y z brakiem obrońcy, bo w tych fragmentach p o s t ę p o w a n i a , w których zachodziła sprzeczność interesów oskarżonych, interes jednego z nich — a m o ż e i k i l k u oskarżonych — nie był
reprezentowany. Wytwarza się w ó w c z a s taka sytuacja, jak gdyby obrońcy
wcale nie był o, a to przemawia za kwalifikowaniem takiego uchybienia
jako podstawy z art. 388 pkt 6 k.p.k. (...) b e z w z g l ę d n e j przesłanki od­
w o ł a w c z e j . A „obrona kolizyjna w sytuacji tzw. obrony nieobligatoryj­
nej = brak obrońcy w sytuacji, gdy oskarżony uznał za stosowne o b r o ń c ę
u s t a n o w i ć , (...) g d y ż zapewne uznał, iż dla realizacji jego ustawowego
prawa konieczny jest fachowy doradca. A zatem i w wypadkach obrony
nieobligatoryjnej obrona w sytuacji kolizyjnej prowadzi do ograniczenia konstyUicyjnego prawa każdego oskarżonego, a zatem jest nader ciężk i m uchybieniem, k t ó r e g o w p ł y w na treść wydanego orzeczenia nie
powinien być kwestionowany".
12
13
14
Artykuł 379 pkt 5 k.p.c. przewiduje sankcję n i e w a ż n o ś c i postępowania, jeżeli strona była pozbawiona możliwości obrony swoich praw.
C z y nielojalność adwokata działającego na rzecz strony m o ż e być uznana za p o d s t a w ę nieważności postępowania na tej podstawie? Praktyka
a m e r y k a ń s k a j a k o modelowy przypadek podaje s y t u a c j ę , gdy przy
zawieraniu umowy ubezpieczenia ryzyka gospodarczego zakład ubez­
p i e c z e ń zastrzega sobie wyznaczenie prawnika, który będzie p r o w a d z i ł
spór związany z przedmiotem ubezpieczenia oraz — j e d n o c z e ś n i e — zachowanie wszelkich praw przeciwko ubezpieczonemu z tytułu narusze­
nia w a r u n k ó w określonych w polisie. Zatrudniony przez ubezpieczyciela
prawnik z jednej strony u z y s k a ć m o ż e informacje, nadające się do w y korzystania w p ó ź n i e j s z y m sporze ubezpieczyciel — ubezpieczony,
a z drugiej, m o ż e dążyć do takiego rozstrzygnięcia sprawy, które rzutow a ć b ę d z i e na stosunek ubezpieczyciel — ubezpieczony w zakresie
odpowiedzialności tego ostatniego względem zakładu ubezpieczeń. Sankcja nieważności postępowania nie wydaje się tu jednak konieczna. Strona
FGHIF
JLMHOPQRPSH FTULVW H
R. Cochran Jr, T. Collet,
. 4, s. 119.
" W.
,
a S. Zabłocki, przyp. 9, cz. II, s. 36.
S. Zabłocki, przyp. 2, s. 36.
12
u
102
XYZ[\]\
interesów
m^_ e `^ab^`cde ^`fcg^`^ijld a od j`i^gjnj , który swoim zawinionym
zachowaniem s p o w o d o w a ł powstanie szkody. Z punktu widzenia etyki
zawodowej układ taki uzasadnia p o w o ł a n i e się przez adwokata na § 46
Kodeksu Etyki Adwokackiej. W jego zaś świetle adwokat obowiązany
jest w y p o w i e d z i e ć p e ł n o m o c n i c t w o k l i e n t o m, k t ó r y c h interesy są
sprzeczne, nawet jeżeli sprzeczność ta ujawniła się w toku p o s t ę p o w a nia. Adwokat nie m o ż e narazić się nawet na stwarzanie p o z o r ó w zaang a ż o w a n i a na rzecz stron, których interesy są aktualnie czy potencjalnie
wzajemnie wrogie.
W każdej z tych sytuacji istnieje konieczność określenia, j a k i jest
interes strony zwracającej się po pomoc prawną. W sytuacji jednak, gdy
adwokatowi ma p r z y p a ś ć reprezentacja osoby prawnej, musi on przep r o w a d z i ć d o k ł a d n e rozgraniczenie r ó w n i e ż p o m i ę d z y interesem tej
osoby prawnej a interesem jej reprezentantów i ustalenie, o o c h r o n ę którego interesu chodzi w konkretnej sprawie, jeżeli o k a ż e się, że są one
sprzeczne. Bardzo trudne m o ż e to być zwłaszcza w odniesieniu do spółki,
w której w s p ó l n i c y są zarazem reprezentantami. Adwokat reprezentujący zatem o s o b ę p r a w n ą musi patrzeć na nią jak na samodzielny podmiot
prawa, k t ó r e g o interesy są n i e z a l e ż n e od, c z ę s t o skonfliktowanych,
interesów jej r e p r e z e n t a n t ó w . Podejmowanie się zaś reprezentacji zar ó w n o osoby prawnej, jak i w s p ó l n i k ó w spółki czyjej reprezentantów
indywidualnie, stawia prawnika w podejrzanym świetle — co do obiektywnej ochrony i n t e r e s ó w osoby prawnej. D z i a ł a n i e takie uzasadnia
podejrzenie, że w istocie chronione m o g ł y b y być interesy nie całości,
lecz niektórych, na przykład wspólników, kosztem pozostałych.
15
4. Skutki upływu czasu
Także rozłożenie w czasie obrony d w ó c h osób, których interesy
pozostają w sprzeczności, nie likwiduje sytuacji kolizyjnej, g d y ż upływ
czasu nie m o ż e z w o l n i ć o b r o ń c y od zachowania tajemnicy adwokackiej
czy lojalności wobec mocodawcy. Kodeks Etyki Adwokackiej zakazuje podejmowania przez adwokata sprawy, jeżeli wcześniej udzielił on
porady stronie przeciwnej — w tej samej sprawie lub sprawie z nią związanej. Adwokat jest w y ł ą c z o n y także wtedy, gdy osoba, przeciwko k t ó rej m i a ł b y p r o w a d z i ć s p r a w ę jest jego klientem — c h o ć b y w innej spra16
oqrto. 4, s.
" R. Cochran Jr, T. Collet,
"' S. Zabłocki, przyp. 9, s. 18.
155.
103
Anna Rachwal
wuv . xyz{ e |v} t ~€y{uv , ja  d ł u go trwa ‚ƒ‚wu„…v {uv~‚†v|‡‚wy{u a
ˆ‰Š ‹ŒŽ‘’“‰ a ˆ‹ŒŽ” , •’–’— i ’Ž’“˜™—“ y ‹Œ‘’š‰Ž“‰› ›—‰’“˜ a przestał
j u œ žŸ ¡¢£¤¥£ m ¦§¨© ¦¥¦ . ª«¤ ¥£ m ¨ž¬­®¢ a ¯«° i žŸ °¥¨¢£±§²£¤¢£ , œ e
z a r ó w n o obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, jak i lojalności
w z g l ę d e m klienta nie doznają ograniczenia w czasie. Z drugiej strony
nie m o ż e powstać sytuacja, gdy ze w z g l ę d u na dużą a k t y w n o ś ć adwokata, z wł a sz c za w pewnym w ą s k i m kręgu spraw, okaże się, że nie m o ż e on
w ogóle udzielać porad ze względu na relacje łączące go z byłymi klien­
tami. Sądy a m e r y k a ń s k i e w y p r a c o w a ł y trzy metody o k r e ś l a n i a , czy
w konkretnej sprawie zachodzi konieczność ochrony stosunku szczególnego zaufania b y ł e g o klienta do adwokata:
1) należy skupić się na p o r ó wn a n i u okoliczności faktycznych obu
przypadków;
2) należy określić, czy zakres poprzedniej reprezentacji jest identyczny czy też istotnie podobny do zakresu aktualnej reprezentacji;
3) n a l e ż y p r z e p r o w a d z i ć trzystopniowy test:
a) ustalenie zakresu wcześniejszej reprezentacji,
b) ustalenie, jakie poufne informacje m o g ł y być udzielone w związku z poprzednią sprawą,
c) ustalenie, na ile informacje „ z r e k o n st r u o wa n e" w oparciu o pkt b)
są istotne dla sprawy, której adwokat miałby się aktualnie podjąć.
17
5. Odrębności dotyczące firm prawniczych
A m e r y k a ń s k i e modelowe reguły wykonywania zawodu adwoka­
ta określają również, że jeżeli adwokat wykonuje z a w ó d w ramach firmy prawniczej, do wszystkich c z ł o n k ó w tej firmy stosują się zakazy reprezentacji skonfliktowanych stron. Wyłączenia te są istotne z w ł a s z c za
z punktu widzenia trwania obowiązku lojalności po zakończeniu sprawy. Tak więc firma, z której prawnik odszedł, m o ż e później reprezentow a ć klientów, których interesy są w sprzeczności z interesami klienta
byłego w s p ó ł p r a c o w n i k a . Wyłączenie trwa jednak w odniesieniu do tej
samej lub blisko związanej sprawy klienta b y ł e g o w s p ó ł p r a c o w n i k a .
Finna nie może również udzielić pomocy, jeżeli poufne informacje udzielone przez klienta b y ł e g o w s p ó ł p r a c o w n i k a i istotne dla aktualnej spra­
wy są znane aktualnym w s p ó ł p r a c o w n i k o m firmy. Skutkuje to, że przyj ę t e metody określania, czy istnieje konflikt interesów muszą znaleźć
17
R. Cochran Jr. T. Collet,
104
³´µ¶³. 4, s.
137.
·¸¹º»¼½¾
interesów
¿ÀÁÂÃÁÃÄÀÅÆ e ÂÀÇÈ e Ä ÃÉÅÆÊÁÆÊÅÆ u
do ËÃÈÌÆÄÃÍÎ i ¿ÀÀÅÏÀÈÃÄÀÅÆ a całych
firm prawniczych. R e g u ł a ta jest oprócz tego interpretowana rozsze­
пÀÑÒÎ o Ä ÃÉÅÆÊÁÆÊÅÆ u do ÓÆÐËÔ , do której prawnik przystąpił. Chodzi tu
0 to, by informacje uzyskane w zaufaniu nie zostały udzielone nowym
w s p ó ł p r a c o w n i k o m , w celu podniesienia własnego prestiżu czy pozycji
nowego w s p ó ł p r a c o w n i k a .
A b y uniknąć wyłączania w ten sposób całych firm, próbuje się
tworzyć instytucję wyłączenia w ramach firmy obowiązanego do lojalności prawnika od uczestniczenia w sprawie, w której występuje konflikt interesów. Polega to na odsunięciu go od sprawy, przejawiającym
się w zakazie r o z m ó w m i ę d z y prawnikami na ten temat, oraz na wyłączeniu nowego w s p ó ł p r a c o w n i k a od udziału w zyskach z tej konkretnej
sprawy. O ile jednak koncepcja taka bywa akceptowana w odniesieniu
do p r a w n i k ó w , którzy opuścili agendy rządowe, o tyle jest konsekwentnie odrzucana jako iluzja w stosunku do przemieszczania się p r a w n i k ó w
m i ę d z y prywatnymi firmami. Podkreśla się, że wyłączenie byłych praw­
n i k ó w r z ą d o w y c h jest koniecznością, g d y ż m o g ł o b y ostatecznie unie­
możliwić w ogóle prowadzenie sporów przez firmy prawnicze przeciwko
rządowi, a j e d n o c z e ś n i e , że rząd stanowi swoisty podmiot, w stosunku
do którego obowiązek lojalności musi zostać odpowiednio zmodyfikowany. Tak więc byli prawnicy rządowi powinni być wyłączeni od konkretnej sprawy indywidualnego klienta w sprawie tej samej lub związanej z tą, w której brał on udział na rzecz rządu. Wyłączona jest także cała
firma, do której przystąpił, chyba że:
18
- r z ą d zgodził się na udział konkretnego prawnika, i
­ f i r m a złoży rządowi pisemne oświadczenie, że prawnik, którego problem dotyczy, jest w y ł ą c z o n y od sprawy i udziału w uzyskanych
z niej z y s k a c h . "
Natomiast ta sama instytucja uznawana dla p r z e m i e s z c z eń m i ę dzy prywatnymi firmami narusza zasadę zaufania klienta do adwokata
1 budzi uzasadnione podejrzenie, że informacje mogą zastać przekazane
nawet mimo zastosowania wyłączenia, na przykład w prywatnej rozmo­
wie. O ile zatem dla ochrony interesów rządu wystarcza odsunięcie prawnika (firmy) od tej samej lub blisko związanej sprawy, w odniesieniu do
prywatnych k l i e n t ó w m u s z ą zostać zachowane s z c z e g ó l ne procedury
wskazane w c z e ś n i e j .
* R. Cochran Jr, T. Collet,
"' S. Gillcrs, J.D.
n Jr,
ÙÚÛÜ
ÕÖ×ØÕ. 4, s. 144.
ÕÖ×ØÕ. 5, s. 130.
105
Anna Rachwal
6. Wzmianka — odrębności w sprawach z zakresu
prawa rodzinnego
Szczególnego znaczenia nabiera obowiązek lojalności i niereprezentacji skonfliktowanych stron w sprawach z zakresu prawa rodzinnego,
zwłaszcza w sprawach rozwodowych. Konflikty na tym tle charakteryzu­
ją się znacznym natężeniem emocji, które mogą przenieść się na grunt
kontaktów klient — adwokat. Podkreślenia wymaga więc zakaz zawiązywania bliskich intymnych stosunków p o m i ę d z y adwokatem a jego klientem. Podobnie bliskie kontakty nie mogą łączyć adwokata z drugą stroną
sporu. Na tle Kodeksu Etyki Adwokackiej można ewentualnie m ó w i ć , że
w takiej sytuacji adwokat staje się osobiście zainteresowany wynikiem
sprawy i na tym tle powinien zrezygnować z jej prowadzenia, lub też, że
musiałby prowadzić spór przeciwko bliskiej sobie osobie.
W sprawach z zakresu prawa rodzinnego, g ł ó w n i e j e ś l i chodzi
o sprawy rozwodowe, adwokat staje jednak także przed innym konfliktem: p o m i ę d z y interesem reprezentowanego klienta a m o g ą c y m wchodzić w grę interesem dzieci. R o z w i ą z a n i e takiego konfliktu opiera się
jednak nie na regule, że celem c z y n n o ś c i zawodowych adwokata jest
ochrona interesów klienta. Istotne jest tu wskazanie, że działalność ta
jest wykonywana w granicach zakreślonych przez prawo. Prawo zaś jako
interes n a d r z ę d n y w sporach z zakresu prawa rodzinnego wskazuje interes dziecka, nie czyniąc na tym polu ż a d n y c h ustępstw. Prawny obowiązek rodziców troski o dobro dzieci zmusza również prawnika do rozw a ż e n i a interesu dziecka zgodnie z zasadami rozstrzygania konfliktu
interesów. Jest powszechnie akceptowane, że na prawniku ciąży obow i ą z e k troski o dziecko tak, jak na jego mocodawcy.
20
7. Uwagi końcowe
Przegląd sytuacji i p r z e p i s ó w Kodeksu E t y k i Adwokackiej związanych z sytuacją, w której istnieje lub m o ż e zaistnieć konflikt interes ó w p o m i ę d z y stronami, skłania do refleksji, że przy podejmowaniu się
przez adwokata prowadzenia określonej sprawy czy też przy udzielaniu
pomocy prawnej musi zostać przeprowadzone bardzo surowe badanie
wszystkich okoliczności sprawy, by nie d o p u ś c i ć do powstania sytuacji,
w której naruszone zostanie zaufanie klienta. S ł u s z n y na tym tle jest
­" S. Gillcis, J.D. Simon Jr, przyp. 5, s. 98.
106
ÝÞßàáâãâ interesów
zatem w y m ó g , by w sytuacji, gdy w toku sprawy okaże się, że interesy
k i l k u klientów adwokata są wzajemnie sprzeczne, adwokat wypowiedział p e ł n o m o c n i c t w o wszystkim tym klientom (§ 51 Kodeksu Etyki
Adwokackiej). Określenie „w toku p o s t ę p o w a n i a " powinno, moim zdaniem, być rozumiane tak, że wspomniany obowiązek powstaje zawsze
wtedy, gdy zaufanie udzielone przez jednego klienta m o g ł o b y być naruszone w celu ochrony zaufania innego z nich. Wycofanie się prawnika
z prowadzenia spraw obu klientów gwarantuje w ó w c z a s , że zaufanie ani
jednego, ani drugiego nie dozna uszczerbku.
KANTOR
äåå a æçèéêç l
T OF
1.
T
ëìíîïðñòíóïì
A ôõö÷ø t ù÷÷úöø g legal ûüýöô e þÿ m a ø û ÿø÷ y ÷ ÷ô ù it to e give ø i ø ô
õöûøô e ö e ôõö÷ø ù . e öýöø g o þ legal ûüýöô e þ ÷ø ÿ÷ öÿ÷ù ût e ôõö÷ø t öøþ ÿ m
e õû
÷ r o þ matterù öô e ö t öù to ú÷÷ p þÿ m all öÿ d ûÿ ö÷ù , öøôõ üöø g öù
ûô û l ûø d ÷ø öû l ûÿ ø÷ÿù or ûüý÷ÿùûÿö÷ù iø ô ÿ . ÷øô e e õû ÷ r ù ûøüù iø a ô øþö ü÷ø öû l relatio ø to öù ôõö÷ø , öô putù ö m øü÷ r a ø õö û ö ø o þ ûÿ öô õû r loyalty.
e C o d e oþ
ÿø÷ y öôù ù÷÷úù to ÿ÷ õû ö øù to ÷øù ÿe ÿ ÷ô ö ø o þ e ôõö÷ø ù öø ÷ÿ÷ù ù ûø d ÿö t to ô øþöü÷ø öûõö .
ù t ÷ø÷ÿû l o þ ÷ùe ûÿûø ÷÷ù i ù a ÿ ýöùö ø ù û öø g ût e a im o þ legal
e
ûô ö øù øü÷ÿ ûú÷ø y e û ÿø÷ y i ù to ÿ ÷ô t e ôõö÷ø ù öø ÷ÿ÷ù ù. e ÿ ÷ô ö ø oþ
ô øþöü÷øô e i ù ù ÿ ÷ d ùö øöþöôûø õ y y e öøù ö ö ø o þ ÿ þ÷ùùö øû l ù÷ôÿ÷ô y e purù e o þ öô i ù to ÿ ÷ô t û ûöøù t üöùôõ ù ÿ e all öøþ ÿ û ö ø öô e ôõö÷ø t ô
øö ôû ÷ù i ø ô øþöü÷øô e to öù û ÿø÷ . öù ÿ ÷ô ö ø may ø ,
÷ý÷ÿ , e ù þþöôö÷ø t oø itù
ø to ÷øù ÿ e due ÿ ÷ô ö ø oþ e ôõö÷ø ù öø ÷ÿ÷ù ù . It i ù ÷ ûõõ y ö ÿ ûø t ût e öø þ ÿ ûö øô
øöôû ÷ d iø ô øþöü÷øô e to e û ÿø÷y e ù÷d ÷ ôõ ùöý÷õ y þ r e ôõö÷ø ù
÷ø÷þö . To öù ÷øü , e la provide ù ût û ÿø÷ ù , ö öø e ÷ ÷ÿôöù e o þ ÷ö r ü ö÷ù ,
÷ø y þ õ l þÿ÷÷ü m ûø d öøü÷ ÷øü÷øô÷ . It iù ÿûüö ö øûõõ y ûùù ÷ d ût e û ÿø÷y ù t
õöô û ÿö ö÷ù , ûüý÷ÿùûÿö÷ù ûø d ôõö÷ø ù . I ø ûüüö ö ø , e õ÷ù o þ
e öøü÷ ÷øü÷ø t þÿ m
ÿø÷ y öôù öø t out ût û ÿø÷y öøü÷ ÷øü÷øô e ûø d ÷ÿù øû l öø ÷ÿ÷ùt may ô øþõöô ,
ûø d ût a öÿ d party may ûþþ÷ô t e û ÿø÷ ù ü÷ôöùö ø ÷ ÷ r to ÿ÷þ ùe or to give legal
ûüýöô÷ M o r e detailed ruleù ÿ÷þ÷r to e ùö û ö ø ü÷þöø÷ d a ù a ô øþõöô t oþ öø ÷ÿ÷ù , öô
i ù a ÿ÷õû ö øù ö p ÷ ÷÷ø a ø û ÿø÷ y ûø d öù ôõö÷ø ù ûüý÷ÿùûÿ . A ô øþõöô t ûõù o may ô ô r ùöü e e ÷ù ö ø oþ öøü÷ ÷øü÷øô e - a ù ÷ø aø û ÿø÷y ÿ÷ ÿ÷ù÷ø ù ù÷ý÷ÿû l ô l ö÷ø ù
o are ø t ÷ø û ÷ d i ø ope ø ô øþõöô . ÷øô e e ô øþõöô t o þ öø ÷ÿ÷ù t
ù t e ýö÷ ÷ d i ø
o ÿ÷ù ÷ô ù : û t o þ e û ÿø÷ ôõö÷ø t ÿ÷õû ö øù ö p ûø d û t o þ e ÿ÷õû ö øù ö p ÷ ÷÷ø
a ø û ÿø÷ y ûø d ù÷ý÷ÿû l o þ öù ôõö÷ø ù .
h
h
h
h
h
h h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
1
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
a
h
h
h
h
h
h
h
e
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
C
.
,
i 43<789:;= Palestra 1996, no 7-8, p. 60.
!"#$% &'()*'&+*,+ -+&)./ +.&)(+0+
r3456789:;
w $12 regulacji prawnych eu-
109
Anna Rachwal
2.
>[email protected]
t
[email protected]
The NOPQRr of these two situations is regulated Sy T 21 of the UOd e of Attorney
Ethics, which VPOWXdRs that an attorney shall not YOZd[Yt suits whose O[\YOQe Q]y concern her own person or property, unless the claiQ involves a QRQSRr of her N]QX^_, or
jointly concerns an attorney and a party. In short, concern for the O[\YOQe of the suit
t not ^XQXt the XZdRVRZdRZYe of the attorney's actions. Particularly dR^XY]\e is the
n of attorney's fees, especially if the client has ^XQX\Rd financial QR]Zm. In this
respect, a typically NOPSXddRn practice is a contract de quota litis—that is, a contract
Q[m
2
q[Rm\XO
SR\bRRn the attorney and the client (prior to the conclusion of the suit), Sy virtue of which
the client is OS^X`Rd to pay the attorney a part of whatever he ]Yq[XPRs as a result of his
suit, Se it financial gains or other SRZRNX\mc' Acting in such a situation, the attorney QX ght Se ^X]S^e to strive for an O[\YOQe of the suit which would Se QOPe ]dW]Z\]`RO[s for
herself than for her client. The attorney QX`f\, for Rg]QV^R, aiQ at winning financial
d]Q]`Rmi a part of which she woul d receive as V]_QRZt of her fee, rather than at effectively securing a result which has a higher priority for the client S[t will postpone the
q[Rm\XOn of attorney's fee to a further d]\R. jO r YOQQRPYX] l reasons, the attorney QX`ft
want the suit to proceed in a dP]Q]\Xc Q]ZZRP, whereas froQ the client's point of view it
QX`f t Se QOPe ]dW]Z\]`RO[s not to dXmY^Om e certain facts or call certain witnesses, or to
YOZd[Yt the VPOYRRdXZ`s SRfXZd closed dOOPm . This conflict of interest is particularly serious in situations where the dRNRZYe Q]y Se S]mRd kQOmt ^XlR^y with positive results) on
the dRNRZd]Z\ns plea of QRZ\]l dXmOPdRP. If the dRNRZd]Zt is dRY^]PRd [Z]YYO[Z\]S^e for
his dRRdm, the Q]PlRt value of his life story will dRYPR]me dP]Q]\XY]^^_, which OSWXO[m^y
would not Se in the attorney's interest. oRZYe a contract Sy virtue of which the client
YRdRs the rights to his life story to the attorney is unethical, and violates the V[S^Xc trust.
4
It is to Se RgVRY\Rd that these lXZds of VPOS^RQs will soon Se encountered in the
Polish legal practice, given increasing V[S^Xc interest in the ]dQXZXm\P]\XOn of justice.
The QOdR l rules of the pQRPXY] n Bar Association ( A B A ) actually VPOfXSXt lawyers froQ
entering into any lXZd of transaction with the client, or securing froQ the client any property, possession, security or any other lXZd of financial SRZRNX\m. This restriction is not
]SmO^[\R. Such transactions arc allowed if all the provisions of an ]`PRRQRZt are clear,
PR]mOZ]S^e for the client, RgV^XYXt and presented in writing, and if, pursuant to the A B A ' s
PRYOQQRZd]\XOZ , the client has an opportunity to seel ]dWXYe on the ]`PRRQRZt froQ an
XZdRVRZdRZt lawyer. The restriction in q[Rm\XOn fO^ds goo d also for QRQSRPs of the attorney's N]QX^_, unless they are related to the client. Attorneys are allowed to accept cum\OQ]Py gifts.
The principle of the attorney's XZdRVRZdRZYe froQ the client also PRq[XPRs that
the attorney not support her client financially in conjunction with a given dXmV[\R, RgYRVt
for covering the legal costs of the VPOYRRdXZ`s or any RgVRZmRs whose V]_QRZt YOZdX tions the result of the VPOYRRdXZ`m. An attorney who represents a dRm\X\[\e client Q]y
even pay costs and RgVRZmRs in conjunction with the VPOYRRdXZ`s on SRf]^f of her client."
Such restrictions are ]XQRd at ensuring the Q]gXQ[Q protection of the client's interest
as well as his YOZNXdRZYe in the attorney's YOQVR\RZYe and XQV]P\X]^X\_. The relations in
• Z. Krzemiński, Zbiór zasad etyki adwokackiej i godności zawodu — komentarz, 1994. p. 57.
Cz. Jaworski, op. cit., p. 62.
R.F. Coachran Jr., T S . Collet, The Rules os the legal tuvswxxyvz{ St. Paul, Minn, 1996, p. 131.
S. Gillers, R.D. Simon Jr., Regulations vs lawyers, Statutes and standards Boston, New York,
Toronto, London, 1997, pp. 101-103.
!
J
5
I 10
Conflict of Interest
are
|}~€‚ƒ
Š~
r
t
… ŒŒ ‚} ƒ
t
r
Ž‚
 Š  Œ Š € Š~
m
~~• † ‚…ƒ Ž‰ ‚
to
21 o Ž
–
€Š
.
a
™}ŒŠ
…ƒ
d iƒ
ƒ‘‚†‘~
Œ†‚
ƒ
e
t
…ƒ
y
¨©
µ}‡Œ…
—
Ž‰~
‹ ‚} ƒ
l
e
m
€Š
.
ƒ ‘‚†‘ƒ
iƒ
y
t
‹
t
€Š
g
e
Ž‰‚
€Š
m
‡ ‰ ~Œ€ †
e
y
lude a
 } ~
ƒ€ ~‰ ~€ ¹
€ …ƒ
| } ~ €  ‚ ƒ ~‡
.
e to
šŠ
e
l
t
e
„‰ ‚ ‘ ‚ƒ
“ € Š Œ
ƒ€ ~‰ ~
,
‹}
t (or
Š… ‘
g
€Š…
t
€Š
e
,
e
}
. To
t avoid
t
…€ € ‚‰ ƒ ~” }
€Š
e
Œ…
Š~‰
,
…ƒ
d
€Š
Š
y
o oƒ
m
,
e i
Œ‚ƒ
-
„ ~‰ ‚ƒ …
l
Œ† ~ƒ € 
,
€Š~
.
šŠ
ad-
pro-
ŠŒŠ
e
Œ†‚
… Œ Œ ‚} ƒ
t o Ž €Še
g
Œ‚ƒ‡} Œ€ƒ
‰  •
,
oŽ
aga-
} € 
€ Š Œ ‚ƒ € ~ › €
-
y
‹ ~ Œ ‚  ~ „ ~ ‰ ‚ ƒ … † †
. Iƒ
 ~‰ ‚} Œ ‚ ƒ Ž †  Œ €
e
“€ Š  Œ
y related to
…†
e
ƒ € ~‰ ~ € — ˜ ~˜
…€€ ‚‰ ƒ ~
. It i 
y may
Œ †  ~ƒ €
…€€ ‚‰ƒ ~” }
e iƒ
l
y related to
„ ~‰ ‚ƒ Œ † ‚ ~ †
d iƒ a
„ ~‰ ‚ƒ …
…Œ
t
a
… †
…ƒ
€Š
e
y
y to,
€Š…
y
) or
e
r
ª «¬ ­ ® ¯° «
d
e Code ( P P C )
t
e aƒ
š Š ~‰ ~ Ž ‚ ‰
‡‰ … Ž€ ~
p
d or
} Œ Š
aƒ
o provide 
Ž‚
•~~
 Š  Œ Š Š
iƒ
€…ƒ‡
…ƒ
…ˆ… ƒ
e
Š~
,
d
‚€ Š ~
r
­¬ ´®
r
r
Œ†~ƒ
iƒ
…ƒ
d
€Š
…ƒ
d
…ƒ
d a a
€Š
e
~› Œ†} ‚ƒ
d
‚ƒ
Ž ‚‰ Œ~
;
€Š…
… ‰‡
…
d
€Š
€Š
t
e it
‹
e
€Š
e
e oŽ
€Š
e
‚ƒ
, iƒ
Œ… ~
~†
l a iƒ

Š~
‘~‰ } €Š
e
r
r
‹
e
Œ…
e
„ †~ƒ „ ‚
ƒ Œ
 ˆ Š
| } ~ €  ‚ ƒ
t oŽ a
a
‰ ~|} ~€
 „ ~ Œ  Ž  Œ €Š…ƒ € Š‚
ƒ€~‰~
Œ… ~
e PPC
e judge' impartiality
a
t
Œ †  ~ ƒ € 
r (it may
šŠ
t
l
€Š~
r impartiality.
ƒ‚
e PPC,
, a
o Ž a judge at
…†…”
}
 Š… †
Œ ‚ƒ € € } € ~
e o Ž €Š e partie or
overlap. It i 
e
lodged, or
„ ‰ ‚ ~ Œ} € ‚
Š~ƒ Œ
e
y
partie 
‹ ‚€ Š
a relatio ƒ to
,
t iƒ
 Š  Œ Š €Š
)
t
Š ~ƒ Œ
t a judge
d dutie —
e P P C are more
Š  ‰ ~ † … €  ‘ ~
€Š…
a ƒ appeal
 Š  Œ Š Œ ‚  „ ‰ ‚   ~ Š~
d
…€€ ‚‰ ƒ ~
, a judge i 
e i a party (i ƒ
…Œ
…ƒ
…ƒ
e aƒ
r attitude to
Š~
ƒ¸†…¹
ŠŒŠ
,
…€€ ‚‰ƒ~”
}ŒŠ
‰ ~Œ‚ˆƒ  ~
r
, i Ž a judge
t
†• ~ 
‚ ƒ Œ‚ƒ Œ ~ƒ Œ~
¶ƒ†•
‚  ƒ ‰ ˆ Š€ … ƒ
‚‰ ~¸‚‰ ¸† ~
t oŽ
.
.
to
d relative 
o Ž €Še C P C
€ Š~
l
‰~„~Œ€‘~†”
Œ…~
Œ…~
‘ ~‰ ‡  Œ
„ … ‰ €  ~
ª ® ²±
…ƒ
Œ †  ~ƒ €
…ŽŽ~Œ€ Š~
Š
e
d A r t . 40 o Ž €Še P P C provide
g iƒ
e
³©
ƒ€ ~‰ ~€
…€€ ‚‰ ƒ ~
…ƒ
d
e o Ž la 
l
€ ‚ … ‰ ‡ 
d iƒ
Œ…
±²
e o Ž Š~ r ‚ Ž Ž  Œ ~ , a judge —
Œ  ‰ Œ }  € … ƒ Œ ~ 
t
y may
t
…€€ ‚‰ ƒ ~
„ … ‰ €  Œ} †…‰
„ ‰ ‚ Š  ‹  € …€€ ‚‰ƒ ~” Ž ‰ ‚
•ƒ ‚†~‡ˆ
·‹ ‚€ Š ‹ † ‚ ‚
r
t
‰  • ƒ
~ › ~‰ Œ  
l relatio ƒ
Ž‚
…€€ ‚‰ƒ ~
€Š…
e
e o Ž €Š…t
.
Œ‚ƒ ‡ } Œ€ ƒˆ
Œ †  ~ ƒ €  … ‡ ‘~‰ …‰”
e o Ž €Š e
e CPC
„ ~‰ ‚ƒ …
d a
~ƒˆ …ˆ ~
r a judge to
…ŒŒ‚}ƒ
C o d e oŽ ’€ € ‚‰ ƒ ~ y
ƒ ~ ”  „ ~‰ ‚ ƒ …
.
e
r Œ †  ~ƒ € . I ƒ
47 o Ž €Š e C o d e o Ž ’ € € ‚ ‰ ƒ ~ y
–
e Code
d a ƒ earlier
t o Ž ‚ƒ e o Ž €Še
d iƒ a
Œ †… } 
r
ƒ‘‚†‘~
šŠ
€ ~ƒ € …‰
€Š
e oŽ
e v a l i d i t y o Ž aƒ
‰ ~|} ~
€Š
e i
Š~
€ Š‚
€Š
€Š
‡  … ‡ ‘… ƒ € …ˆ
“ € Š  Œ Ž ‚‰ ‹ ‡ „ ~‰ ‚ ƒ …
e Code ( C P C )
, relative 
e
t
,
 €} … €  ‚ƒ 
e
provide 
“€ ŠŒ
€ Š ~
t
€Š
.
e o Ž €Še
o Ž „ ~‰ ‚ ƒ … l
e
t
…‡ µ}‡ Œ…€ ƒ
y
‚}€ Œ‚ 
y
d to
y are
} € …ˆ … ƒ
o Ž loyalty
m
Ž‚
€Š
g
e 48 o Ž €Š e C P C
 „ ‚} ~
g
Ž‰‚
…ƒ
„ ~‰ ‚ƒ Œ † ‚ ~ †
…~ ~
Š
y rely o ƒ
a matter o Ž …  ‹  €  ‚ ƒ
or at
m
ƒ € ~‰ Ž ~‰ ~ƒ Œ
d
 Š  Œ Š Š
Œ ‚ƒ Œ ~‰ ƒ ƒ
e
§ ª«¬­®¯° «
e varie 
, or
r o Ž €Še
Ž… ‘‚}
‚‹ † ˆ… € ‚ƒ
~› Œ†}‡ ~
€Š…
‹
o Ž ƒ€~‰ ~€ . I ƒ
’‰€Œ†
} 
partie 
…ƒ
e
‡  „ } €
judge
Œ… ~
e Civil
ƒ€~‰~
i treated i ƒ
‰ ~ † … €  ‚ ƒ Š „ €Š…
~›Œ†} ‘~†
… ‡ ‘ ~‰ … ‰ ”
legally
t iƒ
} 
} ‹ ~|} ~ƒ
e
t oƒ
Œ…~ € Š ~
’€ € ‚‰ƒ ~
Œ‚ƒ‡} Œ€ ƒ
may apply a ¦
Ž‰ ‚
d ‹y
o Ž €Še
e
l
Œ‚ƒ Ž † Œ€ 
t
} 
e
m
„ ~‰ ‚ƒ   € Š  Š ‚
œžŸ ¡¢£¤¥¦
‹
€Š
„ ~‰ ‚ ƒ …
e
…€€ ‚‰ƒ ~”
o Ž € Š relatio ƒ i to
, iƒ
‡ ~„ ~ƒ‡ ~ƒ
y material
e
€Š…€
‚  ƒ … ‡ ‘…ƒ€ …ˆ
d ‹e
e C o d e oŽ
 €}…€‚ƒ
Š ‹ € …€ € ‚‰ ƒ ~” Ž ‰ ‚
~ƒ~
r
e Code o Ž ’ € € ‚ ‰ ƒ ~ y
€Š
‚}†
‰ ~ † … €  ‚ ƒ Š  „ ‹ ~€  ~ ~ ƒ €Š
‘ ~‰ …‰  ~
,
Š~
Œ†~ƒ€  Š‚
I ƒ additio ƒ to
,
‡ } Œ€ ƒ ˆ
y
iƒ
‡ … ƒ ˆ ~‰ ‚} 
} Œ Š ‰ ~ †… €  ‚ƒ 
iƒ
 € } … €  ‚ƒ 
ƒ‚
y
„ ‚€ ~ƒ€ … ††
Œ † ~ƒ €  ƒ Ž ‚‰ …€  ‚ƒ
t
‹
,
-
e
e o Ž €Še
o Ž attor-
„ ~‰ ‚ƒ ~ ~ •  ƒ
g
legal … ‡ ‘  Œ ~ .
3. Representation of several clients
It i
Œ‚ƒ Ž ‡ ~ƒ Œ
Ž}€}‰
…ƒ
d
e
€Š
e
… ‡ ‘ ~‰ … ‰  ~
‚‹ µ~Œ€ ‘
‹ ~€  ~ ~ƒ €Š
alty
~ |} … † †
e to
e
y
 „ ‚‰ € …ƒ
…€ € ‚‰ƒ ~
.
ºŠ…
t
y
€Š
…€ € ‚‰ ƒ ~
Ž‚
‹
r
e
Œ†~ƒ
y
…ƒ
d
€Š
to
led
l party i ƒ
…‡ ‘~‰…‰ …
Œ‚ƒ‡}Œ
ta
€Š
e
e
}~
t
Š  Œ †  ~ ƒ €
e latter. It i o ƒ
Ž ‚‰ ‹ ‡ …€ € ‚‰ ƒ ~” 
e
e
t
t
,
€Š~
Œ… ~
Œ †  ~ƒ
d iƒ
~ ›„ ~Œ€
e counsel. Let u repeat
€ ‚ … ‰ ‡ €Š
€Š
ƒ‚
€Š…
t
…ƒ
,
€Š…
y
€Š
€ Š~ƒ
ˆ ‰ ‚ } ƒ ‡ €Š…
e or
ƒ Ž ‚‰ …€ ‚ƒ Š
t or
, o Ž €Še
 Š  Œ Š „ †… Œ ~ €Š
e
e
Ž}€}‰
…€€ ‚‰ƒ ~
t a relatio ƒ o Ž „ … ‰ €  Œ} † … r
, or give legal
… 
t
Œ} ‰‰ ~ƒ
…ƒ
t
e
–
Ž‚‰~
22 o Ž
Œ‚}ƒ~†
y related
Œ… ~
r
€Š
e
Œ…
y i
e
e
Œ ‚}ƒ Œ…€ ~
‹
}ƒ‡~
, iŽ € Š~y
…ƒ
y
Œ} ‰‰ ~ƒ
„‰ ‚Ž~ ‚ƒ…
Œ‚ƒ Ž‡ ~ƒ Œ
r aƒ
Š… ‘
e
l
iƒ
t or
 ~ Œ‰ ~ Œ
y
e i developed
‚‹ †ˆ…€ ‚ƒ
e C o d e oŽ
, or i Ž a
y
’€ € ‚‰ ƒ ~
Ž‚‰ ~‰†
„ ~‰ ‚ƒ …ˆ… ƒ
t
y
y
oŽ l o y “€ ŠŒ
Œ‚}ƒ ~†
Š‚
m
€Š~
-
y
I 11
Anna Rachwal
»¼½¾
ship
d conduct the case is their client in another case, or if they have any close relation-
»¿À
h the attorney of the adversarial party in the same or any related case. By virtue
of § 46, attorneys cannot represent clients
» Á¼ Â
e interests are mutually e x c l u s i v e. There
are no exemptions from this restriction, not even
» ÁÃ
n the clients concerned have g i v e n
their consent.
T h e attorney's main objective must be to protect the client's interest. T h i s interest cannot be d u l y protected if an attorney represents, or counsels, both or several parties
»Á
o stand in such a relation that the attorney must g i v e inconsistent counsel. W h e -
never an attorney
ÀÄÅ Ã
s advantage of information received from his client, regardless of
the scope of his counsel, he is subject to d i s c i p l i n a r y action.'' Incidentally, under d i s c i plinary
ÆÄÂÃǾĻ
, the relation of particular confidentiality
considered to hold even
½ È Â Ã É ½ Ã Ê À ¾
È Ã À» Ã Ã
n attorney and client is
y to a complimentary consultation on a g i v e n case.
C a s e - l a » emphasises the fact that "just as the conduction of a single case on b e h a l f of
both parties is incompatible » ¿ À h the attorney's professional duties, so does g i v i n g legal
counsel to the both c o n f l i c t i n g parties constitute a transgression of attorneys' duties".
T h i s applies also to situation
» ÁÃË
tible interests, and it extends to all
7
e clients are not c o n f l i c t i n g parties but have i n c o m p a Å ¿Ê Ì
s of proceedings. The obligation of loyalty Í Ä Å Ã s
it impossible to p l e a d a client's c r i m i n a l case and, concurrently, to conduct a c i v i l case
against h i m . These restrictions are justified by the assumption that the attorney must be
utterly free to use factual and legal materials, and that the i n c o m p a t i b i l i t y of procedural
interests of co-defendants
»¼½¾
d
ÍÄÅ
e the attorney unable to focus on their concurrent
defence.
Л conflict of interest is defined under the penal procedure as circumstances in
»Á¿Æ
h the defence of one of the defendant parties
of another. In other
»¼Ë ÌÂ
»¿¾
l inevitably jeopardise the interest
, a conflict of interest occurs in a c r i m i n a l trial
»ÁÃ
n the testi-
m o n y or evidence g i v e n by one of the defendants impairs the interest of another, leading
to a c onfl i ct of interest and rendering the defence attorney ineffective." T h e Supreme
C o u r t ruled that conflicts of interest also occur in situations
the defendants calls into
ɽ àÀ¿¼
» Á ÃË
e the defence of one of
n the c r e d i b i l i t y of another defendant's testimony, even
if o n l y at a certain stage of the proceedings. The defence attorney must
ÀÄÅ
e up o n l y such
legal actions in relation to the several accused » Á ¿ Æ h contribute to their collective defence; if their interests are incompatible, the attorney might be c o m p e l l e d , at some stage of
the proceedings, to sacrifice the interest of one of his clients for the benefit of the other(s).
S i m i l a r l y , if the testimonies of the accused, j o i n t l y represented by the attorney, are divergent, the attorney might be c o m p e l l e d to chose one account over the other(s) as the factual v e r s i o n . T h e attorney faces such a choice if, depending on its interpretation, the
evidence points to one of the defendants as guilty and the other as not g u i l t y . ' It is for
these reasons that the P P C
ľ¾¼»
s for the joint defence of several defendants o n l y if their
interests are compatible. T h i s p r o v i s i o n helps protect the constitutional right to legal defence. S u c h defence can o n l y be ensured through an attorney
of his client just as the latter
time, the defendant cannot
'' Z.
»¼½¾
ÀÄÅ
»Á
d do had he sufficient legal
o represents the interest
Åʼ»¾ ÃÌÎÃ
. At the same
e into consideration the interest of other accused parties in
, op. cit., p. 58.
t issueÚ ßy Ihc Disciplinary Court in Vilnius in 1937 (in:) Z.
ÏÐÑÒÓÔÕÖ×Ô
ØÙÚÛÜÝÜÞ
àáâÜÝãäåæã
, op. cit.,
p. 59.
ç
ØÙÚÛÜÝÜÞt issueÚ ßy the Superior Court on 26 èéêëßÜr 1971 (in:) Z. àáâÜÝãäåæã , op. cit., p. 83.
' S. Zabłocki, Zakaz obrony kilku ìíîïðñìòóôõ w sytuacji ö÷øùúûüýþüÿ Palestra 1993, pari 1, no 11,
pan 2. no 12, pp. 9-11.
112
Conflict of Interest
a c r i m i n a l trial, nor that o f his adversaries in a c i v i l trial. If a defence attorney is i n v o ­
l v e d i n the a b o v e m e n t i o n e d c o n f l i c t o f interest, this s h a l l a l w a y s constitute
a transgression. " A question arises about the consequences of such a transgression:
1
" I f defendents w i t h conflicting interests are j o i n t l y represented, the attorney's
duties in circumstances where a conflict of interest arises among the defendants entails
a failure to ensure at least one of the defendants a due defence throughout all stages of
the proceedings. T h i s state is equivalent to the absence of legal assistance because in the
stages of the proceedings w h i c h feature the conflict of interest one, or several, of the
accused parties are left unrepresented. The resultant situation — de facto absence o f the
defence attorney
­ qualifies such a transgression as an absolute premise for an appeal.
The absence of n o n ­ o b l i g a t o r y defence is equivalent to the absence of defence in situ­
ation where the defendant wants legal assistance (...) having decided that the execution
of his statutory right can o n l y be ensured by a professional counsellor. Hence even in
cases of n o n ­ o b l i g a t o r y defence, the defence performed in a conflictory situation infrin­
ges a constitutional right of every defendant. T h i s constitutes a serious transgression,
whose impact on the content of a verdict is unquestionable"."
A r t i c l e 379, sec. 5 of the C P C provides for the nullification of proceedings in
w h i c h one party was deprived of the opportunity to protect its rights. Is an attorney's
d i s l o y a l t y towards his client sufficient grounds to declare the proceedings null? W i t h
respect to this question, the f o l l o w i n g model situation is quoted in A m e r i c a n legal prac­
tice: in an industrial risk insurance contract, the insurer reserves the right to appoint a la­
wyer to conduct suits related to the subject of insurance, as w e l l as to maintain all rights
in the event the insured violated the insurance p o l i c y provisions. The lawyer hired by
the insurer is in a position to obtain information w h i c h may be used in a potential d i sp u ­
te between the insurer and the insured; furthermore, he may, in such a dispute, pursue an
outcome adverse to the insured party's interest. In this case, however, the sanction of
nullity is not l i k e l y to apply. The party may sue the lawyer for damages in case he has
intentionally caused harm. F r o m the point of v i e w of professional ethics, this relation is
justifiable on the grounds of § 46 of the C o d e of Attorney Ethics, w h i c h provides that
the attorney must renounce his power of attorney if it has been exercised on b e h a l f of
clients whose interests are incompatible, even if this incompatibility has only been reve­
aled in the course of proceedings. The attorney cannot afford even to make a pretence of
supporting parties whose interests are actually or potentially hostile.
E a c h of the situations discussed above requires that the interests of all parties
seeking legal advice first be determined. W h e n representing a legal person, the attorney
must distinguish between the interest of the legal person and that of its representatives,
as w e l l as to establish the priority of their interests, if they prove incompatible. T h i s may
be a particularly challenging task in relation to a company, in w h i c h the partners are j o ­
int representatives. The attorney representing a legal person must, then, treat it as an
autonomous legal entity, whose interests are independent of those of its representatives,
w h i c h are themselves often divergent.
12
The concurrent representation of the legal per­
son and the company's partners or its i n d i v i d u a l representatives discredits the attorney,
raising doubts as to his objective protection of the legal person's interest.
"' R. Cochran Jr., T. Collet, op. cit., p. 119.
' S. Zabłocki, op. cit., p. 36.
R. Cochran Jr., T. Collet, op. cit., p. 155.
12
1 13
Anna Rachwal
4. L a p s e of time
It is not enough, when an attorney find herself representing two clients with in­
compatible interests, that she postpone one client's case: because no time­lapse releases
the attorney from her obligation of professional secrecy and loyalty to her client." The
Code of Attorney Ethics forbids attorneys to conduct a case if they previously advised
the adversary party in that or any related case. Attorneys also may not conduct litigation
against anyone whom they are already representing or have represented. One question to
be considered is how long the obligation not to conduct a case against one's client must
remain in force after the potential client's adversary has ceased to be the attorney's client.
A primary consideration is that neither the obligation of professional secrecy nor that of
loyalty to one's client is affected by the lapse of time. On the other hand, it is unaccep­
table when an attorney cannot conduct cases on account of her high professional activi­
ty, especially in a narrow area of specialisation. The American courts have worked out
three considerations for determining whether it is necessary to protect the confidentiali­
ty between ex­client and attorney in a given case:
1) Focus on the comparison of factual circumstances of both cases
2) Determination whether the scope of the former representation is identical or
substantially similar to that of the present representation
3) 3­level test is to be conducted:
a) determination of the scope of the former representation
b) determination of what confidential information has been communicated in re­
lation to the former case
c) determination of the relevance of this information to the case to be conducted
by the attorney.
14
5. Imputations
According to American legal professional rules, the prohibition against repre­
senting conflicting interests applies also to all members of an attorney's law firm. This
exclusion is particularly significant from the point of view of the obligation of loyalty,
which extends beyond the conclusion of a case. If the attorney leaves his firm, that firm
may represent clients whose interests are incompatible with those of the ex­associate's
clients, although not in the same or any related cases. The firm may not counsel in a case
if any confidential information relevant to that case was communicated by the ex asso­
ciate's client and is known to the present associates. Thus law firms, prior to accepting
a given case, must also, using these considerations, assess the risk of a conflict of inte­
rest arising." This principle applies also to any firm which the attorney later joins to
prevent that attorney from disseminating confidential information in order to boost his
position in the new firm.
In order to avoid situations in which a whole law firm is excluded from a case,
firms attempt to create a policy whereby (within the firm's framework) lawyers who are
bound by the obligation of loyalty to their former clients do not participate in any case
" S. Zabłocki, op. cit., p. 18.
R. Cochran Jr., T. Collet, op. cit., p. 137.
R. Cochran Jr., T. Collet, op. cit., p. 144.
14
15
1 14
Conflict of Interest
w h gives rise to a conflict of interest. F o r instance, the firm's w s are not w d
to exchange opinions on a given case and ne w associates receive no share of the profits
from that case. Whereas this stratagem is accepted w h regard to w s w o have resigned posts at government agencies, it is consistently rejected as an illusory measure in
the context of private firms, w e w s y change jobs. It is emphasised that,
if ex-government w s w e not barred, la w firms w d not be able to conduct suits
against the government. It is also claimed that the government is a special entity, w h
regard to w h the obligation of loyalty must be modified accordingly. Hence an e x govemment w r should be excluded from any cases (or cases related to these cases)
in w h he has previously participated on behalf of the government. A n y firm that law r then j o i n s is also excluded unless:
- the government approves the participation of a given w r in the case, and
the firm submits to the government a w n statement that the w r in estion is excluded from the case and from and resultant profits.
16
H w , applied to private firms, the p o l i c y of compulsory e x c l u s i o n u n d e r m ines the principle of client- attorney confidentiality and gives rise to a suspicion that the
confidential information may be communicated irrespective of the exclusion, e.g. in a p r i vate conversation. W h i l e for the protection of the government's interests it is sufficient
to exclude ex-government w s (and their firms) from the same or a closely related
case, in cases of private clients, it is necessary to observe special procedures, discussed
previously.
6. A k on s in y Law cases
The obligations of loyalty and avoidance of conflict of interest assume a special
meaning in relation to F a m i l y L a w cases, and divorce cases in particular. Such cases are
charged w h strong emotions, w h may also affect the client-attorney relationship. In
this context, the prohibition of intimate relations w n the attorney and her client must
be strongly emphasised. w , the attorney is not w d to be i n v o l v e d in such
relations w h the adversarial party. g to the C o d e of Attorney Ethics, it might be
said that the attorney w d become personally i n v o l v e d in such a case - in w h case,
she either w d have to resign from it or else harbour an emotional interest incompatible w h her duties.
There is another conflict of interest that the attorney must recognise in F a m i l y
L a w cases, and divorce cases in particular. T h i s is the conflict w n the interest of the
client and that of his children. In this conflict, the attorney is not to be guided by the
principle of the superiority of the client's interest, but by the p r o v i s i o n of F a m i l y L a w
w h u n c o n d i t i o n a l ly indicates the child's interest as the superior one. That she is acting on behalf, and for the benefit, of one of the parties to the dispute does not relieve the
attorney of her basic duty to act w n the limits of w ! "
S. Cillers, J.D. "#$%n Jr., op. cit., p. 130.
" S. Cillers, J.D. "#$%n Jr., op. cit., p. 98.
I 15
Anna Rachwal
7. C o n c l u s i o ns
A review of the provisions of the &'( e of Attorney Ethics with regar( to actual
or potential conflicts of interest reveals the necessity that (prior to his assent to )'*(+)t
a given case or to ,(-./e on it) the attorney rigorously scrutinis; all ).0)+1/2,*)3s of the
case, so as not to 43'5,0(./e the client's )'*6.(3*)3. 73*)e it is 1'/t 03,/'*,89e to 03:+ire that if the interests of several of the attorney's clients are reveale( in the course of
50')33(.*ps to 8e .*)'15,2.893, he shoul( ;.2<(0,w fro1 representation of all of 2<31.
In 1y opinion, the (3/.p*,2.'n "in the course of 50')33(.*p/" 13,*s that the sai( '89. gation arises at any 1'13*t in which the )'*6.(3*)e of one client 1,y 8e +*(301.*3( in
'0(3r to protect the )'*6.(3*)e of the other. By ;.2<(0,;.* g fro1 the cases of all clients,
the attorney ensures that no )'*6.(3*)e is 803,)<3(.
Анна Рахвал
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ
ИНТЕРЕСОВ
1. В в е д е н и е
Л и ц о , явившееся у адвоката за юридической помощью, ожидает, что
п о л у ч е н н а я п р а в о в а я к о н с у л ь т а ц и я б у д е т о т в е ч а т ь его и н т е р е с у . О к а з а н и е , в с в о ю
очередь, правовой консультации связано часто с необходимостью выявления перед
юристом информации, которые клиент желает окутать тайной перед всеми третьими
л и ц а м и , в к л ю ч а я е с т е с т в е н н ы х и п о т е н ц и а л ь н ы х к о н т р а г е н т о в или п р о ц е с с у а л ь н ы х
противников. О т н о ш е н и я , затем, юриста и клиента носят характер особенного
Доверия и в о з л а г а ю т на юриста о с о б у ю обязанность по о т н о ш е н и ю к клиенту.
Кодекс адвокатской этики создает, затем, урегулирования, которые д о л ж н ы
оказаться гарантией защиты интереса и доверия клиента.
Самой о б щ е й из этих гарантий является постановление о том, что целью
профессиональных действий, принимаемых адвокатом, является защита интересов
клиента. Защите доверия существенным образом служит институт профессиональной тайны, который защищает от выявления информации, передаваемых
к л и е н т о м п о с е к р е т у . С а м о й з а щ и т ы о т в ы я в л е н и я т а й н ы может, о д н а к о , н е х в а т а т ь
Для н а д е ж н о й з а щ и т ы и н т е р е с о в к л и е н т а . Н е м е н е е с у щ е с т в е н н ы м я в л я е т с я и т о ,
ч т о б ы и н ф о р м а ц и и , к о т о р ы е к л и е н т д о в е р и л ю р и с т у п о секрету, и с п о л ь з о в а л и с ь
и с к л ю ч и т е л ь н о в его пользу. П е р в ы м э т а п о м з а щ и т ы я в л я е т с я з д е с ь у р е г у л и р о в а н и е ,
что во время реализации профессиональных действий адвокат пользуется полной
свободой и не з а вис им о с т ь ю. По традиции принято, что обязанность независимости
а д в о к а т а п р о я в л я е т с я в о т н о ш е н и и к п у б л и ч н ы м в л а с т я м , к п р о т и в н и к у и к клиенту.
Правила адвокатуры Европейского Сообщества обращают добавочно внимание на
возможность коллизии между независимостью адвоката и его л и ч н ы м интересом,
а также на давление со стороны третьего лица на оказание адвокатом юридической
п о м о щ и или на отказ в этой помощи.
к ситуациям,
определяемым
как
1
Более подробные правила относятся
противоположность
интересов,
то
есть,
к с и т у а ц и я м , у к а з а н н ы м в ы ш е как о т н о ш е н и е к п р о т и в н и к у к л и е н т а , а т а к ж е
к собственному интересу адвоката. Конфликтная ситуация может возникнуть также
вне объема о б я з а н н о с т и н е з а в и с и м о с т и , если речь идет о п р е д с т а в и т е л ь с т в е
нескольких
клиентов,
которые
не
очень
сильно
сконфликтованы.
Проти-
воположность интересов надо, затем, рассматривать на двух уровнях: отношения
à=>[email protected]àA — @BCDEA и о т н о ш е н и я à=>[email protected]àA F [email protected][email protected]? DJ? @BCDEA?>K
1
Ч. Яворский, Независимость выполнения професси адвоката в
европейских и польских урегулирований. Палестра 1996, № 7-8, с. 60.
свете
правовых
117
Анна Рахвал
2. О т н о ш е н и я а д в о к а т - к л е н т
П е р в а я из у к а з а н н ы х с и т у а ц и й н а ш л а о т р а ж е н и е в § 21 К о д е к с а а д в о к а т с к о й
этики, который констатирует, что адвокату нельзя брать на себя ведение дела,
р е з у л ь т а т к о т о р о г о м о ж е т к а с а т ь с я его л и ч н о и л и и м у щ е с т в а , р а з в е ч т о п р и т я з а н и е
касается члена семьи или является о б щ и м для него и для стороны. Короче говоря,
проявление интереса к результату веденного дела не может ограничивать свободу
дейстия адвоката. Исключительно щекотливым вопросом может оказаться здесь
2
в о з н а г р а ж д е н и е адвоката, о с о б е н н о тогда, когда к л и е н т р а с п о л а г а е т о г р а н и ч е н н ы м и
д е н е ж н ы м и с р е д с т в а м и . Т и п и ч н о й з а п р е щ а е м о й п р а к т и к о й я в л я е т с я т.н. д о г о в о р
de quota litis. Э т о т д о г о в о р з а к л ю ч а е т с я м е ж д у к л и е н т о м и ю р и с т о м д о о к о н ч а н и я
судебного дела, в силу чего клиент обязуется заплатить часть стоимости,
п о л у ч е н н о й в результате процесса независимо от того, идет ли речь о д е н е ж н ы х
средствах или о других выгодах.' Д е й с т в у ю щ и й в такой ситуации адвокат мог бы
внимательнее смотреть на то, чтобы результат процесса был более выгодным для
него, чем для его клиента. Он может, н а п р и м е р , б о л ь ш е с тре м иться к п о л у ч е н и ю
денежного
возмещения (надлежащую часть которого получит в силу воз-
награждения), чем к эффективному выполнению обязательства, которое имеет
большее значение'для клиента, но вопрос вознаграждения юриста отодвигает на
позднейший срок. В американской уголовной практике недопустимым считается
т а к о й д о г о в о р , когда у б о г и й к л и е н т , о б в и н я е м ы й в п р е с т у п л е н и я х , з а с о в е р ш е н и е
которых назначается смертная казнь, в силу вознагражения передает адвокату все
права, которые полагались бы ему при использовании истории его жизни
в литературе или медиах. Здесь подчеркивается, что такой договор вызывает
с у щ е с т в е н н ы е возражения, имея в виду правильность ведения адвокатом защиты.
И з - з а коммерческих отношений адвокат заинтересован в з р е л и щ н о е ™ процесса,
театральности показаний, драматизме самого судебного следствия. С точки зрения
клиента, тем временем, более выгодным было бы не выявлять некоторых фактов,
не вы з ы ва т ь некоторых свидетелей или вести закрытое заседание. Конфликт
н а м е ч а е т с я о с о б е н н о я р к о в с и т у а ц и и , когда с у щ е с т в у е т в о з м о ж н о с т ь о с н о в а т ь
защиту (вероятно
- эффективную) на психическом недостатке обвиняемого.
Рыночная стоимость жизненной истории такого обвиняемого (если действительно
из-за отсутствия разумения значения деяния он освобождается от ответственности)
снижается к нулю, что противоречит интересу адвоката. Оттуда подчеркивается,
ч т о контракт, п е р е д а ю щ и й а д в о к а т у п р а в а н а и с т о р и ю ж и з н и о б в и н я е м о г о , к о т о р о г о
тот защищает, вызывает обоснованные предубеждения, является неэтичным
и противоречащим принципу публичного доверия к адвокату. М о ж н о надеяться
4
на то, что п р о б л е м ы этого типа могут вскоре появиться т а к ж е в польской практике
из-за роста общественной заинтересованности осуществлением правосудия, при
котором более спектакулярные судебные процессы могут стать темой книги или
кинокартины. Образцовые правила Американской ассоциации адвокатов (American B a r Assosiation — А Б А ) о т к р ы т о з а п р е щ а ю т ю р и с т у в с т у п а т ь в к а к и е - л и б о
соглашения с клиентом или помучать от него собственность, владение, г а р а н т и ю
или другие материальные выгоды. Эти запрещения не являются жестокими. Такие
:
1
J
3. Кжсммнский, Собрание правил адвокатской этики и достоинства профессии —
комментарий, b.m., 1994, с. 57.
Ч. Яворский, примеч. 1, с. 62.
R.I-". Cochran Jr. T.S.Collct, The Rules of the legal profession, St. Paul, Minn, 1996, c. 131
1 IX
Противояожность интересов
с д е л к и р а з р е ш а ю т с я о с о б е н н о тогда, когда в с е о г о в о р к и д о г о в о р а я с н ы и р а з у м н ы
для клиента, а также вполне раскрыты и предложены клиенту в письменной форме.
О н и р а з р е ш е н ы и т о г д а , когда у к л и е н т а е с т ь р е а л ь н а я в о з м о ж н о с т ь о б р а т и т ь с я за
консультацией, касающейся этого контракта, к независимому юристу (АБА прямо
поручает независимому юристу принять участие и оценить такой контракт).
З а п р е щ е н и е извлекать выгоду касается также членов семьи адвоката (разве что они
с о с т о я т в р о д с т в е с к л и е н т о м ) . З а п р е щ е н и й не н а р у ш а ю т , зато, н е б о л ь ш и е , п р и н я т ы е
о б ы ч а е м п о д а р к и . П р и н ц и п н е з а в и с и м о с т и ю р и с т а от к л и е н т а д е й с т в у е т и в д р у г у ю
сторону: адвокат не может оказывать клиенту материальную помощь в связи
с делом, находящемся на рассмотрении, за исключением такой п о м о щ и , которая
является необходимой для урегулирования процессуальных расходов и связанных
с п р о ц е с с о м затрат, о т у п л а т ы к о т о р ы х з а в и с и т р е з у л ь т а т п р о и з в о д с т в а . А д в о к а т ,
представляемый убогого клиента, может даже нести расходы и затраты, связанные
с процессом от имени клиента.
5
Запрещение такое следует из необходимости
м а к с и м а л ь н о обеспечить, защитить интерес клиента и его доверие к п р о ф е с сиональному делу
и
беспристрастности
адвоката.
Опасность заключается
в возможности использовать информации (которые адвокат получил в рамках
о к а з а н и я ю р и д и ч е с к о й п о м о щ и ) в п о л ь з у а д в о к а т а и, з а о д н о , в у щ е р б к л и е н т у —
в рамках правовых о т н о ш е н и й , о б ъ е д и н я ю щ и х адвоката с клиентом вне оказания
правовой помощи. Кодекс адвокатской этики употребляет по о т н о ш е н и ю к такой
ситуации более неопределенную формулировку о том, что адвокат не может
д о п у с т и т ь с и т у а ц и и , к оторая с т а в и л а бы его в з а в и с и м о с т ь от к л и е н т а ; в ч а с т н о с т и ,
адвокату нельзя брать взаймы деньги у клиента, делом которого он занимается.
§ 21
Кодекса адвокатской этики наравне с материальным интересом
(который может иметь адвокат в результате ведения дела) ставит л и ч н ы й интерес,
что заставляет п р и н и м а т ь во в н и м а н и е т а к ж е л и ч н ы е о т н о ш е н и я адвоката (как
и лиц, остающихся с ним в близких отношениях) с противниками клиента.
С и т у а ц и ю т а к у ю у ч и т ы в а е т § 47 Кодекса адвокатской этики, р е ш а я , что адвокату
нельзя вести д е л о против близкого ему человека. Эту близость надо оценивать
с учтением
в о з м о ж н о с т и л и ч н о г о вовлечения адвоката в с п о р на с т о р о н е
противника клиента. Также из-за интенсивности личных отношений Кодекс
з а п р е щ а е т адвокату вести дело против лица, с которым он в с е р ь е з н о м споре.
П о м о щ ь ю здесь может служить обращение к похожим на рассматриваемые
институтам.
Г р а ж д а н с к и й п р о ц е с с у а л ь н ы й кодекс и У г о л о в н о - п р о ц е с с у а л ь н ы й к о д е к с
учитывают ситуацию противоположности интересов по о т н о ш е н и ю к судье,
п о д л е ж а щ е м у о т в о д у . С у д ь я , т а к к а к адвокат, в ы п о л н я я с в о ю п р о ф е с с и ю , м о ж е т
руководствоваться исключительно собственным знанием права и собственной
совестью, он должен быть свободным от какого-либо влияния собственного
интереса. Н а д о , однако, п о м н и т ь о том, что, в отличие от судьи, адвокат связан
н е о б х о д и м о с т ь ю б ы т ь л о я л ь н ы м по о т н о ш е н и ю к клиенту, а т о , ч т о о б я з ы в а е т с у д ь ю
по о т н о ш е н и ю к обеим сторонам конфликта, чуть п о - р а з н о м у формируется
в системе адвокат — клиент и адвокат — противник клиента.
Ст. 4 8 Г р а ж д а н с к о г о п р о ц е с с у а л ь н о г о к о д е к с а и ст. 4 0 У г о л о в н о п р о ц е с с у а л ь н о г о к о д е к с а р е ш а ю т , з а т е м , ч т о в с и л у з а к о н а судья и с к л ю ч а е т с я и з
п о с т а н о в л е н и я р е ш е н и й по делу, в котором сам является с т о р о н о й ( У г о л о в н о S. Gillcrs, R.D. Simon Jr., Regulations of lawyers, Statutes and standards, Boston, New LMNO,
Toronto, London 1997, c. 101-103.
119
Анна Рахвал
п р о ц е с с у а л ь н ы й кодекс: д е л о касается н е п о с р е д с т в е н н о этого судьи) или о с т а е т с я
с о д н о й из с т о р о н в т а к о м п р а в о в о м о т н о ш е н и и , пр и к о т о р о м р е з у л ь т а т д е л а в л и я е т
на его права и о б я з а н н о с т и , по д е л а м своего супруга, р о д с т в е н н и к о в или
свойственников по прямой линии, родственников по боковой линии до четвертой
степени и свойственников по боковой линии до второй степени, по делам лиц,
с в я з а н н ы х с н и м на о с н о в а н и и у с ы н о в л е н и я , опеки или попечительства, как и по
делам,
когда он
в
нижестоящей
инстанции
принял участие
в
вынесении
о б ж а л о в а н н о г о р е ш е н и я , а т а к ж е по д е л а м о в а ж н о с т и а к т а , с о с т а в л е н н о г о с е г о
у ч а с т и е м или разбираемого им по делам, по которым выступал прокурором (судья
имеет в такой ситуации продиктованный самолюбием и. затем, л и ч н ы й интерес
в о с т а в л е н и и акта в силе). Считая это перечисление н е д о с т а т о ч н ы м . Гражд анский
п р о ц е с с у а л ь н ы й кодекс у ч и т ы в а е т т а к ж е в о з м о ж н о с т ь отвода судьи по его
з а я в л е н и ю или по з а я в л е н и ю стороны, если м е ж д у судьей и одной из сторон или
ее представителем есть личное отношение, которое могло бы вызвать возражения
н а б е с п р и с т р а с т н о с т ь с у д ь и . У г о л о в н о - п р о ц е с с у а л ь н ы й кодекс п о л ь з у е т с я в т а к о й
ситуации оговоркой обстоятельств, которые могли бы вызвать возражения на
беспристрастность
судьи.
Несмотря
на
более
детальное
урегулирование
в Г р а ж д а н с к о м п р о ц е с с у а л ь н о м к о д е к с е и У г о л о в н о - п р о ц е с с у а л ь н о м к о д е к с е по
с р а в н е н и ю с К о д е к с о м а д в о к а т с к о й э т и к и , к а ж е т с я , ч т о эти т р е б о в а н и я в б о л ь ш е й
с т е п е н и совпадают. К а ж д ы й раз д е л о с о с т о и т в том, ч т о б ы л и ч н ы й и н т е р е с или
интерес близких лиц (напр. близко связанных с противником клиента адвоката) не
отразился на о т н о ш е н и и юриста к лицу, н у ж д а ю щ е м у с я в правовом р е ш е н и и ,
и негативно не повлиял на оказанную клиенту консультацию или с и т у а ц и ю клиента
по о т н о ш е н и ю к адвокату или на в ы н е с е н н о е решение.
3. Представительство многих клиентов
С т о ч к и з р е н и я к л и е н т а н е м е н е е в а ж н ы м я в л я е т с я факт, ч т о б ы и н ф о р м а ц и и ,
которые он заверил адвокату по секрету, не б ы л и по т о м у же или д р у г о м у д е л у
использованы а к туа льны ми или будущими его противниками. Он ожидает, затем,
сохранения
юристом
профессиональной
тайны
и
полного
объективизма
консультации. Н а д о е щ е раз подчеркнуть, что м е ж д у адвокатом и его клиентом
возникает отношение особенного доверия, возлагающего на юриста обязанность
б ы т ь л о я л ь н ы м по о т н о ш е н и ю к клиенту. У ч и т ы в а я з а щ и т у этого о б о с н о в а н н о г о
о ж и д а н и я клиента, § 22 Кодекса адвокатской этики запрещает адвокату начинать
в е д е н и е д е л а и о к а з ы в а т ь ю р и д и ч е с к у ю п о м о щ ь в с и т у а ц и и , когда р а н ь ш е он о к а з а л
т а к у ю п о м о щ ь противной стороне по тому же или по связанному с ним делу, если
л и ц о , п р о т и в к о т о р о г о вел б ы д е л о в д а л ь н е й ш е м , я в л я е т с я его к л и е н т о м , д а ж е п о
д р у г о м у д е л у ; д а ж е тогда, когда адвокат, будучи д л я н е г о б л и з к и м л и ц о м , в е д е т д е л о
или п р е д о с т а в и л уже ю р и д и ч е с к у ю п о м о щ ь п р о т и в н о й стороне по т о м у же или по
с в я з а н н о м у с ним делу.
§ 46, в с в о ю о ч е р е д ь , с т р о г о з а п р е щ а е т а д в о к а т у
п р е д с т а в л я т ь и н т е р е с ы к л и е н т о в , когда и х и н т е р е с ы п р о т и в о р е ч и в ы . О т э т о г о
з а п р е щ е н и я нет исключений, итак, даже согласие клиентов не предоставляет
возможности вести дела этих клиентов. Эти запрещения являются способом для
подробного описания принципа, по которому целью профессиональных действий
адвоката является л и ш ь защита интересов клиента. Этот интерес не может
н а д л е ж а щ и м образом защищаться, если адвокат представляет несколько сторон или
с о в е т у е т д в у м или н е с к о л ь к и м с т о р о н а м — если из с о е д и н я ю щ и х с т о р о н ы связей
120
ÏPQRSTQUQVWQXRY Z[R\P\\]T
следует, что консультация направлена против им самим. Использование, затем,
адвокатом, несмотря на объем предоставленной помощи, полученных от другой
стороны информации становится квалифицированным казусом дисциплинарного
п р о с т у п к а а д в о к а т а . '' Д и с ц и п л и н а р н а я с у д е б н а я п р а к т и к а с ч и т а е т , ч т о в е ж л и в о е
оказание юридической консультации по конкретному делу можно уже считать
у с т а н о в л е н и е м отношения особого доверия между адвокатом и клиентом. На
практике подчеркивается, что не только „право на ведение одного и того же дела,
предоставленное обеими участвующими в процессе сторонами, противоречит
п р о ф е с с и о н а л ь н ы м обязанностям адвоката, но и оказание консультации обеим,
отыскивающим взаимное притязание сторонам, очень серьезно коллидирует
с о б я з а н н о с т я м и , с л е д у ю щ и м и из п р и н а д л е ж н о с т и к п р о ф е с с и и адвоката".
7
Это
решение точно отражает характер безусловного запрещения представлять клиентов,
и н т е р е с ы которых я в л я ю т с я п р о т и в о р е ч и в ы м и . З а п р е щ е н и е касается также
с и т у а ц и и , когда с т о р о н ы н е в ы с т у п а ю т д р у г п р о т и в д р у г а , н о и х и н т е р е с ы о с т а ю т с я
п р о т и в о р е ч и в ы м и , и оно охватывает все судебные производства.
Обязанность
быть
лояльным
обозначает,
что
адвокат
не
может
одновременно выступать в уголовном процессе и гражданском судопроизводстве
против одного и того же клиента. Обоснование этих запрещений вытекает из
п р е д п о с ы л к и , ч т о а д в о к а т д о л ж е н и м е т ь п р е ж д е вс е го п о л н у ю н е о г р а н и ч е н н у ю
возможность использовать фактический и правовой материал, потому и сама
возможность возникновения процессуальной противоположности интересов
сообвиняемых
или
соответчиков
препятствует
адвокату
сосредоточить
о д н о в р е м е н н о з а щ и т у этих лиц в своих руках.
П р о т и в о п о л о ж н о с т ь и н т е р е с о в в у г о л о в н о м п р о ц е с с е о п р е д е л я е т с я как
ситуация, при которой защита одного из обвиняемых неизбежно действует во вред
Другому и з н и х и л и , и н а ч е г о в о р я , когда о б ъ я с н е н и я о д н о г о и з о б в и н я е м ы х и л и ж е
п р е д о с т а в л е н н ы е им доказательства и их оценка п о с я г а ю т на интерес второго
обвиняемого; в результате рождается противоположность интересов, ведущая
в такой обстановке к у н и ч т о ж е н и ю роли защитника в уголовном п р о ц е с с е /
Верховный Суд противоположностью интересов определил и такую ситуацию,
когда з а щ и т а о д н о г о о б в и н я е м о г о т р е б у е т п о д о р в а н и я д о в е р и я п о о т н о ш е н и ю
к у т в е р ж д е н и я м в т о р о г о , д а ж е т о л ь к о на н е к о т о р о й с т а д и и п р о и з в о д с т в а и ведет,
заодно, к п о с т а в л е н и ю его в н е в ы г о д н о е процессуальное положение. З а щ и т н и к
обязан брать на себя только такие легальные действия в пользу нескольких
о б в и н я е м ы х , к о т о р ы е н а п р а в л е н ы на их защиту, а е с л и их и н т е р е с ы н е с о в м е с т и м ы ,
то в л ю б о й момент процесса защитник мог бы подвергнуть интерес одного из
з а щ и щ а е м ы х обвиняемых в пользу интереса другого из обвиняемых. Если
в показаниях нескольких вместе з а щ и щ а е м ы х о б в и н я е м ы х есть какое
либо
противоречие, то на некотором этапе процесса адвокат мог бы быть в ы н у ж д е н н ы м
р е ш и т ь , к а к у ю и з д в у х в е р с и й с о б ы т и я , у к а з а н н ы х его к л и е н т а м и , б у д е т с ч и т а т ь
о т в е ч а ю щ е й д е й с т в и т е л ь н о м у ходу с о б ы т и й . А д в о к а т м о ж е т б ы т ь з а с т а в л е н с д е л а т ь
выбор, если одно их показательств, в зависимости от интерпретации, может
с в и д е т е л ь с т в о в а т ь о в и н е о д н о г о из о б в и н я е м ы х и л и о о т с у т с т в и и в и н ы д р у г о г о
или наоборот.'' По э т и м п р и ч и н а м Уголовно
процессуальный кодекс р а з р е ш а е т
3. Кжсминский. примеч. 2, с. 58.
Решение Дисциплинарного суда в г, Вильнюсе в 1937 г., цитирую за 3. Кжсминским,
примеч. 2, с. 59.
Решение Верховного Суда от 26.10.1971 г., за 3. Кжсминским, примеч. 2, с. 83.
С. Заблоцкий, ^_`abcbdeb f_cec_gh dbijlmhjen loqedrbstn q jlmmefelddlu ситуации
Палестра 1993, ч. I № 11,4.2 № 12, с. 9-11.
121
Анна vxyzx{
з а щ и щ а т ь н е с к о л ь к и х о б в и н я е м ы х о д н и м з а щ и т н и к о м т о л ь к о тогда, когда и х
интересы не остаются в противоречии. Это является развитием предоставленного
Конституцией права на защиту. Ее гарантирует л и ш ь участие адвоката, который во
в р е м я в с е г о п р о ц е с с а б у д е т п р е д с т а в л я т ь и н т е р е с ы д о в е р и т е л я т а к . как д е л а л б ы
это он сам, если бы обладал соответствующими ю р и д и ч е с к и м и знаниями.
О б в и н я е м ы й не будет у ч и т ы в а т ь и н т е р е с с о о б в и н я е м ы х , а в г р а ж д а н с к о м
производстве — своих противников. С этой точки зрения, если защиту ведет
в о в л е ч е н н ы й в в ы ш е у к а з а н н у ю п р о т и в о п о л о ж н о с т ь интересов адвокат, то это
никогда не является безвредным у п у щ е н и е м . " Остается вопрос о последствиях
1
такого упущения: „Деятельность защитника в условиях противоположности
и н т е р е с о в в ы з ы в а е т т о , ч т о хотя б ы в о ф р а г м е н т а х п р о и з в о д с т в а п о м е н ь ш е й м е р е
одному из обвиняемых не хватает правильной защиты. Такое состояние отвечает
о т с у т с т в и ю защитника, потому что в этих фрагментах производства, при которых
выступала противоположность интересов обвиняемых, одного из них (может быть
— и н е с к о л ь к и х ) н и к т о не п р е д с т а в л я л . С о з д а е т с я т о г д а т а к а я с и т у а ц и я , в р о д е бы
защитника вообще не было, а такое у п у щ е н и е можно назвать безусловной
кассационной предпосылкой. А отсутствие обязательной защиты равняется
о т с у т с т в и ю з а щ и т ы в с и т у а ц и и , когда о б в и н я е м ы й п р и з н а л у м е с т н ы м н а з н а ч и т ь
з а щ и т у . (...) п о т о м у ч т о п р и з н а л , в е р о я т н о , ч т о д л я р е а л и з а ц и и з а к о н н о г о п р а в а
необходим профессиональный советник. Затем и в случаях необязательной защиты
в коллизионной ситуации зашита ведет к о г р а н и ч е н и ю конституционного права
каждого обвиняемого и является серьезным у п у щ е н и е м , влияние которого на
содержание вынесенного судебного решения не д олж но оспариваться"."
Ст. 379 п . 5 Г р а ж д а н с к о г о п р о ц е с с у а л ь н о г о к о д е к с а у ч и т ы в а е т т а к у ю
санкцию
недействительности
производства,
если
сторона
была
лишена
возможности з а щ и щ а т ь свои права. Может ли нелояльность адвоката, действую щ е г о в п о л ь з у с т о р о н ы , б ы т ь п р и з н а н н о й как о с н о в а н и е д л я н е д е й с т в и т е л ь н о с т и
производства на этой основе? Американская практика в качестве образцового
с л у ч а я у к а з ы в а е т н а с и т у а ц и ю , когда в о в р е м я з а к л ю ч е н и я д о г о в о р а с т р а х о в а н и я
хозяйственного риска страховая компания выговаривает себе назначение юриста,
к о т о р ы й будет вступать в с п о р , с в я з а н н ы й с п р е д м е т о м с т р а х о в а н и я и, одн о в р е м е н н о , сохранение всех прав против застрахованного в силу н а р у ш е н и я
условий, определенных в страховом полисе. Принятый страховой компанией на
работу ю р и с т может, с одной стороны, получить и н ф о р м а ц и и , п о д х о д я щ и е для
использования в позднейшем споре страховщик — застра-хованный. а с другой,
может стремиться к такому р а з р е ш е н и ю спора, которое отражается на о т н о ш е н и и
страховщик
застрахованный в области ответствен-ности этого последнего по
о т н о ш е н и ю к страховой компании. Санкция недействительности производства не
кажется здесь необходимой. Сторона может требовать возмещения вреда у адвоката,
который по своей вине стал причиной ущерба. С точки зрения профессиональной
этики такой договор о б о с н о в ы в а е т ссылку адвоката на § 46 Кодекса адвокатской
этики. По этому параграфу адвокат обязан отменить доверенность клиентам,
интересы которых противоположны, д а ж е если это противоречие появилось по ходу
п р о и з в о д с т в а . А д в о к а т н е м о ж е т п о д в е р г н у т ь себя с о з д а н и ю в и д и м о с т и у в л е ч е н и я
в пользу сторон, чьи и н т е р е с ы являются в з а и м н о в р а ж д е б н ы м и или могут т а к и м и
оказаться.
"' R. Cochran Jr., Т. Collet, примеч. 4, с. 119.
" С. Заблоцкий, частично за В. Дашкевичем, примеч. 9, с. 36.
122
Противоложностьшптересов
В к а ж д о й из этих ситуаций с у щ е с т в у е т н е о б х о д и м о с т ь о п р е д е л и т ь , как
выглядит и н т е р е с с т о р о н ы , о б р а щ а ю щ е й с я з а ю р и д и ч е с к о й п о м о щ ь ю . Когда
адвокат
представляет
юридическое
лицо,
он
должен
совершить
точное
разграничение м е ж д у интересом этого юридического лица и интересом его
представителей, а также установить, чей интерес будет защищать, е с л и окажется,
что они противоположны . Это может оказаться трудным, о с о б е н н о по о т н о ш е н и ю
к обществу, партнеры которого являются о д но в ре ме нн о представителями. Адвокат,
представляющий
юридическое
лицо,
должен
смотреть
на
него,
как
на
с а м о с т о я т е л ь н ы й с у б ъ е к т права, и н т е р е с ы к о т о р о г о н е з а в и с я т о т н е р е д к о
сконфликтованных и н т е р е с о в его п р е д с т а в и т е л е й .
12
Представительство как юридического лица, так и партнеров о б щ е с т в а или
его п р е д с т а в и т е л е й и н д и в и д у а л ь н о ставит ю р и с т а в н е л о в к у ю с и т у а ц и ю , е с л и
учитывать о б ъ е к т и в н у ю защиту и н т е р е с о в ю р и д и ч е с к о г о лица. Такое д е й с т в и е
о б о с н о в ы в а е т п о д о з р е н и е , что по с у щ е с т в у могли бы защищаться не интересы
в целом, а только некоторых, напр. партнеров, за счет остальных.
4. П о с л е д с т в и я ухода в р е м е н и
Р а з м е щ е н и е во времени защиты двух человек, интересы которых о с т а ю т с я
п р о т и в о п о л о ж н ы м и , не л и к в и д и р у е т коллизионной с и т у а ц и и , п о т о м у что у х о д
времени не может о с в о б о д и т ь защитника от сохранения адвокатской тайны или от
лояльности по о т н о ш е н и ю к д о в е р и т е л ю . К о д е к с адвокатской этики з а п р е щ а е т
адвокату брать н а с е б я д е л о , е с л и р а н ь ш е о н п р е д о с т а в и л у ж е к о н с у л ь т а ц и ю
противной с т о р о н е —• по т о м у же д е л у или по связанному с ним делу. Адвоката
м о ж н о отвести также тогда, когда лицо, против которого он выступал бы, является
е г о к л и е н т о м , хотя — по д р у г о м у делу. В а ж н ы м о с т а е т с я в о п р о с , как д о л г о
обязывает п о в и н н о с т ь не принимать ведение дела, е с л и эвентуальный противник
к л и е н т а н е я в л я е т с я у ж е к л и е н т о м адвоката. И с х о д н о й точкой д о л ж н а б ы т ь
констатация факта, что обязанность сохранить п р о ф е с с и о н а л ь н у ю тайну и быть
лояльным по о т н о ш е н и ю к клиенту не о г р а н и ч и в а ю т с я во в р е м е н и . С д р у г о й
стороны, не может возникнуть ситуация, когда и з - з а огромной активности адвоката
( о с о б е н н о — в у з к о м к р у г у в о п р о с о в ) о к а ж е т с я , что он в о о б щ е не м о ж е т
предоставлять консультации по поводу о т н о ш е н и й , с о е д и н я ю щ и х его с б ы в ш и м и
клиентами. Американские суды выработали три метода определения, возникает ли
по конкретному д е л у н е о б х о д и м о с т ь защиты о с о б е н н о г о доверия бывшего клиента
по о т н о ш е н и ю к адвокату:
1. Н а д о с о с р е д о т о ч и т ь с я на сравнении фактических обстоятельств в о б о и х
случаях.
2 . Н а д о о п р е д е л и т ь , является л и о б ъ е м п р е ж н е г о п р е д с т а в и т е л ь с т в а
и д е н т и ч н ы м или с у щ е с т в е н н о п о х о ж и м на о б ъ е м настоящего представительства.
3. Н а д о провести трехступенчатый тест:
а) о п р е д е л е н и е объема прежнего представительства;
б) о п р е д е л е н и е , какие конфиденциальные информации могли; передаваться
в связи с п р е д ы д у щ и м д е л о м
R. Cochran Jr., Т. Collet, примеч. 4, с. 155.
' С. Заблоцкий, примеч. 9, с. 18.
12
123
À||} Рахвал
в) о п р е д е л е н и е , насколько „реконструированные" и н ф о р м а ц и и (согласно
пункту б) являются важными по делу, которое принял бы с е й ч а с адвокат.
14
5. Особенности, к а с а ю щ и е с я юридических ф и р м
Американски е образцовые правила работы по п р о ф е с с и адвоката говорят
и о том. что если адвокат осуществляет п р о ф е с с и ю в рамках юридической фирмы, то
всех членов этой фирмы касаются запрещения представлять враждующие стороны.
Такое отключение является существенным с точки зрения продолжения обязанности
быть лояльным после окончания дела. Итак, фирма, из которой ушел юрист, может
потом
представлять
клиентов,
интересы
которых
остаются
в противоречии
с интересами клиента бывшего сотрудника. Отключение длится, однако, по отношению
к т о м у же или похожему делу клиента бывшего сотрудника. Фирма не может также
оказать помощь, если конфиденциальные информации, переданные клиентом бывшего
сотрудника и существенные для настоящего дела, известны актуальным сотрудникам
фирмы. В результате, принятые методы определения, выступает ли противоположность
интересов, должны применяться также по отношению к возможностям вовлечения
в д е л о всех юридических ф и р м . " Это правило более широко интерпретируется по
о т н о ш е н и ю к фирме, в которой начал работать юрист. Д е л о в том, чтобы полученные
по секрету информации не передавались новым сотрудникам с целью увеличить
собственный престиж или положение нового сотрудника.
Чтобы избежать исключения таким о б р а з о м всех ф и р м , п р е д п р и н и м а ю т с я
попытки создать институт исключения в рамках фирмы и о б я з ы в а ю щ и й ю р и с т а
быть лояльным по делу, по которому выступает противоположность интересов. Это
заключается в отводе по делу, который с о с т о и т из з а п р е щ е н и я разговоров м е ж д у
ю р и с т а м и по этому д е л у и из исключения нового сотрудника из участия в прибыли
по этому конкретному делу. Насколько такая концепция акцептировалась юристами,
которые покинули правительственные отделения, настолько она п о с л е д о в а т е л ь н о
о т в е р г а е т с я как и л л ю з и я по о т н о ш е н и ю к п е р е м е щ е н и ю ю р и с т о в по р а з н ы м
частным фирмам. Подчеркивается, что отвод б ы в ш и х правительственных юристов
является н е о б х о д и м о с т ь ю , п о т о м у что это могло бы в п о с л е д с т в и и в о о б щ е сделать
н е в о з м о ж н ы м ведение споров юридическими фирмами против правительства
и, о д н о в р е м е н н о , п о т о м у что правительство является с п е ц и ф и ч е с к и м субъектом,
п о о т н о ш е н и ю к к о т о р о м у о б я з а н н о с т ь б ы ть л о я л ь н ы м д о л ж н а н а д л е ж а щ и м
о б р а з о м м о д и ф и ц и р о в а т ь с я . Итак, б ы в ш и е правительственные ю р и с т ы д о л ж н ы
отводиться от конкретного д е ла и н д и в и д у а л ь н о г о клиента по т о м у же д е л у или по
с в я з а н н о м у с ним делу, в котором они принимали у ч а с т и е в пользу правительства.
О т в о д и т с я также вся фирма, в которой стал работать юрист, разве что:
- правительство согласилось на участие конкретного юриста и
- ф и р м а п р е д л о ж и т правительству п и с ь м е н н о е заявление о т о м , что юрист,
которого п р о б л е м а касается, отводится от д е ла и участия в п о л у ч е н н о й от этог о
дела прибыли.
16
Факт перемещения юристов м е ж д у отдельными частными фирмами нарушает
п р и н ц и п д о в е р и я клиента к адвокату и с о з д а е т о б о с н о в а н н ы е п о д о з р е н и я , что
R. Cochran Jr., Т. Collet, примеч. 4, с. 137.
R. Cochran Jr., Т. Collet, примеч. 4, с. 144.
"' S. Gillcrs, J.D. Simon Jr., примеч. 5, с. 130.
14
15
124
~€‚ƒ€„€…†€‡ˆ ‚‰‰‡€ƒ
и н ф о р м а ц и и м о г у т п е р е д а в а т ь с я , н е с м о т р я н а п р и м е н е н и е отвода, н а п р . в л и ч н о м
р а з г о в о р е . Поскольку, затем, д л я с о х р а н е н и я и н т е р е с о в п р а в и т е л ь с т в а хватает отвода
юриста ( ф и р м ы ) от того же с а м о г о или близко с н и м связанного дела, то по о т н о ш е н и ю
к частным клиентам должны сохраняться указанные раньше особенные процедуры.
6. З а м е т к а — о с о б е н н о с т и по д е л а м
в области семейного права
Особенное значение приобретает обязанность быть лояльным и не
представлять стороны конфликта по делам в области семейного права, особенно
по бракоразводным делам.
Конфликты на этой почве характеризуются
значительной и н т е н с и в н о с т ь ю эмоций, которые могут перемещаться на почву
контактов клиент
- адвокат. Н а д о п о д ч е р к н у т ь з а п р е щ е н и е н а л а ж и в а т ь б л и з к и е
и н т и м н ы е о т н о ш е н и я м е ж д у а д в о к а т о м и его к л и е н т о м . А д в о к а т не м о ж е т
находиться также в близких отношениях со второй стороной спора. На основании
Кодекса адвокатской этики м о ж н о говорить, что в такой ситуации адвокат л и ч н о
з а и н т е р е с о в а н р е з у л ь т а т о м д е л а и п о т о м у д о л ж е н о т к а з а т ь с я его в е с т и , п о т о м у ч т о
вел б ы с п о р п р о т и в б л и з к о м у с е б е лицу.
По д е л а м в области с е м е й н о г о права (особенно — по б р а к о р а з в о д н ы м
делам) а д в о к а т с т а л к и в а е т с я т а к ж е с д р у г и м к о н ф л и к т о м : м е ж д у и н т е р е с о м к л и е н т а ,
которого представляет, и возможным интересом детей. Решение такого конфликта
о с н о в ы в а е т с я на том, что ц е л ь ю п р о ф е с с и о н а л ь н ы х д е й с т в и й адвоката является
з а щ и т а и н т е р е с о в к л и е н т а . С у щ е с т в е н н ы м я в л я е т с я у к а з а н и е н а т о . ч т о эта
деятельность выполняется в рамках, намеченных правом. Право, в свою очередь,
в ы ш е с т о я щ и м и н т е р е с о м в о б л а с т и с е м е й н о г о права у ч и т ы в а е т и н т е р е с р е б е н к а
и не и д е т в э т о й о б л а с т и на н и к а к и е у с т у п к и . Д е й с т в и е от и м е н и и в п о л ь з у о д н о й
из сторон
конфликта
не
может отменять
действовать в рамках права.
основной
обязанности
адвоката
17
7. З а к л ю ч и т е л ь н ы е в ы в о д ы
Обзор ситуации и положений Кодекса адвокатской этики, связанных
с ситуацией, в которой выступает или может выступить п р о т и в о п о л о ж н о с т ь
интересов между сторонами, заставляет задуматься над том, чтобы, принимая
ведение определенного дела или оказывая юридическую помощь, не допустить
в о з н и к н о в е н и я с и т у а ц и и , пр и к о т о р о й н а р у ш а е т с я д о в е р и е к л и е н т а . П р а в и л ь н ы м
я в л я е т с я , з а т е м , т р е б о в а н и е , ч т о б ы в с и т у а ц и и , когда п о ходу д е л а о к а ж е т с я , ч т о
интересы клиентов адвоката являются противоположными, адвокат отменил
доверенность всем этим клиентам.
Определение
„по
ходу
производства"
должно,
по
моему
мнению,
п о н и м а т ь с я т а к , ч т о в ы ш е у п о м я н у т а я о б я з а н н о с т ь в о з н и к а е т всегда т о г д а , когда
доверие одного из клиентов могло бы нарушаться с целью з а щ и щ а т ь доверие
Другого из к л и е н т о в . П р е д о с т а в л е н н а я ю р и с т у в о з м о ж н о с т ь о т с т р а н и т ь с я от
в е д е н и я д е л о б о и х к л и е н т о в г а р а н т и р у е т т о г д а , что н е п о т е р п и т у щ е р б а д о в е р и е
ни п е р в о г о , ни в т о р о г о .
" S. Gillcrs, J.D. Simon Jr., примеч. 5, с. 98.
125
Piotr Szczcsze Š
TAJEMNICA ZAWODOWA PRAWNIKÓW USTAWA, KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ,
SUMIENIE
1. Wprowadzenie
1. „W ‹ Œ  Ž  ‹ Œ  ‘ ’ “ u Š‘”’• m Œ Š ‘ ” – Œ’ y o ‹Œ”‘’“ e i zamordo‘’“ e —“ŒŽŠ i wyznał swojemu Œ˜”Œ™—• , – e z a m u r o w a ł j š – •  — › m trzy
dni temu  k o m ó r c e . W sprawie nic było żadnych wiarygodnych dowod ó w przeciwko oskarżonemu. Najpewniej zostałby uniewinniony. A d ­
wokat zastanawiał się, czy powinien ujawnić — z własnej inicjatywy
— informacje otrzymane w zaufaniu od swojego klienta i, czy w związku z tym wolno mu odstąpić od obowiązku działania wyłącznie na jego
korzyść, a także, czy wolno mu naruszyć obowiązek poufności w celu
ratowania ciotki i uzyskania sprawiedliwego rozstrzygnięcia sądu ?...".'
Na szczęście, nie tylko dla ciotki z kazusu, ale i dla p r a w n i k ó w
w ogóle, sytuacja przedstawiona wyżej jest fikcją literacką, a w praktyce
większości z nich, zdarza się chyba dość rzadko. Jednakże taki drastyczny
przykład obnaża najlepiej istotę dylematu, który z większą lub mniejszą
ostrością pojawia się w działalności zawodowej każdego prawnika.
Zaufanie klienta niezbędne dla efektywnej pomocy prawnej, stanowiące istotny element specyfiki z a w o d ó w prawniczych, pozwala bowiem prawnikowi uzyskać informacje m o g ą c e — w razie ich rozpowszechnienia — z jednej strony naruszyć interes klienta, a z drugiej zac h o w a ć inne wartości, takie jak: „dobro wymiaru s p r a w i e d l i w o ś c i " czy
tzw. „ p r a w d ę materialną".
2
1
Przykład przygotowany przez l­ilipa Wejmana dla potrzeb dyskusji w ramach spotkania studen­
tów Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, dotyczącego zagadnień etycznych.
Prawda materialna, czyli zgodność stwierdzanych przez sąd faktów z rzeczywistością (S. Waltos, Proces karny, Warszawa 1998, s. 212).
127
Piotr œžŸ Ÿ¡
Problemy ¢ £ ¤ ¥ ¢ ¦ § e z tajemnic ¥ ¢ ¦ £ ¨ © ¨ £ ¥ £¤ ©¨ª¢§ e s ¥ szczególnie w przypadkach, gdy dysproporcje p o m i ę d z y wartościami reprezentowanymi przez interes klienta i interes „ s p r a w i e d l i w e g o p a ń s t w a "
są na tyle niewielkie, że trudno o jednoznaczne rozstrzygnięcie powstałej w ten sposób kolizji. Konieczność przesądzenia w konkretnej sytuacji,
która z wartości zostanie przez prawnika zachowana, a która naruszona,
wymaga więc sięgnięcia do pewnych moralnych dyrektyw, dających głębsze uzasadnienie dla określonego wyboru. Dyrektywy te, przybierają przy
tym postać, bądź to p r z e p i s ó w prawa bądź kodyfikowanych przez samorządy zawodowe, k o d e k s ó w etycznych, albo wreszcie n a k a z ó w ludzkiego sumienia.
Istotność problemu tajemnicy zawodowej dla pracy prawnika
oraz trudności z podaniem jednoznacznej odpowiedzi na powstające
w związku z nim pytania sprawiają, iż trudno j a k ą k o l w i e k analizę tego
problemu potraktować jako wyczerpującą. Jednakże potrzeba aktywnej
refleksji nad tymi zagadnieniami wymaga ciągłego prowokowania dys­
kusji nad p r a w i d ł o w o ś c i ą podejmowanych przez p r a w n i k ó w w y b o r ó w
moralnych. Z tej przyczyny, jak również z uwagi na aktualność problemu w działalności studenckich Poradni Prawnych, od których wymaga
się takiej samej rzetelności jak od profesjonalnych p r a w n i k ó w , pozwoliłem sobie na zaprezentowanie k i l k u uwag na temat tajemnicy zawodo­
wej prawników.
2. Tajemnica zawodowa dotyczy w i a d o m o ś c i u z y s k a n y c h
w związku z wykonywaniem zawodu. Określa się tak s u m ę informacji
j a k ą prawnik uzyska od klienta (lub z innych ź r ó d e ł ) niezależnie od zastrzeżenia poufności. Z a r ó w n o Kodeks Etyki Adwokackiej, jak i Kodeks
Etyki Radcy prawnego są zgodne, że objęte tajemnicą są wszystkie informacje, niezależnie od ich wagi.
Jest to także obowiązek prawny lub etyczny, polegający na ochronie tych danych. Z jednej strony jest to w i ę c chroniony prawnie z a s ó b
informacji o kliencie, a z drugiej obowiązek „ o d p o w i e d n i e g o " ich w y korzystania.
3
4
5
B e z wątpienia zasada poufności, stanowiąc warunek p r a w i d ł o ­
wego wykonywania zawodu, chroni określone interesy zawodowe po1
«. ¬­®¯a °±²³´µ¶·¸µ¹º, Instytucja tajemnicy zawodowej w postępów aniu cywilnym. Rejent 1998.
nr 1, s. 41.
* Tajemnica »¼½¾¿ÁÂa nic »Ã¼ľa si Šƽ¼ÇÈþo Æ tajemnicÉ ÂÊÁǿ˽. Prawni ÌÃÍ e ¾ÁÇÎÆÁÇÐ
o ÑÒÓÔÕÖÓe i sprawie ×ÓØÖÔ j niÙ on sam.
PatrÚ ÛÜÚÝÛÞs 3.
128
Tajemnica zawodowa prawników •• ustawa, Kodeki' Etyki Zawodowej, sumienie
ßáâãäåæ e na zabezpieczeniu i n t e r e s ó w klienta. W ą t p l i w o ś ć powstaje
w sytuacji, kiedy te interesy p o z o s t a j ą w s p r z e c z n o ś c i z interesem
wymiaru s p r a w i e d l i w o ś c i , s p o ł e c z eń s t w a czy wreszcie z sumieniem
prawnika. Zdarzają się bowiem sytuacje, w których wspomniany interes zawodowy polega na zabezpieczeniu interesów klienta, ewidentnie
naruszających nie tylko prawo, ale wszelkie normy moralne. Konflikt
p o m i ę d z y Panem X jako prawnikiem a Panem X jako częścią społe­
c z e ń s t w a i przede wszystkim człowiekiem staje się wtedy szczególnie
dramatyczny.
Z drugiej jednak strony, efektywna pomoc klientowi w poruszaniu się po skomplikowanej i bezdusznej maszynerii instytucji prawnych,
mająca na celu sprawiedliwe rozstrzygnięcie, możliwa jest właśnie dzięki
zaufaniu jakie klient ma do swego prawnika. Zaufanie zaś zależy często
od gwarancji poufności.
Takie problemy stanowią tło dyskusji nad recepcją tradycyjnych
zasad wykonywania zawodu w Kodeksach etyki zawodowej, ich statusem normatywnym oraz ustawowymi gwarancjami st a nda rdów korporacji zawodowej.
6
2. „Tajemnice" korporacji zawodowej
Korporacje zawodowe organizują się w ramach społeczeństwa
w struktury najbardziej odpowiadające im funkcjom. A b y to umożliwić,
społeczeństwo w y p o s a ż a je w pewien zakres autonomii. Autonomia ta
jest warunkiem p r a w i d ł o w e g o wykonywania danego zawodu, ale stano­
wi też tytuł zobowiązujący daną korporację do działania w określonych
standardach. K o n i e c z n o ś ć gwarancji wysokiej jakości usług oraz utrzy­
mania w e w n ę t r z n e j dyscypliny wymaga ustalenia wysokiego poziomu
w y m a g a ń co do c z ł o n k ó w korporacji. Au t o n o m i c z n o ść i owe standardy
dotyczą też (a m o ż e przede wszystkim) kwestii etycznych, pojawiających się w realiach konkretnego zawodu.
Korporacje z a w o d ó w prawniczych przywiązują szczególną w a g ę
do tych standardów. Specyfika tych profesji oznacza bowiem, że prawid ł o w e wykonywanie ich funkcji społecznej wymaga traktowania intere­
su społecznego na wskroś indywidualistycznie, czyli poprzez interes jednostki — klienta. Odpowiednia jakość ich działalności powinna więc
çèéêèéëìía îëïèðèïa to êèñèìîòe èóéôõöôò÷ e èéøëò÷îëìíi ùëúèéîûðèïô j êéîôðùñëï÷ì÷ôöi dane-
go üýþÿ
.
129
Piotr b y a przez to s p o ł e c z e o ze .
s . e tego idzie d w ó c h kierunkach.
Po pierwsze, powołuje się tutaj indywidualne prawa c z ł o w i e k a ,
który w coraz bardziej skomplikowanym świecie nie m o ż e obejść się bez
specjalistycznej pomocy prawnika. S k u t e c z n o ś ć tej pomocy zależy zaś
od pełnej informacji o sprawie, j a k ą prawnik uzyska. Brak zaufania do
prawnika i obawa przed wyjawieniem mu wszystkiego narażają w i ę c
klienta na wadliwe prowadzenie sprawy. Dzięki gwarancjom dyskrecji
m o ż l i w a jest w i ę c ochrona praw c z ł o w i e k a przez zapewnienie mu od­
powiedniej obrony. Gwarancje dla poufności stanowią w i ę c realizację
prawa konwencyjnego i art. 42 ust. 2 Konstytucji R P .
7
8
9
Po drugie, wskazuje się na cele działalności prawnika, j a k i m i
są: pomoc w uzyskiwaniu sprawiedliwych rozstrzygnięć oraz motywowanie do zachowywania zasad prawa. Poufność zapewniająca lepsze poznanie prawdy przyczynia się do ich realizacji, p r z y n o s z ą c k o r z y ś ć cał e mu społeczeństwu.
W polskiej literaturze prawniczej rację b e z w z g l ę d n o ś c i tajemnicy zawodowej p r a w n i k ó w upatruje się też w n i e d o p u s z c z a l n o ś c i dochodzenia prawdy za wszelką cenę, wszelkimi ś r o d k a m i , wbrew podstawowym prawom i w o l n o ś c i o m obywatelskim. Autorzy tych p o g l ą d ó w
nie w i d z ą w tajemnicy środka umożliwiającego zbliżanie się do prawdy, ale gwarancję dla wartości ważniejszych niż ona."
Te uzasadnienia nakładają się na r ó ż n o r o d n e założenia rynku
usług prawniczych, których tradycja i praktyka wskazują na p o t r z e b ę
odpowiedniego u k s z t a ł t o w a n i a tajemnicy zawodowej .
Wolne zawody prawnicze, ze s w o i m dualizmem d z i a ł a l n o ś c i
urzeczywistniającej „ s p r a w i e d l i w o ś ć " z jednej strony i działalności komercyjnej z drugiej, stanęły bowiem przed n o w y m i problemami, gdy
r ó w n i e ż rynek stał się „ w o l n y " . P r z e o b r a ż e n i e ustrojowe naszego państwa i zmiana jego ekonomicznej struktury kazały w ł a ś n i e w rynku do10
' Argumenty opracowane na gruncie !"#!i $%#!&'!(%j (Palestra 1998, nr 5-6, s. 41; M. Jur)*+. Tajemnica zawodowa adwokatów w systemie prawnym Stanów Zjednoczonych, s. 162)
s, w -./0123e tutaj 40-1526.7389:m w pełni aktualne.
! Artykuł 6 ust. 3 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolno­
;< i =>[email protected], 4 listopada 1950 г.; BCDE . C 1993 r. Nr 93, FGC. 284 Cc CH. Stronami Konwencji sI
członkowie Rady Europy), art. 14 ust. 3 JKLM)*NOrPMPQRS o TO+Uu Praw VW*QOURXY+KZh i Polit[\]^[\h (Nowy _`ab, 19 grudnia 1966 r; c]de . Nr 38, f`]. 167).
" W USA ghihja klmnolpq i uvwxyo a jest ) prawem do obrony, gwarantowanym z{|}| szóstą poprawkę. Konstytucji USA i przywilejem przeciwko samooskarżaniu z piątej poprawki.
'" K. Flaga Gicruszyńska, Instytucja tajemnicy w postępowaniu cywilnym. Rejent 1998, nr I, s. 41;
Л. ~€‚ƒ„…, Tajemnice ograniczone, †‚‡„ˆa Prawna 1997, nr 22.
" Ibidem K. ‰Š‹Œa Gicruszyńska, Instytucja tajemnicy...
130
Tajemnica zawodowa prawników — ustawa. Kodeks Etyki Zawodowej, sumienie
Ž‘’“ c remedium na niedostateczn “ ”•Ž–—˜•™š i › œ• ™ š tego rodzaju
działalno ™ž i u s ł u g o w e j . W tym • ˜Ž‘™ žŸ e tajemnica œ •”• a ›œ o
œ¡˜¡›“ž a ‘¢‘Ž£ ˜•™š usługi byłaby koniecznym elementem konku­
rencyjnej œŽ£ ˜•™ž i p r a w n i k ó w na rynku.
Jednocześnie jednak traktowanie działalności prawnika jako „towaru" ograniczone jest jej specyfiką i specjalną funkcją. Nie bez znaczenia jest też pokutujące w naszym społeczeństwie utożsamianie wszystkich z a w o d ó w prawniczych z szeroko rozumianym wymiarem sprawied l i w o ś c i , co nadaje zawodom tym specjalnego charakteru. Istotna jest
także tradycyjna obrona szczególnego statusu usług prawniczych przez
samych p r a w n i k ó w .
Trudność, tkwiąca w optymalnym (zwłaszcza ex ante) ukształ­
towaniu relacji m i ę d z y interesem klienta, interesem prawnika i jego korporacji a interesem wymiaru s p r a w i e d l i w o ś c i j a k o funkcji p a ń s t w a
i wyrazu n a d r z ę d n y c h zasad etycznych, nie pozwala na jednoznaczne
przesądzenie kształtu instytucji urzeczywistniających s p r a w i e d l i w o ś ć
i j e d n o c z e ś n i e „sprzedających" swe usługi na rynku.
Według przedstawicieli korporacji prawniczych, konflikt d w ó c h
rodzajów interesu społecznego, interesu publicznego, czyli dobra wy­
miaru sprawiedliwości i interesu klienta, powinien być rozstrzygnięty
na korzyść bezwzględności tajemnicy zawodowej, istotnej przecież dla
obu i n t e r e s ó w . Stąd stanowisko s a m o r z ą d ó w p r a w n i c z y c h jest
kategoryczne.
Podobnie rzecz się ma w innych krajach, gdzie regulacje stand a r d ó w zawodowych p r a w n i k ó w podkreślają wy so k ą rangę ochrony
zaufania klienta poprzez zagwarantowanie p o u f n o ś c i . '
O c z y w i ś c i e stanowiska reprezentowane przez osoby spoza korporacji często negują m oż l i wość pogodzenia tych interesów. Uważają,
że b e z w z g l ę d n a tajemnica zawodowa m o ż e zagrozić dobru wymiaru
spra wi e dl i wośc i, n a d r z ę d n e m u wobec interesów zawodowych.
Niezależnie więc od płaszczyzny uzasadnień, tajemnica zawodowa p r a w n i k ó w pozostanie elementem porządku prawnego, którego
normatywny wyraz zawsze budzić będzie kontrowersje.
2
Uzasadnienia żadnej ze stron nie dostarczają jednak ostatecznie
treści dyrektyw, jakie m o g ł y b y p o m ó c prawnikowi w rozwiązaniu dylematu, o k t ó r y m była mowa na wstępie.
l :
¤¥¦§¨©ª«¬­§­® e ¯°±°²y ³´µ¶i stanu ·¸¹º»·¼»½¾¿o (Oslo 1956). Reguły Stany Adwokackiego
WE (Strasburg 1988), Wzorcowe normy zawodowego À­Á¦À­®«ª¥ a prawników (USA 1983).
131
Piotr ÃÄÅÄÆÇÄÆÈ
3. Tajemnica zawodowa w porządku prawnym
1. Tajemnica ÉÊËÌÍÌËÊ , ÎÏÊÐÑ c si Ò ÓÌ Ð Ò Ô Õ Ö m Ð Ò É × Ø a ÓÙÊËÚÖÛÌ ,
u s z c z e g ó ł o w i o n y m w swej ÜÝÞßà i przez áâãÞäå y æÜçä i èéêâãâêÞë , êç maga rozpatrzenia jej ÐÊØ o instytucji ÓÌ ÙÉÑ ÍØ u ÓÙÊËÚÖÛÌ . ìÊØÙÖ s tajemnicy i ÉÊØÙÖ s jej Ì í Ì Ë Õ Ñ É × Ë Ê Ú Õ a ÛËÊÙÊÚÏÌËÊÚ e przez przepisy ÓÙÊËÊ ,
istotne s Ñ dla Ë×ÉÚÊÔÉÖÚÕ a sfery ÓÌÍîÖÛÊÐÑÔ Ö j w y ł Ñ Ô É ÚÕ e ocenom moralnym i o b s z a r ó w granicznych, gdzie etyka zawodowa w sposób szczególny wystawiona jest na p r ó b ę .
R e g u ł y ustalane przez korporacje zawodowe, r o z s t r z y g a j ą c e
konflikt m i ę d z y interesem klienta prawnika a interesem wymiaru spraw i e d l i w o ś c i , potwierdzane bywają w r ó ż n y m stopniu przez normy prawne w ramach danego porządku prawnego. N o r m y te ostatecznie przesądzają kwestię; kiedy w ł a d z a p a ń s t w o w a poprzez sąd lub prokuratora
m o ż e z wol nić prawnika z n a ł o ż o n e g o obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej i ze w z g l ę d u na jakie wartości. Chodzi więc, ogólnie m ó wiąc, o b e z w z g l ę d n o ś ć lub w z g l ę d n o ś ć tego obowiązku.
B e z w z g l ę d n y charakter tajemnicy zawodowej był p o d w a ż a n y
w obowiązującym do 1 września 1998 r. Kodeksie p o s t ę p o w a n i a karneg o oraz uchwale Sądu N a j w y ż s z e g o z 16 czerwca 1994 г., dozwalających zwolnienie adwokata nie będącego obrońcą z o b o wi ą z ku zachowania tajemnicy zawodowej, gdyby było to nieodzowne dla zapewnie­
nia p r a w i d ł o w e g o wyrokowania w sprawie.
Nowelizacja Prawa o adwokaturze i ustawy o radcach prawnych
w 1997 r. w y r a ź n i e jednak w y k l u c z y ł a m o ż l i w o ś ć zwolnienia prawnika
z o b o w i ą z k u zachowania tajemnicy zawodowej. Przepisy tam zawarte
z o b o w i ą z u j ą p r a w n i k ó w do zachowania w tajemnicy w s z y s t k i e g o ,
o c z y m dowiedzieli się w związku z udzielaniem pomocy prawnej bez
w z g l ę d u na u p ł y w czasu. Uznając wprowadzone normy za ïðñ poste13
14
13
14
Ustawa ò 19 óôõö÷øõa 1969 r. ùúòûü. ò 1989 r. Nr 13, ýþò. 96).
. 1982 r. Nr 16,
. 124 e
Ustawa — Prawo o ÿ
ÿ e 26 maja 1982 r. —
: Artykuł 6.1. Adwokat
y jest
w tajemnicy
, o
m
dowiedział si w
u
m pomocy prawnej. 2.
a tajemnicy
j nic
e by
y w
. 3.
a nic
a
od
u
a tajemnicy
j co do faktów, o których dowiedział sią
udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.
Ustawa o radcach prawnych z 6 lipca 1982 r. (Dz.U. z 1982 r. Nr 19, poz. 145 ze zm.:
Artykuł 3.1. Zawód radcy prawnego może wykonywać osoba, która spełnia wymagania
określone niniejszą ustawą. 2. Radca prawny wykonuje zawód ze starannością wynikającą
z wiedzy prawniczej oraz zasad etyki radcy prawnego. 3. Radca prawny jest obowiązany
zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy
prawnej. 4. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nic może być ograniczony w czasie. 5. Radca prawny nic może być zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy
!"#
$ z%&'z( z )*z&+,-.&+
/01%&'z+( z-231%-.&
z-%1*1%+
14 5 167-.&2z1. 2z-8&+ 9*%1(-:
14. z%1,.&5
101%&'z( z-231%-.&
z-%1*1%+
z
132
Tajemnica zawodowa prawników — ustawa. Kodeks Etyki Zawodowej, sumienie
rior ;<=>[email protected] m przepisów k.p.k można przyjąć, iż od tego momentu przesądzono b e z w z g l ę d n y charakter omawianego obowiązku.
J e d n a k ż e wejście w życie nowego Kodeksu postępowania karnego, we wrześniu 1998 r, nie potwierdziło tej tendencji. Wręcz przeciwnie, w y w o ł a ł o ponownie wątpliwości co do obowiązywania tajemnicy zawodowej. Ponadto wprowadziło możliwość odmiennego traktowania tajemnicy adwokata i radcy prawnego.
Kodeks postępowania karnego z 1997 r. zakazuje przesłuchiwać
obrońcę jako świadka co do faktów, o których dowiedział się udzielając
pomocy prawnej lub prowadząc sprawę (art. 178 k.p.k).
Jednocześnie osoby obowiązane do zachowania tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji mogą być zwolnione z tego
obowiązku przez sąd lub prokuratora (art. 180 § 1 k.p.k). W przepisach
tych szczególnie potraktowano tajemnicę adwokacką (tak jak lekarską
i dziennikarską), dopuszczając możliwość przesłuchania adwokata co do
faktów objętych tą tajemnicą, tylko gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a dana okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu. O takim przesłuchaniu decyduje sąd postanowieniem, na które przysługuje zażalenie (art. 180 § 2 k.p.k).
Wygląda na to, że „ b e z w z g l ę d n o ś ć " tajemnicy na gruncie wymienionych w y ż e j korporacyjnych ustaw zostaje jednak ograniczona
przez „ w z g l ę d y " przewidziane w nowej procedurze karnej. O ile jednak
można je j a k o ś wytłumaczyć w związku z racjami przemawiającymi przeciwko absolutnej tajemnicy, o których wspominałem wyżej, to motywy
odmiennego traktowania tajemnicy adwokackiej i tajemnicy innych zaw o d ó w prawniczych pozostają co najmniej zagadkowe.
Kodeks p o s t ę p o w a n i a karnego nie wspomina np. nic o radcach
prawnych. N i e wiadomo więc, czy tajemnica zawodowa tych prawnik ó w w o g ó l e nie podlega ochronie w procedurze karnej i nie jest w y m a gany specjalny tryb zwalniania z obowiązku jej zachowania, czy też brak
ten oznacza pełną aktualność zakazu, zwalniania radców prawnych z tego
obowiązku, przewidzianego w ustawie o radcach prawnych. M o ż e wreszcie radcowie winni być zakwalifikowani do osób „obowiązanych do zachowania (...) tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu", przewidzianych w §1 artykułu 180 k.p.k. W takim wypadku zwolnienie ich
z tego obowiązku zależeć będzie od uznania sądu lub prokuratora, nieograniczonych ż a d n y m i ustawowymi kryteriami. Taka regulacja słusz­
nie budzi z a s t r z e ż e n i a .
15
16
'• Ustawa z 6 czerwca 1997 (Dz.U. Nr 89, poz. 555) weszła w życie I września 1998 r
" ' Z . Klatka, Nie koniec problemów z tajemnicą zawodową radcy prawnego. Radca prawny 1998.
nr 3, s. 15.
13
i
Piotr
BCDCEFCEG
2. HIJKL s MINOPMIQRST a UVQTWSKX o MIYQRW a o d m ó w i ć świadk o w i odpowiedzi na zadawane pytanie, gdy zeznanie m i a ł o b y być połączone z p o g w a ł c e n i e m istotnej tajemnicy zawodowej (art. 261 § 2 k.p.c).
Podobnie reguluje tę k w e s t i ę Kodeks p o s t ę p o w a n i a administracyjnego,
uzależniając o d m o w ę odpowiedzi od m o ż l i w o ś c i naruszenia o b o w i ą z ku zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej (art.83 § 2
k.p.a). Ordynacja podatkowa z kolei stosuje taki r e ż i m co do tajemnicy
chronionej ustawowo (art. 196 § 2 o.p).
Proceduralny wymiar tajemnicy zawodowej uregulowany jest
w i ę c w m i a r ę jednolicie w podstawowych dziedzinach a k t y wn o śc i prawników, różniąc się zakresem kompetencji organu „ p r z e s ł u c h u j ą c e g o " do
ograniczenia o b o w i ą z k u jej zachowania.
W p o s t ę p o w a n i u c y w i l n y m sąd oceniać będzie, czy zeznanie
powoduje „ p o g w a ł c e n i e " tajemnicy i czy jest ona „istotna". Organ po­
s t ę p o w a n i a administracyjnego i organ podatkowy musi r o z w a ż y ć , czy
zeznanie „ n a r u s z a " o b o w i ą z e k i czy tajemnica jest „ p r a w n i e " (lub „ustawowo") chroniona. W procesie karnym wreszcie nie wolno p r z e s ł u c h i ­
w a ć o b r o ń c y co do faktów, o których dowiedział się udzielając porady
prawnej lub p r o w a d z ą c sprawę. Inni adwokaci m o g ą być jednak z w o l nieni przez sąd z o b o w i ą z k u zachowania tajemnicy zawodowej, gdy jest
to n i e z b ę d n e dla dobra wymiaru sprawiedliwości.
Wątpliwości dotyczące kształtu instytucji tajemnicy zawodowej
i stosunku jej uregulowania w Prawie o adwokaturze i ustawie o radcach
prawnych do regulacji proceduralnych, stanowią problem zbyt obszerny, aby o m ó w i ć go nawet p o k r ó t c e w tym opracowaniu. Poza tym, ocena opisanego wyżej fragmentu systemu prawa z punktu widzenia jego
z u p e ł n o ś c i i spójności, nie jest przedmiotem tego artykułu. Wystarczy
p o d k r e ś l i ć , że ustawowa regulacja problemu nie pomaga w r o z wi ą z a n iu
d y l e m a t ó w związanych z tajemnicą p r a w n i k ó w , a jedynie dostarcza now y c h wątpliwości interpretacyjnych.
Taki niedopuszczalny, bo wywołujący niejasności, zabieg legislacyjny m o ż e jednak ułatwić nam metodologiczne rozdzielenie kwestii
tajemnicy zawodowej, związanych z b e z p o ś r e d n i m a n g a ż o w a n i e m się
w wymiar sprawiedliwości od innych przejawów prawniczej działalności.
Takie rozróżnienie uzasadniać m o ż e podział r o z w a ż a n y c h sytuacji na obszar „względnej tajemnicy zawodowej", powstający z konfrontacji działalności p r a w n i k ó w z wymiarem s p r a w i e d l i w o ś c i oraz obszar
„ b e z w z g l ę d n e j tajemnicy zawodowej" ustalony na gruncie ustaw korporacyjnych i K o d e k s ó w Etyki Zawodowej, obwarowany odpowiedzialnością dyscyplinarną. Pozwala ono przynajmniej na jednoznaczne okre134
Tajemnica zawodowa prawników — ustawa. Kodeks Etyki Zawodowej, sumienie
sienie w a r u n k ó w posługiwania siZ poufnymi informacjami poza [\]^_[ stem `Za\bcd .
Podane przez J. efgg a p r z y k ł a d y z przedwojennego orzecznic­
twa dyscyplinarnego b`[hifjZ na k\lhm^b o sytuacji naruszenia tajemnicy ihb\a\b_j , ]n_[\]n_mi]n e ibnZih]cm h z ih[o_`_ m p\fg]\qm i lbh oh]^\bh]c m przez przepisy proceduralne.
W ś r ó d wymienionych tam p r z y p a d k ó w tylko wyjawienie tajemnicy — powierzonej przez klienta — przy zeznawaniu w charakterze
ś w i a d k a w sprawie swego klienta, m o g ł o b y p o w o d o w a ć rozbieżności
ocen z punktu widzenia p r z e p i s ó w ustanawiających standardy wykonywania zawodu i z perspektywy ustaw proceduralnych. W p o z o s t a ł y c h
przypadkach, takich jak: niezachowanie powierzonej w i a d o m o ś c i uzyskanej od strony przeciwnej, będącej wcześniej klientem prawnika, skierowanie do sądu apelacji wraz z pismem od klienta z a w i e r a j ą c ym ujemną krytykę s ę d z i ó w sądu I instancji, ukrywanie w pertraktacjach z kolegą
faktu wniesienia sprawy do sądu i wyjawienie następnie w tejże sprawie uzyskanych tą drogą informacji, nie sposób u s p r a w i e d l i w i ć naruszenia s t a n d a r d ó w zawodowych wymogami procedury. Jest to sfera,
gdzie da się z a s t o s o w a ć wyłącznie rygorystyczne regulacje korporacyjnych ustaw i k o d e k s ó w etyki danej profesji. N o r m y te określają szczeg ó ł o w o zakres i treść tajemnicy w rozmaitych sytuacjach pojawiających
się w praktyce wykonywania zawodu prawnika.
Co do tych sytuacji b e z w z g l ę d n o ś ć tajemnicy zawodowej prawnika nie budzi wą t pl i wości przynajmniej na gruncie o b o w i ą z u j ą c y c h
norm prawnych i etycznych.
17
18
4. Etyka „zawodowa"
1. Ostatnie zastrzeżenie stanowić m o ż e pretekst do b l i ż s z e g o
przyjrzenia się z a w o d o w y m normom etycznym. C h o d z i b o w i e m nie
o ugruntowane w danej kulturze wzory zachowania, a o skodyfikowane
w ramach p o s z c z e g ó l n y c h korporacji etyki zawodowe. Według n i e k t ó ­
rych zaś, sama reglamentacja pewnej sfery w kodeksach etycznych oznacza, iż dana kwestia wątpliwości jednak budzi. Jest to jednak inny rodzaj wątpliwości niż te opisane ostatnio.
" Ruft'.
!" Jw.
rstuvwxy{| |}~€|‚yvƒ „…†‡ˆ…‰a 1939, s. 25.
135
Piotr Szczeszek
N i e w y w o ł u j e ich bowiem niejasne s f o r m u ł o w a n i e ustawy czy
mniej lub bardziej nieuzasadniona interpretacja prawa. Š‹ŒŽ‘’“ ,
które usunąć ma Kodeks etyczny związane są raczej z dylematami przedstawionymi we wstępie artykułu oraz z w s p o m n i a n ą kontrowersyjnością
prawniczej tajemnicy. Są to wątpliwości dot yc z ą ce stosunku wartości
reprezentowanych przez standardy danej profesji do innych powszechnych wartości.
Kodeksy etyczne p r a w n i k ó w zawierają regulacje dot yc z ą ce pos t ę p o w a n i a w ramach działalności korporacji, uchwalone na podstawie
ustawowego u p o w a ż n i e n i a . N o r m y w nich zawarte t wo r z ą nieraz bezp o ś r e d n i o prawa i obowiązki dla klienta i prawnika. Naruszenie norm
kodeksowych skutkuje zaś odpowiedzialnością dyscyplinarną z możliwością wykluczenia z zawodu w ł ą c z n i e .
W y s o k ą r a n g ę norm etycznych zawartych w kodeksach potwierdza także stanowisko przedstawicieli korporacji, przyznających im często
p i e r w s z e ń s t w o w razie konfliktu z n o r m ą prawną.
Kodeksy Etyki Zawodowej korporacji zawodowych potwierdzają w y s o k ą r a n g ę ochrony tajemnicy zawodowej w pracy prawnika, nie
przewidując od niej wyjątków.
Najbardziej reprezentatywny wśród nich Z b i ó r zasad etyki adwokackiej i godności zawodu w § 19 zobowiązuje adwokata do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o c z y m d o w i e d z i a ł się w z w i ą z k u
z udzielaniem pomocy prawnej. Tajemnicą adwokata objęte są także materiały znajdujące się w jego aktach oraz wszystkie dot yc z ą ce sprawy
w i a d o m o ś c i , notatki i dokumenty uzyskane od klienta lub innych osób.
Paragraf ten wymaga od adwokata szczególnej staranności przy posłu­
giwaniu się komputerem lub przy elektronicznym przekazywaniu informacji w celu u n i e m o ż l i w i e n i a ich ujawnienia osobom postronnym.
Wyżej wymienione obowiązki nie ulegają przedawnieniu i są niezależne od trwania łączącego adwokata z klientem stosunku p e ł n o m o c n i c t w a .
Punkt 7 tego paragrafu zakazuje wreszcie adwokatowi zgłaszania do­
wodu w postaci świadka, jeśli ma nim być adwokat przesłuchiwany w ce­
lu ujawnienia w i a d o m o ś c i uzyskanych w związku z wykonywaniem
zawodu.
19
20
” •–—•˜™š–›™œ
¨•–ž•Ÿ ›œ
'" Artykuł 80 Prawa o adwokaturze: „Adwokaci i aplikanci adwokaccy podlegaj
i dyscyplinarnej a
e
e prawem,
i
i lub
i wodu
ź za naruszenie swych obowiązków zawodowych."
" Zbiór zasad etyki adwokackiej i godności zawodu uchwalony przez Naczelną Radę Adwokacką 10 października 1998 r„ uchwała nr 2/XVIII/98.
M . Jurzyk, Tajemnica zawodowa adwokatów w systemie prawnym Stanów Zjednoczonych,
Palestra 1998, nr 5­6, s. 173.
ž•Ÿ :
! l
136
©ª«
› —•¡¢£—•˜œž™ ¡—¤›š ›ž ›
› ›œ¡œ–œ¥ š¢¦§
Tajemnica zawodowa prawników — ustawa. Kodeks Etyki Zawodowej, sumienie
Istniej ¬ te ­ reguły ®¯°¬®±² e z przestrzeganiem tajemnicy ®±¯³ przez p r a c o w n i k ó w i personel prawnika. Nawiązują one bezpośrednio do R e g u ł Stanu Adwokackiego W s p ó l n o t y Europejskiej ze Stras­
burga, n a k a z u j ą c y c h adwokatowi c z u w a ć nad przestrzeganiem zasady
poufności przez w s p ó ł p r a c o w n i k ó w i wszystkie osoby, które uczestni­
czą przy w y k o n y w a n i u jego działalności zawodowej.
´³¯µ j
Kodeksy Etyki Zawodowej, poza u s z c z e g ó ł o w i e n i e m obowiązku zachowania tajemnicy i tym samym skonkretyzowaniem treści pojęcia tej szczególnej tajemnicy, nie przesądzają ocen moralnych w sytuacjach, w których m o g ą b y ć one najtrudniejsze. Paradoksalnie, zawierając kazuistyczne zasady są m a ł o elastyczne, a tym samym nie m o g ą
s t a n o w i ć w s k a z ó w e k dla rozstrzygania sytuacji konfliktowych, c z y l i
takich w których wartości chronione przez te normy pozostają w kolizji
z j a k i m i ś innymi.
Ewentualna o d p o w i e d z i a l n o ś ć dyscyplinarna za naruszenie tak
określonej tajemnicy zależy więc od oceny sądu dyscyplinarnego pozbawionego skodyfikowanych kryteriów.
K o d e k s ó w Etyki Zawodowej nie m o ż n a jednak traktować jako
„ r e g u l a c j i " szczególnej wobec powszechnych zasad etyki w sensie w y łączania jej w pewnym zakresie. Etyka zawodowa jest u z u p e ł n i a n a i do­
stosowywana do tych w ł a ś n i e konfliktowych sytuacji przez e t y k ę powsz e c h n ą. J e d y n ą instancją zdolną do skutecznego stosowania tej ostatniej jest zaś ludzkie sumienie.
2 . A m e r y k a ń s k i e w z o r c o w e normy z a w o d o w e p r a w n i k ó w
z 1983 г., abstrahując od licznych odmienności a m e r y k a ń s k i e g o systemu
prawa i rangi tych norm, d a j ą p r a w n i k o m bardziej d o k ł a d n e „instrukcje".
Istnieją jednak przypadki, w których jednoznaczne zastosowanie o w y c h dyrektyw spotyka się z pewnymi t r u d n o ś c i a m i . N i e udaje się
na p r z y k ł a d u n i k n ą ć konfliktu natury moralnej w sytuacji krzywoprzysięstwa klienta. Chodzi o kwestię, jak ma postąpić adwokat, który wie,
iż jego klient podczas przesłuchania czy rozprawy sądowej oszukuje sąd?
A m e r y k a ń s k i e regulacje zakazują prawnikowi ś w i a d o m e g o używania fałszywych d o w o d ó w . Zobowiązują go do określonych czynności naprawczych, polegających na skłonieniu klienta do korekty fałszy­
w y c h zeznań, a w razie nieskuteczności tych działań ma on ze sprawy
z r e z y g n o w a ć lub wyjawić ten fakt sądowi. Tendencja ta rozciąga się też
n a o k o l i c z n o ś c i , k t ó r e m o g ł y b y s p o w o d o w a ć o s k a r ż e n i e prawnika
o w s p ó ł u d z i a ł . Podnosi się jednak r ó w n i e ż w niektórych orzeczeniach,
137
Piotr Szcieszek
i ¶ ·¸¹º a pomoc »¼½¸º¾¿¹½ ,
ÇÈÉÊËÌÍÊ j reprezentacji.
gdy kłamie on przed
ÀÁ¸à , jest ¹ÄÅƺ»½¸ m
21
3. ÎÌÏÐÑÏÒ a nad etycznymi zasadami ÓÔÈÐÍÌÐ i ÓÔÈÕÇÖ×ØÊÒ , która
doprowadziła do aktywności normotwórczej i komentatorskiej w tej dziedzinie, r o z p o c z ęł a się w U S A wobec p o d r ę c z n i k o w e j j u ż teraz tzw. sprawy z Lake Plaesant:
„W k o ń c u lata 1973 r. Robert Garrow, 38—letni mechanik, został aresztowany i o s k a r ż o n y o zamordowanie na kempingu m ł o d e g o
m ę ż c z y z n y . P o n i e w a ż o s k a r ż o n e g o nie było stać na o b r o ń c ę , sąd w y z n a c z y ł mu d w ó c h o b r o ń c ó w z urzędu: Franka Armaniego i Francisa
Belge.
22
Tego samego lata, podczas nocowania na kempingu w p ó ł n o c ­
nej części stanu N o w y Jork, zniknęła m ł o d a kobieta, Susan Petz. Policja
łączyła to i inne podobne zniknięcia z osobą Garrowa. Toteż kiedy ojciec Susan przyjechał do N o w g o Jorku w poszukiwaniu swej córki, po­
radzono mu, aby udał się do a d w o k a t ó w Garrowa w celu zasięgnięcia
informacji. Ci jednak oświadczyli, że nie posiadają ż a d n y ch informacji
0 miejscu pobytu Susan.
W rzeczywistości Garrow przyznał się im do zamordowania Susan oraz popełnienia jeszcze innych zbrodni. Podał im także szczegóło­
wy opis miejsca, gdzie ukrył ciało Susan. A r m a n i i Belge udali się we
wskazane miejsce, znaleźli ciało zamordowanej kobiety, a także zrobili
k i l k a zdjęć.
W trakcie negocjacji przed rozprawą sugerowali oni m o ż l i w o ś ć
dostarczenia informacji dotyczących zniknięcia Susan i jeszcze innej osoby w zamian za zmniejszenie kary dla swojego klienta.
Tymczasem intensywne poszukiwania policji i licznych ochotników doprowadziły do znalezienia ciał obydwojga zaginionych. D o tego
czasu rodzice Susan cały czas żyli w n i e p e w n o ś c i , nie wiedząc, czy ich
c ó r k a żyje czy nie.
Garrow dopiero w trakcie procesu przyznał się do tych zbrodni
1 wyjawił miejsce ukrycia zwłok. Wyznanie to było częścią jego strategii obronnej, która miała polegać na przekonaniu sądu o jego niepoczytalności".
23
" Ibidem.
d byf jedna innego
13
ÙÚ
138
Û
ÜÝÞßàa i áÛÞÜÞt go na âÞÛáãâÞäßy wyroÛ 25 lal åæÜçÞèàéßàa èæäßæêëà .
Tajemnica zawodowa prawników — ustawa, Kodeks Etyki Zawodowej, sumienie
5. Sumienie?
ìíîïðñòîñóô c ten drastyczny przykład wróciłem do punktu wyj­
niniejszych í÷îøñùñú .
ì÷ûüýö e przepisy i ý÷þÿýü y etyczne nie í÷îüðíîï ñóôóÿþ ÷î ñòî nie dylematów, m o g ą c y c h się w takich sytuacjach pojawić.
Wyraźne wskazanie, iż tajemnicą z a w o d o w ą objęte jest „wszystk o " m o ż e o z n a c z a ć , iż konflikty te muszą być rozstrzygane w sumieniu
prawnika. N i e m o ż n a też wyobrazić sobie sytuacji, w której autonomiczność korporacji wyłączałaby pewną działalność spod etyki powszechnej.
Poza tym, ani ustawa, ani Kodeks Etyki Zawodowej nie m ó w i ą
nic o stosunku pewnych dóbr i wartości do siebie we wszystkich sytuacjach, jakie życie m o ż e przynieść praktyce prawnika. N i e jest to zresztą
możliwe. Ważenie ochrony dóbr osobistych, poufności, prawa do obrony
z prawdą, majątkiem, zdrowiem, a nawet życiem człowieka nie m o ż e
w i ę c dać jednoznacznych w y n i k ó w przy zastosowaniu ww. z b i o r ó w
norm.
N i e p o k o j ą c y m o ż e być jedynie brak jakichkolwiek k r y t e r i ó w
uelastyczniających normy zawarte w Kodeksach Etyki Zawodowej sugerujący jednak ich wyjątkowość wobec zwyczajnych nakazów sumienia.
Jako że zasada tajemnicy zawodowej stanowi jedynie pewien schemat
w y m a g a j ą c y odpowiedniej interpretacji i zastosowania, samo sformuł o w a n i e takiego kodeksu m o ż e dla niektórych oznaczać właśnie wyłączenie m o ż l i w o ś ć jakiejkolwiek modyfikacji zasad w nim zawartych
w nieraz bardzo skomplikowanych okolicznościach faktycznych. Tym
bardziej aktualna staje się tendencja, obserwowana również w U S A , do
podkreślania roli indywidualnej etyki w pracy prawników.
Ten kierunek, związany z odpowiednimi regulacjami z a w o d ó w
prawniczych oraz k s z t a ł t o w a n i e m prawniczego etosu, w sumie m ó g ł b y
u ł a t w i ć prawnikowi rozwiązanie podstawowego dylematu jego pracy
zawodowej: jak być wiernym klientowi i j e d n o c z e ś n i e u c z c i w y m wobec sądu i samego siebie? Je d n o c z e śn ie uzasadnia on najlepiej obecność etyki prawniczej w systemie nauczania na prawniczych uczelniach.
N a l e ż y podkreślić, że najbardziej bezpośrednim forum dla jej poznawania, w ł a ś n i e poprzez konfrontację indywidualnego sumienia z konkretn y m i stanami faktycznymi, jest działalność studenta prawa w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej.
õòö a
24
: J
M. , Tajemnica zawodowa adwokatów w systemie prawnym Stanów Zjednoczonych,
Palestra 1998, nr 5-6, s. 162.
139
Piotr Szczesze k
OF
L SECRECY OF LAWYERS — ACT,
L ETHICS,
E
E
h k
g and k g
d her up alive in the storerodays before. There s no credible evidence against the accused and he s
be . T h e attorney s g r he should disclose on his
1. "In c r i m i n a l proceedings the accused, charged
his aunt, confessed to his defence attorney that he had
om three
k y to
n initiative
the information communicated in confidence by his client, hence to give
up the obligation to act e x c l u s i v e l y for the client's benefit and to transgress on the o b l i gation of confidentiality, in order to save the aunt and to ensure fair judgement? (...)".'
Fortunately for the fictional aunt and for real-life
k y to occur in reality. , this k g
every r l encounter in the course of his career.
and
,
this case is fabricated
example dramatises a problem
Essential to effective legal assistance, the client's confidence is also
,
d k against
apart the legal professions from others.
tion
,
if disseminated,
t
sets
r
access to informa-
his client's interest,
at the same
it gives the
e
time helping to ensure the protection of other values, such as "justice" or "material truth".
T h e p r o b l e m of legal professional secrecy — its overall significance for
h are no less
a fe k .
and its v a l i d i t y in the practice of university legal c l i n i c s ,
t
of reliability — has
k d
me to share
2
s
bound by the
2. Professional secrecy concerns information transferred in professional c i r c u m stances.' It applies to the sum total of information received from the client (or other sourc e s ) , irrespective o f any explicit assurance o f confidentiality.
4
5
Professional secrecy is also the legal or ethical obligation to protect such information. Hence professional secrecy is, on the one hand, the legal protection of client
information and, on the other, the obligation to use it properly.
Subject to both legal regulation and e x t r a - l e g a l norms, the institution of professional secrecy is problematic. T h e j u x t a p o s i t i o n of the normative regulation of pro' A case prepared by p Wejman for a class on legal ethics, conducted in the Jagiellonian University Legal Clinic.
Material truth means uniformity between the facts stated by the court and the reality (S. Waltos,
Proces кату. p. 212).
' К. !"#"$%&'()*+,-*." , Instytucja tajemnicy zawodowej w /0123/045678 cywilnym. Rejent
1998/1, p. 41.
The confidential information possessed by the lawyer is not limited to that of the client's. The
lawyer may have a more 9:;9<=>?e @<ABC9DEe of the case than the client.
4
141
Piotr FGHGIJGIK
fessional conduct and the dictates of conscience gives rise to deep, unsettling controversies.
LMNOPQRSS , the principle of confidentiality governs the legal profession, and also
TUP h the professional obligation to protect the client's interest. A doubt arises
TwR n this interest conflicts TUP h the interests of justice or society or TUP h the QVTWRXY s
conscience, or violates the QVT . In such cases, there is an acute conflict ORPTRR n X the
QVTWR r and X the member of society and human being.
On the other hand, o n l y if a client trusts his QVTWR r can the QVTWR r help h i m face
the c o m p l i c a t e d and unsympathetic machinery of legal institutions, and TMXZ PMTVX d
coincides
securing a fair judgement. In turn, such confidence often depends on a guarantee of c o n fidentiality.
S u c h problems form the
OV[Z\XMN] d
of discussions on traditional professional
rules, defined in codes of professional ethics, on their normative status, and on statutory
guarantees for standards of professional corporations.
"Secrecy" of professional corporations
3. W i t h i n the
^XV_RTMXZ
of society, bar associations must define their
tures to fit best their functions. Society accordingly vests them
autonomy,
Tw U [ h
TwU[ h
is a
`XRXRaNUSUP e
TUP h
MT n
struc-
a certain degree of
for the competent exercise of a gi ven profession but
wU\wbaNVQUP y
XRaNUXR_R]PS . T h i s aufor ethical issues Tw U [ h arise in
is l i m i t e d by certain obligatory standards of behaviour. To assure
services and internal d i s c i p l i n e , associations must establish strict
tonomy and this responsibility h o l d also ( i f not m a i n l y )
the practice of a gi ven profession.
B a r associations pay particular attention to their professional standards because
their social functions
XRaNUXR s
that they serve the public interest in a specific manner;
that is, v i a the client's interest. Society should be
VTVX e
of this specificity
TwR n
regula-
ting the legal professions.
PT o justifications for this assumption.'' The first is based on the rights
Tw o needs professional assistance in his dealings TUP h the intricacies of
contemporary T MXQc . The QVTWR r can assist effectively only if his client discloses to
There are
of the i n d i v i d u a l
the
h i m the complete circumstances of his case. If his client distrusts h i m and is afraid to tell
his everything, that client's case is in jeopardy. By ensuring competent defence, then, the
guarantee of secrecy helps to protect human rights. Therefore, the guarantees of c o n f i dentiality implement the conventional
QVT
7
and A r t . 42, sec. 2 of the Constitution of the
R e p u b l i c o f Poland."
T h e second justification is based on the objectives of the
QVTWRXY s T MX Zd^ M r
instance, to assist in ensuring fair judgements and to motivate others to observe the rules
5
Ibidem.
'' Although prepared in reference to the American practice (M. efghij, Tajemnica zawodowa
adwokatów w systemie prawnym Stanów Zjednoczonych, Palestra 5-6/1998), the arguments
arc fully relevant to the situation discussed in this article.
Article 6, sec. 3 of the European Convention on the Protection of lmnon Rights and pmqromental stuuvxys (Rome 1950, the Parlies to the Convention arc members of Council of Europe; Article 14, sec. 3 of the International Convcnant on Civil and Political Rights (UN 1966).
In the US the principle of confidentiality is conjoined with the right of defence and the privilcdgc against sclf-accusemcnt, guaranteed, respectively, by the z{|}h and the.fifth amendments to
ihc Constitution of the US.
7
11
142
Professional Secrecy of Lawyers.
of
~€ .
By ensuring better access to the truth, attorney/client confidentiality contributes
to the implementation of these objectives, to society's benefit.
The latter argument is substituted in P o l i s h legal literature by an opposite (in
9
terms of its premise, not its conclusion) concept of absolute professional secrecy, by
€‚ƒ h
the j u d i c i a l system must, in every case, protect fundamental c i v i l rights and freedoms.
The proponents of this principle conceive of secrecy not as the means of d i s c o v e r i n g the
truth but as a guarantee of more important ends.
These justifications overlap
legal services,
€‰Š e
€‚„ h
10
various assumptions underlying the
…†‡ˆ t
of
tradition and practice point to the need for an appropriate formula-
tion of professional secrecy.
L i b e r a l legal professions, consisting on the one hand in the administration of
justice and, on the other, in the provision of business services, have faced ne € problems
stemming from the rise of free
of P o l a n d , the
…†‡ˆ t
…†‡ˆ„ .
After the p o l i t i c a l and economic transformation
‚‹ŒˆŽƒ y of legal s e r v i Ž~‚„ . Professional secrecy, if understood as a preservices, € ‰Ž~ d be then an indispensable element of
has been perceived as a remedy for the
c e s - i n terms of both availability and
†ˆŽ‚Š‚„ e
~€ˆ†Š '
for p r o v i d i n g effective
competitive performance.
It is not easy to reconcile the social function of a gi ven profession
€‚„ h
its busi-
ness purposes.
C o n s i d e r i n g h o € difficult it is to develop optimal (especially ex anie) mutual
relations
ˆ„€ˆˆ n
the interests of the client, the
~€ˆ† ,
his corporation, and the j u d i c i a l
system (understood as a function of the state and as a vehicle for superior ethical v a l u es), it is no
€ ‚ƒ h
€‰‹Œˆ r
that so many controversies arise regarding the status of institutions
administer justice and, concurrently, serve c o m m e r c i a l purposes.
A c c o r d i n g to the representatives of legal corporations, the conflict
ˆ„€ˆˆ n
the
p u b l i c interest and the client's interest should be resolved in favour of professional secrecy,
€  ‚ƒ h
serves both of these interests. The position of legal s e l f - g o v e r n i n g bodies
is categorical in this respect.
It is also supported by established professional standards for
~€ˆ† s
in other
countries. International Rules o f A t t o r n e y s ' Ethic ( O s l o , 1956), E C Rules o f A t t o r n e y ship (Strasbourg, 1988), M o d e l Rules of Professional Conduct (the
‘’,
1983) all e m -
p h a s i s the n e c e s s i t y o f p r o t e c t i n g the c l i e n t ' s c o n f i d e n c e b y g u a r a n t e e i n g h i m
confidentiality.
Those outside the legal corporations
ŽˆŠ„‚‰ n this reconciliation of interests. They
€‚ƒ h
c l a i m that the absolute professional secrecy may endanger the interest of justice,
is superior to any and all professional interests.
Whatever the pros and cons may be, professional secrecy
“” • l ~€ s
be an aspect
of the legal profession, and a source of controversy.
Professional secrecy in the legal order
4. A legal term defined in codes of professional ethics, professional secrecy has
to be examined as a legal institution. The limits of such secrecy, legally imposed, sub-
* K. –—˜™˜š›œžŸ ¡ž¢˜ , Instytucja tajemnicy w £¤¥¦§£¤¨©ª«¬ cywilnym, Rejent 1998/1, p. 41;
A. ­®¯°±²³´, Tajemnice ograniczone, µ±¶³·a Prawna 1997/22.
Ibidem.
10
143
Piotr ¸¹º¹»¼¹»½
stantially define the sphere of moral judgements and border areas,
¾¿ÀÁ e
professional
ethics are particularly tested.
ÂÀþÀÀ n client
Äž . These norms
Rules established by professional corporations to resolve conflicts
interests and the interest of justice are sometimes confirmed by State
are a decisive factor in determining
¾¿ÀÿÀ r
the state authority, acting through the j u d i -
ciary or through the prosecution, may remove a
crecy, and under
¾¿Å t
ÄžÆÀÁÇ s
obligation of professional se-
circumstances. T h i s is more or less a
ÈÉÀÊÃËÌ n
of h o ¾ absolute
that o b l i g a t i o n is.
T h e absolute character of professional secrecy
¾Å s ÈÉÀÊÃËÌÍÀ d
in the Penal P r o -
cedure C o d e , " in force until 1 September 1998, and in the R e s o l u t i o n of Supreme C o u r t
of 16 June 1994, both of ¾¿ ËÎ h relieved
o b l i g a t i o n of professional secrecy
ÄžÆÀÁ s ¾¿ o ¾ÀÁ e not defence attorneys of the
¾¿ÀÍÀÏÀ r their testimony ¾ÌÉÄ d be necessary to en-
sure a correct adjudication.
T h e 1997 amendments to the A c t on attorneys and legal advisers e x p l i c i t l y ruled
out the possibility of this relief. The ne ¾ regulations
protect all information they have
ÅÎÈÉËÁÀ d
ÐÅÑ e
it c o m p u l s o r y for
ÄžÆÀÁ s
to
in the course of granting legal assistance, ir-
respective of time -lapse.' If the introduced norms are considered lex posterior in rela2
tion to the provisions of the Penal Procedure C o d e ,
Ò̾ÀÏÀÁ ,
¾e
m a y consider the issue settled.
entry into force of the ne ¾ Penal Procedure C o d e " d i d not c o n f i r m
this standpoint, again raising doubts about the v a l i d i t y of professional secrecy. M o r e over, the P P C p r o v i d e d for a ne ¾ treatment of secrecy b i n d i n g attorneys and legal advisers.
The Penal Procedure C o d e of 1997 provides that defence attorneys shall not be
e x a m i n e d as
¾ËÃÍÀÊÊÀ s ¾ Ëà h
respect to facts confided in conjunction
¾Ëà h
granting legal
assistance or conducting a case ( A r t . 178 of the P P C ) .
At the same time, persons bound by the obligation of professional secrecy may
be relieved of this obligation by the judge or the prosecutor ( A r t . 180, § 1 of the P P C ) .
A t t o r n e y secrecy (as
¾ÀÄl
as that of doctors and journalists) is g i v e n special treatment in
the P P C : the attorney may only be
justice so
ÁÀÈÉËÁÀÊ ,
ÈÉÀÊÃËÌÍÀ d
on confidential matters if the interest of
and if a g i v e n circumstance cannot be established by any other e v i -
dence. T h e examination may be ordered by the judge in a r u l i n g subject to complaint
( A r t . 180, § 2 o f the P P C ) .
" Act of 19 April 1969 (Journal of Laws 69.13.96)
Act on attorneys: Art. 6 (8)
1. Attorney shall ÓÔÔp secret all information he has ÕÖ×ØÙÚÔd in conjunction with granting legal
assistance.
2. The obligation to ÛÜÜp professional secrecy shall not be bound by time limits.
3. Attorney may not be relieved of the obligation to ÝÞÞp professional secrecy in respect of facts he
has been informed of in the course of granting legal assistance or conducting a case.
Act on legal advisers: Art. 3 (3)
1. The profession of legal adviser shall be ßàßáâãäßd by a person who complies with the áßåæãáßments defined in this act.
2. Legal adviser shall çèçéêëìe his profession with due care, resultant from the legal íîïðñçòóe and
rules of ethic of legal adviser.
3. Legal adviser shall ôõõp secret all information he has ö÷øùúûõd in conjunction with granting
legal assistance.
4. The obligation to ÛÜÜp professional secrecy shall not be bound by time limits.
5. Legal adviser may not be relieved of the obligation to üýýp professional secrecy in respect of
facts he has been informed of in the course of granting legal assistance or conducting a case.
Act of 6 June 1997 (Journal of Laws no 89, item 555) entered into force on I September 1998.
12
11
144
Professional Secrecy of Lawyers.
Apparently, the "absoluteness" of secrecy, as established by the said corporation
acts, is restricted for reasons specified in the ne þ Penal Procedure C o d e . Whereas these
reasons may be understood on the basis of arguments against absolute secrecy, discus-
þÿ
sed above, the code's distinction,
þ n attor-
h respect to professional secrecy,
neys and other legal professionals is p u z z l i n g , to say the least.
F o r instance, the Penal Procedure C o d e s no reference to legal advisers. It
is not clear, then,
þ r
the penal procedure covers professional secrecy for this cate-
gory of þ s and no special procedure is ÿ d to relieve legal advisers of the obligation of secrecy, or
þ r
this omission means that the other prohibition applies
against r e m o v i n g their obligation, as provided by the A c t on L e g a l A d v i s e r s . Or maybe
legal advisers should be classified as persons "bound by the obligation of secrecy related to the exercise of profession" in accordance
þÿ
h A r t . 180, § 1 of the Penal P r o c e d u -
re C o d e ? If so, removal of the obligation of secrecy
a prosecutor,
þo
þÿl
be at the discretion of a judge or
are not bound by any statutory criteria. , this regula-
tion has þ n c r i t i c i s m . '
1
1
5. T h e C i v i l Procedure C o d e provides that
estion if the þ r
þ
d
þÿ s
may refuse to þ r a -
constitute a violation of material professional secrecy ( A r t .
2 6 1 , § 2). A s i m i l a r regulation is provided in the A d m i n i s t r a t i v e Procedure Code: a refusal to give an þ r can be predicated on the probability that the obligation to p
professional secrecy,
þÿh
is protected by þ , may be transgressed ( A r t . 83, § 2). The
Tax Ordi na nce provides a s i m i l a r reservation
þÿ
h regard to statutorily protected c o n f i -
dentiality ( A r t . 196, § 2).
The procedural dimension of professional secrecy, then, is more or less c o n s i stent
þÿ
h regard to the basic areas of þ ' activities, and differs only
þÿ
h respect to
the competence of the e x a m i n i n g body to undo the obligation of professional secrecy.
In c i v i l proceedings it is the judge
þÿl
þo
assesses the probability that a testimony
violate attorney -client confidentiality, and the materiality of secrecy. The agencies
responsible for administrative and tax procedures must consider
violates confidentiality, and
þ r
c r i m i n a l cases, the defence attorney may not be examined
been informed of in conjunction
þÿ
þ r
the testimony
confidentiality is protected by la þ (or statute). In
þÿ
h respect to facts he has
h granting legal counsel or conducting a case. Other
attorneys may be relieved by the judge of the obligation to p professional secrecy if
the interest of justice so ÿ .
T h e þ of professional secrecy and the ÿ n of its regulation in the
A c t on A t t o r n e ys and the A c t on L e g a l A d v i s e r s , versus in procedural regulations, are
issues too c o m p l e x to be discussed here. Besides, it is not the a im of this paper to assess
the coherence of this aspect of the legal system. It is sufficient to say that existing statutory regulation of this issue not o n l y fails to remove ÿ s about legal professional
secrecy but also gives rise to interpretative problems.
T h i s impracticable legislative p r o v i s i o n may, þ , prove helpful in d i s t i ng u i s h i n g , by methodological means,
þ n professional secrecy in cases of direct i n -
volvement in the administration of justice and that of other legal activities.
T h e different domains of "relative professional secrecy", arising from the c o n frontation
þ n the þ ' activities and the j u d i c i a l system, and "absolute profes-
sional secrecy", established on the basis of the corporation acts and codes of professio14
Z. . Nie problemów z tajemnicą zawodową radcy prawnego. Radca Prawny 1998/
3, p. 15.
145
Piotr Szczcszek
nal ethic, and subject to d i s c i p l i n a r y accountability, !" s at least for an unambiguous
rules for handling confidential information out of j u d i c i a l context.
The examples from the d i s c i p l i n a r y c a s e - l a " of the #$%&'( " r period, cited by
J. R u f f , " indicate the variety of situations — some of them beyond the range of c o n f i dentiality guaranteed by procedural regulations — in ") # * h the principle of professional
secrecy may be c o m p r o m i s e d .
A m o n g these examples, it is only the disclosure of confidential information (communicated by the client) in "#%$&+ s testimony in the case of one's client that c o u l d pro-
v !, e diverse interpretations of regulations " ) # * h provide professional standards, and of
procedural acts. In other cases—for example, disclosure of information obtained from
former clients n o " adversaries, submission of an appeal to the court along "#% h a client's
letter c r i t i c i s i n g judges in the !"& r court"'— the transgression of professional standards
cannot be justified by procedural '&-.#'&/&$%+ . T h i s is ")&' e the strict provisions of
corporation acts and codes of professional ethic must be applied. These norms define
in detail the content and limits of secrecy in various situations encountered in legal
practice.
As regards these situations, the absoluteness of legal professional secrecy has
not met any objections, at least as far as the legal and ethical norms n o " in force, are
concerned.
Professional "ethics"
T h i s last remar , is a starting point for a discussion of norms of professional ethics.
T h e ethics " e are % ,#$ g about consist not in culturally conditioned patterns of behav i o u r but in codified norms " #% ) # n particular corporations. It is sometimes c l a i m e d that
the very fact that a certain issue is subject to regulation in ethical codes means that it
p'!v!,& s uncertainty. Such uncertainty is, )!"&v&' , different in character from that prev i o u s l y described. 0 /& 1 , it does not f o l l o " from unclear " !' 2 #$ g of regulations, or
groundless interpretation of " . The uncertainty to be resolved by a code of ethics is
related to the dilemmas presented in the introduction, as " & l as to the above described
a m b i g u i t y of legal secrecy. In other "!'2+ , it concerns the relation 3&%"&& n the values
e m b o d i e d in the standards of a given profession and universal values.
It is not my intention to discuss norms included in ethical codes or the v a l i d i t y of
ethical codification "#%) # n particular professions, yet in order to establish the normative
standing of professional secrecy, it is necessary to consider codes of legal professional
ethics.
C o d e s of professional ethics regulate conduct " #% ) # n the 4'/&"!', of the corporation, pursuant to its mandate. The norms they establish are often a source of rights
and obligations for the client and the "1&' . A transgression of code norms may provo, e d i s c i p l i n a r y action, i n c l u d i n g e x c l u s i o n from the p r o f e s s i o n .
These codes are g i v e n a high priority "#%) # n the association, such that members
often consider them as more b i n d i n g than the legal norms "#% h " ) # * h they conflict. B a r
17
J. Ruff, Dyscyplina adwokatury. 567896:a 1939.
"' I hi ile т.
Article 80 of the Act on Attorneys: Attorneys and Apprentice Attorneys arc subject to disciplinary accountability for the conduct contradictory to law, rules of ethic-or professional dignity,
or for the transgression of their professional responsibilities.
15
17
146
Professional Secrecy of Lawyers.
association codes of professional ethics prioritise professional secrecy and do not a l l o w
for exemptions in this respect.
The most representative code is the C o l l e c t i on of Rules for Attorney Ethics and
Professional ; <= > <[email protected] A wB <C h obligates attorneys to protect all information they receive in
18
the course of granting legal counsel (§ 19). This obligation extends to all evidence i n c l u ded in his files as wDE l as to all messages, notes and documents received from the client or
other persons. In particular, the attorney must ?FG e precautions wB<E e using electronic DHI ipment or electronic means of communication in order to prevent the disclosure of information to third persons. These obligations are not subject to exception and are independent of the validity of attorney — client relation JD?wDD n the client and the attorney. Point
7 of the paragraph prohibits attorneys from calling other attorneys as w<?>DKKD s for the purpose of obtaining information received in a professional capacity.
There are also rules for the observation of professional secrecy by the E [email protected] s
personnel and assistants. These rules directly refer to EC Rules for Attorneys, w B < C h
provide that the [email protected] D r should ensure that the principle of confidentiality is observed by
his partners and all persons involved in the exercise of his profession.
T h e codes of professional ethics provide a detailed definition of the obligation
of secrecy but do not cover moral conflicts. Paradoxically, although based on CFKDNE Fw ,
they are not flexible enough to provide guidance in circumstances wBDL e the values protected by the codified norms conflict w<? h certain other values.
F o r this reason, d i s c i p l i n a r y accountability for v i o l a t i o n s of c o n f i d e n t i a l i t y
depends on the judgement of a disciplinary court, issued irrespectively of the codified
criteria.
C o d e s of professional ethics may not, BOwDPDL , be treated as e x c l u d i n g more
universal ethical rules. On the contrary, universal ethics complement professional ethics
at moments of ethical conflict. A n d the only agent capable of a p p l y i n g universal ethics
is human conscience.
6. A l t h o u g h developed in a different legal system. The A m e r i c a n M o d e l Rules
of Professional C o n d u c t introduced in 1983 are more instructive for [email protected] .
T h e y provide for the QOEE O w<> g exemption from the general principle of c o n f i dentiality: the attorney may disclose confidential information received from the client if
he considers such disclosure necessary to prevent a c r i m i n a l act by the client, w B < C h he
has reasons to suspect w O IE d lead to death or serious injury.
The A m e r i c a n regulations forbid [email protected] s to RFG e conscious use of false evidence. T h e E [email protected] D r is also obligated to attempt to persuade the client to correct his evidence,
and if such efforts f a i l , to give up the case or to inform the court. SOwDP DL , some court
judgements stress that attorneys are TUVWXTU d to provide some assistance to clients Y Z o
lie to the court.
7. E t h i c al principles of legal practice wDL e disussed in the [> < ?D d States in c o n junction w <? h the \ F G e Pleasant case: ''
1
"In summer of 1973 Robert ]FLLOw , a 38-years o l d mechanic, wF s arrested and
charged w<? h the murder of a y o u n g man at the c a m p i n g site. As the accused c o u l d not
afford to hire an attorney, the court appointed ?w o ex officio attorneys: Fran G A r m a n i
and Francis B e i g e .
Adopted by the Supreme Council of Attorneys on 10 September 1998.
" M. ^_`abc, Tajemnica zawodowa adwokatów w systemie prawnym Stanów Zjednoczonych,
Palestra 1998/5-6.
Is
147
Piotr Szczeszek
The same summer a y o u n g d ef gh , Susan Petz, had disappeared d i j k e c a m p i n g
overnight in the northern part of the State of l m d n e o q . T h e police connected this disappearance, as d m k l as others, to r goo ed . F o r this reason, Susan's father, d i o came to l s n .
to search for his daughter, dg s advised to get in touch d jt h r g o o ed u s attorneys. T h e y
denied h a v i n g any information about Susan.
Yet r g o o ed had confessed to them that he had murdered Susan as d m k l as other
persons. He had also informed them of dimo e he had hidden Susan's body. A r m a n i and
B i e g e dmh t to the site, found the body and too q pictures.
In the course of pre-trial negotiations, r g o o ed u s kgdxmo s offered to provide i n formation concerning Susan and another person in exchange for a reduced sentence.
In the meantime, the police, assisted by volunteers, found the td o bodies. T i l l
then. Susan's parents had l i v e d in uncertainty.
r g o o e d confessed to the murders and disclosed the place dimo e he had hidden
the bodies. The confession dg s a part of defence strategy, aimed at c o n v i n c i n g the court
o f his i n s a n i t y " .
20
Conscience?
W i t h this example, d e return to our initial point of departure. P o l i s h regulations
and ethical codes do not conclusively resolve dilemmas arising in circumstances kjq e these.
T h e e x p l i c i t indication that professional secrecy covers " e v e r y t h i n g " may i m p l y
that conflicts have to be solved in the k gd xmou s conscience. Furthermore, it is difficult to
imagine that the autonomy of association d e y k d mean that certain activities lie outside
general ethics.
Besides, neither the act nor the code of professional ethics defines professional
behaviour in any and all situations that may be encountered in legal practice; such comprehensiveness d ey k d certainly not be feasible. The assessment, by means of these norms, of
the value of personal property, confidentiality, or the individual's right to defence, relative
to that of truth, property, health or even life, is not a ztogj{it|eodgo d process.
What is disturbing is the absence in these professional ethical codes of any c r i teria to render the norms included more flexible, d i j } h d e y k d seem to suggest that these
norms are removed from the ordinary dictates of conscience. As the p r i n c i p l e of professional secrecy is just a |ogfmdeoq d i j } h needs to be d u l y interpreted and applied, the
very formulation of such codes is sometimes interpreted as e x c l u d i n g any future re-assessment, no matter h o d difficult actual circumstances may be.
A l l the more v a l i d , then, is the tendency, popular also in the ~h j t m d States, to
emphasise the role of i n d i v i d u a l ethics in the k gd xmo z ' d eo q .
T h i s tendency helps k gd xm r solve the basic d i l e m m a of his j o b : h o d to be loyal
to one's client and also honest to the court and to o n e s e l f ?
22
T h i s issue justifies the presence of legal ethics in the c u r r i c u l u m of l a d departments. It must be emphasised that university legal c l i n i c s provide the best opportunities
to explore ethical issues through the confrontation mtdmm n i n d i v i d u a l conscience and
actual circumstances.
If it is true that conscience is an obstacle to the k gd xmou s practice, this should
€o e e q e a reassessment of legal ethics, and not of conscience.
" The court, however, sentenced him to 25 years in prison, which was the ‚ƒ„…‚†m penalty.
" M. ‡ˆ‰Š‹Œ, op. cit.
:
Петр Щешек
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТАЙНА ЮРИСТОВ —
ЗАКОН, КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ,
СОВЕСТЬ
1. „В у г о л о в н о м п р о и з в о д с т в е о б в и н я е м ы й в п о х и щ е н и и и у б и й с т в е т е т к и
о т к р ы л с в о е м у з а щ и т н и к у , что з а м у р о в а л ее ж и в ь е м т р и д н я т о м у н а з а д в с а р а й ч и к е .
П о д е л у н е б ы л о н и к а к и х д о с т о в е р н ы х доказательств против о б в и н я е м о г о . О н ок азался
бы, вероятно, оправданным. Адвокат задумывался, должен ли он по собственной
и н и ц и а т и в е р а з г л а ш а т ь п о л у ч е н н ы е по секрету и н ф о р м а ц и и и м о ж е т ли он о т с т у п и т ь
от о б я з а н н о с т и действовать л и ш ь в пользу и н а р у ш и т ь обязанность конфид е н ц и а л ь н о с т и с ц е л ь ю с п а с т и т е т к у и п о л у ч и т ь с п р а в е д л и в о е р е ш е н и е суда? (...)".'
К с ч а с т ь ю (не т о л ь к о для т е т к и по казусу, но и в о о б щ е д л я ю р и с т о в ) ,
вышеуказанная ситуация является литературным вымыслом, а на практике многие
ю р и с т ы встречают т а к ие ситуации достаточно редко. Однако, такой яркий п р и м е р
х о р о ш о о б н а р у ж и в а е т суть д и л е м м ы , которая более или менее ярко появляется
в профессиональной деятельности любого юриста.
Доверие клиента, необходимое для оказания эффективной юридической
помощи, являющейся сутью специфики юридических профессий, позволяет юристу
п о л у ч и т ь и н ф о р м а ц и и , к о т о р ы е , в с л у ч а е их р а с п р о с т р а н е н и я , могут, с о д н о й с т о р о н ы , н а р у ш и т ь и н т е р е с к л и е н т а , а с д р у г о й — б ы т ь г а р а н т и е й д ля д р у г и х ц е н н о с т е й ,
т а к и х к а к : , д о б р о о с у щ е с т в л е н и я п р а в о с у д и я " и л и т.н. „ м а т е р и а л ь н а я п р а в д а " .
2
Рассмотрим другие примеры:
„ К л и е н т о б р а щ а е т с я за п о м о щ ь ю с п р о с ь б о й помочь в п о л у ч е н и и
с о ц и а л ь н о г о п о м е щ е н и я , ' потому что ему угрожает эксмиссия из к в а р т и р ы ,
в которой проживает. Условием для получения социального помещения является
б е з д о м н о с т ь . Ю р и с т п о м о г а е т к л и е н т у , с к р ы в а я о т с о о т в е т с т в е н н ы х о р г а н о в факт,
что в настоящее время у клиента есть кровля над головой".
1
Пример подготовил Филипп Всйман для обсуждения в рамках встречи студентов
ӍŽ‘’Ž““’”• й юридической консультации, касающейся этических вопросов.
Материальная правда т.е. соответствие между фактами и действительностью (С. Вальтось,
–—˜™˜š›œ žŸ˜ ¡¢¢£ с. 212).
' Это помещения, обладающие пониженной потребительной стоимостью и предназначенные
для лиц с жилищными проблемами, которые не могут себе позволить снять квартиру по
рыночному принципу. Такие помещения находятся в распоряжении гмины (Замом ˜ ¤Ÿ¡›¥¡
ꚤŸ¦§Ÿ § ˜ ¨§™§©›œª žŸ§«¤šê¤ª от дня 2 июля 1994 г.).
2
149
¬­®¯ °±²±³
„ К л и е н т о б р а щ а е т с я за с о в е т о м в с в я з и с н а х о д я щ и м с я на р а с с м о т р е н и и
у г о л о в н ы м делом. Он признается, что ф а л ь с и ф и ц и р о в а л б о л ь н и ч н ы й л и с т и не
п о с е щ а л занятий в вузе. Ю р и с т р е ш а е т оказать ему п о м о щ ь и доказать в суде
невиновность своего клиента".
П о с л е д н и е два казуса к а с а ю т с я т о й ж е п р о б л е м ы , которая б ы л а п р е д с т а в л е н а
во вступлении. Они не являются такими возбуждающими, но они жизненны. И еще,
они взяты из практики Университетской юридической консультации.
С у щ н о с т ь п р о б л е м ы п р о ф е с с и о н а л ь н о й т а й н ы в работе юриста и ее
актуальность в деятельности студенческих правовых консультаций, у которых
требуется такой же самой добросовестности, заставили меня задуматься над этой
проблемой.
2. П р о ф е с с и о н а л ь н а я т а й н а касается и н ф о р м а ц и и , п о л у ч е н н ы х в связи
с работой по профессии. Так определяется сумма информации, которую получает
4
ю р и с т от клиента (или из других источников)
5
независимо от оговорки о кон-
ф и д е н ц и а л ь н о с т и . Кодекс адвокатской этики и Кодекс этики юристконсульта
с о г л а ш а ю т с я в том, что т а й н а распространяется на все и н ф о р м а ц и и , н е з а в и с и м о
от их ценности.''
Это также правовая или этическая обязанность, з а к л ю ч а ю щ а я с я в защите
этих д а н н ы х . С одной стороны, это есть з а щ и щ а е м ы й правом запас и н ф о р м а ц и и
о клиенте, а с другой, обязанность „ н а д л е ж а щ е г о " его использования.
Именно такое расположение проблемы — на границе между правовой
о ц е н к о й и в н е ю р и д и ч е с к и м и о ц е н к а м и п о в е д е н и я — р е ш а е т о ее п р о т и в о р е ч и в о с т и .
Эта пограничная область переплетения нормативной регуляции работы по данной
профессии с обращающимися к какой-то высшей аксиологии приказами является
особенно поддающейся провоцированиям жестоких комментариев и беспощадному
доказанию их относительности.
Без сомнений, принцип конфиденциальности, являясь у с л о в и е м для
надлежащей профессиональной работы, защищает определенные профессиональные интересы, заключающиеся в защите интересов клиента. Сомнение
возникает
в
ситуации,
когда
эти
профессиональные
интересы
остаются
В противоречии с интересом правосудия, общества или, наконец, с совестью юриста
(некоторые сомневаются в наличии совести у юристов). Встречаются ситуации,
в которых упомянутый профессиональный интерес „отвечает" интересу клиента,
с у щ е с т в е н н ы м образом н а р у ш а ю щ е м у не только право, но и всякие м о р а л ь н ы е
н о р м ы . К о н ф л и к т м е ж д у „ Г о с п о д и н о м И к с " как ю р и с т о м и „ Г о с п о д и н о м И к с " как
частью общества и, прежде всего, человеком становится тогда исключительно
драматичным.
С д р у г о й , однако, стороны, эффективная п о м о щ ь клиенту в том, чтобы он
мог хорошо ориентироваться в сложном и бездушном механизме юридических
институтов (помощь, которая имеет своей целью справедливое разрешение),
возможна именно благодаря доверию клиента к своему юристу. Доверие часто
зависит от гарантии конфиденциальности.
К. Фляга -Гсрушинская, Институт профессиональной тайны в гражданском производстве, Рсснт 1998, № I, с. 41.
Тайна юриста не совпадает по объему с тайной клиента. Юрист может узнать о клиенте
и по делу больше, чем он сам.
" Там же.
4
5
150
Профеа ´µ¶µ·¸´¹º »µ¼´µ ½¾¹¿»ÀÁÂ
Такие проблемы являются фоном для обсуждений рецептов традиционных
п р и н ц и п о в работы по профессии в кодексах п р о ф е с с и о н а л ь н о й этики, их
нормативного статуса и законных гарантий стандартов
профессиональной
корпорации.
„Тайна" профессональных корпораций
3. П р о ф е с с и о н а л ь н ы е корпорации организуются в рамках о б щ е с т в а
в структуры, которые л у ч ш и м образом отвечают их функциям. Чтобы предоставить
т а к у ю возможность, общество снабжает их некоторым объемом автономии. Эта
автономия является условием для правильного осуществления данной профессии,
но является также для корпорации обязанностью действовать в определенных
стандартах. Необходимость гарантировать услуги высокого качества и сохранять
в н у т р е н н ю ю дисциплину требуют установления высокого уровня требований по
о т н о ш е н и ю к членам корпорации. Автономия и эти стандарты касаются также
(а, м о ж е т б ы т ь ,
прежде
всего)
этических
вопросов,
которые
проявляются
в реальностях конкретной профессии.
Корпорации юридических профессий большое значение придают этим
стандартам. С п е ц и ф и к а этих профессий обозначает, что правильное выполнение
их
общественной
функции
требует
совсем
индивидуального
подхода
к о б щ е с т в е н н о м у интересу, то есть, сквозь интерес л и ч н о с т и - к л и е н т а . Н а д е ж н о е
качество их деятельности должно гарантироваться обществом с учтением
вышеуказанной специфики.
Обоснование идет в двух направлениях.
7
В о - п е р в ы х , в ы д в и г а ю т с я здесь и н д и в и д у а л ь н ы е права человека, который
во все б о л ь ш е у с л о ж н я ю щ е м с я мире не может обойтись без п р о ф е с с и о н а л ь н о й
п о м о щ и юриста. Результат этой помощи зависит от полной полученной юристом
и н ф о р м а ц и и по делу. О т с у т с т в и е д о в е р и я к юристу и о п а с е н и е перед о т к р ы т и е м
секретов подвергает клиента неправильному ведению дела. Благодаря гарантиям
соблюдения т а й н ы , возможной является защита прав человека и обеспечение ему
надлежащей
защиты.
конвенционного права
Гарантии
8
сохранения
тайны
являются
реализацией
и ст. 42, а б з а ц 2 К о н с т и т у ц и и П о л ь с к о й Р е с п у б л и к и .
4
В о - в т о р ы х , указываются цели деятельности юриста, которыми являются:
помощь в получении справедливых решений и мотивировка к сохранению правовых
норм.
Конфиденциальность,
обеспечивающая
лучшее
познание
правды,
способствует реализации этих норм и принос и т пользу всему обществу.
Этот
последний
аргумент
заменяется
в
польской
литературе "
1
п р о т и в о р е ч а щ и м е м у ( е с л и речь и д е т о п р е д п о с ы л к е , а не о к о н с т а т а ц и и )
'
Аргументы, разработанные на почве американской практики (Палестра 5-6; 1998.
М. Южик, þÀÄÅ¿¿¹À´µ·¸´µÆ »µ¼´µ µÇÁÀºµ»ÀÁ Á ȾµÁÀÁÀ¼ ¿¹¿»ÅÉÅ ÊËÌÍÎ в указанном
объеме являются вполне актуальными.
* Ст. 6 абзац 3 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Рим
1950, сторонами конвенции являются члены Совета Европы) ст. 14 абзац 3 Международного пакта гражданских и политических свобод (ООН 1966).
' Принцип конфиденциальности в США связан с правом на защиту, которое гарантирует
6 поправка к Конституции США и привилегия против самооговора из 5 поправки.
"' К. Фляга-Грушинская, Институт тайны в гражданском производстве, Рсснт, 1998, №
1, с. 41; А. Фурманск, Ограниченные тайны, Юридическая газета 1997, № 22.
151
ÏÐÑÒ
ÔÐÕÐÖ
аргументом о безусловности профессиональной тайны юристов, которой является
недопускаемость искать правду л ю б о й ценой, всеми средствами, вопреки о с н о в н ы м
законам и
гражданским свободам.
Их авторы не видят в т а й н е средства,
способствующего приближению к истине, а гарантию этих важнейших ценностей.''
Эти обоснования накладываются на разнообразные предположения рынка
ю р и д и ч е с к и х услуг, т р а д и ц и я и практика которых у к а з ы в а ю т на н е о б х о д и м о с т ь
надлежащего формирования профессиональной тайны.
Свободные юридические профессии со сойм дуализмом деятельности,
осуществляющей „справедливость", с одной стороны, и коммерческую деят е л ь н о с т ь , с д р у г о й , о к а з а л и с ь п е р е д н о в ы м и п р о б л е м а м и , когда и р ы н о к с т а л
„свободным".
Преображения
строя
нашего
государства
и
изменение
его
экономической структуры повлияли на то, чтобы именно в рынке видеть ремедиум
на недостаточную д о с т у п н о с т ь и качество этого рода услуговой деятельности.
В этом контексте, профессиональная тайна, обуславливающая эффективность
услуги, была бы необходимым элементом конкурентной активности юристов на
рынке.
О д н а к о , т р а к т о в к а ю р и д и ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и как „ т о в а р а " о г р а н и ч и в а е т с я
ее с п е ц и ф и к о й и специальной функцией. Не без значения остается с у щ е с т в у ю щ е е
в
нашем
обществе
убеждение
в
„институциональной
связи" адвокатуры,
юристконсультов и нотариусов с прокуратурой и судами, а также традиционная
защита статуса этих услуг самыми юристами.
Гармонирование общественной функции данной профессии с ее коммерческим характером непросто.
Трудность,
заключающаяся
в
оптимальном
(особенно
—
ex
ante)
ф о р м и р о в а н и и о т н о ш е н и й м е ж д у и н т е р е с о м клиента, и н т е р е с о м ю р и с т а и его
к о р п о р а ц и и и м е ж д у и н т е р е с о м п р а в о с у д и я как ф у н к ц и и г о с у д а р с т в а и п р о я в л е н и я
вышестоящих этических норм, не позволяет однозначно предрешить форму
институтов, о с у щ е с т в л я ю щ и х справедливость и „продающих", одновременно, свои
услуги на рынке.
По мнению представителей юридических корпораций, конфликт двух типов
о б щ е с т в е н н о г о и н т е р е с а , т.е.
п у б л и ч н о г о и н т е р е с а (как д о б р а и н с т и т у т о в
правосудия) и интереса клиента, должен решаться в пользу безусловности
п р о ф е с с и о н а л ь н о й т а й н ы , с у щ е с т в е н н о й ведь для о б о их интересов. Оттуда —
категорическая точка зрения юридических самоуправлений.
Эту
точку
зрения
подтверждают
урегулирования
стандартов
профессиональных юристов в других странах. Международные правила этики
а д в о к а т с к о г о с о с л о в и я ( О с л о 1956), П р а в и л а а д в о к а т с к о г о с о с л о в и я Е в р о п е й с к о г о
Сообщества
(Страсбург
1988)
или
Образцовые
нормы
профессионального
п о в е д е н и я ю р и с т о в ( С Ш А 1983) п о д ч е р к и в а ю т в ы с о к и й р а н г з а щ и т ы д о в е р и я
клиента, благодаря дачи гарантии в конфиденциальности.
Конечно, мнения лиц, находящихся вне корпорации, часто о т р и ц а ю т
в о з м о ж н о с т ь с о в м е с т и т ь эти и н т е р е с ы . О н и с ч и т а ю т , ч т о б е з у с л о в н а я п р о ф е с с и о нальная тайна может угрожать добру правосудия, которое считается в ы ш е с т о я щ и м
профессиональных интересов.
Итак, независимо от точки соприкосновения, профессиональная тайна
юристов останется элементом правопорядка, нормативное проявление которого
всегда будет вызывать споры.
'' Там же.
152
Профессиональная тайна юристов.
Обоснования сторон не предоставляют многих директивов, которые могли
бы помочь юристу решить дилемму, о которой говорилось во вступлении.
Профессиональная тайна в ю р и д и ч е с к о м п о р я д к е
4. П р о ф е с с и о н а л ь н а я тайна, становясь понятием юридического языка,
д е т а л ь н о и з л о ж е н н а я ( п о с о д е р ж а н и ю ) в кодексах п р о ф е с с и о н а л ь н о й э т и к и , т р е б у е т
р а с с м о т р е н и я ее в качестве института правопорядка. О б ъ е м т а й н ы и с фе ра ее
действования,
которые
гарантируются
правовыми
нормами,
являются
существенными для определения сферы (подчиняющейся лишь моральным
оценкам)
и
пограничных
областей,
в
которых
профессиональная
этика
исключительно подвергается испытанию.
Правила, устанавливаемые профессиональными корпорациями и разрешающие
конфликтные ситуации
между интересом юриста
и
интересом
правосудия, иногда в разной степени подтверждаются правовыми нормами в рамках
д а н н о г о п р а в о п о р я д к а . Э т и н о р м ы о к о н ч а т е л ь н о п р е д р е ш а ю т в о п р о с о т о м , когда
г о с у д а р с т в е н н а я в л а с т ь с п о м о щ ь ю суда и л и п р о к у р о р а м о ж е т о с в о б о д и т ь ю р и с т а
о т о б я з а н н о с т и с о х р а н и т ь п р о ф е с с и о н а л ь н у ю т а й н у и п о к а к и м п о в о д а м . Р е ч ь идет,
по м е н ь ш е й мере, о безусловности или относительности этой обязанности.
Б е з у с л о в н ы й характер п р о ф е с с и о н а л ь н о й т а й н ы ставился под сомнение,
е с л и и м е т ь в в и д у о б я з ы в а ю щ и й до 1 с е н т я б р я 1998 года У г о л о в н о п р о ц е с с у а л ь н ы й
к о д е к с × и п о с т а н о в л е н и е В е р х о в н о г о С у д а о т 16.06.1994 года, к о т о р ы е р а з р е ш а л и
:
о с в о б о ж д а т ь а д в о к а т а (не в ы п о л н я ю щ е г о о б я з а н н о с т е й з а щ и т н и к а ) о т о б я з а н н о с т и
сохранять
п р о ф е с с и о н а л ь н у ю тайну,
если
было бы
это необходимым для
о б е с п е ч е н и я правильного в ы н е с е н и я судебного р е ш е н и я по делу.
Н о в е л л и з а ц и я П р а в а о а д в о к а т у р е и З а к о н а о ю р и с т к о н с у л ь т а х в 1997 г о д у
бесспорно исключила, однако, возможность освобождать юриста от обязанности
сохранять п р о ф е с с и о н а л ь н у ю тайну. Н а х о д я щ и е с я там н о р м ы обязывают ю р и с т о в
с о х р а н я т ь для себя все и н ф о р м а ц и и , которые они п о л у ч и л и в связи с о к а з а н и е м
юридической помощи, независимо от истечения в р е м е н и . " Принимая введенные
н о р м ы з а lex posterior п о о т н о ш е н и ю к п о л о ж е н и я м У г о л о в н о п р о ц е с с у а л ь н о г о
кодекса, м о ж н о принять, что тогда п р е д р е ш и л а с ь судьба безусловного характера
рассматриваемой обязанности.
Закон от дня 19.04.1969 года (Законодательный вестник. № 69.13.96).
' Закон о адвокатуре: Ст. 6.(8) I. Адвокат обязан сохранить втайне все, о чем узнал в связи
с предоставлением юридической помощи. 2. Обязанность сохранять профессиональную
тайну не может ограничиваться во времени. 3. Адвокат не освобождается от обязанности
сохранять профессиональную тайну по отношению к фактам, о которых узнал во время
оказания юридической помощи или по ходу ведения дела.
Закон о юристконсультах: Ст. 3.(3) 1. По профессии юрисконсульта может
работать лицо, которое отвечает требованиям, определенным настоящим законом.
2. Юрисконсульт работает по профессии старательно, согласно юридическим
знаниям и этическим принципам юрисконсульта.
3. Юристконсулы обязан сохранить втайне все, о чем узнал в связи с оказанием
юридической помощи.
4. Обязанность сохранять профессиональную тайну не может ограничиваться
во времени. 5. Юристконсульт не освобождается от обязанности сохранять
профессиональную тайну но отношению к фактам, о которых узнал во время оказания
юридической помощи или по ходу ведения дела.
| :
1
153
ØÙÚÛ
ÜÙÝÙÞ
Однако, вступление в жизнь нового Уголовно-процессуального кодекса'
4
в с е н т я б р е 1998 года н е п о д т в е р д и л о э т у т е н д е н ц и ю . Н а о б о р о т , о н о в н о в ь в ы з в а л о
сомнения, связанные с действием профессиональной тайны. Оно ввело, кроме того,
возможность по-разному трактовать тайну адвоката и юристконсульта.
У г о л о в н о - п р о ц е с с у а л ь н ы й к о д е к с о т 1997 г о д а з а п р е щ а е т д о п р а ш и в а т ь
з а щ и т н и к а в к а ч е с т ве с в и д е т е л я д л я в ы я с н е н и я ф а к т о в , о к о т о р ы х он у з н а л , о к а з ы в а я
п р а в о в у ю п о м о щ ь и л и в о в р е м я в е д е н и я д е л а (ст. 178 У г о л о в н о - п р о ц е с с у а л ь н о г о
кодекса).
Кажется, что „ б е з у с л о в н о с т ь " т а й н ы на почве в ы ш е у к а з а н н ы х корпорационных законов остается ограниченной „расположениями", учитываемыми
новой уголовной процедурой. Насколько их можно как-то объяснить в связи
С вышеупомянутыми и высказывающимися против абсолютной тайны аргументами,
настолько мотивы иной трактовки адвокатской тайны и тайны других юридических
профессий остаются, по крайней мере, загадочными.
У г о л о в н о - п р о ц е с с у а л ь н ы й кодекс н и ч е г о н е г о в о р и т , н а п р и м е р , о ю р и с т консультах. Итак, неизвестно, подлежит ли защите в уголовной процедуре
п р о ф е с с и о н а л ь н а я тайна этих юристов и не требуется ли специальной п р о ц е д у р ы ,
о с в о б о ж д а ю щ е й от ее сохранения, или же, обозначает ли это отсутствие п о л н у ю
актуальность запрещения, освобождения юристконсультов от этой обязанности,
п р е д в и д е н н о й в Законе о юристконсультах. Д о л ж н ы ли юристконеульты б ы т ь
з а ч и с л е н н ы м и , н а к о н е ц , к л и ц а м , к о т о р ы е „ о б я з а н ы с о х р а н я т ь (...) с в я з а н н у ю
с п р о ф е с с и е й " т а й н у и о к о т о р ы х г о в о р и т § 1 с т а т ь и 180 У г о л о в н о - п р о ц е с с у а л ь н о г о
кодекса. В таком случае, о с в о б о ж д е н и е их от этой о б я з а н н о с т и будет зависеть от
усмотрения
суда
или
прокурора,
не
ограниченных
никакими
законными
критериями. Такое урегулирование вызывает справедливые возражения.'
5
5. Г р а ж д а н с к ий п р о ц е с с у а л ь н ы й кодекс позволяет с в и д е т е л ю отказаться от
ответа на задаваемые вопросы, если показание связано было бы с нарушением
с у щ е с т в е н н о й п р о ф е с с и о н а л ь н о й т а й н ы (ст. 261 § 2 Г р а ж д а н с к о г о п р о ц е с с у а л ь н о г о
кодекса). П о д о б н ы м образом регулирует этот вопрос А д м и н и с т р а т и в н ы й кодекс,
обуславливая отказ от ответа возможностью нарушения обязанности сохранять
п р о ф е с с и о н а л ь н у ю т а й н у (ст. 83 § 2 А д м и н и с т р а т и в н о г о к о д е к с а ) . П о л о ж е н и е
о н а л о г а х , в с в о ю о ч е р е д ь , п р и м е н я е т т а к о й р е ж и м по о т н о ш е н и ю к з а щ и щ а е м о й
з а к о н о м т а й н е (ст. 196 § 2 п о л о ж . о н а л о г а х ) .
Процедурный размер профессиональной тайны регулируется, затем,
равномерно в основных областях активности юристов, различаясь объемом
компетенций „допрашиваемого" органа по отношению к ограничению обязанности
с о х р а н я т ь тайну.
В г р а ж д а н с к о м с у д о п р о и з в о д с т в е суд б у д е т о ц е н и в а т ь , в л е ч е т л и п о к а з а н и е
„ н а р у ш е н и е " т а й н ы и является ли она „существенной". Орган административного
производства и орган по делам налогов д о л ж н ы , затем, рассмотреть, „ н а р у ш а е т "
ли показание обязанность и является ли тайна з а щ и щ а е м о й „в правовом порядке"
(или „по закону"). В уголовном производстве, наконец, нельзя допрашивать
Закон от дня 6 июня 1997 г. (Законодательный вестник, № 89, абзац 555) вступил
в жизнь с 1 сентября 1998 г.
' 3.
Клятка ßÙÚ Þàáâã äÛàåæÙçãç è äÛàéÙèèëàáãæìáàí тайной юристконсульта.
Юрисконсульт 1998, № 3, с. 15.
IJ
;
154
Профессиональная тайна юристов.
з а щ и т н и к а по о т н о ш е н и ю к ф а к т а м , о к о т о р ы х он у з н а л , п р е д о с т а в л я я ю р и д и ч е с к у ю
к о н с у л ь т а ц и ю или во время ведения дела. Д р у г и е адвокаты могут, однако,
освобождаться судом от обязанности сохранения профессиональной тайны, если
это необходимо для осуществления правосудия.
Сомнения, касающиеся формирования института профессиональной тайны
и о т н о ш е н и я ее у р е г у л и р о в а н и й в Законе об а д в о к а т у р е и Законе об ю р и с т консультах по о т н о ш е н и ю к процедурным урегулированиям, становят слишком
о б ш и р н у ю п р о б л е м у д л я хотя б ы к о р о т к о г о о б с у ж д е н и я в э т о й р а з р а б о т к е . К р о м е
того, оценка описанного выше фрагмента правовой системы с точки зрения
ц е л о с т н о с т и и е д и н е н и я не является предметом этой статьи. Хватит подчеркнуть,
что законная регуляция проблемы не помогает р е ш и т ь д и л е м м , связанных с т а й н о й
юристов, а вызывает лишь новые интерпретационные сомнения.
Такая недопускаемая, вызывающая неясности правотворческая процедура
может облегчить нам методологическое разделение вопроса п р о ф е с с и о н а л ь н о й
тайны,
непосредственно связанной
с
правосудием,
от других
проявлений
юридической деятельности.
Отделение сферы „относительной профессиональной тайны", возникающей
из сопоставления деятельности юристов осуществлению правосудия, от сферы
„безусловной профессиональной тайны", установленной на почве корпорационных
законов и кодексов профессиональной этики и обеспеченной д и с ц и п л и н а р н о й
ответственностью, позволяет однозначно определить условия употребления
к о н ф и д е н ц и а л ь н ы х информации вне судебного контекста.
Приведенные Й. Руффом примеры из довоенной дисциплинарной судебной
практики "'указывают на богатство ситуаций нарушения профессиональной тайны,
необязательно связанных с объемом конфиденциальности, гарантированным
процедурными положениями.
Среди перечисленных там случаев только раскрытие тайны, переданной
клиентом во время подачи показаний в качестве свидетеля по делу самого клиента
могло бы вызвать расхождение в оценках с точки зрения п о л о ж е н и й , устанав л и в а ю щ и х стандарты работы по профессии и по процессуальным законам.
В о с т а л ь н ы х с л у ч а я х , т а к и х как: н с с о х р а н е н и е и н ф о р м а ц и и , п о л у ч е н н о й от
противно й с т о р о н ы , которая была р а н ь ш е клиентом юриста, н а п р а в л е н и е в суд
апелляции вместе с письмом от клиента (содержащим критику судей первой
и н с т а н ц и и ) , с к р ы в а н и е в разговорах с коллегой факта п р и н е с е н и я дела в суд
и р а с к р ы т ие по этому делу полученных этим путем и н ф о р м а ц и и
17
— невозможно
оправдать нарушение профессиональных стандартов требованиями процедуры.
В этой
сфере
удается
применять
лишь
ригористические
урегулирования
корпорационных законов и кодексов этики данной профессии. Эти нормы
тщательно определяют объем и содержание тайны в различных ситуациях, которые
появляются на практике во время работы по профессии юриста.
В этих ситуациях безусловность профессиональной тайны юриста не
вызывает сомнений на почве обязывающих правовых и этических норм.
"' Руфф, Дисциплина адвокатуры, Варшава 1939.
" Руфф, Дисциплина адвокатуры, Варшава 1939.
155
Пет/) Щешек
„Профессиональная" этика
Последняя
оговорка
может
служить
предлогом
для
того,
чтобы
присмотреться профессиональным этическим нормам. Дело не в укреплении
в данной культуре образцов поведения, а в кодифицировании в рамках отдельных
корпораций п р о ф е с с и о н а л ь н ы х этик. По м н е н и ю некоторых, сама регламентация
некоторой сферы в этических кодексах обозначает, что д а н н ы й вопрос вызывает
сомнения. Это, однако, другой тип сомнений, чем вышеуказанные.
О н и не вызваны неясной формулировкой закона или же менее или более
необоснованной интерпретацией права. Сомнения, которые должен удалить
э т и ч е с к и й кодекс, с в я з а н ы с к о р е е с д и л е м м а м и , у к а з а н н ы м и во в с т у п л е н и и к с т а т ь е ,
а также с упомянутой противоречивостью юридической тайны. Эти сомнения
касаются отношения ценностей, представляемых стандартами данной профессии,
к другим обыкновенным ценностям.
Н е хочу з а н и м а т ь с я з д е с ь х а р а к т е р о м н о р м , з а к л ю ч а ю щ и х с я в э т и х кодексах,
ни обоснованностью формулирования этических кодификаций, относящихся
к отдельным профессиям, но установление нормативной позиции профессиональной
т а й н ы требует учтения особого статуса кодексов профессио-нальной этики.
Эти
кодексы содержат регуляции,
касающиеся
поведения
в
рамках
деятельности корпораций на основании законного уполномочия. Заключающиеся
в них нормы иногда непосредственно создают права и обязанности клиента
и юриста. Н а р у ш е н и е норм кодексов влечет за собой д и с ц и п л и н а р н у ю ответственность с
возможностью (включительно) л и ш и т ь юриста права работать по
профессии.
1 8
В ы с о к и й ранг этических норм, заключающихся в кодексах, подтверждает
также точка зрения представителей корпораций, которые часто п р и с у ж д а ю т им
первенство в случае конфликта с правовой нормой.
Э т и ч е с к и е кодексы п р о ф е с с и о н а л ь н ы х корпораций п о д т в е р ж д а ю т высокий
ранг защиты профессиональной тайны в работе юриста, не учитывая исключений.
Самое
представительное
„Собрание
принципов
адвокатсской
этики
И д о с т о и н с т в о п р о ф е с с и и " ' в п а р а г р а ф е 19 о б я з ы в а е т а д в о к а т а с о х р а н я т ь в т а й н е
4
в с е , о ч е м он у з н а л в с в я з и с о к а з а н и е м ю р и д и ч е с к о й п о м о щ и . А д в о к а т с к о й т а й н о й
я в л я ю т с я т а к ж е м а т е р и а л ы , н а х о д я щ и е с я в его актах и все к а с а ю щ и е с я дела
и н ф о р м а ц и и , записки и документы, полученные от клиента или других лиц. Этот
п а р а г р а ф требует от адвоката о с о б е н н о й т щ а т е л ь н о с т и во время работы с ком п ь ю т е р о м или во время э л е к т р о н н о й передачи и н ф о р м а ц и и с ц е л ь ю в о с п р е пятствовать
передаче информации третьим лицам. Вышеуказанные обязанности
не подлежат давности и не зависят от срока действия полномочия, с в я з ы в а ю щ е г о
адвоката с клиентом. Пункт 7 этого параграфа запрещает, наконец, адвокату вносить
д о к а з а т е л ь с т в о в л и ц е с в и д е т е л я , е с л и н и м б ы л б ы адвокат, д о п р а ш и в а е м ы й с ц е л ь ю
р а з г л а ш е н и я и н ф о р м а ц и и в с в я з и с р а б о т о й по п р о ф е с с и и .
Существуют также правила, связанные с соблюдением профессиональной
тайны работниками канцелярии и помощниками юриста. К ним непосредственно
относятся Правила адвокатского сословия Европейского Сообщества (Страсбург),
" Ст. 80 Закона об адвокатуре: Адвокаты и адвокатские стажеры подлежат дисциплинарной
ответственности за действия, противоречащие закону, принципам этики или достоинству
профессии, а также за нарушение своих профессиональных обязанностей.
" Собрание принципов адвокатской этики и достоинство профессии было принято Главным
адвокатским советом для 10 октября 1998 г.
156
Профессиональная тайна юристок.
приказывающие адвокату следить за соблюдением принципа конфиденциальности
сотрудникам
и
всем лицами, которые участвуют в его профессиональной
деятельности.
Кодексы профессиональной этики, кроме детального описания обязанности
сохранения тайны и конкретизации содержания понятия этой особенной тайны,
не р е ш а ю т о м о р а л ь н ы х оценках в ситуациях, в которых они м о гу т б ы т ь с а м ы м и
с л о ж н ы м и . Это парадоксально, но, заключая в себе казуистические п р и н ц и п ы , они
мало эластичны и не могут служить указанием для разрешения конфликтных
ситуаций, то есть таких, в которых ценности, защищаемые этими нормами,
остаются в противоположности каким-то другим.
Итак, возможная дисциплинарная ответственность за нарушение так
о п р е д е л е н н о й тайны зависит от оценки д и с ц и п л и н а р н о г о суда, л и ш е н н о г о
кодифицированных критериев.
К о д е к с ы п р о ф е с с и о н а л ь н о й э т и к и н е л ь з я т р а к т о в а т ь как о с о б е н н у ю
„ р е г у л я ц и ю " по о т н о ш е н и ю к о б щ е п р и н я т ы м этическим п р и н ц и п а м в с м ы с л е
исключения ей в некотором объеме.
Профессиональная этика пополняется
и п р и с п о с а б л и в а е т с я к э т и м же к о н ф л и к т н ы м с и т у а ц и я м с п о м о щ ь ю о б ы д е н н о й
этики.
Единственной
инстанцией,
способной
эффективно
применять
эту
последнюю, является человеческая совесть.
6. Американские образцовые профессиональные нормы для юристов от
1983 г о д а , о т в л е к а я с ь о т м н о г и х о т л и ч и й а м е р и к а н с к о й п р а в о в о й с и с т е м ы и р а н г а
этих норм, дают юристам более точные „инструкции".
В С Ш А предвидено исключение из общего правила, потому что адвокат
может р а с к р ы т ь к о н ф и д е н ц и а л ь н ы е и н ф о р м а ц и и клиента в случае, если по его
м н е н и ю это является необходимым для предотвращения совершения клиентом
преступного деяния, которое (по обоснованному у б е ж д е н и ю юриста) может стать
п р а в д о п о д о б н о й п р и ч и н о й смерти или т я ж е л о г о п о в р е ж д е н и я тела.
С п о р ы на т е м у этого исключения касались его характера (является ли это
о б я з а н н о с т ь ю ю р и с т а или его привилегией) и того, какие п р е с т у п л е н и я (напр.
м о ш е н н и ч е с т в а ) оно охватывает. Разногласия эти привели к п р и н я т и ю р а з н ы х
разрешений в разных штатах. Неоднородной является также трактовка субъектов,
которых может касаться информация. Так, например, обязанность раскрыть
м о ш е н н и ч е с т в а клиента по о т н о ш е н и ю к суду часто не отвечает о б я з а н н о с т и
раскрыть
факт
о
подвержении
опасности;
юристу
разрешается
раскрыть
и н ф о р м а ц и ю клиента, чтобы получить гонорар, но ему нельзя это сделать, чтобы
защитить кого-либо от финансового мошенничества, планируемого клиентом.
Моральный
конфликт
четко
замечается,
несмотря
на
подробные
урегулирования профессиональных этических кодексов, в ситуации клятвоп р е с т у п л е н и я к л и е н т а . Д е л о в т о м . как д о л ж е н п о с т у п и т ь а д в о к а т , к о т о р ы й з н а е т
о том, что его клиент во время д о п р о с а или судебного заседания о б м а н ы в а е т суд?
Американские урегулирования запрещают юристу сознательно пользоваться
ложными
доказательствами.
Они
обязывают
юриста
вести
определенные
исправительные действия, заключающиеся в уговорении клиента к корректуре
заведомо ложных показаний, а в случае безрезультатности усилий юрист должен
отказаться от дела или раскрыть этот факт перед судом. Такая тенденция охватывает
и обстоятельства, которые могли бы вызвать о б в и н е н и е ю р и с т а в соучастии.
В н е к о т о р ы х р е ш е н и я х г о в о р и т с я о т о м , ч т о н е к о т о р а я п о м о щ ь к л и е н т у , когда т о т
врет перед судом, является условием надлежащего представительства.
157
îïðñ Щешек
7. Д и с к у с с и я о э т и ч е с к и х принципа х ю р и д и ч е с к о й этики, которая привела
к законотворческой и комментаторской активности в этой области, началась в С Ш А
с к н и ж н о г о у ж е теперь, т.н. д е ла из Лейк Плейсант: "
2
„В конце лета 1973 года Р о б е р т Гарров, 3 8 - л е т н и й механик, был арестован
и о б в и н е н в у б и й с т в е на кемпинге м о л о д о г о м у ж ч и н ы . Так как о б в и н я е м ы й не мог
с е б е п о з в о л и т ь о б р а т и т ь с я з а п о м о щ ь ю к адвокату, с у д н а з н а ч и л е м у д в у х
защитников. Франка Арман и и Франс ис а Бельжа. Того же лета, во время ночлега
на кемпинге, в с е в е р н о й части штата Н ь ю - Й о р к , пропала молодая ж е н щ и н а С ю з а н
П е т ц . П о л и ц и я с о е д и н я л а те и д р у г и е б е з в е с т н ы е о т с у т с т в и я с г р а ж д а н и н о м
Г а р р о в ы м . И когда о т е ц С ю з а н п р и е х а л в Н ь ю - Й о р к искать с в о ю д о ч ь , е м у
посоветовали обратиться к адвокатам Гаррова с целью получить и н ф о р м а ц и ю . О н и .
однако, заявили, что у них нет никаких с в е д е н и й о С ю з а н . В д е й с т в и т е л ь н о с т и ,
Гарров п р и з н а л с я в у б и й с т в е С ю з а н и д р у г и х л и ц . Он п о д р о б н о о п и с а л м е с т о
укрытия тела С ю з а н . Армани и Бельж направились к указанному месту, нашли т е л о
у б и т о й ж е н щ и н ы и с д е л а л и несколько ф о т о г р а ф и й . В о время п е р е г о в о р о в , е щ е д о
начала с у д е б н о г о р а з б и р а т е л ь с т в а о н и п о д с к а з ы в а л и в о з м о ж н о с т ь п е р е д а ч и
и н ф о р м а ц и и , е с л и получат о б е щ а н и е с мягче ни я наказания для с в о е г о клиента.
Интенсивные поиски полиции и многих добровольцев привели к месту захоронения
о б о и х п р о п а в ш и х б е з вести. Д о этого м о м е н т а родители С ю з а н н е знали, живет л и
их дочь или нет. Гарров только во время процесса признался в с о в е р ш е н и и убийства
и выявил м е с т о укрытия трупов. Это признание было частью его стратегии, которая
д о л ж н а была у б е д и т ь с у д в его н е в м е н я е м о с т и " .
21
Совесть?
П р и в о д я этот яркий п р и м е р , я вернулся к и с х о д н о й точке р а с с у ж д е н и й .
П о л ь с к и е нормы и э т и ч е с к и е кодексы н е о д н о з н а ч н о р е ш а ю т д и л е м м ы , которые
м о г у т появиться в таких ситуациях. Четкое указание на то, что п р о ф е с с и о н а л ь н о й
т а й н о й является „все", м о ж е т обозначать, что эти конфликты д о л ж н ы разрешаться
в с о в е с т и юриста.
Невозможно
представить
себе
ситуацию,
при
которой
автономия
корпораций исключала б ы н е к у ю д е я т е л ь н о с т ь и з - п о д в с е о б щ е й этики.
К р о м е т о г о , н и з а к о н , н и кодекс п р о ф е с с и о н а л ь н о й э т и к и н е г о в о р я т
о в з а и м н о м о т н о ш е н и и некоторых благ и ц е н н о с т е й во всех ситуациях, с какими
ю р и с т м о ж е т встретиться на практике. Э т о п р о с т о н е в о з м о ж н о .
В з в е ш и в а н и е защиты л и ч н о г о материального блага, к о н ф и д е н ц и а л ь н о с т и
и права на защиту с правдой, и м у щ е с т в о м , з д о р о в ь е м и д а ж е с ж и з н ь ю человека не
м о ж е т п р и н е с т и о д н о з н а ч н ы х р е з у л ь т а т о в при п р и м е н е н и и в ы ш е у к а з а н н ы х
с о б р а н и й норм.
Б е с п о к о и т ь м о ж е т л и ш ь о т с у т с т в и е к а к и х - н и б у д ь к р и т е р и е в , которые
д е л а л и б ы з а к л ю ч а ю щ и е с я в к о д е к с а х п р о ф е с с и о н а л ь н о й этик и н о р м ы б о л е е
эластичными. Это о т с у т с т в и е критерие в внушает, однако, их исключительность по
о т н о ш е н и ю к обычным велениям совести. Принцип профессиональной тайны
:
" М. Южик, òóôõö÷÷øôùúûüùúý þúÿùú óø÷þô ù óú ô ôÿ ÷ø÷þöö Палестра 1998,
№ 5-6.
Суд, однако, был другого мнения и приговорил его к лишению свободы на максимальный
срок 25 лет.
21
158
Профессиональная тайна юристок.
с т а н о в и т л и ш ь н е к у ю схему, т р е б у ю щ у ю н а д л е ж а щ е й и н т е р п р е т а ц и и и п р и м е н е н и я ,
а
формулировка такого
кодекса
может для
некоторых
обозначать
именно
исключение какой-либо модификации принципов в очень сложных иногда
фактических обстоятельствах. Тем более актуальной становится тенденция,
замечаемая и в С Ш А , к подчеркиванию роли индивидуальной этики в работе
юристов. Это направление, связанное с соответствующими урегулированиями
юридических профессий и формированием юридического этоса, могло бы помочь
ю р и с т у р е ш и т ь о с н о в н у ю д и л е м м у его п р о ф е с с и о н а л ь н о й р а б о т ы : как б ы т ь в е р н ы м
клиенту и о д н о в р е м е н н о ч е с т н ы м по о т н о ш е н и ю к суду и с а м о м у себе?
22
Оно великолепно обосновывает наличие юридической этики в в системе
обучения
на
юридических
факультетах
вузов.
Надо
подчеркнуть,
что
непосредственным форумом для ее изучения (в сопоставлении личной совести
с конкретной фактической обстановкой) является деятельность студента в Университетской юридической консультации.
И д а ж е если это правда, что совесть в работе ю р ис т а только мешает, то надо
подумать об изменении „работы", а не совести. Надо было бы формировать
у н а ч и н а ю щ и х ю р и с т о в н а д л е ж а щ и й „ м о р а л ь н ы й костяк", а не создавать все более
с л о ж н ы е кодексы профессиональной этики, которые позволяют одним ю р и с т а м
вмешиваться в совесть других.
"
М. Южик, Профессиональная тайна юристов в правовой системе США, Палестра, 1998,
№5.
7
Д
Leah Wortham*
NAUCZANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZAWODOWEJ W STUDENCKICH PORADNIACH
PRAWNYCH NA ŚWIECIE
W marcu 1999 r. odbyła si Polsce a na temat eduramach poradni ! " # podczas której grupie
o k o ł o dwudziestu o s ó b zadano następujące pytanie: jakie są najważniejsze cele poradni prawnych? W skład tej grupy wchodzili pracownicy w y ­
d z i a ł ó w prawa z Europy Środkowe j i Wschodniej oraz b y ł e g o Z S R R
uczący lub zamierzający u c z y ć w studenckich poradniach prawnych.
W odpowiedziach wymieniano najczęściej nauczanie etyki i p o d w y ż s z a nie w ten sposób poziomu etyki prawniczej w poszczególnych państwach.
N a s t ę p n i e odbyła się dwugodzinna sesja, która w większości dotyczyła
następujących z a g a d n i e ń :
k i j 1
2
Lcach Wortham jest profesorem w Columbus School of Law na the Catholic University of
America w $%&'()*+,)-., */'-e pracuje od 1981 r. Profesor Wortham 01'y ,2,3-4'5,3.* o 506&u
o89o:;<8=;>[email protected] i =>:o8o:<j od 1983 r. Była koordynatorem programu kliniki prawnej na C U A
przez 9 lat, prodziekanem przez 5 lat, członkiem Komitetu Etyki Prawniczej Zrzeszenia Praw­
ników Dystryktu Kolumbii przez 6 lal, gdzie pełniła CDEFGHI JKLMNOPEQGLRGMS o i TQGMUKLMNOPnVWXYWZ[\ . Komitet wydaje opinie i interpretuje X]^]_y `\^ab`\c]nV a prawników Dystryktu
Kolumbii oraz doradza prawnikom w sprawach regulowanych tymi zasadami. Profesor Wortham publikuje corocznie uaktualniane porównanie reguł postępowania prawników Dystryktu
Kolumbii i Modelowej Reguły Amerykańskiego Zrzeszenia Prawników, które są doręczane
wszystkim nowym członkom Amerykańskiego Zrzeszenia Prawników. Jest również członkiem
Rady Odpowiedzialności Zawodowej, która prowadzi postępowania dyscyplinarne.
Konferencja ta odbyła się w daniach 15-20 marca 1999 r. w Warszawie i Krakowie. B ył a
ona sponsorowana przez Wydziały Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
i Uniwersytetu Warszawskiego, Open Society Institute's Constitutional and Legal Policy
Institute w Budapeszcie oraz Public Intcrtcst Law Initiative przy Wydziale Prawa Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku.
Autorka prowadziła tę grupę dyskusyjną wraz z doktorem F. Zollem z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sesja odbyła się 16 marca 1999 r. o godz. 14.00 w gmachu Polskiej Akademii
Nauk w Warszawie.
161
Leah Wortham
Czym różni się etyka prawnicza od „zwykłej" etyki?
Jakie aspekty etyki prawniczej d e f g h e łoby ul e psz y i j p o s z c z e g ó l nych krajach?
Jak skutecznie nauczać etyki prawniczej w poradni
prawnej?
A r t y k u ł niniejszy rozpocznie zarysowanie pokrewnych p o j ę ć , j a k i m i są etyka prawnicza, o d p o w i e d z i a l n o ś ć zawodowa oraz prawna regulacja d z i a ł a l n o ś c i p r a w n i k ó w , tak jak powszechnie rozumie s i e j e
w Stanach Zjednoczonych. N i e zostanie tu zaprezentowana p e ł n a cha­
rakterystyka tych pojęć, jako że istota zasad etyki prawniczej w U S A
jest, lub powinna b y ć , taka sama jak w innych krajach. Przedstawiony
zarys m o ż e natomiast s t a n o w i ć punkt wyjścia dla r o z w a ż a ń nad regulacją działalności p r a w n i k ó w i o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą z a w o d o w ą prawnika,
które m o g ą b y ć przedmiotem nauczania na w y d z i a ł a c h prawa i w po­
radniach prawnych. S z c z e g ó ł y nauczania powinny b y ć dostosowane do
specyfiki kraju, w k t ó r y m działa poradnia. Zawarte w pierwszej części
artykułu r o z w a ż a n i a na temat trzech pokrewnych koncepcji d o t y c z ą c y c h
postawy zawodowej prawnika o d n o s z ą się t a k ż e do pytania postawionego przez w a r s z a w s k ą g r u p ę u c z e s t n i k ó w konferencji, na temat rozróżnienia m i ę d z y specyficzną ze w z g l ę d u na funkcje prawnika „etyką
p r a w n i c z ą " a „ z w y k ł ą " etyką.
W roku 1997 p r o w a d z i ł a m wraz z profesor Lisą Lerman p o r ó w nawczy kurs na temat zawodu prawniczego i etyki prawniczej dla amerykańskich i polskich studentów prawa w ramach działającego przy U n i wersytecie J a g i e l l o ń s k i m programu s z k o ł y letniej the Catholic U n i v e r ­
sity of A m e r i c a . Jako że potrzebne m a t e r i a ły nie były p r z e t ł u m a c z o n e
na j ę z y k angielski, utworzono dziewięć grup z ł o ż o n y c h z polskich i amer y k a ń s k i c h studentów, którzy, pracując w s p ó l n i e , odnajdywali polskie
przepisy regulujące najważniejsze aspekty o d p o w i e d z i a l n o ś c i zawodowej, tłumaczyli odpowiednie materiały na angielski i opracowywali re­
feraty porównujące uregulowania polskie i amerykańskie. Dzięki pomocy
doktora Fryderyka Z o l l a p o l s k i m studentom u d a ł o się o d n a l e ź ć odpowiednie materiały. Punktem wyjścia była dla nas lista z a g a d n i e ń , które
162
Nauczanie lmplqrsmtruvwlxyr zawodowej w studenckich poradniach prawnych na xqrsyrs
z{|} a { ~ €  € ‚ ƒ „ ~ o działalno … † p r a w n i k ó w w P o l s c e . U ż y w a n e w tym
artykule pojęcie „etyka prawnicza" obejmuje zasady p o s t ę p o w a n i a dla
wszystkich z a w o d ó w prawniczych w danym państwie. W Stanach Zjednoczonych prawnicy dopuszczani są do wykonywania jednego zawodu
prawniczego. W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, istnieje
kilka z a w o d ó w prawniczych, z których każdy spełnia inną funkcję. W Polsce zawody te to adwokat, radca prawny, prokurator i notariusz. Podobnie jak w innych krajach systemu kontynentalnego, absolwenci prawa
w Polsce mogą także po ukończeniu studiów rozpocząć aplikację sędziows k ą . K a ż d y stan w U S A ma w ł a s n y kodeks etyczny znajdujący zastosowanie wobec wszystkich p r a w n i k ó w , którzy mają pozwolenie na w y k o nywanie zawodu na terenie danego stanu. Trybunały wyspecjalizowane,
jak np. United States Securities and Exchange Commission, mają kompetencję do ustanawiania specjalnych zasad dla działających przed nimi
prawników. Sądy federalne Stanów Zjednoczonych mają uprawnienia do
ustanawiania w ł a s n y c h k o d e k s ó w p o s t ę p o w a n i a dla działających przed
nimi p r a w n i k ó w , a także do ustanawiania własnych kryteriów decydujących o dopuszczeniu do w y s t ę p o w a n i a przed nimi. Sądy federalne zrez y g n o w a ł y j e d n a k ż e z przeprowadzania federalnego egzaminu adwokackiego i warunkiem działania przed nimi jest bycie dopuszczonym do w y ­
konywania zawodu w danym Staninie. Podobnie większość o k r ę g o w y c h
s ą d ó w federalnych stosuje lokalne kodeksy etyczne, rezygnując z ustanawiania w ł a s n y c h .
3
4
5
;
Kompetencja do udzielania ‡ˆ‡‰Š‹ˆŒ i regulacji działalnoŽi prawników w Stanach Zjednoczonych
przysługuje z reguły sądowi najwyższej instancji w systemie, w którym prawnik chce praktykować. Sąd najwyższego szczebla w danym stanic deleguje tą kompetencję egzaminatorom adwokackim, którzy przygotowują i oceniają egzaminy dopuszczające, analizują dokumenty uwierzytelniające wykształcenie kandydata i rozpatrują jego osobę pod względem „charakteru i predyspozycji". Zezwolenie na rozpoczęcie praktyki zawodowej przed sądem najwyższego szczebla
uprawnia do występowania przed sądami niższego szczebla w danym stanic, a także niesie ze sobą
ogólne zezwolenie na prowadzenie działalności prawniczej poza sądem. Sąd najwyższego szczebla ma także kompetencje do ustanawiania zasad postępowania adwokatów oraz nakładania sankcji
dyscyplinarnych na tych, którzy je naruszają. Sąd wyznacza organy, które przygotowują projekt
regulaminu postępowania, badają przypadki ich naruszenia oraz prowadzą postępowanie dowodowe w tych przypadkach. Sąd zasadniczo działa na podstawie rekomendacji wydawanych przez
te organy.
' W przypadku okręgowego sądu federalnego jest to stan, w którym sąd obraduje. Federalny sąd
drugiej instancji (objazdowy sąd apelacyjny) wymaga w zasadzie bycia dopuszczonym do wykonywania zawodu tylko w niektórych stanach.
Patrz Linda S. Mullcnix, Multiforum Federal Practice: Ethics and Erie, Georgetown Journal of
Legal Ethics 89, 1995. Artykuł ten zawiera 27-stronicową tabelę, która pokazuje, jakie zasady
postępowania przyjmują 94 federalne sądy okręgowe i 12 apelacyjnych jako autorytet w dziedzinie etyki. Autorka stwierdziła, że 74 z 94 sądów okręgowych odwołują się do reguł stano­
wych, aczkolwiek 10 z nich odwołuje się do reguł stanowych w połączeniu z Regulaminem
Modelowym ABA. Wysuwa on argumenty za zastąpieniem tej dużej ilości zasad przez jednolity kodeks etyki zawodowej, który miałby zastosowanie we wszystkich sądach federalnych.
s
163
Leah Wortham
  ‘ ’ y z a w ó d prawniczy w Polsce jest u p o w a ż n i o n y do działania
przez odpowiednie ustawy. Inaczej niż w Stanach Zjednoczonych, gdzie
kompetencje do regulowania zasad dopuszczania do zawodu oraz stand a r d ó w postępowania przyznane zostały s ą d o m , w Polsce kompetencje
te zależą od władzy ustawodawczej. Polscy adwokaci, radcy prawni i no­
tariusze wypracowali w e w n ę t r z n e kodeksy etyczne. Jak wspomniano pow y ż e j , w Stanach Zjednoczonych stanowe kodeksy postępowania dla adw o k a t ó w są ustanawiane przez sąd najwyższego szczebla w stanie. Większość z nich jest wzorowana na Regulaminie M o d e l o w y m Postępowania
Zawodowego Amerykańskiego Stowarzyszenia Prawników ( A B A ) . A B A
jest organizacja prywatną, w której członkostwo jest dobrowolne.
6
7
Stanowe kodeksy etyczne powstają zazwyczaj w wyniku wspólnej
pracy stowarzyszenia oraz prawników. W większości stanów sąd najwyższego szczebla współpracuje ze stanowym stowarzyszeniem p r a w n i k ó w
w celu powołania komisji prawników, których zadaniem jest przegląd Regulaminu Modelowego A B A i zarekomendowanie odpowiedniej wersji
do przyjęcia w stanie. Następnie sąd ocenia w y b ó r komisji, wprowadza
poprawki i zatwierdza kodeksy. Większość stanowych k o d e k s ó w etycznych jest podobna do Regulaminu Modelowego, ale żaden nie jest identyczny. Z a r ó w n o w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce istotne postanowienia dotyczące działalności prawników znajdują się także w innych
aktach prawnych regulujących na przykład postępowanie cywilne i karne.
Standardy akredytacyjne A B A dla w y d z i a ł ó w prawa przewidują
od roku 1974 prowadzenie zajęć na temat o d p o w i e d z i a l n o ś c i zawodow e j . W i ę k s z o ś ć w y d z i a ł ó w prawa spełnia to wymaganie p r o w a d z ą c
dwu - lub trzypunktowy kurs o d p o w i e d z i a l n o ś c i zawodowej, co oznacza
30-42 godziny w y k ł a d o w e . Od 1983 roku p r o w a d z ę zajęcia z odpow i e d z i a l n o ś c i zawodowej za trzy punkty dla grup liczących ok. 55-70
studentów. Niektóre wydziały czynią zadość temu wymaganiu w ramach
8
9
W “”•–—˜i ™š™›˜œy źródeł i zakresu tej kompetencji sądów, patrz Charles W. Wolfram, Mailem
Legal Ethics, 1986, ss. 20-33.
W sktad strony internetowej Cornell Law School Legal Information Institute wchodzi biblioteka etyki prawniczej, która zawiera prace porównawcze z zakresu zasad etycznych, opinie i orzecznictwo z kilku stanów oraz District of Columbia. Adres strony: http://www.law.corncll.edu.
* Standard ten zosta! przyjęty w odpowiedzi na obawy związane z uczestnictwem prawników
w aferze Watergate. Patrz Bruce A. Green, Less is Mote: Teaching Legal Ethics in žŸ ¡¢ £
William and Mary Law Review 39, 357, 360, 17. Akredytacja ABA ma dużą silą oddziaływania
głównie ze wzglądu na to, żc większość stanów dopuszcza do wykonywania zawodu tylko absolwentów wydziałów prawa, które posiadają taką akredytacją.
' Godzina wykładowa na wydziale prawa to 50 minut, pomiędzy godzinami wykładowymi jest
10­minutowa przerwa. Punkty za zajęcia obliczane są zazwyczaj za liczbę 50-minutowych jednostek, które realizuje się w okresie 14 tygodni. Zatem, zajęcia za trzy punkty, które prowadzę
odbywają się trzy razy w tygodniu po 50 minut lub dwa razy w tygodniu po 75 minut przez 14
tygodni.
''
164
Nauczanie ¤¥¦¤§¨©¥ª¨«¬­¤®¯¨ zawodowej w studenckich poradniach prawnych na ®§¨©¯¨©
° ± ² ³ ´ ± µ ¶ · ¸ ¹ º i ´µ°¸ ³¸°² j
za trzy »¼·½¾ y dla grup ¶ ± º ´ ¿ º À º h ¸½ . 55-70
studentów. Niektóre wydziały czynią zadość temu wymaganiu w ramach
zajęć w studenckich poradniach prawnych. K i l k a w y d z i a ł ó w naucza od­
powiedzialności zawodowej włączając tę t e m a t y k ę w obręb innych kurs ó w znajdujących się w programie.
Wszystkie studenckie poradnie prawne w Stanach u ś w i a d a m i a j ą
sobie k o n i e c z n o ść zajmowania się problematyką odpowiedzialności zawodowej, różnią się tylko ilością prowadzonych na ten temat zajęć. Jednym z w a ż n y c h c z y n n i k ó w jest wiedza, którą student zdobył na ten te­
mat przed przyjściem do poradni. Niektóre poradnie w y m a g a j ą uprzedniego zaliczenia kursu o d p o w i e d z i a l n o ś c i zawodowej lub uczestnictwa
w takim kursie podczas pracy w poradni. P r o w a d z ę seminarium dla studentów, którzy biorą udział w praktycznych zajęciach w ramach poradni. C z ę ś ć z uczęszczających na to seminarium zaliczyło wymagany kurs
o d p o wi e d z i a l n o ści zawodowej, a część nie. Zazwyczaj p o ś w i ę c a m tej
tematyce dwa z dziewięciu 90-minutowych s p o t k a ń .
10
W celu zapoznania studentów z kodeksami p o s t ę p o w a n i a podczas
k u r s ó w etyki prawniczej w Stanach, zazwyczaj analizuje się raczej Regulamin M o d e l o w y P o s t ę p o w a n i a Zawodowego A B A , niż kodeksy stanowe, które w zasadzie regulują działalność prawników. Nacisk na Regulamin M o d e l o w y wynika z faktu, że większość a b s o l w e n t ó w będzie
z d a w a ł a egzamin adwokacki i p o d e j m o w a ł a d z i a ł a l n o ś ć z a w o d o w ą
w r ó ż n y c h stanach. Regulaminu Modelowego u ż y w a się jako w s p ó l n e go mianownika w nauczaniu podobnie jak, wykładając prawo handlowe,
u ż y w a się O g ó l n e g o Kodeksu Handlowego zamiast k o d e k s ó w poszczególnych stanów. Przygotowuje to także studentów do O g ó l n o s t a n o w e go Egzaminu z Odpowiedzialności Zawodowej ( M P R E ) , zaliczenie którego jest wymagane przy dopuszczaniu do zawodu w 47 stanach, District
of C o l u m b i a oraz czterech terytoriach Stanów Zjednoczonych. Jako że
M P R E jest przeprowadzany w różnych stanach, koncentruje się on także raczej na Regulaminie M o d e l o w y m niż wersjach p o s z c z e g ó l n y c h
stanów.
Podręczniki na temat odpowiedzialności zawodowej oraz program
w i ę k s z o ś c i k u r s ó w wykraczają poza kodeksy etyczne stowarzyszenia
p r a w n i k ó w i obejmują inne w a ż n e akty prawne, które regulują działal­
ność p r a w n i k ó w dotycząc np. stosunków p o m i ę d z y adwokatem i klientem. Od 1999 roku egzamin M P R E także wyjdzie poza Regulamin M o "' ÁÂÃo materiałów na ÄÅÆÇÈÉ a ÊËÌÍÅ m Lisy Lcrman Ethical Issues in ÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×Ô (w:) Learning
from Practice: a Professional Development ØÙÚt for Legal ÛÚÜÝÞßs 49-78 (cd. J.P Ogilvy, Leah
Wortham i Lisa G. Lcrman 1998).
165
Leah Wortham
o b e j m o w a ł inne aspekty prawa é á ê ë â ë ì í î á ê o działalno ï ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù . Taú ja ú to ma miejsce ô ñòøûñóüú u Regulaminu M o ýþÿ d þ d , poszczególne stany różnią się między sobą co do pewnych niua n s ó w i s z c z e g ó ł ów tych dziedzin prawa, lecz studentów uczy się zasad
podstawowych, k t ó r e w y g l ą d a j ą podobnie w c a ł y m w y m i a r z e
sprawiedliwości. W roku 1998 prestiżowy A m e r y k a ń s k i Instytut Prawa
(The American Law Institute) zatwierdził ostateczny projekt Zbioru Pra­
wa Regulującego D ziałalno ść Prawniczą, który stanowi wyczerpującą
pozycję na ten temat.
K u r s y prowadzone w ramach studenckich poradni p r a w n y c h
w Stanach koncentrują się raczej na prawie o b o w i ą z u j ą c y m w danym
stanie, niż na modelach o g ó l n o p a ń s t w o w y c h , które omawia się podczas
regularnych zajęć uniwersyteckich. Tak więc m ó w i się raczej o kodeksie etycznym danego stanu niż o Regulaminie M o d e l o w y m , ustawie
à áâ ã ä y
ABA i
åæàçèe
0 przywilejach adwokata i klienta obowiązującej w danym stanie, niż
ogólnie o pojęciu przywileju. Kodeks etyczny danego stanu znajduje bezp o ś r e d n i e zastosowanie w pracy s t u d e n t ó w . " Kurs w poradni działającej w kraju, gdzie występuje kilka z a w o d ó w prawniczych, koncentruje
się na regułach prawnych, które odnoszą się do prawnika wykonywującego taki rodzaj pracy, w j a k ą z a a n g a ż o w a n i są studenci. W polskich
poradniach prawnych studenci najczęściej występują w rolach analogicznych do roli adwokata i radcy prawnego. W n i e k t ó r y c h przypadkach
m o ż e się jednak zdarzyć, że podczas kursu w poradni wskazane jest przyjrzeć się zasadom etycznym o b o w i ą z u j ą c ym zawody, z którymi poradnia ws p ó ł p r a c u j e. Na przykład w poradniach gdzie pracuje się z w i ę ź niami lub o s k a r ż o n y m i i w której studenci pełnią funkcję a d w o k a t ó w ,
słuszne wydaje się o m ó w i e n i e reguł odnoszących się do p r o k u r a t o r ó w
1 sędziów.
12
" Wc
h stanach istnieje regulamin
, który reguluje pracę studentów
w sądzie. Zazwyczaj studenci podlegają obowiązującym w danym stanic regułom postępowania zawodowego na takiej samej zasadzie jak prawnicy. Patrz Joan Wallman, Kuruc i Rachel
A. Brown, Student Practice Rules in the United Stales (w:) The Bar Examiner, sierpień 1994.
40. Nawet jeśli pracujący w poradni studenci nic są sami przyjęci do stowarzyszenia w celu odbycia praktyki, prawnicy sprawujący nad nimi opiekę naukową są jego członkami Opiekun
naukowy i poradnia muszą dbać o to, aby działalność studenta nic łamała standardów stosowa­
nych wobec prawników.
Amerykańskie Stowarzyszenie Prawników promulguje także Modelowy Kodeks Postawy Zawodowej Sędziego. Tak jak w przypadku kodeksu etycznego dla członków stowarzyszenia,
kompetencja do uznania sędziowskiego kodeksu postępowania leży w gestii sądu najwyższego
szczebla w danym stanic lub federalnym systemie sądowym. W Stanach sędzia podlega standardom postępowania wyznaczonym przez stowarzyszenic/a stanu, w którym prowadzi praktykę, a standardy dotyczące działalności sędziowskiej są dodatkowe.
12
166
Nauczanie
zawodowej w studenckich poradniach prawnych na W ! i drugiej niniejszego artykułu stawiam pytanie, dlaczego
n"#$% y p o r u s z a & zagadnienia '()*'"n e z $+,-* ./"(n)0'* na forum
s12345674 j poradni 89:;54< . W ! i tej argumentuje si 5:<8749; , = e
poradnie m u s z > n a u c z a ? @[email protected];7437:[email protected]! i :;@[email protected];4 j ; celu :84; nienia, = e praca s t u d e n t ó w odpowiada standardom profesjonalnym. Po
drugie, r o z w a ż a się sposoby, w j a k i c h nauczanie o d p o w i e d z i a l n o ś c i zawodowej w ramach poradni m o ż e być u ż y t e c z n e w ulepszaniu standard ó w praktykowania zawodu w danym kraju. Po trzecie, opisuje doświadczenia a m e r y k a ń s k i e sugerujące, iż praca w studenckiej poradni prawnej
jest jednym z najbardziej efektywnych s p o s o b ó w nauczania odpowiedzialności zawodowej.
Część trzecia zawiera propozycję dla nauczycieli, w jaki sposób
stopniowo udoskonalać nauczanie etyki prawniczej na kursach w poradni.
Aneks podaje zbiór pytań dla nauczycieli, które mają p o m ó c im w podj ę c i u decyzji, które zagadnienia powinny być poruszone w trakcie kursu w poradni.
13
1. Jakie zagadnienia obejmuje nauczanie
odpowiedzialności
zawodowej?
W Stanach Zjednoczonych u ż y w a się czasami w k o n t e k ś c i e dydaktycznym wymiennie trzech terminów: etyka prawnicza, odpowiedzialn o ś ć zawodowa i prawo regulujące działalność prawniczą. O s o b i ś c i e
nadaję k a ż d e m u z tych t e r m i n ó w odrębne znaczenie, ale wszystkie trzy
użycia występują na kursie z a t y t u ł o w a n y m „ O d p o w i e d z i a l n o ś ć zawodowa", który p r o w a d z ę od 1983 r. Prawo regulujące działalność prawn i k ó w odnosi się do reguł i doktryn dotyczących regulacji działalności
p r a w n i k ó w , które występują w różnych aktach prawnych.
Termin „ o d p o w i e d z i a l n o ś ć zawodowa" rozumiem jako pojęcie
szersze, które implikuje różnorakie obowiązki, zobowiązania i zadania
prawnika — wobec klienta, wobec sądów, w kontekście przestrzegania
sprawiedliwości i dostępu do niej, społecznego postrzegania zawodu praw­
niczego, wobec innych p r a w n i k ó w oraz grup i świadków, z którymi się
styka. Większość amerykańskich reguł postępowania dla p r a w n i k ó w koncentruje się na tym, jak u t r z y m a ć te rozliczne aspekty w r ó w n o w a d z e ,
11
z
Patr Philip G. Schräg, Constructing a Clinic, 3 Clinical Law Review 175, 1996 со do kwestii,
które należy wziąć pod uwagę przy zakładaniu poradni w ogóle.
167
Leah Woriham
zwłaszcza kiedy w konkretnej sytuacji jedne maj B tendencj C do dominodrugich.
PGHCIF e JKLMN a OQDwEFIRD " w OGOQDwEM m STMIF u odnosi si C do zasad OGULCOGwDEF a RDwGVGwKW o dla prawników. Poniżej w y r a ż a m pogląd,
iż, z jednej strony użycie tego terminu w odniesieniu do reguł p o s t ę p o w a nia prawnika, jest w kontekście nauczania zbyt w ą s k i m rozumieniem.
Z drugiej zaś strony, czasami stosuje się ten termin zbyt szeroko, myląc
odpowiednie reguły postępowania prawnika z innymi pojęciami etyki.
wDEF a
A. Prawo regulujące działalność prawników
Terminu „prawo kierujące działalnością prawników" lub „prawo regulujące działalność prawników" używam jako podstawę wszystkich dyskusji podczas zajęć. Termin ten odnosi się do zasad kierujących postępowaniem prawników, do analizy organów, które takie zasady prawne tworzą oraz
mechanizmu wprowadzania w życie norm. Pierwszym pytaniem przy omawianiu jakiegokolwiek zagadnienia z zakresu odpowiedzialności zawodowej jest dla mnie: Jak brzmi norma prawna i jaka jest jej podstawa?
W trzeciej części artykułu będzie mowa o tym, jak p o w a ż n i e traktuje się p o s z c z e g ó l ne aspekty tych reguł i gdzie przedstawiają one problemy. W jakich typach postępowania ujawniają się poszczególne aspekty tych regulacji? Jakie konsekwencje niesie ze sobą ich ł a m a n i e? We­
ź m y na przykład amerykańskie regulacje dotyczące konfliktu interesów.
Reguły Modelowe 1.7­1.11 oraz ich odpowiedniki stanowe zawierają
reguły odnoszące się do konfliktu interesów. Zagadnienie to obejmuje
problem dotrzymania przez prawnika z o b o w i ą z a n i a wobec klienta m ó w i ą c e g o o zachowaniu tajemnicy i niepodzielnej lojalności w sytuacji,
gdy występuje konflikt interesów p o m i ę d z y aktualnymi jego klientami,
klientami potencjalnymi i aktualnymi, potencjalnymi i b y ł y m i , m i ę d z y
osobistym interesem prawnika i interesem klienta oraz m i ę d z y d a w n ą
rolą prawnika wobec rządu i aktualnymi lub potencjalnymi klientami.
Rzadko zdarza się, że zarzuty dotyczące konfliktu interesów są
przedmiotem postępowania dyscyplinarnego wobec prawników. Często
jednak wysuwa się przeciwko nim wnioski o dyskwalifikację, które mogą
w konsekwencji zmusić prawnika do rezygnacji z reprezentowania danego klienta. Taka sytuacja może mieć miejsce także gdy sprawa jest j u ż zaawansowana, co grozi p o w a ż n y m i konsekwencjami finansowymi i dla
prawnika i dla klienta. Podjęcie się reprezentowania klienta pomimo konfliktu interesów może również stanowić podstawę oskarżenia prawnika
o nadużycie lub naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy. Dlatego
168
Nauczanie
XYZX[\]Y^\_`aXbc\ zawodowej w studenckich poradniach prawnych na b[\]c\]
efghije tej fklijmo a si m ijpq e rihtj ; ijmuevklx yr{|o h firm fghi}jov|o~ ,
 których powstaje wiele sytuacji potencjalnego konfliktu, wyznacza
partnera odpowiedzialnego za nadzorowanie reprezentowania klientów pod
względem konfliktu interesów. Tak więc, pomimo że problemy wynikające z konfliktu interesów są rzadko przedmiotem postępowania dyscyplinarnego wobec amerykańskich prawników, to istnienie rzeczywistych regulacji na ten temat jest bardzo istotne i m o ż e m i e ć ogromne znaczenie.
W niektórych przypadkach regulacja dotycząca odpowiedzialności zawodowej jest tylko standardem aspiracyjnym. Reguła M o d e l o w a
6.1 stanowi, że prawnik „powinien starać się poświęcić przynajmniej (50)
godzin rocznie praktyce zawodowej pro bono publico". (Nawias oznacza, że p o s z c z e g ó l n e stany m o g ą umieścić w tym miejscu inną liczbę.)
Niektóre stowarzyszenia przyjęły standardy uprzejmości, które nie obowiązują dyscyplinarnie, ale określają pożądany sposób zachowania się
p r a w n i k ó w w pewnych sytuacjach życia codziennego.
W innych przypadkach przepisy prawne dają pewne w s k a z ó w k i ,
lecz zakłada się, że prawnicy potrafią postępować rozsądnie w ramach określonych reguł. Reguła Modelowa 1.6 stanowi, że prawnik „może ujawn i ć " poufną informację klienta „w stopniu w jakim prawnik uważa to za
konieczne: (1) aby nie dopuścić do popełnienia przez klienta przestępstwa,
które według prawnika może prowadzić do zagrożenia życia lub ciężkich
uszkodzeń ciała." Niektóre stany są zdania, że reguła ta idzie zbyt daleko
w kierunku ochrony klienta, dominując inne względy. Niektóre stany zamieniają „ m o ż e ujawnić" na ,jest zobowiązany ujawnić" w celu zapewnienia, że informacje o przestępstwach mogących skutkować ciężkimi
uszkodzeniami ciała zostaną ujawnione. Inne stany podają dodatkowe
okoliczności, w których prawnik powinien ujawnić poufne informacje
klienta.
W jeszcze innych przypadkach Regulamin Modelowy nakłada bez­
względny obowiązek, chociaż zazwyczaj konieczne jest orzeczenie określające, w jakich przypadkach ma on zastosowanie. Reguła Modelowa 8. 3
stanowi, że prawnik „jest zobowiązany poinformować odpowiednie wła­
dze" jeśli „wie on, że inny prawnik naruszył Regulamin Postępowania Zawodowego, w sposób, który wywołuje wątpliwości co do jego uczciwości, pokładanego w nim zaufania i predyspozycji do zawodu prawnika..."
14
u
€‚ƒ„…†‡ˆ‰

‘Ž’“”•–Ž—
¡ œ¢£¤¥¡£
¡›¦¢§¤ ¤£ ¦¨¡¤œž¦¤£
Š
a Zawodowego D.C. w regule l.6c (2) stanowi, e prawNa przykład Regulamin
ni
e ujawni tajemnice i informacje
e mu w tajemnicy
a w stopniu,
w
m
a to a
e w celu
a
u !ub
u świadków,
sędziów przysięgłych, urzędników sądowych oraz innych osób zaangażowanych w postępowanie przed sądem, jeśli prawnik ma uzasadnione podstawy obawiać się, żc takie czyny mogą być
następstwem nicujawnicnia takich informacji".
‹ ŒŒŽ
š›œ žŸ› ‘•–”– ‹˜“”—™
¡›©ª¨›©¡¤£
169
Leah Wortham
M i m o « e jest to ¬­®¯®°±²³´ y µ¬µ¯¶·®­¸ , orzeczenie jest ¸µ´¶­¹®´e do º»¯¶­¼dzenia, czy ½¾½¿ÀÁÂÃÄ istnieje. W tym ÅÆÂÇÅÈÉÄ u ÅÆÈ¿ÊÀÄ ma ½¾½¿ÀÁÂÃÄ
zło ËÇÌ raport ÍÇÎÄ o ÏÃÐÎ i posiada ¿ÇÑÍÈÆÒÂÈÏÁÒÁ ¿ÀÃÉÂÓ É½ÍÇÒÂÁÒÁ naruszenia Regulaminu a naruszenie to wywołuje wymienione ¿ÁÍÅÎÀ¿½ÐÒÀ .
Wiele ¿ÈËÊÇÒ h reguł ɽÍÇÒÂÁÒÇÒ h działalno ÐÒ i ÅÆÈ¿ÊÀÒÂà j znajduje si Ô poza ÕÖ×ØÙÚÛÜ i ÝÙÞßÝÕ×Ü i àÙÕÖÔàÙÚ×Øá a (które studenci analizują w postaci zastępczych Reguł Modelowych). M o ż n a tu znowu podać przykład konfliktu interesów. R e g u ł y Modelowe 1.7­1.11 dotyczą
konfliktu interesów, ale wiele odnotowanych spraw w y n i k n ę ł o z regu­
lacji na temat w n i o s k ó w o dyskwalifikacji i oskarżeń o n a d u ż y c i a lub
naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy. Ustawa dowodowa o przywilejach adwokata i klienta jest bardzo w a ż n y m aktem prawnym regulującym postępowanie prawników, który obowiązuje równolegle z przepisami kodeksu etycznego d o t y c z ą c e g o ochrony tajemnic klienta.
B. Odpowiedzialność zawodowa
Opierając się na z a ł o ż e n i a c h „ p r a w a r e g u l u j ą c e go d z i a ł a l n o ś ć
p r a w n i k ó w " , termin „ o d p o w i e d z i a l n o ś ć zawodowa" rozumiem jako
pojęcie szersze, oparte na fundamencie zasad prawnych. W e d ł u g mnie
„ o d p o w i e d z i a l n o ś ć zawodowa" obejmuje nie tylko problem odpowiedzialności wobec klienta, lecz także kwestię pogodzenia odpowiedzialności wobec klienta ze zobowiązaniami wobec sądu, innych p r a w n i k ó w
oraz innych ludzi w codziennych kontaktach. Ponadto termin implikuje
także o d p o w i e d z i a l n o ś ć wobec zawodu i systemu sprawiedliwości. Pos t ę p o w a n i e p r a w n i k ó w w p ł y w a na zaufanie społeczeństwa wobec systemu sprawiedliwości. Termin „ o d p o w i e d z i a l n o ś ć zawodowa" sugeruje
filozofię leżącą u podstaw reguł prawnych i struktury, na którą te reguły
się składają. P r a w n i k ó w a m e r y k a ń s k i c h uczy się, że są przedstawicielami „ z a w o d u publicznego" a zarazem sądu. A m e r y k a ń s k i e prawo regulujące działalność p r a w n i k ó w podkreśla lojalność wobec klienta, lecz
cały czas trwa dyskusja na temat, jak tę lojalność pogodzić ze zobowiązaniami wobec sądu i szacunkiem dla tych, którzy prezentują odmienne
poglądy niż klient. Uprawnienie sądu do wyznaczania prawników, którzy
mają reprezentować klientów nawet w przypadku nieadekwatnego wynagrodzenia lub jego braku, zostało utrzymane. Jednym z uzasadnień jest
to, że takie zobowiązania wypływają z faktu, iż prawnicy mają wyłączny
dostęp do sprawiedliwości.
170
Nauczanie
âãäâåæçãèæéêëâìíæ zawodowej w studenckich poradniach prawnych na ìåæçíæç
C. Etyka prawnicza
N i e k t ó r e kursy na wy d z i a ł a ch prawa noszą n a z w ę „Etyka prawnicza". Termin ten jest również często u ż y w a n y do określenia pożądanego p o s t ę p o w a n i a w ramach profesji. Na przykład organ, który dora­
dza prawnikom w sprawie interpretacji Regulaminu P o s t ę p o w a n i a Zawodowego District of Columbia nosi n a z w ę Komitet Etyki Prawniczej.
Z kilku p o w o d ó w w o l ę n a z y w a ć kurs prowadzony na wydziale
prawa „ O d p o w i e d z i a l n o ś ć zawodowa" niż „Etyka prawnicza". U ż y w a ny poprawnie, termin „etyka prawnicza" określa kodeks etyczny tej profesji, lecz kodeksy takie są tylko częścią aktów prawnych regulujących
działalność prawników. Nazwanie przedmiotu kursu „etyka prawnicza"
m o ż e p o w o d o w a ć wśród studentów zbyt wąskie pojmowanie dziedziny
regulowania działalności prawników. Po drugie, pojęcia „ e t y k a " u ż y w a
się powszechnie w odniesieniu do osobistych k o d e k s ó w p o s t ę p o w a n i a ,
o g ó l n y c h zasad poprawnego p o s t ę p o w a n i a oraz pojęć dotyczących moralności wypływających z tradycji filozoficznych i religijnych. Dla wiciu
ludzi słowo „ e t y k a " kojarzy się z tym użyciem i nie odróżniają go od
użycia w znaczeniu etyki zawodu wynikającej z funkcji społecznej osoby
wykonującej dany zawód. Rzeczywiście, trudność w odróżnieniu m o ż e
stać się normatywna — jeśli istnieje „etyka p r a w n i k ó w " która jest inna
od „etyki z w y k ł e j " , to nie jest ona dobra. D lateg o istnieją dowcipy typu:
„Etyka p r a w n i k ó w — najkrótsza książka świata".
15
Encyklopedia Filozofii podaje trzy różne, lecz p o w i ą z a n e ze sobą
znaczenia słowa etyka: „1) ogólny w z ó r lub «sposob zycia», 2) zbiór re­
guł p o s t ę p o w a n i a albo « k o d e k s m o r a l n y » , 3) badanie s p o s o b ó w życia
i reguł zachowania". Co do tej drugiej definicji, w Encyklopedii czy­
tamy, że „ m ó w i m y o etyce zawodowej i nieetycznym zachowaniu". Encyklopedyczny Słownik Religii definiuje etykę jako odnoszącą się do 1)
„kodeksu postępowania regulującego daną profesję" lub 2) „filozofii moralnej, której znaczenie z m i e n i a ł o się niemal bezustannie na przestrzeni w i e k ó w " . Zgodnie z tymi definicjami słuszne jest określanie kodeksu
p o s t ę p o w a n i a prawnika jako „etyki p r a w n i k ó w " . Definicja Encyklopedii Filozofii obejmuje z a r ó w n o zawodowe kodeksy wynikające z pełnio­
nej r o l i , jak i indywidualne kodeksy moralne. Etyka w bardziej ogól­
16
17
îïðñòðóô õ ö÷øöùúû÷îúïüýöþôúó
ó
ýïîùõ
y si
dyscyplinarn nosi
Rada
W District of Columbia, organ
O O
i Zawodowej. Od O
i Rady a wnosi odwołanie do Ou Apelacyjnego D.C. i d ten musi nakłada e .
"' Encyclopedia of Philosophy, s. 81-82, ed. Paul Edwards, 1992.
Encyclopedic Dictionary of Religion, t. A - E , s. 1244, 1979.
15
ÿ
17
171
Leah Wortham
nym sensie ! " # $ % ! & ' i jest (# )* e +,-."!/#% a przez 0 1 ." / + 2 3 4.51%1'63 ,
która zawiera sformułowanie takie jak „etyka chrześcijańska".
D l a potrzeb mojego kursu przyjmują rozumienie etyki prawniczej
w trzecim znaczeniu podanym w Encyklopedii Filozofii — dziedzina zajmująca sią regułami postępowania prawników. Z a c h ę c a m moich studentów do rozpatrywania prawa regulującego działalność p r a w n i k ó w i poj ę ć odpowiedzialności zawodowej na tle ich własnej „ z w y k ł e j " etyki oraz
pojęć etycznych znanych im z filozofii i religii. M u s z ą w s z a k ż e zrozum i e ć , że kodyfikacja etyki prawniczej wypływająca z roli zawodowej
prawnika może być w konflikcie z pojęciami etyki zakorzenionymi w innych przesłankach.
Jak j u ż w s p o m n i a ł a m , a m e r y k a ń s k i e kodeksy p o s t ę p o w a n i a są
coraz bardziej s z c z e g ó ł o w e w procesie d ą ż e n i a do r ó w n o w a ż e n i a
sprzecznych zobowiązań pomiędzy lojalnością wobec klienta i zobowiązaniami wobec sądu i innych. Kodeks M o d e l o w y A B A z roku 1969
dostarcza wiącej szczegółów niż Kanony Etyki z roku 1908. Regulamin
M o d e l o w y z roku 1983 jest bardziej s z c z e g ó ł o wy niż Kodeks, a następne poprawki w n o s z ą dalsze uszczegółowienia."* Reguły P o s t ę p o w a n i a
dla District of Columbia, trzeciego co do wielkości stowarzyszenia prawników w Stanach Zjednoczonych zrzeszającego ponad 70 000 członków,
są, pod pewnymi w z g l ę d a m i , o wiele bardziej s z c z e g ó ł o w e niż Regulamin Modelowy.
Przeglądałam klika projektów k o d e k s ó w p o s t ę p o w a n i a dla A B A
Central and Eastern European Legal Initiative. Typowe było w nich to,
że zawierały wprawdzie wiele godnych p o c h w a ł y postulatów, lecz za­
zwyczaj nie zawierały szczegółowych wskazówek, jak owe postulaty po­
winny być zastosowane w sytuacjach praktycznych, szczególnie w przypadku kiedy wykluczają się one wzajemnie. Prezentowany tu przykład
pochodzi z projektu Regulaminu P o s t ę p o w a n i a Zawodowego dla pewnego kraju Europy Środkowej. Reguła 1 była p r z e t ł u m a c z o n a w następujący sposób: „ Z a d a n i e m osoby świadczącej usługi prawne jest pomoc
w ochronie praw i interesów prawnych osób fizycznych i prawnych."
Reguła 2 stanowi: „Pełniąc swoje obowiązki zawodowe w organie sprawiedliwości oraz innej instytucji rządowej, publicznej i handlowej, osoba
taka jest zobowiązana do ochrony interesów klienta i społeczności oraz
do zapewniania stosowania norm prawnych." R e g u ł a 4 zawiera jeszcze
jedno niepokojące zagadnienie: „Obowiązkiem osoby świadczącej usługi
'* Patrz David Luba7 i Michael Millcmann, Good Judgement: Ethics Teaching in Dark Times,
9 Georgia Journal of Legal Ethics 31, s. 43--53, 1995 89:;<;=>[email protected] e tto owych CDEFn i GHIJGKLKJnie niektórych kontrowersji na temat ich kierunku).
172
Naliczanie MNPMQRSNTRUVWMXYR zawodowej w studenckich poradniach prawnych WU XQRSYRS
pZ[\] e jest chroni ^ _\`ab c ` d ] ` e ^ f [ \ `d ` \b . g`_h[\ a p Z f i ]` _f b j a
\_hi d c `d ] `e j i f[\`d`\k j jest osobist b ujm b i p`\`dla e utrat m zaufa-
nia społecznego do całej instytucji." Reguła 6 zabrania reklamy, zabie­
gania o k l i e n t ów lub zdobywania „klientów w s p o s ó b , który narusza
dobre stosunki z innymi osobami n o q r s t u v t w x i usługi prawne lub na­
rusza ich c ` d ] ` e ^ y " gZ`akz t Regulaminu bierze \{m c pod l \ [ c m te \[ | z{ e problemy, jedna z podaje zbyt mało s z c z e g ó ł o w y c h w s k a z ó w e k na
temat pogodzenia } ~ ~ €  ‚ } ƒ „ €~… c †‡…ˆ‰ƒ , s p o ł e c z n o Š ‹  , przestrzegania ŒŽŽ , ochrony  ‘ ’“ ‘ ”• i –Ž‘’‘— j oraz dobrych st osunkó w z innymi prawnikami, kiedy w praktyce okazują się one sprzeczne.
Poprzednia część artykułu dotyczyła także pytania zadanego przez
grupę nauczycieli prawa w Warszawie: C z y m różni się etyka prawnicza
od „ z w y k ł e j " etyki? Spora część kursu odpowiedzialności zawodowej
na wydziale prawa dotyczy sytuacji, w których nakazy „ z w y k ł e j " etyki
i etyki prawniczej są ze sobą w konflikcie. Na przykład zachowywanie
tajemnic osoby, która powierza nam swoje tajemnice jest n o r m ą „ z w y k ł e j " etyki. Prawnicy powinni przestrzegać jeszcze surowszych reguł
dyskrecji wobec swoich klientów. Lecz jeśli w grę wchodzi b e z p i e c z e ństwo innych ludzi (przynajmniej zagrożenie życia lub groźba wyrządzenia
p o w a ż n e j uszczerbku na zdrowiu), czy też m o ż l i w o ś ć korupcji systemu
spra wi e dl i wośc i, „etyka prawnicza" dopuszcza pewien zakres przekroczenia tej reguły. Etyka prawnicza dotyczy problemu, w j a k i sposób
zasady „ z w y k ł e j " etyki powinny być stosowane wobec kogoś działającego w roli prawnika, biorąc pod u w a g ę funkcję tej roli w systemie prawa. Definicja w ł a ś c i w e g o postępowania w ramach tej roli często wymaga wyznaczenia zakresu r ó w n o w a ż e n i a sprzecznych zasad etycznych.
Dlatego u w a ż a m , że „odpowiedzialność zawodowa" jest terminem, który
lepiej określa kurs, który p r o w a d z ę .
19
Obawiam się także, że termin „etyka prawnicza" jest mylący dla
s t u d e n t ó w z jeszcze innego powodu. W i ę k s z o ś ć poruszanych podczas
nauki kwestii dotyczy tego, w j a k i sposób prawnik jest chroniony. N i e
mam tu na myśli ochrony p r a w n i k ó w przed odpowiedzialnością dyscyplinarną czy oceną publiczną. Chodzi mi o wpojenie studentom, że loj a l n o ś ć wobec klienta ma swoje granice narzucone przez prawo. To, co
prawnik chciałby zrobić aby p o m ó c osobie w potrzebie, jak również to,
do zrobienia czego klient m o ż e prawnika n a m a w i a ć , m o ż e przekraczać
" Istnieje wiele stanowych wersji Regulaminu Modelowego ˜™š›œ™žŸ ¡ a Zawodowego, który
w regule 1.6 mówi o odstępstwach od zasady zachowania tajemnicy klienta. Większość stanów
uważa wąskie wyjątki wymienione w 1.6 za zbytnio chroniące tajemnicę klienta. Zbiór reguł
stanowych dotyczących poufności jest zamieszczony w: Thomas D. Morgan i Ronald D. Rotunda, Selected Standards on Professional Responsibility s. 133—42, 1998.
173
Leah Woriham
te granice i grozi ¢ utrat £ licencji lub jeszcze ¤¥¦§¨©ª«¬­®¯° i ±¥©­«±¦«© cjami.
²«¦ª« n ¤³§¦©ª± z ´ª­µ³ª¶ t of Columbia porzucił p o s a d · ¤ § ¸ ­ µ ¦ ¥ ¦£ i ³¥®¤¥¶®£ ł ¤³§ ±µ¯±· ¤³¯¦§µ©£ . Pomagał nieodpłatnie wielu klientom,
skierowanym do niego przez kościół. Jednym z nich była kobieta z Pa­
kistanu, która uciekła przed m ę ż e m , który ją źle traktował. Prawnik ten
p o m ó g ł jej otrzymać pozwolenie na legalny pobyt jako cudzoziemce. K i e dy nadszedł czas p o d r ó ż y do Pakistanu w celu dokonania oficjalnych
zmian jej statusu imigracyjnego, ogarnęła ją panika. O b a w i a ł a się przeszkód biurokratycznych, które uniemożliwiąjej powrót do Stanów Zjednoczonych i błagała prawnika aby p o m ó g ł jej otrzymać paszport U S A .
Uległ on jej namowom i podpisał fałszywy dokument tożsamości. Za naruszenie federalnego kodeksu karnego prawnik dostał wyrok odbycia 100
godzin w służbie dla dobra publicznego, a ogłaszający wyrok powiedział,
że „ p o z w o l i ł on aby serce z a p a n o w a ł o nad rozumem". Z powodu postępowania, którego n a s t ę p s t w e m była owa kara sądowa, prawnik ów stracił pozwolenie na pracę w 1989 r. Po pięciu latach o d w o ł y w a n i a się
i ponownego rozpatrywania sprawy, zredukowano ostatecznie k a r ę do
jednego roku w zawieszeniu (odbytą w 1989 г.). J e d n a k ż e do tego czasu prawnik ów nie m ó g ł w y k o n y w a ć zawodu przez pięć lat.
20
21
Inny wy k ł a d o wc a nauczający odpowiedzialności zawodowej przytacza historię prawniczki ukaranej w Kolorado za udzielenie pomocy
w ucieczce przed wymiarem sprawiedliwości klientce z dzieckiem, co
było naruszeniem postanowień sądu. „Klientka zeznała, że „ p r a w n i c z k a
poradziła jej, jako przedstawiciel prawny, aby została, lecz jako matka
aby uciekła". Po udzieleniu klientce pomocy w opróżnieniu kont bank o w y c h i umieszczeniu jej rzeczy w przechowalni, prawniczka stwierdziła przed sądem, że dziecko pozostaje w jego kompetencji. Przyjęła
od m ę ż a klientki ofertę dalszego płacenia alimentów, mimo iż sąd przyznał mu o p i e k ę nad dzieckiem. Klientka, oskarżona później o naruszenie p o s t a n o w i e ń sądu, przyznała się do winy. Sąd stwierdził, że prawniczka „użyła swojej licencji w celu naruszenia podstawowych etycz­
nych i profesjonalnych reguł swojego zawodu".
22
­" W sprawie McBridc'a, 578 A.2d I 109 (D.C. 1990); 602 A.2d 626 (D.C. 1992) (en banc); 642
A. 2d 1270 (D.C. 1994).
W sprawie McBridc'a, 642 A.2d 1270 (D.C. 1994).
" Lisa G. Lcrman, w Teaching Moral Perception and Moral Judgement in Legal Ethics Courses:
A Dialogue about Goals, William and Mary Law Review 39, s. 457,461­62 przytacza ten przy­
kład podany przez profesor Judith Mautc z Wydziału Prawa Uniwersytetu Oklahoma. Przykład
pochodzi ze sprawy People przeciwko Chappcll, 927 P.2d 829 (Colorado 1996).
!l
174
Nauczanie ¹º»¹¼½¾º¿½ÀÁ¹ÃĽ zawodowej w studenckich poradniach prawnych na ü½¾Ä½¾
Studenci ÅÆÇÈÉÉ i by Ê ÅËÌÍÎÆÏÆÇÐÉ i do ÌÐÇÆÑ u z Ç Ò Ì ÓÔ ÕÒ Ï ËÆ É ÉÖ
i × ÎË × ÉÏ Æ Ç Ð É Ö ÇÈ ÓÑ ÌÖ o zasadach ËÓÎ×Ø×ÙÖÔÍÔ h działalno ÚÊ p r a w n i k ó w
oraz o konsekwencjach wynikających z ich naruszenia. Muszą wziąć pod
u w a g ę , że ich osobista intuicja rozróżniania dobra od zła m o ż e różnić
się od reguł prawniczych m ó w i ą c y c h , jak prawnicy powinni post ę pow a ć w konkretnych okolicznościach. M u s z ą zrozumieć, że decyzja o kierowaniu się osobistym kodeksem moralnym, który jest sprzeczny z oczekiwaniami dotyczącymi zachowania prawnika, może mieć p o w a ż n e konsekwencje. Oba podane wyżej przykłady m o g ą być punktem wyjścia do
dyskusji na temat wyborów, które czyni prawnik, kiedy obawia się, że
prawo m o ż e niedostatecznie chronić ludzi, którzy jego zdaniem powinni być chronieni.
Dalsza część artykułu opisuje organizację kursu, który p r o w a d z ę ,
na który składają się 42 godziny w y k ł a d o w e . Kurs taki jest o b o w i ą z k o wy dla wszystkich studentów wydziału prawa. D l a studentów, którzy
pracują w poradni, zajęcia z etyki w ramach kursu prowadzonego w poradni są dodatkowe, lecz wielu studentów pracuje w poradni zanim zaliczy wymagany kurs. Poniżej opisane są zagadnienia, które poruszane
są w ramach kursu. Studenci otrzymują wykaz t e m a t ó w objętych przedmiotem. Niektóre zagadnienia są zaznaczone jako materiał, którego nie
mam czasu zrealizować w czasie 15 tygodni kursu. Studenci wiedzą w ten
s p o s ó b , że tematy te w c h o d z ą w zakres przedmiotu. W aneksie zagadnienia z listy z a m i e n i ł a m na pytania, które w y k ł a d o w c y z innych kra­
j ó w m o g ą wziąć pod u w a g ę oceniając poziom prawa regulującego działalność p r a w n i k ó w w swoich krajach i układając program kursu dla poradni.
Na pierwszych zajęciach zadaję studentom pytanie, jaka jest ich
zdaniem opinia publiczna na temat p r a w n i k ó w i co oznacza być profesjonalistą. Przechodzimy następnie do identyfikacji aktów prawnych kierujących p o s t ę p o w a n i e m p r a w n i k ó w i organów ustanawiających te akty.
Analizujemy procedury przyjmowania do stowarzyszenia p r a w n i k ó w
i p o s t ę p o w a n i e dyscyplinarne, które m o ż e prowadzić do utraty pozwolenia na prowadzenie prawniczej działalności zawodowej oraz do lżejszych sankcji, takich jak zawieszenie w czynnościach na pewien okres
czasu, probacja, praktyka nadzorowana, publiczne upomnienie, prywatne napomnienie lub nieformalna nagana.
P o k r ó t c e omawiamy podstawy ro sz c z eń wobec p r a w n i k ó w za
w y r z ą d z o n e przez nich szkody o charakterze c y w i l n y m, które to roszczenia w n o s i ć m o g ą klienci lub inne osoby pokrzywdzone przez praw-
175
Leah Wortkam
23
n i k ó w . Zwracamy u w a g ę na regulacje prawne, które najczęściej odnoszą się do standardów postępowania p r a w n i k ó w w sprawach karnych:
wnioski o uniewinnienie oparte na nieskutecznej pomocy przedstawiciela
prawnego.
Od tych w s t ę p n y c h uwag na temat regulacji prawnych dotyczących działalność prawników, kar zagrażających za różne typy nieodpowiedniego postępowania i źródeł kompetencji do ustanawiania i wprowa­
dzania w życic takich regulacji, przechodzimy następnie do o m ó w i e n i a
podstawowych z o b o w i ą z a ń prawnika wobec klienta. Opisuję je w następujący sposób:
- zachowanie tajemnicy łącznie z regulacją stosunku p o m i ę d z y adwokatem a klientem w k o n t e k ś c i e p o s t ę p o w a n i a karnego;
kompetencja;
- niepodzielna lojalność (i wynikające stąd unikanie konfliktu interesów);
- komunikowanie się z klientami;
24
-
odpowiednie porozumienie się prawnika z klientem co do k o m petencji podejmowania decyzji w kwestiach prawnych klienta;
- odpowiednie u ż y w a n i e funduszy klienta.
R o z w a ż a m y także s w o b o d ę prawnika co do przyjmowania lub
odrzucania klientów oraz, w przypadku przyjęcia klienta, okoliczności,
:!
34
Autor ÛÜÝÞßàáâãäå , którego używam prowadząc zajęcia z odpowiedzialności zawodowej, pisze:
„Jeśli wielkość mojej dokumentacji badawczej może być jakąkolwiek wskazówką, żaden temat
poruszony w tej książce nic zmienił się od czasu pierwszego wydania (w 1985 roku) tak bardzo,
jak odpowiedzialność prawnika wobec klienta i stron trzecich, czy to oparta na zasadach tradycyjnego nadużycia czy też na nowych teoriach ustalających nowe zobowiązania wobec tych,
którzy nie są klientami." Stephen Gillcrs, Regulation of Lawyers: Problems of Law and Ethics,
s. 675, wyd. IV, 1995.
Aby skarga zarzucająca nadużycia obrońcy była skuteczna, były klient występujący jako skarżący
musi wykazać, żc w wyniku zaniedbania prawnika poniósł on szkodę (Charles W. Wolfram, patrz
przypis 6, s. 218, 1986). Wiele systemów prawnych uważa, żc wymóg ten oznacza w sprawie karnej, żc oskarżony musi udowodnić swoją niewinność (Wolfram, 221 i 23). Jak wspomniano w zacytowanym przypisie, niektóre stany wyznaczają dodatkowe przeszkody w sprawach o nadużycia
wszczętych przez oskarżonego w sprawie karnej, пр.: niektóre stany przyznają immunitet absolutny przedstawicielowi prawnemu wyznaczonemu przez sąd. W konsekwencji tego sprawy o nadużycia dały początek tylko niewielkiej ilości regulacji dotyczących standardów postępowania prawników występujących w roli adwokatów w sprawach karnych. Zawarte w Szóstej Poprawce do
Konstytucji USA prawo do otrzymania porady, oraz zawarte w Piątej Poprawce prawo do odpowiedniego przebiegu postępowania kaniego odnoszą się do stanów na mocy Czternastej Poprawki, która stanowi o odpowiednim przebiegu postępowania. Sądy amerykańskie w typowych sytuacjach nadzorują działania adwokatów w sprawach karnych poprzez rozpatrywanie wnoszonych
przez skazanych skarg na nieskuteczną pomoc udzieloną przez przedstawiciela prawnego. Sąd
Najwyższy Stanów Zjednoczonych stał się coraz bardziej restrykcyjny co do określania, jakie
postępowanie kwalifikuje wyrok do uchylenia, lecz w wiciu sprawach podnosi się, dążąc do ponownego rozpatrzenia, poszczególne czynności (lub ich zaniechanie) dokonane przez obrońcę
w poszczególnych sprawach. Szerzej patrz Wolfram, s. 810-19.
176
Nauczanie æçèæéêëçìêíîïæðñê zawodowej w studenckich poradniach prawnych na ðéêëñêë
ò których prawnikowi wolno z a k o ń c z yć reprezentowanie klienta. W tej
części kursu na temat z o b o w i ą z a ń prawnika wobec klienta zaczynamy
k o n c e n t r o w a ć się na standardach ujętych w Regulaminie M o d e l o w y m
P o s t ę p o w a n i a Zawodowego A B A . Kolejność t e m a t ó w z grubsza odpowiada organizacji Regulaminu.
Od początkowych zagadnień zobowiązań wobec klienta, przechodzimy do „zakresu obrony", c z y l i granicy, której prawnik reprezentujący klienta nie m o ż e przekroczyć. Obejmuje to następujące tematy:
- o d p o w i e d z i a l n o ś ć za z g o d n o ś ć z p r a w d ą stwierdzeń prawnika,
konsekwencje stwierdzeń d o s ł o w n i e prawdziwych lecz niekom­
pletnych oraz sytuacje, w k t ó r y c h prawnik m o ż e w p r o w a d z a ć
w błąd milczeniem;
-
-
­
­
zakres odpowiedzialności prawnika za zgodność z prawdą stwierdzeń klienta;
o b o w i ą z e k zachowywania i przedstawiania d o w o d ó w ;
kiedy uzasadnione ujawnienie tajemnic klienta przekracza granicę n i e w ł a ś c i w e g o traktowania;
dopuszczalne i niedopuszczalne stwierdzenia w argumentacji
prawniczej;
zobowiązanie do cytowania przed sądem przeciwnego stanowiska prawniczego;
co prawnik musi zrobić w celu przyspieszenia p o s t ę p o w a n i a sądowego nawet jeśli w interesie klienta leży jego spowalnianie;
rozgraniczenie m i ę d z y p o m o c ą prawną udzielaną klientowi a braniem udziału w p o s t ę p o w a n i u klienta, które jest niezgodne z prawem;
zasady u p r z e j m o ś c i : odpowiednie zachowanie wobec innych
p r a w n i k ó w , sądu, stron przeciwnych, ś w i a d k ó w i wszystkich innych c z ł o n k ó w systemu;
ograniczenia kontaktu z ludźmi reprezentowanymi przez innych
prawników;
przepisy zabraniające kontaktu z sędziami bez poinformowania
innych p r a w n i k ó w biorących udział w danej sprawie;
komentarze dla prasy na temat spraw znajdujących się w toku.
25
Omawiamy także, w j a k i sposób standardy obowiązujące prokuratorów różnią się od standardów dla o b r o ń c ó w w postępowaniu karnym
:f
Ujawnienie odnosi si ó do uprawnienia ôõö÷øùúa do ûöüö÷öøùa pisemnych ôýþöÿ, ôõû ôõ ÷öda rozmów pod przysięgą (pisemne zeznanie pod przysięgą) lub wymagania przedstawienia dokumentów.
177
Leah Wortham
i c z y m różnią się niektóre zasady obrony karnej od przedstawicielstwa
cywilnego.
Następna część dotyczy zagadnień, które pojawiają się gł ówni e
w związku z odbywaniem praktyki prywatnej oraz w kontekście organizacji i prowadzenia firmy prawniczej. Obejmuje to:
- u ś w i a d a m i a n i e potencjalnemu klientowi m oż l i wości skorzystania
z usług oferowanych przez prawnika;
­ ustalanie w y s o k o ś c i honorarium;
- dopuszczalne i niedopuszczalne sposoby pobierania honorarium
- p o d z i a ł honorarium i w s p ó ł p r a c a z reprezentantami i n n y c h
zawodów;
­ obowiązki nadzorowania początkujących p r a w n i k ó w i pracowników będących przedstawicielami innych z a w o d ó w zatrudnionych
w firmie w celu upewnienia się, że spełniane są wszystkie obowiązki wobec klienta.
W następnej fazie kursu przechodzimy do s p o c z y w a j ą c e g o na
prawnikach obowiązku udostępniania usług prawniczych wszystkim, któ­
rzy ich potrzebują:
- swoboda w odrzucaniu klientów, która dla a m e r y k a ń s k i c h prawników pozostaje nieskrępowana z wyjątkiem sytuacji, kiedy prawnika wyznacza sąd oraz sytuacji napomnienia p r a w n i k ó w do sprawiedliwego podziału reprezentacji niepopularnych k l i e n t ó w ;
­ zobowiązanie przyjmowania spraw pro publico bono.
Ostatnia część kursu dotyczy specjalnych kwestii reprezentowania klienta zbiorowego, пр.: reprezentowanie spółki lub rządu. Powstają w tym wypadku specyficzne kwestie dotyczące zachowania tajemnicy oraz konfliktu interesów.
Wiele kursów poświęca część swojego czasu Kodeksowi Postępowania S ę d z i o w s k i e g o . Ja nie poruszam tego tematu w obrębie moich
42 godzin w y k ł a d o w y c h . P o d s u m o w u j ę kurs powracając do pytań zadanych na początku:
lh
-
publiczne postrzeganie zawodu prawniczego;
co oznacza bycie profesjonalistą.
Jak w s p o m n i a ł a m p o w y ż e j , standardy akredytacyjne wydziału pra­
wa wymagają nauczania studentów odpowiedzialności zawodowej. W y maganie to s p o w o d o w a ł o nagły wzrost ilości m a t e r i a ł ó w na ten temat.
" W Stanach Zjednoczonych a sic. tym mianem i a a be pobierania honorarium.
:
178
Nauczanie zawodowej w studenckich poradniach prawnych na !"#$%#$
Ostatnio doliczyłam si & 38 p o d r ę c z n i k ó w i artykułów na mojej półce.
Do p o d r ę c z n i k ó w zazwyczaj dodany jest suplement w postaci drugiej
książki zawierającej oryginalny tekst Regulaminu Modelowego P o s t ę powania Zawodowego A B A oraz inne oryginalne źródła odpowiednich
reguł. W ciągu szesnastu lat odkąd p r o wa d z ę ten kurs, niezmiernie wzrosła liczba tekstów, artykułów i książek naukowych na ten temat.
W Stanach Zjednoczonych trwa dyskusja w y k ł a d o w c ó w naucza­
j ą c y c h o d p o w i e d z i a l n o ś c i zawodowej na temat, czy podstawowym celem powinno b y ć uczenie a k t ó w prawnych regulujących d z i a ł a l n o ś ć
p r a w n i k ó w , czy też prowokowanie s t u d e n t ó w do dyskusji na temat moralności. Wykładowcy zastanawiają się również nad kwestią ilości i jakości: czy powinno się o m a w i a ć szeroki zakres tematów czy też konc e n t r o w a ć się na dyskusjach nad mniejszą ilością p r o b l e m ó w ze szczeg ó l n y m u w z g l ę d n i e n i e m stosowanego sposobu podejmowania decyzji
etycznych? U w a ż a m , że w y k ł a d o w c y najlepiej uczą tego, co sami uważają za w a ż n e . Najprawdopodobniej różni w y k ł a d o w c y w poradniach
przygotowując własne kursy zdecydują się na różny rozkład akcentów.
N i e z a l e ż n i e od tego, w a ż n y m krokiem podstawowym jest ocena regulacji d o t y c z ą c y c h p r a w n i k ó w oraz ich stosowania. K i e d y w y k ł a d o w c y
a m e r y k a ń s c y dyskutują o tym, na co położyć nacisk w trakcie kursu,
dyskusja ta opiera się na powszechnym rozumieniu dziedziny. To powszechne rozumienie dziedziny o d p o w i e d z i a l n o ś c i zawodowej jest stosunkowo nowym zjawiskiem, które rozwinęło się głównie we wczesnych
latach 7 0 ­ t y c h .
27
28
" Doskonały artykuł na temat tej dyskusji napisała Lcrman, patrz przypis 22.
* Przedstawienie rozlicznych czynników, które miały wpływ na rozwój '()'*+,(-+./0'12 i -.*'dowej w Stanach 3456789:87;9h <=>o [email protected][email protected], EFGHIJKa LMNa OPQRSs tego artykułu. Oto nie­
które )'TU0+V2+ a ('W'0.0e w tej (-+,(-+0+e od *2-,T0X2h lat 70-tych: W Y'Wu 1969 ЛВЛ pro­
mulgowało pierwszy Kodeks Z()'*+,(-+./0'12 i Zawodowej ABA. W 1983 r. wydano Regulamin Modelowy [\]^_`\abce a Zawodowego ABA. [\`fbagi do niego ac\]h\ce si na sesjach
ABA dwa jkly do Y'WU. ABA jest obecnie mnnopnqrsno e w ocenianie Regulaminu Modelowego -a truvwxoyz{sw m Komisji ds. Oceny Regulaminu |r}{~trsnoya Zawodowego (lithics 2000).
.€( y - *+VWT-X2 h projektów stawał się przyczyną dyskusji w środowisku prawniczym na temat odpowiednich reguł. Od ponad dziesięciu lat jest zaangażowany Amerykański Instytut Prawa
The Restatement oj the Law: the Law Governing Lawyers. W 1974 г., w świetle sytuacji wywołanej udziałem prawników w skandalu Watergate, AB A wydało zalecenie nauczania odpowie­
dzialności zawodowej na wydziałach prawa. Wszystkie stany z wyjątkiem trzech wymagają
zaliczenia egzaminu z odpowiedzialności zawodowej MPRE do uzyskania pozwolenia na przystąpienie do stowarzyszenia. Z moich informacji wynika, że jeden z tych trzech stanów (Maryland) sprawdza w zamian wiedzę z zakresu reguł etycznych obowiązujących w tym stanie.
Wzrosła ilość pozwów cywilnych przeciwko prawnikom, obejmujących zarzuty klientów o nadużycia oraz stron trzecich o szkody. Sądy są skłonne nakładać sankcje za nadużycia takie jak
nieuzasadnione przypadki ujawnienia tajemnic klienta czy wnoszenie nieadekwatnych oświadczeń stron. Sądy dyskwalifikowały prawników, w działalności których odkryło konflikt intere­
sów. Wszystko to sprawia, że coraz większa ilość firm prawniczych wyznacza wewnętrzną radę
:
179
Leah Wortham
Oprócz zasobu regulacji prawnych dotyczących działalności prawniczej w danym kraju, w y k ł a d o w c y powinni o r i e n t o w a ć się, czy regulacje te są stosowane, jeśli tak to gdzie i z j a k i m skutkiem. Jeśli zasady
p o s t ę p o w a n i a są określone, lecz są ignorowane, w y k ł a d o w c y i studenci
m o g ą zastanowić się dlaczego tak się dzieje. K i e d y w y k ł a d o w c a zorien­
tuje się w prawie regulującym działalność prawniczą w swoim pa ńst wie
oraz zakresie jego stosowania, m o ż e podjąć decyzje czego trzeba u c z y ć
dla dobra poradni i jej k l i e n t ó w z u w z g l ę d n i e n i e m tego, co studenci aktualnie robią. N a s t ę p n i e w y k ł a d o w c a m o ż e z a s t a n o w i ć się, czego jeszcze powinno się u c z y ć dla dobra studentów i w celu pogłębienia dialogu na temat wymaganych s t a n d a r d ó w etycznych dla p r a w n i k ó w w danym kraju. W y k ł a d o w c y z różnych p a ń s t w będą różnić się w swoich
wyborach również zakresem t e m a t ó w i wnikliwością dyskusji nad poszczególnymi kwestiami. U w a ż a m j e d n a k ż e , iż każde podejście powinno r o z p o c z ą ć się od wiedzy na temat istniejącego stanu regulacji dotyczących p r a w n i k ó w .
2.
Dlaczego uczyć odpowiedzialności zawodowej
w studenckiej poradni prawnej?
Poprzednia część artykułu dotyczyła dziedziny, która obejmuje
prawo regulujące działalność prawników, odpowiedzialność z a w o d o w ą
oraz e t y k ę prawniczą. Przedstawiono w niej zakres materiału, który sta­
ram się z re a l i z ować podczas 42-godzinnego kursu na ten temat. C z ę ś ć
n a s t ę p na podaje argumenty, dlaczego nauczanie o d p o w i e d z i a l n o ś c i zawodowej w poradni jest konieczne i p o ż ą d a n e .
Po pierwsze, jeśli studenci świadczą usługi prawne, trzeba zagwa­
r a n t o w a ć przestrzeganie się odpowiednich s t a n d a r d ó w zawodowych.
Jednym z z a g a d n i e ń jest unikanie m o ż l i w o ś c i naruszenia s t a n d a r d ó w
dyscyplinarnych i wystąpienia nadużyć. W poradniach a m e r y k a ń s k i c h
‚ƒ„…†‚‡…ˆ‰Š‹Œ i ‡ˆ„‚„†, która ma za zadanie nadzorować działania Firmy pod tym ką-
tem. Spółki ubezpieczeniowe reprezentujące prawników starają się instruować prawników o konieczności kierowania się w praktyce rozsądkiem w świetle prawa odpowiedzialności zawodowej. Stowarzyszenia prawników zatrudniły więcej pracowników do prowadzenia postępowania
dyscyplinarnego, zaczęły w lej kwestii prowadzić bardziej agresywną politykę i stały się bardziej otwarte na wgląd i uczestnictwo społeczeństwa. Starają się one także lepiej prowadzić system
poradnictwa i szkolenie w zakresie etyki prawniczej i zasad odpowiedzialności zawodowej. Problematyka etyki prawniczej jest także obecna w kulturze popularnej w postaci wiciu powieści,
filmów i seriali telewizyjnych, których fabuła oparta jest całkowicie lub częściowo na zagadnieniach odpowiedzialności zawodowej.
180
Nauczanie ŽŽ‘’“”’•–—Ž˜™’ zawodowej w studenckich poradniach prawnych na ˜‘’“™’“
š › œ  ž o stosuje si œ rodzaj specjalnej procedury Ÿ ›¡¢£¤¥¦§¨ a studentów,
co sprawia, że czują się oni bardziej odpowiedzialni za swoje p o s t ę p o w a n i e . Nawet bez tego z o b o w i ą z a n i a studenci w y k o n u j ą c z y n n o ś c i
prawnicze pod opieką posiadającego licencję adwokata. Poradnia musi
przestrzegać tego, aby wszystkie czynności wykonywane w imieniu nadzorującego prawnika były zgodne ze standardami p o n i e w a ż opiekun ponosi dyscyplinarną odpowiedzialność za działania osób, które nie są prawnikami, a występują jako jego przedstawiciele. Sprawujący opiekę prawnik oraz poradnia m u s z ą p o n o si ć także o d p o w i e d z i a l n o ś ć cywilną za
ewentualne nadużycia wynikające z naruszenia standardów p o s t ę p o w a nia prawniczego. O c z y w i ś c i e , poza kwestimi odpowiedzialności c y w i l nej i dyscyplinarnej, pracownicy poradni pragną p o s t ę p o w a ć w sposób
etyczny p o n i e w a ż jest to korzystne dla klientów i stosowne w instytucji edukacyjnej.
24
Po drugie, w warszawskiej grupie u c z e s t n i k ó w konferencji panowało przekonanie, iż włączanie problematyki standardów etycznych i ich
rozwoju w program poradni studenckiej m o ż e mieć dobroczynny w p ł y w
na standardy praktyki prawniczej w danym kraju. Popieram takie pla­
nowanie nauczania w poradni, które bierze pod u w a g ę istniejące uregulowania dotyczące prawników, obojętnie czy stosuje się je w praktyce
czy nie. M a m tutaj na myśli akt prawny konstytuujący z a w ó d prawniczy, jakikolwiek istniejący kodeks postępowania, jakiekolwiek inne regulacje prawne dotyczące na przykład zachowania tajemnicy, czy środk ó w cywilnych przysługujących klientom poszkodowanym przez prawników.
Prawa państw będą najprawdopodobniej różniły się m i ę d z y sobą
w szczegółach kodeksów postępowania i innych regulacji. Polska dysponuje dobrze r o z w i n i ę t y m prawem d o t y c z ą c y m większości kwestii wymienionych powyżej, chociaż nie zostały one ujęte w jeden wyczerpujący
tekst. Udoskonalone zostały ostatnio regulacje dotyczące wykonywania
zawodu adwokata. Poradnie prawne Uniwersytetu Warszawskiego i U n i wersytetu Jagiellońskiego posłużyły się nimi jako wzorem kodeksu postępowania dla studentów pracujących w poradni. Podobnie do spraw
o n a d u ż y c i a w Stanach Zjednoczonych, w Polsce istnieje m o ż l i w o ś ć
wniesienia p o w ó d z t w a deliktowego przeciwko prawnikowi. P o w ó d z t w a
takie są jednak niezwykle rzadkie. Podobne do amerykańskich są też polskie regulacje proceduralne dotyczące poufności w postępowaniu c y w i l nym i karnym.
24
Patr© ª«©¬ª­s 11.
181
Leah Wortkam
Opisane ® ¯ ° ± ² ³ j zbiory reguł ® ¯ ´ µ ¶ ® ¯ ° · ¸ ¹ a ®º·°¸¹»¼³½ o ° danym ¾º·¿ u ´® ¯ º ¼ À Á ¼ ¯ ¸ e dla potrzeb poradni ¸¹°³º ´± µ³»¾¹» h m o g À dos t a r c z y à przydatnego m a t e r i a ł u w edukacji a p l i k a n t ó w prawniczych
i w dalszym kształceniu prawników. Zbieranie materiałów Á ¯ µ± » ¼ À» ±» h
standardów postępowania prawników w obrębie uniwersytetu mogłoby
zachęcić w y k ł a d o w c ó w i studentów do krytycznego spojrzenia na regula­
cje działalności prawników w ich państwie oraz na pojęcia odpowiedzialności zawodowej i etyki prawniczej, które one odzwierciedlają. Jeszcze
trzydzieści lat temu w Stanach Zjednoczonych było bardzo niewiele lite­
ratury naukowej na ten temat, dzisiaj prowadzi się szerokie badania. Wartościowym następstwem pracy w poradni może być pogłębianie badań
naukowych na temat regulacji działań prawników w teorii i w praktyce.
Trzecim powodem, dla którego warto włączyć etykę prawniczą
do nauczania w poradni jest fakt, że jest to dla tego celu d o s k o n a ł e miej­
sce. Kwestie etyczne pojawiają się nieuchronnie przy wykonywaniu
usług prawniczych. Tak, jak kształcenie poprzez doświadczenie jest skuteczne przy rozwijaniu praktycznych umiejętności, jak również w poznawaniu doktryny prawniczej, tak możliwość zastosowania norm etycznych w konkretnej sytuacji motywuje s t u d e n t ó w do r o z w a ż a n i a tych
kwestii i cementowania wiedzy na ten temat. W y k ł a d o w c y prawa w Sta­
nach często dają wyraz swojej frustracji spowodowanej trudnościami
w motywowaniu studentów do uczestnictwa w wymaganym kursie. Problemy pojawiają się na skutek oporu wobec często jedynego wymaganego kursu po pierwszym roku. Wielu studentów nie zdaje sobie sprawy,
jak często kwestie etyczne pojawiają się w praktyce. W rzeczywistości
poradni, poinstruowani na ten temat studenci i opiekunowie czujni w ich
rozpoznawaniu, napotykają na kwestie etyczne cały czas.
30
31
32
Ponadto, kwestie etyczne w poradni pojawiają się w o k r e ś l o n y m
k o n t e k ś c i e . To pomaga studentom i w y k ł a d o w c o m p r z e k o n a ć się, że
wiele d y l e m a t ó w etycznych nie ma prostych, jednoznacznych rozwią'" ÄÅÆÇÈe kształcenie prawników w Stanach Zjednoczonych odnosi sic. do ÈÅÉÊË , na które prawnik
uczęszcza już po rozpoczęciu praktyki zawodowej. Wicie stanów wymaga do zachowania licencji zaliczenia określonej ilości godzin wykładowych, a niektóre stany wymagają, aby część
zajęć poświęcona była odpowiedzialności zawodowej.
" Artykuły na temat doświadczenia w uczeniu odpowiedzialności zawodowej w Stanach Zjednoczonych można znaleźć min. w: Lubań i Milleniami, patrz przypis 18; Thomas L. Shaffer. On
Teaching Legal Ethics in the Law Office, 71 Notre Dame Law Review, s. 605, 1996; Thomas L.
Shaffer. Surprised by Joy on Howard Street, w: Labors (ют the Heart s. 221 (cd. MarÌ L. Poorman), 1996; Loric M. Graham, Aristotle's Ethics and the Virtuous Lawyer: Part One of a Study
on Legal Ethics and Clinical Legal Education, 20 J Legal Prof 5, 35-41, 1995-96.
ÍÎÏÐÑ: Lubań i Millemann, przypis 18, s. 37-41.
i:
182
Nauczanie ÒÓÔÒÕÖ×ÓØÖÙÚÛÒÜÝÖ zawodowej w studenckich poradniach prawnych na ÜÕÖ×ÝÖ×
Þß à . Trzeba ich á Þ â ã ß ä åæçèé c pod â êß ë é ê Þ ë ì é í y ze sob é sprzeczne/
3
î ç ï ð a uczy ä reguł ñ ç á ò ó ñ ç ê ß ð æ a Þßêçíçêôë o na ä ê æ õ Þ ô ð æ ß õ h ãâèáç ö ÷ ø ù , ale na w y k ł a d z i e , w formie pisemnej czy te ú ûüöý t ö þÿü ø e sy-
mulacji trudno jest û ü ÿ ý öüû y ûþý þ , ö ü m problemy
etyczne üö ü si ö ÿü þ÷øý . þ p do ÿü þ÷ i þ÷ö e student ó w do tego, aby zdali sobie sprawą jak w a ż n e jest rozumienie prawa
o d p o w i e d z i a l n o ś c i zawodowej oraz natury decyzji jakie trzeba podejm o w a ć stosując je.
3. Jak nauczać odpowiedzialności zawodowej w poradni
prawnej?
Po pierwsze, zidentyfikują źródła prawa dotyczące podstawowych
kwestii regulacji działalności p r a w n i k ó w dla systemu sprawiedliwości
w k t ó r y m funkcjonuje poradnia. Wykaz t e m a t ó w z mojego kursu przedstawiony p o w y ż e j oraz bardziej s z c z e g ó ł o w y Aneks stanowią punkt odniesienia do zastanowienia sią nad zakresem zagadnień w tej dziedzinie.
Jeśli mamy do czynienia z wieloma zawodami prawniczymi, konieczne
jest n a ś w i e t l e n i e zasad stosujących sią do zawodu lub z a w o d ó w prawniczych, w których studenci pracują. Jest jednak prawdopodobne, że korzystne bądzie także zgromadzenie regulacji dot yc z ą c ych innych zawod ó w prawniczych. W niektórych przypadkach bądzie w a ż n e aby porozm a w i a ć o regulacjach dotyczących zawodów, z którymi studenci mają
kontakt, пр.: r lub sądzia. Przydatne m o ż e być r ó w n i e ż p o r ó w nanie regulacji d o t y c z ą c y c h p o s z c z e g ó l n y c h z a w o d ó w , w celu lepszego
ich zrozumienia i krytycznej analizy.
Jeśli materiały nic zostały zgromadzone, można wyznaczyć student ó w odpowiedzialnych za ich wyszukiwanie i gromadzenie. P i e r w s z e ń stwo powinny m i e ć tematy, co do których istnieje na j wi ę ksze prawdop o d o b i e ń s t w o , że pojawią sią w toku pracy w poradni. Przy gromadzeniu
regulacji należy sią także k i e r o w a ć oceną zakresu ich zastosowania
w praktyce oraz konsekwencji ich naruszenia.
Po drugie, n a l e ż y z d e c y d o w a ć które tematy są n a j w a ż n i e j s z e
w k o n t e k ś c i e pracy w poradni. Z a k ł a d a m na przykład, że regulacje dotyczące zachowania tajemnicy i unikania konfliktu interesów są funda" Luba i Millcmann, s. 58-64, e podejmowania !"#$%!#&'()*+ ,-.o główny cel
kursu /01/234053678/9: i 562/0/24j i 6;<=>[email protected], iB [email protected]=?4:5834j >/B8 a to 5;/E3F C?/[email protected]
teoriG w 1;6D?H:58Hm /?/:5483u poradni.
183
Leah Woitham
mentalne I J K L M N j poradni. Niektóre tematy poruszane w czasie ogólnego kursu dla studentów przygotowujących się do różnych rodzajów
praktyki prawniczej m o g ą b y ć nieadekwatne dla poradni lub pojawiać
się tylko sporadycznie. Na przykład w i ę k s z o ś ć poradni oferuje swoje
usługi nieodpłatnie, a więc regulacje dotyczące ustalania honorarium me
są istotne. Aneks zawiera propozycje tematów, które powinny pojawić
się w poradni. Wykładowca może przeczytać pytania i zaznaczyć te, które
wydają się najważniejsze dla pracy w poradni lub które powinny być poruszone ze studentami.
Po trzecie, n a l e ż y z e b r a ć cytaty lub teksty regulacji prawnych
dotyczące wybranych tematów i dostarczyć je studentom w formie skryptu na początku kursu lub stopniowo w trakcie jego trwania.
Czwarty etap jest prawdopodobnie najważniejszy: rozpoznanie
i poruszenie przez nauczyciela kwestii etycznych kiedy pojawiają się one
w pracy poradni. G d y taka kwestia się pojawi i zostanie z a uwa ż ona, m o ż na polecić studentom przestudiowanie problemu, przedstawienie wnios k ó w lub napisanie krótkiej analizy, tak jak to ma miejsce w przypadku
prawa materialnego lub proceduralnego. D l a studenta korzystne jest nie
tylko przeprowadzenie takich analiz, ale także rozmowa z nauczycielem
i dyskusja z innymi studentami. Nauczyciele pracujący w poradniach
w Stanach m ó w i ą czasami o „ m o m e n c i e dydaktycznym", czyli c h w i l i ,
w której dany problem pojawia się w codziennej pracy poradni i dostarcza studentom konkretnego kontekstu i motywacji do nauki. Takie najkorzystniejsze momenty do uczenia odpowiedzialności zawodowej mogą
pojawić się w codziennej opiece naukowej nad studentem lub w pracy
nad daną sprawą na forum grupy ć w i c z e n i o w e j .
Nauczyciel m o ż e z a d e c y d o w a ć , że niektóre tematy są na tyle podstawowe, iż studenci powinni p r z y g o t o w a ć ustne lub pisemne referaty
do przedstawienia na zajęciach, przygotować potencjalne problemy przed
dyskusją, r o z w a ż y ć kwestie etyczne podczas symulacji itp. Z czasem
praca w poradni dostarczy najprawdopodobniej rzeczywistych sytuacji,
które będą p o d s t a w ą przygotowania materiałów dydaktycznych.
M o ż n a o r g a n i z o w a ć spotkania z prawnikami-praktykami, podczas k t ó r y c h m o g ą oni podzielić się ze studentami swoimi p o g l ą d a m i
na temat n a j c z ę s t s z y c h p r o b l e m ó w oraz z a p r o p o n o w a ć r o z w i ą z a n i a
kwestii etycznych, które p o w s t a ł y w poradni. Poradnia UJ zatrudnia
takich p r a w n i k ó w , którzy pracują razem z w y k ł a d o w c a m i odpowie­
dzialnymi za daną sekcję. Jako praktycy mają oni d o ś w i a d c z e n i e w rozw i ą z y w a n i u p r o b l e m ó w etycznych. Tego typu r o z m o w y z praktykami
p o m a g a j ą n a u c z y c i e l o m i studentom lepiej z r o z u m i e ć na c z y m tak
1X4
Nauczanie OPQORSTPUSVWXOYZS zawodowej w studenckich poradniach prawnych XV YRSTZST
n [ \ ] [ ^ _ ` polegaj a regulacje _ b c d e f a e e p r a w n i k ó w . W poradni UJ zorganizowano na p r z y k ł a d spotkanie z prezesem O k r ę g o w e j Rady A d wokackiej w K r a k o w i e .
Sekcja prawa cywilnego poradni prawnej UJ włączyła zagadnie­
nie „ O d p o w i e d z i a l n o ś ć zawodowa" w program nauczania. Podam teraz
dwa przykłady kwestii dotyczących tej właśnie dziedziny, które pojawiły się w poradni —jeden stosunkowo prosty, drugi wymagający bardziej
skomplikowanej analizy.
Do poradni zwróciła się pewna kobieta z prośbą o poradę z sprawie u p r a wn i eń do dziedziczenia pewnego majątku. W wyniku przeprowadzonego wywiadu okazało się, że w rzeczywistości osobą uprawnioną
był jej ojciec, lecz nie był on zainteresowany poradą prawną. Sytuacja
ta dostarczyła opiekunowi naukowemu okazji do zwrócenia studentom
uwagi na kwestie dotyczące kontaktu i zgody konieczne do bycia klientem oraz kwestie dotyczące konfliktu interesów.
Bardziej skomplikowana jest sprawa w jednym z p r z y p a d k ó w ,
w której studentka z poradni działała jako kurator osoby nieobecnej. Pew­
na kobieta ubiegała się o p o d w y ż s z e n i e kwoty alimentów przysługujących dzieciom od jej nieobecnego byłego męża. Fundusze dla dzieci poc h o d z i ły ze ś r o d k ó w publicznych jako że mąż był nieobecny. Prawo
wymaga tu pozwania rodzica, na którym spoczywa o d p o w i e d z i a l n o ś ć
prawna. P a ń s t w o zachowuje wtedy uprawnienie do ubiegania się o zwrot
funduszy w y p ł a c o n y c h dzieciom, od pozwanego rodzica, jeśli zostanie
odnaleziony.
Studentka, która w y s t ę p o w a ł a jako kurator p r z e c i w s t a w i ł a się
p o d w y ż c e twierdząc, że z powodu nieobecności męża, sąd nie ma m o ż liwości ocenić jaka kwota byłby odpowiednia w stosunku do funduszy,
którymi on dysponuje. Sąd z a d e c y d o w a ł o p o d w y ż c e opiewającej na
k w o t ę niższą niż ta, o którą ubiegała się była żona, lecz w y ż s z ą niż dotychczasowa.
Studentka, która była odpowiedzialna za tę sprawę nie chciała zło­
żyć apelacji, p o n i e w a ż uważała, że to sprawiedliwe i że ojciec powinien
łożyć na utrzymanie swoich dzieci. Opiekun naukowy w poradni podniósł k w e s t i ę obowiązku aktywnego reprezentowania klienta. Zbiór zasad etyki adwokackiej w Polsce stanowi, że aby wnieść o d w o ł a n i e ad­
wokat mlusi mieć z g o d ę klienta. Opiekun i student zastanawiali się, jak
ta zasada stosuje się w przypadku kiedy danej osoby nie m o ż n a odnaleźć, a student działa jako kurator w jego interesie. M u s i e l i ustalić, czy
analogia do sytuacji adwokata i klienta jest adekwatna w tej sytuacji.
185
Leah Wortkam
Dalsza dyskusja dotyczyła kwestii, i g apelacja m o g ł o h i j k l m h o p
si q nie r o s j o t u g v h w j x k r w dla js uy tri , lecz r i j g e x o g v h w j x k r w dla byłej
g k t o , z i j o g e jej również przysługuje prawo do apelacji. Scenariusz ten
nie przynosi ł a t w e g o , jednoznacznego rozwiązania. R e g u ł y kierujące
działaniem p r a w n i k ó w dostarczają w tym względzie paru przydatnych
informacji, lecz nie jest łatwo ocenić czy i w j a k i sposób powinno sieje
tu zastosować. Przykład ten bardzo przypomina sprawozdanie w książce L u b a ń i M i l l e m a n n z ich rozważań dotyczących kwestii etycznych,
z którymi zetknęli się w pracy w poradni na Uniwersytecie M a r y l a n d .
Nauczyciele pracujący w poradniach prawnych na Uniwersytecie
Jagiellońskim i Uniwersytecie Warszawskim w y s z l i wspólnie z bardzo
przydatną inicjatywą. Wspólnie przestudiowali tematy dotyczące odpowiedzialności zawodowej, które m o g ą najczęściej dotyczyć studentów
w ich codziennej pracy. W oparciu o obowiązujące kodeksy etyki zawodowej p r a w n i k ó w oraz d o ś w i a d c z e n i a w pracy w poradniach studenci
i pracownicy poradni krakowskiej i warszawskiej przygotowali projekt
kodeksu deontologicznego poradni. A k t ten dotyczy miedzy innymi takich kwestii jak ochrona tajemnicy klienta, jako że istniejące polskie
regulacje dotyczące tej kwestii w kontekście osób świadczących usługi
prawnicze nie odnoszą się do studentów poradni.
14
Wnioski
Niektórzy mylnie określają edukację w ramach poradni prawnych
jako „praktyczną" w odróżnieniu od „teoretycznej". Uczenie się w praktyce wymaga formułowania analitycznych teorii, które zostaną przetestowane w praktyce. E d u k a c j ę w poradni bardziej adekwatnie określa
pojęcie „teoria na temat praktyki" niż przeciwstawienie teorii praktyce.
Regulacje dotyczące p r a w n i k ó w , o d p o w i e d z i a l n o ś ć zawodowa
oraz etyka prawnicza są tematami w a ż n y m i dla dobra klientów, prawnik ó w i systemu prawniczego w k a ż d y m kraju. C h o c i a ż treść regulacji
dotyczących p r a w n i k ó w będzie różnie wyglądała w różnych krajach, to
zagadnienia, które owe reguły powinny poruszać są najprawdopodobniej podobne we wszystkich kulturach prawniczych. Artykuł ten propo­
nuje zarys i sposób analizy zagadnień, które m o ż n a poruszać na zajęciach z odpowiedzialności zawodowej prawnika w poradniach na całym
i 4
Luba{ i Millcmann, s. 64-83. Patr| }~€e Lisa G. Lcrman, Professional ami Ethical Issues in
Legal ‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‡‹ Œ‡ƒ„…‰†Ž ‰ƒ„†ƒ to Public Service, 67 ‘’“”•–m Law Review, —˜™šcie › 199°, œžŸe omawiane s ¡¢£¤¥Ÿe £¥¦§ž¨£, które pojawiły się na zajęciach w poradni.
186
Nauczanie ©ª«©¬­®ª¯­°±²©³´­ zawodowej w studenckich poradniach prawnych ²° ³¬­®´­®
µ ¶ · ¸ ¹ · ¸ . º » ¼ ½ ¾ ¿ ¹À a r ó w n i e ż w s k a z ó w e k , jak organizować kursy w tej
dziedzinie.
Poradnie m u s z ą p r o w a d z i ć zajęcia na temat odpowiedzialności
zawodowej w swoich krajach aby zapewnić odpowiedni standard usług
oferowanych w poradniach. Jest to także w a ż n e ze względu na odpowiedzialność odkoszkodowanego, choć oczywiście kierują nimi w y ż s z e pobudki. Poradnie starają się zapewniać wysoki poziom swoich usług, a ja­
ko instytucje edukacyjne, starają się w p o i ć studentom jak najlepsze modele z a c h o w a ń , które wyniosą dalej w życie poza uniwersytet.
Materiały dydaktyczne z zakresu odpowiedzialności zawodowej
p r a w n i k ó w mogą być przydatne w kształceniu aplikantów i dalszej edu­
kacji p r a w n i k ó w ­ p r a k t y k ó w . Ponadto pracownicy naukowi i studenci
będą r o z w a ż a ć o m ó w i o n ą tutaj t e m a t y k ę z perspektywy teoretycznej
i krytycznej, co przyczyni się do rozwoju badań naukowych oraz wzrostu
ś w i a d o m o ś c i na ten temat w środowisku prawniczym w danym kraju.
Aneks
P o d s t a w ą p o n i ż s z y c h informacji jest osiem części mojego 4 2 godzinnego kursu na temat o d p o w i e d z i a l n o ś c i zawodowej. Czas poś w i ę c a n y na p o s z c z e g ó l n e jednostki nie jest jednakowy, w ł a ś c i w i e
realizacja pierwszych czterech części zajmuje ponad trzy czwarte semestru.
M o i studenci dostają wykaz zagadnień, które w c h o d z ą w skład
p o s z c z e g ó l n y ch części. Niektóre zagadnienia są oznaczone jako te, które wprawdzie w c h o d z ą w skład jednostki, ale nic będzie czasu na o m ó wienie ich na zajęciach.
Aneks jest p o m y ś l a n y jako pomoc, dla nauczycieli z innych kraj ó w , w podjęciu decyzji które zagadnienia z dziedziny regulacji działal­
ności prawników, odpowiedzialności zawodowej i etyki prawniczej powinny być w ł ą c z o n e w curriculum kursu w poradni. Z a k ł a d a m , że nauczyciel zacznie od wyboru kwestii, które uważa, za ważne dla studentów.
N a s t ę p n i e zgromadzi on lub poleci zgromadzić swoim studentom regulacje na ten temat spośród wszystkich adekwatnych źródeł prawa w państwie. K i e d y zostanie to zrobione dla danego kraju, m o ż n a podzielić się
rezultatami z innymi nauczycielami i poradniami.
W praktyce m o ż e się okazać, że dla potrzeb danego państwa niektóre zagadnienia wymagają przeformułowania, a inne w ogóle nie zo­
stały tu ujęte. A n a l i z a wymienionych w aneksie kwestii pod tym kątem
187
Leah Wortham
e by Ä przydatna Å Æ Ç È Á É ÊÂ Å Ë Ì Í u Î È Æ Ï É Æ Ð i na temat ÆÇÑÉÏÇÉÑ y regulacji Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ö Õ Ö h p r a w n i k ó w oraz zagadnień odpowiedzialności zawodowej i etyki prawniczej w danym kraju.
N i e k t ó r e kursy w Stanach Zjednoczonych łączą 30 do 42 jednostek ć w i c z e n i o w y c h regularnego kursu z kursem w poradni, na k t ó r y m
dodatkowy czas przeznacza się na dyskusje na temat pojawiających się
kwestii etycznych. Większości zagadnień z poniższej listy w y m a g a ł a b y
takiego wł aśni e ujęcia. D l a potrzeb poradni, która nic dysponuje dodatk o w y m czasem, poniższa lista musi być p o w a ż n i e okrojona. Nauczyciel
musi podjąć decyzję wyboru zagadnień najważniejszych dla pracy poradni oraz najistotniejszych w edukacji przyszłych p r a w n i k ó w .
Oto ogólny wzór pytań: Jakie są regulacje prawne określające daną
k w e s t i ę ? Sugeruje to także dodatkowe pytania: Gdzie m o ż n a je znaleźć?
C z y są stosowane? K t o m ó g ł b y w n i e ś ć wniosek o ich naruszeniu i gdzie
byłby on rozpatrywany? Jakie sankcje grożą za naruszenie tych regulacji jeśli wyjdzie ono na jaw?
ÁÂÃ
: regulacje å æ ç è é Ú ê é e Úäâæå u ÞáäâëßéÚàìo
1. K t o posiada k o m p e t e n c j ę p r a w n ą do ustanawiania regulacji
dotyczących postępowania w zawodzie prawniczym?
2. K t o posiada k o m p e t e n c j ę p r a w n ą do decydowania o tym, kto
zostaje przyjęty do zawodu prawniczego?
3. Jakie są standardy przyjmowania do zawodu prawniczego i na
aplikację, która do niego przygotowuje?
4. C z y istnieją kodeksy postępowania dla z a w o d ó w prawniczych?
5. K t o posiada k o m p e t e n c j ę do wprowadzania tych k o d e k s ó w
w życie?
6. C z y na prawnikach s p o c z y w a o b o w i ą z e k i n f o r m o w a n i a
o naruszeniu przez innych p r a w n i k ó w zasad p o s t ę p o w a n i a lub czy są
w j a k i ś inny sposób zobowiązani do zapewniania ich przestrzegania?
7. Za jaki rodzaj postępowania grozi prawnikowi p o s t ę p o w a n i e
dyscyplinarne?
8. Jakie sankcje m o g ą być n a ł o ż o n e za naruszenie kodeksu p o s t ę powania?
9. C z y istnieją konstytucyjne lub inne ograniczenia prawne kompetencji ustanawiania zasad p o s t ę p o w a n i a i zasad przyjmowania do zawodu?
Ù Ú Û Ü Ý ÞßàáâãÚä
10. Jakie czynności wykonywane przez przedstawicieli z a w o d ó w
prawniczych wolno w y k o n y w a ć tylko im?
188
Nauczanie íîïíðñòîóñôõöí÷øñ zawodowej w studenckich poradniach prawnych na ÷ðñòøñò
11. C z y ù ú û ü ý þ ÿ y musz ý û do üû ú ýþ a p r a w n i k ó w
w y k o n u j ą c y c h p o s z c z e g ó l n e zawody? Jakie funkcje spełnia takie sto­
warzyszenie?
12. C z y prawnicy z innych państw mogą świadczyć usługi klien­
tom w danym państwie? W jakich okolicznościach i jakie regulacje określają taką sytuację?
13. C z y istnieją cywilne podstawy wnoszenia roszczenia przez
klientów poszkodowanych przez zaniedbanie lub ś w i a d o m i e niewłaściwe p o s t ę p o w a n i e prawnika? Jakie są warunki wniesienia takiego roszczenia?
14. C z y o s k a r ż o n y w procesie karnym m o ż e być zwolniony z zarzutów na podstawie niesolidnego lub nieuczciwego reprezentowania go
przez prawnika? Jeśli tak, jakie są kryteria dla określenia reprezentacji,
które s k u t k o w a ł o b y takim zwolnieniem?
C z ę ś ć druga: podstawowe a a wobec
k a
1. Jakie są podstawowe zobowiązania prawnika wobec klienta?
2. Gdzie znaleźć m o ż n a regulacje dotyczące zachowania tajemnicy klienta i j a k i jest ich charakter? W jakich sytuacjach prawnik m o ż e
lub musi ujawnić informacje, które normalnie są poufne?
3. Jakie są mechanizmy zapewniające kompetentne reprezentowanie klienta przez prawnika? Jakie są prawne standardy kompetencji?
4. C z y istnieją ustalone normy określające, jakie decyzje w kwestiach dotyczących klienta powinien podejmować on sam, a jakie decyzje
wolno p o d e j m o w a ć prawnikowi? C z y istnieją normy określające rodzaj
informacji, których prawnik powinien lub musi udzielać klientowi?
5. C z y istnieją normy mówiące o tym, jak powinien p o s t ę p o w a ć
prawnik, k t ó r e g o klient posiada o g r a n i c z o n ą zdolność podejmowania
decyzji, пр.: , osoba cierpiąca na dolegliwości u m y s ł o w e ?
6. Jakie istnieją i gdzie m o ż n a znaleźć regulacje na temat korzystania z funduszy klienta?
7. C z y istnieją ograniczenia swobody prawnika co do akceptowania lub odrzucania klienta?
8. W przypadku zaakceptowania klienta, w jakich okolicznościach
prawnik m o ż e z a k o ń c z y ć reprezentowanie klienta przed r o z w i ą z a n i e m
sprawy?
189
Leah Worlham
C ! " # $ %&!'()* : +,-./)+t i n t e r e s ó w
1.
­
­
0123 e regulacje dotycz 4 25678329 u interesów p o m i ę d z y :
aktualnymi klientami prawnika?
potencjalnym klientem i aktualnym klientem lub klientami?
potencjalnym klientem i b y ł y m klientem lub klientami?
samym prawnikiem i klientem?
poprzednią funkcją jako prawnika r z ą d o w e g o i obecną praktyką
prywatną?
2. Jaki jest zakres wiedzy na temat potencjalnych klientów, którą
prawnik powinien p o s i a d a ć zanim zaakceptuje nowego klienta?
3. K t o m o ż e podnieść problemy konfliktu interesów i gdzie?
4. Jakie są powody regulacji dotyczących konfliktu interesów:
- ochrona tajemnicy klienta?
- lojalność wobec klienta?
- troska o integralność zawodu i jego postrzeganie s p o ł e c z n e ?
­ inne?
5. Jeśli dany prawnik znajdzie się w sytuacji konfliktu interesów,
czy inni prawnicy, którzy są z nim związani są również pozbawieni prawa do reprezentowania klienta?
6. Co stałoby siew sytuacji, w której prawnik musiałby być świadkiem w sprawie, w której on sam lub jeden z p r a w n i k ó w z nim związanych reprezentuje klienta?
C z ę ś ć czwarta: granice z o b o w i ą z a ń wobec klienta
1. Jakie są ograniczenia tego, co wolno prawnikowi uczynić dla
klienta? Jakie inne obowiązki prawnika w c h o d z ą w grę o p r ó c z lojalności wobec klienta, пр.: obowiązki wobec sądu, zobowiązania wobec społ e c z e ń s t w a , troska o integralność zawodu?
2. Jakie regulacje formułują typy ustnego lub pisemnego wystąpienia przed sądem, argumentacji i przesłuchania, które są u w a ż a n e za
odpowiednie i nieodpowiednie? K t o posiada k o m p e t e n c j ę do wprowadzania tych regulacji w życie?
3. Jakie standardy definiują bezpodstawne roszczenie lub nieuzas a d n i o n ą o b r o n ę , k t ó r y c h prawnik powinien o d m ó w i ć , nawet gdyby
klient sobie tego życzył? Jakie są konsekwencje wniesienia bezpodstawnego roszczenia lub podjęcia nieuzasadnionej obrony?
4. Kiedy prawnik ma okazję do spowolnienia postępowania w sposób korzystny dla klienta, jakie regulacje określają kiedy jest to odpowiednie p o s t ę p o w a n i e ?
190
Nauczanie :;<:=>?;@>ABD:EF> zawodowej w studenckich poradniach prawnych DA E=>?F>?
5. GHI a jest pozycja JKHLMNI a INOP y LN e on, Q e IRNOM t L przeszło­
ST i d o k o n a ł czynu zabronionego? W j a k i s p o s ó b powinno to lub nie
powinno mie U w p ł y w u na reprezentowanie?
6. Jaka jest pozycja prawnika, który wie, V e WXYZ[ t \W]^\X[Y e doI_M`a e czynu zabronionego? GHI i ma to w p ł y w na reprezentowanie?
7. Jaka jest pozycja prawnika, który wie, b e cdefg t zamierza hici na U czynu zabronionego L przyszło ST N ? GHI i ma to w p ł y w na reprezen­
towanie?
8. C z y prawnik jest j l m l n o p j q r y do stqnrouro a przed v p w u m xqy tów lub przepisów niekorzystnych dla klienta? W jakich okolicznościach?
9. C z y prawnik jest zobowiązany do ujawnienia innym stronom faktów lub przepisów niekorzystnych dla klienta? W jakich okolicznościach?
10. Jakie istnieją regulacje dotyczące prawników, którzy składają
fałszywe o ś w i a d c z e n i a? C z y czynią one rozróżnienie do kogo fałszywe
o świ a d c z e n ia są skierowane i co do rodzaju fałszywych o ś w i a d c z e ń ?
11. W j a k i sposób prawo traktuje o ś w i a d c z e n i e prawdziwe samo
w sobie, lecz wprowadzające w błąd w kontekście lub przez pominięcie
czegoś?
12. W jaki sposób prawo traktuje milczenie, które m o ż e wprowadzić w błąd?
13. Jakie są zwyczajowe normy „ u p r z e j m o ś c i prawniczej" —
o g ó l n i e akceptowane sposoby zachowania się p r a w n i k ó w wobec siebie
nawzajem, wobec sądu i wobec innych?
14. Jaki rodzaj kontaktów mogą u t r z y m y w a ć prawnicy z potencjalnymi ś w i a d k a m i i innymi ludźmi, którzy m o g ą posiadać w i e d z ę na
temat spraw klienta?
15. Jakich w s k a z ó w e k może prawnik udzielać klientowi na temat
pytań, na które powinien lub nie powinien on odpowiadać zapytany przez
innych?
16. Jakie istnieją regulacje określające, czy prawnik m o ż e rozmawiać z daną osobą reprezentowaną przez przedstawiciela prawnego w danej sprawie pod nieobecność lub bez pozwolenia jej p e ł n o m o c n i k a ?
17. Jakie regulacje określają kontakty pomiędzy prawnikami podczas postępowania sądowego? Jakie regulacje określają kontakty p o m i ę dzy adwokatami i sędziami poza sądem? P o m i ę d z y prokuratorami i sędziami? P o m i ę d z y adwokatami i prokuratorami? P o m i ę d z y adwokatami w czasie postępowania cywilnego?
18. Jakie regulacje określają, co przedstawiciele p o s z c z e g ó l n y c h
profesji prawniczych powinni m ó w i ć prasie na temat bieżących spraw
lub ludzi, którzy mogą być pozwani lub oskarżeni o wykroczenia?
141
Leah Wortham
19. C z y z { | } a ~€ , } e  ‚ ƒ ‚ { „  | … a †‡‚ˆz‡|‰‚‡ a {‚ƒŠ c ~†‡|{Š ‹ Œ { ‚ Ž i i s p o ł e c z e  ~ ‰ { | , s „ {  ‡ | } ‚ … e inaczej ni } { †‡ †|‹ˆ u |‹{‚ ‘’“’ ?
20. C z y ”•–—˜•™š– r ma – › – œ  ž Ÿ — ” • Ÿ — ™ Ÿ ™ ¡ – › • – ¢ £ y ¤–œ– ¤ y
˜¥ œ ¥¥  ™¦ž £ ?
21. §|ˆŽ h st a n d a r d ów ma przestrzegać prokurator w podejmowaniu decyzji o wniesieniu oskarżenia?
22. Jakie obowiązki mają prawnicy w odniesieniu do d o w o d ó w
fizycznych znajdujących się w ich posiadaniu lub o których wiedzą, że
posiadają je klienci, a które m o g ą być adekwatne w toczącym się lub
przyszłym postępowaniu?
23. Do jakiego stopnia prawnicy m u s z ą ujawniać znane im informacje kiedy negocjują w imieniu klientów kontrakty, porozumienia i tym
podobne?
¨ © ª « ¬ ­ ® ¯ ° ± : ­²³´±µ©¶·®e ­²±¸°¹¸ i ­²±´·®º©¶ j
1. W jaki sposób wolno prawnikom u ś w i a d a m i a ć potencjalnych
k l i e n t ó w o m o ż l i w o ś c i skorzystania z ich usług? Jaki rodzaj kontaktu
jest zabroniony?
2. Jakie istnieją regulacje dotyczące ustalania w y s o k o ś c i honorarium?
3. C z y istnieją regulacje dotyczące podziału honorarium z inny­
mi prawnikami lub osobami, które skierowały s p r a w ę do prawnika bądź
p r a c o w a ł y nad nią?
4. Jakich metod wolno użyć w celu pobrania n a l e ż n e g o honorarium?
5. O c z y m powinien prawnik informować nowego klienta? Jakie
kwestie powinny się znaleźć w pisemnej umowie?
6. C z y przedstawiciel k a ż d e g o zawodu prawniczego m o ż e wejść
do spółki w celu świadczenia usług prawnych z innymi przedstawicie­
lami tego samego zawodu, innego zawodu prawniczego lub przedstawi­
cielami z a w o d ó w nieprawniczych?
7. C z y istnieją regulacje dotyczące tego jak nazwa praktyki prawniczej m o ż e być dostępna społeczeństwu, biorąc pod u w a g ę z a r ó w n o
samą n a z w ę , jak i sposób jej prezentowania?
8. Jeśli prawnik chce przejść na emeryturę lub w inny sposób przer w a ć p r a k t y k ę z a w o d o w ą , jakie istnieją regulacje na temat przekazania
praktyki k o m u ś innemu? C z y praktykę m o ż n a sprzedać innemu prawnikowi?
192
Nauczanie »¼½»¾¿À¼Á¿ÂÃÄ»ÅÆ¿ zawodowej w studenckich poradniach prawnych na ž¿ÀÆ¿À
9. Czy istniej Ç regulacje ÈÉÊËÌÍÎÏÇÐ Ë , co ÑÊÎÒÓÔÉ Õ È Ö Ë , a czego
nie × Ø Ù e Ú Ø Û Ü Ý Þ ß Ü Ý à o áÛØâÝ j specjalizacji Û ãØäãåÝæäÝ j dziedzinie
çèéêé ?
10. C z y firma ÑÊÎÒÓÔÐë a Õ È Ö e Ò ì Õ Î í Î î od p r a w n i k ó w podpisania kontraktu, że nie opuszczą firmy i nie założą konkurencyjnej?
11. Jeśli prawnik opuszcza firmę, jakie regulacje określają, czy
m o ż e on zabrać ze sobą klientów i co m o ż e on p o w i e d z i e ć klientom,
których obecnie reprezentuje na temat swojego nowego miejsca pracy?
12. W jaki sposób prawnik odpowiada za pracę innych prawników, aplikantów i innych przez niego zatrudnionych p r a c o w n i k ó w ?
ï ð ñ ò ó szósta: ogólna dostępność usług prawniczych
1. W j a k i sposób udostępnia się porady prawne ludziom, których
nie stać na wynajęcie prawnika? W jakich przypadkach ludzie mają prawo do prawnika? C z y od p r a w n i k ó w oczekuje się aktywności w celu
zapewnienia dostępności usług prawnych ludziom, którzy ich potrzebu­
ją ale nie mają wystarczających środków, poprzez reprezentowanie klientów pro bono publico?
2. C z y ogólnie rzecz biorąc prawnicy mają s w o b o d ę w odrzucaniu potencjalnych klientów na jakiejkolwiek podstawie, którą uważają
za stosowną?
3. C z y od p r a w n i k ó w oczekuje się przyjmowania klientów niepopularnych, którzy mają kłopoty z otrzymaniem przedstawicielstwa z po­
wodu natury ich sprawy?
4. C z y sądy wyznaczają prawników do reprezentowania klientów?
C z y istnieją podstawy, na których wyznaczony prawnik m o ż e o d m ó w i ć
przyjęcia danej sprawy?
C z ę ś ć s i ó d m a : klient instytucjonalny i regulacje d o t y c z ą c e sądownictwa
1. C z y gdyby klient nie był osobą fizyczną, ale organizacją pozarządową, spółką, czy działał w innej formie prawnej, to któraś z wyżej
wymienionych zasad dotyczących reprezentowania klienta byłaby sfor­
m u ł o w a n a inaczej?
2. C z y któraś z wymienionych wyżej zasad byłaby inna, gdyby
prawnik reprezentował organ rządowy?
3. Jakie są reguły postępowania, które regulują działalność sędziów
w specyficznym kontekście ich roli?
193
Leah Wortham
ô õ ö ÷ ø ó s m a : percepcja publiczna zawodu prawniczego; nasza
percepcja; nasze o b o w i ą z k i
1. ùúûü i przyjrze ý si þ ÿ u ú ü ú u ÿ þ ÿ e ÿ k ó w i kierunki, które je wyznaczają, jakie pojawiają się różne koncepcje odpowiedzialności zawodowej prawnika?
2. Jaka jest percepcja społeczna p r a w n i k ó w ? C z y jest ona ade­
kwatna? Jeśli nie, to dlaczego?
3. Jeśli społeczeństwo ma adekwatny lecz pod pewnymi w z g l ę dami negatywny obraz prawnika, czy odnosi się to do sytuacji:
- w której prawnicy naruszają reguły postępowania zawodowego?
- przestrzegają reguł postępowania zawodowego, lecz społeczeństwo się z tymi regułami nie zgadza?
­ postępują w sposób nie objęty regułami p o s t ę p o w a n i a zawodowego ani innymi regulacjami d o t y c z ą c y m i p r a w n i k ó w , a który
powinien być objęty takimi regulacjami?
4. C z y prawnicy pełnią właściwą rolę w naszym społeczeństwie?
Jeśli nie, jakie powinny nastąpić zmiany?
Dodatkowe kwestie specyficzne dla poradni prawnej
1. Jakie zadania wolno w y k o n y w a ć studentom bez naruszenia
regulacji określających uprawnienia do wykonywania z a w o d ó w prawniczych?
2. O czym student musi poinformować klienta i inne osoby, z którymi ma kontakt o d n o ś n i e swojego statusu jako studenta?
3. C z y istnieją ograniczenia co do zakresu czynności wykonywanych przez poradnię dla klienta, które powinny znaleźć się w umowie,
lub o których należy klienta p o i n f o r m o w a ć w inny sposób?
4. Jakie mechanizmy nadzorowania pracy studentów powinny istnieć dla zapewnienia kompetentnego przedstawicielstwa i przestrzegania odpowiednich standardów post ę powa ni a?
Autorka pragnie wyrazić swoje p o d z i ę k o w a n i e Ł u k a s z o w i Bojar­
skiemu, Lisie Lerman, W i l l i a m o w i Wagnerowi oraz Fryderykowi Z o l ­
lowi za komentarze i pomoc.
Leah Wortham*
TEACHING PROFESSIONAL RESPONSIBILITY IN
L E G A L CLINICS AROUND THE WORLD
At a M a r c h 1999 C o l l o q u i u m on C l i n i c a l L e g a l Education,
1
a group of about 20
people, i n c l u d i n g a number of law faculty already teaching or planning to teach legal
c l i n i c s in Central and Eastern Europe and the former Soviet U n i o n , were asked, " W h a t
are the goals that y o u think are most important for a legal c l i n i c ? " . The most c o m m o n
2
answers were teaching about ethics and i m p r o v i n g the ethical standards of law practice
in participants' respective countries through this focus in legal education. M u c h of the
t w o ­ h o u r session that f o l l o w e d concerned the f o l l o w i n g questions:
How are "legal ethics" different from "normal" ethics?
What are the problems of ethical norms among lawyers in the various countries
that one would seek to improve?
* Leah Wortham is an Associate Professor of Law at the Columbus School of Law of The Catho­
lic University of America (CUA), Washington, D.C where she has been on the faculty since
1981. Professor Wortham has taught the required course in Professional Responsibility since
1983. She was the coordinator of CUA's clinical programs for nine years and an Associate Dean
for five years. Since 1995, she has assisted faculty at Jagicllonian University in Cracow, Po­
land, in their establishment of a legal clinic. She served on the Legal Ethics Committee of the
District of Columbia Bar for six years including as Chair and Vice­Chair. The Committee issu­
es opinions interpreting the D.C. Rules of Professional Conduct as well as advising lawyers on
what the Rules provide. Professor Wortham authors an annually updated comparison of the D.C.
and American Bar Association Model Rules of Professional Conduct, which is distributed to
all new admittccs to the D.C. Bar. She teaches this comparison in a mandatory course for new
admittccs to the D.C. B a r and in a continuing legal education course for lawyers. Professor
Wortham also is a hearing committee member for the D.C. Board of Professional Responsibili­
ty, which administers lawyer discipline. The author would like to thank Łukasz Bojarski, Lisa
Lcrman, William Wagner, and Fryderyk Zoll for their comments and assistance.
1
2
The Colloquium took place March 15­20, 1999, in Warsaw and Cracow, Poland. It was spon­
sored by the: Faculties of Law of Jagicllonian and Warsaw University; the Open Society Insti­
tute's Constitutional and Legal Policy Institute, Budapest, Hungary; and the Public Interest Law
Initiative, Columbia Law School, New York.
The author co­led this discussion group with Dr. Fryderyk Zoll of the faculty of Jagicllonian
University. The session took place on March 16, 1999, at 2:00 p.m. in Warsaw at the Polish
Academy of Science.
195
Leah Wortham
H w would one effectively teach legal ethics in a clinic?
T h i s article begins by o u t l i n i n g the k of t the related concepts of
legal ethics, professional responsibility, and the l a regulating s have c o m e to
mean in the d States. T h i s k is not presented because the substance of
legal ethical rules in the d States are, or should be, the same as those in any other
country. Instead the k is offered as a starting point for consideration of topics on r regulation and r responsibility on h instruction usefully might
be offered in l a schools and legal c l i n i c s . T h e substance of the instruction on topics
w d be d e v e l o p e d specific to the country in h the c l i n i c functions. T h e first
section's d i s c u s s i o n of the three related concepts regarding r conduct also addresses the W a r s a g r o u p ' s w n about d i s t i n g u i s h i n g r o l e - d e f i n e d '
e t h i c s " from " n o r m a l ethics."
In 1997, Professor L i s a L e r m a n , and I taught a C o m p a r a t i v e L e g a l Profession
and L e g a l Ethics course to A m e r i c a n and P o l i s h la students in the summer program of
T h e C a t h o l i c ! y of A m e r i c a conducted at Jagiellonian ! y in " .
P o l a n d . Because the necessary materials e not already translated into E n g l i s h , nine
teams, each c o m p r i s i n g one P o l i s h and one or o A m e r i c a n students, k d together
to find the P o l i s h provisions on major aspects of professional responsibility , to translate the pertinent materials into E n g l i s h , and to k e a class presentation on the c o m p a rison of the P o l i s h and the A m e r i c a n rules on each topic. W i t h the help of # r F r y d e r y k
Z o l l of Jagiellonian ! , P o l i s h students e able to identify and locate the pertinent materials. The list of topics outlined in this article s our starting point, and it
proved effective for analysis of the la regulating s in Poland.
As used in this article, ' ethics" encompass rules of conduct for all legal
professions in a country. In the d States, s are admitted to a single legal profession.' P o l a n d , k e many countries, has more than one legal profession h each profession having different functions. The P o l i s h legal professions are advocate, legal counselor, prosecutor, and notary. A s in other c i v i l la countries. P o l i s h la graduates also
may enter training in the j u d i c i a l profession after la school. # d I leave anything out?
E a c h A m e r i c a n state has a code of ethics applicable to all s admitted to
the bar of that state. S p e c i a l i z e d tribunals, e.g., the d States Securities and E x c h a n ge C o m m i s s i o n , have the authority to promulgate special rules for s appearing
before the body. The d States federal courts have the authority to prescribe their
n codes of conduct for s appearing before them just as they have the $ r to
set their n admission standards. The federal courts, ! , have chosen not to estab l i s h a federal bar exam and generally condition admission to practice before a federal
' The authority to license and regulate s in the d Slates usually rests h the highest
tribunal of the system before h the r s to practice. A state's highest court delegates authority to bar examiners o devise and grade the examination for admission, examine
the educational credentials submitted by the applicant, and revie the application for "character and fitness." This admission to the bar of the highest court brings the right to practice before
r courts in the state as l as the general license to practice la in a state for those o do
not appear in court. The state's highest court also has the authority to promulgate rules of conduct for bar members and to impose discipline on those o violate the rules. The court appoints others to prepare draft rules of conduct, to investigate cases of misconduct, and to hear evidence on misconduct. A court generally acts on recommendations that come to it from olher
bodies lo h it assigns responsibility.
1%
Teaching Professional Responsibility in Legal Clinics around the World
court on admission to the bar of a state. S i m i l a r l y , the majority of federal district courts
4
f o l l o % their local state ethics codes rather than promulgating their &% n standards.
5
E a c h P o l i s h profession has its &% n enabling legislation. ' ( ) * + e the ' ( * , - d States %.-/ e the authority to regulate admission and conduct standards rests % *, h the c o urts,'' the authority for P o l i s h legal professions rests in the legislature. P o l i s h advocates,
legal counselors, and notaries have developed internal codes of ethics. Is this a correct
assessment cite? As previously described, A m e r i c a n state bar codes are promulgated by
the courts, usually the highest court of the state in % . *0 h they sit. M o s t are patterned on
the A m e r i c a n B a r A s s o c i a t i o n ( A B A ) M o d e l Rules o f Professional C o n d u c t . The A B A
7
is a voluntary, private organization to % . *0 h A m e r i c a n )1%2-/ s have no obligation to
belong.
State codes of ethics generally are developed as a j oi nt effort 3-,%-- n the bar
and )1%2-/4 . In most states, the highest court % &/+ s % *, h the state bar to establish c o m mittees of )1%2-/ s to revie % the A B A M o d e l s and 51+ e recommendations on %.1 t version of them should be adopted by the state. The court then /-6*-% s the % &/+ of such
bodies, 51+- s any changes it %*4.-4 , and promulgates the codes. M o s t state ethics codes
are s i m i l a r to the M o d e l Rules, but no state is identical. In both the '( *, - d States and in
Poland, important rules regulating )1%2-/ s also are found in other bodies of la % such as
the c i v i l procedure code and the evidentiary rules.
A B A accreditation standards for la % schools have /-78*/- d instruction in pro-
fessional responsibility since 1974. M o s t la % schools satisfy this /-78*/-5-( t through
8
a ,% o or three-credit course in professional responsibility %. *0 h means 3 0 - 4 2 class hours
of instruction." I have taught a three-credit classroom course in Professional Responsibility, to groups usually ranging from 5 5 - 7 0 students, since 1983. Some schools use c l i n i c a l
courses to satisfy the /-78*/-5-(, . A fe % schools teach professional responsibility "pervasively," meaning they incorporate instruction into other courses in the curriculum.
A l l A m e r i c a n c l i n i c s perceive a /-78*/-5-( t to be concerned %*, h professional
responsibility issues. C l i n i c s % * ) l vary in ho % much formal instruction is provided. One
9:r federal district courts, that usually is the state in which the court sits. The federal circuit
courts of appeals generally ;<=>?;e admission only to some state bar.
' Sec Linda S. @ABBCDEF, Multiforum Federal Practice: Ethics and Erie. 9 G E O . J . L E G A L ETHICS
4
"
'
*
'
89 (1995). This article includes a 27-pagc chart outlining what conduct rules each of the 94
federal district and 12 federal circuit courts cite as authority on ethics issues. She found 74 of
the 94 district courts refer to state rules although 10 of those refer to state rules in conjunction
with the ABA Model Rules. She argues for replacement of this situation with a single defined
code of professional ethics applicable in all U.S. federal courts.
GIr an analysis of the source and scope of this power within the courts, sec Charles W. Wolfram,
Modem Legal Ethics 20-33 (1986).
The Cornell Law School Legal information Institute web site includes a Legal Ethics Library
that provides comparisons of ethics rules, opinions, and case law from several states and the
District of Columbia to the ABA Model Rules. The author contributed to the materials for the
District of Columbia.
The standard was adopted in response to concern about participation of lawyers in the Watergate scandals. Sec Bruce A. Green, Less is More: Teaching Legal Ethics in JKLMNOMP 39 Wm. &
Mary L. Rev. 357, 360 & n. 17. ABA accreditation has "teeth" in large part because most states
permit only graduates of ABA accredited law schools to sit for the bar.
A law school classroom "hour" is 50 minutes with a ten-minute breaQ between class hours.
Credits normally arc calculated on the number of 50-minutc class hours that a class meets for
a 14- weeR period. Thus, my three-credit course meets three times a weeR for 50 minutes or
twice a weeS for 75 minutes for 14 TUUSV.
197
Leah Wortham
important determinant is h o W m u c h instruction in the subject students have received
eXYeWZe[ e in the c u r r i c u l u m before they come to the c l i n i c . Some c l i n i c s [e\]^[ e a classroom course in p r o f e s s i o n a l r e s p o n s i b i l i t y to be _`ae n p r e v i o u s l y or c o n c u r r e n t l y .
I teach a seminar for students enrolled in c l i n i c a l externships. In that course, some of my
students have _`ae n the [e\]^[e d Professional R e s p o n s i b i l i t y course, and some have not.
I usually devote _W o of nine 90 -minute sessions in the class to professional responsibility. "
1
To study codes of conduct, A m e r i c a n classroom courses on legal ethics in the
b c^ _e d States usually focus o n the A B A M o d e l Rules o f Professional C o n d u c t rather
than state bar codes that actually govern X`Wde[Y . They focus on the " M o d e l R u l e s " because most la W graduates f g h l go to a number o f different states to _`a e the bar examination and practice. The " M o d e l R u l e s " are used as a c o m m o n denominator for instruction
just as the b c ^ i j [ m C o m m e r c i a l C o d e is used as the proxy for state codes in a commerc i a l la W class. T h i s focus also prepares students for the Multistate Professional R e s p o n s i b i l i t y E x a m i n a t i on ( M P R E ) , passage of l mn o h is pqrsnpq d for admission to the bar of
47 states, the tuvxyuz t o f C o l u m b i a , and four { | } . territories. Because the M P R E is used
in multiple states, it also focuses on the A B A M o d e l Rules rather than particular state
versions.
Professional responsibility _e~_jja s and most classroom courses go beyond bar
codes of ethics to encompass other important bodies of la W that govern X`Wde r conduct,
e.g., attorney-client privilege €‚ , malpractice €‚ . B e g i n n i n g in 1999, the M P R E also
f g h l go beyond the A B A M o d e l Rules to include these other aspects o f the la W govern i n g X`Wde[Y . Just as W^ _ h the M o d e l Rules, some nuances and specifics of these areas of
la W vary from state to state, but students are taught basic principles that have considerable s i m i l a r i t y across jurisdictions. In 1998, the prestigious A m e r i c a n L a W Institute approved the F i n a l ƒ[`i t of the Restatement of the L a W „j … e[ c^ c g †`W de[Y , a comprehensive inventory on the subject.
An A m e r i c a n la ‡ school c l i n i c a l course more c o m m o n l y ‡ ˆ ‰ l focus on the la ‡
of the particular state in W Z^ Š h the c l i n i c functions than on the general national models
used in classroom courses, e.g., the state ethical code rather than the M o d e l Rules, the
attorney client privilege la W of the state rather than general concepts of privilege. The
state ethical code is directly applicable to the A m e r i c a n students' W j [ a ‹ " F o r a c l i n i c in
a country WZe[ e there are multiple legal professions, this article suggests that a c l i n i c a l
course focus on the legal rules that W j ]X d apply to a legal practitioner doing the type of
Wj[a in W Z^ Š h the students are engaged. In a P o l i s h c l i n i c , students most often W j ]X d
function in roles analogous to those of advocates or legal counselors. There might be
occasions, ZjWe…e[ , in W Z ^ Š h a c l i n i c a l course also W j ]X d W ^ Y h to loo a at the ethical
rules for professions ŒŽ h Œ   h the c l i n i c interacts. F o r example, a c l i n i c Œ ‘ ’ “ ” g ŒŽ h
"' •–r teaching that material, 1 use Lisa Lcrman, Ethical Issues in —˜™š›œžŸ ¡ in Learning from
Practice: A Professional Development ¢£¤t for Legal ¥¤¦£§¨s 49-78 (J.P. Ogilvy, Leah Wortham.
& Lisa G. Lcrman cds. 1998).
" All states have some form of student practice rule under which students can appear in court.
This normally means that students arc subject to the state rules of professional conduct as a lawyer would be. Sec Joan Wallman Kuruc & Rachel A. Brown, Student Practice Rules in the
United States, The Bar ©ª«¬­®¯°, August 1994, at 40. Even if clinical students arc not themselves admitted to a bar for student practice, their supervising lawyers arc members of the bar
The supervisor and the clinic must be concerned that nothing a student docs violates standards
applicable to lawyers.
198
Teaching Pmfessional Responsibility in Legal Clinics around the World
prisoners or criminal defendants in which the students were functioning similar to advocates might have reason to consider rules applicable to prosecutors and judges.
13
The second section of this article ±²³s why one would want to focus on legal
ethics issues in legal clinics. This section argues first that clinics must offer instruction
in professional responsibility to ensure student wor³ conforms to professional standards.
Second, it considers the ways that clinical instruction in professional responsibility could be useful to development of the practice standards of the profession in the country.
Third, it discusses why the American ´µ¶´·¸´¹ºe suggests that one of the most effective
ways to teach about professional responsibility is through a law school clinic.
The third section outlines steps a clinical teacher could »±³e in developing instruction in legal ethics for clinical courses. The Appendiµ provides an inventory of ¼½´²»¸¾¹s
for teachers to review to consider on which topics offering instruction in a clinic is necessary and desirable."
I. What is encompassed in teaching professional responsibility?
In the United States, three terms are sometimes used interchangeably to describe
a field of instruction for law students: legal ethics; professional responsibility; and the
law governing (or regulating) lawyers. I accord the terms different meanings, but all three
usages figure in the course titled Professional Responsibility that 1 have taught since
1983. The law governing lawyers refers to rules and doctrines concerning regulation of
lawyers that ´µ¸²t in various bodies of law.
I see "professional responsibility" as a broader concept that implicates the multiple duties, responsibilities, and concerns of a lawyer—to a client, to the courts, to justice being done, to access to justice, to the public perception of the legal profession, to
fellow lawyers, to parties and witnesses the lawyer encounters. Much of American rules
of conduct for lawyers focus on how these responsibilities should be balanced when they
tilt in differing directions as to what a lawyer should do in a particular circumstance.
"Legal ethics" properly describes professional codes of conduct developed for
lawyers. As described later, I believe use of the term for the field of study about proper
lawyer conduct, on the one hand, defines what students should study too narrowly. On
the other hand, the term sometimes is used too broadly and confuses proper conduct in
the role of lawyer with other conceptions of ethics.
A. The La ¿ ÀÁÂÃÄÅÆÅ g ÇÈ¿ÉÃÄ s
I use the "law governing lawyers" or the "law regulating lawyers" as a foundation for all discussion in the class. This term refers to substantive rules governing lawyers, analysis of the authority under which such legal rules are created, and the mechanism by which norms are enforced. The initial ¼½´²»¸¾n on any topic in professional responsibility is for me: What is the legal rule, and where is it found?
The American Bar Association also promulgates a Model Code of Judicial Conduct. As with an
ethics code for members of the bar, the authority to adopt a judicial conduct code rests with the
highest court in a state or federal judicial system. An American judge remains subject to the
conduct standards of the state bar(s) to which the judge is admitted, and the judicial conduct
standards arc additional.
" Sec Philip G. Schräg, Constructing a Clinic, 3 Clin. L. Rev. 175 (1996) for an inventory of
considerations in designing a clinic generally.
12
199
Leah Wortham
As described in Section Three on steps in ÊËÌÍÎÏÐÏÎg professional responsibility
instruction, it also is important to consider how seriously various subparts of these rules
are ÑÍÒÓn and where they present problems for lawyers. In what types of proceedings do
various parts of the law come up? What are the ÔÊÎÕÓÖ×ÓÎÔÓs for violating different aspects
of the law? Consider the American law of conflicts of interest as an ÓØÍÙÚÛÓ. Model
Rules 1.7 1.11 and their state counterparts set out rules on conflict of interest. Conflicts
of interest encompass how a lawyer's obligations to a client regarding confidentiality
and undivided loyalty should be protected when there are conflicts among current clients
of the lawyer, among potential clients and current clients, among potential clients and
past clients, between a lawyer's personal interest and a client's interest, and between
a lawyer's past role for the government and current or potential clients.
It is rare that conflict of interest allegations are the subject of disciplinary proceedings against lawyers. They, however, ÜËÓÖ×ÓÎÑÛy are the subject of ÝÏÕÖ×ÍÛÏÜÏÔÍÑÏÊn
motions that have the potential ÔÊÎÕÓÖ×ÓÎÔe of forcing a lawyer to give up a client. Such
ÝÏÕÖ×ÍÛÏÜÏÔÍÑÏÊn can occur far into a representation when there are potentially serious
financial ÔÊÎÕÓÖ×ÓÎÔÓs for lawyer and client. Accepting a conflicted representation also
can be the basis of a suit against the lawyer for malpractice or breach of fiduciary duty.
ÞÓÎÔÓ , most large law firms, where many Ö×ÓÕÑÏÊÎs of potential conflict arise, designate
a partner to be responsible for reviewing representations for conflicts, and there is considerable concern in this regard. Thus, although conflicts of interest problems are rarely
the subject of bar discipline against American lawyers, the substantive rules are very
important and have considerable potential ÔÊÎÕÓÖ×ÓÎÔe for lawyers.
In some instances, the "rule" in the law of professional responsibility is only an
aspirational standard.
Model Rule 6.1 says that a lawyer "should aspire to render at least
(50) hours of pro bono publico legal services per year." (The parentheses indicate that
states may choose to insert a different figure.) A number of bars have adopted civility
standards that are not binding in discipline but provide standards on how lawyers should
behave in a number of day-to-day matters.
In other instances, legal rules provide guidance but provide that lawyers have
discretion to act within stated bounds. Model Rule 1.6 says a lawyer "may reveal" confidential information of a client "to the ÓØÑÓÎt the lawyer reasonably believes necessary:
1) to prevent the client from committing a criminal act that the lawyer believes is ÛÏÒÓÛy
to result in imminent death or substantial bodily harm." Most states find this protection
of confidentiality to tilt too far toward client protection as weighed against other concerns. Some states shift the "may" to a "shall" to ËÓÖ×ÏËe revelation of information for
crimes that would result in serious physical harm. Other states add additional circumstances when the lawyer has discretion to reveal.
14
In yet other instances, the Rules impose a mandatory duty although judgment
usually is necessary to determine when the duty applies. Model Rule 8.3 ËÓÖ×ÏËÓs that
a lawyer "shall inform the appropriate professional authority" when the lawyer has ßÒÎÊàledge that another lawyer has committed a violation of the Rules of Professional Conduct that raises a substantial Ö×ÓÕÑÏÊn as to that lawyer's honesty, trustworthiness or fitness as a lawyer (...)". Although this is a mandatory duty, judgment still must be ÓØÓËÔÏ sed to determine if the duty is ÏÎáÊÒÓÝ. In this case, the lawyer is ËÓÖ×ÏËÓd to report only
14
âÊr ÓØÍÙÚÛÓ, D.C. Rule of Professional Conduct 1.6(c)(2) provides that a lawyer "may reveal
client confidences and secrets to the ÓØÑÓÎt reasonably necessary to prevent the bribery or intimidation of witnesses, jurors, court officials, or other persons who arc involved in proceedings
before a tribunal if the lawyer reasonably believes that such acts arc ÛÏÒÓÛy to result absent disclosure of the client's confidences or secrets by the lawyer."
200
Teaching Professional Responsibility in Legal Clinics around the World
if he has sufficient ãäåæçèéêè , the ãäåæçèéê e is of a vi ol a t i on of the Rules, and the v i o lation raises the type of ëìèíîïå n specified.
M u c h important la æ governing çðæñèò s is found outside state codes of conduct
ó æôï õ h students study through the surrogate M o d e l Rules). A g a i n , consider the example
of conflicts of interest. M o d e l Rules 1.7-1.11 concern conflicts of interest, but many
reported cases have resulted from rulings on éïí ëìðçïöïõðîïå n motions and c l a i m s for
malpractice or breach of fiduciary duty. The evidentiary la æ of attorney client privilege
is a very important body of la æ regulating çðæñèòí , that lies alongside provisions of the
ethical code on protection of client confidences.
B. Professional Responsibility
F r o m the foundation in the " l a æ governing çð æñèòí÷ " I see "professional respons i b i l i t y " as a broader concept based in and emerging from the foundation of legal rules.
F o r me, "professional responsibility" encompasses the notion of dealing not o n l y æï î h
responsibility to client but also æï î h reconciling responsibility to client æï î h responsibilities to the court, to fello æ çðæñèòí , and to other parties in d a y - t o - d a y dealings. In addition, the term implicates responsibility to the profession and the justice system. P u b l i c
confidence in çðæñèò s affects the confidence that people in the society have in the system of justice. T h e term "professional responsibility" implicates the philosophy underl y i n g the legal rules and the constructs that the legal rules add up to form. A m e r i c a n
çðæñèò s are instructed they are part of a "public profession," and that they are officers of
the court. A m e r i c a n la æ governing çðæñèò s reflects a strong loyalty to the client, but there
is constant debate about ho æ loyalty to client should be balanced æï î h responsibility to
the court and respect for the rights of those æ ô o have disputes æï î h one's client. A court's right to appoint çðæñèò s to represent clients, even æï î h ïäðéèëìðî e or no compensation, has been upheld. One justification is that such responsibilities must flo æ from the
çð æñèòí ' m o n o p o l y on access to justice.
C. Legal Ethics
Some la æ school courses are called L e g a l E t h i c s , our third term. T h e term also
often is used to describe desirable professional conduct in the profession. F o r example,
the body that advises çðæñèò s on interpretation of the øïíîòïõ t of C o l u m b i a Rules of P r o fessional C o n d u c t is called the L e g a l Ethics C o m m i t t e e . "
I prefer to c a l l a la æ school course "Professional R e s p o n s i b i l i t y , " rather than
" L e g a l E t h i c s . " for several reasons. The term "legal ethics" is properly used to describe
the profession's ethical code, but such codes are only a part of the d o m a i n of the la æ
g o v e r n i n g çðæñèòí . øèöï äï îïå n of the subject matter as "legal ethics" may encourage students and others to conceive the d o m a i n of çð æñè r regulation too äðòòåæçñ . Second,
"ethics" c o m m o n l y is used to describe people's personal codes of conduct, general ideas
of right conduct, and notions of the morality ö çå æï ä g from philosophical and religious
traditions. The æåò d ethics for many people conjures this usage, and they do not differentiate it from the usage for ethics of a profession ö çåæï ä g from the role of the professional. Indeed, the difficulty in differentiating can become normative
15
if there are a " l a -
In the øïíîòïõ t of Columbia, the body æïî h disciplinary responsibility is called the Board of Professional Responsibility The Board's decisions may be appealed to the øùú . Court of Appeals,
and the Court must impose the most severe sanctions.
201
Leah Wortham
û ü ý þ ÿ ' ethics" that are different from "normal ethics," they must be bad. Hence û e hear
j ý s ý : û ü ý þ ÿ ' Ethics—the û þ s shortest "
The E n c y c l o p e d i a of P h i l o s o p h y ÿ ý s of ethics as h a v i n g three different but
related meanings: "1) a general pattern or û y of l i f e , ' 2) a set of rules of conduct or
' m o r a l code,' 3) þ y about û ü s o f life and rules o f c o n d u c t . " A s to the second
definition, the E n c y c l o p e d i a says û e "spea of professional ethics and of unethical behavior." The E n c y c l o p e d i c þ y of R e l i g i o n defines ethics as referring to 1) "a c o de of conduct regulating a profession" or 2) " m o r a l philosophy, the meaning of û h
16
has varied nearly infinitely in the course of history." W i t h i n these definitions, it is ap17
propriate to refer to a ûüýþ s code of conduct as ûü ý þÿ ' ethics." The E n c y c l o p e d i a
of P h i l o s o p h y ' s definition includes both role -defined professional codes and i n d i v i d u a l
moral codes in its second option. Ethics as more general senses of m o r a l i t y also are
i m p l i c a t e d in the first definition that includes a usage e " C h r i s t i a n ethics."
In my course, I thin of legal ethics as the third meaning from the E n c y c l o p e d i a of
ÿ ü þ y about û t ûüýþ s s h o u l d do. I encourage my students to consider the la û governing ûüýþ s and concepts of professional responsibility against their û n
P
"normal ethics" and ethical constructs from philosophy and religion. They must understand, ûý ýþ , that the codification of ûüýþÿ ' ethics û g from the role of ûüý r
may conflict û h notions of ethics rooted in other premises.
As previously mentioned, A m e r i c a n codes of conduct have become increasingly
specific as they attempt to balance the c o n f l i c t i n g directions among loyalty to client and
obligations to the court or others. T h e 1969 A B A M o d e l C o d e provides more detail than
the 1908 Canons of Ethics. T h e 1983 M o d e l Rules are more specific than the C o d e and
some ÿ ÿý ý t amendments have been in the direction of greater specificity."
1
The
Rules of C o n d u c t for the ÿ þ t of C o l u m b i a , the third largest bar in the ý d States
û h more than 70000 members, are, in some respects, considerably more specific than
the M o d e l Rules.
I have þý ýûý d several draft codes of conduct for the A B A Central and Eastern
European L e g a l Initiative. Those I have þý ýûý d typically articulate many laudable principles, but they usually do not provide m u c h specific guidance on ho û those principles
should be applied in practice situations, particularly û ý n the principles might conflict
û h one another in application. The û g example comes from a draft Rules of
Professional C o n d u c t for a Central European country that I þý ýûý . I have not identified the country. R u l e 1 û s translated as saying, "The role of a counsel is to assist in
protecting rights and legal interests of physical and legal persons." Rule 2 provides: " W h e n
performing his/her professional duty i n j u s t i c e and other government, public and c o m m e r c i a l institutions, he/she shall protect the interests of a client and the c o m m u n i t y and
ensure enforcement of legal norms." R u l e 4 introduces yet another interest for concern:
" T h e counsel's duty is to protect his/her professional dignity. The professional dignity
disgracing conduct is considered to be the one that ý s the c o m m u n i t y to loose (sic)
its reliance on the B A R and brings disgrace to a counsel's name." R u l e 6 bans advertising, solicitation of clients or ÿýý g "clients by û üÿ , û h violate friendly relations
û h his/her colleagues or hurt their dignity." T h e draft R u l e s û ý e these appropriate concerns but provide little in specific guidance about ho û the obligations to clients,
"• 3 Encyclopedia of Philosophy 81-82, (Paul Edwards cd., reprint cd. 1992).
Volume E Encyclopedic Dictionary of Religion 1244, (1979).
Sec David Luban & Michael Millcmann, Good Judgment: Ethics Teaching in Dark Times, 9 Geo.
.1. Legal Ethics 31. 43-53 (1995) ( !"#d on this progression and summary of some of the
controversy on whether this direction is a desirable one).
17
IK
202
Teaching Professional Responsibility in Legal Clinics around the World
the c o m m u n i t y , l a w enforcement, protection of professional dignity, and relations to
colleagues should be balanced w$% n they conflict in practice.
The preceding section of the article addresses the &'%()*+ n of our small group of
la w teachers in ,-.( -w : " H o w is legal ethics different from " n o r m a l ethics"?" M u c h of
a la w school professional responsibility course concerns situations w$%. e " n o r m a l " ethical
precepts conflict w * ) h each other. For example, it is a " n o r m a l " ethical n o r m to /%% p the
secrets of people w$ o confide in us. 0 - w 1 %. s have even a higher standard for confidentiality of their clients. B u t w$% n there are dangers to other people (at least dangers of
death or serious b o d i l y harm) or possibilities of corruption of the justice system, 2 3 - w 1 ers ethics" dra w lines regarding w$ % n the ethical norm of confidentiality of client information should be overridden." '' 0 - w 1 % . ( ' ethics concern ho w " n o r m a l " ethical rules
1
should be applied to someone acting in the role as a 3-w1% r given the function of that
role in a legal system. 4 %5 *6 *) *+ n of proper conduct w * )$ * n that role often .%&'*.% s draw * 6 g of lines that balance competing ethical principles. Thus, I consider "professional
r e s p o n s i b i l i t y " to be a better term for describing the .%&'*. % d c l a s s r o o m course that
I teach.
I also fear students being m i s l e d by the term "legal ethics" because much of w$- t
I teach is about 3-w1% r self-protection. By this, I do not mean protection of 3-w1%. s from
d i s c i p l i n e or public scrutiny. I mean educating students to realize that loyalty to client
has limits imposed by the 3-w . Things that a 3-w1% r might be tempted to do to help a person in need and things that a client might push a 3-w1% r to do may cross those bounds
and subject a 3-w1% r to peril of the 3- w1 %.7 s license or w+.(% .
.
A 3-w1% r in the 4 *( ). *8 t of C o l u m b i a retired from the government to start a p r i -
vate practice. He too / on many needy clients referred to h i m by his church and charged
them nothing. One such client w- s a 9-/*()-6 i w + : - n w $ o had fled an abusive husband
and w $ + m he helped to become a resident alien. W h e n it w- s time for her to travel bac /
to 9-/*()- n for the official change of her immigration status, she ;-6*8/%< . She feared
a bureaucratic obstacle c o u l d be raised to her returning to the = 6 * ) % d States, and she
begged the 3-w1% r to help her get an = > ? . passport. = ; + n her entreaties, the 3-w1% r assisted the client in obtaining an = > ? . passport by signing a false statement indicating that
the client w- s someone else w$+( e passport birth certificate she had @ +..+w%< . F o r v i o lation of the federal c r i m i n a l statute i n v o l v e d , the 3-w1% r w- s sentenced to 100 hours of
c o m m u n i t y service w*) h the sentencing magistrate saying he "let his heart c a n y his head."
Because of the conduct resulting in this c r i m i n a l c o n v i c t i o n , the 3-w1% r w- s disbarred in
1989.
20
A f t e r five years of appeals and rehearing, the 3-w1%.7 s penalty finally w- s redu-
ced to a one-year suspension effective in 1989,
21
but by that time, he had been out of
practice for five years.
A n o t h e r professional responsibility teacher :-/% s the point w* ) h the story of
a 3-w 1% r disbarred in C o l o r a d o for helping a client to flee the j u r i s d i c t i o n w *) h her c h i l d
in v i o l a t i o n of a court order. "The client testified that 'the A3-w1%. ) advised her as her
'" State variations to Model Rules of Professional Conduct Rule 1.6 regarding BCDBEFGHIs to confidentiality arc many. Most states find the narrow JKLJMNOQn of the M O D E L R U L E 1.6 too protective of client confidentiality against other interests. RSr a collection of state rules on confidentiality, sec Thomas D. Morgan & Ronald D. Rotunda, Selected Standards on Professional Responsibility 133-42 (1998).
" In re McBridc, 578 A.2d 1109 (D.C. 1990), modified on rehearing and remanded, 602 A.2d
626 (D.C. 1992) (en banc), Board of Professional Responsibility recommendation affirmed, 642
A.2d 1270 (D.C.1994).
In re McBridc, 642 A.2d 1270 (D.C. 1994).
:
:i
203
Leah Worlham
attorney to stay, but as a mother to run." After assisting the client in emptying bank accounts and placing her belongings in storage, the lawyer represented to the court that the
child remained in the jurisdiction. She accepted an offer from the husband to continue
child support payments even though the court had granted him custody of the child. The
client later pleaded guilty to a felony charge for having violated the court order. The court
held that the lawyer 'used her license to violate the core ethical and professional standards of her profession".
22
Students should be prepared for practice with a thorough grounding of the legal
rules governing lawyers and the TUVWXYZXVTXs that can flow from violating them. They
must consider that their personal instincts as to right and wrong may differ from legal
rules on what lawyers are to do in particular circumstances. They must understand that
a decision to follow a personal moral code, which counters the X[\XT]^]_UVs regarding
lawyer behavior, can have severe TUVWXYZXVTXW. Both of these X[^`\aXs can prompt a rich
class discussion on a lawyer's choice's when he fears the law may not ^bXYZ^]Xay protect
people that he strongly believes should be protected.
The following section of the article describes the Ucd^V_e^]_Un of the classroom
course that I teach, which involves 42 class hours of instruction. A l l of my law school's
students are cXYZ_cXd to ]^ke such a course. fU r students who ]^ke a clinic, ethical instruction offered in the clinical course is an addition to this cXYZ_cXd classroom course,
but many students ]^ke a clinic before they ]^ke the cXYZ_cXd course. The following section describes the topics covered in the course. Students receive an outline of the topics
encompassed in the subject with assignments for each. This includes some topics shown
with a W]c_kXUgXr for material that I do not have time to cover in the fifteen hXXks of my
course. Students then can see that these topics are within the domain of the subject. As
an Appendi [ to this article, I have turned the topics from my outline into YZXW]_UVs that
law teachers in other countries might consider to assess the law regulating lawyers for
the country and to decide the topics to be included in clinical course instruction.
At the first class, I ask my students what they believe the public ]i_Vks about
lawyers and what being a "professional" means. We then move to identification of the
bodies of law governing lawyer conduct and where the authority for each body lies. We
look at admission to the bar and the bar disciplinary process that ultimately can lead to
losing one's license to practice law as well as to less serious sanctions including suspension from practice for a period of time, probation, monitored practice, a public reprimand, a private reprimand, or an informal admonition.
We briefly consider causes of action for civil damages against lawyers for the
benefit of clients or other people who arc found to have been aggrieved by lawyers. '
2
We ^TkVUhaXbde the body of law that most often W\X^ks to standards of conduct for lawyers in criminal cases: claims for relief based on ineffective assistance of counsel.
24
" Lisa G. Lcrman, Teaching Moral Perception anil Moral Judgment in Legal Ethics Courses:
A Dialogue about Goals, 39 Win. & Mary L. Rev. 457, 461 62 recounts this illustration given
by Professor Judith Mautc of the University of lka^iU`a law school. The X[^`\ae comes from
People v. Chapped', 927 P.2d 829 (Colo. 1996).
-x The author of the ]X[]mUUk that 1 use in Professional Responsibility comments: "If the W_ee of my
research files is any indication, no topic in this book has witnessed greater change since (he first
edition (in 1985) than a lawyer's liability to clients and third parties, whether based on traditional malpractice rules or on new theories establishing new responsibilities to nonclicnts." Stephen Gillers, regulation of lawyers: problems of law and ethics 675 (4th ed. 1995).
To be successful in a malpractice claim, the plaintiff former client must show that the lawyer's
negligent act was the cause of the plaintiff's loss; Charles W. Wolfram, supra note 6, at 218
(1986). Many jurisdictions hold (his cXYZ_cX`XVt to mean for a criminal case that the defendant
:t
204
Teaching Professional Responsibility in Legal Clinics around the World
We then leave this introductory nopqrstou on bodies of la s governing vpsyroz ,
potential penalties for various types of misconduct, and the source of authority to qpu e
and enforce such vps s and turn to the fundamental obligations of v psy r r to client. I describe those fundamental duties as:
-
confidentiality i n c l u d i n g the l a s of attorney-client privilege found in the la s of
evidence;
-
competence;
-
u n d i v i d e d loyalty (and thus avoidance of conflicts of interest);
-
c o m m u n i c a t i o n s { | h clients;
-
proper allocation }r|srr n vpsyr r and client of the authority to qpu e decisions
about a client's legal matters;
appropriate handling of client funds.
We also consider a vpsyro~ s freedom to accept and reject clients and, once a client
has been accepted, the circumstances in s { € h a vpsyr r is permitted to terminate representation. W i t h this section on obligations of vpsyr r to client, s e start to concentrate on
the standards found i n the A B A M o d e l Rules o f Professional Conduct. The order o f topics r o u g h l y corresponds to the organization of the M o d e l Rul e s.
F r o m the starting point of duties to client, s e move to "the bounds of advocac y " — the lines that a vpsy r r may not cross in representing a client. T h i s encompasses
subjects i n c l u d i n g :
responsibility for the truth of statements by a vpsyro , possible €tzr‚ƒr€r s of
literally true but incomplete statements, and situations sro e a v psyr r may m i slead by silence;
the scope of responsibility of a vpsyr r for the truthfulness of a client's statements;
-
duties to preserve and produce evidence;
-
s r n legitimate d i s c o v e r y
-
permissible and impermissible statements in legal argument;
-
25
crosses the line to abuse;
the obligation to cite contrary legal authority to the court;
sp t a v psyr r must do to expedite a court proceeding even if it is in her client's
interest to s l o s it „t s  ;
the d i v i d i n g line }r|srr n legal assistance and participation in a client's illegal
conduct;
" c i v i l i t y " : appropriate behavior |tspo d other vpsyroz , the court, opposing parties, s{|rzzrz , and all other participants in the system;
l i m i ts on contact s{ | h people s o are represented by other vpsyroz ;
M
must prove his innocence. Wolfram, id, at 221 & n. 23. As discussed in the footnote cited, some
states provide additional obstacles to a malpractice case by a criminal defendant, e.g., some states give absolute immunity to court-appointed counsel. …†‡ˆ‰Š‹‰‡Œy little law on standards of
conduct for criminal defense lawyers has emerged from malpractice cases. The Ž‘h Amendment right to counsel and ’“”–h Amendment right to due process in criminal proceedings in the
United States Constitution arc made applicable to the states through the —˜™š›œœ›h Amendment due process clause. American courts typically review the actions of criminal defense lawyers through claims of ineffective assistance of counsel brought to challenge the conviction
The United States Supreme Court has become increasingly stringent as to what conduct will
žŸ ¡¢£y for a reversal, but many cases raise the issue and force a review of what defense counsel
did and did not do in particular cases. Sec generally. Wolfram, id. at 810-19.
Discovery refers to a lawyer's right to as¤ written ¥¦§¨©ª«¬s (interrogatories), conduct interviews
of parties under oath (depositions), or ­®¯°®±t documents.
205
Leah Worlham
-
rules against contacting judges ²³´µ¶· t notice to other ¸¹²º»¼ s i n v o l v e d in the
matter;
-
comments to the press about pending matters.
We also loo ½ at ²¹º s that standards for prosecutors differ from those of c r i m i n a l
defense attorneys and h o ² some rules differ in c r i m i n a l defense as opposed to c i v i l representation.
The next section concerns issues that arise p r i m a r i l y in ¾»»½³¿ g to À¹½ e a p r i v a te la ² practice profitable and ²³´ h respect to organization and management of a la ² firm.
T h i s includes rules on:
-
À ¹ ½ ³ ¿ g potential clients ¹²¹¼ e of services offered by a ¸¹²º»¼ ;
-
setting fees;
-
permissible and impermissible means of collecting fees;
-
d i v i d i n g fees and associating ²³ ´ h ¿¶ ¿ Á ¸¹ ²º»¼ ¾ ;
-
¸ ¹²º »¼ ¾ ' responsibilities to supervise j u n i o r ¸¹²º»¼ s and ¿ ¶ ¿ Á ¸ ¹ ² º » r employees
to assure that duties to clients are fulfilled.
The course then moves to ¸¹²º»¼ ¾ ' obligations to À¹½ e legal services available to
all ²µ o need them:
-
discretion to decline clients, ²µ ³  h for A m e r i c a n ¸¹²º»¼ s is unfettered except
²µ » n the ¸¹²º» r is appointed by the court and the exhortation of ¸¹²º»¼ s to ´¹½ e
their fair share of unpopular clients;
-
obligation to accept pro bono
2b
matters.
T h e final section of the course concerns special issues that arise in representing
an entity client rather than an i n d i v i d u a l , e.g., representing a corporation or the government. T h i s raises special issues on matters such as confidentiality and conflicts of interest.
M a n y courses devote some time to the C o d e of J u d i c i a l C o n d u c t . I do not ´¹½ e
the time to do this in our 42 class hours of instruction. I close the course by returning
to the ÷»¾´³¶¿ s ²³ ´ h ²µ ³  h I began:
-
public perceptions of ¸¹²º»¼ ¾ ;
²µ¹ t it means to be a professional.
As previously mentioned, la ² school accreditation standards ¼»Ã·³¼ e instruction
in professional responsibility. T h i s ¼»Ã·³¼»À»¿ t has spurred a considerable development
in materials. Recently, I counted 38 ´»Ä´Å¶¶½ s and treatises on my Ŷ¶½¾µ»¸Æ . ǻĴŶ¶½ s
n o r m a l l y are supplemented ²³ ´ h another boo ½ i n c l u d i n g the o r i g i n a l text of the A B A
M o d e l Rules of Professional C o n d u c t and other original sources of relevant rules. In the
sixteen years I have been teaching the course, the number of texts, as ² » ¸ l as the number
of scholarly articles and Ŷ¶½ s on the subject, has increased dramatically.
In the È¿ ³´ » d States, professional responsibility teachers debate ²µ»´µ» r the p r i mary goal should be to teach the body of la ² governing ¸¹²º»¼ s or to engage students in
moral d i a l o g u e .
27
Teachers also debate breadth vs. depth: S h o u l d one cover the broad
range of subjects in ¸¹²º» r regulation or focus on discussion of a smaller number of
problems and concentrate on the mode of ethical É » Â ³ ¾ ³ ¶ ¿ Á À ¹ ½ ³ ¿ g e m p l o y e d ? I belie'' Pro bono is short for pro bono publico meaning for the public good. In the United States, it
commonly is used to refer to representation without charging a fee.
' ÊËr an ÌÍÎÌÏÏÌÐt article on this debate, sec Lcrman, supra note 22.
:
:
206
Teaching Professional Responsibility in Legal Clinics around the World
ve teachers are most successful at teaching what they believe to be important. Different
clinical teachers ÑÒÓÔÑ y will decide on different emphases in their courses. Regardless of
the emphasis that a teacher ultimately chooses, assessment of the rules about lawyers
and their enforcement is an important first step. When American teachers debate where
emphasis in a course should lie, that debate rests on a common understanding of the domain
of the field. That common understanding of the field of professional responsibility is
a relatively new phenomenon, having developed primarily since the early 1970s.
28
In addition to an inventory of the ÔÕÒÖ×ÒØg rules for lawyers in their country, teachers also need a sense of whether rules are enforced, if so where, and to what ÙÚØÖÔÛÜence. If some rules of conduct ÔÕÒÖt but are ignored, teachers and students may consider
why. Once the teacher has an idea of the domain of the law regulating lawyers in the
country and the state of its enforcement, the clinical teacher can ÝÞÓe choices about what
the teacher believes must be taught for the good of the clinic and its clients with regard
to what the students are doing now. The teacher then can go on to consider what else
should be taught for the education of the students and to further the dialogue about
desirable standards for lawyers' ethics for the country. ßÒÓ e American teachers, teachers
in the region probably would vary in their choice between breadth focusing on the range
of law regulating lawyer and depth focusing on moral ÒØÛÜÒày about particular problems.
I believe, however, that all approaches should start from a platform of ÓØÚáÑÔâãe about
the ÔÕÒÖ×ÒØg state of lawyer regulation.
II. Why teach professional responsibility in the clinic?
* It is beyond the scope of this article to discuss the various forces that have influenced the development of professional responsibility as a field of concern in the United States. Some of the
areas of increased activity since the early 1970s include the following. The ABA promulgated
first the ABA Code of Professional Responsibility in 1969. The ABA Model Rules of Professional Conduct were issued in 1983. At many of the ABA's twice annual sessions, the Rules arc
amended. The ABA is now engaged in major review of the Model Rules through The Commission on Evaluation of the Rules of Professional Conduct ("Ethics 2000"). Each of the major
drafting efforts generated considerable debate within the legal profession about appropriate rules. The American Law Institute has been involved for more than a decade The Restatement of
the Law: The Law Governing Lawyers. In 1974, in light of concern about involvement of lawyers in the Watergate scandal, the ABA instituted the àÔÛÜÒàÔÝÔØt to teach professional responsibility in law schools. All but three states àÔÛÜÒàe passage of the Multistate Professional Responsibility (MPRE) ÔÕÞm for entry to the bar. One of the three with which 1 am familiar (Maryland)
tests significantly on the state's own ethics rules. Civil lawsuits against lawyers have burgeoned
including claims for malpractice by clients and claims by third parties for injury. Courts have
been willing to impose sanctions for such things as abuse of discovery and filing of frivolous
pleadings. Courts have âÒÖÛÜÞÑÒäÒÔd lawyers found to have conflicts of interest. All these possibilities cause increasing numbers of law firms to appoint inside professional responsibility counsel within the firm to review firm actions. Insurance companies representing lawyers have
ÜØâÔà×ÞÓÔn considerable efforts to educate lawyers on prudent practices in light of professional
responsibility law. Bar disciplinary efforts have received more staff, become more aggressive,
and become more open to public view and participation. Bar associations have stepped up their
efforts to provide legal ethics advice to ÒØÛÜÒàÒØg lawyers and training in professional responsibility rules. åÜÔÖ×ÒÚØs of lawyers' ethics pervade even popular culture with numerous novels,
movies, and some popular television scries featuring plots grounded wholly or partly in professional responsibility ÛÜÔÖ×ÒÚØÖ.
:
207
Leah Wortham
The previous section considers the domain of æçè t might be meant by the la æ
regulating éèæêëìí , éè æêëì í ' professional responsibility, and legal ethics. It outlined the
scope of material I seeî to cover in a 42 class hour course on the subject. The ï ð é é ð æ ñ ò g
section argues æ ç y instruction in professional responsibility in a c l i n i c is both necessary
and desirable.
First, if students are p r o v i d i n g legal service to clients, one must assure that appropriate professional standards are being observed. One concern is avoidance of l i a b i lity for v i o l a t i o n of disciplinary standards and malpractice. In A m e r i c a n c l i n i c s , students
often are g i v e n a form of special admission to practice and thus e x p l i c i t l y made responsible for éèæêë r standards of conduct.
29
E v e n æñóçðô t that õ çððîö " students are perfor-
m i n g éè æ êëì ñ ò g óèíî s under the supervision of a licensed attorney. The c l i n i c must be
concerned that everything done in the supervising éèæêëì÷ s name meets professional standards because an A m e r i c a n supervisory éèæêë r is responsible in d i s c i p l i n e for things
done by òð òø éè æê ëì s acting as the éèæêëì ÷ s agent. T h e responsible éèæêë r and c l i n i c
also must be concerned æñ ó h c i v i l l i a b i l i ty for malpractice or other c i v i l remedies for
v i o l a t i o n o f éè æêë r conduct standards. O f course, beyond these ùôëíóñðò s o f l i a b i l i t y i n
éèæêë r d i s c i p l i n e or c i v i l liability, c l i n i c a l practitioners æ ð ô é d æèò t to observe high standards of éèæêë r conduct because it is the proper thing to do for clients and the appropriate behavior to m o d e l in an educational institution.
S e c o n d , our Warsa æ group seemed to believe that consideration of ethical standards and m o d e l i n g them in practice in a c l i n i c c o u l d have a salutary effect on the practice standards in a country. I advocate planning c l i n i c a l instruction by assembling the
éèæ s regulating éèæêëì s that exist on paper æçëóçë r they are enforced or not. By that
I mean the statute establishing a legal profession, any code of conduct that exists, and
rules of la æ in other bodies, e.g., evidentiary rules on confidentiality, c i v i l remedies for
clients æç o are æì ðòúë d by éèæêëìí .
Countries é ñ î ë é y æ ñ é l vary on h o æ specifically developed such codes of conduct
and other rules of la æ are. P o l a n d has æ ë é é ø û ëü ë é ð ý ë d la æ on most issues of éèæêë r
conduct p r e v i o u s l y described although the topics have not been gathered into one c o m prehensive text. T h e advocates recently revised their code of conduct. The c l i n i c s of
W a r s a æ þ ò ñü ëì í ñ ó y and Jagiellonian þò ñü ëì í ñ ó y used this ne æ code as a draft code of
conduct for c l i n i c students. In P o l a n d , a tort for legal malpractice s i m i l a r to that in the
þò ñ ó ë d States exists, although cases apparently are rarely, if ever, brought. P o l a n d has
rules s i m i l a r to A m e r i c a n attorney-client confidentiality standards in their evidentiary,
c i v i l , and c r i m i n a l codes.
þ ò ñü ëì í ñ ó y c l i n i c s ' compilations of a country's rules of éèæêë r conduct, as described in the next section, c o u l d provide useful materials for education of legal apprentices and in continuing education for éè æêëì íÿ " C o m p i l i n g materials on the standards
3
for éèæêëì s æñ ó ç ñ n the university c o u l d encourage professors and students to loo î c r i t i c a l l y at the la æ governing éèæêëì s in the country and the concepts of professional resp o n si b i l i ty and legal ethics that it reflects. T h i r t y years ago there æè s very little academ i c literature in the þ òñ ó ë d States on these topics. Today scholarship abounds. S c h o l a r l y
focus on rules for éèæêë r conduct and actual éèæêë r conduct can be a valuable contribution úì ðæ ñ ò g from the c l i n i c ' s æðìî .
" Sec supra note 11.
M
Continuing education for lawyers in the United States refers to classes n after a lawyer is
already admitted to the bar. Many states e a specified number of hours of continuing legal
education instruction to maintain a lawyer's license, and some states e a portion ofthat to
be in professional responsibility.
208
Teaching Professional Responsibility in Legal Clinics around the World
A third reason to teach about legal ethics in c l i n i c a l courses is that it is such an
effective place to do s o . " E t h i c a l issues inevitably arise in p r o v i d i n g legal service. Just
as the experiential education in c l i n i c s is effective for teaching s in practice and about
legal doctrine, concrete application is useful in motivating students to consider ethical
q s and cement their learning about them. A m e r i c a n la w teachers often express
frustration about h o w best to motivate students in a q d classroom course. P r o blems arise from resistance to w t is in many l a w schools the o n l y course q d after
the first year. M a n y students seem to have difficulty r e a l i z i n g h o w c o m m o n l y ethical
issues come up in practice. In the c l i n i c , students w h training in the issues and supervi32
sors alert to r e c o g n i z i n g them see that ethical issues come up all the time.
Furthermore, ethical issues in the c l i n i c arise in context. T h i s helps students and
teachers see that many ethical dilemmas do not have simple, b r i g h t - l i n e w . Judgment must be exercised in recognition of the competing principles at 33
One can
teach the rules of professional conduct in a classroom course, but it is difficult in a lecture, a w n problem, or even in a simulation to provide the c o m p l e x context of h o w
ethical problems arise in practice. The c o m p l e x i t y of practice motivates students to realize both the importance of understanding professional responsibility la w and the natu-
re of the g that must be used in a p p l y i n g it.
III. w would one teach professional responsibility in the clinic?
First, as previously described, I w d identify the sources of l a w on basic to-
pics in the la w g o v e r n i n g w! s for the j u r i s d i c t i o n in w h the c l i n i c functions. The
inventory of topics from my course in the preceding section and the more detailed A p pendix that "w s offer a starting point for considering the domain of issues w n the
field. W h e n there are multiple legal professions, focus on rules applicable to the legal
profession(s) to # $% & h the students' w is most analogous. It '()*'+ , w, , also - . / l
be useful to gather the rules for the other legal professions. In some instances, it - ./ l be
important to tal about the rules of a profession w h w h the students interact, e.g.,
prosecutors or judges. It also may be useful to compare the w y rules differ a m o n g professions as a w y of understanding the rules and g at them critically.
If materials have not been c o m p i l e d , students c o u l d be assigned responsibility
to research and c o m p i l e the material. As suggested in the next point, priority should go
to the topics most y to come up in the w of the c l i n i c . C o l l e c t i o n of rules on
paper also needs to be tempered w h an assessment of w r the rules are enforced in
practice, by w , and w t q s f l o w from v i o l a t i o n .
Second, consider w h of the topics are most central to the w of the c l i n i c .
F o r example, I assume that rules on confidentiality and avoidance of conflicts of interest
11
M
13
Articles on American 0120340560s in teaching professional responsibility include: Luban &
Milleniami, supra note 18; Thomas L. Shaffer, On Teaching Legal Ethics in the Law Office, 71
Notre Dame L. Rev. 605 (1996); Thomas L. Shaffer, Surprised by Jov on Howard Street, in
Labors from the 789:t 221 (Mark L. Poorman ed., 1996); Loric M. Graham, Aristotle's Ethics
and the Virtuous Lawyer: Part One of a Study on Legal Ethics and Clinical Legal Education
20 .1 Legal Prof. 5, 35-41 (1995-96).
Sec Luban & Millcmann, supra note 18 at 37—4*1.
Luban & Millcmann, id. at 58-64 consider the teaching of judgment to be the central goal of
professional responsibility course and argue it can be done most effectively through application
of theory to the practice setting of the clinic.
209
Leah Worlham
; < = > d be fundamental in any c l i n i c . Some topics taught in a comprehensive classroom
course for students going into all types of legal practice might not be relevant to c l i n i c s
or come up only occasionally. F o r example, most c l i n i c s offer free legal services so rules
on setting fees >[email protected] > y ; <= > d not arise. The A p p e n d i x offers a starting point to consider
on ;BC t topics a c l i n i c should concentrate. A teacher can read through the D=AEF?<G s in
the A p p e n d i x and note those that seem of highest priority to the ;<[email protected] of the c l i n i c or
matters the teacher believes most strongly should be raised ;?F h students.
T h i r d , assemble the citations or text of the legal rules on the topics of that the
teacher believes should have priority. Provide them in manual form to students at the
outset or in increments as particular topics are studied.
Pr o b a b l y most important is a fourth step: the c l i n i c a l teacher's recognition and
raising of ethical issues as they arise in c l i n i c ;<[email protected] . As one ; <= > d ;?F h D=AEF?<G s of
substantive la ; or procedure, students can be directed to research the topic, report conclusions, or perhaps ;H?F e a short analysis of the p r o b l e m — i f the issue is recognized. The
student can benefit not only from such research but also from dialogue ;?F h the teacher
on the subject and discussion among peers. A m e r i c a n c l i n i c a l teachers sometimes refer
to the "teachable moment"—the point ;BAH e a point s i m p l y "comes u p " in the d a y - t o -
day ;<[email protected] of the c l i n i c and provides a concrete context and motivating moment to engage
the student in learning. S u c h moments to discuss professional responsibility issues may
arise in one- o n - o n e supervision of the student or in case rounds ;?F h the class group.
T h e teacher may decide some topics are so fundamental that readings should be
assigned, students should be assigned to [email protected] e oral or ;H?FFA n reports for the class, hypothetical problems should be prepared for discussion, ethical issues should be raised in
a simulation, and so on. J ? @ A > y over time, real situations have arisen in c l i n i c practice
that can be the basis for teaching materials.
P r a c t i c i n g >C;KAH s might be [email protected] d to come in and tal @ ;?F h students about their
v i e ; of problems that c o m m o n l y arise and their CGE;AH s to the types of ethical issues
that arise in c l i n i c cases. The Jagiellonian c l i n i c employs practicing >C;KAH s ; B o ;<[email protected]
j o i n t l y ; ?F h the professors responsible for the course. These practitioners often c o m ment on ethical D=AEF?<GE . Such dialogue ;?F h practitioners can increase teacher and stu-
dent @G<;>ALM e on ;BC t "really happens" regarding >C;KA r rules. The Jagiellonian c l i -
nic also has had the president of the A d v o c a t e s ' A s s o c i a t i o n C r a c o ; spea @ ;?F h the students.
The C i v i l L a N C l i n i c at Jagiellonian OPQRSTUQV y has incorporated instruction in
Professional Responsibility. Let me give F; o examples of professional responsibility issues
that arose in c l i n i c cases—one relatively simple and another HAD=?H?G g more complex
analysis.
A ;<I C n came to the c l i n i c to as @ for some advice about rights to an inheritance
of some property. W=AE F?<G?G g revealed that it actually ;C s her father ;B o ;C s the heir,
but he ;C s not interested in [email protected]?G g legal advice. T h i s provided an opportunity for the
c l i n i c supervisor to engage students on issues regarding the contact and consent necessary to form a client relationship and conflicts of interest.
M o r e c o m p l e x considerations arose in one of the cases in ; B?X h the c l i n i c is
appointed as a guardian for an absent person. A ;<I C n ;C s [email protected]?G g to raise the support
order for her children against her absent former husband. The funds for the children ;AH e
c o m i n g from the government since the husband ;C s absent, but the la ; HAD=?HA s a support action to be filed against a legally responsible parent. The state retains a right to
see @ reimbursement for funds paid to the children from the parent against ; B< m there is
a support order if he is later found.
210
Teaching Professional Responsibility in Legal Clinics around the World
The student acting as a guardian opposed the increase in support order saying
that, since the husband was absent, the court had no way to determine what would be an
appropriate support order based on what he could afford to pay. The court entered an
increased support order at a figure lower than the former wife had YZ[\Z]^Zd but higher
than the current order.
The clinic student did not want to appeal the support order because she thought
it was fair, and the father should pay for his children. The clinic supervisor raised the
duty to represent the client vigorously. The Polish advocates' code of ethics includes the
rule that an advocate must have the permission of a client to appeal. Supervisor and student considered how this principle should apply when the person cannot be found, and
the student is functioning as a guardian for his interest. They had to consider whether
the proper analogy was advocate to client in this guardianship situation.
Their discussion went on to consider that the appeal not only could result in a lower award for the client but also could result in a higher award as YZ[\Z]^Zd by the former wife since she had the right to cross-appeal. It's probably a good idea to include
what you actually did. I didn't get that clearly from _Y`aZY`b . You may want to footnote
the advocate's rule or any additional Zcdefgf^hin of any of this that you thinb important.
Just as in an American clinic, this scenario offers no easy, bright-line answer. The "law
governing lawyers" on the point offers some useful information, but determination of
whether and how it should apply is not a simple one. This Zcfjdee sounds very similar
to the Luban and Millemann's account their clinic's consideration of ethical issues that
arose at the University of Maryland.'
4
Clinical teachers at Jagiellonian University and Warsaw University have initiated a very useful cooperative project. Joint consideration has been given to issues of
professional responsibility topics most ehbZey to be of concern for students in their day-
to-day liYb. miYbhg g from the Advocate's Code of Ethics's a draft code of conduct for
legal clinics was developed by students and lecturers from the Warsaw and Cracow clinics who produced a draft law on student legal clinics addressing such issues as protection of client confidentiality since the Polish Z[\hnfeZgt of the attorney-client privilege
does not cover communications to clinic students. I want to be sure I am giving appropriate credit to those who deserve it.
Conclusion
Some people jh]^fbZgey opfYfo^ZYhre clinical education as "practical" as opposed to "theoretical." Learning from practice entails forming analytical constructs—theory—to be tested in the world. Clinical education is more appropriately termed "theory
about practice" rather than practice versus theory.
The law regulating lawyers, professional responsibility, and legal ethics are subjects important to the welfare of clients, lawyers, and the legal system in any country.
The substance of the law governing lawyers that should apply to lawyers appropriately
will vary among countries, but the topics on which rules will and should Zch]t ehbZe y are
similar across legal cultures. This article offers a frameworb and mode of analysis on
topics that could be considered for instruction on lawyers' professional responsibility in
14
Luban & Millcmann, id. at 64-83. Sec also Lisa G. Lcrman, Professional and Ethical Issues in
Legal stuvxyz{|}z~ €zuvxy‚ ƒ€„„u„vyu to Public Service, 67 …†‡ˆ‰Šm L. Rev. (April 1999)
for a discussion of ethical issues that have arisen in oc^oYg]php classes.
211
Leah Wortham
la ‹ c l i n i c s around the ‹ ŒŽ  . It also provides suggestions for h o ‹ c l i n i c a l teachers might
go about organizing instruction in the field for their students.
C l i n i c s must offer instruction in their country's professional responsibility standards to assure that the ‹Œ of the c l i n i c meets the standards for Ž‘‹’“ s d o i n g s i m i l a r
‹Œ . If for no other reason, this ‹Œ ”Ž d be appropriate from a concern for liability. Of
course, •Œ‹“–“ , the concern is loftier than that. C l i n i c s see  to provide high —”‘Ž˜™ y
service, and as educational institutions, they ‹‘š t the habits learned to be model ones
that students should carry ›Œ‹‘ d into life after the university.
Teaching materials on Ž‘‹’“œ ' professional responsibility that are prepared in
c l i n i c s may be useful for instruction for legal apprentices or in continuing legal education for practitioners. Further, professors and students, by their nature,  ž Ÿ l loo  at the
la ‹ g o v e r n i n g Ž‘‹’“œ , professional responsibility standards, and legal ethics in a coun-
try from a theoretical and critical perspective. S u c h ˜š—”˜ y by faculty and students can
lead to scholarship and interchange ‹˜™ h the legal profcssion(s) regarding ‹•‘ t the la ‹
g o v e r n i n g Ž‘‹’“œ , professional standards, and legal ethics for the Ž‘‹’“ s of the country should be.
Appendix
The ›Œ ŽŽŒ‹ ˜ š g is organized around the eight units of my 42 class hours in Pro-
fessional Responsibility. T h e eight units do not receive “—”‘ l time. Indeed, coverage of
the first four units ™‘“ s more than three-fourths of the semester.
F o r my students, these unit headings arc ›ŒŽŽŒ‹“ d ‹˜™ h an outline of topics and
assignments for each. Some topics appear ‹˜™ h a œ™˜“Œ–“ r œ•Œ‹˜ š g that the topic is
properly a part o f that unit, but ‹ e  ž Ÿ l not have time to reach the topic in class.
T h i s appendix is meant to a l l o ‹ a teacher in another country to contemplate ‹•‘ t
—”“œ™˜Œš s of la ‹ regulating Ž‘‹’“œ , professional responsibility, and legal ethics should
be included in the c u r r i c u l u m of a c l i n i c course. My assumption is that a teacher ‹Œ ”Ž d
begin by choosing the —”“œ™˜Œš s on ‹ •˜ h the teacher ™•˜š s that students should have
information about the legal rules ‹ ˜™ •˜ n the country and on ‹ •˜ h c l i n i c discussion should be focused. The teacher then ‹ Œ ”Ž d assemble, or have the students assemble, the la ‹
regulating Ž‘‹’“ s on that —”“œ™˜Œ n from all pertinent sources in the country's Ž‘‹ . O n c e
this has been done for a country, the results can be shared among teachers and c l i n i c s .
A t t e m p t i n g to apply the —”“œ™˜Œš s belo ‹ to a particular country may reveal that
the —”“œ™˜Œš s must be reframed or that different —”“œ™˜Œš s should be ‘œ“ . A n a l y s i s of
‹ • y a —”“œ™˜Œ n is not apt and ‹•‘ t —”“œ™˜Œš s should be ‘œ“ d instead still may be useful
in stimulating thought about the ›‘¡“‹Œ of the la ‹ regulating Ž‘‹’“ s and concepts
of professional responsibility and legal ethics in a country.
In the ¢ š˜™ “ d States, some courses c o m b i n e a 30 to 42 class hours of instruction
in a classroom course ‹˜™ h a c l i n i c course ‹˜™ h time set aside in the c l i n i c for discussion
of ethical issues that arise. That ›‘¡“‹Œ ‹ Œ ”Ž d be needed to address even most of the
—”“œ™˜Œš s on the list £“ŽŒ‹ . For a c l i n i c ‹˜™•Œ” t extra classroom time, the list of —”“œ™˜Œš s
must be pared Œ‹ n considerably from those listed £“ŽŒ‹ . The teacher ‹ Œ ”Ž d need to set
priorities on those most crucial to the c l i n i c ' s ‹Œ , and those that the teacher ™•˜š s
most important to raise as part of the education of future Ž‘‹’“œ .
These —”“œ™˜Œš s generally are framed as: What is the la ‹ on? T h i s also implies
additional —”“œ™˜Œšœ . Where is the la ‹ found? Is the la ‹ enforced? W h o ‹ Œ ”Ž d bring
212
Teaching Professional Responsibility in Legal Clinics around the World
a c l a i m for v i o l a t i o n , and ¤¥¦§ e ¤ ¨ © ª d that c l a i m be considered? What are the penalties
if a v i o l a t i o n is found?
Unit one: «¬­®¯°±¬² for regulation of the legal profession
1. W h o has the legal authority to ³´µ e rules about the conduct of the legal professions?
2. W h o has the legal authority to decide ¤¥ o ¤ ¶ ª l be admitted to the legal professions?
3. What are the standards for admission to a legal profession and the apprenticeship that leads to the legal profession?
4. A r e there codes of conduct for the legal professions?
5. W h o has the authority to enforce these codes of conduct?
6. · o ª´¤¸¦§ s have any responsibility to report other ª´¤¸¦§ s for violations of
the rules of conduct, or do they have any other responsibility for seeing that the rules of
conduct are ¹¨ªª¨¤¦º ?
7. F o r ¤¥´ t types of conduct are ª´¤¸¦§ s d i s c i p l i n e d?
8. What are the sanctions that can be imposed for v i o l a t i o n of the codes of c o n duct?
9. A r e there constitutional or other legal limits on the authority to prescribe rules
of conduct and rules for admission?
10. What activities that members of a legal profession do are restricted o n l y to
members of a legal profession?
11. M u s t ª´¤¸¦§ s belong to the association of ª´¤¸¦§ s for their profession? What
are the functions of that association?
12. C a n ª´¤¸¦§ s from other countries provide services to clients in the country?
»¼º¦ r ¤¥´ t circumstances, and ¤¥´ t are the rules in this regard?
13. A r e there c i v i l causes o f action for clients injured by the negligence or intentional bad conduct of a ª´¤¸¦§ ? What are the §¦½©¶§¦³¦¼¾ s for a c l a i m under these ª´¤¿ ?
14. C a n a c r i m i n a l defendant receive r e l i ef from a c o n v i c t i o n based in poor or
dishonest representation in his c r i m i n a l case by a ª´¤¸¦§ ? If so, ¤¥´ t are the standards
for the type of representation that ¤ ¨© ª d provide relief?
Unit two: ÀÁÂÃÄÅÆÂÇÄ l obligations of lawyer to client
1. What are the basic obligations of ª´¤¸¦ r to client?
2. Where are rules on confidentiality obligations of client to ª´¤¸¦ r found, and
¤¥´ t are they? What are the situations in ¤ ¥¶ È h a ª´¤¸¦ r may or must reveal information
that ¨¾¥¦§¤¶¿ e ¤ ¨© ª d be confidential?
3. What are the mechanisms that ensure ª´¤¸¦§ s give clients competent representation? What are the legal standards for competence?
4. A r e there stated norms on ¤¥´ t decisions about a client's matter that the client
should ³´µ e and ¤¥´ t decisions the ª´¤¸¦ r is permitted to ³´µ¦ ? A r e there norms about
the type of information that a ª´¤¸¦ r should or must communicate to clients?
5. A r e there norms that guide ¤¥´ t ª´¤¸¦§ s should do ¤¥¦ n the ª´¤¸¦ r has a client
¤¥¨¿ e ability to ³´µ e judgments is less than that of a normal adult, e.g., a c h i l d , a person ¤¶¾ h mental illness that impairs judgment.
6. What and ¤¥¦§ e are rules on handling clients' funds?
7. A r e there any restrictions on a ª´¤¸¦§É s prerogative to accept or reject a client?
8. O n c e a ª´¤¸¦ r has accepted a client, under ¤¥´ t circumstances can the ª´¤¸¦ r
terminate representation before the matter is resolved?
213
Leah Wortham
Unit three: Conflicts of interest
1. What rules address conflicts among or between the interests of:
- current clients of a lawyer?
- a potential client and current client(s)?
- a potential client and past client(s)?
- a lawyer personally and a client?
- a past role as a lawyer for the government and now for a private client?
2. What ÊËÌd of analysis about potential clients should a lawyer do before accepting a new client?
3. Who can raise problems about conflict of interest, and where would they be
raised?
4. What are the reasons articulated for the rules regarding concerns about conflict of interest:
- protecting client confidentiality?
- loyalty to clients?
- concerns about integrity of the profession and public perception?
others?
5. If an individual lawyer has a conflict, are other lawyers with whom he is associated also barred from representation?
6. What would happen if a lawyer needed to become a witness regarding a case
in which the lawyer or one of his associated lawyers represented a client?
Unit four: Where duty to client is bounded
1. What are the limits on what a lawyer is permitted to do for a client? What
duties of the lawyer in addition to loyalty to client come into play, e.g., duties to the
court, obligations to the public, concerns for integrity of the profession?
2. What rules articulate the type of oral and written pleading, argument, and
ÍÎÏÐÑËÒÌËÌg that is judged proper and improper? Who has the authority to enforce these
rules?
3. What standards define a frivolous claim or defense that a lawyer should refuse to bring even if a client wishes it? What is the ÓÒÌÐÏÍÎÏÌÓe for bringing a frivolous
claim or defense?
4. When a lawyer has the opportunity to slow down legal proceeding in a way
that is in the client's interest, what rules address whether it is appropriate to do so?
5. What is the lawyer's position when the lawyer ÊÌÒÔs the client has commit-
ted an illegal act in the past? ÕÒ w should that affect and not affect the representation?
6. What is the lawyer's position when the lawyer ÊÌÒÔs the client currently is
committing an illegal act? ÕÒ w should that affect and not affect the representation?
7. What is the lawyer's position when the lawyer ÊÌÒÔs the client intends to
commit an illegal act in the future? ÕÒ w should that affect and not affect the representation?
8. Does the lawyer have an obligation to reveal facts or law unfavorable to the
client to the court in any circumstances? Under what circumstances?
9. Does the lawyer have an obligation to reveal facts or law unfavorable to the
client to other parties in any circumstances? Under what circumstances?
10. What rules ÏÖËÐt about lawyers who ×ØÊe false statements? Do these rules
distinguish between to whom the false statement is made and the type of false statement?
214
Teaching Professional Responsibility in Legal Clinics around the World
11. H o Ù do the rules consider a statement true in itself but m i s l e a d i ng in the
context or by ÙÚÛ t it omits?
12. H o Ù do the rules consider standing silent ÙÚÜ n silence leaves a m i s l e a d i ng
impression?
13. W h a t are customary norms of ÝÞ ÛÙßÜ r courtesy"-
accepted Ù Ûß s that Þ ÛÙß -
ers are to behave àáÙÛâ d other ÞÛÙßÜâã , àáÙÛâ d the court, and àáÙÛâ d other parties the
Þ ÛÙßÜ r encounters?
14. W h a t contact can ÞÛÙßÜâ s have Ù äà h potential ÙäàåÜããÜ s and others Ù Ú o may
have æå áÙÞÜçè e of a client's matter?
15. What direction can a ÞÛÙßÜ r give her client about éêÜãàäáå s the client should
and should not ÛåãÙÜ r ÙÚÜ n put by others?
16. A r e there rules that govern ÙÚÜàÚÜ r a ÞÛÙßÜ r may spea æ to someone repre-
sented by counsel in a matter ÙäàÚáê t the Þ ÛÙßÜâë s presence or permission?
17. What rules govern contact ìÜàÙÜÜ n ÞÛÙßÜâ s in court proceedings? W h a t ru-
les g o v e r n contact outside the court ìÜàÙÜÜ n advocates and judges? íÜàÙÜÜ n prosecutors and judges? íÜ àÙÜÜ n advocates and prosecutors? íÜàÙÜÜ n advocates in a c i v i l proceeding?
18. W h a t rules govern ÙÚÛ t members of the various legal professions should say
to the press about pending cases or people ÙÚ o might be sued or accused of crimes?
19. Is the prosecutor considered to have an obligation to justice and the public
that Ù á ê Þ d be articulated differently than that of the advocate?
20. îáÜ s the prosecutor have a duty to turn over exculpatory evidence to the
defense?
21. What standards is the prosecutor to use in deciding ÙÚÜàÚÜ r to bring a charge?
22. W h a t obligations do ÞÛÙßÜâ s have Ù äà h respect to physical evidence in then-
possession or that they æåáÙ clients have that may be relevant to a current or future legal proceeding?
23. W h e n ÞÛÙßÜâ s are negotiating for clients on a contract, settlement, or other
matters, ho Ù fully must they reveal information æå áÙ n to them?
Unit five: The business of law practice
1. H o Ù are ÞÛÙßÜâ s permitted to ïÛæ e potential clients ÛÙÛâ e of their services?
W h a t types of contacts are forbidden?
2. W h a t rules exist on setting fees?
3. A r e there rules on sharing fees Ù äà h other ÞÛÙßÜâ s or other people ÙÚ o may
have referred the case or Ù áâæÜ d on the case?
4. W h a t methods are a ÞÛÙßÜ r permitted to e m p l o y to collect fees áÙÜç ?
5. Of ÙÚÛ t things should a ÞÛÙßÜ r inform a ne Ù client? W h a t matters should be
put in a ÙâäààÜ n retainer agreement Ù äà h the client?
6. C a n a member of each legal profession form a business association to provide
legal services Ù äà h other members ofthat profession, members of another legal profession, or members of professions outside the legal profession?
7. A r e their rules on the Ù Û y the name of a legal practice can be described to the
public both Ù äà h regard to the name itself and the Ù Û y that name is displayed?
8. If a ÞÛÙßÜ r ÙäãÚÜ s to retire or áàÚÜâÙäã e leave practice, ÙÚÛ t rules exist about
turning the practice over to someone else? C a n the practice be sold to another ÞÛÙßÜâ ?
9. A r e there rules about ÙÚÛ t a ÞÛÙßÜ r can and cannot say about ÙÚÜàÚÜ r he spe-
c i a l i z e s in particular types of ÞÛÙ ?
215
Leah Wortham
10. Can a law firm ðñòóôðe lawyers to sign a contract that they will not leave the
firm and establish a competing law firm?
11. If a lawyer leaves a firm, what rules govern whether he can õö÷e clients with
him, and what can he say to clients he now represents about his new association?
12. What is a lawyer's responsibility for the wor÷ of other lawyers, apprentices,
and other employees of the lawyer?
Unit øôù: Availability of legal service to all people
1. úû w are people who cannot afford to hire a lawyer provided with counsel? In
what types of cases are people entitled to a lawyer? Are lawyers ñùüñýõñd to play a role
in þö÷ôÿ g legal services available to people who need them but cannot afford to pay
a lawyer by donating pro bono representation?
2. In general, are lawyers free to reject potential clients on any basis they wish?
3. Are lawyers ñùüñýõñd to consider õö÷ôÿg cases of unpopular clients who will
find it difficult to obtain representation because of the nature of their case?
4. Do courts appoint lawyers to represent clients? Is there a basis on which a lawyer can refuse to accept an appointment?
Unit seven: The entity client & rules for the judiciary
1. Would any of the previously described rules for representation of clients be
stated differently if the client were not a human person but rather a
non-governmental
ûðoöÿô öõôûÿ, a for-profit corporation, a partnership, or some other "legal person"?
2. Would any of the previously described rules for representation be different if
the lawyer was representing a government agency?
3. What are conduct rules that govern judges in their role as judges?
Unit eight: The legal profession—the public's perception; our perception;
our responsibilities
1. When one ûû÷s at the law regulating lawyers and the policies that underlie it.
what are the various conceptions of a lawyer's professional responsibility that emerge?
2. What do you thin÷ is the public's perception of lawyers? Do you thin÷ it is an
accurate perception? If not, why do you thin÷ the perception is different?
3. If the public has an accurate but unfavorable view of lawyers in some regard,
does that perception relate to situations:
in which lawyers are violating rules of professional conduct?
- are following the rules of professional conduct but the public disagrees with
the rules?
- are doing things not addressed by the rules of professional conduct or elsewhere in the law regulating lawyers but should be?
4. Are lawyers playing the role in our society that they should be? If not, how
should it change?
Additional issues specific to the clinic
1. What õöø÷s are students permitted to do without violating rules on unauthoriñd practice of law?
2. What must a student tell clients and others with whom the student comes into
contact about her status as a student?
3. Are there limitations on what the clinic can and will do for clients that should
be part of a retainer agreement or of which clients otherwise should be informed?
216
Teaching Professional Responsibility in Legal Clinics around the World
4. What mechanisms to review student work should be put in place to assure
competent representation and adherence to proper standards of conduct?
KANTOR
?AK«MVCZ£
Леа Лортхем
п р о ф е с с о р права Columbus Scholl of L a w
Catholic y o f A m e r i c a
ОБУЧЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СТУДЕНЧЕСКИХ
ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЯХ В МИРЕ
В м а р т е 1999 года с о с т о я л а с ь в П о л ь ш е к о н ф е р е н ц и я на т е м у ю р и д и ч е с к о й
э д у к а ц и и в р а м к а х п р а в о в ы х к о н с у л ь т а ц и й , во в р е м я к о т о р о й г р у п п е о к о л о д в а д ц а т и
1
человек
был
поставлен
вопрос:
какие
самые
главные
цели
юридической
консультации? В группе находились работники ю р и д и ч е с к и х факультетов из
Центральной и Восточной Европы, а также стран бывшего СССР, которые
преподают или намеряют преподавать в студенческих юридических консультациях.
В ответах чаще всего появлялось обучение этике и п о в ы ш е н и е таким образом
уровня этики юриста в отдельных государствах. Затем произошла 2
которая касалась в основном следующих проблем:
часовая сессия,
2
Чем отличается „этика юриста" от „обычной этики"?
Какие аспекты этики юриста стоило бы улучшить в отдельных государствах?
К а к эффективно обучать этике в правовой консультации?
Н а с т о я щ а я с т а т ь я н а ч н е т с я с о п р е д е л е н и я б л и з к и х п о н я т и й (как и х
п о н и м а ю т в С Ш А ) , т а к и х как: э т и к а ю р и с т а , п р о ф е с с и о н а л ь н а я о т в е т с т в е н н о с т ь
и правовое урегулирование деятельности юристов. Здесь не будет предствлена
полная характеристика этих понятий, так как с у щ н о с т ь п р и н ц и п о в этики ю р и с т а
в С Ш А есть или д о л ж н а б ы т ь такой же, как и в д р у г и х странах. П р е д л о ж е н н о е
определение может являться л и ш ь исходной точкой для рассуждений
урегулированием деятельности юристов и над профессиональной
над
ответст-
венностью юриста, которые могут быть предметом обучения на юридических
* Автор хочет поблагодарить Лукаша Боярского, Лису Лсрман, а Вагнера и Фридриха
Цолла за комментарии и помощь.
Конференция состоялась с 15 по 20 марта 1999 г. в Варшаве и Кракове. Спонсоры —
факультет права и администрации Ягсллонского университета и Варшавского
университета, Open Society Institute's Constitutional and Legal Policy Institute в Будапеште
и Public Intcrtcst Law Initiative на юридическом факультете университета в Нью-Йорке.
Автор вела дискуссионную группу вместе с Ф. Цоллом из Ягсллонского университета.
Сессия состоялась 16 марта 1999 г. в здании Польской Академии Наук в Варшаве.
1
:
Леи Лортхем
факультетах и в правовых консультациях. Детали обучения должны отвечать
специфике страны, на территории которой действует консультация. Рассуждения
из
первой
части
статьи
на
тему
трех
близких
концепций,
касающихся
профессионального облика юриста, относятся и к вопросу, поставленному
варшавской
группой
участников
конференции,
на
тему
различий
между
специфической „этикой юриста" и „обычной этикой".
В 1997 г о д у я в м е с т е с п р о ф е с с о р Л и с о й Л е р м а н в е л а с р а в н и т е л ь н ы й курена т е м у ю р и д и ч е с к о й п р о ф е с с и и и этики ю р и с т а для американских и польских
студентов права в рамках действующей в Ягеллонском университете летней школы
Catholic y o f A m e r i c a . Н у ж н ы х м а т е р и а л о в н е п е р е в е л и н а а н г л и й с к и й я з ы к
и 9 групп польских и американских студентов, работая вместе, находило польские
законы, регулирующие самые важные аспекты профессиональной ответственности,
переводило соответствующие материалы на английский язык и разрабатывало
доклады, сравнивало польские и американские урегулирования. С помощью
профессора Фридриха Цолла польские студенты находили нужные материалы.
И с х о д н о й т о ч к о й б ы л д л я нас с п и с о к в о п р о с о в ( п р и л о ж е н ы к н а с т о я щ е й с т а т ь е ) ,
которые оказались полезными для анализа правил, регулирующих деятельность
юристов в Польше.
И с п о л ь з у е м о е в этой статье понятие „этика ю р и с т а " включает в себе
п р и н ц и п ы поведения для всех ю р и д и ч е с к и х п р о ф е с с и й в д а н н о м государстве.
В Соединенных Штатах Америки юристы могут работать только по одной
ю р и д и ч е с к о й п р о ф е с с и и . В П о л ь ш е , как и в о м н о г и х д р у г и х с т р а н а х , с у щ е с т в у е т
1
несколько юридических профессий, каждая из которых имеет свою функцию.
Польские юридические профессии
э т о адвокат, ю р и с т к о н с у л ь т , п р о к у р о р и н о -
т а р и у с . В ы п у с к н и к и ю р и д и ч е с к и х ф а к у л ь т е т о в могут, как и в д р у г и х с т р а н а х
к о н т и н е н т а л ь н о й с и с т е м ы , п о с л е о к о н ч а н и я вуза н а ч и н а т ь с у д е й с к у ю с т а ж и р о в к у .
Каждый
из
штатов
США
имеет
собственный
этический
кодекс,
п р и м е н я е м ы й по о т н о ш е н и ю ко в с е м ю р и с т а м , у к о т о р ы х е с т ь р а з р е ш е н и е на р а б о т у
по п р о ф е с с и и на т е р р и т о р и и д а н н о г о штата. С п е ц и а л и з и р о в а н н ы е т р и б у н а л ы , как
н а п р . d States S e c u r i t i es and E x c h a n g e C o m m i s s i o n , о б л а д а ю т п р а в о м
устанавливать специальные принципы по работе юристов. Федеральные суды С Ш А
о б л а д а ю т п о л н о м о ч и я м и устанавливать собственные кодексы поведения юристов,
а также собственные критерии, решающие о позволении выступать перед ними.
Ф е д е р а л ь н ы е суды отказались, однако, от проведения федерального адвокатского
экзамена и условием деятельности перед ними является право на работу по
профессии в данном штате.
'
4
4
Компетенцией предоставлять разрешения и регулировать деятельность юристов в США
обладают суды вышестоящей инстанции. Суд вышестоящей инстанции в данном штате
передаст эти компетенции адвокатским экзаменаторам, которые готовят и оценивают
экзамены, анализируют документы, удостоверяющие образование кандидата
и рассматривают его „характер и способности". Разрешение на профессиональную
практику даст право выступать перед судом нижестоящей инстанции в данном штате
и заниматься юридической практикой вне суда. Суд вышестоящей инстанции обладает
компетенциями устанавливать принципы поведения адвокатов и наказывать тех, которые
их нарушают в дисциплинарном производстве. Суд действует по рекомендациям,
выданным соответствующими органами.
В случае окружного федерального суда — это штат, на территории которого заседает суд.
Федеральный суд второй инстанции (окружной апелляционный суд) требует, в принципе,
разрешения на работу по профессии лишь в некоторых штатах.
220
Обучение
Большинство
окружных
профессиональной
федеральных
судов
ответственности.
применяет
этические кодексы, отказываясь от создания собственных.
5
локальные
Любая юридическая
профессия в Польше уполномочена действовать в силу соответствующих законов.
П о - д р у г о м у п о л у ч а е т с я в С Ш А , где к о м п е т е н ц и и д л я р е г у л и р о в а н и я п р и н ц и п о в
о д о п у щ е н и и к профессии и стандартов поведения предоставлены судам," в П о л ь ш е
эти
компетенции
зависят от законодательной
власти.
Польские
адвокаты,
юристконсульты и нотариусы выработали внутренние этические кодексы. Как уже
у п о м и н а л о с ь раньше, в С Ш А кодексы поведения для адвокатов устанавливаются
судом в ы ш е с т о я щ е й инстанции данного штата. Б о л ь ш и н с т в о из них п о д р а ж а е т
Образцовому
Регламенту
Профессионального
Ассоциации Юристов (АБА).
7
Поведения
Американской
А Б А является частной организацией, членство
в которой является добровольным.
Этические кодексы в штатах возникают о б ы ч н о в результате совместной
р а б о т ы а с с о ц и а ц и и и ю р и с т о в . В б о л ь ш и н с т в е из ш т а т о в суд в ы ш е с т о я щ е й
инстанции сотрудничает с ассоциацией юристов данного штата для создания
комиссии юристов, задачей которой является пересмотр Образцового Регламента
Л Б А и рекомендация с о о т в е т с т в у ю щ е й версии для принятия в штате. Затем, суд
оценивает выбор комиссии, наносит поправки и утверждает кодексы. Большинство
этических кодексов в штатах похоже на О б р а з ц о в ы й Регламент, но ни один из них
не и д е н т и ч е н . Как в С Ш А так и в П о л ь ш е с у щ е с т в е н н ы е п о с т а н о в л е н и я ,
касающиеся деятельности юристов, находятся и в других правовых актах,
регулирующих, к примеру, гражданское и уголовное производство.
Аккредитационные
стандарты
АБА
для
юридических
факультетов
у ч и т ы в а ю т в е д е н и е с 1974 года з а н я т и й н а т е м у п р о ф е с с и о н а л ь н о й о т в е т с т в е н ности.' Б о л ь ш и н с т в о из ю р и д и ч е с к и х факультетов отвечает т р е б о в а н и я м , проводя
1
курс (за д в а или три очка) на т е м у п р о ф е с с и о н а л ь н о й о т в е т с т в е н н о с т и , что
о б о з н а ч а е т 30^12 ч а с а л е к ц и й . С 1983 года я в е д у з а н я т и я по п р о ф е с с и о н а л ь н о й
9
о т в е т с т в е н н о с т и з а т р и о ч к а д л я г р у п п ок. 5 5 - 7 0 с т у д е н т о в . Н е к о т о р ы е ф а к у л ь т е т ы
делают это в рамках занятий в студенческих юридических консультациях.
' Сморти: Linda S. Mullcnix, Multiforum Federal Practice: Ethics and Erie, 9 Georgetown Journal of Legal Ethics 89, 1995. Статья содержит табель на 27-и листах, которая показывает,
какие принципы поведения принимают федеральные окружные (94) и апелляционные суды
(12) как авторитеты в области этики. Автор констатирует, что 74 из 94 окружных судов
обращается к правилам штатов и Образцового Регламента АБА. АБА предлагает заменить
такое большое количество правил единым кодексом профессиональной этики, который
применялся бы во всех штатах.
' Анализ источников и объем компетенций судов — смотри: Charles W. Wolfram, Modern
Legal Ethics 1986, с. 20-33.
В состав страницы Интернета Cornell Law School Legal Information Institute входит
библиотека этики юриста, которая содержит сравнительные работы по этическим нормам,
мнения и сборники судебных решений из нескольких штатов и District of Columbia.
Страница в интернете: http//www. law.conicll.edu.
" Этот стандарт был принят в ответ на опасение, связанное с участием юристов в афере
Watergate. Сморти: Bruce A. Green, Less is More: Teaching Legal Ethics in Context, William
and Mary Law Review 39, 357, 360, 17. Аккредитация АБА с большой силой влияет из-за
того, что большинство из штатов разрешает работать по профессии лишь выпускникам
тех юридических факультетов, которые обладают такой аккредитацией.
' Лекция на юридическом факультете — это 50 минут, между лекциями 10-минутный
перерыв. Пункты за занятия подсчитываются обычно за количество 50- минутных единиц,
реализованных в течение 14 недель. Итак, занятия за три очка проходят три раза в неделю
по 50 минут или два раза в неделю по 75 минут в течение 14 недель.
7
221
Леи Лортхем
Все студенческие юридические консультации в С Ш А осознают необходимость заниматься проблематикой профессиональной ответственности, они
отличаются л и ш ь часовой нагрузкой занятий на эту тему. О д н и м из в а ж н ы х
факторов является объем знаний студента до момента прихода в консультацию.
Некоторые консультации требуют, чтобы студент раньше окончил курсы по
п р о ф е с с и о н а л ь н о й ответственности или участвовал в них во время работы
в консультации. Я веду семинар для студентов, которые п р и н и м а ю т участие
в п р а к т и ч е с к и х з а н я т и я х в р а м к а х к о н с у л ь т а ц и и . Н е к о т о р ы е из у ч а с т н и к о в с е м и н а р а
п о л у ч и л и уже зачет по п р о ф е с с и о н а л ь н о й ответственности. О б ы ч н о этой тематике
я п о с в я щ а ю две из девяти 9 0 - м и н у т н ы х встреч.
1 0
С т у д е н т ы з н а к о м я т с я с кодексами п о в е д е н и я во в р е м я курсов о этике
юристов,
в С Ш А обычно они анализируют скорее Образцовый Регламент
П р о ф е с с и о н а л ь н о г о Поведения А Б А , чем кодексы штатов, которые в п р и н ц и п е
регулируют деятельность юристов. Упор на Образцовый Регламент следует из
ф а к т а , ч т о б о л ь ш и н с т в о в ы п у с к н и к о в будет с д а в а т ь а д в о к а т с к и й э к з а м е н и н а ч и н а т ь
профессиональную деятельность в разных штатах.
Образцовый
Регламент
п р и м е н я е т с я в к а ч е с т в е о б щ е г о з н а м е н а т е л я в о б у ч е н и и , т а к как, п р е п о д а в а я
коммерческое право, применяется О б щ и й Торговый Кодекс вместо кодексов
отдельных штатов. Это готовит студентов к Экзамену по П р о ф е с с и о н а л ь н о й
Ответственности ( M P R E ) , сдача которого требуется при поступлении на работу
п о п р о ф е с с и и в 4 7 ш т а т а х , !" t o f C o l u m b i a , а т а к ж е ч е т ы р е х к р а я х С Ш А . Т а к
как M P R E п р о в о д и т с я в р а з н ы х ш т а т а х , о н к о н ц е н т р и р у е т с я с к о р е е н а О б р а з ц о в о м
Регламенте, чем на версиях отдельных штатов.
Учебники на тему профессиональной ответственности и программа
большинства из курсов выходят за пределы этических кодексов ассоциации юристов
и охватывают другие важные правовые акты, которые регулируют деятельность
ю р и с т о в , к а с а я с ь , н а п р и м е р , о т н о ш е н и й м е ж д у а д в о к а т о м и к л и е н т о м . С 1999 года
экзамен M P R E также выйдет за пределы Образцового Регламента и будет
охватывать другие аспекты права, регулирующего ю р и д и ч е с к у ю деятельность.
Отдельные штаты отличаются друг от друга некоторыми оттенками и деталями
в области права, но студенты изучают о с н о в н ы е п р и н ц и п ы .
В 1998 году п р е с т и ж н ы й А м е р и к а н с к и й И н с т и т у т П р а в а (The A m e r i c a n L a #
Institute)
утвердил
окончательный
проект
Собрания
Права,
регулирующий
ю р и д и ч е с к у ю д е я т е л ь н о с т ь и я в л я ю щ и й с я и с ч е р п ы в а ю щ е й работой на эту тему.
Курсы
в
рамках
студенческих
юридических
консультаций
в
США
к о н ц е н т р и р у ю т с я о б ы ч н о на праве д а н н о г о штата, а не на о б щ е г о с у д а р с т в е н н ы х
моделях, которые разрабатываются во время регулярных университетских занятий.
Итак, говорится скорее о этическом кодексе данного штата, чем о Об ра зцово м
Регламенте, скорее о законе о привилегиях адвоката и клиента в данном штате, чем
о
понятии
привилегии.
Этический
кодекс
данного
штата
применяется
н е п о с р е д с т в е н н о в работе со с т у д е н т а м и . " Курсы в консультации, д е й с т в у ю щ е й
'" На занятиях я использую материалы Лисы Лсрман, Ethical Issues in Externships, в: Learning from Practice: a Professional Development Text for Legal Extents, 49-78 (cd.
J.P.Ogilvy, Leah Wortham, L i s a $%&"!'() , 1998).
" Во всех штатах есть распорядок студенческих практик, который регулирует работу
студентов в суде. Обычно студенты подчиняются правилам профессионального поведения
данного штата, так как юристы. Смотри: Joan Wallinan, *+!+ c and Rachel A. ,!-#) , Student Practice Rules in the United States, The Bar Examiner, август 1994, с. 40. Научный
руководитель-опекун и консультация заботятся о том, чтобы деятельность студентов не
нарушала стандартов, применяемых по отношению к юристам.
222
Обучение
профессиональной
ответственности
в с т р а н е , в которой в ы с т у п а е т н е с к о л ь к о ю р и д и ч е с к и х п р о ф е с с и й , к о н ц е н т р и р у ю т с я
на правовых законах, которые относятся к юристу, о с у щ е с т в л я е м о м у такой тип
работы, каким увлечены студенты. В польских юридических консультациях
студенты ч а щ е всего выступают в роли адвоката или юристконсульта. В некоторых
с л у ч а я х может быть и так, что во время курсов в консультации надо п р и с м о т р е т ь с я
этиче с к им п р и н ц и п а м , к о т о р ы е о б я з ы в а ю т в р а б о т е по п р о ф е с с и я м , с к о т о р ы м и
сотрудничает консультация. К примеру, в консультациях, которые работают
с з а к л ю ч е н н ы м и или о б в и н я е м ы м и и в которых студенты в ы п о л н я ю т роль
адвокатов, справедливым кажется обсуждение правил, касающихся прокуроров
и судей.
1 2
В т о р а я ч а с т ь н а с т о я щ е й статьи с т а в и т в о п р о с о т о м , п о ч е м у н а д о з а т р а г и в а т ь
вопросы,
связанные с этикой
юриста на фоне студенческой
юридической
к о н с у л ь т а ц и и . В э т о й ч а с т и с т а т ь и с п е р в а а р г у м е н т и р у е т с я факт, ч т о к о н с у л ь т а ц и и
д о л ж н ы обучать профессиональной этике с целью убедить, что работа студентов
отвечает профессиональным стандартам.
В о ­ в т о р ы х , р а с с у ж д а е т с я , когда о б у ч е н и е п р о ф е с с и о н а л ь н о й о т в е т с ­
твенности может оказаться полезным для улучшения стандартов работы по
профессии в данном государстве.
В ­ т р е т ь и х , статья описывает американский опыт, внушая, что работа
в с т у д е н ч е с к ой ю р и д и ч е с к о й консультации — это один из с а м ы х э ф ф е к т и в н ы х
способов обучения профессиональной этике.
Третья часть содержит предложение для учителей, каким способом
п о с т е п е н н о совершенствовать обучение этике на курсах в консультациях.
В приложении дается список вопросов для учителей, которые д о л ж н ы помочь им
принять решение, какие из проблем разрабатывать во время курсов в консультации."
I . К а к и е п р о б л е м ы з а к л ю ч а е т в себе о б у ч е н и е
профессиональной ответственности?
В С Ш А употребляются иногда (в дидактическом контексте) три термина:
этика
юриста,
профессиональная ответственность и право, регулирующее
юридическую деятельность. Я лично придаю каждому из этих терминов отдельное
значение, но все они в ы с т у п а ю т на курсах „ П р о ф е с с и о н а л ь н а я о т в е т с т в е н н о с т ь " ,
к о т о р ы е я в е д у с 1983 года. П р а в о , р е г у л и р у ю щ е е д е я т е л ь н о с т ь ю р и с т о в о т н о с и т с я
к правилам и доктринам, касающимся урегулирований деятельности юристов,
которые выступают в различных правовых актах.
Т е р м и н „ п р о ф е с с и о н а л ь н а я о т в е т с т в е н н о с т ь " я п о н и м а ю как б о л е е
широкое
понятие,
которое
заключает
в
себе
разнородные
обязанности,
о б я з а т е л ь с т в а и з а д а ч и ю р и с т а — по о т н о ш е н и ю к к л и е н т у , по о т н о ш е н и ю к с у д а м ,
в контексте сохранения справедливости и доступа к ней. общественного видения
юридической профессии по о т н о ш е н и ю к другим юристам, а т а к ж е группам
и свидетелям, с
которыми
юрист встречается.
Большинство американских
Американская Ассоциация Юристов промульгируст также Образцовый Кодекс
Профессионального Облика Судьи. Кодекс акцептируется судом вышестоящей инстанции
данного штата или федеральной судебной системой.
" Смотри: Philip G. Schräg, Constructing a Clinic, 3 Clinical Law Review 175, 1996, что касается
вопросов, которые надо учесть при основании юридических консультаций.
|:
223
Леи Лортхем
п р и н ц и п о в п о в е л е н и я ю р и с т о в с о с р е д о т о ч е н о н а т о м , как у р а в н о в е с и т ь эти
р а з л и ч н ы е а с п е к т ы , о с о б е н н о т о г д а , когда в к о н к р е т н о й с и т у а ц и и о д н и и з н и х
пытаются доминировать над другими.
Понятие „этика юриста" относится к принципам профессионального
поведения юристов. Я д у м а ю , что, с одной стороны, применение такого термина
по о т н о ш е н и ю к п р а в и л а м поведения юриста является в контексте обучения
с л и ш к о м узким пониманием. С другой, однако, стороны, иногда применяется этот
термин слишком широко, путая соответствующие правила поведения юриста
с другими понятиями этики.
А. Право, регулирующее деятельность юристов
Я использую термин „право, у п р а в л я ю щ е е д е я т е л ь н о с т ь ю ю р и с т о в " или
„ п р а в о , р е г у л и р у ю щ е е д е я т е л ь н о с т ь ю р и с т о в " как о с н о в у всех о б с у ж д е н и й в о в р е м я
занятий. Т е р м и н этот м о ж н о отнести к п р и н ц и п а м , у п р а в л я ю щ и м поведением
юристов, к анализу органов, которые создают такие юридические принципы,
а т а к ж е к м е х а н и з м у в в е д е н и я н о р м в ж и з н ь . П е р в ы м в о п р о с о м во в р е м я р а з р а б о т к и
какой
либо проблемы из области профессиональной ответственности является для
м е н я : Какой является правовая н о р м а и какое ее о с н о в а н и е ?
В т р е т ь е й части статьи р е ч ь п о й д е т о т о м , как с е р ь е з н о т р а к т у ю т с я
отдельные аспекты этих норм и с какими проблемами можно встретиться. В каких
типах поведения проявляются отдельные аспекты этих урегулирований? Какие
результаты влечет за собой их нарушение? Возьмем, например, американские
у р е г у л и р о в а н и я , к а с а ю щ и е с я к о н ф л и к т а и н т е р е с о в . О б р а з ц о в ы е П р а в и л а 1.71.11
и их э к в и в а л е н т ы в ш т а т а х з а к л ю ч а ю т в с е б е п р а в и л а , к а с а ю щ и е с я к о н ф л и к т а
интересов. Это — проблемы сохранения юристом втайне информации клиента
и л о я л ь н о с т и в с и т у а ц и и , когда в ы с т у п а е т к о н ф л и к т м е ж д у а к т у а л ь н ы м и его
клиентами, возможными и актуальными клиентами, возможными и бывшими,
м е ж д у интересом юриста и клиента, а также между прежней ролью юриста по
о т н о ш е н и ю к правительству и актуальными или в о з м о ж н ы м и клиентами.
Редко бывает так, что обвинения, касающиеся конфликта интересов,
являются предметом дисциплинарного производства против юристов. Однако часто
в ы д в и г а ю т с я п р е д л о ж е н и я д и с к в а л и ф и ц и р о в а т ь юриста, что может з а с т а в и т ь его
о т к а з а т ь с я о т з а щ и т ы к л и е н т а . Т а к а я с и т у а ц и я м о ж е т п о я в и т ь с я т о г д а , когда р а б о т ы
уже сильно продвинулись вперед, что угрожает серьезными финансовыми
п о с л е д с т в и я м и как д л я ю р и с т а , так и для клиента. О с у щ е с т в л е н и е п р е - д с т а в и тельства несмотря на конфликт интересов также может быть основанием для
обвинения юриста в злоупотреблении или нарушении тайны. Потому этой проблеме
уделяется столько внимания, многие крупные юридические фирмы назначают
юристу партнера, надзирающего за осуществлением представительства. Несмотря
на то, что в ы т е к а ю щ и е из конфликта интересов проблемы редко бывают предметом
дисциплинарного
производства
по
отношению
к
американским
юристам,
с у щ е с т в о в а н и е у р е г у л и р о в а н и й н а эту т е м у я в л я е т с я с у щ е с т в е н н ы м и м о ж е т и м е т ь
огромное значение.
Иногда урегулирование, касающееся профессиональной ответственности,
я в л я е т с я л и ш ь м о т и в и р у ю щ и м с т а н д а р т о м . О б р а з ц о в о е П р а в и л о 6.1 гл а с ит , ч т о
юрист
„должен
пытаться
посвятить
по
меньшей
мере
50
часов
в
год
п р о ф е с с и о н а л ь н о й п р а к т и к е pro bono p u b l i c o " ( к о л и ч е с т в о ч а с о в м о ж е т б ы т ь
разным в разных штатах). Некоторые ассоциации приняли стандарты вежливости.
224
Обучение
профессиональной
ответственности.
которые о п р е д е л я ю т же лае мый с п о с о б поведения юристов в отдельных ж и з н е н н ы х
ситуациях.
Иногда правовые правила д а ю т указания, но предполагается, что ю р и с т ы
у м е ю т поступать благораз умн о в рамках отдельных правил. О б р а з ц о в о е П р а в и л о
1.6 гласит, что ю р и с т „ м о ж е т раскрыть" к о н ф и д е н ц и а л ь н у ю и н ф о р м а ц и ю клиента
„в такой степени, какую посчитает необходимой: (1) чтобы не допустить совершения
клиентом п р е с т у п л е н и я против ж и з н и или здоровья". Некоторые штаты считают,
что правило слишком далеко и д е т в с т о р о н у защиты клиента. Некоторые штаты
з а м е н я ю т слова „ м о ж е т раскрыть" словами „обязан раскрыть" с ц е л ь ю у б е д и т ь
в том,
что
информации
о
преступлениях
могут
подействовать тяжелыми
п о в р е ж д е н и я м и тела. Д р у г и е штаты п е р е ч и с л я ю т д р у г и е о б с т о я т е л ь с т в а , при
которых ю р и с т д о л ж е н раскрыть к о н ф и д е н ц и а л ь н ы е и н ф о р м а ц и и к л и е н т а .
О б р а з ц о в о е П р а в и л о 8.3 гласит, ч т о ю р и с т „ о б я з а н
14
информировать
с о о т в е т с т в у ю щ и е власти", е с л и „знает, что д р у г о й ю р и с т н а р у ш и л Р е г л а м е н т
П р о ф е с с и о н а л ь н о г о П о в е д е н и я так, что э т о в ы з ы в а е т с о м н е н и я в е г о д о б р о с о в е с т н о с т и , ч е с т н о с т и и п р е д р а с п о л о ж е н и и работать п о п р о ф е с с и и юриста".
В таком с л у ч а е ю р и с т обязан подать рапорт, только е с л и о б л а д а е т д о с т а т о ч н ы м и
знаниями, касающимися нарушения Регламента, а это нарушение вызывает
перечисленные сомнения.
М н о г и е важные правила, касающиеся юридической деятельности находятся
вне кодексов п о в е д е н и я в штатах (студенты а н а л и з и р у ю т их в качестве заменителя
О б р а з ц о в ы х Правил). Здесь м о ж н о снова дать пример конфликта интересов.
О б р а з ц о в ы е Правила 1.7-1.11 касаются конфликта интересов, но многие п р о б л е м ы
появились в связи с урегулированиями, связанными с дисквалификациям и
И о б в и н е н и я м и в с о в е р ш е н и и з л о у п о т р е б л е н и я или в н а р у ш е н и и тайны. Закон
о привилегиях
адвоката
и
клиента
является
важным
правовым
актом,
регулирующим поведение юристов и обязывающим параллельно с этическим
кодексом, говорящим о защите тайны клиента.
Á.
Термин
./0123340567856ÿ
„профессиональная
0
2 3
25503 8
ответственность"
(исходя
из
„права,
р е г у л и р у ю щ е г о д е я т е л ь н о с т ь юристов") я п о н и м а ю как понятие б о л е е ш и р о к о е ,
о с н о в а н н о е н а ф у н д а м е н т е правовых принципов. П о - м о е м у „ п р о ф е с с и о н а л ь н а я
о т в е т с т в е н н о с т ь " заключае т в с е б е не только п р о б л е м у о т в е т с т в е н н о с т и п е р е д
клиентом, но и в о п р о с о с о в м е щ е н и и о т в е т с т в е н н о с т и по о т н о ш е н и ю к клиенту
с о б я з а т е л ь с т в а м и по о т н о ш е н и ю к с у д у , д р у г и м ю р и с т а м и д р у г и м л ю д я м
в контактах с ними. К р о м е того, термин заключает в с е б е также о т в е т с т в е н н о с т ь
п е р е д п р о ф е с с и е й и с и с т е м о й ю с т и ц и и . П о в е д е н и е ю р и с т о в влияет на д о в е р и е
общества по о т н о ш е н и ю к системе правосудия. Термин „профессиональная
о т в е т с т в е н н о с т ь " в н у ш а е т ф и л о с о ф и ю , л е ж а щ у ю в о с н о в е ю р и д и ч е с к и х правил и
структуры, из которой эти правила состоят. А м е р и к а н с к и х ю р и с т о в учат, что о н и
являются представителями „ п у б л и ч н о й п р о ф е с с и и " и суда. А м е р и к а н с к о е право,
14
К примеру. Регламент Профессионального Поведения, правило 1.6ц (2) гласит, что юрист
„может раскрыть тайну и выявить полученные по секрету информации клиента, если
посчитает это необходимым для предупреждения о подкупе или желании напугать
свидетелей, присяжных судей, судебных работников и других лиц, участвующих
в проихводстве, если имеет основание считать, что такие деяния могут быть результатом
невыявления этих информации".
225
Леи Лортхем
регулирующее деятельность юристов, подчеркивает лояльность перед клиентом,
но все в р е м я п р о х о д и т о б с у ж д е н и е на тему, как эту л о я л ь н о с т ь с о в м е с т и т ь
с о б я з а н н о с т я м и п е р е д с у д о м и у в а ж е н и е м д л я т е х , у кого д р у г и е ( ч е м у к л и е н т а )
взгляды. Суд по
прежнему правомочен назначать юристов, которые должны
представлять клиентов, даже в случае неадекватного в о з н а г р а ж д е н и я или его
отсутствия. О д н и м из обоснований является то, что такие обязанности вытекают
из факта исключительного доступа юристов к о с у щ е с т в л е н и ю правосудия.
В. Этика юриста
Некоторые курсы на юридических факультетах называются „Этика юриста".
Этот термин часто употребляется для определения требуемого поведения в рамках
профессии. Так, например, орган, который советует юристам по делам толкования
Р е г л а м е н т а П р о ф е с с и о н а л ь н о г о П о в е д е н и я t o f C o l u m b i a н о с и т н а з в а н и е
Комитет Этики Юристов.
1 5
По нескольким п р и ч и н а м я пред почитаю называть курс на ю р и д и ч е с к о м
ф а к у л ь т е т е „ П р о ф е с с и о н а л ь н а я о т в е т с т в е н н о с т ь " а не „ Э т и к а ю р и с т а " . Т е р м и н „этика
ю р и с т а " о п р е д е л я е т э т и ч е с к и й кодекс э т о й п р о ф е с с и и , н о кодексы т а к и е я в л я ю т с я
л и ш ь частью правовых актов, регулирующих деятельность юристов. Наименование
курса „этика юриста" может быть причиной слишком узкого понимания студентами
этой о б л а с т и д е я т е л ь н о с т и ю р и с т о в . В о в т о р ы х , п о н я т и е „ э т и к а " в е з д е у п о т р е б л я е т с я
по о т н о ш е н и ю к л и ч н ы м кодексам поведения, общим принципам корректного
п о в е д е н и я и п о н я т и я м , к а с а ю щ и м с я м о р а л и и с л е д у ю щ и м из ф и л о с о ф с к и х и р е лигиозных традиций. М н о г и м слово „этика" не ассоцируется с работой по профессии.
Естественно, трудность может оказаться нормативной --
если есть „этика юриста",
к оторая о т л и ч а е т с я о т „ о б ы ч н о й э т и к и " , т о о н а н е я в л я е т с я х о р о ш е й . В о т п о ч е м у
появляются шутки типа: „Этика юриста — самая короткая книга в мире".
Энциклопедия философии дает три разных, но связанных друг с другом,
з н а ч е н и я с л о в а э т и к а : „(1) о б щ и й о б р а з е ц и л и с п о с о б ж и з н и , (2) с о б р а н и е п р а в и л
п о в е д е н и я и л и м о р а л ь н ы й к о д е к с , (3) и с с л е д о в а н и е с п о с о б о в ж и з н и и п р и н ц и п о в
поведения"."' Что касается второго определения, то в Энциклопедии читаем, что
„говорим о профессиональной этике и неэтичном поведении". Энциклопедический
с л о в а р ь р е л и г и и о п р е д е л я е т э т и к у к а к о т н о с я щ у ю с я к (1) „ к о д е к с у п о в е д е н и я ,
р е г у л и р у ю щ е м у д а н н у ю п р о ф е с с и ю " и л и (2) „ м о р а л ь н о й ф и л о с о ф и и , з н а ч е н и е
которой менялось почти беспрерывно на протяжении веков".
1 7
Согласно этим
о п р е д е л е н и я м п р а в и л ь н ы м я в л я е т с я о п р е д е л е н и е к о д е к с а п о в е д е н и я ю р и с т о в как
„этики ю р и с т а " . О п р е д е л е н и е из Э н ц и к л о п е д и и ф и л о с о ф и и о х в а т ы в а е т как
п р о ф е с с и о н а л ь н ы е кодексы, с л е д у ю щ и е из выполняемой роли, так и индивид у а л ь н ы е м о р а л ь н ы е кодексы. Э т и к у в б о л е е ш и р о к о м с м ы с л е м о р а л и п о д с к а з ы в а е т
первое определение, которое содержит формулировку „христианская этика".
Для нужд моего курса я принимаю понимание этики юриста в третьем
значении. Энциклопедия говорит о области, занимающейся правилами поведения
юристов. Я уговариваю моих студентов рассматривать право, регилирующее
д е я т е л ь но с ть юристов, и понятия профессиональной ответственности на фоне их
В District of Columbia орган с дисциплинарной ответственностью носит название Совет
11рофсссиональной Ответственности. Решения совета можно обжаловать в Апелляционный
Суд.
"' Encyclopedia of Philosophy, с. 81-82, cd. Paul Edwards, 1992.
" Encyclopedic Dictionary of Religion, т. A E. c. 1244, 1979.
15
226
Обучение
профессиональной
ответственности.
с о б с т в е н н о й „ о б ы ч н о й " этики и э т и ч е с к и х понятий, и з в е с т н ы х им по ф и л о с о ф и и
и р е л и г и и . О н и д о л ж н ы понять, что кодификация этики ю р и с т а , с л е д у ю щ а я из
п р о ф е с с и о н а л ь н о й роли ю р и с т а , м о ж е т оставаться в с п о р е с п о н я т и я м и этики,
з а к о р е н е л ы м и в д р у г и х основаниях .
Как я у ж е у п о м и н а л а , а м е р и к а н с к и е кодексы п о в е д е н и я с т а н о в я т с я в с е
б о л ь ш е п о д р о б н ы м и в п р о ц е с с е с т р е м л е н и я к у р а в н о в е ш и в а н и ю противоречивы х
обязательств м е ж д у л о я л ь н о с т ь ю п е р е д клиентом и обязательствами п е р е д с у д о м
и д р у г и м и . О б р а з ц о в ы й кодекс А Б А от 1969 года д а е т б о л ь ш е д е т а л е й , чем Каноны
Этики от 1908 года. О б ра з цо в ы й Регламент от 1983 года является б о л е е д е т а л ь н ы м ,
чем Кодекс, а поправки вносят д а л ь н е й ш и е урегулирования." Правила п о в е д е н и я
1
для Dishict of Columbia, третьей по количеству членов а с с о ц и а ц и и ю р и с т о в в С Ш А
( б о л е е 70000 чле нов) , являются б о л е е д е т а л ь н ы м и , ч е м О б р а з ц о в ы й Регламент.
Я с м о т р е л а несколько проектов кодексов п о в е д е н и я для А Б А Central and
European Legal Initiative. В них б ы л о , правда, м н о г о с т о я щ и х похвалы п о с т у л а т о в ,
но не хватало в них детальных указаний, как применять эти постулаты на практике,
о с о б е н н о тогда, когда они и с к л ю ч а ю т д р у г друга взаимно. Н и ж е у к а з а н н ы й п р и м е р
взят и з п р о е к т а Р е г л а м е н т а П р о ф е с с и о н а л ь н о г о П о в е д е н и я о д н о й и з с т р а н
Центральной
Европы.
Первое
п р а в и л о п е р е в о д и л о с ь так:
„Задачей
п р е д о с т а в л я ю щ е г о ю р и д и ч е с к у ю услугу, является п о м о щ ь в о б л а с т и
лица,
защиты
прав
и и н т е р е с о в ф и з и ч е с к и х и ю р и д и ч е с к и х лиц". В т о р о е правило гласит: „Выполняя
свои
профессиональные
обязанности
в
правовом
органе
или
другом
п р а в и т е л ь с т в е н н о м , п у б л и ч н о м или х о з я й с т в е н н о м у ч р е ж д е н и и , л и ц о о б я з у е т с я
защищать интерес клиента и о б щ е с т в е н н о с т и , а также применять правовые нормы".
Четвертое правило содержит еще одну т р е в о ж а щ у ю проблему: „Обязанностью
лица,
предоставляющего
юридические
услуги,
является
защита
своего
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о д о с т о и н с т в а . П о в е д е н и е , которое м о ж е т о п о з о р и т ь , является
л и ч н ы м у м а л е н и е м и влечет за с о б о й п о т е р ю о б щ е с т в е н н о г о д о в е р и я ко в с е м у
у ч р е ж д е н и ю " . Ш е с т о е правило з а п р е щ а е т рекламироваться, хлопотать о клиентах
или д о б и в а т ь с я р а с п о л о ж е н и я „ к л и е н т о в т а к и м с п о с о б о м , который н а р у ш а е т
х о р о ш и е о т н о ш е н и я с д р у г и м и л и ц а м и , о к а з ы в а ю щ и м и ю р и д и ч е с к и е у с л у г и или
нарушает их достоинство". Проект Регламента учитывает, затем, важные проблемы,
но д а е т слишком мало п о д р о б н ы х указаний на тему с о в м е щ е н и я обязательств п е р е д
к л и е н т о м , о б щ е с т в е н н о с т ь ю , с о б л ю д е н и я правопорядка, защиты п р о ф е с с и о н а льного д о с т о и н с т в а и х о р о ш и х о т н о ш е н и й с д р у г и м и ю р и с т а м и , когда на практике
они оказываются противоречивыми.
Ч е м отличается этика ю р и с т а от „ о б ы ч н о й " этики? Немалая часть курса
о п р о ф е с с и о н а л ь н о й о т в е т с т в е н н о с т и на ю р и д и ч е с к о м факультете касается
с и т у а ц и й , в которых веления „ о б ы ч н о й " этики о с т а ю т с я д р у г с д р у г о м в с п о р е .
С о х р а н е н и е тайны клиента является н о р м о й „ о б ы ч н о й " этики. Ю р и с т ы д о л ж н ы
с т р о г о хранить молчание по о т н о ш е н и ю к своим клиентам. Однако, если речь идет
о б е з о п а с н о с т и других л ю д е й (угроза жизни или опасность причинения физического
в р е д а ) или в о з м о ж н о с т и к о р р у п ц и и с и с т е м ы п р а в о п о р я д к а , т о „этика ю р и с т а "
д о п у с к а е т н е к о т о р о е о т к л о н е н и е о т э т о г о правила. '' Э т и к а ю р и с т а к а с а е т с я
1
Смотри: David Luban and Michael Millemann, Good Jungement: Ethics Teaching in Dark Times. 9 Georgia Journal of Legal Ethics 31, s. 43-53, 1995 (представляют фон этих изменении
II изложение некоторых разногласий на тему их направления).
" В штатах существует много версий Образцового Регламента, 1.6 правило которого говорит
о отступлениях от сохранения тайны клиента. Многие штаты считают эти отступления
слишком узкими и слишком защищающими тайну клиента. Thomas D. Morgan, Ronald
D.Rotunda, Selected Standorts on Professional Responsibility, c. 133-42, 1998.
| к
227
Ë Ë
п р о б л е м ы , как п р и н ц и п ы „ о б ы ч н о й " этики п р и м е н я т ь по о т н о ш е н и ю к лицу,
д е й с т в у ю щ е м у в роли юриста, принимая во внимание ф у н к ц и ю этой роли в с и с т е м е
права. О п р е д е л е н и е правильного п о в е д е н и я в рамках этой роли т р е б у е т ч а с т о
назначения объема совмещения противоречивых этических норм. П о т о м у я считаю,
что „профессиональная ответственность" — это термин, который лучше о п р е д е л я е т
мой курс.
Б о ю с ь , что т е р м и н „этика ю р и с т а " путает студентов по д р у г о м у поводу. Во
время учебы студенты узнают, каким с п о с о б о м защищается юрист. Я не и м е ю в виду
защиты ю р и с т о в от д и с ц и п л и н а р н о й или п у б л и ч н о й о т в е т с т в е н н о с т и . Д е л о в т о м ,
чтобы внушит ь с т у д е н т а м , что лояльность п е р е д клиентом и м е е т с в о и п р е д е л ы ,
д и к т у е м ы е правом. То, что ю р и с т хотел бы сделать, чтобы помочь н у ж д а ю щ е м у с я
лицу, и т о , к чему м о ж е т юриста уговаривать клиент, м о ж е т выходить за п р е д е л ы
и у г р о ж а т ь потерей л и ц е н з и и или д р у г и м и с е р ь е з н ы м и п о с л е д с т в и я м и .
О д и н ю р и с т из District of Columbia оставил г о с у д а р с т в е н н у ю работу и начал
ч а с т н у ю практику. Бесплатно помогал многим клиентам, которых направлял к нему
к о с т е л . О д н и м и з к л и е н т о в б ы л а ж е н щ и н а и з П а к и с т а н а , которая с б е ж а л а о т
ж е с т о к о г о мужа. Ю р и с т п о м о г ей получить р а з р е ш е н и е на л е г а л ь н о е пребывание.
Когда п р и ш л о в р е м я у е з ж а т ь в П а к и с т а н д л я о ф о р м л е н и я д е л , с в я з а н н ы х
с п о л у ч е н и е м с т а т у с а и м м и г р а н т а , ж е н щ и н а п о д д а л а с ь панике. Она о п а с а л а с ь
б ю р о к р а т и ч е с к и х т р у д н о с т е й , которые могли бы не позволить ей вернуться в С Ш А
и умоляла юриста помочь ей получить американский паспорт. Он поддался уговорам
и п о д п и с а л фальшивый документ. За н а р у ш е н и е ф е д е р а л ь н о г о у г о л о в н о г о кодекса
ю р и с т был наказан 1 0 0 - ч а с о в о й б е с пл а тно й о б щ е с т в е н н о й работой. П р о в о з г л а ш а ю щ и й п р и г о в о р судья сказал, что „ о н д о п у с т и л , чтобы с е р д ц е о в л а д е л о
умом". В с л е д с т в и е производства, результатом которого было это с у д е б н о е
наказание, ю р и с т в 1989 году потерял р а з р е ш е н и е на работу по п р о ф е с с и и . " П о с л е
2
пяти лет обжаловани й и повторного рассмотрения дела, наказание было с о к р а щ е н о
к о д н о м у году и п р и о с т а н о в л е н о (наказание отбывалось в 1989). Н о ю р и с т не м о г
21
работать по п р о ф е с с и и в т е ч е н и е пяти лет.
Другой преподаватель профессиональной ответственности приводит
и с т о р и ю женщины, наказанной в Колорадо за оказание клиентке с ребенком помощи
в б е г с т в е от правосудия, что б ы л о н а р у ш е н и е м п о с т а н о в л е н и й суда. „Клиентка
объявила, что ю р и с т как представитель права посоветовала ей остаться, но как мать
чтобы с б е ж а л а . Ю р и с т помогла клиентке снять д е н ь г и с б а н к о в с к и х с ч е т о в
и п о м е с т и т ь вещи в камеру хранения. Она приняла от м у ж а клиентки заверение
о д а л ь н е й ш е й уплате алиментов, несмотря на то, что суд м у ж у присудил опеку над
р е б е н к о м . Юрист, о б в и н я е м а я за н а р у ш е н и е п о с т а н о в л е н и й суда, признала с е б я
виновной. С у д р е ш и л , что юрист, пользуясь с в о е й л и ц е н з и е й , нарушила о с н о в н ы е
э т и ч е с к и е и п р о ф е с с и о н а л ь н ы е правила."
22
Студенты д о л ж н ы быть готовыми к работе по п р о ф е с с и и , обладать
в с е с т о р о н н и м и знаниями на т е м у правил, р е г у л и р у ю щ и х д е я т е л ь н о с т ь ю р и с т о в ,
д о л ж н ы знать п о с л е д с т в и я , с л е д у ю щ и е в результате их н а р у ш е н и я . О н и д о л ж н ы
принять во внимание, что их личная интуиция (как отличать д о б р о от зла) м о ж е т
Дело: McBridc'a, 578 А. 2d 1 109 (D.C. 1990); 602 А. 2d 626 (D.C. 1992) (en banc); 642 А.
2d 1270 (D.C.1994).
-' Дело: McBridc'a, 642 А. 2d 1270 (D.C.1994).
" Lisa G. Lcrman, Teaching Moral Perception and Moral Judgement in Legal Ethics Courses:
A Dialogue about Goals, William and Mary Law Review 39, c. 457,461-462. Пример из дела
People contra Chapped, 927 P. 2d 829 (Colorado 1996).
2,1
228
Обучение
профессиональной
ответственности.
о т л и ч а т ь с я от ю р и д и ч е с к и х п р а в и л , г о в о р я щ и х о т о м , как д о л ж н ы вести себя
юристы в конкретных обстоятельствах. Они д о л ж н ы понять, что серьезными могут
б ы т ь последствия, если будут руководствоваться л и ч н ы м м о р а л ь н ы м кодексом,
который
противоречит
ожиданиям,
касающимся
поведения
юриста.
Оба
вы ш е у к а з а нных примера могут стать исходной точкой для обсуждений на тему
в ы б о р о в , к о т о р ы е с о в е р ш а е т ю р и с т , когда о п а с а е т с я , ч т о п р а в о м о ж е т н е д о с т а т о ч н о
з а щ и щ а т ь л ю д е й , к о т о р ы е , п о его м н е н и ю , д о л ж н ы б ы т ь з а щ и щ а е м ы м и .
С л е д у ю щ а я часть статьи описывает организацию моих курсов, которые
с о с т о я т и з 4 2 ч а с о в л е к ц и й . О н и о б я з а т е л ь н ы д л я всех м о и х с т у д е н т о в ю р и д и ч е с к о г о
факультета. Для студентов, которые работают в консультации, занятия по этике
в р а м к а х курсов в консультации обязательны, но м н о г и е студенты р а б о т а ю т
в консультации до окончания курсов. Ниже описываются проблемы, которые
з а т р а г и в а ю т с я в р а м к а х курса. С т у д е н т ы п о л у ч а ю т с п и с о к т е м . Н е к о т о р ы е п р о б л е м ы
э т о м а т е р и а л , д л я о б с у ж д е н и я к о т о р о г о м н е не х в а т а е т в р е м е н и в т е ч е н и е 15
недель курса. Студенты знают затем, что т е м ы входят в объем предмета.
В п р и л о ж е н и и п р о б л е м ы со с п и с к а я п о м е н я л а на в о п р о с ы , к о т о р ы е п р е п о д а в а т е л и
из других стран могут взять во внимание, оценивая уровень правопорядка,
р е г у л и р у ю щ е г о д е я т е л ь н о с ть ю р и с т о в в их странах и составляя п р о г р а м м у курсов
для консультаций.
Н а п е р в ы х з а н я т и я х я з а д а ю с т у д е н т а м в о п р о с , к а к о во о б щ е с т в е н н о е м н е н и е
о
юристах
и
что обозначает б ы т ь п р о ф е с с и о н а л о м .
Мы
переходим затем
к идентификации правовых актов, регулирующих поведение юристов, и к органам,
издающим
эти
акты.
Мы
анализируем
процедуры
приема
в
юридические
ассоциации и дисциплинарное производство, которое может вести к потере
р а з р е ш е н и я на ю р и д и ч е с к у ю п р о ф е с с и о н а л ь н у ю д е я т е л ь н о с т ь или к т а к и м
с а н к ц и я м , как в р е м е н н о е о т с т р а н е н и е о т и с п о л н е н и я с л у ж е б н ы х о б я з а н н о с т е й ,
пробация, практика под надзором, публичное замечание, л и ч н о е замечание или
неформальный выговор.
Мы обсуждаем вкратце основания притязаний по отношению к юристам
за нанесенный ущерб гражданского характера, с которыми могут выступать клиенты
пли другие лица, пострадавшие от деятельности юристов. ' Мы обращаем внимание
2
на п р а в о в ы е урегулирования, которые ч а щ е всего касаются стандартов поведения
юристов в уголовных делах, на заявления о оправдании и з - з а безуспешной п о м о щ и
судебного представителя. '
2
1
Автор учебника пишет: „Если объем моей исследовательской документации может быть
какой-то подсказкой, то отмечу, что ни одна из обсуждаемых здесь тем не изменилась
с момента сто первого издания (в 1985 году) настолько, насколько ответственность юриста
перед клиентом и третьими лицами, основанная на принципах традиционного
злоупотребления или же на новых теориях, определяющих новые обязательства перед теми,
которые не являются клиентами". Stephen Gillcrs, Regulation of Lawyers: Problems of Law
and c. 675, IV-oc издание, 1995.
-' Чтобы жалоба на нанесенный защитником ущерб была эффективной, бывший клиент,
выступающий в роли обвинителя, должен доказать, что в результате упущений юриста
понес ущерб (Charles W.Wolfram, примеч. 6, с. 218, 1986). Многие правовые системы
учитывают, что обвиняемый должен доказать свою невиновность (Wolfram, 221 и 23). Как
уже упоминалось, некоторые штаты ставят добавочные преграды по делам о упущениях,
напр. предоставляют юридическому представителю абсолютный иммунитет. В результате,
дела о упущениях стали основанием небольшого количес тва урегулирований, касающихся
стандартов поведения юристов и выступающих адвокатами в уголовных делах. Право на
получение консультации и право на надлежащее уголовное производство касаются штатов.
21
J
229
После этих замечаний на тему правовых урегулирований (деятельность
юристов, наказания за неуместное поведение и источники компетенции для
установления
и
введения
в
жизнь таких
урегулирований)
мы
переходим
к о б с у ж д е н и ю основных обязательств юриста перед клиентом. Они описываются
мною следующим образом:
сохранение тайны вместе с урегулированием отношения между адвокатом
и клиентом в контексте уголовного производства;
-
компетенция;
безраздельная лояльность (избежание конфликта интересов);
-
связи с клиентами;
соответствующая договоренность юриста с клиентом по делу компетенций
для принимания решений;
-
надлежащее использование денег клиента.
М ы р а с с м а т р и в а е м с в о б о д у ю р и с т а п о д е л у п р и н я т и я и л и отказа в п р и н я т и и
дела клиента, обстоятельства, при которых юрист может перестать представлять
клиента. В этой ча с ти курса на т е м у о б я з а т е л ь с т в ю р и с т а п е р е д к л и е н т о м мы н а ч и н а е м
концентрироваться
на
стандартах,
находящихся
в
Образцовом
Регламенте
П р о ф е с с и о н а л ь н о г о П о в е д е н и я А Б А . О ч е р е д н о с т ь т е м отвечает с т р у к т у р е Регламента.
Потом мы переходим к „ о б ъ е м у з а щ и т ы " , то есть к г р а н и ц е , которой
п р е д с т а в л я ю щ и й клиента ю р и с т не может нарушить. Пр о б л е ма з а щ и т ы — это
следующие темы:
ответственность
за
правдивость
высказываний
юриста,
результаты
п р а в д и в ы х н о н е п о л н ы х в ы с к а з ы в а н и й , с и т у а ц и и , пр и к о т о р ы х ю р и с т м о ж е т
молчанием вводить в заблуждение;
объем ответственности юриста за правдивость высказываний клиента;
-
обязанность сохранять и преставлять доказательства;
когда о б о с н о в а н н о е р а з г л а ш е н и е т а й н ы клиента * в ы х о д и т за п р е д е л ы
2
ненадлежащего отношения;
допускаемые и недопускаемые высказывания в юридической аргументации;
обязательство цитировать в суде п р о т и в о п о л о ж н о е правовое м н е н и е ;
что должен сделать юрист для ускорения судебного производства, даже если
клиент заинтересован в его з а м е д л е н и и ;
разграничение между правовой помощью клиенту и участием в поведении
клиента, которое противоречит закону;
принципы вежливости: надлежащее поведение по отношению к другим
ю р и с т а м , суду, д р у г о й с т о р о н е , с в и д е т е л я м и в с е м д р у г и м у ч а с т н и к а м
системы;
ограничение контактов с людьми, представляемыми другими юристами;
положения, з а п р е щ а ю щ и е контакта с судьями без
уведомления других
юристов, принимающих участие по делу;
комментарии для прессы по ходу дела.
в законах которых говорится о надлежащем ходе дела. Американские суды в типичных
ситуациях надзираю! за деятельностью адвокатов в уголовных делах, рассматривая жалобы
на неэффективную помощь, оказанную юридическим представителем. Верховный Суд
США стал более рсстрикционным при определении, какое поведение отменяет приговор,
стремясь к повторному рассмотрению дела (Смотри шире: Wolfram, с. 810-19).
- Разглашение тайны касается права юриста задавать письменные вопросы, вести разговоры
под присягой или требовать предоставления документов.
s
230
Обучение
профессиональной
ответственности.
Мы обсуждаем также, каким образом обязывающие прокуроров стандарты
о т л и ч а ю т с я от стандартов для адвокатов в судебном производстве и чем о т л и ч а ю т с я
некоторые принципы уголовной защиты от гражданского представительства.
С л е д у ю щ а я часть курса касается проблем, которые появляются в связи
с прохождением частной практики, а также вопросы организационной структуры
и ведения юридической фирмы. Проблемы охватывают:
-
разъяснение потенциальному клиенту возможностей пользоваться услугами,
предоставляемыми юристом
-
определение величины гонорара
допускаемые и недопускаемые способы взимания гонорара
деление гонорара и сотрудничество с представителями других профессий
обязанности по надзору за н а ч и н а ю щ и м и юристами и представителями
других профессий, работающими в фирме с целью убедиться в том, что
в ы п о л н я ю т с я все обязательства перед клиентом.
С л е д у ю щ и й этап курса — это обязанность оказывать ю р и д и ч е с к и е услуги
всем, которые в них нуждаются:
в о з м о ж н о с т ь отказать клиенту, за и с к л ю ч е н и е м с и т у а ц и и , когда суд
назначает юриста или приказывает справедливо представлять непопулярных
клиентов;
-
о б я з а т е л ь с т в о п р и н и м а т ь д е л а pro publico bono.2
Последняя часть курса касается специальных проблем представительства
коллективного клиента, напр. общества или правительства. Возникают тогда
особенные вопросы, касающиеся сохранения тайны и конфликта интересов.
Многие курсы уделяют внимание Кодексу Поведения Судьи. Я этой темой
не з а н и м а ю с ь . П о д ы т о ж и в а я к у р с , я в о з в р а щ а ю с ь к в о п р о с а м , п о с т а в л е н н ы м в е г о
начале:
-
публичное восприятие юридической профессии;
-
что значит б ы т ь профессионалом.
Как это у п о м и н а л о с ь выше, аккркедитационные стандарты юридического
факультета требуют обучения студентов профессиональной ответственности.
Т р е б о в а н и е в ы з в а л о у в е л и ч е н и е количества материалов на эту тему. Я п о с ч и т а л а
у ч е б н и к и и с т а т ь и н а м о е й п о л к е — и х 38. К у ч е б н и к а м п р и л о ж е н о б ы ч н о
дополнительный том с оригинальным текстом Регламента Образцового Профессионального
Поведения
АБА
и
другие
оригинальные
источники
соответствующих правил. В течение шестнадцати лет (столько лет я веду этот курс)
н а м н о г о у в е л и ч и л о с ь количество текстов, статей и научных книг на эту тему.
В С Ш А п р е п о д а в а т е л и п р о ф е с с и о н а л ь н о й о т в е т с т в е н н о с т и о б с у ж д а ю т тему,
что д о л ж н о быть главной целью: изучение студентами правовых актов или
провоцирование их к обсуждениям на тему морали'?
вопросом
о
количестве
и
качестве:
надо
ли
27
Преподаватели думают над
обсуждать
много
тем
или
концентрировать внимание на меньшем количестве проблем и способе принимания
этических решений? Я считаю, что преподаватели хорошо учат самому важному.
Разные преподаватели консультаций, организуя собственные курсы, сделают упор
''' В США — это представительство клиента без гонорара.
Замечательную статью на тему дискуссии написала Лсрман, примеч. 22.
:7
231
Леи Лортхем
н а р а з н ы х п р о б л е м а х . В а ж н ы м ш а г о м будет о ц е н к а и п р и м е н е н и е у р е г у л и р о в а н и й ,
касающихся юристов. Понимание области профессиональной ответственности
является достаточно новым явлением, оно развилось в ранние 70-е годы.
2 8
П р е п о д а в а т е л и д о л ж н ы з н а т ь , п р и м е н я ю т с я л и э т и у р е г у л и р о в а н и я , где
и с каким
результатом.
Если
принципы
поведения
определены,
но
они
игнорируются, то преподаватели и студенты должны подумать, почему так
получается.
Если преподаватель знает право, регулирующее юридическую
д е я т е л ь н о с т ь в своем государстве и объем его п р и м е н е н и я , то м о ж е т п р и н я т ь
ре ше ние, чему надо учить во благо правовой консультации и ее клиентов, учитывая
актуальную работу студентов. Преподаватель может затем подумать, чему еще
м о ж н о у ч и т ь во благо студентов и с ц е л ь ю р а с ш и р и т ь д иа лог на тему т р е б у е м ы х
этических стандартов для юристов в данном государстве. Преподаватели из разных
стран будут отличаться друг от друга т а к ж е подходом к объему тем и п ы т л и в о с т ь ю
о б с у ж д е н и й . Я с ч и т а ю , однако, что л ю б о й подход д о л ж е н начинаться со знаний
на тему актуального состояния касающихся юристов урегулирований.
II. П о ч е м у н а д о о б у ч а т ь п р о ф е с с и о н а л ь н о й о т в е т с т в е н н о с т и
в студенческой юридической консультации?
Первая часть статьи касалась регулирующего деятельность юристов права,
профессиональной ответственности и этики юристов. Вторая часть доказывает,
почему обучение профессиональной ответственности в правовой консультации
является необходимым и желательным.
В о - п е р в ы х , если студенты оказывают юридические услуги клиентам, то
им надо гарантировать соблюдение надлежащих профессиональных стандартов.
Надо избежать возможности нарушения дисциплинарных стандартов и появления
злоупотреблений. В американских правовых консультациях есть специальные
п р о ц е д у р ы принятия студентов на работу, потому они чувствуют себя более
ответственными
за
свое
поведение. '' Опеку
2
над
юридическими
сделками
о с у щ е с т в л я е т адвокат, о б л а д а ю щ и й лицензией. Он несет д и с ц и п л и н а р н у ю
ответственность за деятельность лиц, которые не являются еще юристами,
а выступают л и ш ь представителями. Опекающий юрист и консультация обязаны
нести гражданско-правовую ответственность за возможные злоупотребления,
следующие из нарушения стандартов юридического поведения. Работники
к о н с у л ь т а ц и и ж е л а ю т п о с т у п а т ь э т и ч н о , т а к как э т о п о л е з н о д л я к л и е н т о в и у м е с т н о
в эдукационном учреждении.
Во-вторых, варшавская группа участников конференции была убеждена
в т о м , что в к л ю ч е н и е э т и ч е с к и х с т а н д а р т о в в п р о г р а м м у с т у д е н ч е с к о й к о н с у л ь т а ц и и
может оказать благотворное влияние на стандарты юридической практики в данном
государстве. Я поддерживаю такое планирование учебы в консультациях, которое
у ч и т ы в а е т с у щ е с т в у ю щ и е у р е г у л и р о в а н и я , к а с а ю щ и е с я ю р и с т о в , н е з а в и с и м о о т того,
п р и м е н я ю т с я ли о н и на п р а к т и к е и л и не п р и м е н я ю т с я . Я и м е ю в в и д у п р а в о в о й акт,
конституирующий
юридическую
профессию, любой
существующий
кодекс
поведения, л ю б ы е правовые урегулирования, касающиеся, к примеру, сохранения
т а й н ы или средств, п р и н а д л е ж а щ и х клиентам п о с т р а д а в ш и м от д е я н и й юристов.
* Факторы, которые повлияли на развитие профессиональной ответственности юристов
в США выходят за пределы этой статьи.
'' См. примечание I I.
2
:
232
Обучение
профессиональной
ответственности.
Государства будут отличаться друг от друга деталями кодексов поведения
и урегулированиями. Польское право учитывает большинство из вышеуказанных
п р о б л е м , хотя о н и н е с о б р а н ы в о д и н и с ч е р п ы в а ю щ и й текст. В п о с л е д н е е в р е м я
были усовершенствованы урегулирования, касающиеся работы по профессии
адвоката. Ю р и д и ч е с к и е консультации Варшавского и Ягеллонского университетов
п о с л у ж и л и образцами кодекса поведения для р а б о т а ю щ и х в консультациях
студентов. Как в С Ш А , так и в П о л ь ш е существует возможность (по делам
о злоупотреблении) предъявить деликтовый иск против юриста. Эти иски бывают,
однако,
редкостью.
Польские
процедурные
урегулирования,
касающиеся
к о н ф и д е н ц и а л ь н о с т и в г р а ж д а н с к о м и у г о л о в н о м п р о и з в о д с т в е п о ж о ж и на
американские.
Вышеуказанные правила юридического производства в данном государстве,
составляемые для нужд университетских консультаций, могут дать много полезного
материала для эдукации юристов-стажеров и дальнейшего обучения юристов. "
1
Собрание материалов, касающихся стандартов поведения юристов в рамках
университета, могло бы поощрить преподавателей и студентов критически взглянуть
на у р е г у л и р о в а н и я д е я т е л ь н о с т и ю р и с т о в в их г о с у д а р с т в е , на п р о ф е с с и о н а л ь н у ю
о т в е т с т в е н н о с т ь и п р а в о в у ю этику. Е щ е т р и д ц а т ь л е т т о м у н а з а д в С Ш А н е м н о г о
б ы л о научной л ит е р а т у ры на эту тему. Сегодня ведутся ш и р о к и е научные
и с с л е д о в а н и я на т е м у у р е г у л и р о в а н и я д е я н и й ю р и с т о в в т е о р и и и на п р а к т и к е .
Третьим поводом, для которого стоит включать правовую этику в обучение
в к о н с у л ь т а ц и и , я в л я е т с я факт, ч т о э т о д л я э т и к и в е л и к о л е п н о е м е с т о . " Э т и ч е с к и е
в о п р о с ы н е и з б е ж н о п о я в л я ю т с я в о в р е м я п р е д о с т а в л е н и я п р а в о в ы х услуг.
О п ы т в консультации является эффективным для развития практических
умений, узнавания юридической доктрины, а возможность применять этические
нормы в конкретной ситуации митивирует студентов для рассуждения этих проблем
и сплачивания знаний. Преподаватели права в С Ш А часто оказывают свое
разочарование, вызванное трудностями в мотивировании студентов для участия
в т р е б у е м ом к у р с е . " Проблемы возникают, потому что студенты не осознают, как
часто этические проблемы появляются на практике.
Кроме того, этические проблемы появляются в консультации в конкретном
контексте. Это помогает студентам и преподавателям убедиться в том, что многие
этические д и л е м м ы не имеют простых и однозначных разрешений. Их надо искать,
принимая во внимание противоречивые отношения." Можно выучить правила
111
51
a
0
Дальнейшее обучение юристов в США касается занятий, в которых юрист участвует,
работая уже по профессии. Многие штаты требуют (для сохранения лицензии)
выслушать определенное количество лекций, а некоторые штаты трсбуют.чтобы часть
из них касалась профессиональной ответственности.
Статьи на тему профессиональной ответственности в США можно найти у: Luban and
Millcmann, см. примеч.18; Thomas L. Shaffer, On Teaching Legal Ethics in the Law Office,
71 Notre Dame Law Review, c. 605, 1996; Thomas L. Shaffer, Surprised by Joy on Howard
Street, в: Labors from the Heart, c. 221 (cd. Mark L. Poorman), 1996; Loric M.Graham,
..Aristotle's Ethics and the Virtuous Lawyer: Part One of a Study on Legal Ethics and Clinical Legal Education", 20 J Legal Prof. 5, c. 35-41, 1995-96.
Смотри: Любан и Миллсманн, примечание 18, с. 37-41.
Любан и Миллсманн (с. 58-64) считают, что научить принимать решения является главной
целью курса профессиональной ответственности и наиболее эффективно можно это
сделать, соединяя теорию с практикой во время работы в консультации.
233
! "#$%&
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о поведения на курсовых занятиях, но на лекции или даже во
в р е м я с и м у л я ц и и н е л е г к о н а ч е р т а т ь с л о ж н ы й контекст, ч т о б ы э т и ч е с к и е п р о б л е м ы
п о я в л я л и с ь как н а п р а к т и к е . П р а к т и к а м о т и в и р у е т с т у д е н т о в п о н и м а т ь п р а в о ,
п р о б л е м ы п р о ф е с с и о н а л ь н о й ответственности и суть р е ш е н и й , п р и н и м а е м ы х во
время его применения.
III. К а к о б у ч а т ь п р о ф е с с и о н а л ь н о й о т в е т с т в е н н о с т и
в студенческой юридической консультации?
В о - п е р в ы х , надо определить источники права, касающиеся основных
проблем урегулирований деятельности юристов для системы осуществления
правосудия, в которой функционирует юридическая консультация. Список тем
моего курса и более детальное приложение являются исходной точкой для раздумий
над о б ъ е м о м вопросов в этой области.
Если мы имеем дело со многими
юридическими профессиями, то необходимым является осветить принципы,
п р и м е н я е м ы е по о т н о ш е н и ю к профессии или профессиям, по которым работают
студенты.
Кажется
правдоподобным,
что стоит собирать
урегулирования,
касающиеся других юридических профессий. Иногда стоит поговорить о них
с п р о к у р о р о м или судей. Пригодится сравнить урегулирования, о т н о с я щ и е с я
к р а з н ы м п р о ф е с с и я м для л у ч ш е г о их п о н и м а н и я и критического анализа.
Если материалы не были собраны, то м о ж н о назначить для этой работы
студентов. Сначала надо собирать материалы на темы, которые появятся в работе
консультации. Надо учитывать объем применения тем на практике и последствий
их нарушения.
Во-вторых,
надо
решить,
какие
темы
самые
важные
для
работы
в консультации. Я д у м а ю, что урегулирования, касающиеся сохранения тайны и
избежания конфликта интересов, являются фундаментальными в любой правовой
консультации. Некоторые темы, готовящие к разным юридическим практикам,
могут б ы т ь неадекватными или появляться л и ш ь время от времени. К примеру,
б о л ь ш и н с т в о и з к о н с у л ь т а ц и й п р е д л а г а е т б е с п л а т н ы е у с л у г и , затем у р е г у л и р о в а н и я ,
касающиеся гонорара, не являются существенными. Статья содержит список тем,
которые д о л ж н ы появиться в консультации. Преподаватель может прочесть их
и отметить те, которые кажутся с а м ы м и в а ж н ы м и для работы в консультации или
со студентами.
В - т р е т ь и х , надо собирать цитаты или тексты правовых урегулирований,
к а с а ю щ и е с я о т д е л ь н ы х т е м и п е р е д а в а т ь их с т у д е н т а м на о т д е л ь н ы х л и с т а х в н а ч а л е
к у р с а и л и п о с т е п е н н о п о его ходу.
Четвертый этап кажется быть самым важным: рассмотрение и обсуждение
э т и ч е с к и х п р о б л е м , когда о н и т о л ь к о п о я в я т с я в р а б о т е к о н с у л ь т а ц и и . М о ж н о в е л е т ь
студентам разработать проблему, сделать выводы и написать краткий анализ. Для
студента п о л е з н ы м будет не только а н а л и з , но и разговор с п р е п о д а в а т е л е м
и д р у г и м и с т у д е н т а м и . Р а б о т а ю щ и е в к о н с у л ь т а ц и я х С Ш А у ч и т е л я г о в о р я т иногда
о . д и д а к т и ч е с к о м м о м е н т е " , то е с т ь о п р е д о с т а в л е н и и с т у д е н т а м д е л а в к о н к р е т н о м
контексте и о мотивировке к учебе. Такие самые полезные моменты для обучения
профессиональной ответственности могут появиться во время повседневной
работы со студентами или в работе по д а н н о м у делу с у п р а ж н я ю щ е й с я группой.
234
Обучение
профессиональной
ответственности.
Учитель может решить о элементарности некоторых тем и попросить
студентов устно или пис ьм е нно приготовить д о к л а д ы и в ы с т у п и т ь с н и м и на
•занятиях, п о д г о т о в и т ь п р о б л е м ы д л я о б с у ж д е н и й , р а с с м о т р е т ь э т и ч е с к и е в о п р о с ы
во время симуляции. Со временем работа в консультации д о с т а в и т реальные
ситуации, которые станут основанием для подготовки дидактических материалов.
М о ж н о организовать встречи с юристами — практиками, которые могут
делиться со студентами своими взглядами на тему повторяющихся проблем
и предлагать разрешение этических вопросов. В консультации Ягеллонского
университета работают такие юристы, которые сотрудничают с преподавателями,
о т в е ч а ю щ и м и за д а н н ы й курс. У практиков есть опыт, п о з в о л я ю щ и й решать
этические вопросы. Разговоры этого типа помогают учителям и студентам л у ч ш е
понять то, в чем действительно заключаются урегулирования, касающиеся юристов.
В краковской консультации произошла встреча с председателем Окружного
адвокатского совета.
Секция
Ягеллогского
по
делам
гражданского
университета
включила
права
юридической
предмет
консультации
„Профессиональная
от-
ветственность" в программу обучения. Вот два примера.
В консультацию обратиласть ж е н щ и н а с п р о с ь б о й по д е л у п р а в о м о ч и й на
н а с л е д о в а н и е и м у щ е с т в а . В результате оказалось, что в д е й с т в и т е л ь н о с т и
у п р а в о м о ч е н н ы м лицом был ее отец, но он не был заинтересован в получении
правовой помощи. Ситуация послужила для того, чтобы обратить внимание
студентов на факты, касающиеся конфликта интересов.
Второй пример касается р а б о т а ю щ е й в консультации студентки, которая
выступает попечителем отсутствующего лица. Одна ж е н щ и н а ходатайствовала
о п о в ы ш е н и и а л и м е н т о в . Д е н ь г и п о с т у п а л и из о б щ е с т в е н н о г о ф о н д а , т а к как
б ы в ш е г о м у ж а не найти. Право требует предъявить иск тому, за кем а л и м е н т н а я
ответственность. Государство может хлопотать о возмещении выплаченных детям
расходов, если ответчик будет найден. Студентка выступала против уве личе ни я
с у м м ы и с ч и т а л а , ч т о ( и з - з а о т с т у т с т в и я м у ж ч и н ы ) суд н е м о ж е т о ц е н и т ь , к а к а я
с у м м а будет н а д л е ж а щ е й по о т н о ш е н и ю к его зарплате. Суд р е ш и л о у в е л и ч е н и и
а л и м е н т о в . Студентка не захотела п р и н о с и т ь р е в и з и о н н у ю жалобу, так как считала
решение справедливым (отец должен давать средства на содержание своих детей).
Научный опекун в правовой консультации поднял вопрос о обязанности активно
п р е д с т а в л я т ь к л и е н т а . С о б р а н и е п р а в и л а д в о к а т с к о й э т и к и в П о л ь ш е гласит, ч т о
адвокат должен обладать согласием клиента на принесение ревизионной жалобы.
О п е к у н и с т у д е н т ы о б с у ж д а л и , как это п р а в и л о п р и м е н я е т с я по о т н о ш е н и ю к л и ц у ,
к о т о р о г о н е в о з м о ж н о н а й т и , а с т у д е н т в ы с т у п а е т к у р а т о р о м в е г о пользу.
Д а л ь н е й ш е е рассуждение касалось вопроса о том, что принесение ж а л о б ы
могло закончиться не только меньшей суммой для клиента, но и большей для
б ы в ш е й ж е н ы , так как она т о ж е о б л а д а е т п р а в о м о б ж а л о в а т ь п о с т а н о в л е н и е .
Сценарий не дает однозначного разрешения. Этот пример напоминает отчет в книге
Л ю б а н и Миллеманн, касающийся этических вопросов, с которыми они встретились
в правовой консультации университета в Мэриленд.
1 4
Учителя, работающие в юридических консультациях в Ягеллонском
и Варшавском университетах вместе выступили с полезной инициативой. Они
м
Любан и Миллеманн, с. 64-83. См. также: Lisa G. Lcrman, "Professional and Ethical
Issues in Legal Extcrnships: '()*+,-.g Commitment to Public Service", 67 '(,/01m Law
Review, апрель 1999, где обсуждаются этические вопросы, которые появились на
занятиях в консультации.
235
345
Лортхем
просмотрели темы, касающиеся профессиональной ответственности, с которыми
могут встречаться студенты в своей повседневной работе. На базе с у щ е с т в у ю щ и х
кодексов профессиональной этики юристов и опыта правовых консультаций
работники
краковской
и
варшавской
консультаций
подготовили
проект
д с о н т о л о г и ч е с к о г о кодекса к о н с у л ь т а ц и и . В п р о е к т е м о ж н о н а й т и в о п р о с ы з а щ и т ы
т а й н ы к л и е н т а , т а к как с у щ е с т в у ю щ и е п о л ь с к и е у р е г у л и р о в а н и я ( в к о н т е к с т е л и ц ,
п р е д о с т а в л я ю щ и х правовые услуги) не относятся к студентам консультаций.
Выводы
Некоторые
ошибочно
считают
эдукацию
в
рамках
юридических
консультаций „практической" в отличие от „теоретической". Учеба требует формулирования аналитических теорий, которые будут проверяться на практике.
Э д у к а ц и ю в консультации более адекватно определяет понятие „теория на тему
п р а к т и к и " , а не их п р о т и в о п о с т а в л е н и е .
Касающиеся юристов урегулирования, профессиональная ответственность
и этика юриста являются в а ж н ы м и для клиентов, юристов и системы юстиции
в л ю б о м государстве. Хотя содержание урегулирований разно в разных странах,
то з а т р а г и в а е м ы е в этих правилах в о п р о с ы д о л ж н ы появляться во всех п р а в о в ы х
культурах. Эта статья предлагает о б щ и е черты и способ анализа проблем, которые
могут обсуждаться на занятиях о профессиональной ответственности юриста
В п р а в о в ы х к о н с у л ь т а ц и я х вс е г о м и р а . С т а т ь я д а е т с о в е т ы , как о р г а н и з о в а т ь к у р с ы
в этой области.
К о н с у л ь т а ц и и д о л ж н ы вести з а н я т и я н а т е м у с т а н д а р т о в п р о ф е с с и о н а л ь н о й
ответственности
в своих странах, чтобы обеспечить надлежащий уровень
о к а з ы в а е м ы х услуг. Консультации п ы т а ю т с я гарантировать у с л у г и на в ы с о к о м
уровне.
Дидактические материалы по профессиональной ответственности юристов
могут пригодиться во время судебных стажировок и эдукации юристов
практиков.
Кроме того, научные работники и студенты будут рассуждать ра зра б ота нные здесь
т е м ы в теоретическом и критическом плане, что поспособствует р а з в и т и ю научных
исследований и росту сознания в юридической среде данного государства.
Приложение
Основанием нижеуказанных информации является восемь частей моего 42
часового курса на тему профессиональной ответственности. Реализация первых
четырех частей занимает более трех четвертых семестра.
М о и студенты п о л у ч а ю т с п и с о к в о п р о с о в , которые входят в с о с т а в о т д е л ь - н ы х
частей. Н е к о т о р ы е в о п р о с ы и з - з а недостатка в р е м е н и не р а з р а б а т ы в а ю т с я на занятиях.
П р и л о ж е н и е поможет учителям из других стран решить, какие вопросы
в области
урегулирований
юридической
деятельности,
профессиональной
ответственности и этики включить в программу курса правовой консультации.
Предполагаю, что учитель начнет с выбора проблем, которые могут оказаться
с а м ы м и в а ж н ы м и для студентов. Затем он найдет (или предложит найти своим
студентам) урегулировани я на эту тему в источниках права. Тогда м о ж н о у ж е
поделиться опытом с другими учителями и консультациями.
236
Обучение
профессиональной
ответственности.
На практике может оказаться, что для нужд данного государства надо по
другому сформулировать вопросы или довавить свои. Анализ перечисленных
в приложении проблем может пригодиться для стимулирования обсуждений на тему
структуры касающихся юристов урегулирований, а также вопросов профессиональной ответственности и этики юристов данного государства.
Н е к о т о р ы е к у р с ы в С Ш А с о е д и н я ю т 30-42 ч а с о в р е г у л я р н о г о к у р с а с к у р с о м
в к о н с у л ь т а ц и и , где д о б а в о ч н о р а с с у ж д а т с я э т и ч е с к и е п р о б л е м ы . Е с л и н е х в а т а е т
времени, учитель должен принять решение о выборе важнейших для работы
в консультации проблем и самых существенных для эдукации будущих юристов.
П р о б л е м ы п р а в о в ы х у р е г у л и р о в а н и й в н у ш а ю т и д о б а в о ч н ы е в о п р о с ы : где
их найти? применяются ли они? кто может внести предложение о их н а р у ш е н и и ?
где о н и будут р а с с м а т р и в а т ь с я ? какие с а н к ц и и у г р о ж а ю т за н а р у ш е н и е этих
урегулирований?
Часть первая: урегулирования, касающиеся профессии юриста
1. Кто обладает правовой компетенцией устанавливать правила п о в е д е н и я
юристов?
2. Кто обладает правовой компетенцией решать о том, кто
может работать по профессии юриста?
3. К а к и е есть стандарты приема на работу и на с т а ж и р о в к у по п р о ф е с с и и ,
которая к ней готовит?
4. С у щ е с т в у ю т ли кодексы поведения для ю р и д и ч е с к и х п р о ф е с с и й ?
5. К т о о б л а д а е т к о м п е т е н ц и е й в в о д и т ь эти к о д е к с ы в ж и з н ь ?
6. Обязаны ли юристы информировать о н а р у ш е н и и д р у г и м и ю р и с т а м и
правил поведения или обязаны ли они к а к и м - т о другим способом гарантировать
их соблюдение?
7. За что угрожает юристу дисциплинарное производство?
8. Какие санкции могут возлагаться за н а р у ш е н и е кодекса поведения?
9. Существуют ли конституциональные (или другие) правовые ограничения
компетенций для устанавливания правил поведения и приема на работу по
профессии?
10. К а к и е с д е л к и , с о в е р ш а е м ы е п р е д с т а в и т е л я м и ю р и д и ч е с к и х п р о ф е с с и й ,
могут совершать только они?
11. О б я з а н ы л и ю р и с т ы б ы т ь ч л е н а м и а с с о ц и а ц и й ю р и с т о в , р а б о т а ю щ и м и
по
отдельным
юридическим
профессиям?
Какую
роль
выполняют
такие
ассоциации?
12. М о г у т л и ю р и с т ы и з д р у г и х с т р а н о к а з ы в а т ь у с л у г и к л и е н т а м д а н н о г о
государства? Какие обстоятельства и регуляции определяют такую ситуацию?
13. И м е е т л и к л и е н т г р а ж д а н с к и е о с н о в а н и я д л я о б в и н е н и я ю р и с т а
в п у ш е н и и или сознательно н е н а д л е ж а щ е м
поведении? Какие есть условия для
принесения жалобы?
14. М о ж е т л и о б в и н я е м ы й в у г о л о в н о м п р о ц е с с е о с в о б о д и т ь с я
от
возражений и з - з а того, что юрис т ненадежно или нечестно его предствлял? Если
так, то какие есть критерии для отстранения юриста от обязанности представлять?
Часть вторая: основные обязательства юриста перед клиентом
1. Какие о с н о в н ы е обязательства юриста перед к л и е н т о м ?
237
Г
Леи Лорт.хем
2 . Где м о ж н о н а й т и у р е г у л и р о в а н и я , к а с а ю щ и е с я с о х р а н е н и я т а й н ы , какой
их
характер?
При
каких
ситуациях
юрист
может
или
обязан
выявить
конфиденциальные информации?
3. Какие механизмы гарантируют клиенту компетентное представительство?
Какие правовые стандарты этих компетенций?
4. С у щ е с т в у ю т ли нормы, определяющие, какие решения по делу клиента
должен принимать сам клиент, а какие может принимать юрист? Есть ли нормы,
о п р е д е л я ю щ и е род информации, которые юрист должен или обязан выявить
клиенту?
5 . С у щ е с т в у ю т л и н о р м ы , г о в о р я щ и е о т о м , как д о л ж е н п о с т у п а т ь ю р и с т ,
клиент которого обладает ограниченной с п о с о б н о с т ь ю принимать решения, напр.
ребенок.человек
с ограничением вменяемости?
6 . Е с л и е с т ь , т о где м о ж н о н а й т и у р е г у л и р о в а н и я н а т е м у и с п о л ь з о в а н и я
денег клиента?
7. И м е е т ли ю р и с т п р а в о с в о б о д н о г о в ы б о р а ( и л и о т к а з а в в ы б о р е ) к л и е н т а ?
8. Е с л и ю р и с т а к ц е п т и р о в а л к л и е н т а , то когда м о ж е т з а к о н ч и т ь его
представлять еще до разрешения дела?
Часть третья: конфликт интересов
1. Какие у р е г у л и р о в а н и я касаются конфликта и н т е р е с о в м е ж д у :
риложениериложениеактуальными клиентами юриста?
потенциальным и актуальным клиентом или клиентами?
-
потенциальны м и б ы в ш и м клиентом или клиентами?
-
юристом и клиентом?
прежней
работой
правительственного
юриста
и нынешней
частной
практикой?
2. Какой есть объем знаний на тему потенциальных клиентов, какими
знаниями должен обладать юрист до момента выбора нового клиента?
3. К т о м о ж е т п о д н я т ь в о п р о с к о н ф л и к т а и н т е р е с о в и г д е ?
4. Какие есть п р и ч и н ы урегулирований, касающихся конфликта интересов:
-
защита тайны клиента?
-
лояльность перед клиентом?
забота о неприкосновенности профессии и общественном воспринимании ?
-
другие?
5. Б у д е т ли д а н н ы й ю р и с т , о к а з а в ш и й с я в с и т у а ц и и к о н ф л и к т а и н т е р е с о в
(или связанные с ним другие юристы), л и ш е н права представлять клиента?
6. Ч т о б ы л о бы в с и т у а ц и и , когда ю р и с т в ы н у ж д е н б ы т ь с в и д е т е л е м по делу,
по которому он сам или один из связанных с ним юристов представляет клиента?
Часть четвертая: пределы обязательств по о т н о ш е н и ю к клиенту
1
Что юрист может сделать для клиента? Какие другие обязательства (кроме
л о я л ь н о с т и п е р е д к л и е н т о м ) и м е е т ю р и с т , н а п р . п о о т н о ш е н и ю к суду, о б щ е с т в у ,
профессии?
2. Какие правила регулируют устные или письменные выступления перед
с у д о м , а р г у м е н т и р о в а н и е и д о п р о с , к а к и е и з них с ч и т а ю т с я с о о т в е т с т в у ю щ и м и и л и
н е с о о т в е т с т в у ю щ и м и ? К т о о б л а д а е т к о м п е т е н ц и е й в в о д и т ь эти п р а в и л а в ж и з н ь ?
3. Какие стандарты определяют необоснованное притязание или защиту,
от которых ю р и с т д о л ж е н отказаться, даже если клиент желает другого? Какие есть
последствия после внесения необоснованной ж а л о б ы или начатие такой же з а щ и т ы ?
238
Обучение
профессиональной
ответственности.
4. Е с л и ю р и с т в о с п о л ь з у е т с я с л у ч а е м и з а м е д л я е т п р о и з в о д с т в о в п о л ь з у
клиента, то какие урегулирования определяют такое поведение?
5. Ч т о д о л ж е н с д е л а т ь ю р и с т , к о т о р ы й з н а е т о т о м , ч т о в п р о ш л о м его к л и е н т
совершил
запрещенное
действие?
Должен
ли
такой
факт
влиять
на
представительство?
6 . Ч т о д о л ж е н с д е л а т ь ю р и с т , к о т о р ы й знает, ч т о его к л и е н т в н а с т о я щ е е
время совершает запрещенное действие? Как это влияет на представительство?
7. Ч т о д о л ж е н сделать юрист, который знает, что его к л и е н т н а м е р я е т
с о в е р ш и т ь в б у д у щ е м з а п р е щ е н н о е д е й с т в и е ? Как э т о в л и я е т н а п р е д с т а в и т е л ь с т в о ?
8. Обязан ли юрист выявить перед судом невыгодные для клиента факты
или положения? В каких обстоятельствах?
9. Обязан ли юрист выявить другой стороне невыгодные для клиента факты
или положения? В каких обстоятельствах?
10. Ч т о с ю р и с т а м и , к о т о р ы е д а ю т л о ж н ы е в о л е и з ъ я в л е н и я ? Е с т ь ли р а з н и ц а ,
кому и какие заявления д а ю т ?
11. К а к п р а в о о т н о с и т с я к з а я в л е н и я м , к о т о р ы е п р а в д и в ы с а м и п о с е б е , н о
вводят в заблуждение в контексте?
12. К а к п р а в о о т н о с и т с я к м о л ч а н и ю , к о т о р ое м о ж е т в в о д и т ь в з а б л у ж д е н и е ?
13. К а к и е е с т ь у с т а н о в л е н н ы е о б ы ч а е м н о р м ы „ ю р и д и ч е с к о й в е ж л и в о с т и "
и о д о б р я е м ы е д р у г и м и с п о с о б ы поведения юристов по о т н о ш е н и ю друг к другу,
суду и другим л и ц а м ?
14. В к а к и х к о н т а к т а х с п о т е н ц и а л ь н ы м и с в и д е т е л я м и и д р у г и м и л ю д ь м и
могут оставаться юристы, которые обладают знанием на тему дел клиента?
15. К а к и е с о в е т ы ю р и с т м о ж е т д а в а т ь к л и е н т у н а т е м у в о п р о с о в , н а к о т о р ы е
он должен (или нет) отвечать д р у г и м ?
16. М о ж е т л и ю р и с т р а з г о в а р и в а т ь с д а н н ы м л и ц о м п о д а н н о м у д е л у
в о т с у т с т в и е и л и б е з р а з р е ш е н и я н а э т о его п р е д с т а в и т е л я ?
17. К а к и е п р а в и л а р е г у л и р у ю т к о н т а к т ы м е ж д у ю р и с т а м и в о в р е м я
судопроизводства? Какие правила регулируют контакты между адвокатами и суд ь я м и вне суда? М е ж д у п р о к у р о р а м и и судьями'? М е ж д у а д в о к а т а м и и п р о к у р о р а м и ?
М е ж д у адвокатами во время гражданского судопроизводства?
18. К а к и е п р а в и л а р е г у л и р у ю т к о н т а к т ы
представителей отдельных
ю р и д и ч е с к и х п р о ф е с с и й с прессой на тему дел и лиц, которые могут быть
ответчиками или о б в и н я е м ы м и ?
19. П р а в д а л и , ч т о о б я з а т е л ь с т в а п р о к у р о р а п о о т н о ш е н и ю к п р а в о п о р я д к у
и о б щ е с т в у отличаются от обязательств адвоката?
20.
Обязан
ли
прокурор
передать
защите
оправдающие
клиента
доказательства?
21. К а к и е с т а н д а р т н ы е н о р м ы д о л ж е н с о б л ю д а т ь п р о к у р о р , в ы д в и г а я
обвинение?
22. К а к и е е с т ь о б я з а н н о с т и ю р и с т о в п о о т н о ш е н и ю к в е щ е с т в е н н ы м
доказательствам, которыми обладают они или их клиенты, а которые могут быть
важными для судопроизводства?
23. С к о л ь к о и н ф о р м а ц и и о б я з а н ы р а с к р ы т ь ю р и с т ы , к о г д а о т и м е н и
к л и е н т о в в е д у т п е р е г о в о р ы , к а с а ю щ и е с я к о н т р а к т о в , с о г л а ш е н и й и т.п.?
Часть пятая: юридическая практика
1.
Как
юристы
могут
информировать
потенциальных
клиентов
о возможности пользоваться их у с л у га м и? Какой контакт з а п р е щ е н ?
239
Леи Лортхем
2. Как о п р е д е л и т ь величину гонорара?
3. Какие урегулирования касаются разделения гонорара м е ж д у лиц, которые
работали п о д е л у ?
4. Какие методы разрешены для получения п о л а г а ю щ е г о гонорара?
5. О чем ю р и с т д о л ж е н и н ф о р м и р о в а т ь с в о е г о клиента? Как заключать
письменный договор?
6. М о ж е т ли представитель л ю б о й ю р и д и ч е с к о й п р о ф е с с и и предоставлять
правовые у с л у г и вместе с д р у г и м и представителями той же п р о ф е с с и и , д р у г о й
ю р и д и ч е с к о й п р о ф е с с и и или н е ю р и д и ч е с к о й п р о ф е с с и и ?
7. Есть ли урегулирования, к а с а ю щ и е с я факта, как название ю р и д и ч е с к о й
практики
м о ж е т быть д о с т у п н ы м для
общества (название и с п о с о б пре-
дставительства)?
8. Какие п о л о ж е н и я р е г у л и р у ю т п е р е х о д ю р и с т а на п е н с и ю и п е р е д а ч у
п р о ф е с с и о н а л ь н о й практики д р у г о м у л и ц у ? М о ж н о л и продать практику д р у г о м у
юристу?
9. Есть ли урегулирования, о п р е д е л я ю щ и е , что ю р и с т может и чего не может
сказать о с в о е й с п е ц и а л ь н о с т и в конкретной области права?
10. М о ж е т ли юридическая фирма требовать у ю р и с т о в подписать контракт
о т о м , что они не п о к и н у т ф и р м у и не с т а н у т основывать к о н к у р е н т н у ю ?
11. М о ж е т ли юрист, покидая фирму, взять с с о б о й клиентов и что м о ж е т
сказать клиентам, которых представляет в настоящее время на т е м у с в о е г о нового
м е с т а работы?
12. Каким с п о с о б о м ю р и с т отвечает за работу д р у г и х ю р и с т о в , с т а ж е р о в
и д р у г и х работников фирмы?
Часть ш е с т а я ; доступность юридических услуг
1. Как предоставляются ю р и д и ч е с к и е услуги лицам , которые не м о г у т с е б е
позволить оплатить у с л у г у юриста? Когда у людей право иметь адвоката'.' Ожидается
ли активность ю р и с т о в для о б е с п е ч е н и я д о с т у п а к ю р и д и ч е с к и м у с л у г а м л ю д я м ,
которые н у ж д а ю т с я в их п о м о щ и , но у них нет средств? О ж и д а е т с я ли их работа
pro bono publico?
2. М о г у т ли юрис т ы отказаться от потенциальных клиентов по причине,
к о т о р у ю считают у м е с т н о й ?
3. О ж и д а е т с я ли, что ю р и с т ы будут принимать н е п о п у л я р н ы х клиентов,
у которых есть затруднения в п о л у ч е н и и представителя из за натуры их д е л а ?
4. П р е д с т а в л я ю т ли ю р и с т ы к л и е н т о в по н а з н а ч е н и ю с у д а ? Есть ли
о с н о в а н и я , по которым ю р и с т может отказаться вести д а н н о е д е л о ?
Часть
седьмая:
институциональный
клиент и
урегулирования,
к а с а ю щ и е с я юстиции
1. Если бы клиент не был ф и з и ч е с к и м л и ц о м , но внеправительственной
о р г а н и з а ц и е й или о б щ е с т в о м , то как формулировались бы принципы, к а с а ю щ и е с я
представления клиента?
2. Если бы ю р и с т представлял правительственный орган, то какими были
бы вышеуказанные принципы ?
3. Какие правила п о в е д е н и я р е г у л и р у ю т деятельность с у д е й ?
240
Обучение
профессиональной
ответственности.
Часть восьмая: публичное восприятие юридической профессии; наше
восприятие; наши обязанности
1. Если п о с м о т р е т ь на право, р е г у л и р у ю щ е е поведение юристов, то какие
появляются концепции профессиональной ответственности юристов?
2 . К а к о е о б щ е с т в е н н о е в о с п р и я т и е ю р и с т о в ? А д е к в а т н о л и о н о ? Е с л и нет,
то почему?
3. Если о б щ е с т в о адекватно, но иногда негативно в о с п р и н и м а е т юриста,
то о т н о с и т с я ли э т о к с и т у а ц и и :
юристы нарушают правила профессионального поведения?
юристы соблюдают правила профессионального поведения, но общество
не с о г л а ш а е т с я с н и м и ?
-
ю р и с т ы поступают так, что это не охвачено (а д о л ж н о быть) правилами
профессионального поведения, урегулирова-ниями?
4 . И г р а ю т л и ю р и с т ы н а д л е ж а ю у ю р о л ь в н а ш е м о б щ е с т в е ? Е с л и нет, т о
какие должны быть изменения?
Добавочные, специфичные для юридической консультации вопросы
1. Какие задачи могут в ы п о л н я т ь студенты без н а р у ш е н и я урегулирований,
определяющих право на работу по профессии?
2. О б я з а н ли с т у д е н т п р о и н ф о р м и р о в а т ь к л и е н т а и д р у г и е л и ц а о с в о е м
статусе студента?
3. Есть ли ограничения по объему правовых сделок, оказываемых клиенту
консультацией, которые д о л ж н ы найти свое отражение в договоре или о которых
надо информировать клиента по-другому?
4. Какие
механизмы
надзора за работой студентов существуют для
обеспечения компетентного представительства и соблюдения соответствующих
стандартов поведения?
dr Halina 6 7 8 9
O : ; < = 8 > Pra w C z ł o w i e k a
Uniwersytet ? @ A 7 8 B B < C D > i
STRATEGIA NADZOROWANIA PRACY
UNIWERSYTECKIEJ PORADNI PRAWNEJ
DZIAŁAJĄCEJ NA RZECZ UCHODŹCÓW
W EFGHIJKLMI j poradni NPQRJI j pracuj S EFTEGJLTR o od JMIHQR na. C h o c i a U nasza poradnia V;@wW a przy X W7w8; DY Z8 [ 7 e ? @ A 7 8 B B < C D > 7 m
> < C [ \ y dopiero drugi ro > Dw<]8 j działalno : [ 7 , = < : w 7 @ = [ \ 8 W 7 a zdobyte
w tym <>;8D7 e s ^ na tyle rozległe i konkretne, U e D Z @ W < w 7 ^ 7 W DV 7; _ ]^ [ y
materiał dyskusyjny. Na te = < : w 7 @ = [ \ 8 W 7 a zło U Y ło si ^ w 78 B e godzin D V ` dzonych w poradni, a [email protected] > U e pomoc i wskazówki udzielane nam przez naszych partnerów z Columbus School of L a w przy Catholic University
of A m e r i c a , oraz zgłębianie bogatej literatury a m e r y k a ń s k i e j na temat
klinicznej edukacji prawniczej. Już nawet pobieżna lektura tych wydawnictw zwraca uwagą na dominującą pozycją r o z w a ż a ń p o ś w i ę c o n y c h
koordynowaniu pracy w poradni studenckiej, oraz roli j a k ą w tym procesie pełni nauczyciel akademicki. Jest to o tyle oczywiste, że przyjęty
i realizowany model nadzorowania pracy w uniwersyteckiej poradni
prawniczej w zasadniczy sposób w p ł y w a na kształt i przebieg klinicz­
nego d o ś w i a d c z e n i a studentów. Na progu p o s z u k i w a ń optymalnej koncepcji modelu, w k t ó r y m zakotwiczony będzie operatywny program
nadzoru pracy poradni, koordynator podejmuje strategiczną d e c y z j ę
o wyborze rodzaju interwencji, którą zamierza stosować w z g l ę d e m do
studentów i klientów poradni. Ponieważ, jak trafnie z a u w a ż a A. Shalleck, wszelkie c z y n n o ś c i koordynatora są w pewnym sensie interwencją,' dlatego j u ż na wstępie przedstawię swój stosunek do tego stałego
ogniwa wielowymiarowej przestrzeni edukacji klinicznej. K l u c z o w e jest
A. Shallcck, Clinical Contexts: Theory and Practice in Law and Supervision, 21 N.Y.U Rev. L.
& Soc. Change 109 (1994).
243
Halina abcd
tutaj rozróżnienie p o m i ę d z y interwencją bezpośrednią a interwencją pośrednią. Pierwsza, zwana również interwencją kierującą, zakłada ścisły
n a d z ó r nad w s z e l k i m i działaniami studenta, jest w praktyce formą prowadzenia poprzez meandry wiedzy i umiejętności, a kulminacją tej interwencji jest stałe wsparcie ś w i a d c z o n e w procesach decyzyjnych.
Interwencja pośrednia albo inaczej badawcza oznacza, że koordynator
kieruje studentem posługując się sokratyczną metodą pytań i odpowiedzi, że minimalizuje swoje bezpośrednie z a a n g a ż o w a n i e w jego profesjonalne działania, lecz u w a ż n i e je obserwuje i utrzymuje pełny kontakt
ze studentem, którego istotnym elementem jest systematyczna ocena po­
szczególnych etapów wypełniania powierzonych zadań. Dyskusja między
zwolennikami kierującego i badawczego podejścia do roli koordynatora znajduje swoje odbicie w wielu artykułach, których autorzy wysu­
wają argumenty za lub przeciw ich zastosowaniu w kontekście studenckiej poradni prawnej. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że podzielam
zdanie profesor A n n Shalleck, która jest gorącą z w o l e n n i c z k ą podejścia badawczego.
2
3
Na początku niniejszego artykułu poruszę niektóre zagadnienia
r o z w a ż a n e we wcześniejszych pracach na temat koordynacji pracy w poradni studenckiej, takie jak problem interaktywnej roli koordynatora,
zagadnienie roli pracującego w poradni prawnika oraz studenta-asystenta
jako <7Utf.y/-koordynatora. Przedstawię także pewne charakterystyczne
cechy stałe w moim podejściu do relacji student — koordynator oraz opiszę s p o s ó b dostarczania studentom uwag na temat ich pracy i jej oceny.
N a s t ę p n i e wyjaśnię, jakie odbicie znajdują te rozważania teoretyczne
w rzeczywistej praktyce koordynacji pracy w Sekcji Praw C z ł o w i e k a
naszej Poradni. Chociaż Poradnia prowadzi również sprawy dotyczące
domniemanego naruszenia praw człowieka, które w y m a g a j ą przygotowania indywidualnych skarg s k ł a d a n y c h do Europejskiego Trybunał
Praw C z ł o w i e k a oraz sprawy dotyczące imigracji, większość naszych
klientów stanowią uchodźcy. Planowanie strategii działania i przygo­
towywanie spraw dotyczących uchodźców różni się pod kilkoma względami od sposobu p o s t ę p o w a n i a w innych sekcjach Poradni, stąd dalsza
4
P.G. efghijl Constructing a Clinic, Clinical L. Rev., mnol 1996: 139-140. Profesor Schräg cytuje szereg artykułów poświęconych tej właśnie tematyce.
' A. Shallcck, Clinical Contexts: Theory and Practice in Law and Supervision, 21 N.Y.U Rev. L.
& Soc. Change 109.
W odniesieniu do obcokrajowców, w prawic polskim istnieją dwa odrębne terminy, „osoba
ubiegająca się o azyl" oraz „osoba ubiegająca się o status uchodźcy". W kontekście niniejszego
artykułu mianem uchodźcy określa się obcokrajowca ubiegającego się o status uchodźcy w rozumieniu Konwencji dotyczącej statusu uchodźców z 1951 r,
:
4
244
Siralegiii nadzorowaniu pracy uniwersyteckie/ poradni prawnej.
niniejszego artykułu koncentruje si r głównie na zagadnieniu ko­
ordynacji pracy poradni dostosowanej do k l i e n t ó w - u c h o d ź c ó w .
Konsekwencją dynamicznego charakteru edukacji „klinicznej" jest
progresywne p o d e j ś c i e koordynatora. W p o r ó w n a n i u z tradycyjnymi
metodami nauczania stosowanymi w k o n t e k ś c i e uniwersyteckim, edukacja „kliniczna" z natury swojej sprzyja takiemu właśnie podejściu. Profesor P T . Hoffman rozważa zmieniającą się rolę koordynatora na trzech
etapach doświadczenia „klinicznego", początkowym, ś r o d k o w y m i końc o w y m . Na wszystkich trzech etapach nauczyciel stale oscyluje p o m i ę dzy podwójną rolą— instruktora i koordynatora. M u s i on najpierw określić czas trwania i kontekst swojego kursu w świetle tych potencjalnie
sprzecznych z a d a ń / ' Także na tym w s t ę p n y m etapie nauczyciel powinien nie tylko sprecyzować „zawartość i strukturę d o ś w i a d c z e n i a koordynacyjnego", ale także określić rodzaj relacji student — koordynator (tzn. stopień, zakres i formę stosowanego kierownictwa).
pqrst
5
7
Według modelu PT Hoffmana, właśnie na pierwszym etapie koordynator musi stawić czoła d w ó m p o c z ą t k o w y m wyzwaniom. Chodzi
tutaj o ograniczenie czasowe oraz szczególny rodzaj tremy, j a k ą odczuwa student pracujący w poradni. Student zazwyczaj u ś w i a d a m i a sobie
nagle, że chociaż zdobył rzetelną w i e d z ę z zakresu prawa, to nic posiada umiejętności potrzebnych do efektywnego jej stosowania." Na tym
etapie, w e d ł u g sugestii PT Hoffmana, koordynator, poza podjęciem podstawowych decyzj i dotyczących danej sprawy, powinien udzielić studentowi szeregu informacji mających charakter swoistej syntezy prawa materialnego i procesowego, praktycznych w s k a z ó w e k na temat umiejętności zbierania danych n i e z b ę d n y c h do p r a w i d ł o w e g o prowadzenia
spraw, sporządzania d o k u m e n t ó w, przeprowadzania w y w i a d ó w ltp. Jak
w i d a ć , w tym inicjującym czasie zakres aktywnej interwencji jest bardzo nasilony i koordynator powinien p a m i ę t a ć o konsekwencjach w y nikających z nadmiernego asekurowania pierwszych k r o k ó w studenta za
p o m o c ą bezpośrednich w s k a z ó w e k . N i e chcę przez to p o w i e d z i e ć , że
studenci mają działać całkowicie samodzielnie. Podzielam raczej pogląd,
' Patrz Peter Toll uvxxy{|, The Stages of the Clinical Supervisiory Relationship (w:) cd. A.J.
}~€, ‚ƒ„ƒ…†‡ˆ, S.L. …‡‡‰Š, S.L Kay, Clinical Anthology: Readings for Live-Clinent Clinics, Cincinnati 1997, s. 72-76.
'• Nic oznacza to, żc role te są nic do pogodzenia, należy jednak zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo, iż instruktor, przyjmując pozycję wykładowcy, traci zdolność wyczucia, gdzie wyklad
powinien się zakończyć. Podejście, które stosuję, polega na prowokowaniu odpowiedzi u moich studentów, naprowadzaniu studentów na ich własne wnioski, a nic dostarczaniu ich.
Ibidem, s. 43.
P.T. Hoffman (s. 73) nazywa to „początkowym poczuciem nicadekwatności".
7
K
245
Halina ‹ŒŽ
e
„zadaniem
‘‘’ “”•–—‘’ a
£¤¥¦£§¨©ªj «§ª¤¬­ª®«¨¦£§¯°
jest
˜™‘š›œ›•›e
studentom
‘ž›Ÿ •›¡¢›a
9
Podział ‘ “ ± ‘ œ ›  “ ² › – š • ‘ ³ ¢ i œ ramach ´—˜“•¢› j Poradni µ ’ –œ nej ¶ J jest o tyle œ ” · Ÿ — ‘ œ ” ,  e nasz zespół  ‘ ‘ ’ “ ” • ˜ · Ÿ ¢ y składa si ¡
z nauczyciela – – “™› ¢›  ‘ , ± ’ – ¢ ˜ · Ÿ ¢  o œ n i e p e ł n y m wymiarze go­
dzin prawnika­praktyka oraz, do pewnego stopnia, studenta­asystenta.
U k ł a d taki pozwala na “ ˜  Ÿ  š – ž — ” ¢ ² • ‘ ³ ¸ œ kształtowaniu naszego pro­
gramu. W  ‘ • —   ³ ¢ › e niniejszego artykułu rola nauczyciela jako koor­
dynatora jest zrozumiała. Z a k ł a d a ž ›¡ ,  e posiada on œ ›  “ ² ¡ z ²–’ž u
±’ –œ – , ta — ‘ ’  — ” ¢ ² • Ÿ , ja  i ± ’ –  — ” ¢ ² • Ÿ i  e to on/ona p o w o ł a n y jest do
wypełnia zada ¹ º»¼½¾¿ÀÁÂÀ¿ h poradni. Rola ÃľÅÂƽ a ÃÄ ¾¿ ¼ ÁÇ ¿ ºÈ o Å poradni ÉĘ̂©¬Í¤ a si ¥ do Î § ­ Î u aspektów, z których niektóre zastaną wymienione poniżej. Niezależnie od sytuacji, w której prawnik służy radą
jako koordynator, zakres stosowanego przez niego kierownictwa jest
różny w zależności od okoliczności dotyczących danej sprawy oraz stopnia d o ś w i a d c z e n i a studenta. Poza nauczycielem i prawnikiem-praktykiem, w roli koordynatora występuje student-asystent. Jest on wybierany z poprzedniego rocznika s t u d e n t ó w pracujących w poradni. Stanow i s k o to przyznaje się studentowi, k t ó r y w y k a z a ł się w y j ą t k o w y m
z a a n g a ż o w a n i e m , k o m p e t e n c j ą w kontaktach z klientami oraz w i e d z ą
z zakresu prawa. C h o c i a ż podstawowym zadaniem w strukturze poradni jest pełnienie funkcji administracyjnych, jego rola jako dodatkowego
koordynatora okazuje się w praktyce bardzo przydatna.
Wraz z u p ł y w e m roku akademickiego wzrasta p e w n o ś ć siebie studenta, co z kolei zapowiada przejście koordynatora do „ ś r o d k o w e g o etap u " kursu. Zakres interwencji zmniejsza się. Na tym etapie podejście
badawcze koordynatora nabiera g ł ę b s z e g o znaczenia. W miejsce ustawicznego o d w o ł y w a n i a się do koordynatora studenci zaczynają samodzielnie analizować sprawy swoich klientów, a przedstawiane przez nich
propozycje strategii planowanych działań są coraz dojrzalsze. Ugruntowaniu nowo nabytej s a m o d z i e l n o ś c i i kompetencji s t u d e n t ó w sprzyja
zmiana sposobu nadzorowania ich pracy N i e oznacza to jednak c a ł k o ­
witej swobody, a wręcz przeciwnie, koordynator zmniejszając d a w k ę bezpośredniej ingerencji musi p r o w a d z i ć bardzo u w a ż n ą o b s e r w a c j ę profesjonalnych z a c h o w a ń studentów. C z ę s t o zdarza się bowiem, iż nabyta
przez studenta p e w n o ś ć siebie wzrasta nieproporcjonalnie, co m o ż e prow a d z i ć do tego, że zaczyna on mniej s t u d i o w a ć , nieprecyzyjnie planow a ć czy subiektywnie zakładać z góry okoliczności z w i ą z a n e z daną
* J. ÏÐÑÒÓÔ, Learning to "Think Like a Lawyer" Through Experience, 2 Clinical L. Rev. 167,
1995, s. 181.
246
Strategia nadzorowania pracy uniwersyteckiej poradni prawnej.
itp. Jest to ÛÜÝÞßà y przypade Û Ù á â Ø ã Ø ß Ú ä y å Þ æ Ö Ü ç × Þ è à é Þ j interÙ Þàä ßé . Poza tym éàêÞ×ÙÞàäß a ogranicza si ë do minimum.
ìíîïíðñòóô j õ ó ñ ö ÷ ò ø a zmiana õ relacji ùööðñúøíûö r — student
zachodzi Ù sposobie èáÕÛüÕß i nad ÕÖ ×ØÙØâé . Studenci zaczynaj Ú m ó w i ć
więcej, podczas gdy koordynatorzy m ó w i ą coraz mniej. Studenci są teraz
gotowi oceniać wzajemnie p o s z c z e g ó l ne sprawy na forum cotygodniowego seminarium. Ponadto, zmieniają się także tematy seminaryjnych
dyskusji. Stosowanie przez s t u d e n t ó w wiedzy prawniczej w praktyce
poszerzyło ich zrozumienie funkcjonowania prawa, są więc lepiej przygotowani i więcej korzystają z dyskusji nad prawoznawstwem i etyką,
które znajdują odniesienie w ich pracy z klientami.
Z mojego doświadczenia wynika, że omawiany etap ś r o d k o w y jest
dosyć długi i powoli przechodzi w fazę niezbyt precyzyjnie n a z y w a n ą
„ e t a p e m k o ń c o w y m " . O g ó l n i e rzecz biorąc, etap ten jest podobny do
poprzedniego. Poziom p e w n o ś c i siebie studenta powinien być teraz proporcjonalny do ś w i a d o m o ś c i , jakie zadania musi on w y k o n a ć i j a k ą
w i e d z ę posiadać aby skutecznie p o m ó c klientowi. Studenci potrafią j u ż
doceniać walory pracy zespołowej, wzrasta wzajemny szacunek m i ę d z y
nimi, jak również gotowość polegania na sobie nawzajem. W tym sensie zaczynają funkcjonować na zasadzie partnerów pracujących w jednej firmie, co wymaga od koordynatora nieznacznej zmiany podejścia.
Studenci wiedzą j u ż gdzie szukać potrzebnych informacji, jak sporządzać potrzebne dokumenty, jak z a c h o w y w a ć się podczas w y w i a d ó w , itp.
Ich d o ś w i a d c z e n i e pozwala koordynatorom o d p o w i a d a ć na wątpliwości studentów raczej za pomocą prowokujących myślenie pytań niż gotowych odpowiedzi.
Zaprezentowana powyżej struktura nie jest jednak na tyle sztywna, aby precyzyjnie określała moment, w którym role koordynatorów (tzn.
nauczyciela, prawnika i studenta­asystenta) zmieniają się, dostosowując do poszczególnych etapów d o ś w i a d c z e n i a „ k l i n i c z n e g o " studentów.
Doświadczenie to lepiej określać jako ciągle zmieniający się proces, wymagający stałej współpracy oraz wyjątkowo kreatywnego charakteru relacji m i ę d z y studentem i koordynatorem. Kwestie dotyczące procesu
dochodzenia do „ n a j l e p s z e g o " rozwiązania sprawy są stale konfrontowane z ciągle zmieniającym się zakresem spraw, z którymi studenci mają
do czynienia. A b y m o ż n a było odpowiednio p o k i e r o w a ć tym aspektem
edukacji „klinicznej", studenci, oprócz zapoznania się z o g ó l n y m sposobem p o s t ę p o w a n i a w procesie r o z w i ą z y w a n i a danego problemu, muszą od początku rozumieć możliwości i zakres pomocy, jakiej mogą oczekiwać od koordynatora. To właśnie koordynator przedstawia ramy ogólÕÖ×ØÙÚ
247
Halina Niec-
WQgO sposobu ý þ ÿ
ý þ . c na e ten t roli natora, c h c i a ł a b y m teraz p o s z c z e g ó l n e funkcje, które nauczyciel akademicki, prawnik oraz student-asystent spełniają jako koordynatorzy w poradni. Z a c z n ę od tego ostatniego.
Jak j u ż wspomniano wcześniej, studenta-asystenta wybiera się na
podstawie poziomu znajomości prawa oraz wiedzy na temat d z i a ł a l n o­
ści poradni. Oba te kryteria są równie w a ż n e , choć pierwsze z nich w y daje się bardziej oczywiste. W y j a ś n i e n i a wymaga drugie kryterium,
szczególnie w kontekście roli koordynatora, która zmienia się w czasie
trwania programu.
Studenci c z ę s t o z w r a c a j ą się do studenta-asystenta z w i ę k s z ą
s w o b o d ą niż do nauczyciela pö prostu dlatego, że traktują go jako „jednego z nich". B ę d ą c ś w i a d o m i faktu, że w poprzednim roku akademick i m student-asystent był d o k ł a d n i e w takiej samej sytuacji jak oni te­
raz, studenci nie odczuwają s k r ę p o w a n i a zwracając się do niego z pytaniami i wątpliwościami. Postrzegają go jako osobę r ó w n ą sobie, mając
r ó w n o c z e ś n i e szacunek dla jego doświadczenia, a co za tym idzie, uznają
do pewnego stopnia jego autorytet. W naszej poradni, funkcja studenta-asystenta okazuje się bardzo przydatna w utrzymaniu k o n t a k t ó w z instytucjami, z którymi współpracuje Sekcja, a zwłaszcza z kierownictwem
o ś r o d k ó w dla u c h o d ź c ó w . Student-asystent pomaga także studentom
rozwijać umiejętność przeprowadzania w y w i a d ó w i zdobywania potrzebnych informacji, a także gromadzenia dokumentacji.
W rozpatrywaniu kwestii proceduralnych oraz materialnych, w roli
koordynatora m o ż e w y s t ę p o w a ć nauczyciel lub prawnik. Ze względu na
w y s o k i p o z i o m o d p o w i e d z i a l n o ś c i z w i ą z a n y ze stosowaniem prawa
materialnego i procesowego kwestie te przekraczają kompetencje studenta-asystenta, stąd potrzeba zatrudnienia w poradni prawnika. Po
pierwsze, m o ż e on udzielać pomocy klientom, którzy potrzebują reprezentacji w sądzie. Po drugie, jego o b e c n o ś ć na cotygodniowym seminarium daje studentom możliwość zapoznania się bliżej z funkcjonowaniem
prawa w praktyce. Połączenie szerokiej akademickiej wiedzy prawniczej
nauczyciela i znajomości stosowania prawa w sądzie, którą dysponuje
prawnik-praktyk, daje studentom wyjątkowo pełną p e r s p e k t y w ę teoretycznych, jak i praktycznych aspektów prawa. Połączenie tych d w ó c h
aspektów prawa również służy lepszemu zabezpieczeniu interesów klienta. Na poziomie relacji nauczyciel akademicki — praktykujący prawnik
dochodzi do swego rodzaju „podziału obciążenia".
Na szczycie struktury koordynującej w Poradni stoi nauczyciel
akademicki. To on odpowiada za sprawne funkcjonowanie wszystkich
248
Slialegia nadzomwania pracy imiwersyleckiej poradni prawnej.
ogni w w ! " # $ % h w realizacj z a da & '()*+%$,!$% h Poradni oraz
ponosi ostateczn - . ( . w " ' ( " + / ! . 0 1 za 2*)#* i działa & studentów. K i e rując zmianami r y t m ó w na skali koordynacyjnej pracy, nauczyciel akademicki ma obowiązek ustawicznego czuwania nad interesami klientów.
G d y interesy te są z a g r o ż o n e z powodu braku wiedzy praktycznej studenta lub nieumiejętnego prowadzenia sprawy koordynator ma obowiązek i n t e r w e n i o w a ć b e z p o ś r e d n i o lub za p o ś r e d n i c t w e m p r a c u j ą c e go
w poradni prawnika. W tym miejscu należy zaznaczyć, że potrzeba interwencji jest w d u ż y m stopniu proporcjonalna do mniej lub bardziej
udanej w s p ó ł p r a c y m i ę d z y studentem i nauczycielem.
N i e istnieje jednoznaczny standard, który można by zastosować
w ocenie tej relacji. Jednakże najważniejszym krokiem do osiągnięcia
efektywnej współpracy wymagającej minimum interwencji jest traktowanie studenta jako współpracownika przy równoczesnym zachowaniu po­
zycji mentora. Podkreślam pozycję „współpracownika", gdyż każda tego
typu relacja musi pociągać za sobą pewien poziom zażyłości pomiędzy
stronami. Owocną podstawę dla tego typu stosunków stwarzają dyskusje
poruszające kontrowersyjne tematy z zakresu prawa i kwestii pokrewnych.
Efektywnym forum ich pielęgnowania stanowią wspólne spotkania seminaryjne. Z punktu widzenia koordynatora, seminaria pozwalają na pośrednie podpowiedzenie studentom m o ż l i w y c h rozwiązań poprzez analizę
specjalnie dobranego orzecznictwa oraz poprzez prowadzenie symulacyjnych gier. Seminaria umożliwiają poszczególnym osobom przedstawienie komentarzy i krytyki. Uczestnicy poznają się nawzajem, ucząc się coraz
lepiej pracować razem. Pomiędzy interwencją a udzielaniem subtelnych
rad za p o m o c ą realizowanego na seminariach programu curriculum, jest
miejsce na ocenę w formie uwag na temat pracy studentów.
N i e zagłębiając się w długi opis procesu oceniania studentów,
c h c i a ł a b y m w tym miejscu p r z y t o c z y ć trafną definicję profesora
P T . Hoffmana: „Ocenianie jest w y p o w i e d z i ą krytyczną na temat wykonania przez studenta powierzonego mu zadania lub jego umiejętności,
podczas wykonywania zadania lub po jego z a k o ń c z e n i u .
G ł ó w n y m celem oceniania jest dostarczenie studentom uwag na
temat j a k o ś c i ich pracy. U w a g i te m o g ą z a w i e r a ć informacje na temat
j a k o ś c i wykonania powierzonego zadania, zaobserwowanych niedociągnięć oraz stwierdzenia, czy zostały osiągnięte zamierzone rezultaty (...).
C e l e m oceniania jest dostarczenie studentom informacji, w j a k i sposób
mogą poprawić wykonywanie zadań w przyszłości oraz z w i ę k s z y ć zrozumienie potrzebnych u m i e j ę t n o ś c i " .
10
10
P.T. 3455678, Clinical Course Design and the Supervisiory Process, 9:;<48a Stale L.J, 277
1982, s. 292.
249
Halina =>[email protected]
Oceny A B C D a E B F B D G H I JBF u nauczania KLMNJOBIGDPQ o przykła­
dami, dyskusji dialektycznej, prezentacji lub poł R S TP DK a tych F K L F u spos o b ó w . " Moje w ł a s n e podejście do oceniania jest silnie zakorzenione
w dyskusji dialektycznej, choć nie wyłącznie. U w a ż a m , żc formalne ramy
oceny odgrywają d r u g o r z ę d n ą rolę w p o r ó w n a n i u do charakteru samego procesu ocennego i stopnia jego konstruktywności. Profesor L . R . Cole
formułuje trzy kroki p r o w a d z ą c e do efektywnego udzielenia studentom
informacji na temat ich pracy, które u z n a ł a m za niezwykle w a r t o ś c i o w e
w krytyce mojego własnego sposobu oceniania studentów. Zdaniem L . R .
C o l e ' a , obszar konstruktywnej oceny obejmuje: 1) refleksję, 2) reakcję
i 3) uwagi preskryptywne.
12
D o ś w i a d c z e n i e pokazuje, że niezależnie od ogólnej wartości rzetelnie przeprowadzonej oceny, która rozbudza myślenie i zmusza studenta
do ś w i a d o m e g o odejścia od w ł a s n y c h błędów, konstruktywna ocena jest
najbardziej skuteczna na etapie p o c z ą t k o w y m , szczególnie przy ocenianiu umiejętności przeprowadzania wywiadu. Wywiad ma kluczowe znaczenie w procesie gromadzenia informacji. Im lepiej student orientuje
się jak powinien się z a c h o w a ć podczas wywiadu, kiedy i jakie z a d a w a ć
pytania itp., tym mniej czasu koordynator b ę d z i e m u s i a ł p o ś w i ę c i ć na
rozważanie kwestii, które mogły być rozstrzygnięte podczas wywiadu.
Zadaniem studenta jest zidentyfikowanie faktów i wyciągnięcie z nich
odpowiednich wni osków . Jeśli dany student, przystępując do przeprowadzania wywiadu, posiada te umiejętności i wie jak je s t o s o w a ć , koordynator b ę d z i e m ó g ł p o ś w i ę c i ć więcej czasu na z a a n g a ż o w a n i e studenta w b a d a w c z ą o c e n ę jego pracy.
K i e d y omawiam ze studentami wykonanie przez nich zadań, przystępuję najpierw do oceny j a k o ś c i faktów, które potrafili zebrać. Jeśli
okazuje się, że zebrane fakty są niewystarczające dla odtworzenia spójnego obrazu w y d a r z e ń , a w konsekwencji dla zbudowania adekwatnej
do sytuacji strategii działania, moja reakcja polega na zaproszeniu stu­
denta do zweryfikowania w ł a s n e g o wywiadu i w m i a r ę samodzielnego
d o s t r z e ż e n i a mocnych i słabych stron wykonanego zadania. Stosując tę
technikę zauważyłam, że w większości przypadków na kolejnych spotkaniach student przedstawia o wiele lepiej skonstruowaną i dokładniejszą
relację z przeprowadzonego wywiadu oraz o c e n ę m o ż l i w o ś c i pomocy
klientowi. Jest to dla mnie odpowiedni moment, aby zachęcić studenta do
11
PT UVWWXYZY, s, 296.
W Learning from Practice: A Professional Developinnet Text for Legal Extents (West Group,
Lagan 1998), w [\]^]_`ae Learning through Supervision L.R. Cole opisuje owe bcdy efVeX: 1. Reghijklm, 2. nimjolm, 3. Uwagi pqikjqrpsrtui.
250
Strategia nadzorowania pracy uniwersyteckiej poradni prawnej.
przygotowania taktycznego planu działania w celu v x y z { | } ~ € a ‚€~ƒ a
„ „… † ‡ ˆ ‰ , która pozwoli mu podjąć w swojej sprawie świadomą decyzję.
P o n i e w a ż w myśl prawa polskiego studenci nic m o g ą reprezentow a ć klientów w sądach, dlatego zdecydowana większość udzielanej przez
s t u d e n t ó w pomocy ma formę poradnictwa poza salą sądową. Sytuacja
ta powoduje, że studenci bardzo d u ż o czasu poświęcają na przygotowanie k l i e n t ó w do samodzielnego w y s t ę p o w a n i a przed organami wymiaru
s p r a w i e d l i w o ś c i . Działając w tej sytuacji jako doradcy, studenci muszą
w y k a z a ć się zręcznością i p o w ś c i ą g l i w y m zrozumieniem. Większość
studentów, działając z jak najlepszych pobudek, ma tendencję do dyktowania klientom „najlepszego" sposobu postępowania, zapominając, że
o b o w i ą z k i e m prawnika jest „ u m o ż l i w i a ć , a nie r a t o w a ć " . Tak w i ę c , student ma z a p o z n a ć klienta z p r a w n ą o c e n ą sytuacji, która stanowi przesłankę dla doboru w ł a ś c i w y c h ś r o d k ó w obrony lub dochodzenia praw
klienta, a następnie p o m ó c mu w podjęciu ś w i a d o m e g o wyboru strategii działania. K i e d y wyjaśniam studentowi, iż jego rola nie polega na
powiedzeniu klientowi, co ma robić, ale na wyjaśnieniu i zaprezentowaniu środków, które w danej sprawie m o g ą mieć zastosowanie, często
spotykam się ze zdziwieniem. W odpowiedzi na nie p o w o ł u j ę się na
a n a l o g i ę do sytuacji lekarza (w tej roli w y s t ę p u j e student) i pacjenta
(klient). Podobnie jak pacjent ma prawo do w y r a ż e n i a ś w i a d o m e j zgody na leczenie, tak student (jak k a ż d y lekarz) jest z o b o w i ą z a n y do respektowania autonomii klienta.
W mojej praktyce inaczej jednak wy g l ą da ocenianie d o k u m e n t ó w
sporządzonych przez studentów. Z powodu ograniczeń czasowych, występujących regularnie w sprawach uchodżczych, a także ze względu na
dobro klienta, jestem często zmuszona z a s t o s o w a ć asertywną formę nadzoru, co oznacza, że student przedstawia projekt dokumentu, a ja go
poprawiam. Jestem przekonana, że najlepsza byłaby ocena pisemna i da­
nie studentowi odpowiedniej ilości czasu na poprawienie dokumentu,
jednak w obliczu naglących t e r m i n ó w i powagi sprawy klienta, nie pozostaje mi nic innego, jak w całości p o p r a w i ć projekt. W rezultacie krytyka nie jest tak dojrzała, jak m i a ł oby to miejsce w innych okoliczno­
ściach. P o s t ę p o w a n i e takie traktuję jednak jako konieczny wyjątek.
Dotychczasowe refleksje, jakkolwiek wyrastające z pejzażu rodzimej poradni miały syntetyczny charakter i jakby o t w i e r a ł y p r z e s t r z e ń
umożliwiającą dost rz e ż e nie wielowarstwowej struktury procesu nadzorowania pracy uniwersyteckiej poradni. W dalszej części tego eseju postaram się przybliżyć czytelnikowi te wątki, które bardziej wyraziście
dopełniają wizerunek przyjętego przeze mnie modelu koordynacji.
251
Halina Š‹Œ
Ž‘’ “ ”• “– e moich studentów zaczyna się właściwie na oko-
ło rok przed podjęciem przez nich pracy w Poradni. Przyszli pracownicy sekcji praw c z ł o w i e k a biorą udział w rocznym seminarium — pro­
wadzonym w j ę z y k u angielskim — na temat praw c z ł o w i e k a i prawa
u c h o d ź c ó w . C h o c i a ż nie wszyscy uczestnicy tego seminarium zostaną
przyjęci do poradni (np. część studentów bierze w nim udział, p o n i e w a ż
interesuje się Prawami człowieka albo w celu udoskonalenia znajomo­
ści j ę z y k a angielskiego), to c i , którzy zostaną zaakceptowani, posiadają
w i e d z ę p r a w n i c z ą oraz są do pewnego stopnia zaznajomieni z kwestiami dotyczącymi u c h o d ź c ó w i Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw
C z ł o w i e k a i Podstawowych Wolności. Ten wst ę pn y kurs u m o ż l i w i a mi
stworzenie grupy studentów, którzy przychodzą do Poradni z liczącą się
d a w k ą specjalistycznej wiedzy oraz z czynną znajomością j ę z y k a angielskiego. Przez ten rok studenci zapoznają się z m o i mi metodami nauczania, prowadzenia badań i zasadami stosowanej przeze mnie oceny. Ja zaś
poznaję przynajmniej w podstawowym stopniu mocne i słabe strony stu­
de nt ów, co pozwala mi na wczesne i lepsze przygotowanie się do udzielania w s k a z ó w e k dostosowanych do indywidualnych potrzeb poszczeg ó l n y c h o s ó b . Bardzo w a ż n y m elementem tego w s t ę p n e g o okresu przygotowawczego jest u ś w i a d o m i e n i e sobie przez studentów, że do pracy
w poradni studenci wybierani są nie tylko ze w z g l ę d u na wysokie osiągnięcia naukowe, ale także ze w z g l ę d u na walory charakteru oraz gotow o ś ć p o ś w i ę c e n i a swego czasu pracy w Poradni, znacznie przekraczaj ą c y wymiar regularnych zajęć akademickich.
Podczas trwania c a ł e g o kursu seminarium prowadzone jest po
angielsku. Od studentów oczekuje się doskonalenia znajomości legal
English zwłaszcza w mowie, co mają okazję czynić w trakcie dyskusji
nie tylko o prawie u c h o d ź c ó w , ale także na tematy polityczne i społecz­
ne, odgrywające k l u c z o w ą rolę w przyznawaniu statusu uchodźcy, zar ó w n o w Polsce, jak i w innych państwach. Materiały do dyskusji po­
c h o d z ą z d w ó c h źródeł. Po pierwsze, od Biura Ł ą c z n i k o w e g o Wysokiego Komisarza N a r o d ó w Zjednoczonych ds. U c h o d ź c ó w w Warszawie,
k t ó r e dostarcza studentom d u ż ą ilości dokumentacji informacyjnej,
13
13
—˜™š› œžŸ ¡¢£i został wybrany do celów naszego seminarium po prostu dlatego, ¤ e jest on w tej
chwili ¥¦§¨©ª«¬­® m «¯°®±¨² m §¨¯¥°®©³´¦¥¦µ®§ . Wra° ° moimi studentami ¥¦¶°·¨¸§ y jedna±
do µ©¨¦¶±ª, ¤c w ¹´°®¹³¥±u uchodźców język angielski nic wystarcza. Choćby w przypadku
klientów z Algierii, którzy z międzynarodowych języków władają tylko francuskim, lub Albańczyków z Kosowa, których drugim językiem jest niemiecki. Przed wszystkim zaś, ze względu
na geograficzne położenie Polski, niezwykle przydatnym językiem jest rosyjski, czy to w sytuacji, gdy jest on ojczystym językiem uchodźcy, czy też kiedy klient pochodzinp. z Afganistanu
lub innej republiki byłego Związku Radzieckiego.
252
Strategia nadzorowania pracy uniwersyteckiej poradni prawnej.
z w ł a s z c z a za º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä ¾ m C D - R O M - ó w . Po drugie, od anglojęzycznego asystenta, który pracuje w O ś r o d k u Praw C z ł o w i e k a U J , i który
przygotowuje dwa typy tekstów do dyskusji na seminarium. Jeden ro­
dzaj t e k s t ó w obejmuje w y b ó r orzecznictwa m i ę d z y n a r o d o w e g o , które
asystent opracowuje w ten s p o s ó b , że studenci otrzymują s k r ó c o n y zapis faktograficzny, a ich zadaniem jest skonstruowanie orzeczenia wraz
z wyczerpującą argumentacją prawną. W ostatniej fazie seminarium studenci konfrontują rezultaty swojej pracy z treścią autentycznych rozstrzyg n i ę ć . Drugi rodzaj tekstów jest bardziej z r ó ż n i c o w a n y pod w z g l ę d e m
tematyki i zapoznaje studentów z problematyką sięgającą od specjalnych
potrzeb kobiet ubiegających się o azyl, poprzez rezolucje U n i i Europejskiej na temat minimalnych gwarancji dla procedur d o t y c z ą c y c h przyznawania azylu, do różnych reakcji społecznych wobec napływu uchodźc ó w itp. Tego typu teksty studenci dostają w c z e ś n i e j , tak aby mogli zap o z n a ć się z tematem i lepiej p r z y g o t o w a ć się do dyskusji i odpowiedzi
na związane z nimi pytania.
Po prowadzonej w języku angielskim części seminarium następuje
dyskusja nad sprawami, k t ó r y m i aktualnie zajmują się studenci. W tej
części zajęć obecny jest z a r ó w n o prawnik, jak i student-asystent. W s z y scy aktywnie uczestniczą w dyskusji. Struktura tej części seminarium
jest u z a l e ż n i o n a od potrzeby c h w i l i , to znaczy od spraw, które są najbardziej skomplikowane. Seminarium pozwala studentom, p r a w n i k o w i
i mnie z a p o z n a ć się dokładnie trudniejszymi sprawami i przedyskuto­
w a ć je. Natomiast seminaria, które są poprzedzone wizytami w ośrodkach dla u c h o d ź c ó w (w Polsce jest ich kilka), p o ś w i ę c o n e są przede
wszystkim sprawom nowych klientów. Część seminarium, p o ś w i ę c o n a
p r z e g l ą d o w i aktualnych spraw, którymi zajmują się studenci, stanowi
d o s k o n a ł e forum dla mojej i często prawnika-praktyka badawczej interwencji połączonej ze zbiorowo tworzoną interpretacją tekstów prawa krajowego i m i ę d z y n a r o d o w e g o , którą indywidualni studenci mogą
później w y k o r z y s t a ć przy pracy nad indywidualną sprawą. W ten sam
s p o s ó b studenci uczą się f o r m u ł o w a ć o g ó l n e europejskie standardy
mające zastosowanie do spraw uchodźców, zwłaszcza w kwestiach przed­
łużającej się na lata procedury przyznawania tego statusu.
M
M
ÅÆÇ. Komitetu do przeciwdziałania torturom ÈÉÊÇËÌÍÎÇÊÍÏÌÐÑ o na mocy Konwencji Narodów
Zjednoczonych do przeciwdziałania torturom oraz innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poni­
żającemu traktowaniu albo karaniu), Komitetu Praw Człowieka (funkcjonującego na mocy
Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych — bez dodatkowego protokołu
z 1996 г.), Komitetu do spraw eliminacji dyskryminacji rasowej (na mocy Międzynarodowej
Konwencji na temat eliminacji wszelkich form dyskryminacji rasowej z 1965 r.) oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
253
Halina ÒÓÔÕ
Ö×ØÙÚ t zespołowej pracy w poradni wykracza poza ramy semina­
rium. Studenci wraz z prawnikiem i studcntem­asystentem Û Ü Ý Þ Ù Üß à á â
ã ä å ã æ ç i dla u c h o d ź c ó w , co sprawia, że mają oni jeszcze d o d a t k o w ą
m o ż l i w o ś ć dyskutowania na forum grupy spraw, nad którymi pracują
indywidualnie. Do obowiązku studentów należy także odbywanie w parach cotygodniowych d y ż u r ó w w poradni. D o ś ć często, w tych porach
studenckiego dyżuru spotykam prawie całą grupę pogrążoną w o ż y w i o nej dyskusji.
Charakterystyka indywidualnych spotkań z c z ł o n k a m i poradni to
temat na o d r ę b n y artykuł. Tu w s p o m n ę tylko o swego rodzaju p u ł a p c e ,
która immanentnie towarzyszy takim spotkaniom. Problem polega na
tym, że znalazłszy się w mniej formalnej sytuacji, m u s z ę k o n t r o l o w a ć
swoje tradycyjne n a w y k i dydaktyczne p o l e g a j ą c e na b e z p o ś r e d n i m
i w m i a r ę w y c z e r p u j ą c y m udzielaniu odpowiedzi na pytania zadawane
przez studentów. Z biegiem czasu zyskuję coraz większą kontrolę nad
sytuacją, mając ś w i a d o m o ś ć , jak łatwo zniszczyć mój model koordynacji pośredniej. W zachowaniu reguł koordynacji pośredniej pomaga mi
r ó w n i e ż ogólna zasada obowiązująca w Poradni, w myśl której pracownik naukowy nie ma b e z p o ś r e d n i e g o kontaktu z klientami. Dzięki tej zasadzie poznaję s p r a w ę za p o ś r e d n i c t w e m studenta i chcąc p o z n a ć ją we
wszystkich istotnych aspektach, to ja zadaję pytania.
Potrzeba istnienia koordynatora wykracza poza nadzorowanie prowadzenia spraw. Jednym z najtrudniejszych zadań dla nowego pracownika poradni jest pierwszy wywiad. N i e z a l e ż n i e od sekcji, wszyscy studenci m u s z ą p r z e j ś ć rodzaj strategicznego przygotowania przed
pierwszym spotkaniem z klientem. Koordynacja związana z tym przygotowaniem jest jak najbardziej b e z p o ś r e d n i a . Zadanie strategicznego
przygotowania spoczywa na mnie i studencie-asystencie. Przed pierwszą wizytą w ośrodku dla uchodźców, odbywa się seminarium p o ś w i ę cone wyłącznie procedurze przeprowadzania wywiadu. Uchodźca nie spisuje kluczowych e l e m e n t ó w sprawy przed wywiadem i prawie nigdy nic
ma na nie świadka. Stąd też w i a r y g o d n o ś ć historii u c h o d ź c y jest najw a ż n i e j s z y m czynnikiem d e c y d u j ą c ym o powodzeniu sprawy. Jeśli student nie zdoła przeprowadzić wywiadu możliwie jak najdokładniej, klient
m o ż e nie uzyskać pozytywnej decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji, który nade wszystko zwraca u w a g ę na z g o d n o ś ć z prawem i p r a w d z i w o ś ć historii klienta.
U c h o d ź c y przybywający z odległych krajów, często nic rozumieją procedury stosowanej przez Ministerstwo przy rozważaniu podań. W y wodząc się z odrębnej kultury, będąc często ofiarą traumatycznych prze254
Strategia nadzomwania pracy uniwersyteckiej poradni prawnej.
è é ê , ë ì í î ï ð ì a postrzega ñòîóô przeszło õ ê i ö÷øùðúû÷óñüîõ ê przez pryzmat
emocji. D o k ł a d n e daty, miejsca itd. nie òéï ù ó ô si ô òù è ú ÷ . ý ù ó ò ù è ú û ÷ ó sze jest po prostu to, co si þ stało. Student stoi ÿ þ c ÿ obliczu trudnego
zadania, które polega na pomocy klientowi w przypomnieniu sobie faktów dotyczących tego wydarzenia, a nie m o ż e on przy tym z a p o m n i e ć
o stanie emocjonalnym klienta w przeszłości i teraz. W związku z tym
student musi wziąć na siebie, oprócz roli p r o w a d z ą c e g o wywiad, także
rolą doradcy w znacznie szerszym zakresie, niż w y m a g a j ą sprawy Polaków. U c h o d ź c a oczekuje bowiem od studenta wyjaśnienia wielu spraw,
które wiążą sią z nowym, obcym i cząsto nieprzyjaźnie nastawionym środowiskiem. Z kolei student musi starać sią p r z e k o n ać uchodźcą, że siła
jego a r g u m e n t ó w przemawiających na korzyść jego sprawy to w miarą
logiczny opis w y p a d k ó w i okoliczności, które obiektywizują jego ląk
przed p r z e ś l a d o w a n i e m w kraju, z którego zbiegł.
To właśnie podczas tej rozmowy, która ma na celu zgromadzenie
informacji, studenci napotykają jeden z pierwszych etycznych dylematów w swojej karierze prawniczej. Zdarza sią bowiem, że w trakcie wywiadu, student zdaje sobie sprawą, że dana osoba nie m o ż e być traktowana jako uchodźca w rozumieniu Konwencji z roku 1951. W większości
p r z y p a d k ó w student chciałby mimo to p o m a g a ć takiej osobie. Z n a l a z ł­
szy sią w moralnie trudnej sytuacji, studenci zwracają się z tym konfliktem w e w n ę t r z n y m do mnie. Odnosząc się ze zrozumieniem do sytuacji
studenta, proponuję mu aby rozważył inne drogi, które m o g ł y b y prowa­
dzić do uzyskania przez klienta jakiejś formy legalnego pobytu. G d y takie
r o z w a ż a n i a nie przynoszą rezultatów, student sam zaczyna r o z u m i e ć , że
nie ma innego wyjścia, jak tylko wyjaśnić klientowi, dlaczego jego zdaniem sprawa nie ma szansy na p o m y ś l n e z a k o ń c z e n i e . Jest to zadanie
niezwykle trudne, lecz kluczowe w rozwoju p r z y s z ł e g o prawnika. N i e
należy jednak z a p o m i n a ć , że koordynator jest odpowiedzialny za to, aby
sytuacji takiej nadmiernie nie p r z e d ł u ż a ć w oczekiwaniu na to, aż student dojdzie do wniosku, że nie ma innego wyjścia, jak po prostu poinf o r m o w a ć klienta o p r a w d o p o d o b i e ń s t w i e odrzucenia jego podania.
Rola studenta-asystenta w nadzorowaniu wywiadu jest natomiast
o wiele bardziej bezpośrednia. K i e d y studenci po raz pierwszy przybywają do ośrodka dla uchodźców, czują się onieśmieleni w obliczu potencjalnych klientów, mimo że zostali pouczeni i powiadomieni, czego
się s p o d z i e w a ć . Na szczęście jest z nimi student-asystent, który łagodzi
ich niepokój. Od razu, z celową pewnością siebie, zwraca się on do klienta
bądź klientów, oferuje g o t o w o ś ć pomocy i rozpoczyna wywiad. C h o ć
brzmi to nieskomplikowanie, sytuacja ta nie jest prosta dla k o g o ś , kto
255
Halina
nigdy nie miał do czynienia z klientem, tym bardziej z klientem z odle­
głego kraju. Wywiady rozpoczynaj si i studenci, c studentaasystenta, e . y te a si jednym u m a , prostymi stołami. N i e
b c b!"#$%&' i ()*+%&,-'& , student-asystent oraz !$-.%&, s / u i, c , słuchaj c oraz c razie potrzeby, 0
nad 00 w y w i a d ó w .
Prawnik-praktyk, który pracuje w naszej Sekcji dzięki dotacji
Wysokiego Komisarza NZ ds. U c h o d ź c ó w , poświęca studentom bardzo
d u ż o czasu. Jest niezastąpiony w sytuacjach, gdy zachodzi konieczność
wniesienia sprawy do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a znaczny
odsetek spraw u c h o d ź c ó w ma swój finał w tej instytucji. W ramach
w e w n ę t r z n e g o podziału funkcji koordynacji nasz adwokat nadzoruje
sporządzanie przez studentów pism o d w o ł a w c z y c h , skarg i zażaleń. Do
jego o b o w i ą z k ó w należy r ó w n i e ż udział w sesjach wyjazdowych do
o ś r o d k ó w dla u c h o d ź c ó w oraz w cotygodniowych seminariach. W przypadku zbiegu naglących terminów w k i l k u sprawach, moje współdzia­
łanie z adwokatem pracującym w sekcji pozwala na pełne zabezpiecze­
nie interesów klienta, zachowanie spokojnego rytmu pracy oraz możliw o ś ć unikania bezpośredniej interwencji.
G d y piszę ten artykuł, życie w poradni znajduje się w k o ń c o w e j
fazie drugiego cyklu, w której — zgodnie z zaleceniami wytrawnych k l i n i c y s t ó w — dominuje element zbiorowej i indywidualnej refleksji.
Przedmiotem tej refleksji są efekty eksperymentalnej metody nauczania
prawa poprzez doświadczenie kliniczne. Porządkując swoje doświadczenia nauczyciela-koordynatora i towarzyszące im przemyślenia, dochodzę do wniosku, że żadna inna metoda uczenia nic przynosi tak ogromnej satysfakcji pedagogicznej, jak właśnie metoda kliniczna. Już samo
pojawienie się realnego poletka rzeczywistości zawodowej w obrębie murów uniwersyteckich jest dla studentów silnym bodźcem motywacyjnym.
Stopień zaangażowania się studenta w naukę wzrasta wielokrotnie dzięki
temu, że jest on/ona uczestnikiem, a nie przedmiotem tego unikalnego
procesu dydaktycznego. Nadto, student d o ś w i a d c z a i dlatego docenia
walor akademickiej wiedzy, która w połączeniu z nabytymi umiejętnościami profesjonalnymi jest najlepszym gwarantem sukcesu i osobistej
satysfakcji. O b s e r w u j ą c nauczyciela-koordynatora i w s p ó ł d z i a ł a j ą c
z nim na co dzień, student nabiera szacunku dla rzetelnego w y k o n y w a nia przyjętych na siebie obowiązków. Odwołując się raz jeszcze do mojego d o ś w i a d c z e n i a ś m i e m twierdzić, że sukces eksperymentalnej me256
Strategia nadzorowania pracy uniwersyteckiej poradni prawnej.
tody nauczania 1234 a jest 4 56789:;<=> m stopniu [email protected] y nie tyle od
pCDEFGHIJ o modelu KLLCMENOPF i pracy Poradni, co od sposobu realizacji
tego modelu. QORPDEPSI l OKOMITSPKS , pCDIKCOPDOFU c próg poradni uniwersyteckiej, nie może zapominać o swojej roli badacza naukowego oraz
o regularnych zajęciach dydaktycznych i organizatorskich swej katedry
lub instytutu. Do tego spektrum o b o w i ą z k ó w ś w i a d o m i e dodaje fascynującą p r a c ę koordynatora Poradni. Kanonem prawie wszystkich faz
pracy w Poradni jest stały kontakt ze studentem, t w ó r c z e w s p ó ł u c z e s t ­
nictwo w doświadczeniu klinicznym i ustawiczne dopełnianie go kon­
struktywną oceną, a to pochłania bardzo dużo czasu.
Vr
Halina
WXYZ
E V O L U T I O N A R Y SUPERVISION
My years as a c l i n i c i a n have been [\] ; our legal c l i n i c here at the Jagiellonian
^_`a\cd`e y is only just completing its second year of operation. fg]\a\c , my experience
in these past e] o years has been intensive. In addition to the long hours I have spent at
the c l i n i c , our partners at the C o l u m b u s S c h o o l of L a ] at The C a t h o l i c ^_`a\cd`e y of
A m e r i c a have contributed an immense amount of practical ]`dhg m and advice to our
c l i n i c . I also have eij\ n advantage of the vast literature devoted to c l i n i c a l legal education, most of ]k`l h focuses on s u p e r v i s i o n - - n o t surprisingly, since supervision is at the
core o f c l i n i c a l education.
In much the same
]i y that discussions about c l i n i c a l
education centre on super-
v i s i o n , discussion about supervision focus on a single aspect: intervention.' The fundamental challenge for any supervisor is to choose
m\e]\\ n direct intervention and i n d i m\e]\\ n direct and indirect (or
rect support (also a form of intervention). The debate
exploratory) approaches to supervision appears in numerous articles. W h e n I first be:
nggj\ d to this literature to devise an initial approach. Based
^_`a\cd`eo , I ]i s hci] n to the e x p l o recommended by Professor A n n qkinn\ljr and I have tried to base my
gan supervising the c l i n i c . I
on my general teaching experience at Jagiellonian
ratory approach
e\lk_`ts e
I
1
on her theory.
uvw l
discuss here only a fe ] aspects o f c l i n i c a l supervision, since the topic is
xiy\no . I uvw l consider the progressive stages o f
ni]o\ r and student assistant as gt/as/'-supervisors.
and my method of c o n v e y i n g feedbac j to my students. A l l of my observations arc based
on my ]gcj at the H u m a n Rights C l i n i c . A l t h o u g h our c l i n i c accepts a range of i m m i far too large to cover in a single article.
supervision, the roles of the c l i n i c
gration and human rights cases, often i n v o l v i n g applications to the European C o u r t of
H u m a n Rights in Strasbourg, the majority of our clients are refugees. Refugee cases
4
c\ts`c e
a style of planning and preparation that differs in several respects from that of
the other branches o f our c l i n i c ; hence, the last part o f this article
uvw l
focus p r i m a r i l y on
supervision specifically tailored to refugee clients.
' A. z{|}}~€, Clinical Contexts: Theory anil Practice in Law anil Supervision, 21 N Y . U Rev. L
& Soc. Change 109 (1994): 44.
P.G. Schräg, Constructing a Clinic, Clinical L. Rev. (Fall 1996): 139-140; Professor Schräg
cites numerous articles devoted to the subject.
' A. Shalleck, Clinical Contexts: Theory and Practice in Law and Supervision, 21 N.Y.U Rev. L.
& Soc. Change 109 (1994): 44.
Under Polish law, the term "asylum seeker" is separate from that of "refugee." Within the context of this article, a refugee is an alien who is seeking refugee status as defined in the 1951
Convention relating to the Status of Refugees.
:
4
259
Halina Nieć
The dynamie character of clinical education demands a new approach from the
supervisor, different from traditional methods of university teaching. Professor Peter Toll
‚ƒƒ„…†‡'
characterises the role of the supervisor as evolving in three stages: beginning,
middle, and final. Throughout all of these stages, the teacher is constantly balancing her
dual role as instructor and supervisor.'' She also must define beforehand the "content
and structure of the supervisory experience".
In
‚ƒƒ„…†‡s
7
model, the supervisor must overcome two primary challenges in
the first stage: time constraints and the particular "stage fright" clinical students experience. Usually, students becomes abruptly aware that, while they may have accumulated a
ˆ‚‰Š‹† g Š†‚ˆŒŽe of the law, they lacŠ the necessary Š‹ŒŒs to apply it effective‚ƒƒ„…n points out, the supervisor must provide a great deal of information about
ly." As
substantial law, procedural law, as well intensive training to develop research, drafting,
and interviewing
Š‹ŒŒ.
Initially, the supervisor also must be substantially involved in
‚ˆ‘‰, while the interests of the client and the needs of
‰’“‹‰e active supervision, it is important also to be receptive to the particu-
shaping each legal decision.
the student
lar talents of the student, and to prepare him for greater independence in the future. If
supervision is too strong in the beginning, the student may be discouraged from developing his own opinions and strategies in the future. I am not advocating that students
should be given full autonomy. Rather, I share the view that "enabling students to achieve partial independence is...the function of supervision".''
The division of responsibility within the Jagiellonian clinic is
“†‹’“e in that out-
supervisory staff is comprised of a teacher, a part-time staff lawyer, and, to some extent,
a student assistant. This composition provides for a great deal of flexibility in the shaping of our program-to-be. We intuitively understand the teacher's role as primary supervisor; she brings to the position
Š†‚ˆŒŽe of both theoretical
and practical aspects
of the law. A secondary supervisor, this time a practising lawyer, is necessary for practical reasons, some of which will be discussed below. The intensity of his supervision varies
according to the circumstances surrounding the case and the stage of the student's clinical experience.
”‚ŒŒ‚ˆ‹† g the teacher and
lawyer is the student assistant. The student
assistant is chosen from the previous year's clinical staff. The position is given to students who, as clinic participants, exhibited an exceptional degree of dedication, competence in dealing with clients, and
Š†‚ˆŒŽe
of the law. While their primary purpose
within the structure of our clinic is administrative, they also have proven useful as a supplementary supervisor.
As the academic year progresses, students become more confident. At this point,
the character of supervision changes. Rather than relying on the supervisor, students begin
to analyse and develop their clients' cases on their own. As students become more comSec: Peter Toll ‚ƒƒ„…†, The Stages of the Clinical Supervisory Relationship, Clinical Anthology: Readings for Live-Client Clinics, cds. A . J . •–—˜™—, š›œ. Bloch, S.L. —žžŸ , S.L. Kay (Cincinnati: Anderson, 1997): 72-76.
'' This is not to say that such roles arc incompatible. Rather, the danger is that the instructor, having assumed a "lecturing pose", loses her ability to sense when the lecture should cease. The
approach I have chosen to ¡…Še is to draw the answers out of my students — to lead students to
their conclusions as opposed to providing them.
¢£…ŒŒ¤¤Š. 21 N.Y.U Rev. L. & Soc. Change 43.
" ‚ƒƒ„…†, Clinical Anthology: Readings for Live-Client Clinics 73; Professor ‚ƒƒ„…n calls
this sensation the "initial feeling of ‹†…Ž’“…¤¥¦"
" .1. §¨©ª«¬, Learning to Think Like a Lawyer Through Experience, 2 Clinical L,Rcv. 167 (1995):
181.
5
260
Evolutionary Supervision
petent and self-reliant, supervisors can adopt a more permissive attitude. This is not to
say that their attitude should become lax. Indeed, they must become more observant.
Students may become overconfident, so that they begin, for example, to research less, to
assume somewhat vague plans, or to subjectively presuppose circumstances behind
a client's case. In such instances, the supervisor must again intervene directly.
In my experience, students' progress is most apparent in case discussions. Stu-
dents begin to spea­ more, supervisors less. Students are now able to evaluate each another's cases during
®¯¯­°y
seminars. In addition, the topics discussed in our seminar
(beyond the students' caseload) change as well. The students' practical experience has
broadened their understanding of how the law functions, and they are better prepared
for. and more receptive to, discussions on jurisprudence and ethics, as these issues relate
to their cases.
In my experience, this middle stage is rather long, and slowly progresses towards
an ill-defined third and final stage. In this third stage, students have reached a level of
confidence proportionate to their recognition of the wor­ and
­±²®°¯³´e µ¯¶·¸µ¯d
to
successfully assist a client. Students have now learned to appreciate one another intellectually and to rely on each other. In this sense, they have begun to co-operate
partners in a firm, and therefore
now
­±²w
µ¯¶·¸µe
°¸­e
less active supervision than before. Students
where to research, how to draft necessary documents, and how to conduct
interviews with their clients. Both the teacher and the lawyer can now respond to their
¸±¶·¸µ¸¯s with ¹º²·´º¹»¼µ²½²­¸±g ¶·¯¾¹¸²±s rather than outright answers.
In reality, these various stages are not so clearly defined. (I try to explain the
stages to my students beforehand and map them onto a rough timeline.) Clinical supervision is better characterised as a constantly fluctuating process, involving a collaborative and creative relationship between students and supervisor. Regardless of how professionally mature students have become, they may become involved in a case that is too
complex for them to manage without intensive supervision. Supervisors need to
¿À­e
clear that, in exceptional circumstance, they are available to wor­ with students more
closely and directly. While it is up to the student to assess whether a given case constimtes
an emergency, the supervisor, when approached with an 'emergency' which in the
supervisor's opinion is not an emergency, may send the student bac­ to his/her own
devices.
Supervisors need to clarify at the beginning of the programme what
­¸±d
and
degree of assistance students should expect from them, and also the basic steps students
need to
¹À­e with each new case.
It is the supervisor's responsibility to provide a frame-
wor­ for these steps. To show how this idea plays out in practice, I would
°¸­e to clarify
the different supervisory functions of the teacher, lawyer, and student assistant in our
clinic, beginning with the student assistant.
As previously noted, student assistants are chosen primarily on the basis of their
­±²®°¯³´e
of both the law and the affairs of the clinic. Although the relevance of the
former is more obvious, the latter criterion is
¯¶·À°°y important. Students often feel more
comfortable with the student assistant than with the teacher, simply because the former
is "one of them." Aware that the student assistant was recently in their position, students
find it easy to go to her with
¶·¯¾¹¸²±s and concerns. They see her as a peer, even as they
respect her experience and authority. In our clinic, the student assistant has proven most
useful in providing logistical information, as well as in helping students become more
¾­¸°Á· l at interviewing, researching, and collecting documentary evidence.
In considerations of both procedural and substantial matters, which are beyond
the competence of the student assistant, either the teacher or the lawyer may supervise.
261
Halina
ÂÃÄÅ
In our c l i n i c , because students are not
ry for our supervising
ÉÌÍ h
ÇÆÉËÊ r to
ÆÇÇÈÉÊ d to represent clients in court,
it is necessa-
be i n v o l v e d from the beginning, so that he is familiar
the case and can bring it to court if necessary. Present at our
ÉÊÊÎÇ y
seminars, he
contributes a practitioner's perspective to our discussions. The combination of the teacher's breadth of legal academic
ÎÏÈÉÇÊÐÑ e and the ÇÆÉËÊÒÓ s greater familiarity ÉÌÍ h the
ÉÌÍ h an especially ÉÊÇÇÔÒÈÕÏÐÊ d per-
courts' application of the la É provides students
spective on the
ÇÆÉ ,
as both a theoretical topic and a " l i v i n g " body. M o r e o v e r . I am
c o n v i n c e d that the client's interests are better served by this approach. On the level of
supervision, this relationship amounts to a
ÎÌÏ d
of "burden sharing".
At the top of this supervisory structure is the teacher. Since she bears the ultimate
responsibility for her students' actions, the teacher must approve each d e c i si on a stu-
ÖÆÎÊ s and each document she drafts. Professor ×ØÆÇÇÊÙÎ " reminds us that it is the
ÉØ o ensures that students ÆÐÊÚÕÆÍÊÇ y fulfil their responsibilities to their clients.
T h u s , ÉØÊ n the client's interests are endangered by a student's limitations, it is the supervisor's duty to intervene either directly or through the c l i n i c ' s ÇÆÉËÊÒ . The better the
ÉÈÒÎÌÏ g relationship ÛÊÍÉÊÊ n supervisor and student, the less ÇÌÎÊÇ y it is that the superv i so r ÜÝÞ l have to intervene directly, except ÉØÊ n the student has personal issues or the
dent
1
supervisor
case is particularly c o m p l i c a t e d.
There is no clear-cut standard for measuring the success of the supervisor-student relationship. In developing a
ØÈÉÊßÊÒ ,
ÉÈÒÎÌÏ g relationship ÉÌÍ h
m a x i m u m independence,
it is most important that the supervisor effectively balance the roles of c o l l a b o -
rator and mentor. 1 stress collaboration because any
ÉÈÒÎÌÏ g relationship, to be success-
ful, must i n v o l v e a certain degree of familiarity. The group seminar is an effective forum
for developing this familiarity. It also gives participants a chance to become familiar ÉÌÍ h
one another and to learn h o É to
ÉÈÒÎ
together.
ÉÌÍ h students i n d i v i d u a l l y to provide
àÊÊÐÛÆÙÎ . Rather than digress into a lengthy description of the
evaluative process, I ÉÈÕÇ d ÇÌÎ e s i m p l y to adopt Professor Hoffman's definition:
" E v a l u a t i o n is the ÙÒÌÍÌÚÕÌÏ g of a student's performance of a tas Î or áÎÌÇ l during
and àÈÇÇÈÉÌÏ g a role assumption. The primary purpose of evaluation is to provide students ÉÌÍ h feedbac Î on their performances. The feedbac Î may consist of information
about the ÚÕÆÇÌÍ y of the performance, any deficiencies observed, and ÉØÊÍØÊ r the perforIt is also important that the teacher meet
direct, i n d i v i d u a l i s e d
mance a c c o m p l i s h e d its intended purpose...(The) purpose of evaluation is to provide
students
ÉÌÍ h
information to improve future performances and to increase the students'
understanding of the
áÎÌÇÇ s
used"."
Feedbac Î can be conveyed through expository teaching, dialectic discussion,
demonstration, or some combination of these.
12
My personal approach mainly, although
not e x c l u s i v e l y , involves dialectic discussion. Professor L i z Ryan C o l e outlines three
àÊÊÐÛÆÙÎâÒÊàÇÊÙÍÌÈÏ , reaction, and prescriptive feedbacÎ ÔÉ Ø ÌÙ h I have
ÙÒÌÍÌÚÕÌÏ g my ÈÉ n evaluations at every supervisory stage."
My ÈÉ n experience suggests that feedbac Î is most effective in the beginning stage, par-
steps to effective
found to be of great value in
ãäåææçèé, 21 êëìëU Rev. L. & Soc. Change 44.
PT. íîïïðñò, Clinical Coarse Design and the Supervisory Process, óôõöîòa State LJ 277 (1982):
292.
÷øùùúûü, ýþÿ øüa State LJ 296.
" L.R.Cole, Learning through Supervision, in Learning from Practice: A Professional Development Text for Legal Extents (Eagan: West Group 1998), p. 42. "Prescriptive , according to Professor Cole, "offers specifics how things should be done in the future. It often is
useful to give examples of alternatives that person giving feedback ks would have been better"
10
11
13
262
Evolutionary Supervision
h students' . The more students are e of h o to conduct them , t s to as and , the less y it is that the superv i so r l have to send them bac for another . The student's s are to identicularly
selves in an
tify the facts and then diagnose the situation properly. O n l y after a student has been able
to conduct a specific and comprehensive intervie and gather all relevant facts -after,
that is. he has built a complete picture and diagnosis of the case—can the supervisor
collaborate
h
h i m to devise an appropriate legal strategy.
h my students, my initial line of g is desi r they have gathered all necessary information. If they have not,
I try to steer them s a re-evaluation of the . Ideally, my s provo e them to relive the intervie and discover exactly e they erred. W i t h this techni , I have found that in future meetings, students generally presents a much more structured, accurate assessment of: a) the facts of the case; b) possible s of framing the
W h e n discussing cases
gned to assess
case; and c) possible legal instrument to apply. At that point, I remind students that their
role is to prepare clients to
! e "#! d
decisions for themselves.
Since P o l i s h L a forbids students to represent clients in court, students m a i n l y
counsel clients outside the courtroom. O u r students help clients prepare to present thentestimony in court, but the student
l
not be able to as the
s
to guide the testi-
m o n y as an A m e r i c a n student could. Just as an A m e r i c a n student must prepare a client
s
for c r o s s - e x a m i n a t i o n , our students must prepare clients for
by the judge or the other
.
that
l
be
d
In this situation, students have to be careful not to i m -
pose their o p i n i o n on the client. W i t h the best intentions, students often are i n c l i n e d to
$ s
!% , not save". Rather, students must present clients h their options
and then help them ! e a "#! d decision about h o to proceed. I have found
that n 1 e x p l a i n to students that their role is not to tell clients t to do but rather to
essentially dictate to their clients the "best" course of action, forgetting that a
duty is "to
14
e x p l a i n and present various options, they are often greatly surprised. To illustrate the
logic behind this idea, I point out the analogous relationship of doctor and patient. Just
as patients have a right to informed consent, students
& e )
must respect their
client's autonomy.
As for my evaluation of documents drafted by students. I am forced to
ferent approach, especially in refugee cases.
'! ,
e a
dif-
students present their draft, and
that, from an educational point of , it d be best to
n evaluation h ample time for r e v i s i o n , this is often impossible,
I correct it. W h i l e I
give students a
g i v e n various administrative and legal deadlines, and gi ven my obligation to the client.
At this point, it may be useful to contextualise my supervisory approach in the
overall format of the H u m a n Rights section of the Jagiellonian
( y C l i n i c . I actu-
ally begin supervising students one year before they begin participating in the c l i n i c .
W i t h a fe exceptions, the
% e to participating in the c l i n i c is a y e a r - l o n g s e m i . W h i l e not all students o % e
in this y seminar apply to the c l i n i c (for example, some students e part in this
seminar out of interest in human rights or to improve their E n g l i s h ) , those o are accepted to the c l i n i c come prepared h a ) e of the la and some familiarity
h refugee issues and h the European C o n v e n t i o n on H u m a n Rights and Fundanar, held in E n g l i s h , on human rights and refugee
mental Freedoms. T h i s preliminary course offers me an opportunity to b u i l d a team of
students
o
are accustomed to
become familiar
14
h
*+,-./ g
together. After one year, the students
my method of teaching and
012345, 2 Clinical L. Rev.
.
l
have
Perhaps more importantly,
1.
263
Halina
6789
I will have roughly identified students' strengths and
:;<=>;??;s
and will be prepared
to provide individualised guidance. This seminar is an important precursor to participa-
@<A=BCDE>d in human
=F>d of wor= C;GEFC;s not only
tion in the clinic, not only because it gives students a theoretical
rights law but also because it impresses on them that this
legal
=>D:H;IBe
and
?=FHl
but also a great amount of personal devotion and time.
The seminar continues in English through the clinical program.
expected to further refine their "legal English"
15
Students are
?J;<=F>g ?=FHHs in discussions not only on
refugee law. but also on the political and social issues which affect the status of refugees
in Poland and elsewhere. To that end, classes are led by a native- English
teaching/research assistant, who
:DC=s
?J;<=;C,
our
with me to prepare a curriculum from several
sources. Our most important resources come from the United Nations
KFB h Commissio-
ner for Refugees, in a wonderfully extensive and up-to-date CD R O M program (Refworld) and in the
K<>[email protected]= on Procedures and Criteria for Determining Refugee Sta-
tus."' The assistant also prepares legal.exercises based on interesting decisions from the
European Court of KEL< n Rights. ' We give the students cases without the court's de1
cision, so that the students must themselves propose and justify possiblejudgements. At
the end of the seminar, we compare these hypothetical decisions to the actual ones. Because human rights is an interdisciplinary topic, overlapping with history, sociology and
politics, we also discuss various relevant articles and essays, often outlined or summarised by the assistant, on topics ranging from the special needs of female asylum
?;;=;Cs
to the implementation of the European Union Resolution on Minimum Guarantees for
Asylum Procedures (Brussels June 21 1995), to various responses to refugee inflow.
This portion of the seminar is followed by a group discussion in Polish of the
current student caseload.
MD r
this portion, the lawyer, the student assistant and I are
present. This part of the seminar is structured according to the demands of the day, focusing on cases that are proving to be particularly difficult for students. Because we run
the seminar in what is also our library, at any point in our discussion, students can reach
over to a
@DD=?N;Hf or computer for some document or text
Seminars thereby become both a group study of sorts and a
to support their arguments.
:DC=?NDp in legal research.
Students who as= the group for advice must first summarise what they have already read
and done
reinforcing the principle, fundamental to our clinical programme, that stu-
dents must wor= to earn assistance from others.
Although I find it easy to remain faithful to my chosen model of supervision in the
more formal setting of the seminar, individual interactions are more difficult in this respect. I am often tempted to answer student
GE;?OFD>s too directly, with too much openness
about what I thin= is the best course of action in a given case. Even if the student follows
my advice successfully, he has learned little from the experience. I have found that the best
way of preventing this from happening is to have students meet privately with their clients,
English is the chosen foreign language of our seminar simply because it is presently the most
commonly used international language. In :DC=F>g with refugees, however, my students and
I have found that English is not always enough. MDr example, we have had Algerian clients whose
only international language was MC;>Ah and Albanian Kosovars whose second language is German. Moreover, in light of Poland's geographic location, Russian is an extremely useful language if the refugee is from any of the CIS states or Afghanistan.
"' Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status (Geneva: United Nations KFBh Commissioner for Refugees, rc-cditcd 1992).
l!
" We also consider "views" and decisions from the Committee Against Torture (functioning under the UN Convention Against Torture, and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or
Punishment), and the KEL<n Rights Committee P:DC=F>g under the International Covenant on
Civil and Political Rights (without additional protocol), 1966).
264
Evolutionary Supervision
so that I understand their case only indirectly. In this way, I am only able to offer indirect,
general advice.
There are other occasions for supervision besides case review. One of the most
daunting experiences for incoming clinic participants is their first interview. In all branches of the clinic, students must undergo some
QRSd of strategic
and mental preparation
before their first meeting with a client. Before the students' first trip to a refugee centre,
we hold a seminar exclusively on interview procedure. Because the substantial elements
of a refugee's case are almost always undocumented and unsupported by witnesses, the
outcome of his case depends above all on the credibility of his account. If a student completes the interview without having obtained as accurate a story as possible, his client is
that much more
TRQUTy to face a negative decision from the Ministry of Internal
Affairs
and Administration, which considers above all the legitimacy and verification of the
applicant's history.
Refugees often do not understand how the Ministry reviews applications. C o ming from a different culture, often traumatised, the refugee perceives his past and present in a highly emotional frame of mind. Exact dates, locations, and the
TRQe
do not
seem essential. What feels to him most important is simply what happened. The student,
therefore, has the difficult tasQ of helping the client to articulate and substantiate his fear
of persecution and
VWXVUYWUSt
decision to flee the country. (In this respect, the student
must be counsellor as well as interviewer.) During the interview, the student must help
the client understand that the success of his case depends on his presenting a detailed,
accurate and consistent account. The refugee also relies on the student to explain to him
many things about the administrative procedure for determining refugee status, the general rules of Polish administrative law, and the legal obligations of aliens living in Poland.
It is during this fact-finding interview that my students sometimes encounter
one of the first ethical dilemmas of their legal career. During the initial interview, a student may come to a well-founded conclusion that his interviewee does not fit the definition of "refugee" under the 1951 Convention. More often than not. the student's initial
inclination, understandably, is to assist the interviewee all the same. At some point, the
student comes to me with this inner conflict. I asQ the student to consider other avenues
of obtaining legal residency. In following each apparent possibility through to its failure,
the student begins to understand for himself that he has no option but to explain to the
client that his case is
WSTRQUTy to succeed. This is a difficult tasQ for students, but one that
is essential to their development as future lawyers. While I understand my students' reluctance to reject a case, I also
QSZw that at a certain point I have to intervene and asQ
them to explain to their client that the case is not viable.
In contrast, our student assistant is much more directly involved in student interviews. Although we try to prepare them for their first interview at a refugee centre, students are inevitably paralysed by their first encounter with potential clients. It is the student assistant who helps them overcome this initial fear. She immediately approaches
the refugee(s), explains that she is there to try to help them, and then begins
YWUVqRZSV.
[VQRSg
While this may sound simple, it is far from instinctive for students who have
never before been faced with a potential client, much less with one from another country.
\[QRSg their cue from the student assistant, students begin interviewing potential clients
in a single room furnished with several simple card tables. The student assistant and the
lawyer do not actually participate in the interviews. They are simply there to watch, listen and intervene when necessary.
The practising lawyer who
`ab . cRd h
]Z^Qs in our centre, q_[SQs to the sponsorship of the
Commissioner for Refugees, devotes much of his time to our students and
265
Halina
efgh
their cases. These cases often must be brought before the Supreme A d m i n i s t r a t i v e C o urt, and he is the only one
practising
lmino r
ij o
can do so. W i t h i n our burden sharing relationship, the
supervises the drafting of documents, i n c l u d i n g appeals and
porsotu s
to expedite a procedure. He also participates in regular trips to refugee centres and in
ioowl y seminars.
i e share our supervisory responsibilities, i e are able to avovouioo n the pedagogical principle that students learn best by reason i n g problems out by themselves xiyu h assistance from their teachers) and the practical
necessity of meeting an imminent deadline. If either of us iop e to supervise alone, i e
izsl d often be forced by time constraints to umw e a case entirely over from a student.
Because
id the usual conflict
I am
ipyuy{ g this article at the end of our c l i n i c ' s second year. |zllz iy{ g the re-
commendations of experienced c l i n i c i a n s , I chose this point as an appropriate one to
step bac w and reflect on my
zi n experiences as
a c l i n i c a l supervisor and on our c o l l e c -
tive experience. My c o n c l u s i o n is that there is no better classroom than the c l i n i c , and
none more satisfying for the teacher. Students are greatly inspired by even this taste of
real life outside the university fortress. Texts that once seemed boring and " a c a d e m i c " as
course assignments, such as the C o d e of A d m i n i s t r a t i v e Procedure, are n o i full of fascinating possibilities and associations.
}z t only docs the c l i n i c provide ne i motivation to students, it also teaches them
h o i to reason. In each lecture they attend for their regular courses, students hear presented a neatly tailored theory or set of ideas; they do not see all the false hypothesis,
theses, digressions, and speculations
ijy~ h characterise the process by ijy~ h
iomw
academics
develop their theories and Schemas. A n d yet they must struggle through such difficulties
themselves. C l i n i c life, by contrast, gives them the opportunity to collaborate
versity teachers and attorneys. Students see their supervisors,
various problems; at the same time, they see that, by
tangible, valuable changes in the
izpl .
lyw e
iyu h u n i iyu h
them, grappling
izpwy{ g on cases, they can produce
Галина Неч
СТРАТЕГИЯ НАДЗОРА ЗА РАБОТОЙ
УНИВЕРСИТЕТСКОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ
КОНСУЛЬТАЦИИ, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ В ПОЛЬЗУ
БЕЖЕНЦЕВ
В студенческой юридической консультации я работаю относительно
недавно. Хотя наша консультация при Ягеллонском университете работает только
года два, то приобретенный за этот период о п ы т является н е о б ы к н о в е н н о
интенсивным. Это многие часы в консультации, помощь и указания наших
п а р т н е р о в и з C o l u m b u s School o f L a € п р и Catholic
‚ƒ„…†‡ƒˆ y
of America и необы
кновенно обширная американская литература на тему клинической юридической
эдукации. Даже поверхностное чтение издательских позиций обращает наше
внимание на доминирующую позицию рассуждений на тему координации работы
в п р а в о в о й к о н с у л ь т а ц и и и роли а к а д е м и ч е с к о г о у ч и т е л я . П р и н я т а я и р е а л и з о в а н н а я
модель надзора за работой в университетской
юридической
консультации
в п р и н ц и п е в л и я е т н а ф о р м у и ход к л и н и ч е с к о г о о п ы т а с т у д е н т о в . Н а п о р о г е
поисков оптимальной концепции модели, включающей в себе оперативную
программу надзора за работой консультации, координатор принимает стра
тегическое решение о выборе типа интервенции, который намеряет применять по
о т н о ш е н и ю к студентам и клиентам консультации. Как замечает Шаллек, все
действия координатора являются (в определенном смысле) интервенцией, потому
1
я у ж е в о в с т у п л е н и и п р е д с т а в л ю свой в з г л я д н а это о с н о в н о е з в е н о м н о г о о б р а з н о г о
пространства клинической эдукации. Ключевым является разграничение между
непосредственной и посредственной интервенцией. Первая, называемая также
у п р а в л я ю щ е й , учитывает строгий надзор за всей д е я т е л ь н о с т ь ю студента и на
п р а к т и к е я в л я е т с я ф о р м о й в е д е н и я его с к в о з ь м е а н д р ы з н а н и й и у м е н и й ,
а кульминацией является поддержка в решающих процессах. Посредственная
интервенция,
называемая
исследовательской,
обозначает,
что
координатор
управляет работой студента, применяя сократов метод вопросов и ответов,
минимализируст увлечение своим профессиональным деянием, но внимательно
с л е д и т за н и м и остается со студентом в контакте, с у щ е с т в е н н ы м э л е м е н т о м
к о т о р о г о я в л я е т с я о ц е н к а о т д е л ь н ы х э т а п о в р е а л и з о в а н н ы х задач. Д и с к у с с и я м е ж д у
сторонниками у п р а в л я ю щ е г о и исследова-тельского подхода к роли координатора
A. ‰Š‹ŒŒŽ. Clinical Contexts: Theory and Practice in Law and Supervision, 21 N.Y.U Rev.
L.& Soc. Change 109 (1994).
267
Гаити Нен
находит свое отражение во многих статьях, авторы которых выдвигают аргументы
2
за и л и п р о т и в их п р и м е н е н и я в к о н т е к с т е с т у д е н ч е с к о й ю р и д и ч е с к о й к о н с у л ь т а ц и и .
Надо добавить, что я разделяю мнение профессор А н н Ш а л л е к , ' которая является
с т о р о н н и ц е й исследовательского подхода.
В начале настоящей статьи я затрону некоторые проблемы, о б с у ж д а е м ы е
в б о л е е р а н н и х р а б о т а х на т е м у к о о р д и н а ц и и р а б о т ы в с т у д е н ч е с к о й к о н с у л ь т а ц и и ,
такие
как
проблема интерактивной роли координатора,
в консультации
юриста
и студента­ассистента
в
роли
роль работающего
квазикоординатора.
Я представлю также некоторые характерные черты моего подхода к отноше ния м
студент
координатор и о п и ш у способ предоставления студентам замечаний на
т е м у их р а б о т ы и их оценки. Затем, я о б ъ я с н ю , какое о т р а ж е н и е находят эти
т е о р е т и ч е с к и е р а с с у ж д е н и я в п р а к т и ч е с к о й к о о р д и н а ц и и р а б о т ы в с е к ц и и по п р а в а м
человека н а ш е й консультации. Хотя наша консультация занимается т а к ж е д е л а м и
презумпции нарушения прав человека, которые требуют подготовки и н д и в и ­
дуальных жалоб в Европейский Трибунал прав человека, и делами иммиграции,
то большинство наших клиентов становят беженцы.
4
Планирование стратегии
и подготовка дел б е ж е н ц е в отличается от способа поведения в д р у г и х секциях
к о н с у л ь т а ц и и , оттуда и д а л ь н е й ш а я ч а с т ь статьи к о н ц е н т р и р у е т с я , г л а в н ы м о б р а з о м ,
на к о о р д и н а ц и и р а б о т ы с к л и е н т а м и ­ б е ж е н ц а м и .
Результатом динамичного характера „клинической" эдукации является
прогрессивный подход координатора. По сравнению с т р а д и ц и о н н ы м и методами
университетского преподавания „клиническая" эдукация по своей натуре спосо
бствует т а к о м у подходу. П р о ф е с с о р Г о ф ф м а н
5
рассуждает меняющуюся роль
к о о р д и н а т о р а на т р е х э т а п а х „ к л и н и ч е с к о г о " о п ы т а : н а ч а л ь н о м , с р е д н е м и к о н е ч н о м .
Н а всех т р е х э т а п а х у ч и т е л ь п о с т о я н н о к олеб ется м е ж д у д в о й н о й р о л ь ю и н с т р у к т о р а
и к о о р д и н а т о р а . Он в ы н у ж д е н с п е р в а о п р е д е л и т ь в р е м я д е й с т в и я и к о н т е к с т с в о е г о
курса в свете э т и х п о т е н ц и а л ь н о п р о т и в о р е ч и в ы х з а д а ч .' На этом в с т у п и т е л ь н о м этапе
учитель должен на только уточнить „объем и структуру координационного опыта",
7
но и о п р е д е л и т ь т и п о т н о ш е н и й с т у д е н т — к о о р д и н а т о р (т.е. с т е п е н ь , о б ъ е м и ф о р м у
управления).
По модели Гоффмана, именно на первом этапе координатор должен
справиться с двумя вызовами. Речь идет о временном ограничении и волнении
P.G. Schräg, Constructing a Clinic, Clinical L. Rev., Fall 1996: 139­140. Профессор цитирует
многие статьи на эту тему.
A. Shalleck — см. примеч. 1
По отношению к иностранцам существуют в польском законодательстве два отдельных
термина: „лицо, хлопотающее о получении нрава убежища" и „лицо, хлопотаюшес
о получении статуса беженца". В контексте настоящей статьи беженцем
называем иностранца, хлопотающего о получении статуса беженца в понимании
Конвенции о статусе беженца 1951 года.
' Смотри: Р.Т. Hoffman, The Stages о/ the Clinical Supervision' Relationship (в) cd. A.J.
Hurdcr, F.S. B loch , S.L. B rooks . S.L. Kay, Clinical Anthology: Readings for Live­Clinent
Clinics, Cincinnati, 1997, c. 72­76.
Это не означает, что роли несовместимы. Надо, однако, обратить внимание на такую
опасность, что инструктор в роли преподавателя потеряет способность ощущения, когда
должна закончиться лекция. Подход, который я применяю, заключается в том, чтобы
провоцировать студентов на ответ, наводить их на собственные выводы, а не предоставлять
им свои.
Смотри: Shalleck, с. 43.
!
5
J
6
7
268
Стратегия
надзора
за работой университетской
юридической
консультации.
р а б о т а ю щ е г о в к о н с у л ь т а ц и и студ ента. С т у д е н т о б ы ч н о о с о з н а е т вдруг, ч т о о б л а д а е т
прочными юридическими знаниями, но не умеет применять их эффективно." На
этом этапе координатор (кроме принятия основных решений по делу) должен
передать студенту многие информации, носящие характер синтеза материального
и процессуального права, указания на тему умения собирать необходимые д а н н ы е
и с о с т а в л я т ь д о к у м е н т ы , в е с т и о п р о с ы и т. п. О б ъ е м а к т и в н о й и н т е р в е н ц и и ш и р о к
и координатор д о л ж е н помнить о последствиях, с л е д у ю щ и х из ч р е з м е р н о й з а ш и т ы
первых шагов студента в ф о р м е н е п о с р е д с т в е н н ы х подсказок. Я не хочу сказать,
что студенты д о л ж н ы действовать вполне самостоятельно. Я д у м а ю скорее, что
„задачей
координатора
является
предоставление
студентам
частичной
независимости".''
Разделение ответственности в рамках Студенческой правовой консультации
Я г е л л о н с к о г о у н и в е р с и т е т а и с к л ю ч и т е л ь н о , т а к как наш к о о р д и н и р у ю щ и й
коллектив с о с т о и т из преподавателя вуза, ю р и с т а - п р а к т и к а и (в о п р е д е л е н н о й
с т е п е н и ) студента-ассистента. Такая структура позволяет эл а с т и ч н о ф о р м и р о в а т ь
нашу программу. Роль преподавателя является понятной. Он обладает знаниями
в области
права,
как т е о р е т и ч е с к и м и , так
и
практическими,
и выполняет
в консультации эдукационную роль. Роль юриста имеет несколько аспектов.
Н е з а в и с и м о от с и т у а ц и и , при которой ю р и с т с л у ж и т с о в е т о м как к о о р д и н а т о р ,
объем его надзора бывает разным в зависимости от обстоятельств, к а с а ю щ и х с я
данного дела и опыта студента. Кроме преподавателя и юриста практика в роли
координатора выступает студент-ассистент. Он избирается из группы студентов,
которые в год назад работали в консультации. На т а к у ю д о л ж н о с т ь назначается
студент, который отличался и с к л ю ч и т е л ь н ы м увлечением в работу, к о м п е т е н т н о с т ь ю в кон-тактах с клиентами и знаниями в области права. Хотя главными
его задачами в структуре консультации являются а д м и н и с т р а т и в н ы е ф у н к ц и и , то
его роль дополнительного координатора оказывается на практике очень полезной.
С течением времени у студента возрастает уверенность в себе, что знаменует
переход координатора на „средний этап" курса. Уменьшается объем интервенции.
На этом этапе исследовательский подход координатора приобретает более глубокое
значение. Вместо постоянно обращаться к координатору, студенты начинают
самостоятельно анализировать дела своих клиентов, а предложения становятся
более зрелыми. Изменяется способ надзора за работой студентов. Это е щ е не полная
самостоятельность
студента,
координатор
внимательно
следит
за
его
профессиональным поведением. Часто получается так, что уверенность студента
в с е б е в о з р а с т а е т н е п р о п о р ц и о н а л ь н о , ч т о м о ж е т в е с т и к тому, ч т о он н а ч и н а е т
учиться м е н ь ш е и менее точно планировать или заранее субъективно предполагать
связанные
с
непосредственно
данным
делом
обстоя-тельства.
Такой
случай
требует
го вмешательства.
Самое заметное изменение в отношениях координатор
студент
наблюдаем в способе обсуждения дел. Студенты начинают говорить больше,
а координаторы меньше. Студенты готовы оценивать отдельные дела во время
семинаров. Меняются и темы обсуждений. Применение теоретических знаний на
практике
расширяет
их
понимание
функционирования
права,
они
лучше
подготовлены и и з в л е к а ю т б о л ь ш у ю пользу из р а с с у ж д е н и й о ю р и с п р у д е н ц и и
и э т и к е , к о т о р ы е о т н о с я т с я к их р а б о т е с к л и е н т а м и .
* Гоффман (с.73) называет это „начальным осознанием адекватности.
* J. Howard, Learning to 'Think Like a Lawyer' Through Experience, 2 Clinical L. Rev. 167.
1995, c. 181.
269
Б’“ Неч
Из моего опыта следует, что описываемый средний этап является
относительно д л и н н ы м , который медленно переходит в не очень точно называемый
„конечный этап". Он похож на п р е д ы д у щ и й . Уверенность студента в себе должна
б ы т ь п р о п о - р ц и о н а л ь н о й о с о з н а н и ю задач для э ф ф е к т и в н о й п о м о щ и клиенту.
Студенты у м е ю т уже ценить работу в коллективе, уважают друг друга, могут
п о л а г а т ь с я д р у г н а д р у г а . О н и н а ч и н а ю т ф у н - к ц и о н и р о в а т ь как п а р т н е р ы в о д н о й
ф и р м е , что требует от координатора н е б о л ь ш о г о изм е не ния своего к ним подхода.
С т у д е н т ы у ж е з н а ю т , где и с к а т ь и н ф о р м а ц и и , к а к с о с т а в л я т ь д о к у м е н т ы , к а к в е с т и
себя во время о п р о с о в и т. п. Их о п ы т п о з в о л я е т к о о р д и н а т о р а м о т в е ч а т ь на
сомнения студентов п р о в о ц и р у ю щ и м и вопросами, а не готовыми подсказками.
В ы ш е у к а з а н н а я структура не очень точно определяет момент, в котором
р о л и к о о р д и н а т о р о в (т.е. п р е п о д а в а т е л я , ю р и с т а и с т у д е н т а - а с с и с т е н т а ) м е н я ю т с я ,
приспосабливаясь к отдельным этапам „клинического" опыта студентов. Этот опыт
— это постоянно м е н я ю щ и й с я процесс, т р е б у ю щ ий сотрудничества и исключительно креативного характера отношений между студентом и коорди-натором.
Процесс стремления к наилучшему р е ш е н и ю дела постоянно сопоставляется
с меняющимся объемом дел, с которыми встречаются студенты. Для надлежащего
у п р а в л е н и я „ к л и н и ч е с к о й " эдукацией студенты д о л ж н ы знать способ р е ш е н и я
данной проблемы, понимать возможности и объем помощи координатора. Именно
координатор представляет рамки общего способа поведения. Учитывая роль
к о о р д и н а т о р а , я хочу т е п е р ь о б ъ я с н и т ь о т д е л ь н ы е ф у н к ц и и , к о т о р ы е п р е п о д а в а т е л ь ,
юрист и студент-ассистент выполняют, будучи координаторами в консультации.
Я начну с этой п о с л е д н е й функции.
Как уже упоминалось, студент-ассистент назначается на основании знания
права и объема знаний на тему деятельности консультации. Оба критерия важны,
хотя п е р в ы й из них кажется более о ч е в и д н ы м . О б ъ я с н е н и й т р е б у е т второй
критерий, о с о б е н н о в контексте роли координатора, которая меняется во время
действия п р о г р а м м ы . Студенты часто о б р а щ а ю т с я к студенту-ассистенту более
н е п р и н у ж д е н н о , т р а к т у я его как „ о д н о г о и з н и х " . О н и знают, ч т о е щ е в п р о ш л о м
году он н а х о д и л с я в т а к о й же с и т у а ц и и . О н и б е з с м у щ е н и я о б р а щ а ю т с я к н е м у с
в о п р о с а м и и с о м н е н и я м и , с о х р а н я я у в а ж е н и е д л я его о п ы т а . В н а ш е й к о н с у л ь т а ц и и
функция студента-ассистента оказывается очень полезной в контактах с учре
ж д е н и я м и , с которыми с о т р у д н и ч а е т секция по правам человека, о с о б е н н о —
с заведующими центрами для беженцев. Студент-ассистент помогает студентам
развивать умение вести опросы, находить информации и собирать документы.
При
рассмотрении
процедурных
и
материальных
вопросов
в роли
координатора может выступать преподаватель или юрист. В ы с о к и й у р о в е н ь
о т в е т с т в е н н о с т и при п р и м е н е н и и м а т е р и а л ь н о г о и п р о ц е с с у а л ь н о г о права
превышает компетенции студента-ассистента. Юрист может помогать клиентам,
н у ж д а ю щ и м с я в его п о м о щ и в с у д е . Е г о п р и с у т с т в и е на е ж е н е д е л ь н о м с е м и н а р е
дает студентам возможность узнать ф у н к ц и о н и р о в а н и е права на практике.
Соединение широких академических юридических знаний преподавателя и умение
п р и м е н я т ь п р а в о в суде д а е т с т у д е н т а м и с к л ю ч и т е л ь н о п о л н у ю п е р с п е к т и в у как
т е о р е т и ч е с к и х, так и практических аспектов права. С о е д и н е н и е этих двух аспектов
права служит л у ч ш е й защите интересов клиента. Соотношения преподаватель —
ю р и с т - п р а к т и к ведут к своего рода „делению нагрузки".
На
вершине
координирующей
структуры
в
консультации
стоит
п р е п о д а в а т е л ь . О н о т в е ч а е т з а ч е т к о е ф у н к ц и о н и р о в а н и е всех з в е н ь е в ( р е а л и з а ц и я
э д у к а ц и о н н ы х за д ач к о н с у л ь т а ц и и ) и н е с е т о т в е т с т в е н н о с т ь з а п о с л е д с т в и я д е я т е
270
Стратегия
надзора
за работой университетской
юридической
консультации.
льности студентов. Он обязан постоянно следить за интересами клиента. Он должен
вмешаться (непосредственно или при посредстве р а б о т а ю щ е г о в консультации
ю р и с т а ) , когда и н т е р е с ы к л и е н т а н а х о д я т с я п о д у г р о з о й и з - з а о т с у т с т в и я з н а н и й
или неумелого ведения дела. Надо заметить, что необходимость интервенции
в б о л ь ш о й степени пропорциональна менее или более удачному сотрудничеству
студента с препо-давателем.
Для эффективного сотрудничества важн