oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Transkrypt

oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
................................................
......................, dn. ......................
................................................
................................................
imię, nazwisko i adres konsumenta
WITCHING HOUR PRODUCTIONS
BARTŁOMIEJ KRYSIUK
UL.ARMII LUDOWEJ 78
15-170 BIAŁYSTOK
NIP:966-131-03-63
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1225)
odstępuję od umowy nr. zamówienia ..... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru :
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
Proszę o zwrot kwoty .................. zł
(słownie.......................................................................................................................)
przelewem na konto bankowe nr :
imię i nazwisko : ……………………………………………………..
numer konta : …………………………………………………………
przekazem pocztowym na adres:
......................................................................................................................................................
...............................
podpis konsumenta

Podobne dokumenty