POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRAWO

Transkrypt

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRAWO
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt
„Kuźnia przedsiębiorców- wiedza, umiejętności, nowe szanse
dla aktywnych”
POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI
PRAWO
Joanna Nikiforow
Prywatne Studium Zawodowe
Eugeniusz & Adam Nikiforow
W Krośnie Odrzańskim
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Podstawowym aktem prawnym regulującym w Polsce
działalność gospodarczą oraz definiującym pojęcie
przedsiębiorcy jest:
USTAWA Z DNIA 2 LIPCA 2004 ROKU O
SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
(SDG).
Prywatne Studium Zawodowe
Eugeniusz & Adam Nikiforow
W Krośnie Odrzańskim
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PRZEDSIĘBIORCĄ
- Jest ten, kto prowadzi działalność gospodarczą w formie
przedsiębiorstwa i odgrywa pierwszoplanową rolę w procesie
przedsiębiorczości.
- W ujęciu prawnym przedsiębiorcą jest każdy kto prowadzi
działalność gospodarczą na własny rachunek .
Prywatne Studium Zawodowe
Eugeniusz & Adam Nikiforow
W Krośnie Odrzańskim
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Prywatne Studium Zawodowe
Eugeniusz & Adam Nikiforow
W Krośnie Odrzańskim
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Prywatne Studium Zawodowe
Eugeniusz & Adam Nikiforow
W Krośnie Odrzańskim
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Założenie własnej FIRMY:
KROK 1 – wstępne rozpoznanie i zgromadzenie dokumentów
KROK 2 – Wynajem lokalu
KROK 3 – Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
„JEDNO OKIENKO”
KROK 4 – Otwarcie firmowego rachunku bankowego i wyrobienie
pieczątki firmowej
KROK 5 – Zgłoszenie do ZUS
KROK 6 – Zgłoszenie do Urzędu Skarbowego
KROK 7 – Państwowa Inspekcja Pracy i Państwowa Inspekcja
Sanitarna
Prywatne Studium Zawodowe
Eugeniusz & Adam Nikiforow
W Krośnie Odrzańskim
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Biznesplan to opis krótko i
długoterminowych celów
przedsiębiorstwa, oferowanych
produktów i usług, analiza możliwości
rynkowych oraz środków
umożliwiających osiągnięcie założonych
celów w konkretnym otoczeniu.
Prywatne Studium Zawodowe
Eugeniusz & Adam Nikiforow
W Krośnie Odrzańskim
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Budowa biznes planu
1.Streszczenie przedsięwzięcia (opis przedsięwzięcia)
2.Charakterystyka przedsiębiorstwa
3.Charakterystyka produktu
4.Zarządzanie i pracownicy
5.Rynek i konkurencja
6.Marketing i sprzedaż
7. Plany i harmonogram realizacji
8. Analiza finansowa
9. Załączniki
Prywatne Studium Zawodowe
Eugeniusz & Adam Nikiforow
W Krośnie Odrzańskim
.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Budowa biznesplanu - 5.Rynek i konkurencja
Analiza SWOT pochodzi od pierwszych liter angielskich słów:
S – STRENGTHS oznacza mocne strony przedsiębiorstwa,
W – WEAKNESSES oznacza słabe strony przedsiębiorstwa,
O – OPPORTUNITIES oznacza szanse jakie daje otoczenie
przedsiębiorstwa,
T – THREATS oznacza zagrożenia jakie daje otoczenie
przedsiębiorstwa.
Analiza może być przeprowadzona w przekroju podstawowych grup
zasobów, którymi dysponuje firma (zasoby finansowe, rzeczowe,
osobowe,organizacyjne), w układzie głównych funkcji (działalność
podstawowa, marketing i sprzedaż, finanse, kadry itp.)
.
Prywatne Studium Zawodowe
Eugeniusz & Adam Nikiforow
W Krośnie Odrzańskim
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Prawo ADMINISTRACYJNE
Prywatne Studium Zawodowe
Eugeniusz & Adam Nikiforow
W Krośnie Odrzańskim
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Prywatne Studium Zawodowe
Eugeniusz & Adam Nikiforow
W Krośnie Odrzańskim
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
TEKST USTAWY OGŁOSZONY- to taki który ukazał
się w dzienniku ustaw. Może obowiązywać od dnia
ogłoszenia lub od dnia określonego w ustawie
(Vacatio legis).
TEKST USTAWY UJEDNOLICONY – to taki , który
doczekał się szeregu poprawek ze strony
ustawodawcy i dla lepszej „czytelności” został
podany ze wszystkimi poprawkami aktualnie
obowiązującymi.
- uwzględnia wszystkie zmiany ustawy, ogłoszony i
opublikowany w dzienniku ustaw
Prywatne Studium Zawodowe
Eugeniusz & Adam Nikiforow
W Krośnie Odrzańskim
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZASADY OGŁASZANIA AKTÓW
NORMATYWNYCH
Art. 88 ust. 1 Konstytucji stanowi, iż "warunkiem
wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów
prawa miejscowego jest ich ogłoszenie”.
Wynika z tego konstytucyjny obowiązek
ogłaszania wszystkich aktów prawnych.
Prywatne Studium Zawodowe
Eugeniusz & Adam Nikiforow
W Krośnie Odrzańskim
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
W Polsce dziennikami urzędowymi są :
•
•
•
•
Dziennik Ustaw RP (Dz.U.)
Dziennik Urzędowy RP MONITOR POLSKI-MP
Dziennik Urzędowy RP MONITOR POLSKI B
Dzienniki Urzędowe Ministrów kierujących
działaniami administracji rządowej
• Dzienniki Urzędowe urzędów centralnych
• Wojewódzkie Dzienniki Urzędowe
Prywatne Studium Zawodowe
Eugeniusz & Adam Nikiforow
W Krośnie Odrzańskim
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Prywatne Studium Zawodowe
Eugeniusz & Adam Nikiforow
W Krośnie Odrzańskim
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
TWOJE PRAWA W URZĘDZIE:
Nasze prawa np.:
- PRAWO DO INFORMACJI
- PRAWO DO CZYNNEGO UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU
- PRAWO DO WGLĄDU W NASZE AKTA
Prywatne Studium Zawodowe
Eugeniusz & Adam Nikiforow
W Krośnie Odrzańskim
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
SKARGA
Przedmiotem skargi może być w szczególności
zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie
zadań przez właściwe organy albo przez ich
pracowników,
naruszenie praworządności lub interesów
skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne
załatwianie spraw. (art. 227 Kodeksu
postępowania administracyjnego)
Prywatne Studium Zawodowe
Eugeniusz & Adam Nikiforow
W Krośnie Odrzańskim
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
WNIOSEK
Przedmiotem wniosku mogą być w
szczególności sprawy ulepszenia
organizacji, wzmocnienia praworządności,
usprawnienia pracy i zapobiegania
nadużyciom, ochrony własności, lepszego
zaspokajania potrzeb ludności. (art. 241
Kpa)
Prywatne Studium Zawodowe
Eugeniusz & Adam Nikiforow
W Krośnie Odrzańskim
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
UNIA EUROPEJSKA
1 maja 2004
POLSKA stała się członkiem
Unii Europejskiej
Prywatne Studium Zawodowe
Prywatne
Studium Zawodowe
Eugeniusz
& Adam
Nikiforow
Eugeniusz
& Adam Nikiforow
W Krośnie
Odrzańskim
W Krośnie Odrzańskim
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Unia Europejska nie jest państwem ani
organizacja międzynarodową.
Stanowi nowy etap współpracy pomiędzy
państwami członkowskimi Wspólnot Europejskich.
Państwa te zachowują samodzielność w
stosunkach międzynarodowych i mają własne
odrębne władze: ustawodawcze, wykonawcze i
sądownicze.
Prywatne Studium Zawodowe
Prywatne
Studium Zawodowe
Eugeniusz
& Adam
Nikiforow
Eugeniusz
& Adam Nikiforow
W Krośnie
Odrzańskim
W Krośnie Odrzańskim
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
W UNII EUROPEJSKIEJ obowiązują
Cztery swobody przepływu:
towarów
usług
ludzi
kapitału
Prywatne Studium Zawodowe
Prywatne
Studium Zawodowe
Eugeniusz
& Adam
Nikiforow
Eugeniusz
& Adam Nikiforow
W Krośnie
Odrzańskim
W Krośnie Odrzańskim
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Najważniejsze instytucje Unii Europejskiej:
Rada Europejska - nie mylić z Radą Europy, która jest osobną organizacją
Główne instytucje polityczne:
Parlament Europejski
Rada Unii Europejskiej - najważniejszy organ wspólnotowy
Komisja Europejska - rodzaj rządu UE
Instytucje sądowe i kontrolne:
Trybunał Sprawiedliwości (TS)
Trybunał Obrachunkowy - znany też jako Trybunał Rewidentów Księgowych
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Instytucje gospodarcze:
Europejski Bank Centralny (EBC)
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)
Instytucje doradcze:
Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Komitet Regionów
Prywatne Studium Zawodowe
Prywatne
Studium Zawodowe
Eugeniusz
& Adam
Nikiforow
Eugeniusz
& Adam Nikiforow
W Krośnie
Odrzańskim
W Krośnie Odrzańskim
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Źródła prawa europejskiego
Prawo pochodne:
1. Rozporządzenie
2. Dyrektywa
3. Decyzja
4. Zalecenie i opinia
5. Inne akty prawne
Prywatne Studium Zawodowe
Eugeniusz & Adam Nikiforow
W Krośnie Odrzańskim
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PRAWO PRACY
UMOWY CIWILNO- PRAWNE
Prywatne Studium Zawodowe
Eugeniusz & Adam Nikiforow
W Krośnie Odrzańskim
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Umowa o dzieło
Jeżeli przedmiotem umowy jest wykonanie
określonego utworu, między stronami
powstaje stosunek prawny oparty na umowie
o dzieło (art. 627 i n. kc).
Jest to tzw. umowa rezultatu –
zamawiający dzieło zasadniczo nie ponosi
ryzyka związanego z jego wykonywaniem.
Prywatne Studium Zawodowe
Eugeniusz & Adam Nikiforow
W Krośnie Odrzańskim
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Umowa zlecenia
Stosunek pracy różni się też od umowy
zlecenia, z której wynika
obowiązek do konania określonej czynności
prawnej lub świadczenia innych usług, w
warunkach braku podporządkowania
zleceniobiorcy
kierownictwu
dającemu
zlecenie.
.
Prywatne Studium Zawodowe
Eugeniusz & Adam Nikiforow
W Krośnie Odrzańskim
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
UMOWA O PRACĘ – stosunku pracy:
- praca określonego rodzaju- na oznaczonym stanowisku- np.
Sprzedawcy, księgowej...
- podporządkowanie pracownika kierownictwu pracodawcy –
oznacza że pracownik nie ponosi odpowiedzialności za wynik
tej pracy i działa na ryzyko pracodawcy, któremu jest
podporządkowany i zobowiązany do wykonywania jego
poleceń .
- odpłatność wykonywanej pracy,
- praca wykonywana osobiście przez pracownika,
- praca powtarzana w codziennych lub dłuższych odstępach
czasu,
- praca wykonywana na „ryzyko” pracodawcy,
- praca wykonywana w Prywatne
miejscu
i czasie wyznaczonym przez
Studium Zawodowe
Eugeniusz & Adam Nikiforow
pracodawcę.
W Krośnie Odrzańskim
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Rodzaje umów o pracę
Kodeks pracy wymienia następujące rodzaje
umów o pracę:
- umowa na czas nieokreślony
- umowa na czas określony
- umowa na czas wykonywania określonej
pracy
- umowa na czas próbny
dodatkowo pracodawca może zawierać tzw.
umowę na zastępstwo nie jest to jednak nowy
rodzaj umowy o pracę, a typ umowy na czas
określony
Prywatne Studium Zawodowe
Eugeniusz & Adam Nikiforow
W Krośnie Odrzańskim
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PRAWO CYWILNE
Prywatne Studium Zawodowe
Eugeniusz & Adam Nikiforow
W Krośnie Odrzańskim
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Poszczególne działy prawa cywilnego
Część ogólna – obejmuje instytucje i zasady wspólne dla
całego prawa cywilnego
Prawo rzeczowe – ujmuje normy, które wyznaczają
bezwzględne prawa podmiotowe (skuteczne wobec wszystkich),
a odnoszące się do rzeczy
Prawo zobowiązań – zawiera normy regulujące prawa
majątkowe o charakterze względnym, skuteczne wobec
indywidualnie oznaczonych podmiotów
Prawo spadkowe – reguluje przejście majątku osoby zmarłej na
inne podmioty
Prawo rodzinne – reguluje stosunki prawne między
małżonkami, rodzicami i dziećmi oraz innymi krewnymi oraz
Prywatne
Studium Zawodowe
powinowatymi a także
instytucję
Prywatne
Studiumopieki
Zawodowe
Eugeniusz
& Adam
Nikiforow
Eugeniusz
& Adam Nikiforow
W Krośnie
Odrzańskim
W Krośnie Odrzańskim
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Prywatne Studium Zawodowe
Prywatne
Studium Zawodowe
Eugeniusz
& Adam
Nikiforow
Eugeniusz
& Adam Nikiforow
W Krośnie
Odrzańskim
W Krośnie Odrzańskim
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Niezgodność towaru z umową – terminy
2 lata – okres w jakim można reklamować
towar konsumpcyjny
Do 2 miesięcy – od wykrycia wady , należy
zgłosić reklamację sprzedawcy
14 dni - sprzedawca ma na
ustosunkowanie się do złożonej reklamacji
Do 6 miesięcy nie trzeba udowadniać że
niezgodność staniała w towarze w dniu
zakupu
„W odpowiednim czasie” – uznana
reklamacja musi być załatwiona
Prywatne Studium Zawodowe
Prywatne
Studium Zawodowe
Eugeniusz
& Adam
Nikiforow
Eugeniusz
& Adam Nikiforow
W Krośnie
Odrzańskim
W Krośnie Odrzańskim
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
KONIEC DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
;-)
Prywatne Studium Zawodowe
Prywatne
Studium Zawodowe
Eugeniusz
& Adam
Nikiforow
Eugeniusz
& Adam Nikiforow
W Krośnie
Odrzańskim
W Krośnie Odrzańskim