opinia_ppoz_materialy_drogi SOKRATESA_9

Transkrypt

opinia_ppoz_materialy_drogi SOKRATESA_9
Warszawa, dnia 28.01.2016r.
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Kom. 501 201 125 ; 500 699 996
www.fire-plan.com ; [email protected]
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA BIELANY RESIDENCE
ul. Sokratesa 9 Warszawa
Szanowny Zarząd WM
1.
2.
3.
Ustawa O Ochronie Przeciwpożarowej z dnia 24.07.1991r. tekst jednolity z dnia 15.10.2009r.( Dz. U. Nr 178, poz. 1380 )
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów i terenów ( Dz. U. Nr 109, poz. 719 )
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm. )
OPINIA
W oparciu o wykonany przegląd okresowy, niniejszym informuję:



Zgodnie z art. 3 i 4 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
( Dz. U. Nr 109, poz. 719 ) właściciel, zarządca, użytkownik budynku lub terenu ma obowiązek zapewnić
możliwość bezpiecznej ewakuacji ludzi przebywających w budynku oraz zabezpieczyć obiekt przed
zagrożeniem, zapewniając jego ochronę przeciwpożarową.
Garaż podziemny zlokalizowany pod kompleksem mieszkalnym, przeznaczony jest do przechowywania
i bieżącej, niezawodowej obsługi pojazdów. Składowanie materiałów palnych w garażach może
spowodować zmianę gęstości obciążenia ogniowego z 500 MJ/m2 na większą a w konsekwencji
niezachowanie wymagań przeciwpożarowych dla tej części obiektu. W przedmiotowym garażu
stwierdzono przypadki rażącego naruszenia właściwych przepisów. Parkowanie w obrębie własnych
miejsc postojowych lub w ich pobliżu, motocykli, rowerów jak również przechowywanie odpowiednio
ułożonych opon, w rozsądnych ilościach ( jeden komplet na jedno auto ), ma swoje uzasadnienie i nie
stanowi uchybień w stopniu, wymagającym interwencji. Praktyki składowania materiałów palnych i
łatwopalnych, takich jak paliwo, oleje, opakowania, kartony, koce, papier, tkaniny oraz meble są
niedopuszczalne i powyższe powinny zostać niezwłocznie usunięte. Zgodnie z art. 3 i 4 Ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej obowiązek usunięcia w/w materiałów spoczywa
bezpośrednio na właścicielu lub użytkowniku przedmiotowego miejsca postojowego. Stanowiska
postojowe w garażu zbiorowym nie są garażami indywidualnymi. Zamieszkiwanie w budynkach
wielorodzinnych, korzystanie z hal garażowych zobowiązuje do przestrzegania rygorystycznych w tym
zakresie przepisów przeciwpożarowych. Każdy obiekt zamieszkania zbiorowego stanowiący osiedle
zamknięte posiada dokumentację powykonawczą, zatwierdzoną przez rzeczoznawcę ds.
przeciwpożarowych. Na jej podstawie, w oparciu o przyjęty sposób przeznaczenia, obiekt dopuszczony
jest do użytkowania.
Wystawianie mebli, kartonów, rowerów poza drzwi własnych lokali w ciągach komunikacji,
stanowiących drogi ewakuacyjne kondygnacji nadziemnych, jest z mocy przepisów zabronione.
Powyższe ogranicza ( zawęża ) parametry głównej i jedynej drogi ewakuacji dla mieszkańców oraz
utrudnia działania funkcjonariuszom PSP podczas akcji ratowniczo-gaśniczej.
Sławomir Skrzypek
Specjalista Ochrony Przeciwpożarowej
Nr SSOP/53/2015/1a/45
FIRE-PLAN SYSTEM OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Sławomir Skrzypek
05-092 ŁOMIANKI UL. WOJCIECHA KILARA 4 LOK. 2 NIP 536 105 09 96 REGON 145964702
[email protected] www.fire-plan.com kom. 501 201 125 ; 500 699 996

Podobne dokumenty