Odpowiedzi na pytania Wykonawców 31.03.2014 r.

Transkrypt

Odpowiedzi na pytania Wykonawców 31.03.2014 r.
WOJEWÓDZKI OŚRODEI
RUCHU DROGOWEGO
ul Zielna 2/4. 87 -800 Wloclaw ~
tei (054) 233 09 50. fax 233 09 6(.
.
Włocławek, dnia 31 marca 2014 r.
NIP AA8 ??-76-374
ZPiK.250 1.3.20 14
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie:
"Najem bez limitu kilometrów na okres 4 lat samochodów osobowych w ilości od 7 do 12
sztuk samochodów
osobowych przystosowanych
do przeprowadzania
egzaminów
państwowych w zakresie prawa jazdy kat. B zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
wraz z pakietem ubezpieczeń OC, AC, NNW dla kierującego i pasażerów w wysokości nie
mniej niż 10.000,00 zł na każdą osobę oraz Assistance, wraz z zamontowanym systemem
rejestracji egzaminów w każdym samochodzie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia."
Odpowiedzi na pytania Wykonawców:
Zamawiający informuje iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące
treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień
publicznych Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedzią.
1. Czy zamawiający dopuszcza pojemność silnika wynoszącą 999cm3?
Zamawiający nie dopuszcza samochodu o pojemności silnika wynoszącej 999 crrr' _
2. Czy wszystkie samochody będą miały zostać wymienione na nowe, czy tylko kilka,
maksymalnie do 12 sztuk łącznie?
Wszystkie samochody będące przedmiotem najmu muszą być wymienione na nowe w czasie
trwania umowy. Zgodnie z
pkt 3.3 pecyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Wynajmujący zobowiązany jest do co najmniej jednokrotnej wymiany dostarczonych
samochodów w okresie pomiędzy 22 a 26 mie iącem licząc od daty dostawy pojazdów, na
samochody fabrycznie nowe, tej samej marki i modelu, bez istotnych zmian konstrukcyjnych
spełniające wszystkie wymagania SIWZ i umowy.
lewski
1

Podobne dokumenty