Z A W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty

Komentarze

Transkrypt

Z A W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Gmina Morąg
Urząd Miejski w Morągu
ul. 11 Listopada 9
14-300 Morąg
Morąg dnia: 2014-04-14
Pismo: KI.271.3.2014.DL/O1
WSZYSCY WYKONAWCY
ZAW IAD O M I E N I E
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w
procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony
na:
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania
pn."Budowa wielofunkcyjnego centrum rekreacyjno-sportowego w Morągu wraz
z zagospodarowaniem przyległego terenu".
informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane "INSPEC" Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 6
10-118 Olsztyn
na:
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn."Budowa
wielofunkcyjnego centrum rekreacyjno-sportowego w Morągu wraz z zagospodarowaniem
przyległego terenu". za cenę 127 920.00 zł
Uzasadnienie wyboru:
Najniższa cena
System ProPublico © Datacomp
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Nr
tem
atu
1
1
1
1
1
1
Nazwa i adres wykonawcy
(Nr oferty)
Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane "INSPEC"
Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 6
10-118 Olsztyn
(2)
MBJ Corporation Sp. z o.o.
ul. Sabały 60
02-174 Warszawa
(3)
PM Pilarski Miśkiewicz
Sp. z o.o.
ul. Józefa Piłsudskiego 135 /127
92-318 Łódź
(1)
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo
Usług Inwestycyjnych
Sp. z o.o.
ul. Dąbrowszczaków 39
10-542 Olsztyn
(5)
ECM Group Polska S.A.
ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa
(7)
BUD-INVENT Sp. z o.o.
ul. Odkryta 36A
03-140 Warszawa
(6)
System ProPublico © Datacomp
Cena
(koszt)
Razem
100,00
100,00
64,20
64,20
58,10
58,10
50,24
50,24
38,38
38,38
37,76
37,76