2013_06_11_Przestępczość zorganizowana

Transkrypt

2013_06_11_Przestępczość zorganizowana
Debaty
Wtorek, 11 czerwca 2013 r. - Strasburg
Wersja poprawiona
13.11. Przestępczość zorganizowana, korupcja i pranie pieniędzy (A7-0175/2013
Salvatore Iacolino)
Bogusław Sonik (PPE ), na piśmie . − Problematyka przestępczości
zorganizowanej, korupcji oraz prania pieniędzy w ostatnim czasie przybiera
postać globalnego zjawiska. Konieczna staje się zatem reakcja o podobnej sile
oddziaływania na szczeblu europejskim. PE podjął inicjatywę w tej kwestii i
przyjął sprawozdanie, którego celem było sformułowanie jednolitych oraz
spójnych ram prawnych. Priorytetem jest promowanie administracji publicznej
o przejrzystej strukturze, która będzie bardziej podatna na korupcję.
Sprawozdanie przewiduje także sprawniejszy oraz bardziej wiarygodny sposób
funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. PE zaleca, aby kraje członkowskie
ustanowiły efektywne systemy sądownictwa karnego, które mogą zapewnić
przestrzeganie praw do obrony, zgodnie z Europejską Kartą Praw
Podstawowych. Istotną kwestię stanowi także zapewnienie większej
przejrzystości systemu banków i zawodów oraz lepszej współpracy miedzy
nimi. PE zaleca również samoregulację oraz przejrzystość przedsiębiorstw.
Głównym narzędziem w tym aspekcie mają być kodeksy postępowania, a także
wprowadzenie procedur kontrolnych – np wewnętrzny lub zewnętrzny audyt i
publiczny rejestr lobbystów.
W sprawozdaniu zwrócono uwagę na bardziej odpowiedzialną politykę. PE
przypomina partiom politycznym o odpowiedzialności, jaka wiąże się z
proponowaniem kandydatów oraz tworzeniem list wyborczych. Opowiada się
również za zasadą utraty biernego prawa wyborczego do PE oraz prawa
członkowstwa w służbach pozostałych instytucji UE i agencji przez osoby
skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa dotyczące prania pieniędzy
i korupcji.

Podobne dokumenty