karta pracy dyplomowej - Politechnika Lubelska

Transkrypt

karta pracy dyplomowej - Politechnika Lubelska
Załącznik nr 2
do Zasad prowadzenia prac dyplomowych i dyplomowania
na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej
........................................................................
Pieczęć Uczelni
KARTA PRACY DYPLOMOWEJ
(INŻYNIERSKIEJ)
1. POLITECHNIKA LUBELSKA, WYDZIAŁ MECHANICZNY
Katedra/Instytut ....................................................................................................................................................................................................................
2. Promotor pracy: ..........................................................................................................................................................................................................................
3. Imię i nazwisko studenta: ................................................................................................................................................................................................
4. Nr albumu (indeksu): ..........................................................................................................................................................................................................
5. Studia: stacjonarne, niestacjonarne * I stopnia (inżynierskie)
6. Kierunek studiów, specjalność:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
7. Temat pracy:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
8. Data przydzielenia tematu pracy dyplomowej: ........................................................................................................................................
9. Regulaminowy termin złożenia pracy dyplomowej: ..........................................................................................................................
Opiekun pracy
* właściwe podkreślić
Kierownik Katedry
Dziekan

Podobne dokumenty